Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors erstatnings- & disciplinæransvar"

Transkript

1

2 Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

3 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar 4. udgave, 1. oplag E-bog ISBN by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Revisorbegrebet Indledning Godkendte revisorer statsautoriserede og registrerede revisorer Indledning Uddannelse af statsautoriserede og registrerede revisorer Andre revisorer Retsgrundlaget for godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheders virke Indledning Love og bekendtgørelser m.m Revisorlovgivningen Indledning Betingelser for at opnå beskikkelse som godkendt revisor Betingelser for at opnå status som godkendt revisionsvirksomhed Revisorlovens reguleringsområde Revisionsvirksomheders driftsform og ejerskab Krav om kvalitetskontrol Årsregnskabsloven og Selskabsloven Børsretlig regulering Den EU-retlige regulering ISA og FSR s Standard for udvidet gennemgang, Revisionsstandarder, Revisionsvejledninger og IAS, IFRS samt Regnskabsvejledning Indledning

6 Indholdsfortegnelse International standards of Auditing og FSR s Standard for udvidet gennemgang, Revisionsstandarder (RS) og Revisionsvejledninger m.m Internationale regnskabsstandarder FSR Danske Revisorers Responsumudvalg FSR Danske Revisorers Etik-udvalg Public Oversight systemet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Revisortilsynet Erhvervsstyrelsens tilsyn med godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorer Revisornævnet Revisors uafhængighed og habilitet Revisors tavshedspligt Sammenfatning Kapitel 2. Ansvarsgrundlaget Indledning Betydning af revisors arbejdsopgave og afgrænsningen heraf Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til Revisorlovens 1, stk. 2 (påtegning/erklæring med høj eller begrænset grad af sikkerhed), samt ved erklæringsafgivelse efter Revisorlovens 1, stk. 3 (erklæring uden sikkerhed) Revisor i andre funktioner end de af Revisorloven omfattede Afgrænsningen af revisors arbejdsopgave og anvendelse af ansvarsbegrænsning og/eller ansvarsfraskrivelse Afgrænsningen af revisors opgave Ansvarsbegrænsning og/eller ansvarsfraskrivelse foretaget af revisor i erstatningsretlig henseende Den for revisorer gældende culpanorm Fastlæggelsen af den revisionsfaglige culpanorm Love og bekendtgørelser

7 Indholdsfortegnelse International Standards of Auditing (ISA), Revisionsstandarder (RS), Revisionsvejledninger (RV), Etiske regelsæt og Regnskabsvejledninger som faglige normer Standarder vedrørende revision Standarder vedrørende regnskaber Faglige organer og nævn som normdefinerende FSR Danske Revisorers Responsumudvalg som normdefinerende Revisornævnet set i forhold til FSR Danske Revisorers Responsumudvalg Er revisors adfærd i strid med god revisorskik eller god rådgiverskik identisk med culpøs adfærd? Indledning God revisorskik God revisorskik og god rådgiverskik i relation til revisorbegrebet Konkrete krav til revisor som rådgiver/bistandsyder i almindelighed Sammenfatning Syn og skøn Kapitel 3. Afgrænsning af culpagrundlaget i relation til revisors arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringer med og uden sikkerhed under Revisorloven Indledning I hvilke situationer er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. Revisorlovens 1, stk. 2, jf. 16, stk I hvilke situationer omfattet af Revisorloven handler revisor ikke som offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. herved Revisorlovens 1, stk. 3, jf. 16, stk Uafhængigheds- og habilitetskravene til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant Særligt om besvigelser og økonomisk kriminalitet Særligt om betydningen af, hvorvidt det er revisors kunde eller tredjemand, der rejser et erstatningskrav, herunder om kravet rejses af kunden/tredjemand eller et konkursbo

8 Indholdsfortegnelse 3.5 Påtegning med og uden sikkerhed på regnskaber og budgetter Indledning Påtegninger om revision, udvidet gennemgang og review på årsrapporter, perioderegnskaber og budgetter Domstolenes bedømmelse af revisors påtegning med høj eller begrænset grad af sikkerhed på et regnskab/årsrapport påtegnet af revisor i egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant Indledning Kreditgivning på baggrund af et revideret regnskab/årsrapport Andre tilfælde, hvor den af revisor afgivne erklæring med sikkerhed på den reviderede /reviewed årsrapport, perioderegnskab eller budget i øvrigt danner grundlag for dispositioner Yderligere bemærkninger om de tilfælde hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant og afgiver påtegning i form af review jf. Revisorlovens 1, stk. 2 på regnskaber, herunder perioderegnskaber/balancer og budgetter Tilfælde hvor revisor ikke optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, men afgiver påtegning uden sikkerhed, jf. Revisorlovens 16, stk. 3, jf. 1, stk. 3, dvs. i forbindelse med påtegning om assistance og bistand m.m. til kunden Opsummering Erklæringer Indledning Revisors konkrete erklæringer med høj eller begrænset grad af sikkerhed Forskellige erklæringstyper Erklæringer til brug i forbindelse med finansiering Erklæringer i forbindelse med prospekter, virksomhedsoverdragelser m.v Indledning

9 Indholdsfortegnelse Forretningsmæssige begrundede projekter Ikke-forretningsmæssige begrundede projekter Erklæringer til brug for det offentlige Erklæringer uden sikkerhed, jf. Revisorlovens 1, stk. 3, jf. 16, stk Sammenfatning Kapitel 4. Afgrænsning af culpagrundlaget i tilfælde hvor revisors adfærd ikke er omfattet af Revisorloven Indledning Revisors arbejdsopgaver og afgrænsningen heraf Revisor som rådgiver Indledning Skatterådgivning Indledning Skatterådgivning i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelser, regnskabsudarbejdelse m.m Skatterådgivning uafhængig af regnskabsudarbejdelse Indledning Skatterådgivning i forbindelse med salg af aktier, ejendomme, likvidation af selskaber m.m Skatterådgivning i forbindelse virksomhedsomstrukturering, generationsskifte, rekonstruktion m.m Skatterådgivning, der ikke primært er begrundet i sædvanlig forretningsmæssig aktivitet, men derimod i ønsket om at opnå en bestemt skattemæssig position Betydningen af anormale forretningsmæssige dispositioner i øvrigt for bedømmelsen af revisors erstatningsansvar Anden rådgivning i øvrigt, herunder juridisk Ekspeditionsmæssige opgaver på vegne klienten Revisors varetagelse af særlige hverv

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 5. Årsagsforbindelse, påregnelighed og egen skyld Indledning Årsagsforbindelse Indledning Kravene til årsagsforbindelse ved erstatningskrav rejst af klienten Kravene til årsagsforbindelse ved erstatningskrav rejst af tredjemand Årsrapporter og regnskaber i øvrigt Prospekterklæringer Påregnelighed adækvans Egen skyld Kapitel 6. Tabsopgørelsen Indledning Betydningen af hvorvidt krav er rejst af klienten eller tredjemand Særligt om tab og tabsopgørelse i forhold til klienten Indledning Særligt om tabet i forbindelse med skatterådgivning Særligt om kreditgivers tabsopgørelse Særligt om EU-Kommissionens henstilling om revisoransvar af 6. juni Kapitel 7. Forældelse, passivitet og opgivelse af krav Indledning Lovgrundlaget ved forældelse Forældelsesloven Passivitet Opgivelse af krav Kapitel 8. Revisors forsikringsforhold Indledning Revisors forsikringsforhold, når der handles inden for Revisorlovens område Revisorgarantiforsikringen Revisors ansvarsforsikring Indledning Revisors lovpligtige ansvarsforsikring, når revisor handler inden for Revisorlovens område

11 Indholdsfortegnelse Revisors ansvarsforsikring i andre tilfælde end dem, hvor revisor handler inden for Revisorloven Skadeundtagelse eller skadefritagelse Skadefritagelsesgrund Skadeundtagelsesgrund grov uagtsomhed Kapitel 9. Flere skadevoldere samt lempelse af erstatningsansvar og fordeling af erstatningsbyrde Indledning Ansvarsfordeling jf. erstatningsansvarslovens 25, stk. 2 i tilfælde hvor revisor er en af flere mulige skadevoldere, samt anvendelsen af lempelsesreglen jf. erstatningsansvarslovens 24 i forbindelse med professionsansvar Anvendelsen af erstatningsansvarslovens 24 i forbindelse med professionsansvar Erstatningsbyrdens fordeling mellem flere erstatningsansvarlige i tilfælde hvor revisor findes at være erstatningsansvarlig Særligt om tilfælde hvor revisor handler sammen med advokater Særligt om forholdet mellem revisor og virksomhedens ledelse Kapitel 10. Revisors disciplinæransvar Indledning Disciplinærsystemets opbygning Indledning Revisornævnets sammensætning Sagens behandling og oplysning for Revisornævnet Det retlige grundlag for Revisornævnets sagsbehandling Hvem kan der klages over Klageberettigede Forældelse Hvilke forhold kan Revisornævnet behandle Revisornævnets saglige kompetence Betingelser for at ifalde disciplinæransvar De tilfælde hvor revisor handler i egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant og afgiver erklæring med høj eller begrænset grad af sikkerhed, 11

12 Indholdsfortegnelse jf. Revisorlovens 1, stk. 2, eller i øvrigt afgiver erklæring der ikke (alene) er bestemt til hvervgiverens brug, jf. Revisorlovens 1, stk »Tilsidesat de pligter, som stillingen medfører« Honorarkrav, kollegiale forhold og responderende virksomhed Strafferetlig forfølgning Revisors arbejdsopgaver omfattet af Revisorloven Kendelser vedrørende revisors påtegning på årsrapporter, regnskaber, m.m Revisors påtegning på (særlige) erklæringer, m.m Sagens behandling og oplysning ved Revisornævnet Hvornår kan en godkendt revisor, respektive en godkendt revisionsvirksomhed, indbringes for Revisornævnet Sanktionsformer Indledning Advarsel Bøde Særligt om godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorers disciplinæransvar i forbindelse med klager indbragt for Revisornævnet af Revisortilsynet eller Erhvervsstyrelsen Frakendelse Domstolsprøvelse af Revisornævnets afgørelser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art Bilag Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

13 Forord Forord Forord Denne 4. udgave af Revisors erstatnings- og disciplinæransvar er opdateret med de væsentlige ændringer der er sket på revisorområdet, siden 3. udgave fra årsskiftet 2008/2009. Der er i den mellemliggende periode frem til i dag, gennemført ganske omfattende ændringer på området, ændringer der har væsentlig betydning ved stillingtagen til revisors eventuelle erstatnings- som disciplinæransvar under den nugældende regulering. Den overordnede kapitelopdeling er bibeholdt uændret i forhold til 3. udgave, men der er dog tilføjet flere nye underafsnit i 4. udgaven. 4. udgaven er forøget med godt 100 sider i forhold til 3.udgave, og der er medtaget relevant litteratur og rets- og nævnspraksis frem til den 15. februar Også denne gang har jeg modtaget inspirerende og konstruktiv kritik fra min kollega, advokat Birgitte Sølvkær Olesen, for hvilket jeg er taknemmelig. Ansvaret for bogens indhold er dog alene mit. Hvis andre når de bruger bogen har bemærkninger, forslag til forbedringer, etc., modtages de med tak og kan sendes til mig på min adresse, Aarhus, marts 2014 Søren Halling-Overgaard 13

14

15 KAPITEL 1 Revisorbegrebet Kapitel 1. Revisorbegrebet 1.1 Indledning 1.1 Indledning Betegnelsen revisor er ikke en beskyttet stillingsbetegnelse. Enhver kan således i princippet nedsætte sig som revisor og tilbyde assistance vedrørende revision, regnskabsudarbejdelse, bogføring, rådgivning og andre dermed relaterede ydelser. Det skal dog samtidig påpeges, at erhvervsmulighederne for det fåtal af erhvervsudøvende revisorer, der ikke er uddannet enten som statsautoriseret eller registreret revisor (hvilke siden 1. juli 2008 har været betegnet som»godkendte revisorer«), 1 i praksis er stærkt begrænset. Således kan sådanne revisorer ikke optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant i Revisorlovens 16, stk. 1 s forstand, og tilsvarende forudsætter den øvrige særlovgivning i betydeligt omfang, at revisorhvervet varetages af enten en statsautoriseret eller registreret revisor. 2 I konsekvens heraf vil brugen af betegnelsen»revisor«i denne bog derfor alene omfatte statsautoriserede og registrerede revisorer (under et betegnet som»godkendte revisorer«), og kun såfremt andet konkret anføres, anvendes revisorbegrebet i en bredere forstand. Grundlaget for såvel de statsautoriserede som de registrerede revisorers virke er fastlagt i Revisorloven, der trådte i kraft den 1. juli Revisorlo- 1. Begrebet»godkendte revisorer«omfatter tillige»godkendte«revisorer fra andre EUlande, der udøver virksomhed i Danmark, jf. nærmere herom nedenfor kapitel 1, side 19 f. 2. Således er det eksempelvis alene statsautoriserede eller registrerede revisorer, der kan foretage revision af årsrapporter vedrørende selskaber, der efter årsregnskabsloven enten er forpligtet til eller (frivilligt) vælger at udarbejde årsrapport i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser, jf. herved årsregnskabslovens 135 a, stk Lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer, senest ved lov nr. 634 af 12. juni Om hovedindholdet i loven, se nærmere nedenfor kapitel 1, side 26 ff. I tilknytning til Revisorloven er der udstedt en række bekendtgørelser, hvoraf især føl- 15

16 Kapitel 1. Revisorbegrebet ven fra 2008 afløste den indtil da gældende lovgivning fra 2003 (RL 2003), ved hvilken der i 2003 var blevet fastlagt et fælles lovgrundlag for de statsautoriserede og registrerede revisorer. Dette grundlag blev videreført med Revisorloven fra 2008, og samlet betegnes de statsautoriserede og de registrerede revisorer i Revisorloven i dag»godkendte revisorer«. Brugen af betegnelsen statsautoriseret, respektive registret revisor er således ikke længere lovpligtig men derimod fortsat en ret for de pågældende. I praksis benyttes betegnelserne statsautoriseret og registreret revisor dog stadig så godt som i enhver sammenhæng, og som sådan er betegnelsen»godkendte revisorer«stadig at betragte som en lovteknisk overordnet»samlebetegnelse«, der i praksis ikke helt har vundet indpas i dagligdagen, godt 5 år efter at ændringen trådte i kraft i Ikrafttrædelsen af Revisorloven i 2008 indebar nogle ændringer i forhold til RL 2003, eksempelvis i relation til skærpelse af tilsynet med revisorer (både for så vidt det tilsyn der udøves af Revisortilsynet og det tilsyn der udøves af Erhvervsstyrelsen), lempelse af ejerkravene til godkendte revisionsvirksomheder, krav om tvungen efteruddannelse af godkendte revisorer, samt særlige krav i forbindelse med revision af virksomheder af offentlig interesse (de såkaldte 21, stk. 3-virksomheder) 4 og tillige vedrørende brug af Revisionskomiteer/Revisionsudvalg. 5 Derimod blev der ikke med Revisorloven i gende har relevans i relation til nærværende bogs emne: bkg. nr. 773 af 19. juni 2013 om finansiering af driften af Revisortilsynet, Revisornævnet og undersøgelsessystemet, bkg. nr. 669 af 26. juni 2008 om forretningsorden for Revisortilsynet, bkg. nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen), bkg. nr. 667 af 26. juni 2008 om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet, bkg. nr. 225 af 10. marts 2010 om register over godkendte revisionsvirksomheder (Revireg), bkg. nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet, bkg. nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, bkg. nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, bkg. nr. 661 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring, bkg. nr. 487 af 13. maj 2013 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, bkg. nr af 1. december 2013 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, bkg. nr af 19. december 2011 om revisionsudvalg i virksomheder der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 4. Betegnes også som PIE (Public Interest Entities) virksomheder. 5. Om Revisionskomiteer under Revisorloven, se nærmere Finn L. Meyer, Revisionskomitéer i Danmark, RR Se endvidere Teddy Wivel, Praktisk guide til revisionsudvalg. RR , Anni Haraszuk, Audit Committees in management perspective How the Audit Committee creates value,»that Calls for a Carlsberg«from an Internal Audit perspective, RR , Anni Haraszuk: Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv (Når revisionsudvalg er under tilsyn) 16

17 1.1 Indledning 2008 indført regler om ansvarsbegrænsning af erstatningskrav, hvilket EU- Kommission ellers anbefalede i henstilling af 6. juni 2008 herom, 6 og sådanne regler er heller ikke blevet indført i Danmark på nuværende tidspunkt (januar 2014). Hovedgrundlaget for Revisorloven er ændringerne foretaget i EU s revisionsdirektiv (8. selskabsdirektiv) af 17. maj 2006, 7 der ved Revisorloven i 2008 blev implementeret i dansk ret. Det skal dog allerede her bemærkes, at Revisorloven på nogle punkter er mere vidtgående, end EU s revisionsdirektiv krævede. Såvel EU-Kommissionens arbejde som Revisorkommissionens nationale revision af revisorlovgivningen i perioden op til Revisorlovens ikrafttrædelse i 2008, skal ses i lyset af, at der var et generelt (politisk) ønske om en vis skærpelse af regelsættet for revisorer, for derved om muligt at undgå nogle af de forudgående års internationale erhvervsskandaler. Formålet var selvsagt i samspil med andre regelsæt at forsøge at undgå en regulær og permanent tillidskrise fra investorer/brugeres side til såvel (større) selskabers ledelse som selskabernes revision. Dette er således også en udvikling der er fortsat efter 2008, ikke mindst i lyset af den globale Finanskrises udbrud i efteråret 2008, en krise hvoraf eftervirkningerne i 2014 endnu ikke synes tilendebragt. Vedrørende Kommissionens reguleringstiltag i perioden fra 2008 til 2014, se nærmere nedenfor kapitel 1, side 38 ff. Revisors rolle og opgaver i dag er således også væsentlig forskellige fra de, der var kendetegnende for revisorhvervet i perioden fra begyndelsen af 1990 erne og frem til begyndelsen af 2000-tallet. Ikke blot er lovgrundlaget for revisors virke med henholdsvis RL 2003 og efterfølgende Revisorloven fra 2008 blevet ændret på en række punkter, men endvidere er kravene til revisor i en international kontekst blevet langt mere markante, såvel i relation RR , RR , Anni Haraszuk: Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis RR , Finn L. Meyer og Thomas Bruun Kofoed: Analyse af udviklingen i rapportering om revisionsudvalg, RR , Finn L. Meyer: Revisionsudvalg i virksomheder og koncerner underlagt tilsyn af Finanstilsynet, Jan Schans Christensen RR : Revisionsudvalg i danske aktieselskabsbestyrelser. 6. Se kapitel 6, side 419 ff. 7. Direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 17

18 Kapitel 1. Revisorbegrebet til regulering/lovkrav som i relation til de krav, der stilles fra brugerne af revisors ydelser. Kort sagt har internationaliseringen og globaliseringen medført, at der, især i den finansielle verden, er blevet et betydeligt behov for, at rapportering/revision fra revisors side sker på baggrund af fælles internationale faglige standarder således som de i Danmark nu også anvendte International Standards of Auditing (ISA er) eksempelvis er udtryk for alt med henblik på at revisionen får større værdi for brugerne. I henhold til Revisorloven er den retlige definition af revisors rolle i dag alene at være offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med høj eller begrænset grad af sikkerhed, jf. Revisorlovens 1, stk. 2, jf. 16, stk. 1 eller i øvrigt ved afgive af erklæringer uden sikkerhed, jf. 1, stk. 3, jf. 16, stk. 3. I en erhvervsmæssig sammenhæng er revisors rolle dog betydelig bredere, hvilket også har betydning ved fastlæggelsen af revisorbegrebets indhold i en erstatningsretlig sammenhæng. Revisors forretningsområde omfatter således udover erklæringsafgivelse inden for Revisorlovens område en række yderligere tilbud til klienten, herunder de traditionelle/historiske revisorydelser, såsom bistand med regnskabsudarbejdelse og skatterådgivning, men også andre ydelser, eksempelvis rådgivning om corporate finance, it-rådgivning, forensic services, ledelsesrådgivning, softwareudvikling, udstationering af medarbejdere, erhvervsjuridisk rådgivning, etc., er omfattet af den rådgivningspallet de fleste større revisionsvirksomheder tilbyder. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i Revisorlovens 21 vedrørende virksomheder af»offentlig interesse«er fastsat særlige krav til revisors oplysningspligt om andre ydelser leveret til klienten end de, der er leveret i egenskab af revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, og videre er der i bestemmelsen indeholdt et egentligt forbud mod, at revisor leverer visse ydelser til sådanne klienter, eksempelvis må revisor ikke bistå ved 21, stk. 3 virksomheders udarbejdelse af årsrapporter m.m. Det er således også en begrænsning af revisionsvirksomhedernes muligheder for at rådgive deres 21, stk. 3 revisionskunder, der er blevet en del af den EU-regulering Kommissionens har fået vedtaget i december 2013, og som herefter skal implementeres nationalt i de enkelte EU-lande i de kommende år. Om indholdet af den i december 2013 vedtaget EU-regulering, se nærmere nedenfor kapitel 1, side 38 ff. 18

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere