ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25"

Transkript

1 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX DanskeBankregnr9541-kontonr Giroregnr konto nr Ar 2009, tirsdag, den 16 juni kl 1830 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Amaliegade i Konservatorskolens auditorium, Esplanaden 34, opgang C J 1256 København K Af andelsboligforeningens 59 andelshavere var 30 andelshavere til stede Endvidere deltog administrator, advokat Vagn Blindkilde og ejendomsadministrator Jens Bjerring Dagsordenen var følgende: DAGSORDEN i henhold til vedtægternes 22: 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapport, Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift, Generalforsamlingen fastsætter andelskronen, der kan fastsættes lavere, end loven giver mulighed for, 6 Forslag: Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at indkøbe og få opsat lovpligtige postkasser inden for en beløbsramme på ca kr ,00, exe! moms Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at igangsætte gårdbelægningsprojekt inden for en beløbsramme på ca kr ,00, exe! moms 7 Valg af bestyrelse, revisor og administrator a På valg til bestyrelsen er: Martin Hjort Andersen Lise Lotte F alck Martin Welna Karsten Saunte På valg som suppleanter er: Anne Højlund Pedersen Dorte Andersen 2

2 Alle er villige til at modtage genvalg På valg er revisor og administrator 8 Eventuelt Ad 1 Formanden bød velkommen og foreslog advokat Vagn Blindkilde som dirigent og Jens Bjerring som referent Da der ikke var andre forslag var begge valgt Advokat Vagn Blindkilde takkede for valget og konstaterede herefter, at formalia i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen var opfyldt dog skal generalforsamlingen, jf vedtægternes 222 afholdes inden udgangen af april måned og endvidere skal regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen, hvilket ikke var opfyldt på grund af forsinkelse med regnskabsudarbejdelsen Dette var dog ordensforskrifter, der ikke kunne gøre generalforsamlingen ugyldig For at generalforsamlingen skulle være beslutningsdygtig skulle 1/5 af andelshaverne svarende til 12 være til stede, jf vedtægternes 234 Da 30 andelshavere var repræsenteret, var tilstrækkeligt antal til stede for at gøre generalforsamlingen beslutningsdygtig Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig Ad 2 Formanden advokat Thomas Salicath forelagde bestyrelsens beretning og sagde bla, at der siden den sidste generalforsamling den 27 november 2008 har været nok at se til i bestyrelsen og hos administrator, bla i relation til følgende: 1) Utilfredshed med det af AP Revisorer/Kurt Christensen for andelsboligforeningen og for Adlex udførte arbejde, samt det forhold, at Kurt Christensen i 2007 og 2008 har faktureret andelsboligforeningen i alt kr ex moms 2) Forgæves forsøg på opnåelse af forligsmæssig løsning på ovensstående, evt på baggrund af fortsat samarbejde, afbrydelse af samarbejde og identifikation af og møder med ny revisor (statsaut revisor Lars Christian Aaskov fra Info Revision) 3) Indgåelse af aftale med ny revisor, samt omfattende korrespondance og flere møder med både administrator og den nye revisor, der har skullet sætte sig ind i andelsboligforeningens forhold og har udarbejdet flere udkast til årsrapport, herunder drøftelse af en 3 række forhold desangående Ikke mindst har det i forbindelse med udfærdigelsen af årsrapport har det været afgørende, at vi har fået en korrekt og lovlig værdiansættelse af andelskronen, som ikke på et senere tidspunkt vil give anledning til problemer 4) Den af RD i marts måned overfor administrator varslede forøgelse af bidragssatsen på A/B's

3 lån fra 0,18 % til 0,65, hvilket ville indebære en forøgelse af udgiften til lånet på ca kr pa, svarende til ca en forhøjelse af boligafgifterne på 10 %, herunder vurdering af det juridiske grundlag herfor (hvor det konstateredes, at RD i medfør af pantebrevsteksten var berettiget til at forøge bidraget, at forhøjelsen af bidragssatsen var standardmæssig og gjaldt for tilsvarende pantebreve til andre kreditforeninger, end RD, samt skyldtes et krav fra regeringen om, at pengeinstitutkoncernerne (hvori kreditforeningerne nu indgår) skal foretage yderligere deponeringer På baggrund heraf blev der udfoldet store bestræbelser fra både administrator og bestyrelsen på at få håndteret denne problematik, resulterende i, at det efter flere møder og korrespondance lykkedes at få RD til at acceptere, at bidragssatsen nu alene skal forøges til 0,45 % for 2009 og til 0,55 % i ) Forøgelse af andelshavernes indskud og lån i tilslutning hertil, hvor formanden konstaterede, at der på det skattemæssige område siden sidste generalforsamling var opnået en yderligere afklaring, idet Skatterådet den 27 januar 2009 sagde god for modellen og således godkendte fradragsret hos andelshaverne for renter på lån, ydet af A/B til finansiering af et forhøjet indskud Der udestår imidlertid en række andre juridiske problemer, dels for at få afklaret, om ordningen indebærer en risiko - og i givet fald hvor stor - for at andelshaverne kommer til at hæfte for hinanden og for A/B's økonomi, dels - og i forbindelse hermed - for at få fastlagt, om det bliver nødvendigt at få tinglyst ejerpantebreve i de enkelte andele til sikkerhed for lånene Arbejdet har været udført i delvist samarbejde med Adlex, dels - og i begrænset omfang - med adv Steen thomsen, dels med dennes medarbejder adv Carsten Jeberg, idet det jo er et led i forliget med Adlex, at de vederlagsfrit skulle bidrage til løsningen Der har været en omfattende korrespondance og været afholdt flere møder 6) Forlig med Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor en gammel tvist med SES efter afholdelse af møde og en omfattende korrespondance før og efter mødet netop er blevet forligt i med A/Bs udbetaling af en kompensation på kr 80000,- for fugtgener i en af SES lejet kælder 7) En efterhånden gammel konflikt med Den Algierske Ambassade i forbindelse med dennes fraflytning har resulteret i, at administrator ved skrivelse af 5 maj tog et beløb på kr til inkasso og nu har udarbejdet udkast til stævning, som han vil afsende til ambassadens advokat og til Udenrigsministeriet, idet der jo ikke uden tilladelse kan lægges sag an imod en udenlandsk ambassade, der nyder diplomatisk immunitet 4 Beløbet er delvist bestridt og relaterer sig dels til udgifter til renovering af lejemålet, dels til en lejerestance 8) Gårdrenoveringen, hvorunder formanden fremhævede Gårdudvalgets arbejde samt det arbejde, der var udført af landskabsarkitekten I den forbindelse forsøges at indgå aftale med sidstnævnte om brug af de udarbejdede tegninger og hans evt efterfølgende assistance Bestyrelsen vil for at holde udgifterne nede i første omgang foranledige, at der etableres nødvendig gårdbelægning indenfor en beløbsramme på kr 1,5 mio + moms, jf det fremsatte forslag jf pkt 6, og agter uden rådgiverbistand at indhente tilbud på denne ret enkle opgave og herpå få rådgiverbistand, formentlig fra Jahn & Partnere A/S, tilløbende kontrol og aflevering I anden omgang vil man så - gerne med assistance fra landskabsarkitekten - kosmetisk og praktisk supplere med udsmykning, cykelskure mv

4 9) En forespørgsel fra Agnete Walker om inddragelse af et loftsareal i hendes andel Formanden oplyste i den anledning, at det ikke havde været muligt at udarbejde et egentligt forslag, idet inddragelse af loftsarealer betyder, at der bla skulle findes alternative opbevaringsrum til de beboere, der bliver berørt af inddragelsen Endvidere skal det sikres, at de bygningsmæssige ændringer godkendes af myndighederne mm Formanden lovede, at bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget 10) En henvendelse fra Tove Kurzweil vedrørende etablering af køkkener og vådrum i forbindelse med modernisering af lejligheder, som efterfølgende medfører gener for de øvrige beboere Formanden oplyste, at han havde besvaret henvendelsen og henviste i øvrigt til vedtægternes 10, som omhandler forandringer i boligerne og indskærpede samtidig, at at bestemmelser i denne paragraf skal overholdes og at andelshaverne skal indhente de fornødne tilladelser hos bestyrelsen inden forandringerne foretages, samt opvaskemaskiner og andre larmende installationer ikke må benyttes på urimelige tidspunkter og i øvrigt skal være tilstrækkeligt støj- og vibrationsdæmpede 11) Københavns byrets dom til fordel for A/B vedrørende sagen imod lejerne Bresling (Amaliegade 28 og 30 5 sal, samt anken heraf, 12) Problemerne med væggelus i nr 34A, forsøgene på at komme disse til livs og adminstrators tilsagn om nu at skrive til de beboere, hvis manglende deltagelse er skyld i, at der nu igen må afholdes omkostninger til skadedyrsbekæmpelse, der vil blive afkrævet de pågældende 5 13) Bestyrelsesmedlem Martin Welna orienterede om opsætning af lovpligtige postkasser som vil blive etableret indenfor en beløbsramme på kr ,00 14) Bestyrelsesmedlem Benny Oh Isen orienterede om den kommen etablering af brandalarmer på trapperne Han opfordrede samtidig 4 andelshavere om at stille sig til rådighed som "brandvagter" idet systemet kunne alarmere til4 telefonnumre i ejendommen 15) Bestyrelsesmedlem Benny Ohlsen orienterede om varme- og vandsystemernes tilstand og kunne i den anledning oplyse, at varmesystemet efterhånden var blevet optimeret så meget, at dette nu kører rimeligt, selvom det er et gammelt anlæg Endvidere oplyste han, at SES havde ønsket, at nedlukning af varmeforsyningen blev udskudt om foråret medens der til gengæld kunne lukkes op for varmen på et senere tidspunkt om efteråret Der fortages i øvrigt afkalkning af systemet en gang om året 16) Med hensyn til håndtering af affald henstillede han til, at skrald bliver ordentligt sorteret samt at storskrald afleveres til viceværten Samtidig oplyste han at der nu også var mulighed for at aflevere elektronik og farligt affald 17) Formanden redegjorde for arbejdet med tvangssalget af Pizzeriaet i Amaliegade og inddækningen i forbindelse hermed af A/B's betydelige tilgodehavende på ca kr ) Afslutningsvist oplyste formanden, at NB generelt vil forsøge at sælge ledigblevne beboelseslejligheder for at få penge i kassen og under henvisning til en vurdering af markedet

5 og riskoen ved udlejning Efterfølgende debat: Under den efterfølgende debat om beretningen opfordrede Peder Agger bestyrelsen til, at behandle Agnete Walkers andragende med velvillighed Repræsentanten for erhvervsandelshaveren i nr 36 kld til højre og venstre oplyste, at der til tider var meget koldt i lokalerne og bad i den anledning om, at huske kældrene når der blev taget stilling til tidspunkterne for lukning af varmen En andelshaver spurgte om, hvilke planer bestyrelsen havde med den ledige QManagement lejlighed Hertil replicerede formanden under henvisning til sin beretning, at bestyrelsen havde besluttet at sælge andelen, som vil blive udbudt på sædvanlig vis På dirigentens forespørgsel blev beretningen herefter godkendt 6 Ad 3 og 5 Administrator gennemgik årsrapporten i hovedtal samt bestyrelsens årsberetning og henledte herunder opmærksomheden på, at revisor havde anført, at årsrapporten ikke havde givet anledning til forbehold Endvidere gennemgik administrator andelskroneberegningen som viste, at værdien pr m 2 erhvervsandel var beregnet til kr 4601,00 og værdien pr m 2 boligandel var beregnet til kr 18404,00 Samtidig oplyste han, at de enkelte andeles værdi fremgår af årsrapportens side 20 og 21 Arsrapporten samt andelskroneværdierne blev herefter enstemmigt godkendt og er gældende indtil der træffes anden beslutning på næste ordinære generalforsamling eller eventuelt ekstraordinær generalforsamling derforinden Ad 4 Administrator gennemgik de udarbejdede budgetter for 2009 og 2010 og henledte i den anledning opmærksomheden på, at driftsbudgettet balancerer i 2010, hvilket har været et krav fra såvel Danske Bank som Realkredit Danmark Efter en kort debat blev budgetterne enstemmigt vedtaget Ad 6 Forslag: 1 Lovpligtige postkasser Forslaget blev enstemmigt vedtaget 2 Gårdbelægning Forslaget blev efter en kort debat enstemmigt vedtaget

6 Ad 7 Valg 1 Valg af bestyrelse: Efter valg ser bestyrelsen således ud: Formand Thomas Salicath Bestyrelsesmedlem Inge Nielsen Bestyrelsesmedlem Benny Ohlsen 1 år 1 år 1 år 7 Bestyrelsesmedlem Martin Hjort Andersen Bestyrelsesmedlem Lise Lotte Falck Bestyrelsesmedlem Martin Welna Bestyrelsesmedlem Karsten Saunte suppleant Anne Højlund Pedersen 1 år suppleant Dorte Andersen 1 år Bestyrelsen blev af forsamlingen bemyndiget til at antage revisor og administrator Ad 8 Eventuelt Da ingen ønskede ordet under dette punkt erklærede dirigenten kl 2100 generalforsamlingen for sluttet, idet han takkede for god ro og orden Som dirigent: Vagn Blindkilde I Bestyrelsen: ~M,;$~ omas S Icath (formand) /Martin Hjort Andersen ~\f LO,; d~ ~\,' \(~- _ l) O 'l/x ~'"-=~;; - - "'-)", " u"" _ ""'="'~ I nge N i4j~en fr5r-~wai

7 Lise Lotte Falck Karsten Saunte

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere