RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor 2. december 2008 RN SEKR03/08 I. Indledning 1. Formålet med dette notat er at orientere Statsrevisorerne om, at Kontaktudvalget for Offentlig Revision nedlægges, og om hvordan samarbejdet videreføres mellem Rigsrevisionen og de øvrige revisorer, der løser opgaver i den offentlige sektor. 2. Kontaktudvalget har eksisteret siden 1977 og har haft som sit hovedformål at koordinere samarbejdet mellem Rigsrevisionen og andre involverede revisorer på de områder, hvor forvaltningen af offentlige midler sker i et samspil mellem staten og kommunerne eller uddannelsesinstitutioner mv. Det drejer sig især om ordninger, hvor staten yder refusion eller tilskud til kommuner eller institutioner mv. Rigsrevisionens opgaver på kommunalområdet er beskrevet i mit notat til Statsrevisorerne af 2. december 2008 om adgangen til at foretage revision og regnskabsgennemgang samt udarbejde større undersøgelser på de regionale og kommunale regnskaber. Kontaktudvalget har hidtil bestået af Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) samt 3 specialiserede revisionsvirksomheder, der har varetaget revisionen i en række kommuner, nemlig Kommunernes Revision, Revisionsaktieselskabet af 1/ og Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune. Herudover har Foreningen Registrerede Revisorer (FRR) løbende været inddraget i Kontaktudvalgets arbejdsgrupper, når emnet også berørte registrerede revisorer. FRR s medlemmer har kun i meget begrænset omfang varetaget revisionsopgaver i kommunerne. Nedlæggelsen af Kontaktudvalget skyldes ændringer i den kommunale revisionsordning, der har ført til, at de 3 revisionsvirksomheder, der var specialiseret i kommunal revision, nu ophører eller omdannes. Fra 2012 vil det alene være statsautoriserede eller registrerede revisorer, der kan fungere som sagkyndig revisor for kommunerne. 3. I kap. II redegør jeg for de ændringer i den kommunale revisionsordning, der har ført til Kontaktudvalgets nedlæggelse. Kap. III beskriver Kontaktudvalgets formål og væsentligste resultater, og i kap. IV orienterer jeg om, hvordan arbejdet videreføres i samarbejde med revisorbranchens foreninger og de revisionsselskaber, der har opgaver i den offentlige sektor. II. Ændringerne i den kommunale revisionsordning 4. Jeg har tidligere beskrevet revisionsordningerne i den offentlige sektor i mit notat til Statsrevisorerne af 3. november 2004 om revisionsordningerne for den statslige revision, den kommunale revision og den privatpraktiserende revisor, der udfører revision af statslige, selvejende institutioner en sammenligning. I notatet har jeg bl.a. vurderet forskellene

3 2 mellem ordningerne med hensyn til uafhængighed, overordnede pligter, rapportering og opfølgning på revisionen. Bestemmelserne om revision af kommunerne findes i den kommunale styrelseslov, der bl.a. fastsætter, at enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Ved lov nr. 510 af 6. juni 2007 er disse bestemmelser på enkelte punkter ændret. Loven indebærer bl.a., at det fremover alene vil være statsautoriserede og registrerede revisorer, der kan antages som sagkyndige revisorer i kommunerne. Denne ændring træder i kraft pr. 1. januar Ændringerne har medført, at flere af de hidtidige parter i Kontaktudvalget allerede nu bortfalder. Som følge af lovændringen har Kommunernes Landsforening valgt at omdanne og afhænde Kommunernes Revision. Ejerskabet blev således i 2008 overtaget at et statsautoriseret revisionsaktieselskab, og virksomheden har skiftet navn til BDO Kommunernes Revision A/S. Revisionsaktieselskabet af 1/ er ikke et statsautoriseret eller registreret revisionsselskab og har efter kommunalreformen ikke længere opgaver som sagkyndig revisor i kommuner. Københavns Kommune har hidtil haft en særlig revisionsordning, der indebar, at revisionen blev varetaget af kommunens revisionsdirektorat. Ordningen indebar bl.a., at revisionsdirektoratet udførte en udvidet forvaltningsrevision i form af særlige undersøgelser af udvalgte emner. Undersøgelserne kunne iværksættes på revisionens eget initiativ eller på anmodning fra kommunens revisionsudvalg. Med lovændringen ophæves revisionsordningen med virkning fra regnskabet for Kommunen er herefter omfattet af den almindelige revisionsordning, som gælder for landets øvrige kommuner. 6. For de øvrige kommuner er bestemmelserne om den sagkyndige revisors opgaver ikke blevet ændret i forbindelse med lovændringen. Revisionen i kommunerne omfatter således fortsat finansiel revision samt juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision, der udføres i tilknytning til den finansielle revision. Endvidere kan kommunalbestyrelsen mod betaling bestille udvidet forvaltningsrevision af emner, som særligt ønskes belyst. Der gennemføres således ikke større undersøgelser af den kommunale forvaltning på revisors eget initiativ. III. Kontaktudvalgets formål og væsentligste resultater 7. Statsrevisorerne blev oprindeligt orienteret om oprettelsen af Kontaktudvalget i beretning nr. 14/ om revisionen af kommunernes regnskaber på det sociale og visse dele af det sundhedsmæssige område samt boligsikringsselskaber. Beretningen omhandlede revisionsordningerne for en række områder, hvor visse af kommunernes udgifter til lovbestemte ordninger refunderes af staten. På sådanne områder har rigsrevisor adgang til at gennemgå den del af de kommunale regnskaber, som vedrører virksomhed, for hvilken der skal ske afregning over for staten, jf. rigsrevisorlovens 5. En væsentlig del af Kontaktudvalgets arbejde har endvidere angået statslige tilskudsordninger mv. omfattet af rigsrevisorlovens 4. Denne bestemmelse giver bl.a. rigsrevisor mulighed for gennemgang af regnskaber fra institutioner, foreninger, fonde mv., der modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten.

4 3 Statens udgifter på 4- og 5-området indgår i statens regnskaber, der revideres af Rigsrevisionen. Samtidig indgår refusioner og tilskud i de enkelte kommuners og tilskudsmodtageres regnskaber. 8. Med oprettelsen af Kontaktudvalget ønskede Rigsrevisionen og de øvrige revisorer at sikre, at de berørte udgifter var underlagt en betryggende revision, samtidig med at dobbeltrevision i videst muligt omfang blev undgået. Dette forudsatte, at de regnskaber, modtagerne af tilskud eller refusioner aflagde over for staten, blev revideret af modtagernes egne revisorer, og at revisionen skete i henhold til god offentlig revisionsskik. På denne måde kunne Rigsrevisionen inddrage revisionsresultaterne i sine vurderinger i forbindelse med revisionen af statens regnskaber. God offentlig revisionsskik indebærer, at revisor ikke alene udfører finansiel revision for at efterprøve, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, men også skal udføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med bevillinger, love og indgåede aftaler mv. Ved forvaltningsrevision efterprøves, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de statslige midler, jf. rigsrevisorlovens 3. God offentlig revisionsskik betyder således, at der stilles særlige krav til revisionen af offentlige midler. 9. På den baggrund har Kontaktudvalgets parter i 1981, og senest i udarbejdet vejledninger om revision af tilskud og om god offentlig revisionsskik. Vejledningerne indeholder bl.a. en modelinstruks, der kan anvendes af ministerierne ved udarbejdelsen af revisionsinstrukser for de enkelte tilskudsordninger. Rigsrevisionen modtager løbende henvendelser fra ministerierne, hvor Rigsrevisionen anmodes om udtalelser om påtænkte ændringer i revisionsinstrukserne og andre bestemmelser af betydning for revisionen, jf. rigsrevisorlovens 10. Normalt har ministerierne også hørt Kontaktudvalgets øvrige parter, hvis ændringerne angik ordninger, hvor staten yder refusion til kommunerne eller udbetaler tilskud. Kontaktudvalget har i disse sager fungeret som et værdifuldt forum, hvor ministeriernes udkast til revisionsbestemmelser kunne drøftes mellem de berørte revisorer. Kontaktudvalgets arbejde har desuden ført til konkrete aftaler om den nærmere arbejdsdeling mellem kommunernes revisorer og Rigsrevisionen. Dette har især været tilfældet for de opgaver på skatteområdet, der tidligere blev varetaget i et samspil mellem stat og kommuner. Denne arbejdsdeling er nu bortfaldet efter overførelsen af opgaver fra kommunerne til SKAT ved kommunalreformen pr. 1. januar I de seneste år har Kontaktudvalget endvidere spillet en væsentlig rolle i den fælles faglige udvikling og udveksling af god praksis mellem revisorer af offentlige virksomheder. En arbejdsgruppe under Kontaktudvalget har fx udarbejdet en vejledning om god praksis i juridisk-kritisk revision. Kontaktudvalget har i også udgivet en række publikationer om forvaltningsrevision, revisors rapportering og samspillet mellem ledelse og revision, der særligt fokuserede på den kommunale sektor. De fælles drøftelser i Kontaktudvalget om, hvordan den faglige udvikling kunne styrkes, var også baggrunden for, at en række af Kontaktudvalgets parter i 2005 stiftede foreningen Certificeringsordningen for Offentlig Revision (COR), der i samarbejde med Copenhagen Business School har etableret en ordning for efteruddannelse og certificering i offentlig revision. 11. Jeg finder samlet set, at Kontaktudvalgets arbejde gennem årene har bidraget væsentligt til at understøtte den faglige udvikling og sikre en god offentlig revision på de områder, hvor Rigsrevisionens opgaver løses i samspil med andre revisorer. Jeg lægger derfor vægt på, at arbejdet videreføres i andre rammer efter Kontaktudvalgets nedlæggelse.

5 4 IV. Det forsatte samarbejde om offentlig revision 12. Det videre samarbejde om offentlig revision vil i høj grad bygge på de resultater, der er skabt i Kontaktudvalget. Det er samtidig min forventning, at den offentlige revision i de kommende år i stigende grad vil blive præget af internationale anbefalinger. Dette skyldes især, at der i de senere år er sket en gensidig anerkendelse af faglige standarder mellem rigsrevisionernes internationale organisation, INTOSAI, og revisionsbranchens internationale organisation, IFAC. Det er min forventning, at dette internationale samarbejde i de kommende år vil bidrage til større klarhed om de internationale anbefalinger og vejledninger om offentlig revision. 13. Rigsrevisionen har sideløbende med Kontaktudvalget haft et direkte samarbejde med både FSR og FRR om revisionsmæssige emner af fælles interesse. Dette samarbejde fortsætter, så der efter behov sker drøftelse af konkrete enkeltsager. Jeg forventer desuden, at en væsentlig del af det koordineringsarbejde vedrørende revisionsopgaver på det kommunale område, som hidtil er foregået i Kontaktudvalgets rammer, vil kunne videreføres i det løbende samarbejde mellem Rigsrevisionen og FSR. En del af de faglige drøftelser, der tidligere skete i arbejdsgrupper under Kontaktudvalget, føres videre i foreningen COR i forbindelse med udviklingen af det revisionsfaglige indhold i uddannelsen i offentlig revision. 14. Jeg vil de kommende år endvidere lægge vægt på at styrke den direkte faglige dialog med de enkelte revisionsfirmaer og revisorer, der allerede foregår på fx universitets- og gymnasieområdet, hvor Rigsrevisionen jævnligt holder faglige arrangementer. Rigsrevisionen arbejder i den forbindelse bl.a. på at organisere en national konference om udviklingstendenser i offentlig revision i Det er hensigten, at konferencen bliver et fælles forum for alle, der løser revisionsopgaver i den offentlige sektor, hvor centrale faglige emner drøftes. 15. Jeg forventer således, at den faglige udvikling af den offentlige revision i vidt omfang vil kunne videreføres og styrkes i de kommende år i samarbejde med revisorbranchens organisationer og de revisorer, der løser opgaver i den offentlige sektor. V. Afslutning 16. Jeg har med dette notat orienteret Statsrevisorerne om, at Kontaktudvalget for Offentlig Revision nedlægges, og om hvordan samarbejdet videreføres mellem Rigsrevisionen og de øvrige revisorer, der løser opgaver i den offentlige sektor. Nedlæggelsen af Kontaktudvalget skyldes ændringer i den kommunale revisionsordning, der har ført til, at de 3 revisionsvirksomheder, der var specialiseret i revision af kommuner, nu ophører eller omdannes. Dermed er hovedparten af Kontaktudvalgets medlemmer bortfaldet. Jeg finder, at Kontaktudvalgets arbejde gennem årene har bidraget væsentligt til at sikre en god offentlig revision på de områder, hvor Rigsrevisionens opgaver løses i samspil med andre revisorer. Jeg forventer, at den faglige udvikling af den offentlige revision i vidt omfang vil kunne videreføres og styrkes i de kommende år i samarbejde med revisorbranchens organisationer og de revisorer, der løser opgaver i den offentlige sektor. Henrik Otbo

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere