Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl på Lederens KonferenceCenter, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense"

Transkript

1 Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter over til dagsordenens punkter for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen blev advokat Peter Thykier valgt som dirigent. Dirigenten modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Ole Rostmose indledte sin beretning med at konstatere, at 2012 ikke blev året, hvor økonomien vendte. Sættes 2007 som indeks 100, endte 2012 på indeks 85. Og trods store forskelle forretningerne imellem viser tallet for første halvdel af 2013, at vi fortsat ikke er ovre det værste. Dette kan også læses i antallet af medlemsforretninger og filialer, hvor der fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 var et fald på 27 forretninger foranlediget af lukning og konkurser. Medlemstallet lå pr. 1. januar 2013 på 367 butikker og 65 filialer. Men heldigvis er vi ikke så hårdt ramt som den øvrige detailbranche. Vi er fortsat meget opmærksomme på denne udvikling og yder råd og vejledning, hvor det er muligt eller alternativt henviser til eksterne eksperter. Sideløbende arbejder vi fortsat på at intensivere initiativerne på at forstærke akkvisitionen overfor potentielle medlemmer, hvilket vi målrettet vil fokusere på til efteråret med særlige kampagner. Formanden opfordrede til sammenhold i branchen, der er af afgørende betydning, når vi møder de nye og skærpede krav fra vores kunder og leverandører. Derfor var han også glad for at konstatere, at mere end 70 forretninger havde valgt at være med i de nyoprettede 5 netværksgrupper. Formanden opfordrede flere medlemmer til at tilslutte sig netværkerne. Trine Thorning havde i det forløbne år besøgt 50 forretninger og vil fremadrettet besøge så mange medlemmer som muligt. En af de største udfordringer for vores branche nu og i kommende år er den nye forbrugeradfærd, hvor en større og større del af indkøbene foregår på nettet. Danskerne handlede i 2012 for 55 mia. kroner, hvilket er en stigning på 19 procent. Også mange af leverandørerne er begyndt med egne webshops i direkte konkurrence med vores butikker. Udviklingen følges nøje af bestyrelsen og på denne baggrund er vi gået i dialog med eksperter indenfor nethandel med henblik på at tilbyde hjælp og rådgivning til de af vores medlemmer, der ønsker at vide mere om salg på nettet og dermed fremtidssikre butikken. Indbrud, tyverier og røverier giver fortsat store udfordringer for vores branche. Antallet af røverier var 28 i 2012 og 23 i 2011 en stigning på 18 procent. Vi holder fortsat politiet opmærksom på kriminaliteten og har yderligere løftet problemstillingen op på politisk plan Side 1 af 6

2 bla. via vores plads i Dansk Erhvervs sikkerhedsudvalg og med dialogmøder med partiernes retspolitiske ordførere. En anden alvorlig problemstilling er de såkaldte tiger kidnapninger, hvor en forretningsindehaver bliver opsøgt i eget hjem for derefter at blive tvunget med i butikken for at åbne boxen. Vi har tilskrevet Erhvervsstyrelsen og bedt dem om at fjerne de offentlige tilgængelige oplysninger af ledende medarbejderes privatadresser i CVR-registret. Dette ønske er ikke blevet imødekommet og vi arbejder nu videre med at undersøge reglerne i øvrige europæiske lande. I forbindelse med de mange forbrugersager arbejder vi i tæt dialog med Dansk Erhverv og vi har gjort en ihærdig indsats for at sætte fokus på de urimelige afgørelser i Forbrugerklagenævnet. Vi har sæde i arbejdsgruppen omkring fremtidens Forbrugeklagenævn og har netop fået en plads i Forbrugerklagenævnet pr. 1. juni Formanden rettede en tak til medlemmerne for et stort engagement i at dele erfaringer omkring forbrugerklager med sekretariatet. Finansrådet opsagde sidste år den nuværende aftale omkring Dankortet. Sammen med repræsentanter fra den øvrige detailhandlel har vi deltaget i en arbejdsgruppe omkring sikring af Dankortets fortsatte eksistens ud fra en reel risiko for at Dankortet fuldstændigt ville forsvinde. Man havde nu forhandlet sig frem til en løsning, der er den bedst mulige for alle parter. Guldopkøbere generer fortsat forretningerne landet rundt, selvom det er klart ulovligt. På trods af gentagne møder med Rigspolitiet og henvendelser til de lokale politikredse om at standse disse hotel-opkøb. Desværre måtte vi konstatere at denne opgave ikke er prioriteret højt nok af politiet. Ligeledes var der afholdt møder med Guld-Adam. På grund af faldende guldpriser og generel nedgang i folks aktuelle guldreserver var salget af brugt guld for nedadgående i forhold til sidste år, hvorfor sekretariatet har valgt at prioritere andre opgaver men vi følger udviklingen på tæt hold. Fremover vil man arbejde og fokusere på flere attraktive medlemsfordele. I det forgangne år har vi indgået aftale med et inkassofirma, en sikkerhedsrådgiver og nye kursusundervisere. En fordelagtig pensionsordning for indehavere er i støbeskeen med råd og vejledning i forbindelse med generationsskifte, og senest en aftale med et firma omkring hjælp og etablering af webshops. Herefter omtalte formanden de øgede krav og konkurrence fra branchens leverandører i forhold til nethandel og væsentlige skrappere krav og betingelser til samhandlen. Senest er 67 forretninger blevet opsagt af en af de største leverandører. Derfor opfordrede formanden til et stærkt sammenhold i branchen og det var derfor meget positivt med de nye netværksgrupper, hvor man kan videndele på tværs af geografi. Dette sammenhold kan også skabe en bedre dialog med interesserede leverandører. Antallet af elever på Handelsfagskolen var i år på 81 elever mod 74 i år Desværre er flere uden praktikplads og vi opfordrer alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed. I det forløbne år har vi i samarbejde med Handelsfagsskolen udbudt flere efteruddannelseskurser desværre er det svært at skaffe nok deltagere og vi evaluerer derfor kursernes indhold og afholdelse. Sideløbende har vi afholdt lederkurser som et endagskursus, og afholdt kursus i Driftsforståelse og Målstyret Ledelse disse kurser vil blive gentaget ligesom næste nye kursus tilkommer i efteråret - Salgsledelse og Coaching samt kursus i Diamant vurdering. I forbindelse med lokaliteterne på Kongevejen er de nye direktører blevet enige om at fortsætte bofællesskabet til gavn for hele branchen. Formanden henviste til brev udsendt med en masse praktiske oplysninger omkring den nye Side 2 af 6

3 messe herunder blandt gratis bustransport fra Jylland. Messen afholdes i nye lokaliteter og kun med deltagelse af leverandører fra vores egen branche. Formanden opfordrede alle medlemmer til at tage god imod dette nye initiativ. På den internationale scene har vi også sat vores aftryk i form en dansk udgave af CIBJO s smykkestensbogen, som er udsendt til alle medlemmer. Trine Thorning er desforuden udnævnt som vicepræsident for området for international smykkedistribution. I de kommende år vil man lægge vægt på Den stigende e-handel og bestræbelserne på at få del i nethandlen Styrkelse af sammenholdet i branchen for at opnå forhandlingsstyrke overfor leverandører, politikere og andre interessenter En styrkelse af foreningen med nye medlemmer Afslutningsvis takkede formanden på bestyrelsens vegne alle medlemmerne for samarbejdet i det forløbne år, og en tak til sekretariatets medarbejdere for deres store arbejdsindsats. I år 2014 kan DGU fejre 100 års jubilæum der kommer mere information om jubilæet samt dato for næste årsmøde og generalforsamling. Der var ingen efterfølgende spørgsmål og dirigenten konstaterede beretningen for godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Ekstrakt af regnskab for 2012 var fremsendt sammen med regnskab for 2011 og budget for Trine Thorning gennemgik de enkelte poster i regnskabet, hvor indtægter fra servicebidrag for 2012 lå på kr. mod kr. i De samlede indtægter var kr. i 2012 mod kr. i Omkostningerne beløb sig i alt til kr. i 2012 mod kr. i Trine Thorning gennemgik noterne under regnskabet der var i regnskabsåret 2012 udbetalt feriepenge til Line Bech samt løn til to direktører i marts måned. Endvidere var repræsentationskontoen højere end budgettet pga. netværksmøderne og renteindtægter var halveret, til gengæld var der en stigning på kontoen med gavekort/bytteservice. Årets resultat blev et underskud på kr. Trine Thorning gennemgik herefter Aktiver og Passiver. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af budget for 2014 herunder fastsættelse af servicebidrag Budget for 2014 var fremsendt sammen med indkaldelsen og Trine Thorning gennemgik budget for Budgetterne var sammenstillet med regnskab for Man havde nedjusteret budgettet til kr. men forventede et lille overskud på kr ved årets udgang. Bestyrelsen foreslog uændret servicebidrag i Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til det fremlagte budget for 2014, som dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen. Side 3 af 6

4 5. Behandling af indkomne forslag Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til foreningens sekretariat senest den 28. februar. 6. Valg af formand Foreningens formand er på valg hvert år i henhold til vedtægternes 6. Bestyrelsen indstillede Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København, til genvalg som formand. Der var ingen andre forslag til formandsposten, og Ole Rostmose blev med akklamation valgt som formand. 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg Kim Colding, Colding Guld og Sølv, Ballerup Bestyrelsessuppleant Lars Ørsnes, Ørsnes, Aalborg, var på valg, og villig til genvalg Bestyrelsessuppleant Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve var ikke på valg. Der var ingen andre forslag og generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. Bestyrelsens medlemmer er: Ole Rostmose Carat Smykker & Ure, København, formand Berit Hertz, P. Hertz A/S, København, næstformand Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg Kim Colding, Ballerup Guld og Sølv, Ballerup Bestyrelsens suppleanter er: Lars Ørsnes, Henrik Ørsnes, Aalborg Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve 8. Valg af statsautoriseret revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsaut. revisor Palle Valentin Kubach blev valgt som foreningens revisor. Side 4 af 6

5 9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter Dirigenten oplyste, at de interne revisorer er på valg hvert år. Ifølge vedtægternes 4 skal der være 2 interne revisorer. Bestyrelsen indstillede til genvalg: Helge Max Andersen, Asger & Helge Max Andersen ApS, Roskilde Anette Flint, A. Madsen Guld Sølv Ure, Birkerød Interne revisorersuppleanter Asger Max Andersen, Roskilde Flemming Hertz, København Generalforsamlingen genvalgte begge interne revisorer samt interne revisorsuppleanter. 10. Valg af legatbestyrelse til Lars Nielsen og hustrus Mindelegat I legatbestyrelsen sidder fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, mens suppleanten er på valg hvert år. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Berit Hertz, P. Hertz A/S, København Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg og som bestyrelsessuppleant indstillede bestyrelsen til genvalg: Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense De indstillede medlemmer til legatbestyrelsen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Legatbestyrelsen er herefter: Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Berit Hertz, P. Hertz A/S, København Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense, suppleant I øvrigt er legatet under afvikling og de sidste legatportioner uddeles I år. 11. Faglig debat På et spørgsmål om hvordan man skal forholde sig til forretninger, som sælger varer uden moms og ikke betaler skat anførte Ole Rostmose, at hvis der var tale om mistanke omkring skatteunderdragelse havde SKAT en hjemmeside, hvor man kunne melde sådanne forhold den såkaldte Whistle Blower-ordning. Jens Christian Møller omtalte den nye messe og forespurgte forsamlingen om de ved håndsoprækning ville tilkendegive, hvorvidt de havde tænkt sig at deltage på messen. Et stort flertal tilkendegav at de ville deltage og han opfordrede deltagerne til at tale med andre kolleger om messe. En deltager bemærkede, at det var bemærkelsesværdig, at formanden for Leverandørforeningen ikke selv deltog på messen. Side 5 af 6

6 På et spørgsmål fra salen om hvad den nye Dankort-ordning ville koste, oplyste Trine Thorning at hun ville udsende de nye tal, men at Dankortet på trods fortsat ville være det billigste alternativ i forhold til udenlandske kreditkort. Michael Lintrup foreslog, at man i forbindelse med Bytteservice gik tilbage til den gamle ordning om at bytte i samme forretning i sælgerbyen. Ole Rostmose oplyste, at bestyrelsen løbende vurderer reglerne i Bytteservice og opfordrede derfor til en reaktion fra de tilstedeværende. Der viste sig imidlertid ikke at være stemning for en ændring. Endvidere opfordrede Jens Chr. Møller til at respektere reglerne omkring kundens byttefrist som er 30 dage, og at betaling er 14 dage efter returnering af varen. Carsten Vibholm forespurgte, om man havde særlige krav i forbindelse med optagelse at nye medlemmer og Claus Halken spurgte om der var nogle fagmæssige krav. Ole Rostmose oplyste, at bestyrelsen personligt vurderer hver enkelt ansøgning, samt hvorvidt pågældende opfylder vedtægternes betingelser for optagelse. Claus Halken anførte problematikken omkring Spinning og dennes konkurs. Mange kolleger satte nu priserne voldsomt ned. Jens Chr. Møller anførte, at han helst havde været foruden, men at han havde følt sig nødsaget til at hoppe på den bølge, idet forretningerne omkring ham havde sat sine Spinning-ringe ned med 50-70%. Efter generalforsamlingens afslutning er der udsendt meddelelse til DGU s medlemmer omkring Spinning og dersom man har et krav mod firmaet skal dette anmeldes til kurator for konkursboet inden 13. juni Herefter var der en del tilkendegivelser og skuffelse over Aagaards seneste tiltag om at sælge smykker til varehuset Salling, som alle vidste kørte med skrappe kampagner til mærkedage. Lars Boye oplyste, at netop her havde netværket vist sin berettigelse og efter mails fra medlemmerne, havde Aagaard trukket deres brev tilbage. Det betød så til gengæld at forretningerne måtte støtte op omkring Aagaard, hvis man ville undgå den brancheglidning, man var på vej imod. Lisbeth Larsen anførte, at hvis leverandørerne går deres egne veje, kunne butikker jo også kigge andetsteds fx udlandet, hvor man var mere end villige til at sælge varer uden krav om antal, montre m.v. Berit Hertz besvarede at det dog var vigtigt med en nuancering. Ole Rostmose tilføjede, at vi skal have de varer som kunderne efterlyser det være sig danske som udenlandske. I forlængelse af Ib Lybech bemærkninger erklærede Jens Christian Møller sig enig og opfordrede til en positiv holdning til leverandører samt til at indgå i dialog med dem. 12. Eventuelt Dirigenten meddelte, at datoen for næste års generalforsamling endnu ikke var fastlagt, men ville blive udmeldt til medlemmer ved en senere lejlighed. DGU havde tillige 100 års jubilæum den 14.maj Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede generalforsamlingen for deres deltagelse og for et godt møde. Generalforsamlingen blev hævet kl Greve, den Peter Thykier Dirigent Side 6 af 6

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere