VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE"

Transkript

1 VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret ved lov nr. 442 af 1. juni 1994, ved lov nr. 389 af 14. juni 1995, lov nr. 980 af 23. oktober 1997 samt lov nr. 166 af 24. marts 1999, er der gennemført forskellige ændringer af lov om fonde og visse foreninger (fondsloven). Ændringen indebærer blandt andet, at Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af loven, og for visse erhvervsdrivende fonde. Efter fondsloven skal alle fonde have en revisor, medmindre regnskabet udfærdiges af en godkendt forvaltningsafdeling eller en advokat. For fonde, der er undergivet statslig eller kommunal revision, gælder der dog særlige regler, se nærmere lovens 28. I en fond, der i det forudgående regnskabsår havde en egenkapital på 3 mio. kr. eller derover, skal mindst en af revisorerne være enten statsautoriseret eller registreret. Lovændringen indebærer endvidere, at fondsmyndigheden ikke længere skal føre et almindeligt tilsyn med regnskaberne. Om revisors opgaver fastsætter fondslovens 25 følgende: " 25. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisor skal i den forbindelse foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, herunder overholdelsen af reglerne i denne lov, regler fastsat i medfør af loven samt fondens vedtægt. Revisor skal herunder efterkomme de krav vedrørende revisionen, som måtte blive stillet af fondsmyndigheden. Stk. 2. Bestyrelse og direktion skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 3. Revisor skal ved en påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, den har givet anledning til.

2 - 2 - Stk. 4. Har revisionen givet anledning til bemærkninger, eller finder revisor i øvrigt anledning til at påtale fondens forhold, skal revisor indsende meddelelse herom til fondsmyndigheden. 2. Meddelelse til fondsmyndigheden om udpegelse af revisor Ifølge fondslovens 23, stk. 3, skal bestyrelsen senest 3 måneder efter udpegelsen af revisor sende fondsmyndigheden meddelelse om, hvem der er udpeget. Er den udpegede revisor ikke statsautoriseret eller registreret revisor, skal der sammen med meddelelsen indsendes en erklæring fra revisor om, at denne er indforstået med i forbindelse med revision at påse, at bestemmelserne i loven, regler fastsat i medfør af loven samt fondens vedtægt er overholdt. Blanketter til brug for indsendelse af meddelelse og eventuel erklæring kan fås ved henvendelse til Civilstyrelsen, 1. kontor, Æbeløgade 1, 2100 København Ø eller på Civilstyrelsens hjemmeside: 3. Visse forhold som revisor specielt skal være opmærksom på ved kontrollen af, at fonden overholder reglerne i fondsloven I det følgende gennemgås nogle af de forhold, som revisor m.fl. skal være opmærksom på ved revisionen. Gennemgangen er ikke udtømmende. Vejledningen er udformet under hensyntagen til, at fondsloven for fonde med en egenkapital på under 3 mio. kr. ikke stiller bestemte krav til revisors sagkundskab. Oprettelse af nye fonde. Fondslovens 8 I. En fond skal ved oprettelsen have aktiver for over 250. kr., medmindre fondsmyndigheden har givet særlig tilladelse til, at fonden oprettes. Stiftes fonden i henhold til et testamente, der er oprettet før den 1. januar 1985, stiller loven ikke krav om aktiver for over 250. kr. II. En fonds aktiver og egenkapital skal ved stiftelsen stå i rimeligt forhold til formålet.

3 - 3 - III. Revisor skal indberette til fondsmyndigheden, såfremt betingelserne nævnt under punkterne 1-2 ikke er opfyldt. IV. Aktiver, der ikke foreligger som kontanter, opgøres til kursværdien på oprettelsestidspunktet. For obligationer og aktier, der er optaget til notering på Københavns Fondsbørs, anvendes køberkursen. For andre aktier og for pantebreve i fast ejendom kan den seneste skattekurs i almindelighed anvendes. For fast ejendom anvendes den seneste offentlige kontantvurdering, medmindre det godtgøres, at handelsværdien er større. Gæld optages til pari. For pantebreve i fast ejendom kan den seneste skattekurs dog anvendes. Anbringelse af fondes midler og uddeling. Fondslovens 9, 10, 29 og 30 I. I fondslovens 10 er det fastsat, at medmindre andet er bestemt i vedtægten, skal en fonds midler være anbragt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (anbringelsesbekendtgørelsen). Fondens midler kan dog forblive anbragt i den form, i hvilken de er skænket eller udlagt på skifte. II. Efter fondslovens 9, stk. 1, er følgende aktiver såkaldt bundne aktiver: 1) de aktiver, der forelå ved fondens stiftelse, eller hvad der træder i stedet herfor, 2) de aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, medmindre arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling, og 3) de aktiver, der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering af fondens formue. Om disse aktiver fastsætter 9, stk. 1, at de ikke må uddeles, medmindre fondsmyndigheden meddeler samtykke hertil, eller vedtægten indeholder en bestemmelse, der opfylder betingelsen i fondslovens 9, stk. 5, om, at det i vedtægten kan

4 - 4 - bestemmes, at de aktiver, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes til uddeling i løbet af et nærmere fastsat tidsrum. I 9, stk. 2, fastsættes, at uanset bestemmelsen i stk. 1 kan en fonds bestyrelse uden fondsmyndighedens samtykke uddele aktiver svarende til det foregående regnskabsårs nettokursgevinster, som efter reglerne i kursgevinstloven skal medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst. Bestyrelsens beslutning om at anvende aktiverne til uddeling skal være truffet inden 6 måneder efter det foregående regnskabsårs afslutning. I øvrigt finder 29, stk. 1, tilsvarende anvendelse. I 9, stk. 3, fastsættes, at de bundne aktiver kun må overdrages eller pantsættes efter regler, der fastsættes af justitsministeren eller med fondsmyndighedens samtykke, jf. dog stk. 2. Regler om ombytning/genanbringelse af midlerne uden særligt samtykke er fastsat i anbringelsesbekendtgørelsens 19 og 20 (og 3). En ombytning/genanbringelse, der ikke er omfattet af disse regler, kræver fondsmyndighedens samtykke. Den indskrænkning i adgangen til at råde over de bundne aktiver, der er nævnt ovenfor, skal efter fondslovens 9, stk. 4, i videst muligt omfang sikres ved notering, tinglysning eller på anden måde. III. I fondslovens 29, stk. 1, er det fastsat, at en fonds bestyrelse skal anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Overskuddet skal som udgangspunkt uddeles i tilslutning til det regnskabsår, hvori det er fremkommet. Det bestemmes dog samtidig i 29, stk. 1, at anvendelsen af overskuddet kan udskydes til et senere regnskabsår, forudsat at det er af betydning for at opfylde fondens formål. IV. Ifølge fondslovens 29, stk. 2, kan en fonds bestyrelse dog forinden foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue. Det følger af bestemmelsen, at justitsministeren kan fastsætte regler herom, men sådanne regler er ikke fastsat. Ifølge praksis anerkendes henlæggelse af indtil 25% af det årlige overskud.

5 - 5 - Det følger af fondslovens 30, stk. 1, at uddelingen til formålet hverken må være for stor eller for lille i forhold til fondens midler. Står uddelingen i klart misforhold til fondens midler, kan fondsmyndigheden ifølge bestemmelsen henstille til bestyrelsen at søge uddelingen forøget eller nedsat. Må uddelingens størrelse ligefrem anses for at indebære fare for krænkelse af fondens vedtægt, fastsættes det i fondslovens 30, stk. 2, at fondsmyndigheden efter forhandling med bestyrelsen kan pålægge bestyrelsen at sørge for en forøgelse eller nedsættelse af uddelingen. Ekstraordinære dispositioner. Fondslovens 21 Ifølge fondslovens 21 må fondens bestyrelse kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. Baggrunden for bestemmelsen er, at en bestyrelse ikke må foretage dispositioner, som nærmer sig permutation af vedtægten, eller som kan bringe fondens eksistens i fare. Hvad der er ekstraordinære dispositioner vil variere fra fond til fond. Fondens størrelse kan her spille en rolle. Vederlag m.v. til bestyrelsesmedlemmer og andre. Fondslovens 18 og 31 Fondslovens 31 bestemmer, at en fonds bestyrelse ikke kan uddele fondens aktiver, yde lån eller stille sikkerhed for lån til en række nærmere angivne personer med særlig tilknytning til fonden. Det drejer sig om stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden. Reglen gælder også personer, der er gift med eller lever i fast samlivsforhold med en af de nævnte personer, og de nævnte personers mindreårige børn. Det følger samtidig af 31, at der som honorar for udført arbejde kan ydes de nævnte personer et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

6 - 6 - Fondslovens 18, stk. 1, indeholder en særlig regel om vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Det er heri fastsat, at heller ikke dette vederlag må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. 4. Revisors meddelelse til fondsmyndigheden efter fondslovens 25, stk. 4 Revisor skal efter fondslovens 25, stk. 4, underrette fondsmyndigheden, såfremt revisionen har givet anledning til bemærkninger, eller såfremt revisor i øvrigt har fundet anledning til at påtale fondens forhold, jf. ovenfor under pkt. 3. Der skal ikke anvendes en særlig blanket til brug for denne meddelelse. Følgende oplysninger skal fremgå af revisors meddelelse til fondsmyndigheden: a. Fondens fuldstændige navn. b. Revisors navn og adresse. c. Fortegnelse over fondens bestyrelse med angivelse af navn og privatadresser. Herudover skal meddelelsen indeholde en grundig redegørelse for de forhold, som påtales. Meddelelsen indsendes til Civilstyrelsen, 1. kontor, Æbeløgade 1, 2100 København Ø. 5. Offentlige midler I det omfang fonden direkte eller indirekte modtager statsmidler, skal revisor være opmærksom på regler om offentlig revision ved siden af fondslovens regler. Fonde, der modtager statsmidler, kan eventuelt være undtaget fra fondsloven, jf. fondslovens 1, stk Årsregnskab Der vedlægges et forslag til opstilling af årsregnskab, der eventuelt kan anvendes.

7 - 7 - Forslag til opstilling af årsregnskab for ikke-erhvervsdrivende fonde: Regnskab for perioden Regnskab for (fondens navn) Resultatopgørelse for tiden XX XX. Indtægter: Renter pr af konto for disponible midler Renter pr af kapitalkontoen Renter af obligationer Renter af pantebreve Aktieudbytte Andet Udgifter: Bestyrelseshonorarer Kontorholdsvederlag Annonceudgifter Depotgebyr Revision Køb af vedhængende renter (herunder ikke kurtage) Overskud til uddeling og henlæggelser Andet Til disposition: Overskud overført fra foregående år Årets overskud Legatuddeling* Resultat Der fordeler sig således: Henlagt til fondens bundne kapital Overført til næste år

8 - 8 - * med angivelse af de enkelte legaters størrelse samt modtagernes navne, eventuelt i form af et særligt bilag til regnskabet. Kapitalregnskab Bunden kontant kapital (konto 00) primo Indtægter: Indkommet ved udtrækning af obligationer: Pr % Kreditforeningen Pr % Kreditforeningen Pr % Kreditforeningen Aktiesalg Pentebrevsafdrag Salg af obligationer Salg af andre aktiver Henlæggelse til konsolidering Udgifter: Køb af obligationer, incl. kurtage: Pr % Kreditforeningen Pr % Kreditforeningen Aktiekøb Pantebreve Køb af obligationer Køb af aktiver Bunden kontant kapital ultimo Status pr XX. Aktiver: Kontantkonto (bundne midler) (konto 00) Obligationer % Kreditforening % Kreditforening % Kreditforening Aktiver Pantebreve Fast ejendom (kontant ejendomsværdi) Konto for disponible midler

9 - 9 - Passiver: Gældsposter Egenkapital (bunden) Egenkapital (disponibel) Egenkapital (kursværdi) kr..,00. Med venlig hilsen Civilstyrelsen

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere