Copenhagen Floorball Club CVR-nr Årsregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Copenhagen Floorball Club CVR-nr Årsregnskab 2013 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Copenhagen Floorball Club Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet 3 Bestyrelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen 5 Balancen 5 Resultatopgørelse for Side Balance pr

3 Copenhagen Floorball Club 1 Foreningsoplysninger Copenhagen Floorball Club Gl. Valby Hal Julius Andersens Vej København SV CVR: Bestyrelse Michael Riis, Konst. Formand Finn Fjorder, kasserer Nanna Hove, klubsekretær Pia Debbie Børger Bertram Skotte Alex Løppenthin Nichlas Hollensted Sidse Stausholm Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Copenhagen Floorball Club 2 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Copenhagen Floorball Club. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsregnskabet indstilles til godkendelse. København, den 14. juni 2014 Michael Riis Konst. Formand Finn Fjorder kasserer Nanna Hove Pia Debbie Børger Bertram Skotte Klubsekretær Alex Løppenthin Nichlas Hollensted Sidse Stausholm

5 Copenhagen Floorball Club 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet Til medlemmerne i Copenhagen Floorball Club Vi har udført review af årsregnskabet for Copenhagen Floorball Club for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse. Bestyrelsen ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 14. juni 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kristian Nørhave statsautoriseret revisor

6 Copenhagen Floorball Club 4 Bestyrelsesberetning Denne beretning fokuserer primært på klubbens økonomiske forhold i kalenderåret/regnskabsåret 2013 og i mindre grad de sportslige resultater, der er opnået i sæsonen 2013/14. Selv om resultaterne først er opnået i foråret 2014, skal det alligevel nævnes, at året sportsligt set har været en stor succes for klubben. Ved landsstævnet opnåede både U11- og U13-holdet sølvmedaljer. U19-holdet fik en flot sølvmedalje ved Danmarksmesterskabet. Herre Liga-holdet kæmpede sig til bronzemedaljer ved Danmarksmesterskabet, mens Herre 2 kæmpede sig en oprykning. Alt i alt fantastisk flotte resultater. Klubben var også vært ved DM i foråret 2013, hvor der blev sat ny tilskuerrekord, og desuden afviklede klubben velbesøgte og overskudsgivende sommercamps for børn i alderen 6-13 år. Alle sportslige aktiviteter vil blive uddybet i formandens beretning ved generalforsamlingen 14. juni Organisatorisk har der i 2013 været fokus på at modne klubben, blandt andet har bestyrelsen gennemgået Team Copenhagens Mønsterklubanalyse. Dermed har klubben fået et godt værktøj til at navigere klubben i den rigtige retning. For eksempel er der nedsat adskillige udvalg, blandt andet til at fastholde og rekruttere nye medlemmer og til at undersøge og optimere pengestrømmen fra de tilskud klubben er berettiget til at modtage. Økonomisk set har 2013 været knapt så tilfredsstillende. Bundlinjen viser et underskud af primær drift på kr og med afskrivninger kr Henover sommeren 2013 stod det klart for bestyrelsen, at drastiske tiltag var nødvendige, hvis klubben skulle overleve økonomisk. Især blev udgifter til trænere beskåret, og klubbens betaling for udstyr til Liga-spillere blev reduceret. Kontingentindtægter for 2013 er på linje med det budgetterede, men det skal tilstræbes at kontingentindtægter vokser markant i årene fremover. Siden 2013 er klubbens regler for aktivt medlemskab omskrevet, og alle, der aktivt deltager i spillet på banen, skal betale de fastsatte medlemskontingenter. Indtægter fra arrangementer vil vi forsøge at øge betragteligt ved at udstede medlemskort til venner og familie af aktive medlemmer. Medlemskortet vil bl.a. give adgang til Liga-hjemmekampe. Klubbens meget dynamiske opstartsår med tårnhøjt aktivitetsniveau og medlemstilgang har sat sine spor i årets regnskab. For eksempel har det i perioder vist sig vanskeligt at styre og organisere udgifter til personale (især trænere) og udstyr. Disse forhold kan spores tilbage til Derfor har klubben både i 2012 og primo 2013 måttet optage lån til at dække udgifterne. Ved udgangen af 2012 udgjorde hovedstolen for lånet omkring kr og yderligere ca. kr blev ydet i lån fra samme långiver primo 2013, sådan at det private lån ved 2013-regnskabets afslutning i alt udgjorde kr De nævnte beløb for 2012 var ved en fejl ikke medtaget i regnskabet for 2012, hvorfor en korrektion i balance-opgørelsen for 2013 var nødvendig. Af større udgifter i 2013 kan nævnes afholdelse af DM i floorball i foråret 2013, transport til Liga-kampe og klubbens nye klubhus, der blev indviet medio Det meget positive liv, og de store fordele det er, at klubbens medlemmer kan mødes uden for banen, er dog langt mere positiv end den udgift klubben bærer. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Med de ovenfor nævnte tiltag vurderer bestyrelsen at allerede sæsonen 2013/2014 er i økonomisk balance. Primo 2014 indgik klubben en afdragsordning med vores private långiver, sådan at lånet vil være helt tilbagebetalt inden for tre til fire år. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

7 Copenhagen Floorball Club 5 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med med god regnskabsskik. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til kostpris, der svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til forventet værdi. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering, af de enkle tilgodehavender. Likvider Likvider er indregnet som nettoindestående i bank, samt ved opgørelse af kassebeholdning ved regnskabsafslutning. Gæld Alle gældsforpligtelser indregnes til kostpris.

8 Copenhagen Floorball Club 6 Resultatopgørelse for kr. Kontingenter Tilskud Arrangementer og Sponsorater Salg af sportsartikler Indtægter Personaleomkostninger (primært kørselsgodtgørelse mv.) ( ) Kampe, turningers- og stævneudgifter ( ) Sportsbeklædning ( ) Klubhusudgifter (33.800) Klubdrift Finansielle omkostninger (18.012) (5.549) Omkostninger ( ) Afskrivninger (30.000) Årets resultat (80.214) Forslag til resultatdisponering Overført resultat, (80.214) (80.214)

9 Copenhagen Floorball Club 7 Balance pr kr. Driftsmateriel og inventar primo Afskrivninger (30.000) Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Sportstøj Andre rekvisitter Varelager kiosk 455 Varelager Likvider 855 Likvider 855 Omsætningsaktiver Aktiver

10 Copenhagen Floorball Club 8 Balance pr kr. Foreningens egenkapital Korrektion ift. Tidligere år* (94.046) Overført af årets resultat (80.214) Foreningens egenkapital (96.920) Anden gæld Bankgæld (kreditfacilitet på 50 t.kr. i Arbejdernes Landsbank) Kortfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld (lån fra privat investor) Langfristet gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver * Der er foretaget en korrektion ift. tidligere år på primo egenkapitalen, da balancen sidste år ikke indeholdte de korrekt gældsforpligtigelser.

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7 2012 Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens og direktørens påtegning 6 Revisionens påtegning 6 Driftsregnskab for 2012 7 Balancen den 31. december 2012 8 Pengestrømsanalyse

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere