Af statsautoriseret revisor, cand.psych. Torben Søndergaard og stud.merc.aud., HA-jur. Morten Stokholm Buhl, Handelshøjskolen i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af statsautoriseret revisor, cand.psych. Torben Søndergaard og stud.merc.aud., HA-jur. Morten Stokholm Buhl, Handelshøjskolen i København"

Transkript

1 Tidlig varsling Den franske»procedure d'alerte«af statsautoriseret revisor, cand.psych. Torben Søndergaard og stud.merc.aud., HA-jur. Morten Stokholm Buhl, Handelshøjskolen i København Revisors rolle og ansvar i forbindelse med virksomheders regnskabsaflæggelse har løbende været diskuteret. Denne diskussion optager både revisorer og medier. Det er svært entydigt at fastlægge baggrunden herfor, men usikkerheden omkring virksomheders økonomiske rapportering er i de senere år blevet centralt for emnet. Revisors rolle kommer derved naturligt i fokus. Baggrunden for artiklen er debatopfordringen i Revision & Regnskabsvæsen nr. 10, side 7, 1993, jf. Gert Fisker Tomczyk's Kommentar og side 9-13»FEE's diskussionsoplæg vedr. ansvar for virksomheders offentlige økonomiske rapportering«af Sv. Ørjan Jensen og Christian Jakobsen. Det har været fremhævet i debatten, at der eksisterer et system i Frankrig, hvorefter revisors rolle i forbindelse med virksomhedskriser er mere fremtrædende. En nærmere beskrivelse af dette system er dog ikke tidligere inddraget i debatten. Nærværende artikel indeholder en beskrivelse af den franske»procédure d'alerte«. Da artiklen samtidig er et svar på den ovennævnte debatopfordring, har vi yderligere knyttet kommentarer til emnet i relation til en mulig implementering til danske forhold. Det er vort håb, at vi med denne artikel yderligere kan hjælpe debatten på vej. Rettidig omhu Konkurser betragtes som et sundhedstegn i en liberal økonomi, og ses som følgen af den svages bukken under for den stærke. Dermed indgår konkursen centralt i den naturlige udvælgelse af den bedst egnede. Dette sikrer et generelt højt effektivitets- og produktivitetsniveau. Med konkursen følger dog tab af arbejdspladser og investeringer. Dette betragtes ofte som et alvorligt samfundsproblem. På den baggrund afholdt FSR i slutningen af marts 1993 en høring om konkurser på Handelshøjskolen i København: Konkurs under behandling.(1) FSRs daværende formand Helge Flensted Nielsen omtalte i sit indlæg på konkurshøringen det system til tidlig varsling, som har fungeret i Frankrig i en årrække. I Frankrig indgår revisorinstitutionen centralt i varslingsproceduren, som det fremgår af den senere beskrivelse af systemet. Helge Flensted Nielsen kom ikke nærmere ind på dette i sit indlæg. Det franske varslingssystem»procedure d'alerte«har, udover i nævnte høring været omtalt flere gange i debatten, dog ikke særligt detaljeret. Vi mener derfor, at det vil være på sin plads her at beskrive systemet mere udførligt, således at debatten kan tage udgangspunkt i en mere præcis forståelse af systemets funktion, og den indflydelse dette kunne forårsage for revisors uafhængighed, tavshedspligt og kompetence. Forfatterne af denne artikel ser først og fremmest revisorinstitutionen som en samfundsinstitution, med det formål at skabe tillid til virksomhedernes regnskaber. Vor holdning er dog, i modsætning til den ovennævnte konkursopfattelse, at unødvendige konkurser bør undgås. Ved en tidligere reaktion kunne der spares tab af arbejdspladser og andre samfundsmæssige omkostninger gennem mere velovervejede løsninger end konkursen. Artiklens debatoplæg er, at en formaliseret varslingsprocedure, som legitimerer revisors aktive indgriben, vil bringe ledelsens erkendelsesproces i fokus, og dermed sikre hurtigere beslutninger. Denne varslingsprocedure kunne betyde en styrkelse af den samlede virksomheds handlepotentiale, idet en udenforstående - revisor - kan være med til at igangsætte udviklingen. Hvad enten den ender med en udvikling eller en afvikling. Eksterne interessenters risiko ved samarbejde med virksomhederne skulle således minimeres og det generelle omkostningsniveau ligeledes. Totalt kunne et varslingssystem således medføre en mindsket omkostningsstruktur og en forbedret konkurrenceevne. Dansk status quo I Danmark har revisorerne principielt to muligheder for (tidlig) varsling af en uheldig udvikling i virksomhederne, varsling udadtil og varsling indadtil. Den første mulighed ligger i årsregnskabslovens bestemmelse om going concern forudsætningen. Som grundlæggende princip skal årsregnskaber udarbejdes med fortsat drift for øje. Dersom denne forudsætning ikke er realistisk, anvendes likvidationsprincippet, dvs. at aktiver vurderes til afhændelsesværdi. Revisor skal, ifølge god revisionsskik, under sin revision af årsregnskabet nøje overveje om going concern forudsætningen er rimelig som regnskabsgrundlag. Hvis det er indlysende, at en virksomhed ikke kan fortsætte driften eller væsentlige driftsindskrænkninger er nødvendige, bør regnskabet udarbejdes helt eller delvist på likvidationsbasis, jf. Revisionsvejledning nr. 6 om Revisors stillingtagen til virksomheden som going concern. Såfremt en fortsat drift er afhængig af finansiel støtte under en eller anden form, bør revisor omtale dette i sin påtegning i form af et suspensivt going concern forbehold. Denne varsling i det eksterne regnskab er oftest sen i relation til formålet om at undgå konkurs. Hvis det er indlysende, så bør sagen overgives til skifteretten, og dersom overlevelsen betinges af (hurtig) støtte, er årsregnskabet ikke det adækvate kommunikationsmiddel. Meddelelsen om behovet kommer for sent. Den anden mulighed for revisors varsling er, at iagttagelser om virksomhedens going concern problemer kommunikeres direkte til bestyrelse og direktion. Disse iagttagelser kan stamme fra revisionen generelt, fra gennemgang af budgetter, gennemlæsning af månedsregnskaber mv., og meddeles videre i revisionsprotokollen. Dersom bestyrelse og direktion erklærer sig uenig i revisors bedømmelse af udviklingen, f. eks. henviser til, at det er midlertidige problemer, eller at der foregår tiltag til imødegåelse af den pågældende situation, så forbliver denne viden imellem virksomhedsledelsen og revisor. Herefter kan revisor enten acceptere, at videreformidling af informationen begrænses på grund af tavshedspligten til kommunikationen i revisionspåtegningen, eller revisor kan vælge øjeblikkeligt at træde tilbage. Da det er bestyrelse og direktion, som dels udarbejder regnskabet (på going concern basis) og dels sidder tilbage med problemerne omkring virksomhedens fortsatte overlevelse, kunne fokuseringen rettes imod disses erkendelse af problemerne. Selvfølgelig bør man herfra forvente en positiv indstilling til virksomhedens overlevelse, men Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

2 denne indstilling kunne have en afsmittende virkning på dømmekraften i kritiske tilfælde. Virksomhedsinterne problemer er ledelsen sædvanligvis opmærksom på og egnet til at løse. Eksterne problemer, som kursændringer, faldende efterspørgsel, rentesvingninger, manglende råvarer mv. kan være sværere, men er måske ikke umulige at overvinde, forinden tilfældende bliver kritiske. Således kan udskydelse af enkelte problemer vanskeliggøre deres løsning, hvis de enten vokser over tiden eller flere efterfølgende dukker op. Den akkumulerede virkning af dette kan være som en gordisk knude for virksomhedens videre eksistens. Den franske procédure d'alerte - en beskrivelse(2) Den 1. marts 1984 blev et system til imødegåelse af virksomhedsproblemer vedtaget i Frankrig. Baggrunden var en formodning om, at dersom problemer blev opdaget tidligere, ville dette medføre forbedrede muligheder for effektive modtræk. Med loven fulgte en udvidelse af virksomhedsledelsens og revisors pligter: 1. Fremover skulle den daglige virksomhedsledelse udarbejde periodiske budgetter og andre opgørelser som distribueres til virksomhedens bestyrelse og revisor. 2. Revisor skal alarmere virksomhedens ledende og bestemmende organer såfremt denne mener at have identificeret elementer, der kan skabe problemer for virksomhedens fremtidige overlevelse. Den følgende gennemgang vil kort beskrive virksomhedernes pligt, men hovedvægten bliver lagt på revisors pligter ifølge den franske lov. (Se skemaet øverst på side 24). Kort besked om franske forhold(3) Revision foretages i Frankrig af Commissaires aux Comptes. Disse reviderer både virksomhedernes årsregnskaber og fører tillige opsyn med hvorvidt virksomheden opfylder og overholder de forskellige krav som stilles i skatte- og afgiftlovgivning m.v. Dersom revisor konstaterer afvigelser kan dette i yderste konsekvens medføre indberetning til myndighederne. Commissaire'ns tidsmæssige tilknytning til virksomheden er fra lovgivers side fastsat til seks år. I Frankrig er der generelt lovforbud for commissaire'n mod at yde rådgivning. Dette modificeres dog af, at revisor forventes at vejlede og rådgive om interne kontroller og andet som revisionens beviser baseres på. Egentlig rådgivning og regnskabsmæssig assistance ydes af Experts des Comptables et des Comptables Agréés. Disse varetager udarbejdelsen af regnskaber, rådgivning mv. for henved 1 mio. virksomhedsenheder i Frankrig (1991). Til sammenligning foretager commissaires lovpligtig revision for ca virksomheder. Da de to uddannelser i hovedsagen er ens, er det let at opnå diplom som både commissaire og expert % af diplomholderne er registrerede i begge foreninger. Det centrale er, at det ikke er tilladt at benytte begge titler i den samme klientvirksomhed. Samme arbejdsgiver må heller ikke ansætte en person under begge titler, hvorfor personer med begge diplomer almindeligvis har to arbejdsgivere. Ledelsens pligter(4) Loven omfatter virksomheder som overskrider to af følgende tre kriterier: en balancesum på mere end 10 mioff; en omsætning over 20 mioff; eller 50 ansatte. De pågældende virksomheder har pligt til at udarbejde følgende: a. resultatbudget for det løbende regnskabsår. Dette skal senest foreligge ved udgangen af fjerde måned i regnskabsåret. Resultatbudgettet revideres ved begyndelsen af regnskabsårets syvende og udgangen af den tiende måned. b. en cash flow/finansieringsoversigt for regnskabsåret. Denne skal ligeledes foreligge senest ved udgangen af fjerde måned. Disse budgetter og opgørelser er beregnet til ledelsen, dog skal eksemplarer som nævnt formidles til virksomhedens revisor og til bestyrelsen. Indholdet af de krævede oversigter reguleres ikke nærmere i loven, men er udfyldt af vejledninger udsendt af de franske revisions- og regnskabsorganisationer: Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, CNCC og Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés, OECCA. Yderligere foreskriver loven udarbejdelse af: c. en pengestrømsanalyse/finansieringsanalyse; d. en primoopgørelse over (dags-) værdierne af de realisérbare aktiver og de forpligtelser som forfalder i løbet af regnskabsåret (denne skal senest foreligge ved udgangen af den fjerde måned) og en tilsvarende halvårsopgørelse (der ligeledes skal foreligge indenfor en fire måneders frist). Som de to foregående opgørelser skal disse videreformidles til virksomhedens revisor og bestyrelse. Den sidste opgørelse, (d), skulle anskueliggøre hvorvidt virksomheden er i stand til at honorere den forfaldne gæld ud af de eksisterende aktiver. Der er ikke nogen specifik foreskreven form for denne opgørelse. Sædvanligvis anvendes åbningsbalancens poster for likvide aktiver og kortfristet gæld (samtlige forfaldne beløb ét år frem), dette kan dog for halvårsopgørelsen skabe praktiske problemer dersom virksomheden ikke i forvejen udarbejder en halvårsbalance. De sidste to opgørelser, (c) og (d), skal dog kun udarbejdes af virksomheder såfremt de overskrider ét af følgende kriterier: medarbejdere; eller - en omsætning større end 120 mioff. Revisors pligter Loven af 1. marts 1984 er senere blevet uddybet med en bekendtgørelse (decrée) af 1. marts Denne bekendtgørelse fastslår om revisors pligter, at: a. revisor ved forespørgsel kan forlange forklaringer fra virksomhedens bestyrelsesformand vedrørende elementer, som afsløres under revisors arbejde, og som kunne tænkes at sætte spørgsmålstegn ved virksomheden som en going concern; og b. såfremt forklaringerne er utilfredsstillende, eller helt udebliver, skal revisor foranledige formanden til at sammenkalde bestyrelsen for at diskutere de pågældende elementer. Revisor bliver indkaldt for at overvære mødet; c. ifald formanden ikke opfylder de foreskrevne dispositioner skal revisor redegøre herfor i en speciel beretning til virksomhedens næste årlige generalforsamling. Hvis revisor vurderer situationen som overhængende skal denne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor revisor skal præsentere sine konklusioner. Såfremt revisor vurderer, at formandens og bestyrelsens beslutninger ikke er tilstrækkelige til at sikre virksomheden som going concern, skal denne ligeledes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Revisor kan starte denne varslings procedure vilkårligt under revisionsprocessen. Dette fremhæves som det fortrin der særligt sikrer det tidlige varsel; revisor er ikke, som før 1984, henvist til først at foretage sin going concern vurdering ved forelæggelsen af årsregnskabsudkastet. For at sikre procedurens succes er timing og minimale forsinkelser nødvendige. Af Figur 1 fremgår det formaliserede forløb for revisors indgriben: Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Revisors forespørgsel til formand efter forklaringer Maks. 30 dage Forklarende svar Maks. 15 dage Revisors anmodning om at sammenkalde bestyrelsen Maks. 15 dage Sammenkaldelse af bestyrelsen Maks. 15 dage Bestyrelsesmøde Maks. 30 dage Referat fra bestyrelsesmøde Figur 1. Den franske procedure for tidlig varsling af going concern problemer. Dersom der præsenteres tilfredsstillende svar ved fase 2 eller fase 6 vil alarmproceduren blive indstillet. I modsat fald skal revisor forelægge sin beretning på generalforsamlingen, der på dette tidspunkt kunne være indkaldt. Betydende elementer ved identifikation af fremtidige vanskeligheder Fra den franske revisororganisation CNCC er udstedt en revisionsstandard hvoraf det fremgår, at det sjældent er ét enkelt element, som sætter en virksomheds fremtidige eksistens på spil. Det er snarere en kombination af væsentlige elementer, som tilsammen virker forstyrrende for virksomheden i dens hidtidige virke. Den franske standard er ikke udtømmende i sin oplistning, men nævner ca. 25 elementer fordelt på tre grupper. Et udvalg er vist nedenstående: A. Elementer som baseres på den finansielle situation. Disse har direkte eller indirekte en effekt på virksomhedens solvens: - utilstrækkelig arbejdskapital; - negativ likviditet og manglende evne til at betale gæld som den forfalder; - stigende pres fra leverandører og kunder; - ændring af en tidligere konstant dividende politik. B. Elementer som baseres på virksomhedens drift: - tab af vigtige markeder eller andre vigtige indtægtskilder; - underaktivitet i virksomhedens forskellige afdelinger; - svigt i forsyningen af essentielle råmaterialer. C. Andre elementer: - gentagne sociale problemer eller strejker; - juridiske ændringer i virksomhedens omverden; - oversvømmelse, brand eller andre katastrofer. Desuden indeholder standarden en anvisning over faktorer som kunne have en lempende effekt på opståede uønskede situationer. Herfra kan nævnes bl.a. sale and lease back arrangementer, frasalg af tabsgivende aktiviteter og indtrængen på nye markeder. Empiri vedrørende den franske model Siden loven blev vedtaget i 1984 er der foretaget to større undersøgelser, som kan belyse effekten af de implementerede pligter. 1. CREDA-undersøgelsen Den første fra 1989 blev foretaget under ledelse af jura-professor Alain Sayag fra Paris' Universitet. Undersøgelsen viste, at følgende elementer oftest gav anledning til en alarm ifølge proceduren: - bortfald af en vigtig kunde; - sammenbrud af et afgrænset marked eller segment; - utilstrækkelige og/eller stive ledelsesprocedurer; - problemer opstået i forbindelse med afhændelse af tabsgivende aktiviteter; - eftervirkninger på aktivers værdi af kraftigt faldende valuta- (dollar-)kurser. Såfremt virksomhederne af andre årsager havde et reduceret cash flow, dokumenterede undersøgelsen, at hver af disse elementer øgede riskoen for tab, og yderligere vanskeliggjorde (dels den fornødne merindtjening dels) den nødvendige - interne eller eksterne - kapitaltilførsel. Yderligere klarlagde Sayags undersøgelse, at nogle revisorer kun hældede til analyse af de overordnede regnskabsudsagn som negativ cash flow, reduktion af ordrebeholdningen og forøgelse af bankmellemværender. Andre fandt dog dyberegående undersøgelser nødvendige, undersøgelser som vedrørte de underliggende økonomiske faktorer og som afsløres af tekniske og kvalitative indicier som: - formindsket produktivitet; - manglende forretningsstrategi; - utilstrækkelige kvalitetskontroller. I forhold til ovennævnte indicier fra produktionsvirksomheder, gælder yderligere udviklingen og tilpasningen indenfor følgende nøgleområder for servicevirksomheder: - kundekontakten; - og - personaleledelsen. Endelig fremgik det af undersøgelsen, at forholdet mellem revisor og klienten ikke blev negativt påvirket af implementeringen af varslingsproceduren. Faktisk syntes mange klienter at være lettede over at det nu var revisors ansvar»at råbe vagt i gevær«. Og det tidlige varsel sikrede ofte en roligere atmosfære til at træffe de nødvendige beslutninger. 2. CNCC-undersøgelsen To år senere, i forbindelse med CNCC's Ottende Nationale Kongres i december 1991, blev varslingssystemet atter genstand for en undersøgelse. Denne gang blev et repræsentativt udvalg (ca. 10%) af de franske fungerende commissaires adspurgt på spørgeskema-basis. Af svarene fremgik det, at: 83% havde benyttet varslingssystemet mindst én gang i perioden ; ialt 26% havde anvendt systemet flere gange. For de ialt 988 commissaires, der havde gjort brug af alarmproceduren, havde 73% forinden haft en indledende oplysende forhandling med ledelsen, 65% af procedurerne afsluttedes efter forhandling med formanden (fase 2); mens 35% først blev afsluttet efter bestyrelsesmødet (fase 6). De emner og elementer, som var baggrunden for revisors indgriben, fordelte sig mellem: A. forværring af den finansielle situation (69%); B. grundlæggende ændringer i virksomhedens driftsforudsætninger (57%); Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

4 C. alvorlige enkeltstående eller katastrofelignende omstændigheder (13%). Total procentsummen overskrider hundrede fordi revisor i nogle tilfælde identificerede udslaggivende elementer fra flere af grupperne. For 67%'s vedkommende fandt revisor de alarmerende faktorer under den traditionelle revision. Undersøgelsen viste dog, at revisor i 12% af de registrede tilfælde blev opmærksom på de kritiske elementer udfra de»ekstra«budgetter og opgørelser, som virksomhederne efter den nye lov var pligtige til at udarbejde. Om den samlede effekt af procédure d'alerte systemet konkluderedes, at der i 55% af de rapporterede tilfælde sikredes, at de tilstrækkelige positive skridt blev taget mod en sammenhængende og realistisk redningsplan. Konklusionen på de franske undersøgelser Undersøgelserne af det franske varslingssystem afslørede, at proceduren i ca. halvdelen af tilfældende forblev en formalitet, idet virksomhederne i 22% af tilfældene blev insolvente undervejs i procedureforløbet og i 31% af tilfældene efter varslingsprocedurens afslutning. Dog fremgik det, at procédure d'alerte systemet i 81% af de forekommende varslings procedurer hjalp til at accellerere de nødvendige beslutninger og deres implementering. Videre fremgik det af Sayag's undersøgelse fra 1989, at de bedste resultater med alarmberedskabet opnås, når de kritiske elementer ikke er af ekstern karakter. Selvsagt vil varslingssystemet ikke have den tilsigtede virkning, hvis virksomhedens problemer skyldes en dominoeffekt fra en generel recession. De franske erfaringer er, som det fremgår af de to undersøgelser, grundlæggende positive. Et er, at resultaterne fra to undersøgelser måske ikke er tilstrækkeligt grundlag til at basere den efterfølgende konklusion på. Men for nærværende er det den eneste dokumentation af systemets virkning.(5) Det må dog fremhæves, at systemet ikke kun hviler på den aktive indsats fra revisors side. De periodiske budgetter og andre opgørelser er først og fremmest tænkt som redskaber til den daglige ledelse. Ledelsens erkendelsesproces forsøges på denne måde fremmet gennem lovpligten til at udarbejde de forskellige budgetter og opgørelser. Det kan dog kritiseres, at der ikke er foretaget analyser af systemet ud fra en cost-benefit vinkel. Det var interessant at få belyst om denne tilføjelse til revisors pligter og arbejdsområde også er samfundsmæssig nyttig gennem mindskede konkursomkostninger. Området er vanskeligt måleligt, men må vel måles på om samfundet opfatter den udbyggede kontrol og indsigt i ressourceforvaltningen positivt. Det er på dette grundlag vor opfattelse, at systemet kan medvirke til at igangsætte tidlige tiltag, således at sammenhængende og realistiske redningsplaner vil kunne udarbejdes i tide og unødvendige virksomhedslukninger derved kan undgås. Om konklusionen ved en implementering af systemet i Danmark ligeledes vil være positiv, kan dog ikke umiddelbart sluttes. Dette var heller ikke målet med denne artikel. Formålet var at beskrive det franske system, for dermed at danne udgangspunkt for en debat om en mulig implementering af dette eller lignende systemer i Danmark. Fra revisorside er omtale og undersøgelse af en virksomheds stilling som going concern traditionelt sidestillet med færdsel på tynd is. En forkert dom af revisor kan betyde virksomhedens endeligt, hævdes det(6). Ifølge den danske bearbejdning af FEE's diskussionsoplæg er det således en»kendsgerning, at selve informationen om virksomhedens situation både kan fremskynde problemerne og besværliggøre en redning af virksomheden«. Vi erkender, at going concern problemer for en virksomhed naturligvis er essentielle, men at omgærde den med for megen agtpågivenhed og diskretion vil ofte nære dem fremfor at løse dem. Dersom man ikke vover at konfrontere problemerne tidligt og på adækvat vis, vil mulighederne for en udvikling helt udenfor kontrol opstå. Intern åbenhed på det tidlige tidspunkt og senere ekstern åbenhed omkring situationen vil ofte inspirere og medvirke til at samle den fornødne støtte og opbakning. Det kræver dog viljen til at erkende problemerne og kompetencen til at løse dem, både internt og sammen med virksomhedens eksterne samarbejdspartnere. Et andet diskussionsområde er revisors uafhængighed. Vil en varslingsinstitution a la procédure d'alerte medføre forskydninger i balancen mellem virksomhedsledelsen og revisor. Vi anser, at en pligt i det beskrevne omfang og indhold vil medføre en styrkelse af samfundsopfattelsen af revisors uafhængighed. Revisors forpligtelse vil angiveligt kræve en kritisk stillingtagen til virksomheden og dens interaktion med omgivelserne, hvilket kunne styrke opfattelsen af den uafhængige og objektive revisor. Også en dansk mulighed Til slut nogle bemærkninger om de danske statsautoriserede revisorers kompetence med henblik på at indgå i en procedure til tidlig varsling. FSRs vejledning nr. 6 om»revisors stillingtagen til virksomheden som going concern«indeholder anvisninger til undersøgelser, som revisor skal foretage i forbindelse med vurdering af, om den reviderede virksomhed kan betragtes som»going concern«. Disse anvisninger svarer delvis til det undersøgelsesarbejde, som kræves af franske revisorer. Vejledningens undersøgelsesarbejde kan efter vor opfattelse opdeles i tre grupper. Dels en eksplicit vurdering af de»hårde«data. Dette omfatter vurdering af resultatudviklingen ifølge månedsregnkaber og budgetter, vurdering af likviditetsudvikling, omsætningsudvikling, udvikling i omsætningsformue/kortfristet gæld mv. for at undersøge om denne udvikling viser tegn på økonomiske vanskeligheder for virksomheden. Denne leven med i virksomhedens økonomiske liv er vel idag allerede omfattet af god skik for danske revisorer. Dels en implicit vurdering af de»bløde«data, såsom virksomhedsledelsens evne og motivation til at lede virksomheden, virksomhedens strategier, kapacitetstilpasning, produktudvikling, markedsudvikling, organisationsudvikling, medarbejderudvikling mv. for at undersøge om udviklingen er i takt med de krav som omgivelserne stiller til virksomheden og dens ledelse. En egentligt formaliseret vurdering af de»bløde«data er ikke obligatorisk for danske revisorer. Således indgår denne vurdering formentligt endnu ikke hos den brede skare af danske statsautoriserede revisorer. I rapporten fra FSRs Rådgivningsudvalg(7)peger Rådgivningsudvalget dels på,»at der inden for en 10 års horisont vil ske en udvikling, hvor revisorerne i højere grad end i dag skal beherske de elementære dicipliner inden for generel virksomhedsledelse på et professionelt niveau alene for at kunne udføre erklæringsopgaven«og dels på at»fsr (burde) tage(r) skridt til, at der etableres en kompetencegivende uddannelse på rådgivningsområdet som en udbygning til den nuværende revisoruddannelse. Denne uddannelse skal højne kompetencen såvel indenfor generel virksomhedsrådgivning som indenfor specialrådgivning«. Endelig skal revisor vurdere de løbende ændringer, der sker i samfundet med hensyn til råvarepriser, valutakurser, rente, tekniske opfindelser mv. Indenfor disse områder er revisorerne ikke»klogere«end andre professionelle virksomhedsrådgivere, men det er en del af deres arbejdsfelt stadig at holde sig ajour med denne udvikling, og den tættere tilknytning til virksomhederne sikrer lettere den fornødne kommunikation om ændringerne. Der er således ikke langt til, at alle danske statsautoriserede revisorers kompetence skulle være i orden til at påtage sig opgaven med tidlig Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

5 varsling. Med Revisorkommissionens seneste betænkning hvor det fastslås, at revisors»funktion med årene er blevet den at stå som offentlighedens garant for, at aflagte regnskaber er pålidelige«(8), er en øget opmærksomhed omkring virksomhedernes stilling som going concern uomgængelig, både i de brede erhvervskredse i almindelighed og i revisorstanden i særdeleshed. Litteratur:»Audit implication in early warning systems; The French Experience«, af Lionell Collins - European Accounting Review, 1992.»The evolution of auditing and the independent auditor in France«, af Alain Mikol - European Accounting Review, 1993, »Renforcement ou dérive?«, Red. A. Sayag, Creda, vedr. fransk undersøgelse afvarslingsproceduren.»european financial reporting France«, af Jean-Claude Scheid og Peter Walton - Routledge, 1992.»Discussion on responsibilities for finansial reporting by companies«, FEE, 1993.»FEE's diskussionsoplæg vedr. ansvar for virksomheders offentlige økonomiske rapportering«, af Sv. Ørjan Jensen og Christian Jakobsen - Revision & Regnskabsvæsen, nr »RevisionsOrientering A 6.9 Going Concern/Gående virksomhed 1980«, af Poul Seier-Petersen og Jørgen Dissing.»Betænkning afgivet af Revisorkommissionen - Revisorlovgivningen«, Betænkning nr Statens Information.»Den statsautoriserede revisors rådgivning - perspektiver og krav«. Rapport fra FSRs Rådgivningsudvalg. September 1991.»Revisionsvejledning nr. 6 om revisors stillingtagen til virksomheden som going concern«. Revisionsteknisk udvalg, FSR Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 5

6 (1) I FSR-NYT nr. 4, 1993, findes en nærmere omtale af høringen. (2) Den følgende gennemgang af den franske procédure d'alerte består hovedsagligt af en oversættelse og bearbejdning af en artikel fra European Accounting Review 1992, :»Audit implications in early warning systems; The French experience«. Artiklens forfatter, Lionell Collins, er chartered accountant og professor ved HEC i Frankrig. Artiklen er fremskaffet af og diskuteret med Jan Bjørn Laursen, der er cand. merc. aud. og forskningsstipendiat ved Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København, med emnet»going concern. Revisors stillingtagen til virksomhedernes going concern problemer«. (3) Kilde»The evolution of auditing and the independent auditor in France«, af Alain Mikol - European Accounting Review, 1993, (4) Kilden til beskrivelse af ledelsens pligter er Jean-Claude Scheid og Peter Waltons France, fra Routledge's European Financial Reporting Series, Særligt side (5) Det er dog positivt og interessant, at et nyt lovreguleret system allerede få år efter indførelsen, trods alt er så omfattende evalueret. (6) Den selvopfyldende profeti og den fare der ligger i dette anføres af Poul Seier- Petersen & Jørgen Dissing i deres artikel om Gående virksomhed/going Concern fra 1980:»revisor må gøre sig klart, om et going concernforbehold eventuelt vil kunne være den tue, der får læsset til at vælte.revisionsorientering A 6.9 Going Concern/Gående virksomhed«1980. Side 9. (7)»Den statsautoriserede revisors rådgivning - perspektiver og krav«. Rapport fra FSRs Rådgivningsudvalg. September (8) Se»Betænkning afgivet af Revisorkommissionen - Revisorlovgivningen«, Betænkning nr. 1254; side 10. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 6

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Opgaver... 3 3. Revisionsudvalgets bemyndigelse og ressourcer... 4 4. Organisation...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden - 1 Bestyrelsens forretningsorden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For bestyrelsen i aktie- eller anpartsselskaber er det et lovkrav, at bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere