Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors erstatnings- & disciplinæransvar"

Transkript

1

2 Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

3 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar 4. udgave, 1. oplag E-bog ISBN by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Revisorbegrebet Indledning Godkendte revisorer statsautoriserede og registrerede revisorer Indledning Uddannelse af statsautoriserede og registrerede revisorer Andre revisorer Retsgrundlaget for godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheders virke Indledning Love og bekendtgørelser m.m Revisorlovgivningen Indledning Betingelser for at opnå beskikkelse som godkendt revisor Betingelser for at opnå status som godkendt revisionsvirksomhed Revisorlovens reguleringsområde Revisionsvirksomheders driftsform og ejerskab Krav om kvalitetskontrol Årsregnskabsloven og Selskabsloven Børsretlig regulering Den EU-retlige regulering ISA og FSR s Standard for udvidet gennemgang, Revisionsstandarder, Revisionsvejledninger og IAS, IFRS samt Regnskabsvejledning Indledning

6 Indholdsfortegnelse International standards of Auditing og FSR s Standard for udvidet gennemgang, Revisionsstandarder (RS) og Revisionsvejledninger m.m Internationale regnskabsstandarder FSR Danske Revisorers Responsumudvalg FSR Danske Revisorers Etik-udvalg Public Oversight systemet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Revisortilsynet Erhvervsstyrelsens tilsyn med godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorer Revisornævnet Revisors uafhængighed og habilitet Revisors tavshedspligt Sammenfatning Kapitel 2. Ansvarsgrundlaget Indledning Betydning af revisors arbejdsopgave og afgrænsningen heraf Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til Revisorlovens 1, stk. 2 (påtegning/erklæring med høj eller begrænset grad af sikkerhed), samt ved erklæringsafgivelse efter Revisorlovens 1, stk. 3 (erklæring uden sikkerhed) Revisor i andre funktioner end de af Revisorloven omfattede Afgrænsningen af revisors arbejdsopgave og anvendelse af ansvarsbegrænsning og/eller ansvarsfraskrivelse Afgrænsningen af revisors opgave Ansvarsbegrænsning og/eller ansvarsfraskrivelse foretaget af revisor i erstatningsretlig henseende Den for revisorer gældende culpanorm Fastlæggelsen af den revisionsfaglige culpanorm Love og bekendtgørelser

7 Indholdsfortegnelse International Standards of Auditing (ISA), Revisionsstandarder (RS), Revisionsvejledninger (RV), Etiske regelsæt og Regnskabsvejledninger som faglige normer Standarder vedrørende revision Standarder vedrørende regnskaber Faglige organer og nævn som normdefinerende FSR Danske Revisorers Responsumudvalg som normdefinerende Revisornævnet set i forhold til FSR Danske Revisorers Responsumudvalg Er revisors adfærd i strid med god revisorskik eller god rådgiverskik identisk med culpøs adfærd? Indledning God revisorskik God revisorskik og god rådgiverskik i relation til revisorbegrebet Konkrete krav til revisor som rådgiver/bistandsyder i almindelighed Sammenfatning Syn og skøn Kapitel 3. Afgrænsning af culpagrundlaget i relation til revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringer med og uden sikkerhed under Revisorloven Indledning I hvilke situationer er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. Revisorlovens 1, stk. 2, jf. 16, stk I hvilke situationer omfattet af Revisorloven handler revisor ikke som offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. herved Revisorlovens 1, stk. 3, jf. 16, stk Uafhængigheds- og habilitetskravene til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant Særligt om besvigelser og økonomisk kriminalitet Særligt om betydningen af, hvorvidt det er revisors kunde eller tredjemand, der rejser et erstatningskrav, herunder om kravet rejses af kunden/tredjemand eller et konkursbo

8 Indholdsfortegnelse 3.5 Påtegning med og uden sikkerhed på regnskaber og budgetter Indledning Påtegninger om revision, udvidet gennemgang og review på årsrapporter, perioderegnskaber og budgetter Domstolenes bedømmelse af revisors påtegning med høj eller begrænset grad af sikkerhed på et regnskab/årsrapport påtegnet af revisor i egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant Indledning Kreditgivning på baggrund af et revideret regnskab/årsrapport Andre tilfælde, hvor den af revisor afgivne erklæring med sikkerhed på den reviderede /reviewed årsrapport, perioderegnskab eller budget i øvrigt danner grundlag for dispositioner Yderligere bemærkninger om de tilfælde hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant og afgiver påtegning i form af review jf. Revisorlovens 1, stk. 2 på regnskaber, herunder perioderegnskaber/balancer og budgetter Tilfælde hvor revisor ikke optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, men afgiver påtegning uden sikkerhed, jf. Revisorlovens 16, stk. 3, jf. 1, stk. 3, dvs. i forbindelse med påtegning om assistance og bistand m.m. til kunden Opsummering Erklæringer Indledning Revisors konkrete erklæringer med høj eller begrænset grad af sikkerhed Forskellige erklæringstyper Erklæringer til brug i forbindelse med finansiering Erklæringer i forbindelse med prospekter, virksomhedsoverdragelser m.v Indledning

9 Indholdsfortegnelse Forretningsmæssige begrundede projekter Ikke-forretningsmæssige begrundede projekter Erklæringer til brug for det offentlige Erklæringer uden sikkerhed, jf. Revisorlovens 1, stk. 3, jf. 16, stk Sammenfatning Kapitel 4. Afgrænsning af culpagrundlaget i tilfælde hvor revisors adfærd ikke er omfattet af Revisorloven Indledning Revisors arbejdsopgaver og afgrænsningen heraf Revisor som rådgiver Indledning Skatterådgivning Indledning Skatterådgivning i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelser, regnskabsudarbejdelse m.m Skatterådgivning uafhængig af regnskabsudarbejdelse Indledning Skatterådgivning i forbindelse med salg af aktier, ejendomme, likvidation af selskaber m.m Skatterådgivning i forbindelse virksomhedsomstrukturering, generationsskifte, rekonstruktion m.m Skatterådgivning, der ikke primært er begrundet i sædvanlig forretningsmæssig aktivitet, men derimod i ønsket om at opnå en bestemt skattemæssig position Betydningen af anormale forretningsmæssige dispositioner i øvrigt for bedømmelsen af revisors erstatningsansvar Anden rådgivning i øvrigt, herunder juridisk Ekspeditionsmæssige opgaver på vegne klienten Revisors varetagelse af særlige hverv

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 5. Årsagsforbindelse, påregnelighed og egen skyld Indledning Årsagsforbindelse Indledning Kravene til årsagsforbindelse ved erstatningskrav rejst af klienten Kravene til årsagsforbindelse ved erstatningskrav rejst af tredjemand Årsrapporter og regnskaber i øvrigt Prospekterklæringer Påregnelighed adækvans Egen skyld Kapitel 6. Tabsopgørelsen Indledning Betydningen af hvorvidt krav er rejst af klienten eller tredjemand Særligt om tab og tabsopgørelse i forhold til klienten Indledning Særligt om tabet i forbindelse med skatterådgivning Særligt om kreditgivers tabsopgørelse Særligt om EU-Kommissionens henstilling om revisoransvar af 6. juni Kapitel 7. Forældelse, passivitet og opgivelse af krav Indledning Lovgrundlaget ved forældelse Forældelsesloven Passivitet Opgivelse af krav Kapitel 8. Revisors forsikringsforhold Indledning Revisors forsikringsforhold, når der handles inden for Revisorlovens område Revisorgarantiforsikringen Revisors ansvarsforsikring Indledning Revisors lovpligtige ansvarsforsikring, når revisor handler inden for Revisorlovens område

11 Indholdsfortegnelse Revisors ansvarsforsikring i andre tilfælde end dem, hvor revisor handler inden for Revisorloven Skadeundtagelse eller skadefritagelse Skadefritagelsesgrund Skadeundtagelsesgrund grov uagtsomhed Kapitel 9. Flere skadevoldere samt lempelse af erstatningsansvar og fordeling af erstatningsbyrde Indledning Ansvarsfordeling jf. erstatningsansvarslovens 25, stk. 2 i tilfælde hvor revisor er en af flere mulige skadevoldere, samt anvendelsen af lempelsesreglen jf. erstatningsansvarslovens 24 i forbindelse med professionsansvar Anvendelsen af erstatningsansvarslovens 24 i forbindelse med professionsansvar Erstatningsbyrdens fordeling mellem flere erstatningsansvarlige i tilfælde hvor revisor findes at være erstatningsansvarlig Særligt om tilfælde hvor revisor handler sammen med advokater Særligt om forholdet mellem revisor og virksomhedens ledelse Kapitel 10. Revisors disciplinæransvar Indledning Disciplinærsystemets opbygning Indledning Revisornævnets sammensætning Sagens behandling og oplysning for Revisornævnet Det retlige grundlag for Revisornævnets sagsbehandling Hvem kan der klages over Klageberettigede Forældelse Hvilke forhold kan Revisornævnet behandle Revisornævnets saglige kompetence Betingelser for at ifalde disciplinæransvar De tilfælde hvor revisor handler i egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant og afgiver erklæring med høj eller begrænset grad af sikkerhed, 11

12 Indholdsfortegnelse jf. Revisorlovens 1, stk. 2, eller i øvrigt afgiver erklæring der ikke (alene) er bestemt til hvervgiverens brug, jf. Revisorlovens 1, stk »Tilsidesat de pligter, som stillingen medfører« Honorarkrav, kollegiale forhold og responderende virksomhed Strafferetlig forfølgning Revisors arbejdsopgaver omfattet af Revisorloven Kendelser vedrørende revisors påtegning på årsrapporter, regnskaber, m.m Revisors påtegning på (særlige) erklæringer, m.m Sagens behandling og oplysning ved Revisornævnet Hvornår kan en godkendt revisor, respektive en godkendt revisionsvirksomhed, indbringes for Revisornævnet Sanktionsformer Indledning Advarsel Bøde Særligt om godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorers disciplinæransvar i forbindelse med klager indbragt for Revisornævnet af Revisortilsynet eller Erhvervsstyrelsen Frakendelse Domstolsprøvelse af Revisornævnets afgørelser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art Bilag Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

13 Forord Forord Forord Denne 4. udgave af Revisors erstatnings- og disciplinæransvar er opdateret med de væsentlige ændringer der er sket på revisorområdet, siden 3. udgave fra årsskiftet 2008/2009. Der er i den mellemliggende periode frem til i dag, gennemført ganske omfattende ændringer på området, ændringer der har væsentlig betydning ved stillingtagen til revisors eventuelle erstatnings- som disciplinæransvar under den nugældende regulering. Den overordnede kapitelopdeling er bibeholdt uændret i forhold til 3. udgave, men der er dog tilføjet flere nye underafsnit i 4. udgaven. 4. udgaven er forøget med godt 100 sider i forhold til 3.udgave, og der er medtaget relevant litteratur og rets- og nævnspraksis frem til den 15. februar Også denne gang har jeg modtaget inspirerende og konstruktiv kritik fra min kollega, advokat Birgitte Sølvkær Olesen, for hvilket jeg er taknemmelig. Ansvaret for bogens indhold er dog alene mit. Hvis andre når de bruger bogen har bemærkninger, forslag til forbedringer, etc., modtages de med tak og kan sendes til mig på min adresse, Aarhus, marts 2014 Søren Halling-Overgaard 13

14

15 KAPITEL 1 Revisorbegrebet Kapitel 1. Revisorbegrebet 1.1 Indledning 1.1 Indledning Betegnelsen revisor er ikke en beskyttet stillingsbetegnelse. Enhver kan således i princippet nedsætte sig som revisor og tilbyde assistance vedrørende revision, regnskabsudarbejdelse, bogføring, rådgivning og andre dermed relaterede ydelser. Det skal dog samtidig påpeges, at erhvervsmulighederne for det fåtal af erhvervsudøvende revisorer, der ikke er uddannet enten som statsautoriseret eller registreret revisor (hvilke siden 1. juli 2008 har været betegnet som»godkendte revisorer«), 1 i praksis er stærkt begrænset. Således kan sådanne revisorer ikke optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant i Revisorlovens 16, stk. 1 s forstand, og tilsvarende forudsætter den øvrige særlovgivning i betydeligt omfang, at revisorhvervet varetages af enten en statsautoriseret eller registreret revisor. 2 I konsekvens heraf vil brugen af betegnelsen»revisor«i denne bog derfor alene omfatte statsautoriserede og registrerede revisorer (under et betegnet som»godkendte revisorer«), og kun såfremt andet konkret anføres, anvendes revisorbegrebet i en bredere forstand. Grundlaget for såvel de statsautoriserede som de registrerede revisorers virke er fastlagt i Revisorloven, der trådte i kraft den 1. juli Revisorlo- 1. Begrebet»godkendte revisorer«omfatter tillige»godkendte«revisorer fra andre EUlande, der udøver virksomhed i Danmark, jf. nærmere herom nedenfor kapitel 1, side 19 f. 2. Således er det eksempelvis alene statsautoriserede eller registrerede revisorer, der kan foretage revision af årsrapporter vedrørende selskaber, der efter årsregnskabsloven enten er forpligtet til eller (frivilligt) vælger at udarbejde årsrapport i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser, jf. herved årsregnskabslovens 135 a, stk Lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer, senest ved lov nr. 634 af 12. juni Om hovedindholdet i loven, se nærmere nedenfor kapitel 1, side 26 ff. I tilknytning til Revisorloven er der udstedt en række bekendtgørelser, hvoraf især føl- 15

16 Kapitel 1. Revisorbegrebet ven fra 2008 afløste den indtil da gældende lovgivning fra 2003 (RL 2003), ved hvilken der i 2003 var blevet fastlagt et fælles lovgrundlag for de statsautoriserede og registrerede revisorer. Dette grundlag blev videreført med Revisorloven fra 2008, og samlet betegnes de statsautoriserede og de registrerede revisorer i Revisorloven i dag»godkendte revisorer«. Brugen af betegnelsen statsautoriseret, respektive registret revisor er således ikke længere lovpligtig men derimod fortsat en ret for de pågældende. I praksis benyttes betegnelserne statsautoriseret og registreret revisor dog stadig så godt som i enhver sammenhæng, og som sådan er betegnelsen»godkendte revisorer«stadig at betragte som en lovteknisk overordnet»samlebetegnelse«, der i praksis ikke helt har vundet indpas i dagligdagen, godt 5 år efter at ændringen trådte i kraft i Ikrafttrædelsen af Revisorloven i 2008 indebar nogle ændringer i forhold til RL 2003, eksempelvis i relation til skærpelse af tilsynet med revisorer (både for så vidt det tilsyn der udøves af Revisortilsynet og det tilsyn der udøves af Erhvervsstyrelsen), lempelse af ejerkravene til godkendte revisionsvirksomheder, krav om tvungen efteruddannelse af godkendte revisorer, samt særlige krav i forbindelse med revision af virksomheder af offentlig interesse (de såkaldte 21, stk. 3-virksomheder) 4 og tillige vedrørende brug af Revisionskomiteer/Revisionsudvalg. 5 Derimod blev der ikke med Revisorloven i gende har relevans i relation til nærværende bogs emne: bkg. nr. 773 af 19. juni 2013 om finansiering af driften af Revisortilsynet, Revisornævnet og undersøgelsessystemet, bkg. nr. 669 af 26. juni 2008 om forretningsorden for Revisortilsynet, bkg. nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen), bkg. nr. 667 af 26. juni 2008 om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet, bkg. nr. 225 af 10. marts 2010 om register over godkendte revisionsvirksomheder (Revireg), bkg. nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet, bkg. nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, bkg. nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, bkg. nr. 661 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring, bkg. nr. 487 af 13. maj 2013 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, bkg. nr af 1. december 2013 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, bkg. nr af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 4. Betegnes også som PIE (Public Interest Entities) virksomheder. 5. Om Revisionskomiteer under Revisorloven, se nærmere Finn L. Meyer, Revisionskomitéer i Danmark, RR Se endvidere Teddy Wivel, Praktisk guide til revisionsudvalg. RR , Anni Haraszuk, Audit Committees in management perspective How the Audit Committee creates value,»that Calls for a Carlsberg«from an Internal Audit perspective, RR , Anni Haraszuk: Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv (Når revisionsudvalg er under tilsyn) 16

17 1.1 Indledning 2008 indført regler om ansvarsbegrænsning af erstatningskrav, hvilket EU- Kommission ellers anbefalede i henstilling af 6. juni 2008 herom, 6 og sådanne regler er heller ikke blevet indført i Danmark på nuværende tidspunkt (januar 2014). Hovedgrundlaget for Revisorloven er ændringerne foretaget i EU s revisionsdirektiv (8. selskabsdirektiv) af 17. maj 2006, 7 der ved Revisorloven i 2008 blev implementeret i dansk ret. Det skal dog allerede her bemærkes, at Revisorloven på nogle punkter er mere vidtgående, end EU s revisionsdirektiv krævede. Såvel EU-Kommissionens arbejde som Revisorkommissionens nationale revision af revisorlovgivningen i perioden op til Revisorlovens ikrafttrædelse i 2008, skal ses i lyset af, at der var et generelt (politisk) ønske om en vis skærpelse af regelsættet for revisorer, for derved om muligt at undgå nogle af de forudgående års internationale erhvervsskandaler. Formålet var selvsagt i samspil med andre regelsæt at forsøge at undgå en regulær og permanent tillidskrise fra investorer/brugeres side til såvel (større) selskabers ledelse som selskabernes revision. Dette er således også en udvikling der er fortsat efter 2008, ikke mindst i lyset af den globale Finanskrises udbrud i efteråret 2008, en krise hvoraf eftervirkningerne i 2014 endnu ikke synes tilendebragt. Vedrørende Kommissionens reguleringstiltag i perioden fra 2008 til 2014, se nærmere nedenfor kapitel 1, side 38 ff. Revisors rolle og opgaver i dag er således også væsentlig forskellige fra de, der var kendetegnende for revisorhvervet i perioden fra begyndelsen af 1990 erne og frem til begyndelsen af 2000-tallet. Ikke blot er lovgrundlaget for revisors virke med henholdsvis RL 2003 og efterfølgende Revisorloven fra 2008 blevet ændret på en række punkter, men endvidere er kravene til revisor i en international kontekst blevet langt mere markante, såvel i relation RR , RR , Anni Haraszuk: Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis RR , Finn L. Meyer og Thomas Bruun Kofoed: Analyse af udviklingen i rapportering om revisionsudvalg, RR , Finn L. Meyer: Revisionsudvalg i virksomheder og koncerner underlagt tilsyn af Finanstilsynet, Jan Schans Christensen RR : Revisionsudvalg i danske aktieselskabsbestyrelser. 6. Se kapitel 6, side 419 ff. 7. Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 17

18 Kapitel 1. Revisorbegrebet til regulering/lovkrav som i relation til de krav, der stilles fra brugerne af revisors ydelser. Kort sagt har internationaliseringen og globaliseringen medført, at der, især i den finansielle verden, er blevet et betydeligt behov for, at rapportering/revision fra revisors side sker på baggrund af fælles internationale faglige standarder således som de i Danmark nu også anvendte International Standards of Auditing (ISA er) eksempelvis er udtryk for alt med henblik på at revisionen får større værdi for brugerne. I henhold til Revisorloven er den retlige definition af revisors rolle i dag alene at være offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med høj eller begrænset grad af sikkerhed, jf. Revisorlovens 1, stk. 2, jf. 16, stk. 1 eller i øvrigt ved afgive af erklæringer uden sikkerhed, jf. 1, stk. 3, jf. 16, stk. 3. I en erhvervsmæssig sammenhæng er revisors rolle dog betydelig bredere, hvilket også har betydning ved fastlæggelsen af revisorbegrebets indhold i en erstatningsretlig sammenhæng. Revisors forretningsområde omfatter således udover erklæringsafgivelse inden for Revisorlovens område en række yderligere tilbud til klienten, herunder de traditionelle/historiske revisorydelser, såsom bistand med regnskabsudarbejdelse og skatterådgivning, men også andre ydelser, eksempelvis rådgivning om corporate finance, it-rådgivning, forensic services, ledelsesrådgivning, softwareudvikling, udstationering af medarbejdere, erhvervsjuridisk rådgivning, etc., er omfattet af den rådgivningspallet de fleste større revisionsvirksomheder tilbyder. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i Revisorlovens 21 vedrørende virksomheder af»offentlig interesse«er fastsat særlige krav til revisors oplysningspligt om andre ydelser leveret til klienten end de, der er leveret i egenskab af revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, og videre er der i bestemmelsen indeholdt et egentligt forbud mod, at revisor leverer visse ydelser til sådanne klienter, eksempelvis må revisor ikke bistå ved 21, stk. 3 virksomheders udarbejdelse af årsrapporter m.m. Det er således også en begrænsning af revisionsvirksomhedernes muligheder for at rådgive deres 21, stk. 3 revisionskunder, der er blevet en del af den EU-regulering Kommissionens har fået vedtaget i december 2013, og som herefter skal implementeres nationalt i de enkelte EU-lande i de kommende år. Om indholdet af den i december 2013 vedtaget EU-regulering, se nærmere nedenfor kapitel 1, side 38 ff. 18

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter LINE MARKERT, KLAVS V. GRAVESEN PER TIMMERMANN & MERETE PILEGAARD MELIN Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udskillelse og sammenlægning af kommunale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER OLE HANSEN ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Entrepriseretlige mellemformer Ole Hansen Entrepriseretlige mellemformer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Ole Hansen

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere