Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Københavns Universitet Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionens formål og omfang Revisionens udførelse Revisors rapportering Ansvarsfordeling Revisors dokumentationsmateriale Kvalitetssikring af den udførte revision Universitetets offentliggørelse af årsrapport mv Grundlag for revisionen Rådgivnings- og assistanceopgaver 313

3 Deloitte 303 Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 Som nyvalgte institutionsrevisorer for Københavns Universitet skal vi til bestyrelsens orientering redegøre for revisionens formål og udførelse, vores rapportering i årets løb og i forbindelse med årsrapporten samt ansvarsfordelingen mellem universitetets ledelse, Rigsrevisionen og institutionsrevisor. I tiltrædelsesprotokollatet anvendes følgende betegnelse for ledelse, jf. universitetets organisationsdiagram: Bestyrelse: Universitetsbestyrelse Direktion: Rektorat og universitetsdirektør Ledelse: Øvrig ledelse, der er tegningsberettiget/budgetansvarlig i henhold til KU s interne retningslinjer. 1. Revisionens formål og omfang Revisionen udføres i henhold til 9-aftalen om interne revisioner ved universiteterne. Det er revisionens formål at styrke årsrapportens troværdighed. Vi vil til det formål revidere den aflagte årsrapport omfattende den anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. På den baggrund udtrykker vi en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af universitetets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af KU s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december i de enkelte regnskabsår. Vi vil påse, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis samt gældende bekendtgørelser og regnskabsstandarder. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, som er omfattet af årsrapporten. Revisionen vil blive gennemført i overensstemmelse med Uddannelses- og Finansministeriet bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Vores revision vil i henhold til denne bekendtgørelse omfatte revision af universitetets årsrapport. Revisionen vil blive planlagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, 9 aftalen og gældende revisionsstandarder og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i årsrapporten og de dele af universitetets regnskabs- og rapporteringssystemer, samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisionen

4 Deloitte 304 sigter ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret helhedsvurdering af årsrapporten. Som grundlag for vores risikovurdering vil vi indhente informationer om blandt andet følgende forhold vedrørende universitetet: Relevant lovgivning og andre eksterne forhold Aktiviteter og anvendt regnskabspraksis Mål, strategier og tilhørende risici Forretningsgange og universitetets interne kontrolmiljø. Som led i vores revisionsplanlægning skal vi gennemgå universitetets overordnede økonomistyring, interne kontrolmiljø og specifikke kontroller, herunder kontroller i regnskabsprocessen og generelle itkontroller, for at kunne foretage en målrettet risikovurdering. Gennemgangen omfatter endvidere en gennemgang af universitetets generelle it-kontroller, der har betydning for regnskabsaflæggelsen. Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og årsregnskabets rigtighed. I forbindelse hermed vil vi teste de interne kontroller, i det omfang vi finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet, ligesom vi vil gennemgå it-anvendelsen under hensyntagen til dennes betydning for universitetets årsrapport. Revisionen omfatter tillige en vurdering og stillingtagen til informationerne i den anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn. Væsentlige fejl i årsregnskabet kan skyldes både utilsigtede og tilsigtede handlinger eller undladelser. Muligheden for at hindre væsentlige fejl, herunder besvigelser og uregelmæssigheder, beror først og fremmest på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en betryggende intern kontrol.

5 Deloitte 305 Under revisionen vil vi med den fornødne professionelle skepsis have opmærksomheden henledt på forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi vil i forbindelse med planlægningen af revisionen indhente direktionens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser direktionens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, den har indført for at imødegå sådanne risici direktionens kendskab til eventuelle konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser. Vi skal herudover spørge universitetets bestyrelse, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har iværksat for at identificere og reagere på risikoen for besvigelser hos universitetet, og de interne kontroller, direktionen har implementeret for at forebygge disse risici. Endvidere skal vi også spørge bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker universitetet. Under udførelsen af revisionen skal vi foretage specifikke revisionshandlinger, der er rettet imod bestyrelsens, direktionens og ledelsens mulighed for at tilsidesætte etablerede interne kontroller. Herudover skal vi kontrollere, at årsregnskabet er afstemt til den underliggende bogføring, ligesom vi skal gennemgå væsentlige posteringer og reguleringer, der er foretaget som led i udarbejdelsen af årsregnskabet. Fejl i årsregnskabet, der er en følge af besvigelser og uregelmæssigheder, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Hvis vi konstaterer forhold, der giver formodning herom, vil vi efter nærmere aftale med universitetets bestyrelse eller direktion foretage yderligere undersøgelser med henblik på, at få af- eller bekræftet formodningens rigtighed. Vi har ifølge lovgivningen pligt til at underrette hvert medlem af direktion og bestyrelse, hvis vi under revisionen bliver bekendt med, at en eller flere ledende medarbejdere begår eller har begået økonomiske forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge i tilknytning til udførelsen af deres hverv for universitetet. Denne underretning skal ske, hvis vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i revisionsprotokollatet. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne skridt til at standse forbrydelsen, er det vores pligt straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

6 Deloitte Revisionens udførelse Vi vil udføre revisionen i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen. Revisionen er ikke afsluttet, før bestyrelsen og direktionen har taget endelig stilling til årsrapporten, og vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning. Udførte revisionshandlinger i årets løb skal derfor betragtes som et led i revisionen af årsrapporten. Omfanget af vores arbejde fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Revision i året løb Væsentlige regnskabsområder som Finanslovsbevilling, taxametertilskud, eksterne midler, andre driftsindtægter, anlægsinvesteringer, indkøb samt lønninger og gager, vil blive gennemgået med henblik på at konstatere, om tilrettelæggelsen af universitetets forretningsgange og bogføring er foretaget på en hensigtsmæssig samt kontrolmæssig forsvarlig måde, og om forskrifter, vejledninger mv. er fulgt. Revision af årsrapporten Ved revisionen af årsregnskabet vil vi opnå en overbevisning om, at aktiverne er til stede, at de tilhører universitetet, og at de er indregnet og målt forsvarligt. Vi vil endvidere opnå overbevisning om, at de gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der påhviler universitetet, er indregnet og målt forsvarligt. Desuden vil vi påse, at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet. Vi vil undersøge, om alle væsentlige begivenheder indtil datoen for revisionspåtegningen er korrekt medtaget i årsregnskabet. Med baggrund i bestyrelsens og direktionens vurdering, aflægges årsregnskabet sædvanligvis med fortsat drift for øje. Bestyrelsens og direktionens vurdering kræver stillingtagen til alle tilgængelige oplysninger om universitetets udvikling, herunder især forventet likviditetsudvikling. Vi tager som led i revisionen stilling til den foretagne vurdering. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet vil vi i overensstemmelse med god revisionsskik bede universitetets direktion og ledende medarbejdereom at bekræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder. Dette kan omfatte oplysninger om eventualforpligtelser i form af pantsætninger, garantistillelser, retssager og besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, miljøforhold, begivenheder efter balancedagen samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.

7 Deloitte 307 Når vi som led i vores revision baserer denne på information udarbejdet af universitetet, skal vi udføre revisionshandlinger for at fastslå, om den modtagne information er nøjagtig og fuldstændig. Hvis vi under vores revision konstaterer fejl i årsregnskabet, skal vi meddele universitetets direktion og bestyrelse disse, ligesom vi skal bede direktionen om at korrigere de fundne fejl. Universitetets direktion skal udtale sig om, hvorvidt eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som er konstateret under revisionen, enkeltvis og sammenlagt vurderes at være uvæsentlige for årsregnskabet som helhed. Vi vil foretage en helhedsvurdering af årsregnskabet, herunder om oplysningerne i noterne giver tilstrækkelig supplerende information til, at universitetets økonomiske udvikling kan bedømmes på grundlag af årsregnskabet. Som foreskrevet i lovgivningen vil vi undersøge, om lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Vi vil derudover kontrollere overholdelsen af de pligter, som er pålagt bestyrelsen med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv. 3. Revisors rapportering Som afslutning på revisionen vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning, i overensstemmelse med gældende vejledninger om standardpåtegninger for revision af regnskaber i den offentlige sektor. Når der er tale om en revisionspåtegning uden forbehold, supplerende oplysninger eller særskilt redegørelse for den udførte forvaltningsrevision, er denne udtryk for, at årsregnskabet er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt relevante regnskabsstandarder, herunder at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske administrative Vejledninger samt gældende bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteterne, at årsregnskabet giver et retvisende billede af universitetets aktiver og passiver, pengestrømme, finansielle stilling og resultatet af universitetets aktiviteter, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at vi ikke har fundet anledning til at udarbejde særskilt redegørelse om den udførte forvaltningsrevision i revisionspåtegningen. Revisionspåtegningen vil derudover indeholde vores udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

8 Deloitte 308 Vi er endvidere efter 9-aftalen om intern revision ved institutioner for videregående uddannelser pålagt straks at underrette Rigsrevisionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet om væsentlige bemærkninger vedrørende universitetets regnskabs- og revisionsmæssige forhold. I tilslutning til revisionens afslutning vil vi afgive et revisionsprotokollat til årsrapporten, hvori vi i hovedtræk vil redegøre for væsentlige regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt udførte revisionsarbejder og konklusionerne herpå. Vi vil i dette revisionsprotokollat også informere bestyrelsen om eventuelle ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet, som direktionen har vurderet som uvæsentlige for årsregnskabet som helhed. Hvis vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet har fået forelagt interne specifikationer, rapporter eller lignende, som efter vores opfattelse er nødvendige for direktionens og bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet, vil vi gøre opmærksom herpå i protokollatet. Revisionsprotokollatet vil blive udarbejdet i henhold til gældende revisionsbekendtgørelse, således at denne tilgodeser såvel universitetets bestyrelse som Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Rigsrevisionen. Herudover vil vi i årets løb afgive revisionsprotokollater, når vi har udført revisionsarbejder, der kan danne grundlag for selvstændige konklusioner, eller når vi i øvrigt anser det for påkrævet. Hvis vi i forbindelse med revisionen konstaterer svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder i universitetets regnskabs- og registreringssystemer, universitetets interne kontroller eller i øvrige forretningsgange mv., vil dette blive meddelt universitetets direktion med vores forslag til afhjælpning heraf. Er der tale om væsentlige mangler, eller finder vi det i øvrigt påkrævet, vil forholdet også blive indført i revisionsprotokollatet. I tilknytning hertil vil vi endvidere meddele direktionen vores eventuelle forslag til forbedring og effektivisering af universitetets virksomhed. Vi skal for en ordens skyld bemærke, at revisionen af årsregnskabet ikke er tilrettelagt med henblik på at afdække samtlige svagheder, mangler eller uhensigtsmæssigheder, der måtte forekomme i universitetets regnskabs- og registreringssystemer mv.

9 Deloitte 309 Bliver vi under revisionen bekendt med forhold, der giver begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, skal vi ifølge lovgivningen give supplerende oplysninger herom i revisionspåtegningen. Der skal altid gives oplysninger om overtrædelse af straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, den for universitetets fastsatte lovgivning eller tilsvarende lovgivning, eller lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Såfremt vi under revisionen konstaterer, at bestyrelsen ikke overholder dens forpligtelser med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser, protokoller mv., er vi pålagt at udfærdige en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til fremlæggelse for bestyrelsen og ministeriet. Vi er som revisorer underlagt tavshedspligt, og dette indebærer, at vi ikke må videregive fortrolige oplysninger, som vi får kendskab til i forbindelse med revisionen. Denne tavshedspligt omfatter dog ikke oplysninger, som kræves efter gældende lov, domstols- eller voldgiftsafgørelse eller af tilsynsmyndigheder, eller hvor det med rette anses for nødvendigt for at kunne beskytte egne lovlige interesser. Medmindre anden aftale foreligger, kommunikerer vi elektronisk med universitetet, når dette er hensigtsmæssigt. Kommunikation via internettet indebærer risiko for, at fortrolig information læses af andre end dem, informationen er tiltænkt. Vi påtager os derfor intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af kommunikation via internettet, ligesom vi ikke vil gøre tilsvarende ansvar gældende over for universitetet. Med henblik på at sikre en sikker elektronisk kommunikation, er det aftalt, at der etableres et sikkert datarum, hvor udveksling af personfølsomme oplysninger kan ske. 4. Ansvarsfordeling Revisionen bygger ifølge lovgivningen på følgende fordeling af ansvar for årsrapporten mellem universitetets direktion, bestyrelse og revisor: Ledelsens ansvar Det er direktionens ansvar, at universitetets bogføring sker under iagttagelse af Statens Regnskabsregler og specielle forskrifter for universiteter mv. samt, at formueforvaltningen foregår på betryggende måde blandt andet ved at etablere et pålideligt internt kontrolmiljø. Det er bestyrelsens ansvar, at universitetets bogføring, regnskabsforhold og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde, og at det nødvendige grundlag for revision er til stede.

10 Deloitte 310 Det er bestyrelsens og direktionens ansvar, at det gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og kontrolmiljø sikres, at utilsigtede og tilsigtede fejl så vidt muligt forebygges samt opdages og korrigeres. Ledelsen skal ifølge Statens Regnskabsregler udarbejde en efter universitetets art og størrelse afpasset beskrivelse af disse forretningsgange og registreringssystemer. Bestyrelse og direktion har endvidere ansvar for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport, der opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt gældende vejledninger, retningslinjer og instrukser om udarbejdelse af årsrapport. Det er også direktionens ansvar, at revisor har adgang til samtlige de oplysninger, som revisor anser for nødvendige til løsning af revisionsopgaven. Bestyrelsen skal underskrive fremlagte revisionsprotokollater som bekræftelse på, at hvert bestyrelsesmedlem har gennemlæst protokollatet og er bekendt med indholdet. Rigsrevisionens ansvar og samarbejde med institutionsrevisor. Rigsrevisionen har i henhold til 9 aftalen ansvaret for den samlede revision af universitetet i henhold til Rigsrevisorloven. Samarbejdet mellem institutionsrevisor og Rigsrevisionen tilrettelægges ved periodiske møder. Institutionsrevisor forelægger sine revisionsplaner for Rigsrevisionen til udtalelse. Rigsrevisionen har adgang til alle oplysninger, dokumenter, registreringer, it-systemer mv. hos institutionsrevisor, som efter Rigsrevisionens skøn er af betydning for vurdering af institutionsrevisors arbejde. Rigsrevisionen modtager genparter af institutionsrevisors revisionsprotokollater, management letter, rapporter, bemærkninger o.l. med de dertilhørende besvarelser og afgørelser, senest samtidig med universitetets årsrapport for det pågældende regnskabsår. Institutionsrevisors ansvar Institutionsrevisor bistår i henhold til 9-aftalen Rigsrevisionen med revisionen af universitetets årsregnskab, og institutionsrevisor har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på universitetet. Det er revisors ansvar at udtrykke en konklusion om regnskabet på baggrund af den udførte revision, herunder er det revisors ansvar at kontrollere, at det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens, herunder lov om statens regnskabsvæsen og vedtægternes regnskabsbestemmelser samt vejledninger, retningslinjer og instrukser om udarbejdelse af årsrapport, og herunder at vurdere den anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen afgivne oplysninger og udøvede regnskabsmæssige skøn. Det er også institutionsrevisors ansvar at kontrollere, at årsregnskabet giver et retvisende billede, jf. definitionen i afsnittet om revisionens formål og omfang. Det vil sige, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige

11 Deloitte 311 fejl, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og gældende praksis, samt at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler og driften af den selvejende institution, som er omfattet af årsrapporten. Ifølge revisorloven er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af erklæringer, der kræves ifølge lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end Uddannelse- og Forskningsministeriet og Rigsrevisionen. Yder vi efter aftale med universitetets direktion eller medarbejdere, som bemyndiges hertil, rådgivning og assistance - eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport, har vi som rådgivere et selvstændigt ansvar herfor. Institutionsrevisor underretter straks Rigsrevisionen om eventuelle væsentlige bemærkninger vedrørende universitetets regnskabs- og revisionsmæssige forhold. 5. Revisors dokumentationsmateriale Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder både elektroniske og fysiske arbejdspapirer, der tilvejebringes som led i revisionen, tilhører alene Deloitte. Efter gældende praksis kan sådan dokumentation makuleres eller slettes efter 5 år, medmindre vi anser dokumentationen for fortsat at være af betydning for revisionen. Findes det hensigtsmæssigt at udlevere materiale eller filer til universitetet, sker dette, under forudsætning af, at universitetet alene anvender materialet til eget brug og ikke videregiver dette til tredjemand. Vi påtager os intet ansvar for universitetets eventuelle egen anvendelse af det udleverede materiale, medmindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance med bearbejdning af materialet og vores ansvar i forbindelse hermed. 6. Kvalitetssikring af den udførte revision Ifølge revisorloven er vi underlagt regler om kvalitetskontrol, der udføres af et Revisortilsyn, som er nedsat af Erhvervsstyrelsen. Revisortilsynet udpeger de personer, der forestår kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejdsdokumentation, herunder også for revisionen af Københavns Universitet, stikprøvevis kan blive udvalgt til kvalitetskontrol.

12 Deloitte 312 Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, der forestår kvalitetskontrollen, er underlagt tavshedspligt. 7. Universitetets offentliggørelse af årsrapport mv. Hvis universitetets årsrapport mv. ønskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra den, som vi har forsynet med revisionspåtegning, skal vi anbefale, at dette drøftes med os, idet der kan være særlige regler herom, som universitetet skal være opmærksom på. Dette skal dog altid ske ved offentliggørelse af årsrapporten på universitetets hjemmeside i en form, der er anderledes end det dokument, som vi har forsynet med revisionspåtegning. Universitetet er også forpligtet til at indhente vores forhåndsgodkendelse, før andre dokumenter, hvori vores firmanavn er indeholdt, offentliggøres eller udleveres til tredjemand. 8. Grundlag for revisionen Som grundlag for revisionen foretager universitetet gennemgang af drifts- og balancekonti for korrekt kontering og periodisering samt udarbejder afstemninger, specifikationer, opgørelser og analyser mv. Universitetet udarbejder derudover årsrapporten i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen, Uddannelses- og Finansministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne samt gældende vejledninger, retningslinjer og instrukser om udarbejdelse af årsrapport. I tilknytning hertil udarbejder universitetet dokumentation for årsafslutningen, der indeholder råbalance med efterposteringer og afstemninger mv. Disse skal være gennemgået og i henhold til KU s gældende interne retningslinjer, før dokumentationen stilles til Deloittes disposition. Vi vil forud for årsafslutningen gennemgå KU s materialeplan med en oversigt over de afstemninger og analyser mv., som vi har brug for i forbindelse med revisionen. Får vi ved planlægningen eller gennemførelsen af revisionen behov for yderligere analyser eller afstemninger, vil vi også bede universitetets medarbejdere om at være behjælpelige med at udarbejde dette dokumentationsmateriale. Vi vil i forbindelse med årsafslutningen i samråd med universitetet aftale den tidsmæssige placering af vores revision.

13 Deloitte Rådgivnings- og assistanceopgaver Vi har ikke i tilknytning til dette tiltrædelsesprotokollat aftalt rådgivnings- og assistanceopgaver. Hvis der herudover træffes særlige aftaler om udførelse af detaljeret kontrol, afgivelse af særlige beretninger eller lignende, vil dette blive omtalt i revisionsprotokollen. Når vi udfører rådgivnings- og assistanceopgaver, vil vi vurdere, om vi opfylder uafhængighedsbestemmelserne i revisorloven, og 9 aftalen. København, den 1. oktober 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Lars Hillebrand statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet den 2. december 2014 Ralf Hemmingsen rektor Jørgen Honoré universitetsdirektør Bestyrelse Nils Strandberg Pedersen Peter Gæmelke Emilie Nayberg formand Jannik Johansen Gwen Gruner-Widding Anja C. Andersen Joan Sonne Lykkeaa Kari Melby Sine Sunesen Leif Søndergaard Mads Krogsgaard Thomsen T:\AFD6331\155201\155201rp1400_med TC.docx

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere