POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION"

Transkript

1 POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8

3 INTEGRATIONEN ER GÅET I STÅ Integrationen af ikke-vestlige indvandrere på det danske arbejdsmarked er reelt gået i stå. Næsten halvdelen af alle indvandrere fra ikkevestlige lande i den erhvervsaktive alder er på offentlig forsørgelse. Ikke-vestlige indvandrere fra en række lande er konsekvent overrepræsenterede blandt modtagerne af kontanthjælp og førtidspension. 1 Næsten ud af de i alt næsten , som forsørges af det offentlige, udgøres af ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 2 Dårlig integration koster dermed samfundet dyrt. Flytter vi en kontanthjælpsmodtager fra kontanthjælp til et lavlønsarbejde, sparer det offentlige kr. om året. Flytter vi har vi frigjort over 1 mia. kr. Den manglende integration af ikke-vestlige indvandrere udgør en enorm økonomisk belastning for samfundet. Beregninger fra Rockwoolfonden har vist, at ikke-vestlig indvandring koster samfundet 17 mia. kr. i 2014 og vil være en økonomisk belastning frem til 2050 ved uændret indvandring og integration. 3 Det er tilfældet selv med den kraftige ændring af indvandringen, som fandt sted under VK-regeringen fra , hvor antallet af familiesammenførte og asylansøgere faldt markant, mens antallet af udlændinge, der kom til Danmark for at studere eller arbejde steg. Der er god grund til at antage, at udfordringerne kun vil stige. Siden regeringsskiftet i 2011 er antallet af familiesammenføringer og asylansøgere steget kraftigt - i 2014 forventes det højeste antal asylansøgere i mere end 15 år. 1 Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark FT , BEU, alm. del, svar på spm Rockwoolfondens Forskningsenhed: Indvandring vil også være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 ved uændret indvandring og integration, januar Regeringen har i lyset af den enorme tilstrømning bl.a. foreslået en justering af reglerne for opholdstilladelsers varighed til en lille gruppe flygtninge og en midlertidig udskydelse af retten til familiesammenføring. 4 Men justeringerne er hverken omfattende eller effektive nok i forhold til at bringe antallet af asylansøgere ned eller sikre en god integration. Den store stigning i antallet af familiesammenføringer og asylansøgere kommer efter, at regeringen har gennemført 31 lempelser af udlændingepolitikken, der har gjort det mere attraktivt at søge til Danmark. Det gælder især de forbedrede økonomiske vilkår, som afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen har betydet for de asylansøgere, som får en opholdstilladelse i Danmark. MARKANT MERE ATTRAKTIVT Regeringens lempelser af bl.a. starthjælpen har betydet, at det er blevet markant mere attraktivt at komme til Danmark for asylansøgere. I dag modtager en flygtningefamilie med tre børn kr. mere om måneden i offentlig forsørgelse end under VK-regeringen. 5 Venstres forslag til en ny integrationspolitik skal ses i sammenhæng med Venstres forslag til en ny udlændingepolitik, som blev præsenteret i august Venstre ønsker, at der skabes en ny balance i dansk udlændingepolitik, hvor vi siger ja til dem, der kan og vil, men klart nej til dem, der ikke vil. Det betyder bl.a. lettere ad- 4 FT , L72 om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. 5 FT , UUI, alm. del, svar på spm. 62 og Venstre.dk: Danmark for dem der kan og vil, august

4 gang til det danske arbejdsmarked for visse nationaliteter og fleksible familiesammenføringsregler, der tager højde for den enkeltes integrationspotentiale. En ny udlændingepolitik vil bidrage til at gøre integrationsopgaven lettere ved at lægge større vægt på den enkeltes forudsætninger for at indgå som en naturlig del af det danske samfund ved vurderingen af, hvorvidt der skal gives en opholdstilladelse. Det vil dog altid være en udfordring at være ny borger i Danmark, hvor man skal lære et nyt sprog, nye mennesker og en ny kultur at kende. Den udfordring har den enkelte udlænding, der får opholdstilladelse i Danmark, en moralsk forpligtelse til at løfte hurtigst mulig, så den pågældende kan deltage i og bidrage til samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning. Og omvendt skal samfundet hjælpe ved at give tilbud om hjælp og stille klare krav, der kan bidrage til at lettere integration, fordi en succesfuld integration gavner både den enkelte udlænding, sammenhængskraften og statskassen. Dette oplæg er Venstres bud på, hvordan vi sikrer en bedre integration ved at styrke integrationsprogrammet og indføre nye incitamenter i den offentlige forsørgelse, som tilskynder indvandrere til hurtigere at lære dansk, få sig et arbejde og i det hele taget tage Danmark til sig. Dette oplæg skal ses som en del af Venstres forslag til en ny integrationspolitik. Initiativerne vil medvirke til en bedre integration, men de er ikke tilstrækkelige alene. Venstre vil derfor på et senere tidspunkt fremlægge øvrige forslag til en styrket integrationsindsats. Klare krav i form af f.eks. aktiv deltagelse i integrationsprogrammer og krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet gør det dog ikke alene, hvis vi skal sikre, at de mennesker, som rent faktisk er blevet meddelt ophold i Danmark, bliver en gevinst snarere end en belastning for vores samfund. Derfor vil Venstre sikre, at enhver, som søger mod Danmark, har større tilskyndelse til at forsørge sig og sine med eget arbejde end at være på passiv forsørgelse. Det vil kræve hårdt arbejde. Men det skal være det mål, vi altid arbejder henimod. At oppebære rettigheder i Danmark og til danske velfærdsgoder kræver en indsats. Der mangler efter Venstres opfattelse flere incitamenter i dansk integrationspolitik. Der mangler sanktioner overfor dem, der ikke tager Danmark og integrationen alvorligt, og der mangler belønning for den særlige indsats, som de initiativrige og ambitiøse indvandrere yder. 4

5 STYRKET INTEGRATIONSPROGRAM I dag har flygtninge og familiesammenførte ifølge integrationsloven pligt til at deltage i et integrationsprogram, der kan have en varighed på højst tre år. 7 Programmets sammensætning kan variere, men for flygtninge og familiesammenførte uden for arbejdsmarkedet består programmet af danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud (f.eks. uddannelse, opkvalificering, praktik eller løntilskud). Udlændinge har pligt til at deltage i aktiviteterne og risikerer sanktioner i form af f.eks. træk i kontanthjælpen, hvis vedkommende ikke deltager. Meget tyder på, at det nuværende integrationsprogram ikke er tilstrækkeligt effektivt. Efter tre års integrationsprogram er kun godt hver anden flygtning eller indvandrer fra ikkevestlige lande i beskæftigelse. Og 44 pct. af kursisterne i integrationsprogrammet gennemfører ikke den danskundervisning, de er henvist til. 8 Venstre mener ikke, at varigheden af integrationsprogrammet er det væsentligste. Det er tværtimod resultatet lærer deltagerne dansk? Bliver de bekendt med det danske samfunds værdier? Og bliver de parat til at varetage et job eller tage en uddannelse? Kort sagt bliver de integreret? Derfor mener Venstre, at vi skal lave et nyt, styrket integrationsprogram, der fokuserer mere på resultaterne og som ikke mindst forpligter både udlændinge og kommunerne til at gøre en større indsats for at sikre en reel integration. 7 Integrationslovens 16, stk. 3, bestemmer dog, at danskuddannelse i forbindelse med integrationsprogrammet kan have en varighed på op til 5 år. 8 SM.dk: Målrettet integration et fælles ansvar. Anbefalinger fra Task Force om integration, juni KLARE KRAV TIL INTEGRATIONEN Venstre foreslår et nyt integrationsprogram, der afsluttes, når udlændingen har bestået fire centrale mål. Bestået danskprøve Viden om danske samfundsforhold Deltagelse i samfundslivet Ordinært job eller uddannelse i 6 måneder Kun når disse fire mål er opnået, afsluttes integrationsprogrammet. Tidsbegrænsningen på tre år for deltagelse i integrationsprogrammet ophæves. Det vil betyde, at nogle udlændinge, der har evne og vilje til en hurtig integration, hurtigere forlader integrationsprogrammet. Omvendt vil det betyde, at nogle udlændinge, vil befinde sig væsentligt længere tid i integrationsprogrammet end i dag. BESTÅET DANSKPRØVE En grundlæggende beherskelse af det danske sprog er en af de vigtigste forudsætninger for en vellykket integration, og det er uforståeligt, at en udlænding i dag kan forlade integrationsprogrammet uden at have bestået en danskprøve. I dag udbydes dansk til udlændinge på tre niveauer. Fælles for alle tre typer af danskuddannelse er målet om at gøre den enkelte indvandrer parat til at begå sig på det danske arbejdsmarked og i øvrigt kunne deltage i samfundslivet. Venstre anerkender, at tilegnelsen af dansk i et vist omfang er afhængig af den enkelte udlændings uddannelsesmæssige baggrund. Venstre ønsker derfor fortsat en vurdering af den enkelte udlændings kompetencer inden afgørelsen af hvilken danskuddannelse, der skal bestås, inden integrationsprogrammet afsluttes. 5

6 I dag foretages de afsluttende statskontrollerede danskprøver to gange om året ved sommer- og vintereksamener. Venstre vil undersøge fordele og ulemper ved at øge antallet af eksamener med henblik på at give særligt motiverede udlændinge større muligheder for hurtigere at bestå danskkurserne. TRE DANSKUDDANNELSER Danskuddannelse 1 retter sig imod de udlændinge, som ikke kan læse og skrive på deres eget modersmål. Målet for undervisningen er, at den enkelte erhverver sig grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk samt læse- og skrivefærdigheder. Danskuddannelse 2 er for udlændinge, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet med under-visningen er, at den enkelte skal kunne forstå, tale og læse dansk. Danskuddannelse 3 henvender sig til de udlændinge, som har en mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og derfor må forventes hurtigt at være i stand til at lære sig dansk. VIDEN OM DANSKE SAMFUNDSFORHOLD Viden om danske samfundsforhold er en vigtig forudsætning for at kunne begå sig i Danmark. Flygtninge og familiesammenførte kommer ofte til Danmark fra lande, som kulturelt ligger meget langt fra vores. Derfor skal det fremover være et krav for at forlade integrationsprogrammet, at udlændinge består en prøve i viden om danske samfundsforhold, der fokuserer på centrale aspekter af dansk samfunds- og arbejdsliv. Prøven skal blandt andet indeholde spørgsmål om dansk historie, opbygningen af vores demokratiske institutioner samt dansk kultur- og foreningsliv. Prøven skal aflægges på dansk eller engelsk, såfremt det sproglige niveau i dansk endnu ikke er tilstrækkeligt. Det faktiske indhold af prøven skal være ens for alle indvandrere, uanset hvilken kommune hun eller han er bosiddende i. Prøverne kan som minimum aflægges to gange årligt. Det kan f.eks. ske i umiddelbar tilknytning til afholdelse af danskprøverne. DELTAGELSE I SAMFUNDSLIVET Danmark er et foreningsland. Omkring to mio. danskere er eksempelvis medlem af en idrætsforening. Når man er medlem af en forening og deltager i dens aktiviteter, er det først og fremmest af lyst. Man samles om en aktivitet, man holder af. Men det danske foreningsliv er mere end det. Det giver den enkelte god mulighed for at lære om demokrati, danske værdier og normer samt skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Højskoler er et andet dansk særkende med en lang historisk tradition. Deres hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. En reel integration i det danske samfund er afhængig af, om man rent faktisk er en aktiv del af det. Derfor vil Venstre gøre det til et krav, at man har deltaget i samfundslivet og derigennem er begyndt at tilegne sig den viden om f.eks. traditioner og sociale omgangsformer, som man bedst lærer i mødet med danskerne. Det kan f.eks. ske gennem aktiv deltagelse i en humanitær organisation eller i en sportsforening på f.eks. gennemsnitligt 10 timer om måneden i en periode på 6 måneder. I øvrigt skal de nærmere betingelser om foreningens opbygning m.v., der var en del af pointsystemet for tilde- 6

7 ling af permanent ophold, som udgangspunkt finde anvendelse i forhold til den enkelte kommunes vurdering af, hvorvidt kravet er opfyldt. Udlændingen kan desuden opfylde kravet ved et højskoleophold på ikke mindre end tre måneder. JOB ELLER UDDANNELSE Danskkundskaber, viden om samfundsforhold og deltagelse i samfundslivet er alle forudsætninger for en god integration, men den egentlige integration er først sket, når udlændingen opnår et ordinært job eller indgår i en uddannelse på lige vilkår med andre. Venstre ønsker, at kommunerne sikrer, at udlændinge står til rådighed for arbejdsmarkedet, samt at den enkelte kommer i beskæftigelse, så tidligt som muligt, og helst fra dag 1. Samtidig foreslår Venstre, at integrationsprogrammet først afsluttes endeligt, når en udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller i et uddannelsesforløb i en sammenhængende periode på minimum seks måneder, og dermed har vist, at de opnåede færdigheder kan anvendes uden for integrationsprogrammets rammer. INDIVIDUEL TILRETTELÆGGELSE Udlændinge, der deltager i integrationsprogrammet, har forskellige forudsætninger, og det er afgørende, at integrationsprogrammet tilrettelægges, så det passer til den enkelte. Venstre foreslår derfor, at de fire elementer i integrationsprogrammet ikke skal bestås i en fast rækkefølge, men kan opfyldes løbende i takt med, at udlændingen bliver i stand til det. Venstre vil desuden undersøge muligheden for, om prøverne i hhv. dansk og viden om samfundsforhold kan tilrettelægges, så udlændinge i integrationsprogrammet får mulighed for hyppigere prøveaflæggelse. 7

8 YDELSEN SKAL FØLGE INTEGRATIONEN Starthjælpen fik flygtninge i arbejde. En undersøgelse fra Rockwoolfonden har bl.a. konstateret, at beskæftigelsesniveauet for flygtninge, der modtog starthjælp, var markant højere end for de flygtninge, der kom til Danmark, inden starthjælpen blev indført. 9 Regeringen har desuden med afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 225- timersreglen afgørende forringet gevinsten ved at arbejde. Det gør sig særligt gældende for ikke-vestlige indvandrere, hvor en stor del er på offentlig forsørgelse. Fire ud af fem af de ægtepar, der er på kontanthjælp, er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. 10 Det er afgørende, at der sikres et større incitament til at arbejde. Venstre vil derfor indføre et moderne kontanthjælpsloft og give skattelettelser i bunden. Det vil betyde, at incitamentet til at integrere sig og finde et arbejde bliver større for de udlændinge, der kommer til Danmark. Det er dog efter Venstres opfattelse ikke tilstrækkeligt. Venstre vil derfor indføre en ny integrationsydelse, der skal knyttes til gennemførelsen af de fire delelementer i integrationsprogrammet. Venstre foreslår, at udlændinge i integrationsprogrammet starter med at modtage en ydelse på SU-lignende niveau 11. I 2014 udgør det knap kr. om måneden. Derudover får modta- 9 Rockwoolfondens Forskningsenhed: Starthjælpen virker, april FT , BEU, alm. del, svar på spørgsmål nr. 426, 427, 428 og En ydelse svarende til den laveste ydelse til unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere uden børn (Mette Frederiksens uddannelseshjælp). gerne af integrationsydelsen mulighed for gradvist at komme op på almindeligt kontanthjælpsniveau, efterhånden som integrationsprogrammet skrider frem, og de fire mål opfyldes. Bestået danskprøve Viden om danske samfundsforhold Deltagelse i samfundslivet Ordinært job eller uddannelse Hver gang et af de fire elementer i integrationsprogrammet bestås, udløser det en stigning i integrationsydelsen svarende til en fjerdedel af forskellen på integrationsydelsens startniveau og kontanthjælp. Når den enkelte har bestået alle dele af integrationsprøven, opnår hun eller han ret til en ydelse på kontanthjælpsniveau. Dermed skabes en økonomisk tilskyndelse til hurtigere integration i Danmark, og det sikres, at ingen kan vente sig til kontanthjælp. Integrationsydelsen kan maksimalt svare til kontanthjælpsniveau, når alle elementer i integrationsprogrammet er bestået. 12 Derudover vil personerne også være omfattet af det moderne kontanthjælpsloft, således at de samlede offentlige ydelser, som personerne modtager, ikke kan overstige kontanthjælpsloftet. Indførelsen af en integrationsydelse har et tredobbelt formål. For det første er det ikke rimeligt, at udlændinge, der kommer til Danmark og derfor aldrig har været en del af eller bidraget til det danske samfund, fra starten skal nyde 12 Modtagere af integrationsydelsen, som er under 30 år, vil modtage en ydelse svarende til uddannelseshjælpen. 8

9 godt af velfærdsgoder i samme omfang som danskere. For det andet vil en lavere ydelse gøre Danmark mindre attraktivt at søge til for udlændinge, som ikke på forhånd har et job på hånden. Og for det tredje vil det sikre, at udlændinge tilskyndes til at gøre en større indsats for at integrere sig. BETINGELSER FOR INTEGRATIONSYDELSE Venstre foreslår, at alle udlændinge, der ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 af de sidste 8 år ved ansøgning om offentlig forsørgelse, omfattes af den nye integrationsydelse. Som minimum skal den nye integrationsydelse fremadrettet tildeles de udlændinge, som kommer til Danmark og skal leve på passiv forsørgelse i en kortere eller længere periode. Venstre vil imidlertid undersøge mulighederne for og konsekvenserne af også at lade mennesker, som tidligere er kommet til Danmark og i dag lever på kontanthjælp, omfatte af ydelsen. Reglerne om integrationsydelse vil også gælde danske statsborgere. Danske statsborgere vil dog som udgangspunkt have mulighed for at opfylde integrationsprogrammet delelementer ved at fremlægge dokumentation for, at målene tidligere er nået. En dansk statsborger, der f.eks. har taget en uddannelse i Danmark, har således både dokumenteret danskkundskaber og været i ordinært job eller beskæftigelse. KRIMINALITET Det er uacceptabelt, at nogle udlændinge misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet. Venstre ønsker derfor at stramme udvisningsreglerne, så udvisning kun kan undlades i de tilfælde, hvor det med sikkerhed vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser. I de tilfælde, hvor udlændinge i et integrationsprogram begår kriminalitet, men ikke kan udvises, foreslår Venstre, at de pågældende uanset opfyldelse af integrationsprogrammet mål alene får ret til integrationsydelsens startniveau i en periode svarende til karenstiderne for kriminalitet i forbindelse med opnåelse af permanent opholdstilladelse. DANMARKS INTERNATIONALE FORPLIGTELSER Danmark er underlagt en række internationale forpligtelser, som har betydning for mulighederne for at regulere i adgangen til at modtage offentlige ydelser for udlændinge. Det forudsættes, at den nærmere indretning og administration i alle tilfælde sker i overensstemmelse med disse forpligtelser. JOBREFORM 2015 Et eventuelt statsligt provenu indhentet ved indførelsen af ny integrationsydelse indgår i Venstres JobReform 2015 og vil krone for krone gå til at lempe skatten på de laveste arbejdsindkomster. Fatma Øktem & Martin Geertsen, December 2014 FORSØRGERTILLÆG Som forsørger og modtager af integrationsydelse har man ret til at modtage et forsørgertillæg dog kun et forsørgertillæg pr. barn og maksimalt to forsørgertillæg pr. husstand. 9

10 Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30, 2840 Holte Tlf: venstre.dk

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

SAMARBEJDE OM BEDRE INTEGRATION

SAMARBEJDE OM BEDRE INTEGRATION STATSMINISTERIET / STM.DK / FEBRUAR 2016 1/15 REGERINGEN SAMARBEJDE OM BEDRE INTEGRATION Historisk mange mennesker søger mod Europa. Nogle er på flugt fra krig og forfølgelse. Andre søger væk fra fattigdom.

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Fra flygtning til medborger i Danmark

Fra flygtning til medborger i Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 20 Offentligt Foto: Peter Sørensen Fra flygtning til medborger i Danmark Når en flygtning får ophold i Danmark starter en rejse

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet HØRINGSSVAR Dato: 31. juli 2015 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: AKHJ Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge

Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge 15. november 2015 ANALYSE Af Berit Toft Fihl Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2010, var godt 4 pct. i job seks måneder

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken

Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 15. marts 2010 Nye regler for at få permanent opholdstilladelse og serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken Regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Indvandring og integrering danske erfaringer

Indvandring og integrering danske erfaringer Indvandring og integrering danske erfaringer Torben M Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Perspektivmeldingseminar om innvandring og integrering Oslo 7. juni 2016 Indvandring og velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere