Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012"

Transkript

1 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse af Beder Indsatsplan for drikkevandsbeskyttelse. Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade Aarhus C Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Der er fire emner med væsentlige ændringer i forhold til indsatsplanforslaget: 1. Regulering af udvaskning af nitrat nyt forslag til bekendtgørelse fra Miljøministeriet 2. Udspredning af spildevandsslam nye udmeldinger fra Miljøministeriet vedr. VVM vurderinger 3. Udspredning af afgasset biomasse ny redegørelse udmeldinger fra Miljøministeriet vedr. VVM vurderinger afventes 4. Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider nye udmeldinger fra Miljøministeriet vedr. miljøbeskyttelseslovens 26 a. Sagsnr.: NM/11/ Journalnr.: P16 Sagsbeh.: Eike Stubsgaard Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Dette bilag indeholder udkast til tekst til endelig plan. Ændringer i forhold til planforslaget vises sammen med udkast til ny tekst for hver de fire emner.

2 1. Regulering af udvaskning af nitrat Miljøministeriet har i høringsperioden udsendt et nyt forslag til bekendtgørelse, hvor reglerne for regulering af udvaskning af nitrat i miljøgodkendelser præciseres. Bekendtgørelsen fastsætter, at kommuner alene kan fastsætte vilkår, der neutraliserer den medudvaskning, som udbringning af husdyrgødning kan give anledning til. Det betyder, at nitratudvaskningen typisk vil kunne nedbringes til et niveau på ca mg/liter i forbindelse med miljøgodkendelsessager. Aarhus Kommune kan stadig i medfør af indsatsplanen mod fuld erstatning kræve udvaskningen reduceret til indsatsplanens målsætning på 50 mg/l. Konsekvens: Indsatsplanens retningslinje i afsnit for miljøgodkendelse af landbrug ændres, således at planen er i overensstemmelse med de nye regler på området. Følgende ændres i planforslaget tekst: Side 14-15, oprindelig tekst i planforslaget (udkast til sletninger ses som overstreget tekst): Målsætning Med henblik på at sikre miljømålet for grundvandet i Beder indsatsområde er der opstillet retningslinjer, som skal iagttages ved myndighedsafgørelser for aktiviteter, som giver anledning til nitratudvaskning i de sårbare områder. Nitratudvaskningen inden for de sårbare områder (figur 3) må fremadrettet ikke stige i forhold til det nuværende niveau, og nitratudvaskningen fra rodzonen må maksimalt være 50 mg nitrat/l jf. afsnit For at sikre at der kan indvindes rent drikkevand alle steder i Beder indsatsområde, er der behov for en særlig indsats de steder, hvor nitratudvaskningsniveauet fra rodzonen allerede er for højt. Behovet for denne målrettede indsats vurderes ud fra den gennemsnitlige nitratudvaskning i de afgrænsede deloplande. Inden for hvert delopland skal drikkevandskvalitetskravene kunne opfyldes. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen inden for de sårbare områder i et afgrænset delopland (figur 3) må ikke overstige 50 mg nitrat/l jf. afsnit Side 14-15, ny rettet tekst til endelig plan (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Målsætning Med henblik på at sikre miljømålet for grundvandet i Beder indsatsområde er der opstillet retningslinjer, som skal iagttages ved myndighedsafgørelser for aktiviteter, som giver anledning til nitratudvaskning i de sårbare områder. Side 2 af 10

3 Nitratudvaskningen inden for de sårbare områder (figur 3) må fremadrettet ikke stige i forhold til det nuværende niveau, og den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen må inden for hvert delopland ikke overstige 50 mg nitrat/l jf. afsnit Side 14-15, oprindelig tekst (udkast til sletninger ses som overstreget tekst): Den generelle regulering Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, planloven og husdyrbrugsloven m.v. skal inden for de sårbare områder leve op til målsætningen om, at nitratudvaskningen fremadrettet ikke må stige, og at nitratudvaskningen ikke må overstige 50 mg nitrat/l fra rodzonen. Retningslinje for meddelelse af godkendelser og tilladelser efter husdyrbrugsloven Det skal dokumenteres ved en kvælstofbalance på markniveau, at nitratudvaskningen ikke øges i forhold til det nuværende niveau og samtidig ikke overstiger 50 mg nitrat/l. inkl. beregningsusikkerheden. Følgende principper lægges som hovedregel til grund for vurderingen af en ansøgning: Marker, som påvirker samme delopland, vurderes samlet (figur 3). Udvaskningen vurderes med baggrund i et normalt sædskifte på 4-6 år. Kvælstofbalancen på markniveau skal indeholde de input og outputposter, som fremgår af tabel 1. Nitratudvaskningen defineres som summen af ændringen i jordens organiske kvælstofpuljer og den aktuelle udvaskning. Nitratudvaskningsberegningerne skal bygge på Plantedirektoratets normer for høstet udbytte, medmindre det konkret kan godtgøres, at udbyttet er væsentligt anderledes (indvejet udbytte eller målt ved flowmåler i minimum 3 år). Nitratudvaskningsberegningerne har en vis usikkerhed grundet forudsætninger i beregningsmetoden, samt usikkerheden på de anvendte data. Der skal derfor inkluderes en usikkerhed på nitratudvaskningsberegningerne. I praksis beregnes denne ved at indregne en variation på kvælstofindholdet i høstet udbytte (primær og sekundær) samt anvendt gødning til jordbrugsformål, jf. tabel 1. Variation på N-indhold Dokumentation for høstet udbytte (indvejet eller ved flowmåler i minimum 3 år) og analyse af kvælstofindholdet i anvendt organisk gødning kan begrunde, at der ikke indregnes variation på disse poster. Dette begrundes i, at beregningerne tager udgangspunkt i en kvælstofbalance på markniveau, hvor usikkerheden minimeres betydeligt ved mere konkret viden om de væsentlige poster i markbalancen. Der er udover ovenstående ingen krav til systemvalg/modelvalg for beregning. Side 3 af 10

4 Side 14-15, ny rettet tekst til endelig plan (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Nitratudvaskningen fra rodzonen betragtes som summen af den aktuelle udvaskning og ændringen i jordens organiske kvælstofpuljer, og opgøres via en kvælstofbalance på markniveau ud fra konkrete bedrifts- og markoplysninger. Beregningerne af nitratudvaskning vil være behæftet med en usikkerhed afhængig af beregningsmetoden og de data, der anvendes. Der kan kompenseres herfor ved at inddrage en beregningsusikkerhed, som det fx er beskrevet i afsnit Den generelle regulering Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, planloven og husdyrbrugsloven m.v. skal inden for de sårbare områder leve op til målsætningen om, at nitratudvaskningen fremadrettet ikke må stige, og at nitratudvaskningen så vidt muligt ikke må overstige 50 mg nitrat/l fra rodzonen. Retningslinje for meddelelse af godkendelser og tilladelser efter husdyrbrugsloven Det skal dokumenteres ved en kvælstofbalance på markniveau, at nitratudvaskningen ikke øges i forhold til det nuværende niveau og så vidt muligt ikke overstiger 50 mg nitrat/l fra rodzonen. Såfremt der i særlovgivningen er fastlagt beskyttelsesniveauer vil de danne ramme for afgørelserne. Side 4 af 10

5 2. Udspredning af spildevandsslam Efter at Aarhus Kommune fremlagde forslaget til indsatsplan for Beder i offentlig høring, har Naturstyrelsen offentliggjort en vejledning om VVM-reglerne vedrørende rensningsanlæg og anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål. I den nye vejledning står der, at der i forbindelse med konkrete aftaler om anvendelse af spildevandsslam ikke skal gennemføres VVM-screening. Naturstyrelsen gør dog opmærksom på, at hvis anvendelsen af spildevandsslam kan give anledning til ikke uvæsentlige gener, kan kommunen meddele forbud eller påbud efter slambekendtgørelsens 32. Konsekvens: Indsatsplanens afsnit 1.3 og ændres, således at der ikke vil blive stillet krav om VVM-screening i forbindelse med, at anvendelsen af spildevandsslam til jordbrugsformål anmeldes. Følgende ændres i planteksten: Side 9, oprindelig tekst (udkast til sletninger ses som overstreget tekst): Særligt omkring anvendelse af anden organisk gødning (slam) Modtagere af spildevandsslam skal være opmærksom på, at rensningsanlæggets ejer har pligt til anmelde anvendelsen af spildevandsslam, så der kan gennemføres en VVM-screening af de arealer, hvor der påtænkes udspredning af spildevandsslam. Der vil i forbindelse med VVM-screeningen af arealerne som udgangspunkt sættes krav til dokumentation for at der ikke i slammet findes miljøfremmede stoffer, som kan forurene grundvandet inden for de sårbare områder Side 9, ny rettet tekst til endelig plan (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Modtagere af spildevandsslam skal være opmærksom på, at rensningsanlæggets ejer har pligt til anmelde anvendelsen af spildevandsslam, så kommunen kan vurdere, om der er risiko for forurening af grundvandet ved udbringning af slammet og om nødvendigt nedlægge forbud mod udbringning Side 11, oprindelig tekst Særligt omkring anvendelse af anden organisk gødning (slam): Rensningsanlæg har pligt til at anmelde arealer, som modtager spildevandsslam, så kommunen kan gennemføre VVM-screening. Der vil i forbindelse med VVMscreeningen af arealerne som udgangspunkt sættes krav til dokumentation for, at der ikke findes miljøfremmede stoffer i slammet som kan forurene grundvandet inden for de sårbare områder Side 5 af 10

6 Side 13, ny rettet tekst til endelig plan Rensningsanlæg har pligt til at anmelde arealer, som modtager spildevandsslam, så kommunen kan vurdere, om der er risiko for forurening af grundvandet ved udbringning af slammet og om nødvendigt nedlægge forbud mod udbringning. Særligt i BNBO vil der normalt blive nedlagt forbud mod udbringning Tidsfrist Side 24, oprindelig tekst: Spildevandsslam til jordbrugsformål Miljøstyrelsen har vurderet, at anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål er omfattet af VVM bekendtgørelsens regler, da rensningsanlæg er opført i VVM bekendtgørelsens bilag 2. Rensningsanlæggets hjemkommune er VVM myndighed og skal lave en vurdering af de miljømæssige effekter af udbringning af spildevandsslammet, selv om spildevandsslammet udbringes i en anden kommune. Retningslinier Inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Beder indsatsområde vil Aarhus Kommune normalt nedlægge forbud mod udbringning af spildevandsslam. I medfør af miljøbeskyttelseslovens 24 kan der nedlægges forbud med udgangspunkt i en risikovurdering for den konkrete vandforsyningsboring. Der skal gennemføres VVM-screening af udbringning af spildevandsslam på landbrugsarealer. Hvis vurderingen viser, at der er væsentlig risiko for forurening af grundvandet, vil Aarhus Kommune betragte udbringningen som VVM-pligtig. Side 26, ny rettet tekst til endelig plan : Spildevandsslam til jordbrugsformål Retningslinier Inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Beder indsatsområde vil Aarhus Kommune normalt nedlægge forbud mod udbringning af spildevandsslam. I medfør af miljøbeskyttelseslovens 24 kan der nedlægges forbud med udgangspunkt i en risikovurdering for den konkrete vandforsyningsboring. Hvis Aarhus Kommune vurderer, at udbringningen af slam kan give anledning til ikke uvæsentlige gener for grundvandsressourcen, vil Aarhus Kommune om nødvendigt meddele forbud eller påbud efter slambekendtgørelsens 32. Side 6 af 10

7 3. Udspredning af afgasset biomasse Ifølge Miljøministeriets gældende vejledning skal der gennemføres VVM-screening, når afgasset biomasse spredes på marker og på denne måde anvendes som gødning. Der er dog opstået tvivl om vejledningen, og Miljøministeriet har derfor påbegyndt et udredningsarbejde, som skal afklare blandt andet dette spørgsmål. Dette arbejde forventes ikke afsluttet, før indsatsplanens endelige vedtagelse. Konsekvens: Indsatsplanen ændres, så der tages højde for en eventuel ny vejledning. Indsatsplanens målsætning om maksimal udvaskning af nitrat på 50 mg/liter fastholdes, mens retningslinjen i indsatsplanen ændres til, at ministeriets gældende vejledninger følges, samtidig med, at administrationen af sagsområdet så vidt muligt skal opfylde indsatsplanens målsætning. Følgende ændres i planteksten: Side 9, oprindelig tekst (udkast til sletninger ses som overstreget tekst): Særligt omkring afgasset biomasse Modtagere af afgasset biomasse skal være opmærksom på, at biogasanlæggets ejer har pligt til at anmelde anvendelsen af afgasset biomasse, så der kan gennemføres en VVMscreening af de arealer, hvor der påtænkes udspredning af afgasset biomasse. Der vil i forbindelse med VVM-screeningen af arealerne som udgangspunkt sættes krav til nitratudvaskningeninden for de sårbare områder. Side 9, ny rettet tekst til endelig plan (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Modtagere af afgasset biomasse skal være opmærksom på, at biogasanlæggets ejer har pligt til at anmelde anvendelsen af afgasset biomasse. Der kan evt. blive stillet krav om VVM-screening af arealerne, hvis en udredning af Miljøministeriet viser, at den gældende vejledning herom fastholdes. Aarhus Kommune vil så vidt muligt sikre, at nitratudvaskningen ikke overstiger 50 mg/l fra rodzonen. Side 7 af 10

8 Side 11, oprindelig tekst Særligt omkring afgasset biomasse: Biogasanlæg, som afsætter afgasset biomasse i indsatsområdet, har pligt til at anmelde arealer, som modtager afgasset biomasse, så kommunen kan gennemføre VVMscreening. Der vil i forbindelse med VVM-screeningen af arealerne som udgangspunkt sættes krav til udvaskningsniveauet inden for de sårbare områder Side 13, ny rettet tekst til endelig plan Biogasanlæg, som afsætter afgasset biomasse i indsatsområdet, har pligt til at anmelde arealer, som modtager afgasset biomasse. Der kan evt. blive stillet krav om VVM-screening af arealerne, hvis en udredning af Miljøministeriet viser, at den gældende vejledning herom fastholdes. Aarhus Kommune vil så vidt muligt sikre, at nitratudvaskningen ikke overstiger 50 mg/l fra rodzonen Side 16, oprindelig tekst: Afgørelser efter planloven For arealer, som skal screenes for VVM-pligt i forhold til afsætning af afgasset biomasse, iagttages samme vurderingsprincipper, som beskrevet ovenfor i Retningslinje for meddelelse af godkendelser og tilladelser efter husdyrbrugsloven. Det skal dokumenteres ved en kvælstofbalance på markniveau, at nitratudvaskningen ikke øges og samtidig ikke overstiger 50 mg nitrat/l inkl. beregningsusikkerheden. Hvis nitratudvaskningen inkl. beregningsusikkerheden øges eller overstiger 50 mg nitrat/l, vil projektet som udgangspunkt blive vurderet som VVM-pligtigt, idet det ikke vil være foreneligt med indsatsplanens målsætning. Side 17, ny rettet tekst til endelig plan : Afgørelser efter planloven For arealer, som ønskes benyttet til afsætning af afgasset biomasse, iagttages samme vurderingsprincipper, som beskrevet ovenfor i Retningslinje for meddelelse af godkendelser og tilladelser efter husdyrbrugsloven. Det er dog pt. uklart hvorvidt udbringningsarealerne skal screenes for VVM pligt. Miljøministeriet har påbegyndt et udredningsarbejde, som skal afklare blandt andet dette spørgsmål. Aarhus Kommune vil i sin administration af sager om afsætning af afgasset biomasse følge de gældende vejledninger og så vidt muligt sikre, at nitratudvaskningen ikke overstiger 50 mg/l fra rodzonen. Side 8 af 10

9 4. Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider Miljøministeriet har i høringsperioden orienteret om, at lovgrundlaget vedrørende Miljøbeskyttelseslovens 26 a kan forstås bredt, så den ikke kun omfatter jordbrugsmæssig anvendelse, men også anden erhvervsmæssig anvendelse, fx også erhvervsarealer i byområderne. Konsekvens: Indsatser over for jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider suppleres med indsatser over for anden erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Følgende ændres i planteksten: Oversigt over indsatser, pkt. 1.2 De almene vandværker Side 8, oprindelig tekst (udkast til sletninger ses som overstreget tekst): Vandværkerne skal tilbyde aftaler om ophør af brug af pesticider i BNBO og sårbare områder til ejendomme med jordbrug Side 10, ny rettet tekst til endelig plan (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Vandværkerne skal tilbyde aftaler om ophør af brug af pesticider i BNBO og sårbare områder til ejendomme med jordbrug og andet erhverv Oversigt over indsatser, pkt. 1.5 Byområder og 1.6 Virksomheder Side 10, oprindelig tekst (udkast til sletninger ses som overstreget tekst): Grundejere i BNBO opfordres til at indgå frivillig aftale med vandværkerne om, at pesticidfri drift tinglyses på ejendommen. Grundejere i BNBO kan få påbud af kommunen om ikke at bruge pesticider på ejendommen. Side 12, Pkt. 1.5 Byområder rettet tekst (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Grundejere i BNBO opfordres til at indgå frivillig aftale med vandværkerne om, at det tinglyses på ejendommen, at der ikke må anvendes pesticider. Grundejere i BNBO og erhverv i sårbare områder kan få påbud af kommunen om ikke at bruge pesticider på ejendommen. Side 13 pkt 1.6 Virksomheder rettet tekst (udkast til tilføjelser ses som understreget tekst): Virksomheder i BNBO og sårbare områder opfordres til at indgå frivillig aftale med vandværkerne om, at pesticidfri drift tinglyses på ejendommen. Hvis ikke der kan indgås frivillig aftale på rimelige vilkår kan kommunen give påbud om ikke at bruge pesticider på ejendommen. Side 9 af 10

10 Oversigt over indsatser, pkt. 1.8 Aarhus Kommune Side 12, oprindelig tekst I de sårbare områder og de boringsnære beskyttelsesområder må der ikke anvendes pesticider. Dette skal opnås ved at vandværkerne indgår frivillige aftaler med lodsejerne i BNBO og jordbrugere i sårbare områder. Hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler vil Aarhus Kommune som udgangspunkt påbyde pesticidfri drift i henhold til miljøbeskyttelselovens 24 og 26 a. Side 14, ny rettet tekst til endelig plan I de sårbare områder og de boringsnære beskyttelsesområder må der ikke anvendes pesticider. Dette skal opnås ved at vandværkerne indgår frivillige aftaler med lodsejerne i BNBO og ejendomme med erhverv i sårbare områder. Hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler vil Aarhus Kommune som udgangspunkt påbyde pesticidfri drift i henhold til miljøbeskyttelselovens 24 og 26 a. Punkt Indsatser i sårbare områder og boringsnære beskyttelsesområder Side 22, oprindelig tekst Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider til jordbrug Det er indsatsplanens målsætning, at der ikke må anvendes pesticider i sårbare områder. For at opfylde indsatsplanens målsætning skal vandværkerne søge at indgå frivillige aftaler med jordbrugere om pesticidfri drift. Side 23, ny rettet tekst til endelig plan Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider til jordbrug Det er indsatsplanens målsætning, at der ikke må anvendes pesticider i sårbare områder. For at opfylde indsatsplanens målsætning skal vandværkerne søge at indgå frivillige aftaler med jordbrugere og andre erhverv om pesticidfri drift Side 22, oprindelig tekst Anvendelse af pesticider i haver og andre private arealer i byområder Miljøbeskyttelseslovens 26 a er rettet mod jordbrugsmæssig anvendelse. Side 24, ny rettet tekst til endelig plan Anvendelse af pesticider i haver og andre private arealer i byområder Miljøbeskyttelseslovens 26 a er rettet mod jordbrug og anden erhvervsmæssig anvendelse. Side 10 af 10

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Aarhus Byråd april 2013

Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Aarhus Byråd april 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde Aarhus Byråd april 2013 www.naturogmiljoe.dk 2 2 INDSATSPLAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan Beder. Forslag November En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Vedtaget af Aarhus Byråd xxxxx 2011

Indsatsplan Beder. Forslag November En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Vedtaget af Aarhus Byråd xxxxx 2011 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde Vedtaget af Aarhus Byråd xxxxx 2011 Forslag November 2011 www.naturogmiljoe.dk

Læs mere

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd AARHUS KOMMUNE Forslag Indsatsplan StautrupÅbo En plan for beskyttelse af drikkevandet Aarhus Byråd 2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 Læsevejledning... 3 INDLEDNING... 4 Hvad er en indsatsplan?... 4 Indsatsplanens

Læs mere

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Krav i indsatsplanen, Pesticider Målsætning Der må ikke opbevares, anvendes eller håndteres pesticider i sårbare områder og

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Mødereferat. Referat af 3. møde i Grundvandsforum. Natur og Miljø. Den 4. maj 2011

Mødereferat. Referat af 3. møde i Grundvandsforum. Natur og Miljø. Den 4. maj 2011 Mødereferat Den 4. maj 2011 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat af 3. møde i Grundvandsforum Mødedato: 24. marts 2011 Mødetid: 10-12 Mødested: Natur og Miljø, Valdemarsgade 18 Deltagere:

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde Side 1 af 8 Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan StautrupÅbo

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Administrationspraksis vedr. indsatsplanlægning målsætning, retningslinjer og indsatser med henblik på at beskytte grundvandet i Horsens Kommune

Administrationspraksis vedr. indsatsplanlægning målsætning, retningslinjer og indsatser med henblik på at beskytte grundvandet i Horsens Kommune Bilag Administrationspraksis vedr. indsatsplanlægning målsætning, retningslinjer og indsatser med henblik på at beskytte grundvandet i Horsens Kommune I indstillingen til Teknik og Miljiøudvalget er der

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

DLMØ Børge Nielsen (BN), repræsentant for sammenslutning. af landboforeninger i Aarhus Kommune,

DLMØ Børge Nielsen (BN), repræsentant for sammenslutning. af landboforeninger i Aarhus Kommune, Mødereferat Den 31. maj 2011 Natur og Miljø Teknik og Miljø Referat arbejdsgruppemøde Åben Land, 19. maj 2011 Mødedato: 19. maj 2011 Mødetid: 12.00-15.00 Mødested:, Natur og Miljø lok. 4 Deltagere: Susanne

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod nitrat i indsatsplaner i Aarhus Kommune

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod nitrat i indsatsplaner i Aarhus Kommune 20. september 2011 Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod nitrat i indsatsplaner i Aarhus Kommune Bilag til indsatsplan Beder Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Vandvision 2100... 2 1.2 Resumé... 2 2 Principper

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Opfølgning på Internationalt review

Opfølgning på Internationalt review på Internationalt review Baggrund Historik Politisk aftale 31. Maj 2016 Ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing Pesticider & Genteknologi 1. juni 2016 Baggrund Citat: For at sikre, at DK opnår den bedste

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Forslag til rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune

Forslag til rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune Forslag til rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune 2017-2025 Udgiver: Skanderborg Kommune Natur & Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Titel: Forslag til Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Notat. Den 30. november Bilag 1

Notat. Den 30. november Bilag 1 Notat Emne: Forslag til svar på kommentarer/indsigelser til Forslag til Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder Indsatsområde Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og

Læs mere

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. Punkt 7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. 2014-16286. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender

Læs mere

Projekt Biogas og Miljø

Projekt Biogas og Miljø Projekt Biogas og Miljø Nedsættelse af sagsbehandlingstiden vedr. myndighedsbehandlingen af et biogasanlæg Cand. agro. Erik Kolding Skive Kommune Agro Business Park, den 18. september 2013 Deltagerne i

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Odense Kommune Miljø- og Teknikudvalget Vissenbjerg, den 22.04.2014. Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Hvor var det dejligt og betryggende at læse Redegørelse for Odense Vest udarbejdet af

Læs mere

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts 2011 Den 11. februar 2011 Miljøgodkendelser af husdyrbrug Status 31. december 2010 Byrådet besluttede den 24. september 2008, at

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Skovrider Henrik Buhl, Skovdyrkerforening Østjylland Skovdyrkerforeningen i Aarhus Kommune Line Højgaard Henriksen, Naturstyrelsen

Skovrider Henrik Buhl, Skovdyrkerforening Østjylland Skovdyrkerforeningen i Aarhus Kommune Line Højgaard Henriksen, Naturstyrelsen Referat af møde i Aarhus Kommunes Grundvandsforum tirsdag, 9.30 12.00. Side 1 af 5 Deltagere: Anders Kaa, Malling Vandværk, Private Vandværker i Aarhus Kommune Jørn-Ole Andreasen, Aarhus Vand, Dansk Vand-

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN ATV- Jord og Grundvand DGI byen, København Carl Åge Pedersen, Planter og Miljø Chefkonsulent BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN 1. november 2016 EMNER, JEG VIL KOMME IND PÅ: Størrelsen af BNBO erne. Mulige indsatser

Læs mere

»BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering

»BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering »BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) Erfaringer med implementering Program (11:15 12:40): Faglige indlæg (30 min.) Etablering af pesticidfrit BNBO omkring Bjellekær Kildeplads ved hjælpe af forbud efter

Læs mere

Miljørapport Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C Postboks 4049 8260 Viby J

Miljørapport Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C Postboks 4049 8260 Viby J 4. august 2015 Side 1 af 13 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Miljørapport Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C Postboks 4049 8260 Viby J Telefon: 89 40 22 13 Direkte telefon: 89

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Spildevandsslam fra Z Renseanlæg.

Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. X Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. 12. marts 2010 I har ved brev af 12. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere