Af statsautoriseret revisor, cand.psych. Torben Søndergaard og stud.merc.aud., HA-jur. Morten Stokholm Buhl, Handelshøjskolen i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af statsautoriseret revisor, cand.psych. Torben Søndergaard og stud.merc.aud., HA-jur. Morten Stokholm Buhl, Handelshøjskolen i København"

Transkript

1 Tidlig varsling Den franske»procedure d'alerte«af statsautoriseret revisor, cand.psych. Torben Søndergaard og stud.merc.aud., HA-jur. Morten Stokholm Buhl, Handelshøjskolen i København Revisors rolle og ansvar i forbindelse med virksomheders regnskabsaflæggelse har løbende været diskuteret. Denne diskussion optager både revisorer og medier. Det er svært entydigt at fastlægge baggrunden herfor, men usikkerheden omkring virksomheders økonomiske rapportering er i de senere år blevet centralt for emnet. Revisors rolle kommer derved naturligt i fokus. Baggrunden for artiklen er debatopfordringen i Revision & Regnskabsvæsen nr. 10, side 7, 1993, jf. Gert Fisker Tomczyk's Kommentar og side 9-13»FEE's diskussionsoplæg vedr. ansvar for virksomheders offentlige økonomiske rapportering«af Sv. Ørjan Jensen og Christian Jakobsen. Det har været fremhævet i debatten, at der eksisterer et system i Frankrig, hvorefter revisors rolle i forbindelse med virksomhedskriser er mere fremtrædende. En nærmere beskrivelse af dette system er dog ikke tidligere inddraget i debatten. Nærværende artikel indeholder en beskrivelse af den franske»procédure d'alerte«. Da artiklen samtidig er et svar på den ovennævnte debatopfordring, har vi yderligere knyttet kommentarer til emnet i relation til en mulig implementering til danske forhold. Det er vort håb, at vi med denne artikel yderligere kan hjælpe debatten på vej. Rettidig omhu Konkurser betragtes som et sundhedstegn i en liberal økonomi, og ses som følgen af den svages bukken under for den stærke. Dermed indgår konkursen centralt i den naturlige udvælgelse af den bedst egnede. Dette sikrer et generelt højt effektivitets- og produktivitetsniveau. Med konkursen følger dog tab af arbejdspladser og investeringer. Dette betragtes ofte som et alvorligt samfundsproblem. På den baggrund afholdt FSR i slutningen af marts 1993 en høring om konkurser på Handelshøjskolen i København: Konkurs under behandling.(1) FSRs daværende formand Helge Flensted Nielsen omtalte i sit indlæg på konkurshøringen det system til tidlig varsling, som har fungeret i Frankrig i en årrække. I Frankrig indgår revisorinstitutionen centralt i varslingsproceduren, som det fremgår af den senere beskrivelse af systemet. Helge Flensted Nielsen kom ikke nærmere ind på dette i sit indlæg. Det franske varslingssystem»procedure d'alerte«har, udover i nævnte høring været omtalt flere gange i debatten, dog ikke særligt detaljeret. Vi mener derfor, at det vil være på sin plads her at beskrive systemet mere udførligt, således at debatten kan tage udgangspunkt i en mere præcis forståelse af systemets funktion, og den indflydelse dette kunne forårsage for revisors uafhængighed, tavshedspligt og kompetence. Forfatterne af denne artikel ser først og fremmest revisorinstitutionen som en samfundsinstitution, med det formål at skabe tillid til virksomhedernes regnskaber. Vor holdning er dog, i modsætning til den ovennævnte konkursopfattelse, at unødvendige konkurser bør undgås. Ved en tidligere reaktion kunne der spares tab af arbejdspladser og andre samfundsmæssige omkostninger gennem mere velovervejede løsninger end konkursen. Artiklens debatoplæg er, at en formaliseret varslingsprocedure, som legitimerer revisors aktive indgriben, vil bringe ledelsens erkendelsesproces i fokus, og dermed sikre hurtigere beslutninger. Denne varslingsprocedure kunne betyde en styrkelse af den samlede virksomheds handlepotentiale, idet en udenforstående - revisor - kan være med til at igangsætte udviklingen. Hvad enten den ender med en udvikling eller en afvikling. Eksterne interessenters risiko ved samarbejde med virksomhederne skulle således minimeres og det generelle omkostningsniveau ligeledes. Totalt kunne et varslingssystem således medføre en mindsket omkostningsstruktur og en forbedret konkurrenceevne. Dansk status quo I Danmark har revisorerne principielt to muligheder for (tidlig) varsling af en uheldig udvikling i virksomhederne, varsling udadtil og varsling indadtil. Den første mulighed ligger i årsregnskabslovens bestemmelse om going concern forudsætningen. Som grundlæggende princip skal årsregnskaber udarbejdes med fortsat drift for øje. Dersom denne forudsætning ikke er realistisk, anvendes likvidationsprincippet, dvs. at aktiver vurderes til afhændelsesværdi. Revisor skal, ifølge god revisionsskik, under sin revision af årsregnskabet nøje overveje om going concern forudsætningen er rimelig som regnskabsgrundlag. Hvis det er indlysende, at en virksomhed ikke kan fortsætte driften eller væsentlige driftsindskrænkninger er nødvendige, bør regnskabet udarbejdes helt eller delvist på likvidationsbasis, jf. Revisionsvejledning nr. 6 om Revisors stillingtagen til virksomheden som going concern. Såfremt en fortsat drift er afhængig af finansiel støtte under en eller anden form, bør revisor omtale dette i sin påtegning i form af et suspensivt going concern forbehold. Denne varsling i det eksterne regnskab er oftest sen i relation til formålet om at undgå konkurs. Hvis det er indlysende, så bør sagen overgives til skifteretten, og dersom overlevelsen betinges af (hurtig) støtte, er årsregnskabet ikke det adækvate kommunikationsmiddel. Meddelelsen om behovet kommer for sent. Den anden mulighed for revisors varsling er, at iagttagelser om virksomhedens going concern problemer kommunikeres direkte til bestyrelse og direktion. Disse iagttagelser kan stamme fra revisionen generelt, fra gennemgang af budgetter, gennemlæsning af månedsregnskaber mv., og meddeles videre i revisionsprotokollen. Dersom bestyrelse og direktion erklærer sig uenig i revisors bedømmelse af udviklingen, f. eks. henviser til, at det er midlertidige problemer, eller at der foregår tiltag til imødegåelse af den pågældende situation, så forbliver denne viden imellem virksomhedsledelsen og revisor. Herefter kan revisor enten acceptere, at videreformidling af informationen begrænses på grund af tavshedspligten til kommunikationen i revisionspåtegningen, eller revisor kan vælge øjeblikkeligt at træde tilbage. Da det er bestyrelse og direktion, som dels udarbejder regnskabet (på going concern basis) og dels sidder tilbage med problemerne omkring virksomhedens fortsatte overlevelse, kunne fokuseringen rettes imod disses erkendelse af problemerne. Selvfølgelig bør man herfra forvente en positiv indstilling til virksomhedens overlevelse, men Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

2 denne indstilling kunne have en afsmittende virkning på dømmekraften i kritiske tilfælde. Virksomhedsinterne problemer er ledelsen sædvanligvis opmærksom på og egnet til at løse. Eksterne problemer, som kursændringer, faldende efterspørgsel, rentesvingninger, manglende råvarer mv. kan være sværere, men er måske ikke umulige at overvinde, forinden tilfældende bliver kritiske. Således kan udskydelse af enkelte problemer vanskeliggøre deres løsning, hvis de enten vokser over tiden eller flere efterfølgende dukker op. Den akkumulerede virkning af dette kan være som en gordisk knude for virksomhedens videre eksistens. Den franske procédure d'alerte - en beskrivelse(2) Den 1. marts 1984 blev et system til imødegåelse af virksomhedsproblemer vedtaget i Frankrig. Baggrunden var en formodning om, at dersom problemer blev opdaget tidligere, ville dette medføre forbedrede muligheder for effektive modtræk. Med loven fulgte en udvidelse af virksomhedsledelsens og revisors pligter: 1. Fremover skulle den daglige virksomhedsledelse udarbejde periodiske budgetter og andre opgørelser som distribueres til virksomhedens bestyrelse og revisor. 2. Revisor skal alarmere virksomhedens ledende og bestemmende organer såfremt denne mener at have identificeret elementer, der kan skabe problemer for virksomhedens fremtidige overlevelse. Den følgende gennemgang vil kort beskrive virksomhedernes pligt, men hovedvægten bliver lagt på revisors pligter ifølge den franske lov. (Se skemaet øverst på side 24). Kort besked om franske forhold(3) Revision foretages i Frankrig af Commissaires aux Comptes. Disse reviderer både virksomhedernes årsregnskaber og fører tillige opsyn med hvorvidt virksomheden opfylder og overholder de forskellige krav som stilles i skatte- og afgiftlovgivning m.v. Dersom revisor konstaterer afvigelser kan dette i yderste konsekvens medføre indberetning til myndighederne. Commissaire'ns tidsmæssige tilknytning til virksomheden er fra lovgivers side fastsat til seks år. I Frankrig er der generelt lovforbud for commissaire'n mod at yde rådgivning. Dette modificeres dog af, at revisor forventes at vejlede og rådgive om interne kontroller og andet som revisionens beviser baseres på. Egentlig rådgivning og regnskabsmæssig assistance ydes af Experts des Comptables et des Comptables Agréés. Disse varetager udarbejdelsen af regnskaber, rådgivning mv. for henved 1 mio. virksomhedsenheder i Frankrig (1991). Til sammenligning foretager commissaires lovpligtig revision for ca virksomheder. Da de to uddannelser i hovedsagen er ens, er det let at opnå diplom som både commissaire og expert % af diplomholderne er registrerede i begge foreninger. Det centrale er, at det ikke er tilladt at benytte begge titler i den samme klientvirksomhed. Samme arbejdsgiver må heller ikke ansætte en person under begge titler, hvorfor personer med begge diplomer almindeligvis har to arbejdsgivere. Ledelsens pligter(4) Loven omfatter virksomheder som overskrider to af følgende tre kriterier: en balancesum på mere end 10 mioff; en omsætning over 20 mioff; eller 50 ansatte. De pågældende virksomheder har pligt til at udarbejde følgende: a. resultatbudget for det løbende regnskabsår. Dette skal senest foreligge ved udgangen af fjerde måned i regnskabsåret. Resultatbudgettet revideres ved begyndelsen af regnskabsårets syvende og udgangen af den tiende måned. b. en cash flow/finansieringsoversigt for regnskabsåret. Denne skal ligeledes foreligge senest ved udgangen af fjerde måned. Disse budgetter og opgørelser er beregnet til ledelsen, dog skal eksemplarer som nævnt formidles til virksomhedens revisor og til bestyrelsen. Indholdet af de krævede oversigter reguleres ikke nærmere i loven, men er udfyldt af vejledninger udsendt af de franske revisions- og regnskabsorganisationer: Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, CNCC og Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés, OECCA. Yderligere foreskriver loven udarbejdelse af: c. en pengestrømsanalyse/finansieringsanalyse; d. en primoopgørelse over (dags-) værdierne af de realisérbare aktiver og de forpligtelser som forfalder i løbet af regnskabsåret (denne skal senest foreligge ved udgangen af den fjerde måned) og en tilsvarende halvårsopgørelse (der ligeledes skal foreligge indenfor en fire måneders frist). Som de to foregående opgørelser skal disse videreformidles til virksomhedens revisor og bestyrelse. Den sidste opgørelse, (d), skulle anskueliggøre hvorvidt virksomheden er i stand til at honorere den forfaldne gæld ud af de eksisterende aktiver. Der er ikke nogen specifik foreskreven form for denne opgørelse. Sædvanligvis anvendes åbningsbalancens poster for likvide aktiver og kortfristet gæld (samtlige forfaldne beløb ét år frem), dette kan dog for halvårsopgørelsen skabe praktiske problemer dersom virksomheden ikke i forvejen udarbejder en halvårsbalance. De sidste to opgørelser, (c) og (d), skal dog kun udarbejdes af virksomheder såfremt de overskrider ét af følgende kriterier: medarbejdere; eller - en omsætning større end 120 mioff. Revisors pligter Loven af 1. marts 1984 er senere blevet uddybet med en bekendtgørelse (decrée) af 1. marts Denne bekendtgørelse fastslår om revisors pligter, at: a. revisor ved forespørgsel kan forlange forklaringer fra virksomhedens bestyrelsesformand vedrørende elementer, som afsløres under revisors arbejde, og som kunne tænkes at sætte spørgsmålstegn ved virksomheden som en going concern; og b. såfremt forklaringerne er utilfredsstillende, eller helt udebliver, skal revisor foranledige formanden til at sammenkalde bestyrelsen for at diskutere de pågældende elementer. Revisor bliver indkaldt for at overvære mødet; c. ifald formanden ikke opfylder de foreskrevne dispositioner skal revisor redegøre herfor i en speciel beretning til virksomhedens næste årlige generalforsamling. Hvis revisor vurderer situationen som overhængende skal denne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor revisor skal præsentere sine konklusioner. Såfremt revisor vurderer, at formandens og bestyrelsens beslutninger ikke er tilstrækkelige til at sikre virksomheden som going concern, skal denne ligeledes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Revisor kan starte denne varslings procedure vilkårligt under revisionsprocessen. Dette fremhæves som det fortrin der særligt sikrer det tidlige varsel; revisor er ikke, som før 1984, henvist til først at foretage sin going concern vurdering ved forelæggelsen af årsregnskabsudkastet. For at sikre procedurens succes er timing og minimale forsinkelser nødvendige. Af Figur 1 fremgår det formaliserede forløb for revisors indgriben: Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Revisors forespørgsel til formand efter forklaringer Maks. 30 dage Forklarende svar Maks. 15 dage Revisors anmodning om at sammenkalde bestyrelsen Maks. 15 dage Sammenkaldelse af bestyrelsen Maks. 15 dage Bestyrelsesmøde Maks. 30 dage Referat fra bestyrelsesmøde Figur 1. Den franske procedure for tidlig varsling af going concern problemer. Dersom der præsenteres tilfredsstillende svar ved fase 2 eller fase 6 vil alarmproceduren blive indstillet. I modsat fald skal revisor forelægge sin beretning på generalforsamlingen, der på dette tidspunkt kunne være indkaldt. Betydende elementer ved identifikation af fremtidige vanskeligheder Fra den franske revisororganisation CNCC er udstedt en revisionsstandard hvoraf det fremgår, at det sjældent er ét enkelt element, som sætter en virksomheds fremtidige eksistens på spil. Det er snarere en kombination af væsentlige elementer, som tilsammen virker forstyrrende for virksomheden i dens hidtidige virke. Den franske standard er ikke udtømmende i sin oplistning, men nævner ca. 25 elementer fordelt på tre grupper. Et udvalg er vist nedenstående: A. Elementer som baseres på den finansielle situation. Disse har direkte eller indirekte en effekt på virksomhedens solvens: - utilstrækkelig arbejdskapital; - negativ likviditet og manglende evne til at betale gæld som den forfalder; - stigende pres fra leverandører og kunder; - ændring af en tidligere konstant dividende politik. B. Elementer som baseres på virksomhedens drift: - tab af vigtige markeder eller andre vigtige indtægtskilder; - underaktivitet i virksomhedens forskellige afdelinger; - svigt i forsyningen af essentielle råmaterialer. C. Andre elementer: - gentagne sociale problemer eller strejker; - juridiske ændringer i virksomhedens omverden; - oversvømmelse, brand eller andre katastrofer. Desuden indeholder standarden en anvisning over faktorer som kunne have en lempende effekt på opståede uønskede situationer. Herfra kan nævnes bl.a. sale and lease back arrangementer, frasalg af tabsgivende aktiviteter og indtrængen på nye markeder. Empiri vedrørende den franske model Siden loven blev vedtaget i 1984 er der foretaget to større undersøgelser, som kan belyse effekten af de implementerede pligter. 1. CREDA-undersøgelsen Den første fra 1989 blev foretaget under ledelse af jura-professor Alain Sayag fra Paris' Universitet. Undersøgelsen viste, at følgende elementer oftest gav anledning til en alarm ifølge proceduren: - bortfald af en vigtig kunde; - sammenbrud af et afgrænset marked eller segment; - utilstrækkelige og/eller stive ledelsesprocedurer; - problemer opstået i forbindelse med afhændelse af tabsgivende aktiviteter; - eftervirkninger på aktivers værdi af kraftigt faldende valuta- (dollar-)kurser. Såfremt virksomhederne af andre årsager havde et reduceret cash flow, dokumenterede undersøgelsen, at hver af disse elementer øgede riskoen for tab, og yderligere vanskeliggjorde (dels den fornødne merindtjening dels) den nødvendige - interne eller eksterne - kapitaltilførsel. Yderligere klarlagde Sayags undersøgelse, at nogle revisorer kun hældede til analyse af de overordnede regnskabsudsagn som negativ cash flow, reduktion af ordrebeholdningen og forøgelse af bankmellemværender. Andre fandt dog dyberegående undersøgelser nødvendige, undersøgelser som vedrørte de underliggende økonomiske faktorer og som afsløres af tekniske og kvalitative indicier som: - formindsket produktivitet; - manglende forretningsstrategi; - utilstrækkelige kvalitetskontroller. I forhold til ovennævnte indicier fra produktionsvirksomheder, gælder yderligere udviklingen og tilpasningen indenfor følgende nøgleområder for servicevirksomheder: - kundekontakten; - og - personaleledelsen. Endelig fremgik det af undersøgelsen, at forholdet mellem revisor og klienten ikke blev negativt påvirket af implementeringen af varslingsproceduren. Faktisk syntes mange klienter at være lettede over at det nu var revisors ansvar»at råbe vagt i gevær«. Og det tidlige varsel sikrede ofte en roligere atmosfære til at træffe de nødvendige beslutninger. 2. CNCC-undersøgelsen To år senere, i forbindelse med CNCC's Ottende Nationale Kongres i december 1991, blev varslingssystemet atter genstand for en undersøgelse. Denne gang blev et repræsentativt udvalg (ca. 10%) af de franske fungerende commissaires adspurgt på spørgeskema-basis. Af svarene fremgik det, at: 83% havde benyttet varslingssystemet mindst én gang i perioden ; ialt 26% havde anvendt systemet flere gange. For de ialt 988 commissaires, der havde gjort brug af alarmproceduren, havde 73% forinden haft en indledende oplysende forhandling med ledelsen, 65% af procedurerne afsluttedes efter forhandling med formanden (fase 2); mens 35% først blev afsluttet efter bestyrelsesmødet (fase 6). De emner og elementer, som var baggrunden for revisors indgriben, fordelte sig mellem: A. forværring af den finansielle situation (69%); B. grundlæggende ændringer i virksomhedens driftsforudsætninger (57%); Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

4 C. alvorlige enkeltstående eller katastrofelignende omstændigheder (13%). Total procentsummen overskrider hundrede fordi revisor i nogle tilfælde identificerede udslaggivende elementer fra flere af grupperne. For 67%'s vedkommende fandt revisor de alarmerende faktorer under den traditionelle revision. Undersøgelsen viste dog, at revisor i 12% af de registrede tilfælde blev opmærksom på de kritiske elementer udfra de»ekstra«budgetter og opgørelser, som virksomhederne efter den nye lov var pligtige til at udarbejde. Om den samlede effekt af procédure d'alerte systemet konkluderedes, at der i 55% af de rapporterede tilfælde sikredes, at de tilstrækkelige positive skridt blev taget mod en sammenhængende og realistisk redningsplan. Konklusionen på de franske undersøgelser Undersøgelserne af det franske varslingssystem afslørede, at proceduren i ca. halvdelen af tilfældende forblev en formalitet, idet virksomhederne i 22% af tilfældene blev insolvente undervejs i procedureforløbet og i 31% af tilfældene efter varslingsprocedurens afslutning. Dog fremgik det, at procédure d'alerte systemet i 81% af de forekommende varslings procedurer hjalp til at accellerere de nødvendige beslutninger og deres implementering. Videre fremgik det af Sayag's undersøgelse fra 1989, at de bedste resultater med alarmberedskabet opnås, når de kritiske elementer ikke er af ekstern karakter. Selvsagt vil varslingssystemet ikke have den tilsigtede virkning, hvis virksomhedens problemer skyldes en dominoeffekt fra en generel recession. De franske erfaringer er, som det fremgår af de to undersøgelser, grundlæggende positive. Et er, at resultaterne fra to undersøgelser måske ikke er tilstrækkeligt grundlag til at basere den efterfølgende konklusion på. Men for nærværende er det den eneste dokumentation af systemets virkning.(5) Det må dog fremhæves, at systemet ikke kun hviler på den aktive indsats fra revisors side. De periodiske budgetter og andre opgørelser er først og fremmest tænkt som redskaber til den daglige ledelse. Ledelsens erkendelsesproces forsøges på denne måde fremmet gennem lovpligten til at udarbejde de forskellige budgetter og opgørelser. Det kan dog kritiseres, at der ikke er foretaget analyser af systemet ud fra en cost-benefit vinkel. Det var interessant at få belyst om denne tilføjelse til revisors pligter og arbejdsområde også er samfundsmæssig nyttig gennem mindskede konkursomkostninger. Området er vanskeligt måleligt, men må vel måles på om samfundet opfatter den udbyggede kontrol og indsigt i ressourceforvaltningen positivt. Det er på dette grundlag vor opfattelse, at systemet kan medvirke til at igangsætte tidlige tiltag, således at sammenhængende og realistiske redningsplaner vil kunne udarbejdes i tide og unødvendige virksomhedslukninger derved kan undgås. Om konklusionen ved en implementering af systemet i Danmark ligeledes vil være positiv, kan dog ikke umiddelbart sluttes. Dette var heller ikke målet med denne artikel. Formålet var at beskrive det franske system, for dermed at danne udgangspunkt for en debat om en mulig implementering af dette eller lignende systemer i Danmark. Fra revisorside er omtale og undersøgelse af en virksomheds stilling som going concern traditionelt sidestillet med færdsel på tynd is. En forkert dom af revisor kan betyde virksomhedens endeligt, hævdes det(6). Ifølge den danske bearbejdning af FEE's diskussionsoplæg er det således en»kendsgerning, at selve informationen om virksomhedens situation både kan fremskynde problemerne og besværliggøre en redning af virksomheden«. Vi erkender, at going concern problemer for en virksomhed naturligvis er essentielle, men at omgærde den med for megen agtpågivenhed og diskretion vil ofte nære dem fremfor at løse dem. Dersom man ikke vover at konfrontere problemerne tidligt og på adækvat vis, vil mulighederne for en udvikling helt udenfor kontrol opstå. Intern åbenhed på det tidlige tidspunkt og senere ekstern åbenhed omkring situationen vil ofte inspirere og medvirke til at samle den fornødne støtte og opbakning. Det kræver dog viljen til at erkende problemerne og kompetencen til at løse dem, både internt og sammen med virksomhedens eksterne samarbejdspartnere. Et andet diskussionsområde er revisors uafhængighed. Vil en varslingsinstitution a la procédure d'alerte medføre forskydninger i balancen mellem virksomhedsledelsen og revisor. Vi anser, at en pligt i det beskrevne omfang og indhold vil medføre en styrkelse af samfundsopfattelsen af revisors uafhængighed. Revisors forpligtelse vil angiveligt kræve en kritisk stillingtagen til virksomheden og dens interaktion med omgivelserne, hvilket kunne styrke opfattelsen af den uafhængige og objektive revisor. Også en dansk mulighed Til slut nogle bemærkninger om de danske statsautoriserede revisorers kompetence med henblik på at indgå i en procedure til tidlig varsling. FSRs vejledning nr. 6 om»revisors stillingtagen til virksomheden som going concern«indeholder anvisninger til undersøgelser, som revisor skal foretage i forbindelse med vurdering af, om den reviderede virksomhed kan betragtes som»going concern«. Disse anvisninger svarer delvis til det undersøgelsesarbejde, som kræves af franske revisorer. Vejledningens undersøgelsesarbejde kan efter vor opfattelse opdeles i tre grupper. Dels en eksplicit vurdering af de»hårde«data. Dette omfatter vurdering af resultatudviklingen ifølge månedsregnkaber og budgetter, vurdering af likviditetsudvikling, omsætningsudvikling, udvikling i omsætningsformue/kortfristet gæld mv. for at undersøge om denne udvikling viser tegn på økonomiske vanskeligheder for virksomheden. Denne leven med i virksomhedens økonomiske liv er vel idag allerede omfattet af god skik for danske revisorer. Dels en implicit vurdering af de»bløde«data, såsom virksomhedsledelsens evne og motivation til at lede virksomheden, virksomhedens strategier, kapacitetstilpasning, produktudvikling, markedsudvikling, organisationsudvikling, medarbejderudvikling mv. for at undersøge om udviklingen er i takt med de krav som omgivelserne stiller til virksomheden og dens ledelse. En egentligt formaliseret vurdering af de»bløde«data er ikke obligatorisk for danske revisorer. Således indgår denne vurdering formentligt endnu ikke hos den brede skare af danske statsautoriserede revisorer. I rapporten fra FSRs Rådgivningsudvalg(7)peger Rådgivningsudvalget dels på,»at der inden for en 10 års horisont vil ske en udvikling, hvor revisorerne i højere grad end i dag skal beherske de elementære dicipliner inden for generel virksomhedsledelse på et professionelt niveau alene for at kunne udføre erklæringsopgaven«og dels på at»fsr (burde) tage(r) skridt til, at der etableres en kompetencegivende uddannelse på rådgivningsområdet som en udbygning til den nuværende revisoruddannelse. Denne uddannelse skal højne kompetencen såvel indenfor generel virksomhedsrådgivning som indenfor specialrådgivning«. Endelig skal revisor vurdere de løbende ændringer, der sker i samfundet med hensyn til råvarepriser, valutakurser, rente, tekniske opfindelser mv. Indenfor disse områder er revisorerne ikke»klogere«end andre professionelle virksomhedsrådgivere, men det er en del af deres arbejdsfelt stadig at holde sig ajour med denne udvikling, og den tættere tilknytning til virksomhederne sikrer lettere den fornødne kommunikation om ændringerne. Der er således ikke langt til, at alle danske statsautoriserede revisorers kompetence skulle være i orden til at påtage sig opgaven med tidlig Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

5 varsling. Med Revisorkommissionens seneste betænkning hvor det fastslås, at revisors»funktion med årene er blevet den at stå som offentlighedens garant for, at aflagte regnskaber er pålidelige«(8), er en øget opmærksomhed omkring virksomhedernes stilling som going concern uomgængelig, både i de brede erhvervskredse i almindelighed og i revisorstanden i særdeleshed. Litteratur:»Audit implication in early warning systems; The French Experience«, af Lionell Collins - European Accounting Review, 1992.»The evolution of auditing and the independent auditor in France«, af Alain Mikol - European Accounting Review, 1993, »Renforcement ou dérive?«, Red. A. Sayag, Creda, vedr. fransk undersøgelse afvarslingsproceduren.»european financial reporting France«, af Jean-Claude Scheid og Peter Walton - Routledge, 1992.»Discussion on responsibilities for finansial reporting by companies«, FEE, 1993.»FEE's diskussionsoplæg vedr. ansvar for virksomheders offentlige økonomiske rapportering«, af Sv. Ørjan Jensen og Christian Jakobsen - Revision & Regnskabsvæsen, nr »RevisionsOrientering A 6.9 Going Concern/Gående virksomhed 1980«, af Poul Seier-Petersen og Jørgen Dissing.»Betænkning afgivet af Revisorkommissionen - Revisorlovgivningen«, Betænkning nr Statens Information.»Den statsautoriserede revisors rådgivning - perspektiver og krav«. Rapport fra FSRs Rådgivningsudvalg. September 1991.»Revisionsvejledning nr. 6 om revisors stillingtagen til virksomheden som going concern«. Revisionsteknisk udvalg, FSR Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 5

6 (1) I FSR-NYT nr. 4, 1993, findes en nærmere omtale af høringen. (2) Den følgende gennemgang af den franske procédure d'alerte består hovedsagligt af en oversættelse og bearbejdning af en artikel fra European Accounting Review 1992, :»Audit implications in early warning systems; The French experience«. Artiklens forfatter, Lionell Collins, er chartered accountant og professor ved HEC i Frankrig. Artiklen er fremskaffet af og diskuteret med Jan Bjørn Laursen, der er cand. merc. aud. og forskningsstipendiat ved Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København, med emnet»going concern. Revisors stillingtagen til virksomhedernes going concern problemer«. (3) Kilde»The evolution of auditing and the independent auditor in France«, af Alain Mikol - European Accounting Review, 1993, (4) Kilden til beskrivelse af ledelsens pligter er Jean-Claude Scheid og Peter Waltons France, fra Routledge's European Financial Reporting Series, Særligt side (5) Det er dog positivt og interessant, at et nyt lovreguleret system allerede få år efter indførelsen, trods alt er så omfattende evalueret. (6) Den selvopfyldende profeti og den fare der ligger i dette anføres af Poul Seier- Petersen & Jørgen Dissing i deres artikel om Gående virksomhed/going Concern fra 1980:»revisor må gøre sig klart, om et going concernforbehold eventuelt vil kunne være den tue, der får læsset til at vælte.revisionsorientering A 6.9 Going Concern/Gående virksomhed«1980. Side 9. (7)»Den statsautoriserede revisors rådgivning - perspektiver og krav«. Rapport fra FSRs Rådgivningsudvalg. September (8) Se»Betænkning afgivet af Revisorkommissionen - Revisorlovgivningen«, Betænkning nr. 1254; side 10. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 6

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Bestyrelsen og revisor Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere