Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10."

Transkript

1 ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen K ø b enh a v n Ø T elef on T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k s K ø b h a v n K f H N M / n p u en en Re Da t o S i d e 11. o k t o b er a f 1 F o n d s b ø r s m e d d e l e l s e n r. 1 2 / A l m. B r a n d B a n k A / S A l m. B r a n d B a n k A / S O f f e n t l i g g ø r e l s e a f p r o s p e k t f o r h y b r i d k e r n e k a p i t a l A l m. B r a n d B a n k A / S u d s t ed er p r. 12. o k t o b er k a p i t a l b ev i s er i f o r m a f h y b r i d k er n ek a p i t a l ( T i er 1). D er u d s t ed es k a p i t a l b ev i s er p å i a l t n o m i n el t D K K m ed en r en t es a t s f o r d e f ø r s t e 10 å r s l ø b et i d p å 5, % p. a. K a p i t a l b ev i s er n e er p å f o r h å n d a f t a g et a f en k r ed s a f i n s t i t u t i o n el l e o g p r o f es s i o n el l e i n v es t o r er. D en h y b r i d e k er n ek a p i t a l v i l i n d g å s o m en d el a f b a n k en s k a p i t a l g r u n d l a g. K a p i t a l b ev i s er n e u d s t ed es m ed u en d el i g l ø b et i d, m en m ed m u l i g h ed f o r f ø r t i d i g i n d f r i el s e u n d er v i s s e b et i n g el s er o g o m s t æ n d i g h ed er. E m i s s i o n en a f k a p i t a l b ev i s er n e er a r r a n g er et a f D a n s k e B a n k A / S. K a p i t a l b ev i s er n e b l i v er n o t er et p å K ø b en h a v n s F o n d s b ø r s p r. 12. o k t o b er m f o n d s k o d e D K ed F o r y d er l i g er e o p l y s n i n g er h en v i s es t i l v ed l a g t e p r o s p ek t. E v en t u el l e s p ø r g s m å l v ed r ø r en d e d en n e f o n d s b ø r s m ed d el el s e b ed es r et t et t i l A l m. B r a n d B a n k A / S, a d m. d i r ek t ø r H en r i k N o r d a m p å t el ef o n el l er p å t el ef a x Me d v e n l i g h i l s e n A l m. B r a n d B a n k A / S Henrik Nordam A d m. d i r ek t ø r A l m. B r a n d A / S C V R -n r H o v e d k o n t o r : M i d t e r m o l e n K ø b e n h a v n Ø T e l e f o n A l m. B r a n d F o r s i k r i n g A / S C V R -n r A l m. B r a n d B a n k A / S C V R -n r F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t A l m. B r a n d L i v o g P e n s i o n A / S C V R -n r A l m. B r a n d P a n t e b r e v e A / S C V R -n r A l m. B r a n d F o r m u e A / S C V R -n r A l m. B r a n d B i l k r e d i t A / S C V R -n r A l m. B r a n d L e a s i n g A / S C V R -n r

2 10. oktober 2006 Alm. Brand Bank A/S Prospekt Kapitalbeviser med ubestemt løbetid i form af hybrid kernekapital DKK Oktober 2006 Arrangør

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 A. Resume kort beskrivelse af udstedelsen... 3 B. Risikofaktorer Risikofaktorer vedrørende Udsteder Risikofaktorer vedrørende Kapitalbeviserne C. Udstederoplysninger Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Trendoplysninger Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Bestyrelsens arbejdspraksis Større aktionærer Oplysninger om Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Dokumentationsmateriale D. Hovedtal og nøgletal for Alm. Brand Bank, Koncernen E. Vilkår for Kapitalbeviserne F. Skattemæssige forhold G. Yderligere oplysninger om udstedelsen Bilag 1: Liste over dokumenter, som ved henvisning indgår i dette prospekt Krydshenvisninger mellem bilag V i Kommissionens forordning (nr. 809/2004) og dette prospekt Side 2 af 36

4 A. Resume kort beskrivelse af udstedelsen Alm. Brand Bank A/S vil i henhold til dette prospekt udstede kapitalbeviser med ubestemt løbetid i form af hybrid kernekapital ( Kapitalbeviser ). Prospektet består af følgende afsnit: A. Resume kort beskrivelse af udstedelsen B. Risikofaktorer C. Udstederoplysninger D. Hovedtal og nøgletal for Alm. Brand Bank A/S, Koncernen E. Vilkår for Kapitalbeviserne F. Skattemæssige forhold G. Yderligere oplysninger om udstedelsen Bilag 1: Liste over dokumenter, som ved henvisning indgår i dette prospekt Krydshenvisninger mellem bilag V i Kommissionens forordning (nr. 809/2004) og dette prospekt Alm. Brand Bank A/S gør investor opmærksom på, at dette resume alene bør læses som indledning til prospektet, enhver beslutning om investering i Kapitalbeviserne bør træffes på grundlag af prospektet som helhed, hvis investor ønsker at indbringe en sag vedrørende oplysninger i dette prospekt for en domstol, kan investor være forpligtet til at betale omkostninger i forbindelse med oversættelse af prospektet, før sagen kan indledes, og de fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Udsteder Alm. Brand Bank A/S (herefter Udsteder ) Midtermolen København Ø CVR-nr Udstedelsesdato 12. oktober 2006 Udstedelsesbeløb Kapitalbeviserne udstedes for et beløb på i alt DKK Yderligere udstedelse Udsteder kan ikke forhøje lånet ved udstedelse af yderligere kapitalbeviser i nedennævnte fondskode. Notering Kapitalbeviserne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 12. oktober Stykstørrelse og registrering Kapitalbeviserne registreres i Værdipapircentralen A/S i andele a DKK Der udstedes ingen fysiske kapitalbeviser. Side 3 af 36

5 Kurs Kapitalbeviserne udstedes til kurs 100 %, franko kurtage. Nettoprovenu Det forventede nettoprovenu for Udsteder udgør DKK , jf. side 32. Fondskode DK Amortisering Stående lån uden fastsat løbetid. Kuponrente Kapitalbeviserne forrentes fra og med den 12. oktober 2006 og indtil den 12. oktober 2016 med en fast årlig kuponrente på 5,855 % p.a. af pålydende værdi. Renten erlægges årligt bagud hver den 12. oktober, første gang den 12. oktober 2007 og sidste gang den 12. oktober Renteberegningen fra den 12. oktober 2006 og til den 12. oktober 2016 sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i den relevante renteperiode divideret med antallet af faktiske kalenderdage i året. Kapitalbeviserne forrentes fra og med den 12. oktober 2016 med en kvartårlig variabel kuponrente svarende til den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-sats for en løbetid på 3 måneder, afrundet til tre decimaler efter de almindelige afrundingsregler og med tillæg af 2,70 % p.a. Kuponrenten fra og med den 12. oktober 2016, fastsættes to Bankdage før hver ny 3 måneders renteperiode og erlægges kvartårligt bagud hver den 12. januar, 12. april, 12. juli og den 12. oktober, første gang den 12. januar Bankdage skal i nærværende vilkår forstås som dage, hvor pengeinstitutter i Danmark generelt er åbne. Renteberegningen fra og med den 12. oktober 2016 sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i den relevante renteperiode divideret med et år på 360 dage. Såfremt Danmarks Nationalbank uanset af hvilken grund - ikke offentliggør en CIBOR-sats fastsætter Betalings- og beregningsagenten kuponrenten til det aritmetiske gennemsnit af de af de tre største danske pengeinstitutter (målt på balancesum) tilbudte udlånssatser for udlån med en løbetid på 3 måneder på det danske interbankmarked kl dansk tid to Bankdage før pågældende renteperiode med tillæg af 2,70 % p.a. Kuponrenten beregnes med tre decimaler afrundet efter de med almindelige afrundingsregler. Beregningsagent Danske Bank A/S. Løbetid og indfrielsestidspunkt Kapitalbeviserne udstedes uden fastsat løbetid eller indfrielsestidspunkt. Udsteder er med 30 dages varsel til den 12. oktober 2016 og enhver efterfølgende Renteforfaldsdato berettiget til at indfri samtlige Kapitalbeviser til kurs 100 % med tillæg af påløbne men ikke betalte renter. Udsteder kan kun indfri Kapitalbeviserne med Finanstilsynets tilladelse. Side 4 af 36

6 Rentebetaling og indfrielse Betaling af renter og indfrielse af Kapitalbeviser sker ved overførsel på de pågældende forfaldsdage til de over for Værdipapircentralen A/S ved døgnets begyndelse anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Er en forfaldsdag for rente eller hovedstol ikke en Bankdag, vil betalingen blive udskudt til den nærmest følgende bankdag. Kapitalbevisejerne vil ikke have krav på yderligere rente eller andre beløb i anledning af en sådan udskudt betaling. Udskydelse og bortfald af rentebetalinger Udsteder er berettiget til at udskyde en rentebetaling på Kapitalbeviserne, såfremt Udsteders basiskapital på en Renteforfaldsdato ikke overstiger kapitalkravet som opgjort i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Såfremt Udsteder har udskudt en eller flere rentebetalinger, kan disse rentebetalinger tidligst forfalde til betaling på de i Vilkår for Kapitalbeviserne anførte betingelser. Forrentningen af Kapitalbeviserne bortfalder fra tidspunktet for generalforsamlingsgodkendelsen af den seneste årsrapport, såfremt Udsteder på en Renteforfaldsdato ikke har frie reserver i forhold til denne årsrapport. Kapitalbevisejerne kan ikke efterfølgende kræve erlæggelse af bortfaldne rentebetalinger. Ekstraordinær førtidig indfrielse Udsteder er under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse til enhver tid berettiget til at indfri samtlige Kapitalbeviser til kurs 100 % med tillæg af påløbne men ikke betalte renter ved indtræden af visse ekstraordinære begivenheder, der er anført i Vilkår for Kapitalbeviserne. Finanstilsynet kan i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 132 tidligst 10 år efter udstedelsen af Kapitalbeviserne give tilladelse til indfrielse heraf. Finanstilsynet kan dog under særlige omstændigheder tillade indfrielse tidligst 5 år efter udstedelsen. Nedskrivning af hovedstol samt Ikke-betalte Renter Udsteders generalforsamling er på de i Vilkår for Kapitalbeviserne anførte betingelser berettiget til i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed 132 helt eller delvist at nedskrive (i) hovedstolen på Kapitalbeviserne, (ii) Ikke-betalte Renter samt (iii) påløbne men ikke betalte renter. Forældelse Krav på betaling af renter og hovedstol forældes efter henholdsvis 5 år og 20 år. Retsstilling Kapitalbeviserne har status som hybrid kernekapital hos Udsteder i overensstemmelse med bl.a. 45, 132 og 234 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006 med senere ændringer ( Lov om Finansiel Virksomhed ). Kapitalbeviserne kan af kapitalbevisejerne kun kræves tilbagebetalt, såfremt Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs. Udsteder har ret til at udskyde betaling af renter på Kapitalbeviserne i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 132, stk. 1, såfremt basiskapitalen ikke overstiger kapitalkravet. Side 5 af 36

7 Tilgodehavender under Kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke-efterstillet kapital og ansvarlig lånekapital, efter Lov om Finansiel Virksomhed 136, og kan medgå til dækning af tab, uanset om det tillades Udsteder at fortsætte sine aktiviteter. Kapitalbeviserne er sidestillet med anden hybrid kernekapital og anden ansvarlig kapital, der angiver at være sidestillet med hybrid kernekapital. Kapitalbeviserne er foranstillet Udsteders aktiekapital. Der er ikke stillet nogen form for sikkerhed for Kapitalbeviserne. Udsteders øverste myndighed (generalforsamlingen) har ret til at nedskrive den hybride kernekapital og Ikke-betalte Renter, såfremt Udsteders egenkapital er tabt, og aktiekapitalen er nedskrevet til DKK 0. Det er endvidere en betingelse for nedskrivningen, at Udsteder efterfølgende enten får tilført ny kapital, således at Udsteder opfylder kapitalkravet eller ophører uden tab for ikke-efterstillede kreditorer. Den hybride kernekapital og Ikke-betalte Renter kan kun nedskrives med et beløb, som forud er godkendt af de eksterne revisorer og Finanstilsynet. Det følger endvidere af Lov om Finansiel Virksomhed 234, at uanset konkurslovens 17, stk. 2 anses Udsteder, såfremt denne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til efterstillet kapital optaget som hybrid kernekapital eller ansvarlig lånekapital, ikke for at være insolvent. Omsættelighed Kapitalbeviserne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i Kapitalbevisernes omsættelighed. Kapitalbeviserne kan ikke noteres på navn. Kapitalbeviserne er omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark, tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Opsigelighed Kapitalbeviserne er uopsigelige fra Kapitalbevisejernes side i hele løbetiden. Misligholdelse I de tilfælde, der er anført i Vilkår for Kapitalbeviserne, er enhver Kapitalbevisejer berettiget til at iværksætte enhver form for retsforfølgning (bortset fra indgivelse af konkursbegæring) for at håndhæve sine rettigheder. Iværksættelsen af sådanne retsforfølgningsskridt kan dog ikke have som konsekvens, at Udsteder bliver forpligtet til at betale noget beløb tidligere end det pågældende beløb i øvrigt ville være forfaldet til betaling. Enhver Kapitalbevisejer er i tilfælde af, at Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs, berettiget til at erklære Kapitalbeviserne forfaldne til betaling. Skat Kapitalbeviserne behandles som fordringer i DKK. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investor. For personer opfylder Kapitalbeviserne mindsterenten på udstedelsestidspunktet og kursgevinst er skattefri, og der er ikke fradrag for kurstab. Selskaber m.v. er skattepligtige af kursgevinst og har fradrag for kurstab. Midler i virksomhedsordningen kan anvendes til køb af Kapitalbeviserne. Personer, der driver næring med fordringer, beskattes som udgangspunkt på samme måde som selskaber mv. Renteafkastet er skattepligtigt efter Side 6 af 36

8 almindelige regler. Investorer, der betaler pensionsafkastskat, beskattes løbende af urealiseret kursgevinst og kurstab. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende, men mindre investeringen har tilknytning til fast driftssted i Danmark. Meddelelser Alle meddelelser i forbindelse med Kapitalbeviserne vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs A/S. Lovvalg og værneting Kapitalbeviser er undergivet dansk ret. Som værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i København. Risikofaktorer Under prospektets afsnit B. Risikofaktorer angives detaljer for de risici der dels relaterer sig til 1. Risikofaktorer vedrørende Udsteder (følgende risici er nærmere beskrevet: markedsrisici, renterisici, valutarisici, aktierisici, kreditrisici, likviditetsrisici og operationelle risici) og 2. Risikofaktorer vedrørende Kapitalbeviserne (følgende risikofaktorer er nærmere beskrevet: efterstillelse, udskydelse af rentebetalinger, nedskrivning af hovedstol, samt Ikke-betalte Renter, løbetid, ordinær førtidig indfrielse, ekstraordinær førtidig indfrielse, yderligere udstedelse, basiskapitalen, kursdannelsen i det sekundære marked). Side 7 af 36

9 B. Risikofaktorer Gennemgangen af nedenstående risikofaktorer, der kan påvirke Udsteders evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med de udstedte Kapitalbeviser, eller der er væsentlige for Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital, er ikke endeligt udtømmende. For yderligere oplysninger om Udsteders risikoforhold henvises til årsrapporten for Potentielle investorer bør forinden investering rådføre sig med personer, der har fornøden økonomisk, finansiel og juridisk ekspertise. Nedenstående risikofaktorer dækker de aktuelle risici samt de risici, som forventes at gælde for fremtiden. Udsteder vil imidlertid naturligt være udsat for fremtidige markedstendenser, der kan ændre forretningsforholdene for Udsteder. Nedenstående risikofaktorer vil derfor ikke nødvendigvis være de samme i fremtiden. 1. Risikofaktorer vedrørende Udsteder Udsteder påtager sig, som finansiel virksomhed, en række kreditmæssige, markedsmæssige, likviditetsmæssige og operationelle risici. Det er således en væsentlig del af Udsteders forretningsgrundlag at påtage sig risici. Udsteder betragter risikostyring som et væsentligt fokusområde. Ledelsen af de respektive forretnings- og stabsområder er ansvarlig for styring af forretningsrisici samt for intern kontrol heraf. De enkelte forretnings- og stabsområder har således ansvaret for at identificere, kvantificere og overvåge risici inden for deres eget område samt udforme relevante kontroller og strategier til håndtering af risiciene. Ansvaret for risikostyring, herunder udformningen af politikker og procedurer vedrørende Udsteders risici, varetages af kreditafdelingen og risikoafdelingen. De to tværgående funktioner er adskilt fra de operationelle enheder, hvorved der sikres en uafhængig kontrol og rapportering af risiciene. Der er væsentlig forskel på de risici, som findes inden for de enkelte forretningsområder, men overordnet set kan risikoparametrene opdeles i markedsrisici, kreditrisici, likviditetsrisici og operationelle risici. Markedsrisici Markedsrisici er risici for tab som følge af ændringer i markedsværdien af aktiver og forpligtelser. Markedsværdien vil ændre sig, når der sker ændringer i de markedsmæssige forhold som for eksempel ændringer i markedsrenter, aktie- og valutakurser. Udsteder påtager sig gennem handel og placeringer, samt som et led i den løbende likviditetsstyring, forskellige former for markedsrisici. Der anvendes løbende afledte finansielle instrumenter til at styre og reducere markedsrisiciene. Udsteders aktiver og forpligtelser er udsat for markedsrisici i form af renterisici, valutarisici samt aktierisici. Renterisici Renterisici omfatter risici for værdiudsving på rentebærende finansielle instrumenter som følge af renteændringer. Styring af Udsteders renterisici tager udgangspunkt i at opnå et pas- Side 8 af 36

10 sende match mellem renterisikoen på aktiver og forpligtelser. For visse af de fastforrentede udlån er dagsværdien, som led i risikostyringen, afdækket ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Renterisikoen begrænses herudover ved hovedsageligt at indgå i variabelt forrentede ind- og udlån. Datterselskaberne Alm. Brand Pantebreve A/S og Alm. Brand Formue A/S er dog i højere grad eksponeret i fastforrentede finansielle instrumenter som led i selskabernes investeringsstrategier. Valutarisici Valutarisici er risici for tab som følge af ændring i valutakurserne. Udsteders valutarisici styres ved i stort omfang at placere de finansielle aktiver i overensstemmelse med den valutamæssige fordeling af forpligtelserne. Derudover afdækkes valutarisici ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Udsteders valutarisici er i høj grad påvirket af, at de to børsnoterede datterselskaber Alm. Brand Formue A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S har rammer til at have uafdækkede positioner i fremmed valuta. Især Alm. Brand Formue A/S har mulighed for at have betydelige uafdækkede positioner, mens Alm. Brand Pantebreve A/S har en ramme på investering i udenlandske pantebreve. Det er Udsteders investeringsstrategi at have begrænsede nettopositioner i fremmed valuta. Aktierisici Aktierisici er risici for tab som følge af fald i aktiekurserne. Udsteder påtager sig en eksponering i aktier, der fastlægges på baggrund af investeringsstrategi og kapitalgrundlag. Aktieeksponeringen udgøres af børsnoterede og unoterede kapitalandele, samt afledte finansielle instrumenter. Udsteder foretager aktieinvesteringer gennem det delvist ejede datterselskab Alm. Brand Formue A/S. Herudover har Udsteder en handelsbeholdning af børsnoterede aktier, en handelsbeholdning af investeringsforeningsbeviser, samt en beholdning af unoterede finansielle anlægsaktier. Aktierisikoen er reduceret ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. I Alm. Brand Formue A/S er aktierisikoen uafdækket i overensstemmelse med investeringsstrategien. Kreditrisici Kreditrisici er en naturlig og væsentlig del af det at drive bankvirksomhed og foretage udlån. Kreditrisici kan beskrives som risikoen for tab for Udsteder som følge af, at kunderne ikke opfylder deres tilbagebetalingsforpligtelser, og at eventuelle sikkerheder ikke i tilstrækkelig omfang dækker forpligtelserne. Kreditpolitikken er fastlagt dels ud fra de enkelte produkter, som Udsteder udbyder, og dels ud fra de kundesegmenter, som aftager Udsteders udlånsprodukter. Det er Udsteders målsætning, at indtjeningen på de enkelte produkter og kundesegmenter befinder sig på et niveau, som giver et tilfredsstillende afkast i forhold til risiciene. Det er endvidere en målsætning, at Udsteders samlede kreditrisiko til enhver tid vurderes at befinde sig på et acceptabelt niveau i forhold til sektoren. Side 9 af 36

11 Udsteder foretager udlån til både privatkunder og erhvervskunder og på udvalgte produktsegmenter, hvor Udsteder besidder en særlig ekspertise. Det opfylder ønsket om en vis risikospredning. Udsteders udlån til private bygger for en stor dels vedkommende på anvendelse af kreditscoringsmodeller, som til stadighed udvikles og forbedres på baggrund af erfaringer og konjunkturmæssige ændringer. Der anvendes kreditscoringsmodeller for både sikrede og usikrede udlån. I erhvervskundesegmentet er udlånene, som følge af den fokuserede strategi, koncentreret om særlige aktivtyper og til særlige brancher. Hovedkriteriet for engagementsbevillingerne er en tilfredsstillende kreditvurdering af virksomheden kombineret med en omhyggelig og forsigtig vurdering af de belånte aktivers værdi samt eventuelle supplerende sikkerheder, der tilbydes. Udsteder har etableret forretningsgange til sikring af en løbende vurdering af udviklingen i såvel enkeltengagementer som udlånsporteføljer samt risiciene på disse. Likviditetsrisici Likviditetsrisici er risici for, at der ikke er den nødvendige likviditet til stede til at opfylde finansielle forpligtelser. Til håndtering af likviditetsrisikoen foretages en daglig styring af likviditeten, hvor det kortsigtede og langsigtede likviditetsbehov løbende vurderes i sammenhæng med likviditetsberedskabet. Udsteders politik for likviditetsstyring er fastlagt under hensyntagen til en forsigtig risikoprofil, hvor forventninger til udviklingen i såvel indlån som udlån indgår. Herudover er det Udsteders politik at sikre, at der altid er tilstrækkelig likviditet til at indgå nye og attraktive forretninger. Operationelle risici Operationelle risici kan enten opstå som følge af menneskelige eller tekniske fejl, eller som et resultat af eksterne begivenheder, der kan føre til betydelige, uforudsete udgifter eller afbrydelser i aktiviteterne. Udsteder har en række kontrolprocedurer i form af arbejdsrutiner, forretningsgange og afstemningsprocesser, der er forankret såvel decentralt som centralt i organisationen. Disse procedurer samt en organisatorisk funktionsadskillelse mellem udførende og kontrollerende afdelinger er med til at minimere de operationelle risici. Via løbende uddannelse af personale og investeringer i ny teknologi søges de operationelle risici begrænset, således at Udsteder befinder sig på et niveau, der lever op til de krav og de forventninger, som kunder og samarbejdspartnere kan forvente. 2. Risikofaktorer vedrørende Kapitalbeviserne Kapitalbeviserne har status som hybrid kernekapital. I tilfælde af Udsteders økonomiske vanskeligheder er der væsentlige risici ved Kapitalbeviserne, som potentielle investorer skal være opmærksomme på: Efterstillelse Kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld, som påhviler Udsteder, og ansvarlig lånekapital udstedt af Udsteder i medfør af Lov om Finansiel Virksomhed 136. Ka- Side 10 af 36

12 pitalbeviserne kan medgå til dækning af tab, uanset om Finanstilsynet tillader Udsteder at fortsætte sine aktiviteter. I tilfælde af at Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs, er Udsteder forpligtet til at betale sine indskydere, alle ikke-efterstillede kreditorer og kreditorerne på den ansvarlige lånekapital udstedt i medfør af Lov om Finansiel Virksomhed 136 fuldt ud, før Udsteder kan foretage betalinger i henhold til Kapitalbeviserne. I givet fald er det ikke sikkert, at Udsteders tilbageværende aktiver (efter disse betalinger) kan dække de forfaldne betalinger i henhold til Kapitalbeviserne. Udskydelse af rentebetalinger Udsteder er berettiget til at udskyde rentebetalinger på Kapitalbeviserne, såfremt Udsteders basiskapital på en Renteforfaldsdato ikke overstiger kapitalkravet som opgjort i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Ikke-betalte Renter forfalder til betaling på det tidligste af følgende tidspunkter: Udsteder igen opfylder kapitalkravet som opgjort i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed; Kapitalbevisernes hovedstol forfalder til betaling i henhold til afsnit E. Vilkår for Kapitalbeviserne (Løbetid, Ordinær førtidig indfrielse og Ekstraordinær førtidig indfrielse); eller Udsteder træder i likvidation eller erklæres konkurs. Nedskrivning af hovedstol samt Ikke-betalte Renter Udsteders generalforsamling kan i overensstemmelse med afsnit E. Vilkår for Kapitalbeviserne (Nedskrivning af hovedstol samt Ikke-betalte Renter), helt eller delvist nedskrive hovedstolen på Kapitalbeviserne og alle Ikke-betalte Renter på Kapitalbeviserne, forudsat at kravene i førnævnte afsnit E. (Nedskrivning af hovedstol samt Ikke-betalte Renter) er opfyldt. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at selvom en sådan nedskrivning ikke er normal, er det en væsentlig risiko, der ikke er begrænset til Udsteders konkurs eller likvidation. Løbetid Kapitalbeviserne udstedes uden fastsat løbetid eller indfrielsestidspunkt. Ordinær førtidig indfrielse Udsteder er under forudsætning af Finanstilsynets tilladelse med 30 dages varsel til den 12. oktober 2016 og enhver efterfølgende Renteforfaldsdato berettiget til at indfri samtlige Kapitalbeviser til kurs 100 % med tillæg af påløbne men ikke betalte renter. Ekstraordinær førtidig indfrielse Udsteder er under forudsætning af Finanstilsynets tilladelse med et varsel på mindst 30 dage berettiget til at indfri samtlige Kapitalbeviser til kurs 100 % med tillæg af påløbne men ikke betalte renter, såfremt Kapitalbeviserne i henhold til Finanstilsynets afgørelse ikke længere kan kvalificeres som efterstillet kapital i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, eller Udsteder ikke længere er berettiget til at trække kuponrenten fra i opgørelse af skattepligtig indkomst. Yderligere udstedelse Udsteder kan ikke forhøje lånet ved udstedelse af yderligere kapitalbeviser i nedennævnte fondskode. Basiskapitalen Basiskapitalen som nævnt i ovenstående afsnit, Udskydelse af rentebetalinger, er udover den almindelige forretningsmæssige udvikling hos Udsteder blandt andet følsom over for: Udsteders udlodninger til aktionærerne. Side 11 af 36

13 Udsteders tilbagekøb af efterstillet kapital. Udsteders nedsættelse af aktiekapitalen Udsteders egenbeholdning og værdiændringerne i kapitalandele i andre finansielle virksomheder og investeringsforeningsbeviser. Såfremt Udsteder fusionerer med et andet selskab. Kursdannelsen i det sekundære marked Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at kursdannelsen i det sekundære marked for Kapitalbeviserne kan afvige betydeligt fra den almindelige kursdannelse på obligationer blandt andet på grund af følgende forhold: Der er tale om en mindre emission. Udsteder er førstegangsudsteder på Københavns Fondsbørs. Der er tale om efterstillet kapital, som er mere risikofyldt end traditionelle obligationer. Arrangøren vil tilstræbe at opretholde et sekundært marked for Kapitalbeviserne, men Arrangøren giver ingen form for garanti for, at handlen i det sekundære marked opretholdes. Potentielle investorer skal derfor være opmærksomme på, at de muligvis kan få vanskeligt ved at sælge Kapitalbeviserne, eller at Kapitalbevisernes markedskurs kan være markant lavere end kursen på almindelige obligationer. Som det fremgår af ovenstående gennemgang af de væsentligste risikofaktorer, er der i tilfælde af udsteders økonomiske vanskeligheder en væsentlig risiko for hel eller delvis tab af investeringen. Side 12 af 36

14 C. Udstederoplysninger Nummereringen af nedenstående punkter følger nummereringen i bilag IV i Kommissionens forordning (nr. 809/2004). 1. Ansvarlige 1.1 Ansvar for prospektets indhold i henhold til erklæringerne under punkt 1.2.: Som Udsteder (forretningsadresse): Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø Udsteders bestyrelse: Godsejer Christian Niels Brock Ulrich, Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Professor, dr.polit Christian Hjorth-Andersen, Adm. direktør Søren Boe Mortensen, samt medarbejdervalgte: Prokurist Ole Bach og Mark Oswald. Som Arrangør: Danske Bank A/S Holmens Kanal København K 1.2 Udstederens erklæring: Nærværende prospekt er udarbejdet af Udsteder. Vi erklærer herved, at vi har gjort vort bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vort bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 10. oktober 2006 Alm. Brand Bank A/S Christian N.B. Ulrich (formand) Christian Hjort-Andersen Ole Bach Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen (næstformand) Søren Boe Mortensen Mark Oswald På bestyrelsens vegne, i henhold til bemyndigelse af 27. september 2006 til Direktionen v/henrik Nordam Henrik Nordam Adm. direktør Side 13 af 36

15 Arrangørens erklæring: I vor egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v. har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 10. oktober 2006 Danske Bank A/S Side 14 af 36

16 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til aktionærer og kapitalbevistegnere (tegnere af hybrid kernekapital) i Alm. Brand Bank A/S Årsrapporter Den af ledelsen aflagte årsrapport for 2005 for Alm. Brand Bank A/S er revideret af Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab ved de statsautoriserede revisorer Jørgen Jørgensen og Henrik Priskorn. Den af ledelsen aflagte årsrapport for 2004 for Alm. Brand Bank A/S er revideret af Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab ved de statsautoriserede revisorer Jørgen Jørgensen og Henrik Priskorn og KPMG, statsautoriseret revisionsinteressentskab ved de statsautoriserede revisorer Henrik O. Larsen og Anders Duedahl-Olesen. Årsrapporterne er for hvert af årene 2005 og 2004 forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Halvårsrapport pr. 30. juni 2006 Vi har ikke foretaget revision eller review af den af ledelsen udarbejdede halvårsrapport for 1. halvår 2006 med tilhørende sammenligningstal for den samme periode i 2005, og vi erklærer os følgelig ikke herom. Prospektet Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i prospektet for Alm. Brand Bank A/S dateret 10. oktober Bankens ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra Alm. Brand Bank A/S' årsrapporter for 2005 og Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vor konklusion. Vi har kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter på side 23, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for 2005 og I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores gennemgang ikke omfattet ledelsens forventninger til og vurdering af den fremtidige udvikling, og vi erklærer os følgelig ikke herom. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion I henhold til Københavns Fondsbørs A/S' regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Alm. Brand Bank A/S, som er os bekendt, og som efter Side 15 af 36

17 vor opfattelse kan påvirke vurderingen af Alm. Brand Bank A/S' aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat, som angivet i årsrapporterne 2005 og 2004 er indeholdt i prospektet. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor Henrik Priskorn statsautoriseret revisor 2. Revisorer Årsrapporterne for 2004 og 2005 er revideret af: 2.1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S ved statsautoriseret revisor Jørgen Jørgensen (medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) og statsautoriseret revisor Henrik Priskorn (medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) Årsrapporten for 2004 er tillige revideret af: KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé Frederiksberg ved statsautoriseret revisor Henrik O. Larsen (medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) og statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen (medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) Se afsnit 1.2 under punktet: Erklæring afgivet af uafhængig revisor. 2.2 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed er der for regnskabsåret 2005 og frem kun krav om en statsautoriseret revisor. Udsteder har derfor valgt fremover kun at anvende Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Jørgen Jørgensen og statsautoriseret revisor Henrik Priskorn. 3. Udvalgte regnskabsoplysninger Se afsnit D. Hovedtal og nøgletal for Alm. Brand Bank A/S, Koncernen på side Risikofaktorer Se afsnit B. Risikofaktorer på side 8. Side 16 af 36

18 5. Oplysninger om udsteder 5.1. Udsteders historie og udvikling Udsteders navn er Alm. Brand Bank A/S. Binavne: SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S) Udsteders hjemsted er Københavns kommune. Udsteders registreringsnummer er CVR-nr Udsteder påbegyndte bankvirksomhed 9. december 1976 under navnet SJL-banken a/s, som i 1989 ændredes til Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank med binavnet SJL-banken a/s (Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank). Siden 2002 blev tillige virksomhed drevet under binavnet Ledernes Bank A/S (Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank). I 2003 ændrede Udsteder navn til Alm. Brand Bank A/S med binavnene SJLbanken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S). Udsteder har siden stiftelsen drevet oprindeligt i Jylland og senere landsdækkende bankvirksomhed Udsteder har domicil i Københavns kommune. Udsteder er et dansk indregistreret aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Udsteder er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006 om lov om finansiel virksomhed. Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø Telefon: Hjemmeside: Der er ikke siden seneste årsrapport indtruffet begivenheder, som er væsentlige ved bedømmelse af Udsteders solvens Investeringer Udsteder har ikke foretaget væsentlige investeringer siden offentliggørelsen af årsrapporten for Udsteder har ikke forpligtet sig til væsentlige fremtidige investeringer. 6. Forretningsoversigt 6.1. Hovedvirksomhed Udsteders hovedvirksomhed er at drive bankvirksomhed. Forretningsaktiviteterne er opdelt på følgende: - Detailbank. Henvender sig til privatkunder på det danske marked. Det gøres ud fra Side 17 af 36

19 et full-service koncept indenfor indlån, investering, pension og udlån. - Engrosbank. Aktiviteter indenfor handel med og analyse af obligationer, pantebreve, aktier og valuta samt indenfor kapitalforvaltning og ejendomsfinansiering. - Bilkredit og Leasing. Formidler billån til såvel private som erhvervskunder. Derudover tilbydes finansiel leasing, primært af biler, til erhvervskunderne Væsentligste markeder Udsteders kundegrundlag er danske privat- og erhvervskunder. Kunderne betjenes med udgangspunkt i hovedkontoret i København og Udsteders 25 filialer. I øvrigt henvises til Udsteders årsrapport for Organisationsstruktur Udsteder har fem datterselskaber: - Alm. Brand Bilkredit A/S - Alm. Brand Leasing A/S - Henton Børsmæglerselskab A/S - Alm. Brand Pantebreve A/S - Alm. Brand Formue A/S Udsteder er et 100 % ejet datterselskab af det børsnoterede holdingselskab Alm. Brand A/S. Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber, der driver virksomhed indenfor skadeforsikring, bankvirksomhed samt livs- og pensionsforsikring. Koncernregnskabet for Udsteder indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. 8. Trendoplysninger 8.1. Fremtidsudsigterne for 2006 fremgår af årsrapporten for 2005 under afsnittet Forventninger til 2006 i ledelsens beretning. Udsteder kan oplyse, at fremtidsudsigterne for Udsteder ikke er blevet forværret siden offentliggørelsen af årsrapporten for Der henvises til halvårsrapport for perioden 1. januar-30. juni 2006, jf. bilag Udsteder har ikke kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der kan forventes at få en væsentlig indflydelse på Udsteders fremtidsudsigter. 9. Resultatforventninger eller -prognoser Dette punkt er udeladt. 10. Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Udsteders forretningsadresse (forretningsadresse for bestyrelse og direktion): Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø Side 18 af 36

20 Udsteders bestyrelse: Christian N.B. Ulrich, kammerherre, godsejer (formand) Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, gårdejer (næstformand) Christian Hjorth-Andersen, professor, dr. polit Søren Boe Mortensen, adm. direktør Ole Bach, prokurist (medarbejdervalgt) Mark Oswald, økonom, (medarbejdervalgt) Udsteders direktion: Henrik Nordam, adm. direktør Peter Reedtz, bankdirektør Ledelseshverv for bestyrelse og direktion: Christian N.B. Ulrich har bestyrelsesposter i: Alm. Brand A/S, Alm. Brand Fond, Alm. Brand af 1792 fmba, Agroinvest A/S. Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen har bestyrelsesposter i: Alm. Brand A/S, Alm. Brand Fond, Alm. Brand af 1792 fmba, DPL Invest A/S, Ø.A. Byggecenter A/S, Agro Discount A/S, ØA Fyn A/S, Østsjællands Andel amba, Hesselbjerg Agro A/S, KRAM Madservice A/S, Slovakian Farm Invest A/S, Den Lokale Andel amba. Søren Boe Mortensen er direktør for: Alm. Brand A/S, Alm. Brand af 1792 fmba, Alm. Brand Invest II A/S, Alm. Brand Holding II A/S, Alm. Brand Rejseforsikring A/S. Søren Boe Mortensen har bestyrelsesposter i: Alm. Brand Forsikring A/S, A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, Finansieringsselskabet Balder A/S, Asgaard Finans A/S, Finansieringsselskabet af 9/ A/S, Alm. Brand Service ApS, Alm. Brand Pantebreve A/S, Alm. Brand Formue A/S, Alm. Brand Invest II A/S, Alm. Brand Holding II A/S, Alm. Brand Rejseforsikring A/S, Alm. Brand Præmieservice A/S, Alm. Brand Ejendomsinvest A/S, Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Pensionskassen under Alm. Brand A/S, Forsikringsakademiet A/S, Forsikring og Pension. Henrik Nordam er direktør for: Alm. Brand A/S, Asgaard Finans A/S Henrik Nordam har bestyrelsesposter i: Alm. Brand Bilkredit A/S, Alm. Brand Ejendomsinvest A/S, Alm. Brand Formue A/S, Alm. Brand Holding II A/S, Alm. Brand Invest II A/S, Alm. Brand Leasing A/S, Alm. Brand Pantebreve A/S, Alm. Brand Præmieservice A/S, Alm. Brand Rejseforsikring A/S, Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Henton Børsmæglerselskab A/S, Alm. Brand Forsikring A/S, A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, Alm. Brand Service ApS, Asgaard Finans A/S, Finansieringsselskabet af 9/ A/S, Finansieringsselskabet Balder A/S. Peter Reedtz har bestyrelsesposter i: Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Henton Børsmæglerselskab A/S, Alm. Brand Pantebreve A/S, Alm. Brand Formue A/S. Side 19 af 36

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere