СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1"

Transkript

1 UDC 355/ DOI: /ZMSDN M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ Ћ Ун и в е р зи т е т у Б е о г р а д у, М а ш и н ск и фа к ул т е т, К а т е д р а з а си с т е ме на о ру ж а њ а К р а љи це М а ри је 16, Б е о г р а д, Ср би ја m m i l i no v m a s.bg.a c.r s ЖЕЉ КО ИВА НИШ Ун и в е р зи т е т у Б е о г р а д у, Фа к ул т е т б е з б ед но с т и Го спо да р а Ву ч и ћ а 50, Б е о г р а д, Ср би ја l a n d e u n e t. r s СА ЖЕ ТАК: Вој ска сво је спе ци фич но сти у функ ци ја ма од бра не ис - ка зу је кроз ци ље ве ко ји про ис ти чу из ви зи је и ми си је уса гла ше не с про - сто ром и вре ме ном у ко ме се оче ку је ње на од брам бе на уло га ин те гри са на с д руг и м ц и ви л н и м у че сн и ц и м а у з а д а ц и м а од б р а не. З а ви сно с т б о рб ен и х с п о с о б н о с т и в ој с ке и њ е н е о р г а н и з а ц и је од р а с п о л о ж и в и х т е х н о л о г и ја про те же се до свих фак то ра ефи ка сно сти ко ји де фи ни шу це ло ви ту ду го - р очн у е ф ект и вно с т одб р ане. П ит ањ а моде рне т ехнолог ије одб р ане и њ ене интегриса но сти и упо ре ди во сти с ви со ко раз ви је ним иностра ним арми ја - м а, п р едс т ав љ ај у н ајв аж н ије п р а вц е п о ко ји м а с е в р ед н у је с п о с о б н о с т вој ске у са в р е ме н и м усло ви ма. А на л и з а оп т и ма л н и х б ор б е н и х мо г ућ но с т и вој ске, ње не ефи ка сно сти, као и ње не ефек тив но сти, вр ши се кроз ра ци о- нал ну, техноло шку мо дер низацију и пратећу војно -органи зациону рефор - м у у ск ла д у с п ри х ва ће н и м међунар од н и м оба ве з а ма и спољ но по л и т и ч к и м од б р а м б е н и м о ри јен т а ц и ја м а. О п ш т и по к а з а т е љи јед но р од н и х фу н к ц и ја е фи к а сно с т и в а л и д н и х з а св е т и по в е в ој н и х о р г а н и з а ц и ја р а з м а т р а н и с у кроз иза бра не ета ло ни ра не кри те ри ју ме ква ли те та. Као па ра ме тар ква лит е т а који с е пос е бно ист иче по в аж нос т и с а в р е ме н и х в ој н и х ор г а н и з а ц и ја, з а де л и м и ч н у оце н у од б р а м б е н и х спо с о б но с т и в ој но - о р г а н и з а ц и о н и х, а 1 О в ај р а д р е з у л т а т је р а д а н а п р о је к т у I I I , ко је г је ф и н а н с и р а л о М и н и с т а р с т в о на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од го ди не.

2 430 по себ но вој но -тех нич ких си сте ма, пред ло же на је ва тре на мо гућ ност на о - р у ж а њ а и м у н и ц и је и н т е г р и с а н а с п о к р е т љи в о ш ћу в ојн е јед и н и ц е, к а о главним са др жа јем ква ли те та бор бе них спо соб но сти. Разматрају се и техно ло шки предуслови за оцену борбених спо соб но сти ви ше на мен ског фор - ма циј ског ор га ни зо ва ња вој них са ста ва за ин тер ви дов ска здру же на де ло - в ањ а, к а о но в ог п р ис т уп а ф л е кс и би лног и е ф е к т и в ног ко р и ш ћ е њ а св и х р а с по ло ж и ви х в ој н и х, а л и и ц и ви л н и х и н т е г р а ц и о н и х по т ен ц и ја л а. К рит е р и ју м и н т е роп ер аб и лнос т и о б е зб е ђује у п ор едн и с т а нд а рд з а в ат р ен у моћ и бор бе не мо гућ но сти по сма тра не вој не је ди ни це али ис ка зу је и са - гласност с међународним концеп тима колективне одбране. Новим предл о же н и м н а ч и н о м о р г а н и з о в а њ а в ој с ке у ф о р м и м о д ул а рн и х јед ин иц а, мо гу ће је ис пу ни ти ви ше на мен ске бу ду ће уло ге вој ске и исто вре ме но за - до в о љи т и кон цеп т е њ е ног ф лек си би л ног т ех но ло ш ког о с а в р е ме њ а в а њ а. КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вој ска, ефи ка сност, мо ду лар на ор га ни зација, савре - ме н а од б р а н а, т ех но ло г и ја УЛО ГЕ И ЗА ДА ЦИ СА ВРЕ МЕ НИХ ВОЈ Н И Х СН А ГА Уло га вој ске, као др жав не на о ру жа не ор га ни зо ва не си ле у ци ви лиз а ц и ј ск и м т о ко ви ма 21. в е к а по с т а ла је ком п лек сн и ја у од но с у на њ е н у уло гу у ра ни јим вре ме ни ма ка ко се то г е не ра л но об ја ш ња ва у ка п и т а л ном де л у но ве све т ске по л и т и ке Изградња нове н ац ије [Dobi n s ]. Ра злози су с ад рж ан и у ч ињ ен ицама да с е од в ојске пор ед с т ари х улог а очек ује да из вр ша ва ју не ке но ве уло ге у скла ду с по ја вом град ње но вих на ци о налн и х д р ж а в а, к а ко т о це ло ви т о т у ма ч и мо но г ра фи ја [ R a ba s a et al., 2007], ш т о з а в ој ск у зна ч и и з в р ша в а њ е п ри н ц и п и је л но но ви х в ој н и х з а да т а к а. Но в е с т р ат ег и је под р а з у ме в а ју да в ој ск а т р е ба да буде о спос обљ ен а з а с ле де ће у ло г е и л и м и си је, к а ко је уо би ч ај но да т о у но ви јој л и т е р а т у ри [Szayna et al., 2007]. То су: a) уло ге у за да ци ма бор бе ног ан га жо ва ња, б) уло ге у за да ци ма одр жа ва ња ми ра, ком би но ва не с оста лим за даци ма у бор бе ним опе ра цијама, у истовре ме ним ак ци ја ма и на истом про - с т о ру а н г а жо в а њ а, в) уло ге у з а да ц и м а а н га ж о в а ња н а п о с л о в и м а ц и в и л не з а ш т и т е у в а н ре д н и м с и т у а ц и ја м а. У задацима бор бе ног ан га жо ва ња уло ге вој ске де финишу се тактичким ак тив но сти ма ин те гри са ним по прин ци пу оп штих бор бе них спо - с о б но с т и ко је в ој ск а т р е ба да и ма да би и з в р ша в а ла б ор б е н у п ри н у д у и из во је ва ла побед у на д неп ријат ељем. Те способнос т и, г руп исане као D3&I (d is lo ca t ion, dest r y i n g, de si n t e g r a t i n a nd iso la t ion), у а мери чком концепт у но ве коп не не вој ске за го ди ну [Val co urt 2009] су, мо гућ ност бр зе д и с л о ка ц и је в л а с т и т и х с н а га, з а т и м у н и ш т е ње, де з и н т е гра ц и ја, и/или и з о л а ц и ја не п р и ја т е љ с к и х с н а га. Уло г а в ој ске у з а да ц и ма с т а би л и з а ц и је и од р ж а в а њ а м и ра под ра зуме в а по с е б не, у гла в ном нове с оц ија лне, војне орг ан из ац ионе, к а о и војне б ор б е не и не б ор б е не спо с о б но с т и, ра д и успе ш ног де ло в а њ а и и з в р ше њ а

3 431 з а да т а к а. Кон цеп т ом с а в р е ме не по л и т и ке Eв р опске у н и је [So la n a 20 08], у т а ко з в а ном п л а н у р а з в о ја спо с о б но с т и C DP (C ap abil it y D evelo pm e nt Plan), од вој ске се оче ку је да има ин те гри са не CCIS (енгл.: com pel, con trol, i n f lu e n ce, s up p or t) спо с о б но с т и, а оне п р ед с т а в љ а ју мо г ућ но с т в ој ске да в р ш и: при ну ду ко ја ко ри сти вој ну си лу ра ди ус по ста вља ња кон тро ле и одв ра ћ а њ а не п ри ја т е љ а од а к ц и је, уп ра в ља ње ра д и ус по с т ав љ ањ а ц и ви лног пор е тк а, ш т о подразумев а за шти ту гра ни це, пу те ва, осе тљи вих по ло жа ја и сл., ути цај на ф ор м и ра њ е с т а в о в а и м и ш љ е њ а ц и ви л ног с т а нов н и ш т в а кроз ин фор ма ци о но ан га жо ва ње, при су ство као и спро во ђење акција о ба в е ш т а в а њ а, и п о др ш ка ус по с т а в љ а њу и ја ча њу ус ло в а не о п ход н и х з а ф ор м и ра њ а др жавних и законодавних инструме на та ци вил ног дру штва и функц и о н и с а њ а на ц и о на л не в ла с т и. Tрећа уло г а, односно м исија војске у задац има ц иви лне заш т ит е CEH (Civ i l E m e r ge n c y Help) [з а д а ц и с у дет а љ но о б ја ш њ е н и у мо но г р а фи ји: Је ф т и ћ 2011], п р ед с т а в љ а спо с о б но с т и в ој ске да у че с т ву је у в а н р ед н и м ситуа ци ја ма цивилног друштва. Она подразумева учешће у заштити циви л ног с т а нов н и ш т в а у не в ој н и м и к ри т и ч н и м си т у а ц и ја ма, б е з су ко ба су прот ста вље них стра на чи ме про ши ру је по тре бе за савремено ангажо - в а њ е в ој ске. То подр аз умев а њ ено дод а т но а н г а жо в а њ е у с л у ч а је ви м а раз ли чи тих ри зи ка и ван редних ситуација. Овакво ангажовање остварују с е к р оз фа з е п р е в ен т и в ног де ло в а њ а и р е а г о в а њ а у т о к у п р о це с а к a o и с т а би л и з а ц и о ног де ло в а њ а на кон п р е с т а н к а не по с р ед не опа сно с т и. КОН Ц ЕП Т П РО Ј ЕК ТО ВА ЊА СА ВРЕ М Е Н И Х ВОЈ Н И Х СН А ГА С а спек т а в ој ске, по з а х т е ви ма з а њ е но п р о јек т о в а њ е, св е т ри ис к а- з а не уло г е војн и х снаг а орг ан из ац ионо и т ехнолош к и су суп р ос т ав љ ене, али се у ин те грал ном кон цеп ту но вих вој них уло га, зах те ва да бу ду инт е г ри са не. Ма л и бу џе т и за п лан ирање ш ири х п ревент и вн и х и свеук у пн и х на ци о нал них од брам бе них опе ра ци ја на од го ва ра ју ћем ни воу, про ис те - к л и х и з о снов н и х ус т а в н и х и д рж а вно н ац ион а лн и х о б ав ез а конце пт а од б р а не, ус ло ви л и с у и но в е п ри с т у пе у п р о јек т о в а њу в ој ске. Је д а н од п ри с т у па је и п р о јек т о в а њ е в ој ске п р е ма њ е н и м у на п р ед де фи н и с а н и м спо с о бнос т има, а не п р е ма оп ш т и м и по с е б н и м на ц и о на л н и м уло г а ма. Пој мови нови је г д а т у м а ко ји т а ко ђ е у т и ч у н а п ри нц ипе п р оје кт ов ањ а вој ске, оп ре де ље н и су це лок у пн и м п р о филом нац иона лн и х одбра мбен и х сна га, а не са мо вој ском као глав ном на о ру жа ном си лом од бра не. Це ло - ви т и оп ш т и и по је д и нач н и п ри с т у п и да т и су, з а ев р оп ске сна г е у П л а н у ра з в о ја сп о со б но с т и, ко ји је к а о до к у мен т по т п и са о вис ок и п р едс т а вн и к ев р оп ске у н и је Х а ви је р С о ла на [So la n a 20 08]. О п ш т и п ри с т у п п р о јек т о - в а њу а ме ри чке в ојске дет а љно је р а зр ађ е н у л ит ер ат ури [Szayna et al. 2007], а за коп не не сна ге у [Val co urt 2009]. То су пој мо ви:

4 432 ин тер о пе ра бил ност пред ста вља спо соб ност уче шћа вој ске у ме - ђу на род ном од брам бе ном ме наџ мен ту, а ко ри сти се као док три нар - н и е ле мен т в ој ске ко ји озна ча в а с а ра д њу ме ђу на р од н и х в ој н и х, а л и и св е у к у п н и х од бра м б е н и х к а па ц и т е т а у зд ру же н и м опе ра ц и ја ма, н а ц ион а л н а оп е р а б и л н о с т по прет ход ној ана ло ги ји, мо гла би се нес л уж б е но назв ат и и нт раоп е ра б и л нос т, а у ши рем сми слу ре чи, пред ста вља спо соб ност вој них сна га да фор ми ра ју до бру ком па тиби лно с т с а ц иви лн и м фа кт ори ма, у ок виру у к у пн и х нац иона лн и х сна г а б е з б ед но с т и и од бра не. То би мо гло да зна ч и з а јед н и ч ке ф ор - м а ц и је з а и зв рш ењ е з ајед н и чк и х оп е р а ц и ја, к а о и и н т е г р и с а њ е с и н с т ит уц ијам а ц иви лног д руш т в а р ег ис т р ов ан и х з а пос е бне и л и спе ци ја ли стич ке де лат но сти [детаљно и це ло ви то опи са но, за за једн и ч ке ц и ви л но -в ој не ко ма н де у: Ma jor 2010; за сна ге ци вил не zашт и т е у: Јеф т и ћ и Лалови ћ 2011; на п римеру и нт ег рац ије компан ијск и х и вој них сна га у: Mi li no vić i Jef tić 2013]. О в а д в а пој м а опе р а би л но с т и, од но сно опе р а т и в н и х спос о бнос т и би т но од р е ђу ју р а з у ме в а њ е нов и х концеп ат а п р оје кт ов ањ а в ојске п р е св е г а к р оз з а х т е в е на с т а ле и з з а да т а к а ко ји би мо гл и да бу д у до де љ е н и вој сци у бу дућ но сти. Наведенe улог е и з адац и пос т ав љ ен и у нов е концепт е п р ојект ов ањ а в ојске ус лов љ а в а ју р а з в ој зд ру же н и х, ц и ви л н и х и в ој н и х од бра м б е н и х к а па ц и т е т а ко ји ће де л и т и од г о в ор но с т у на ц и о на л ној од бра н и, ме ђу народ н и м м и ров н и м опе ра ц ијама и задац има безбедносног ризика ц иви лног д ру ш т в а. У с а в р е ме н и м кон цеп т и ма в ој не ор г а н и з а ц и је, да к ле, у че ш ће здру же них вој них сна га с дру гим на о ру жа ним и не на о ру жа ним ци вилн и м у чесн иц и ма и њи хо ви м д р жа в н и м и д ру г и м ор г ан изован и м снаг ама, к а о ш т о су ц и ви л на з а ш т и т а, ж а н дар ме ри ја, по л и ц и ја, спе ц и ја л не сна г е итд., не из бе жна је чи ње ни ца ко ја бит но ме ња струк ту ру до са да шње ор ган и за ц и је п ре све г а са м и х војн и х с т ру кт ура ка ко је т о из не т о на це ло ви т ом п ри ме ру [ Milinović et al., 2013]. Та ко ђе, два су прот на али ком про ми сна прин ци па про јек то ва ња опш т е в ој не ор г а н и з а ц и је н и к а да ра н и је н и су би ла т о л и ко а к т у е л на к а о у да на шње вре ме о чи јим је садржајима дета љ но пи са но у мно гим сл у жбе ним до к у мен ти ма [E DA, ESDP do cu ment. 2006; Mi li no vić and Jeftić 2013; Val co urt 2009; U.S. Army War Col le ge. Key Stra te gic Is su es List, Ch. VI, 2010], а то су: прин цип п ро јек то ва ња вој ни х сна га за ка м п ањ ско ра то ва ње с основним циљевима да штите државну територију или /и да буду употре - бље не у раз ли чи тим кри зним опе ра ци ја ма, и прин цип про јек то ва ња екс педи ционих сна га ко је тре ба да бу ду одржи ве од го ва ра ју ће вре ме у ци љу за шти те на ци о нал них, али и здру жен и х, ме ђу на род н и х и н т е ре са с основ ним ци љем да хит но и бр зо инт е р в е н и ш у у з о н и од г о в ор но с т и, б е з о б зи ра на по р е к ло т е ри т о ри је. Иа ко су п р е т ход на ис к у с т в а на ше з е м љ е в р ло ви с о к а у кон цеп т и ма ус пеш ног п р о је кт ов ањ а и нт е ропер аби лнос т и к р о з т акоз в ан и конце п т oпш тенародне од бра не и и н т е г ри с а не ц и в и л не з а ш т и т е у вој ни до мен од го вор но сти и упра вља ња. Та кав кон цепт не од го ва ра са вре ме ним зах-

5 те вима интероперабилности који углавном предвиђа брзореагујуће, екс - пе д и ц и о но п р о јек т о в а не сн аг е. Д ак ле, и з а з ов је и ма т и и н т е р - и и н т р а - опе ра бил не сна ге, упо тре бљи ве исто вре ме но и за екс пе ди ци о но и за кампа њ ско ра т о в а њ е. Успе ш но де ло в а њ е ов а к ви х сн а г а з а х т е в а п р о ш и р е њ е фу н кц ија и но в е кон цеп т е и нт ег рис ањ а в ојн и х т ех но ло г и ја и в ој н и х ор г а н и з а ц и ја, а л и си г у р но ог ра н и ча в а и б орбене војне по т ен ц и ја ле, к а ко ре су рс но т а ко и по п ла н и ра н и м в р е мен ск и м мог ућнос т и ма в о ђе њ а ра т а, ш т о с е од но си на све ви до ве и ро до ве вој ске. П РЕД У СЛО ВИ М Е ЂУ Н А РОД Н И Х ВОЈ Н И Х И Н Т Е Г РА Ц И ЈА И OП Ш Т И И Т ЕХ НО ЛО Ш К И К РИ Т Е РИ Ј У М И К ВА Л И Т Е ТА 433 Ако, да кле, на ба зи прет ход ног ста ва, по сто је вр ло ја сна и озбиљ на ог ра н и че њ а у к р е и ра њу в ој ске и њ е ног по т ен ц и ја ла он да с е да љ е мо же по ставити пи та ње ми си је вој ске у кон цеп ту на ци о нал не од бра не у бу дућнос т и. То п ит ање сад рж и г ран и чне међународне пол ит и чке, нац иона лне, д ру ш т в е не и ис т о ри ј ске т е ме и с т а л но је а к т у е л но и о с е тљи в о по с е б но на бал кан ском про сто ру. Ра ди оства ре ња оп ти мал них бор бе них мо гућ - но сти вој ске, ње не ефи ка сно сти, као и ње не ефек тив но сти, кроз ра ци о - нал ну вој но ор га ни за ци о ну ре фор му и пра те ћу тех но ло шку мо дер ни заци ју, по треб но је на са мом по чет ку за у зе ти став о два нај зна чај ни ја пита ња од бра не. Та пи та ња су: да л и је в ој ск а је д и н и г а ра н т од бра не д р ж а в не т е ри т о ри је, би ло к а о око сн и ца оп ш т ег кон цеп т а од бра не, би ло к а о нај в е ћ а б ор б е но ор г а- н и з о в а на сна г а? да ли кон цепт на ци о нал не од бра не тре ба уна пред да по ста ви преду сло ве за своју и н тер на ц и она лн у сара дњу, компат иби лно с концеп том парт нерске али јан се или др жа ве као до пун ске или као глав не око снице у м и си ји з а ш т и т е на ц и о на л ног и т е ри т о ри ја л ног и н т е г ри т е т а? О в а п и т а њ а т р е ба да и ма ју у с е би и з ба ла н си ра н и п ри с т у п с т в ар не и ра ци о нал не про фе си о нал не стра те шке про це не, као и утицаје историјског на сле ђа и до са дашњих искустава из на у че них лек ци ја кроз ан га жо - ва ње вој ске на овом про сто ру. Мо де р не по л и т и ч ке и е кономс ке око л но с т и ог р а н и ч а в а ју в е ћ и н у с р ед њи х и ма л и х з е ма љ а да од р же к а па ц и т е т е ору ж а н и х сна г а з а ш и ри спек тар могућих конвенционалних сукоба. Оне радије исказују политичку во љу да при сту пе од бра мбеном к иш о бра н у ко лек т и в не б е з б ед но с т и [Mol ling and Bru ne 2011]. Међутим, оне обич но за не ма ру ју про це не ри зик а и р е а л н и х г а ра н ц и ја ко лек т и в не од бра не. К љу ч н и кон цеп т ко лек т и в - не без бед но сти ко ји је за јед нич ки за др жа ве чла ни це ЕУ и др жа ве канд идат е з а буд у ће в ој не и н т е г ра ц и је је п р е в ен т и в на с т ра т е г и ја и з не с е на ка о ко лек т и в н и до к у мен т Са ве т а Евро пе из г о д и не [ E DA, ESDP doc ]. По ла з е ћ и, п р е све г а, од з а ш т и т е с оп с т ве ног и н т е р е сног п р о с т о ра, бу ду ће здру же не ору жа не сна ге ЕУ тре ба ле би да бу ду у ста њу да се распо ре де на да ље окол не европ ске про сто ре и да бу ду пре све га одр жи ве

6 434 током трајања оваквих војних операција, што де таљ но обра зла же С. Мејџо р, и н а че к р е а т о р и де је о о бл ик у и к в а л и т е т у т а ко з в а н и х б о р б е н и х г ру па к а о нови х ф ор ма ц и ја ев р оп ске в ој ске [ Ma jor 2011]. Спо с о б но с т и в ој ске по т р е б не з а и з в о ђе њ е ов а к ви х опе ра ц и ја на уда љ е ној т е ри т о ри ји ви ше су од ли ка екс пе ди ци о них сна га, и, оне су, обич но, мно го ску пље и не а де кват не за соп стве ни раз вој у ма лим зе мља ма. Учешћe ма лих зе ма ља у мо де лу европ ске за јед нич ке вој ске с екс пе - ди ци о ним вој ним способности мa, усме р е не су на ма њ е спе ц и ја л и с т и ч ке уло г е и з а дат ке, к а о од г о в ор на оче к и в а њ а моћ н и ји х ев р оп ск и х з е ма љ а да ма ле з е м љ е бу д у де о св е у к у п не ко лек т и в не од бра не ш т о је т а ко ђе је - дан од на чи на уче шћа у већ по ме ну том ко лек тив ном одбрамбеном кишо - бра ну [Це ло ви то об ја шњено у: Molling 2011]. Политичке похвале које обил у ју по с лед њи х г о д и на, з а ко о пе ра т и в но с т у с а ра д њи с ма л и м з е м љ а ма, а до ла з е од гла в н и х ев р оп ск и х з е ма љ а, н и су у су ш т и н и к љу ч но п и т а њ е ова квих ин те гра ци ја. Кључ но пи та ње је, да ли су ма ле зе мље у ста њу да о б е з б еде к в ал и т е т с а р а д њ е н а ис т ој, оче к и в а ној, о сно ви, с о б зи р ом н а не до вр ше ност ре форм ских про це са и не до ста так од го ва ра ју ће тех но ло - ги је и ка дро ва. Тра д и ц и о на л н и кон цеп т од бра не Ев р о пе к р оз кон цеп ц и ју Н А ТО - а, по ја вом но ви х зе ма љ а, добио је к ако нов а ч ла н с т в а т а ко и но ве п р о г ра ме, као што је и про грам Парт нер ство за мир [и з вор но и це ло ви т о п ри к а з а н у мо но гра фији НАТО-ПзМ 2006] а у окви ру ње га нај но ви ји ин ди ви ду ални ак ци о ни план ко ји је пот пи са ла и на ша зе мља [ИПАП 2014]. Парт нерс т в о з а м и р је д а н је од н ај у т и ц ај н и ји х п а с а м и м т и м и н ајз н ач ајн ији х до ку ме на та у ко ји ма се су штин ски ви де фак то ри но вих кон цеп ци ја одбра не. Овај п р о г ра м п ред с т ав љ а доп у нск и пол ит и чк и бала нс у односима д ру г и х з е ма љ а ев р оп ског и окол ног п р о с т о ра к а ко с а з е м љ а ма ЕУ т а ко и по с е б но с Р у си јом. О н п р ед с т а в љ а, по р ед Н А ТО - а, нај у т и цај н и ји фа к- тор на са др жаје нових програмских и безбед но сних ин те гра ци ја на европском п р о с т о ру. Пр о г р а м Н А ТО и н т е г р а ц и ја и њи хо в а ко о р д и н а ц и ја с по ме н у т и м ев р оп ск и м, од бр а м б е но - б е з б ед но сн и м и н иц ијат ив ама, које с е р а з р а ђу ју у ок виру ЕУ, подр аз умев а с уш т и нск и комп ат иби лне, а не редун дант не војне програме. Не улазећи у политичку компоненту Партнер ства за мир, сâ м сад ржај брисе лског ок ви р ног до к у мен т а о ц и ље ви ма овог про гра ма, из го ди не, чи ни не ко ли ко основ них ста во ва принц ип ије лног до г о в о р а ко ји ис к а з у ју и м п л и ц и т но р а злог е б е зб едносн и х ин те гра ци ја с НА ТО -ом. Ста во ви ко ји пред ста вља ју по ли тич ко без бедно сне аспек те ци ље ва про гра ма [НАТО-ПзМ 2006: 60 64], ни су пред мет ра з ма т ра њ а у ов ом ра д у. Оба в е з е п р е у з е т е с т а в о ви ма о з а јед н и ч к и м а к- ц ијама и и нт е р о пе ра би л нос т, к а о и с т а н дар д и за ц и је, п редс т ав љ ају домен г р а н и чн и х пол и т и ч к и х и с т р а т е ш к и х п и т а њ а, а св оде с е н а одл ук у о п ри с т у па њу кон цеп т у ко лек т и в не од бра не. О н и да љ е воде у нову одл ук у о т о ме д а л и с т р а не по т п исн ице желе д а р а звију међус о бн у с ар а дњу у ок ви ру и н д и ви д у а л ног пар тне рског п рог ра ма и у н у т ар вој ске сво је зе м ље ко ја с е св о д и на п у н у т ех но ло ш к у и ор г а н и з а ц и о н у и н т е р о пе ра би л но с т с Н А ТО сна г а ма. Овај с т а в, иа ко екс п л и ц и т но н и је сад ржа н у Бриселском

7 спо ра зу м у, о сно в а је з а ф ор м и ра њ е но ви х к ри т е ри ју ма в ој ног, а по с е б но в ој но т ех но ло ш ког к в а л и т е т а. На и ме, с т е пен и н т е р о пе ра би л но с т и од р е - ђ ен е в ојно - о р г а н и з а ц и о н е це л и н е (че т е, б а т а љ о н а, и тд.) по с т а в љ е н је з е м љи пар т не ру, к а о у т в р ђен м и н и м у м к в а л и т е т а в ој не је д и н и це по де - ф ин ис ан и м с т а нд а рд им а Н АТ О - а. И нт е ропер аби лно с т, б е з о бз ир а н а по л и т и ч ке с а д р ж а је и ц и љ е в е и з ко ји х је на с т а ла, не с у м њи в о је да н је од ви с о к и х к ри т е ри ју ма, ко ји м с е мо же оце н и т и у н и в е р з а л но с т в ој не је д и- ни це, па и са мог вој ни ка (или по са де бор бе ног си сте ма), за од ре ђе не опште и спе ци јал не усло ве упо тре бе, на про из вољ ном и иза бра ном ме ђуна род ном те ре ну и окру же њу, као део здру же не ме ђу на род не вој ске. Ра з в ој и н т е р о пе р а би л н и х спо с о б но с т и в ој ске, и а ко сп ад а у домен по ли тич ких од лу ка, у се би су штин ски са др жи, као нај ва жни ју прет по - став ку, пре све га, вој но технолошку димензију. Без одговарајућих техноло - г и ја не мо г у ће је по с т и ћ и р е спек т а би л н у и н т е р о пе ра би л но с т б е з о б зи ра на дру ге вој но ор га ни за ци о не ква ли те те вој них са ста ва. Та ко ђе је не мо - гу ће раз ви ја ти до ма ће технологије које обез бе ђу ју но ве ефи ка сне спо соб - но с т и ору ж а н и х си с т е ма, т а к в е да о с т в а р е а де к в ат но и н т е р о пе ра би л но с а де ј с т в о дом а ћег с и но с т р ан и м. Сл уч а је ви ис т оч но е в р оп ск и х з е м а љ а ко је су по л и т и ч к и п ри с т у п и ле Н А ТО -у, с ма њи м и л и в е ћ и м с т е пе ном и н и в о о м и нт е роп ер аб и лн о г п р ил аг ођ ав ањ а, с уоч ав ај у с е т е хн ол ош к и, нор ма т и в но и ор г а н и з а ц и о но, с ма њ е и л и ви ше т е ш ко ћ а, к р оз но в е е ле - мен т е ко лек т и в ног си с т е ма од бра не, ви с о ко ор г а н и зо в а ног и т ех но ло ш к и ви со ко опре мље ног здру женог одбрамбеног савеза, иако се о томе, углав - ном, јав но не го во ри. У Н У Т РА Ш ЊА И Н Т ЕР ВИ ДОВ СК А И Н Т Е Г РА Ц И ЈА И ФЛ ЕК СИ БИ Л НО СТ М А ЊИ Х ОД БРА М БЕ Н И Х А Р М И ЈА 435 О п ш т и по к а з а т е љи јед но р од н и х фу н к ц и ја в ој не ор г а н и з а ц и је, мо г у с е св е с т и н а е т а ло н и р а не к рит еријуме ко ји с у г о т о в о у сви м а р м и ја м а све та, ако не исти оно бар слич ни. Та кви ета ло ни од но се се на пој мо ве као што су: в а т р е не мо г ућ но с т и на о ру ж а њ а и м у н и ц и је, и б ор б е не мо г ућ но с т и је д и н и ца ко је с њи ма ф ор ма ц и ј ск и ра с по ла ж у. Ови ета ло ни представљају основну ме ру ква ли те та, пр ве, од брамбе не уло ге вој ске и од брам бе них мо гућ но сти ње них вој но ор га ни за ци о - н и х, а по с е б но в ој но т ех н и чк и х сис т ема. О в а д в а пој ма и н т е г ри с а н и су у вој ној ор га ни за ци ји и пресудно утичу на оцену укупне ефикасности дејс т в а в ој ске, од но сно, њ е не б ор б е не т ех но ло г и је. К ада је р еч о концепт у моде рн из ац и је вој ске д р ж а в н и м д у г о р оч н и м у л а г а њ ем не р а ц и о н а л но је п л а н и р а т и с т р а т е г и ј ске т ех но ло ш ке по т е з е оп ре ма ња ко ји за до во ља ва ју по т ре бе са мо јед ног ви да, и л и рода, и л и неког њ е г о в ог де л а н а до м а ћем н и в оу у ко л и ко оне н и с у с а гле д а не с а спек т а ш и р ег т ех но ло ш ког зна ча ја з а це ло ви т и кон цеп т од бра не. Та к в а п ра к с а на с леђена је и з в р емена х ла дног рат а и п р едс т ав љ а нас т ав а к кориш ћењ а по с т о је ћег бор бе но т ех но ло ш ког по т ен ц и ја ла ш т о не доп риноси п ромен и

8 436 кон цеп ц и ја од бра не већ само ск р омно у на п р е ђу је по с т о је ће, у гла в ном по ефи ка сно сти. То по себ но не ма сми сла за ма ње зе мље и си ро ма шни је буџе те иа ко на из глед де лу је да је баш код та квих зе ма ља то оправ да но. Не рен та бил ност та квог при сту па је у то ме што се скром ни бу џе ти из лаж у в е л и ком д у г о р оч ном, у гл а в ном к р е д и т ном, д рж а вном т р ош к у а д а су ш т и н ск и не добијају свеобух ватн и нап ре да к од бра м бе н и х спо соб но с т и, већ спе ци ја листич ки сег мент ни на пре дак, на ме њен ужем и мањем спектру од брам бе них опе ра ци ја. Пред у слов за за ме ну ова кве прак се је аде - к ват на т ех но ло ш ка и н т е г рисанос т родова и видова војске све до најн ижег т а к т и ч ког ор г а н и з а ц и о ног н и в оа ко ји би мо г а о да оп ра в да и у н и фи ц и ра д о м а ћ и р а з в ој одр еђ ен и х т ип ов а в ојн и х т е хнол ог ија. Јед а н од т ак в и х концепата рато ва ња је и кон цепт мре жног цен тричног ратоводства познат као NCW (Net work Cen tric War fa re) про жет кроз аме рич ки кон цепт но в е коп не не в ојске з а г од ин у у Пе н т а г о но в ом н а ц р т у г е не р а л а В а л ко р т а [ Va l c o u r t ] а ш т о у е в р оп с ком мо д е л у т а ко ђ е п р ед л а же [ Ma jor 2010]. Та ко ђе у но в е кон цеп т е ра т о в а њ а спа да и кон цеп т здру жене в а т ре не п о др ш ке JFS (Jo int Fi re Sup port) струк тур но раз ра ђен у ра ду ви ше ау то ра на аме рич кој ви со кој шко ли у Мон те ре ју [Tyler 2006], али и у д ру г и м но ви ји м до к у мен т и ма а ме ри ч ке вој ске и Н АТО а л ија нс е. Да би се оства ри ла ин те гри са ност ви до ва и ро до ва не на ко манд ном већ на дир ек т ном у п р ав љ ач ком н и в оу (до и з в р ш и о ц а ло к а лног в ојног з ад а тк а у сви м опе р а ц и ја м а) по т р е б но је п р в о н а в е с т и не ке ч и њ е н и це в е з а не з а основ не прин ци пе бор бе ног де ло ва ња и њи хо ве по ве за но сти с прин цип и ма б ор б е н и х и не б ор б е н и х т ех но ло г и ја. Прин ци пи појединачних и групних борбених дејстава како целовит о т ако и у поје д и нач н и м т ех н и ч к и м е ле мен т и ма б ор б е н и х т ех но ло г и ја, з а сн и в а ју с е на з а ко н и ма фи зи ке и ме х а н и ке, т ј. ра з л и ч и т и м к р е т а њи ма и раз ме на ма енер ги ја, од пројектила пре ко оруж ја до коп не них, ва здуш н и х и в о де н и х п л а т ф о р м и. Кон т р о л а њи хо ви х фу н к ц и ја је по св о јој са вре ме ној тех но ло шкој су шти ни ди ги та ли зо ва на ме ха ни ка и елек тро - н и к а, т ј. ме х а т р о н и к а, ко ја с е у ко нач ном св о д и на у к у п н у и н т е г ра ц и ју у п ра в љ а њ а в а т р ом, ма не в р ом и вој н и м је д и н и ца ма па све до у п рав љ ањ а екс п ло зи јом у кон цеп т у б о је ви х гла в а у т р е н у т к у п ри с т у па и /и л и не ког д ру г ог по с е б ног деј с т в а на ц и љу. Да к ле, у п ра в љ а њ е б ор б е н и м т ех но ло - ги ја ма је но во свој ство са вре ме не вој не док три не, од упра вља ња ин фор - ма ц и ја ма, ко је кон т р о л и ше ко ма н д но -и н ф ор ма ц и о н и и о ба в е ш т ај н и систем вој ске, па до упра вља ња деј стви ма. Ре а го ва ње вој ске у бор би и ње - но де ло в а њ е н а р а з л и ч ит е ц иљ ев е је п р о це с ко ји је од а в но п р е р а с т а о г ра н и це у н у т ра ш њи х ор г а н и з а ц и о н и х п р о це д у ра би ло ко јег в ој но ор г а- н и зо ва ног ро да и л и ви да. Ра зл ике у видови ма, к а о ш т о су коп не на вој ск а, в азд ухоп ловс т в о, морнарица, косм и чке снаг е, с т рат еш ке снаг е, пот ич у од п р о с т о ра на којем се п лан ира, ра спор е ђу је и о с т в а ру је њи хо во деј с т во што се ја сно ви ди из мо но гра фи је о оп штем на чи ну ма те ма тич ког мо де - л и ра њ а и оце н и деј с т а в а у ско р о сви м по с т у п ц и ма [Brac ken et al., 1995]. То усло в љ а в а т и п б ор бе не п лат фор ме, на о ру ж а њ а и м ун иц ије пог одне з а т ак в е а мбијент а лне ус лов е. Д ак ле, видови с е р а зл ик ују по ок ружењу у

9 437 ко јем де лу ју и по ти по ви ма бор бе них и не бор бе них плат фор ми ко је ко - ри сте за кре та ње и де ло ва ње и у скла ду с тим и ка рак те ри стич ним на о- р у ж а њ е м оп р е мом и м ун иц ијом. М ањ е с е р а з л и к у ју по ц и љ е в и м а н а ко је де лу ју, осим кад де лу ју у ди рект ном ви дов ском су ко бу, што је глав - н и по с т у лат у к р е и ра њу но ви х ра т о в а и рат н и х деј с т а в а. Ч и с т о ви дов ск и су ко би ка кви су би ли по зна ти у исто ри ји, ни су ве ро ват на свој ства бу дућих, на ро чи то не од брам бених ратова. Ро дов ске раз ли ке ви ше се ис ка зују у вр сти на о ру жа ња, али и по вр сти ци ље ва, па са мим тим и од ре ђе ним уну тра шњим про це ду ра ма вој них је ди ни ца у то ку упо тре бе и ко ри шће - ња ва тре не мо ћи. Мо же с е с ло б од но р е ћ и да не ма оз би љ не мо де р н и з а ц и је в ој ске б е з и нт е рвидовск и х, т а кт и чк и х, в ојнот е х но ло ш к и х и н т е г р а ц и ја, од ко ји х п р е суд н у уло г у и ма ју фу н к ц и је п р е ц и зног г а ђа њ а и бр з ог ма не в ри с а њ а, без об зи ра ко ји се вид или род вој ске раз ма тра. Слич ну ви зи ју има амери ч к а док т ри на з а г о д и н у [Val co urt 2009] у ко јој се, по ред осталoг, по с е б а н зн а ч ај д а је сн а зи в а т р е ног уд а р а, до м и н а н т ној у ло зи м а не в р а, фо ку си ра ној ло ги сти ци (што би зна чи ло пот пу но припремљене све функц и је по д р ш ке са мо за т у опе ра ц и ју и том вре ме н у де ло ва ња) и на рав но сав р ше ној ор г а н и з а ц и ји кон т и н у а л не оба ве ш т ај не и о смат рачко и звиђачке функ ци је и то пре, у то ку и на кон опе ра ци ја. То по твр ђу је по тре бу за из бор прет по став ке о основним упоредним ета ло ни ма за утвр ђи ва ње ефи ка - сно с т и ви довск и и н те г ри са не вој ске. У овом ра за ма т ра њу, усво ји ће се став да је глав ни по ка за тељ ко ји де фи ни ше укуп ну бор бе ну моћ је ди ни це у концеп т у т а ко зване зд ружене ват рене под р ш ке, у с т вари, т ехнолош к и фа кт ор на о ру ж а њ а по знат к а о в а т р е на моћ ма њ е и л и ви ше п р е ц и зног ору ж ја и бр зи на м а не в ри с а њ а и р а с по р е ђи в а њ а б ор б е н и х п лат ф ор м и и њи хо в ог ору ж ја. И на че ови пој мо ви ни су но ви и не по зна ти на шој бившој и садашњој вој сци, на шта ука зу је и по гла вља о при пре ми и на чину заједничког дело - в а њ а в а зд у хо п лов н и х и сна г а з а јед но с д ру г и м ви до ви ма [ P r i r uč n i k RV i PVO, 1980]. И па к, по след њи х г о д и на ова к ви кон цеп т и су по се б но до би л и на зна ча ју, пре све га због чи ње ни це да је за тро шак ра та пре суд но вре ме њ е г о в ог т ра ја њ а, па с е зд ру ж и в а њ ем сна г а, бр же и е фи к а сн и је по с т и ж у не с а мо ло к а л н и в ећ и ма њи т а к т и ч к и ц и љ е ви у мо де л и ма ра т о в од с т в а. У ск ла д у с т и м, ви ше се ис п ла т и и н т е г ри са т и деј с т ва сви х ро до ва и ви до - в а у па ра ле л ном де ло в а њу на ода бра не ц и љ е в е, св е до нај ма њ е т а к т и ч ке операц ије, него реаговат и пос т у пн и м у к ључ ивањем видовск и х п роцед ура од коп не не вој ске, мор на рице, в азухоп лов с т в а, и д у ћ и од ви шег к а н и жем н и в оу, у ск л а д у с р а з в о јем си т у а ц и је. О в ај п ри с т у п је т и п и ч н а ло г и к а ра т о в а њ а по ме н у т и х екс пе д и ц и о н и х сна г а, а л и је в р ло ко ри с т а н з а п р е - в ен т и в н у од бра н у ма л и х т е ри т о ри ја и з е ма љ а ко је не мо г у оче к и в а т и од в ла с т и т и х ре су р са и ка па ц и т е т а од бра не д у г а т рај н и је и з д р жа ва ње ш и рег ло к а л ног и л и к а м па њ ског су ко ба. Полазећи од прет по став ки са вре ме не при ме ње не ме ха ни ке и опе раци о не ма те ма ти ке, по ста вља се пи та ње, шта то обез бе ђу је по сту пак инт е рвидовске и нт ег рац ије војске на у н ут ра ш њем т а к т и ч ком, а не са мо к а о до са да, на опе ра тив ном ни воу.

10 438 К а о (1) п рви п ред у слов за јед н и ч ког де ло ва ња на ц и љ, са било к ак ви х ви дов ск и х п лат ф ор м и, би ло ко ји м ви дов ск и м и л и и н т е р ви дов ск и м на о - ру ж а њ ем, в о ђе ном и л и не в о ђе ном м у н и ц и јом, по т р е ба н је је д и н с т в е н и поступак који обезбеђује координацију времена и просторних координата ра д и о с т в а ри в а њ а и по в е зи в а њ а у си с т ем д и р ек т ног у п ра в љ а њ а дејством. Ово ва жи, ка ко за на ви га ци ју и ма не ври са ње, та ко и за га ђа ње и в о ђе њ е и у п ра в љ а њ е до ц и љ е в а, у р е а л ном в р е ме н у, под јед на ко ме р е но за све ви до ве и ро до ве и њи хо ву пре ци зну ин те ли гент ну му ни ци ју. То је истовре ме но и пред у слов ин тер ви дов ских про цедуралних бор - бених интеграци ја на тех но ло шком ни воу. Бр зо пре ра чу на ва ње исто родн и х п ро с т ор н и х ве л и ч и на механ ике (к ине ма т и ке ле т а, к ре т а њ а и г а ђа њ а) з а коп не не, в а зд у ш не и по мор ске п лат ф ор ме, к а о и усме ра в а њ е њи хо в ог ору ж ја и ле т п р о јек т и ла до ц и љ а, т ра ж и, на с а мом по че т к у, је д и н с т в е но и у н и фи ц и ра но озна ча в ањ е ис т ор одн и х в е л и ч и на у п р о с т о ру и в р е ме н у. Та кав при ступ обез бе дио би не ким ви до ви ма и не ким плат фор ма ма ефика сни је, а не ким ком пли ко ва ни је, а са мим тим и мање ефикасно, деловање од по сто је ћег. Д ру г а ч и ји п ри с т у п з а х т е в а о би ф о р м и р а њ е но в ог, з а св е ви до в е и ро до ве је дин стве ног ко ор ди нат ног си сте ма, ко ји се раз ли ку је од до са дашњих уско спе ци ја ли зо ва них, и ко ји би био уни вер за лан за по тре бе њихов ог зд руженог де ло в а њ а. Та да би с е мо гло п ла н ир ат и, додељив ат и и г а ђа т и ц и љ у би ло ко јем п р о с т о ру, с нај е фи к а сн и јом в а т р ом з а нај к ра ће вре ме, без об зи ра на вид, род или бор бе ну плат фор му, без тран сфор мац и ја ко ор д и на т а и п р е ла ск а на р о дов ске в ој не п р о це д у р е. То ће на ра в но зах те ва ти и уни фи ка ци ју оруж ја, а де ли мич но и му ни ци је. Дру ги пред у слов (2) ин тер ви дов ских ин те гра ци ја на нижем тактичком ни воу је за јед нич ко интервидовско пла ни ра ње ва тре не мо ћи и густи не ва тре ног де ло ва ња на циљ као и ефи ка сно сти ва тре ра ди ета ло нир а њ а з д ружен и х и н т е р ви дов ск и х сн а г а н а о снов ном т а кт и чком н ив оу. Овај пред у слов омо гу ћа ва да се ва тре на моћ коп не не јединице и такозван е п о л и г он с ке с н а г е и б о р б е н е с н а г е в а з д у хо п лов н е је д и н и ц е ко је с у и з не с е не к а о је д и н и ч н и о снов з а п ла н и ра њ е де ло в а њ а в а зд у хо п лов н и х сна га [Priručnik RV i PVO, 1980], а што се по себ но у бу дућ но сти мо же од но си т и на сна г е сме ш т ене на б е сп ило т не п лат фор ме, мо г у нор м и ра т и, рен та бил ност но оце њи ва ти и груп но фор ма циј ски организовати, до најни жег так тич ког ни воа. И н т е г ри с а но и н т е р ви дов ско по сма т ра њ е бр зи не р е а г о в а њ а и на виг а ц и о н и х к а р а к т е ри с т и к а м ун иц ије и б о рб ен и х п л атф о рм и и њихови х гре ша ка од ре ђу је укуп ну ефикасност дело ва ња, та ко ђе уз по моћ упо тре - бе је дин стве ног ко ор динатног система. Исти окол ни про стор ни и вре - мен ск и па ра ме т ри, ко ји и з азив ају ис т ор од не т и по ве г р е ша к а г а ђа њ а, а ко су ме р е н и у ис т ом ко ор д и нат ном си с т е м у, ис к а зу ју, на је д и н с т в ен и ме - ђу соб но упо ре див на чин, ква ли тет оруж ја му ни ци је и бор бе них плат - ф ор м и с ко ји х с е де л у је. На Ма ш и н ском фа к ул т е т у у Б е о г ра д у по с т о ји з а н и м љи в и зна ча ја н по к у шај [Obradović et al., 2012; Pe t ro v ić et al., 2013; Mi li nović et al., 2011], ко ји је још у на уч но и стра жи вач кој фа зи, да се фор-

11 439 мира јединстве ни тип ко ор ди нат ног си сте ма ко ји би могао да буде корис тан у п ри ме н и на и нт е рвидовске и нтег рац ије вазд ухоп ловс т ва и копнене вој ске што би до при не ло да се утвр де је дин стве ни кри те ри ју ми за универ зал но ме ре ње ква ли те та ва тре не и бор бе не мо ћи ви до ва вој ске. Тех но ло ш к и посм ат р ано, сви п р едус лови з а јед и нс т в о п р ос т о рног де ло ва ња, уве ли би пот пу но нови приступ ана ли зи и про ра чу ну так тичко - т ех н и ч к и х з а х т е в а, к а ко з а и н т е л и г ен т н у м у н и ц и ју, т а ко и з а ус ло в е и н т е г ра ц и је ору ж ја на б орб ене п латформе, у сви м видовима и р одовима, и ко нач но обез бе ди ли ефи ка сну фор ма циј ску ин те гра ци ју ро до ва и видо ва на основ ном и здру же ном так тич ком ни воу. Та ко би се мо гао по стави т и п ри н ц и п оја ча ва ња је д и н и ца по по т ре би и у ск лад у с ра сполож иви м ре су р си ма, м но г о јед но с т а в н и је не г о с фи к сн и м фор ма ц и ј ск и м са с т а вом, а да се при том пи та ње ва тре не и бор бе не мо ћи не ре ме ти, због не до стају ће т ех но ло г и је и не флек си би л не ор г а н и з а ц и је. КОН Ц ЕП Т Ф ОР М И РА ЊА МО Д У Л А Р Н И Х ВОЈ Н И Х Ј Е Д И Н И Ц А Пр ојект о в а њ е в ој не ор г а н и з а ц и је з а ме ђу на р од не и н т е г ра ц и је к а о и з а по ме н у т а и н т е р ви дов ск а де ло в а њ а и п ла н и ра њ а опе ра ц и ја з а х т е в а ће у бу д ућ но с т и ф ор м и ра њ е б ор б е н и х т и мо в а з а ви ше на мен ске опе ра ц и је. Отво ре не струк ту ре ма њих вој них мо ду лар них сна га за здру же не за дат - ке вој ске и то D3&I, CCIS и CEH, зах те ва раз ли чи те спо соб но сти, па са мим тим и но ву ор га ни за ци ју де ло ва вој ске на ба зи модуларних састава, к р оз о т во ре не с т ру к т у ре ор г а н и зо в а њ а од ма њи х вој н и х је д и н и ца све до по т р е б не т а к т и ч ке це л и не. Е ле ме н т и мо д у л а р ног кон це п т а с а д р же на че ла која з а х т е в а ју п р о јек т о в а њ е ор г а н и з а ц и о н и х мо д у ла по је д и нач но за сваку опера ци ју. Има ти мо ду лар ну струк ту ру на свим нивоима, углав - ном с а мо о д р ж и ву и спо с о б н у да де л у је ис т о в р е ме но у т рад иц иона лн и м, к а о и ра ш ч ла њ е н и м ф ор ма ц и ја ма на б ор б е не г ру пе и т и мо в е, к љу ч на је о р г а н и з а ц и о н а спо с о б но с т ко ја з а до в о љ а в а но в е ком п р о м и сне з а х т е в е д и з ај н и ра њ а нов ог т ипа б орб ене копнен и х в ојн и х јед ин ица [ U.S. A r my War Col le ge Key Stra tegиc Is su es List, Ch.14, 2010]. За европ ске сна ге оквирне пре по ру ке да те су, као што је већ ре че но, у ра ду К. Мејџор и К. Мо линг [2011] о европ ским бор бе ним гру па ма [Ma jor 2011] по св е ће ном у це л и н и са мо том пи та њу, али мо гу би ти и дру га чи је про јек то ва не за по себ но захте ва не опе ра ци је и ми си је као, на при мер, у ра ду: М. Милиновића и др. [2013], где су да ти кон крет ни при ме ри до ма ће иде је о модуларним састави ма о че му ће и у овом ра ду не што ка сни је би ти ре чи. За ма ле зе мље нај бо ље је да пла ни ра ју стратегије које по кри ва ју раз ли чи те зах те ве бор - бе не организа ци је у вој ним је ди ни ца ма, осла ња њем на својеврсни екс - пе ри мент у пројектовању специјалистичких модуларних борбених и не - б ор б е н и х т и мо в а. О в а к ви т и мо ви мо гл и би да о б е з б е де и ор г а н и з о в а њ е вој не је д и н и це с ра з л и ч и т и м п р о мен љи ви м бор бе н и м, а л и и неб орбен и м тех но ло ги ја ма. Та кви са ста ви мо гу се фор ми ра ти око мешовите командне с т ру к т у р е спо с о б не да п ри х в а т и в о до в е и ма њ е т имов е р а зл ич ит и х

12 440 у че сн и к а оп р ем љ е н и х но ви м т ех но ло г и ја ма у к љу ч у ју ћ и и ц и ви ле, ш т о је раз ра ђе но на при ме ру при ме не вој ске за за шти ту кри тич не ин фрас т ру кт ур е [ M i l i nov ić a nd Jeft ić 2013]. Во до ви б о р б е н и х т и мо в а и г ру па ра з л и ч и т и х у че сн и к а парт иц ип ирал и би на п ри нц ип у з амене мод ула, на свим нивоима пре ма по тре би опе ра ци је и ми си је ко ја се извршава. Тако - ђе, у че сн и ц и по т и п у ор га н и за ц и је мо ра ју за до во љи т и ка ко екс пе д и ц и о не та ко и кам пањ ске вој не сна ге, сна ге за по тре бе уче шћа у ми си ја ма ци вилне за шти те итд. Оне тре ба да од го во ре на пред ви ђе ни спек тар иза зо ва и п ре т њи и да буд у п рименљиве у ра зл ич ит и м п р евент и вн и м операц ијама к р оз з а јед н и ч ке ц и ви л но -в ој не м и си је а ч и ји кон цеп т с е на че л но сма т ра п ри х в а тљи ви м ча к и код ра з в о ја т ех но ло ш к и х си с т е ма з а в ој не на ме не у м и р но доп ск и м усло ви ма [Johnson 2012]. У том сми слу је ди ни ца би мо гла да бу де спо соб на да упо тре бља ва спек тар так тич ких од брам бе них тех но - ло г и ја, ба та љон ског и н и жег н и воа од г о вор но с т и, а л и и т ех но ло г и је ко је се ко ри сте у ван ред ним и/или кри зним си ту а ци ја ма. ФУНК ЦИ ЈЕ ВОЈ СКЕ И ТЕХ НО ЛО ШКИ ЗАХ ТЕ ВИ ЗА ЊИ ХО ВО О СТ ВА РЕ ЊЕ Три о снов не фу н к ц и је и з не т е у мо но г ра фи ји М. Ков ача и др. [2006], ко је к а ра к т е ри ш у де ло в а њ е в ој ске су: е фи к а сно б о је в о де ло в а њ е, ефи ка сно упра вља ње и ко ман до ва ње, и е фи к а сна з а ш т и т а и о б е з б е ђе њ е. Спо с о б но с т в ој не је д и н и це, да к ле, в ој не ф ор ма ц и је, д и р ек т но з а виси од ва тре не мо ћи оруж ја с ко јим она рас по ла же, за тим, од сте пе на аут о ма т и з о в а н и х фу н к ц и ја, од б ор б е не г о т о в о с т и з а и з в р ше њ е г а ђа њ а, од бр зине п ремеш т ања на опт има лне позиц и је (ма не ври са ња) и тд. За ви снос т б ор б е н и х спо с о б но с т и од ра с по ло ж и ви х б ор б е н и х и д ру г и х в ој н и х т ехно ло ги ја про те же се кроз све три основ не функ ци је ефи ка сно сти све до њи хо в е у к у п не оце не ко ја с е ис к а зу је к а о це ло ви т а е фи к а сно с т в ој не је - д и н и це. Ве л и ч и на и о би м в ој не је д и н и це т а ко ђе је у т ицајна в ел ич ина на сва ку од основ них функ ци ја ефи ка сно сти али и на си стем у це ли ни. Бројно с т и у т и цај људ ског фа к т о ра (оп т и ма ла н бр ој в ој н и к а) т а ко ђе с е р е г у- л и ш у т ех но лог ијом п ри чем у с е б орб ена мо г ућ но с т је д и н и це по по т р е би мо же у ве ћа т и и л и сач уват и. Веома је т еш ко пос т авит и в лас т ит е (домаће), не за ви сне кри те ри ју ме о степену ефикасно сти ове три нај ва жни је функци је укуп не вој не ефи ка сно сти, без по ре ђе ња са стан дар ди зо ва ним, техно ло шки раз ви је ним, или слич ним си сте ми ма стра них ар ми ја. Ст ра т е г и ј ск а и л и опер ат и вна з ам ис а о од бр а не о би ч но с е ф ор м и р а и д у ћ и у су с р е т в ла с т и т и м т ех но ло ш к и м и ра з в ој н и м мо г ућ но с т и ма и л и оче к и в а н и м оп р е м а њ е м в ојске к р о з ме ђу н а р од не н а б а в ке. Те к к а д а с е с т ек не зна њ е о п р ед но с т и ма од бра не к р оз у ви д у нај с а в р е ме н и је т ех но - логије, могу се утвр ди ти са вре ме ни зах те ви за све у купне борбене могућно с т и и р е д и з ај н и р а т и по с т о је ћ и т а к т и ч к и и опе р а т и в н и з а х т е ви ко ји де фи н и ш у о би м и в е л и ч и н у к а па ц и т е т а од бра не.

13 441 Уви д у најса вре ме н и је т ехнолог ије ча к и на н и жем, т а к т и ч ком, н и воу које се по не к а д т а ко ђе т е ш ко на ба в љ а ју, о т ва ра но ве концепц ије одбране. Ово је пре све га за то што се на так тич ком и опе ра тив ном ни воу исти зада ци, мо гу раз ре ша ва ти раз ли чи тим бор бе ним тех но ло ги ја ма (раз ли чит и м на о ру ж а њ ем), с ра з л и ч и т и м в ој но - ф ор ма ц и ј ск и м си с т е мом ор г а н и- з о в а њ а. У ма т е ма т и ч к и м и операт и вн и м а на л и з а ма в ој не е фи к а сно с т и и т а ко зв а н и м т а к т и ч к и м и б ор б е н и м су по зи ц и ја ма ко је с е ра з ра ђу ју у т е - ор и јам а с им ул ац ија, п оз н а т је с т а в д а с е у њим а т е хн ол ош к и ф а кт о р у зи ма к а о ог р ан ичав ајућ и ус лов. К ада с е т а к а в ог р а н и ча в а ју ћ и фа к т ор ва ри ра но вим пер фор ман са ма ко је пру жа са вре ме на тех но ло ги ја на о ружања и војне опре ме, као по сле ди ца ко ри шће ња но вих тех но ло ги ја до - би ја ју с е су ш т и н ск и д ру г а ч и ји кон цеп т и и по н у де з а р е ше њ а б ор б е н и х з а да т а к а. Та ко на п ри ме р, с р ед с т в а ч и је пе р ф ор ма н с е е фи к а сно с т и н и су би ле по зна те јед ном ко ри сни ку, у си му ла ци ја ма обич но по ка зу ју пот пуно дру га чи је оп ти мал но пре гру пи са ва ње, ка ко вој них сна га, та ко и начи на њи хо ве формацијске организације у односу на претходно замишље - не у п р о це с у г ру пне и нт ег р ац ије, к а о ш т о је т о п рик аз ано н а п римеру си м ул а ц и је с нови м т ипом р акет а [ Milinović et al., 2013]. Углав ном се по к а зу је ко л и ко је не р ен т а би л но ору ж је од р е ђе не с т а ри је т ех но ло г и је и це ло куп на вој но ор га ни за ци о на ше ма ко ја пра ти по тре бе ње го вог ко риш ће њ а и б ор б е ног ор г а н и з о в а њ а. Кључ ни еле мент за успе шну и ком па ти бил ну ме ђу народну интеграци ју стратешке од бра не ко ја не за ви си од по ли тич ке ори јен та ци је за припа дно с т не ком од в ојно -пол ит и чк и х с аве з а, би ће ра з л и ке и з ме ђу зе ма љ а у по гле д у н и в оа од бра м б е н и х т ех но ло г и ја. Д а на с т и з а х т е ви још н и с у до би л и св о је п у но а м би в а лен т но л и це, због по ли тич ких при о ри те та да се при хва ти пре све га по ли тич ко парт - нер ство и кон цепт ин тер о пе ра бил но сти по сва ку це ну. Ме ђу тим, они ће у бр зо пос т ат и гла вна п реп река у даљем с т варном ефикасном пар тне рс т ву и по треби међународне изградње здружених војних снага на компатиби л н и м знањима и т ехнолог ијама појед ин и х ч лан ица. То је ра злог з аш т о т ех но ло ш к а уса гла ше но с т зд руже н и х и н т е р на ц и о на л н и х вој н и х са с т а в а мо ра да бу де основ но пи та ње ко је тре ба раз ма тра ти и разрешити у будућ но сти. Као мо гу ћи при хва тљив про цес у бу дућ но сти мо же се предло ж и т и мо де л и н т е н з и в ног и е кс т е н з и в ног и н т е г ри с а ног по с т у п к а ра з - во ја ефи ка сно сти здру же не вој ске, на ба зи кри те ри ју ма за оце ну тех но - ло ш ке сп р ем но с т и њ е н и х по је д и нач н и х у че сн и к а [к а ко је т о ра з ра ђе но де таљ но у: Milinović and Jef tić 2013]. И н т ен зи в н и ра з в ој по т а к в ом кон цеп т у зна ч ио би у ра в но т е ж а в а њ е уче сни ка у здру же ним сна га ма ме ре но по истом нор ми ра ном кри те ри јуму ефи ка сно сти кроз по јединачно пости за ње ни воа тех но ло шке опре - м љ е но с т и и сп р ем но с т и з а руков ањ е т ак в ом т ехнолог ијом. Екст ензи вн и ра з вој зна ч ио би за јед н и ч ко ефи ка сно ко ри ш ће ње и по ве зи ва ње у че сн и ка и њи хо вих тех но ло ги ја на ни воу нор ми ра не ефи ка сно сти по ме ђу на родн и м с та н дар д и ма усво је н и м д и рек т и вом о с та н дар д и за ц и ји у л и т е ра т у ри [E DA-EA COS doc ]. Кон цеп т у на п р е ђе њ а од бра м б е н и х т ех но ло г и ја

14 442 зах те ва ће про јек то ва ње но вих мо ду лар них струк ту ра ор га ни за ци је војн и х сна г а у на ц и о на л ном п лан ирању одбране к ако би с е пос т игле брз е и ефи ка сне вој не фор ма ци је, стрикт но на ме ње не ак ту ел ном за дат ку и опре - м љ е не нај с а в р е ме н и ји м т ех но ло г и ја ма з а њ е г о в о и з в р ше њ е. К РИ Т Е РИ Ј У М И ЗА ПО Л У ЕМ П И РИ Ј СКО МО Д Е Л И РА ЊЕ ЕФИ К А СНО СТ И МО Д У Л А Р Н И Х Ј Е Д И Н И Ц А Об е по ме н у т е фа з е, и н т е н з и в н а и е кс т е н з и в н а фа з а ра з в о ја е фи к а- сно с т и, к а ко по је д и н ач н и х б о рб ен и х фу н к ц и ја, т а ко и у к у п не б ор б е не спо соб но сти вој не је ди ни це мо гле би се про це ни ти је дин стве ним по луем пи риј ским мо де лом. Овај модел би представљао скуп истородних конт и н у а лн и х н е п р ек и дн и х в ер ов а тн ос н и х фу н кц ија, које б и о п ис ал е и пред ви де ле при ро ду про мене и развој ефикасности. Свака од вероватно - сн и х фу н к ц и ја е фи к а сно с т и у ма т е ма т и ч ком мо де л у т р е ба ла би да п р е - по зна в ер ов ат н у в р ед но с т е фи к а сно с т и [ Milinović et al., 2011; M i l i no v ić a nd Jeft ić 2013] одг оварајуће војне фу н кц и је у ко јој се ре г ру т о ва њем но вог ор г а н и з а ц и о ног мо д у л а, с одг ов ар ајућ и м нови м т ехнолош к и м н ив оом, з а в р ша в а и н т ен зи в на фа з а и п р е ла зи у екс т ен зи в н у фа з у ра з в о ја е фи к а- снос т и. О в а вер ов атна в р едно с т е фик аснос т и п р едс т ав љ а ис т ов р емено и ме ру р е фе р ен т не т ј. з а х т ев ане е фик аснос т и одг ов арајуће в ојне фу н кц ије з а св е в ој не под је д и н и це ко је у че с т ву ју у зд ру же н и м опе ра ц и ја ма и м и- си ја ма, а и н д и р ек т но ис к а з у је н и в о ра с по ло ж и ви х т ех но ло г и ја и с т е пен об у че но с т и по са де з а њи хово кориш ћење. О ри јен т а ц и ја у ра з во ју мо де ла је да из ра зи до зво ље не то ле ран ци је ове вред но сти, проузроковане раз - л и ч и т и м т е хн ол ош к и м н ив оо м п од јед ин иц а које с е з д р уж уј у. Пор ед усклађивања војних јединица по ефикасности, учесници у мисији се мо - р а ју уск л а д и т и и у од но с у н а зн а ч ај н и в о а т ех но ло ш ке оп р е м љ е но с т и који п р о ис т иче и з ц и љ е в а м и си је з д ру ж и в а њ а. У т ом см и с л у с е по р ед в е р о в ат не фу н к ц и је е фи к а сно с т и мо ра ју у в е с т и и в е л и ч и не (фу н к ц и је), з н а ч ајнос т и р а сполож ив и х и л и нов ои м п ле ме н т и р а н и х т е х но ло г и ја ( у да љем тексту зна чај ност), за сва ку по је ди нач ну борбену функцију. Раз - лике у зна чајности зависе од очекиваног сте пе на ко ри шће ња но вих тех но - ло ги ја у кон крет ном за дат ку или ми си ји. Та ко ђе се кроз па ра ме тар техно ло ш ке зна чај но с т и ис к а з у је оче к и в а н и до п ри но с т ех но ло г и је у св а кој појединачној вој ној на ве де ној ефи ка сно сној функ ци ји. Поред тога значајност ис ка зу је по тре бу за за ме ном ста рих ти мо ва, са од ре ђе ним спо соб - но с т и м а, но ви м т и мо ви м а, п ри л и ком и з ме не з а д а т ак а и м иси ја ко је с е до де љу ју ов а к вом флек си би л ном мо д у лар ном са с т аву к ако је о бјаш њ ено у кон це п т у по с е б ног в а ри ја би л ног м а т е м а т и ч ког модел а е фик аснос т и [Milinović et al., 2014]. Ко ри сн и к в ој не је д и н и це и б ор б е на м и си ја, да к ле, од р е ђу ју ре ле в а н т но с т не ке т ех но ло г и је ко јом је де фи н и са н мо г у ћ и н и во ефи ка сног де ло ва ња не ке бор бе не функ ци је. У том сми слу он мо же до - де л и т и у кон к р е т ном з а дат к у ра з л и ч и т е т ех но ло ш ке зна чај но с т и ис т и м вред но сти ма ве ро ват но сних функ ци ја ефи ка сно сти и та ко ода бра ти ар гумент за од го ва ра ју ћу ми си ју или за да так.

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа,

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа, Година XLIX Сремска Митровица Среда 2. децембар 2009. Број 2545 Цена 40 динара у овом броју: Сертификација градова Сарадња сремских општина и Вуковарско сријемске жупаније странa 2. странa 3. Јубилеј Скица

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија udc 821.163.41 31.09 Горан Максимовић (Ниш) Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија 305 1. Кључне речи: комедија, комично, смијех, хумор, пародија, роман, приповијетка, анегдота, композиција, комична

Læs mere

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017.

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. Ало, зна се како се овце чувају!» страна 6 Звезда падалица на Миси» страна 30 Број 4709, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. цена 40 динара БА ХРЕ ИН ПОД ТОЧ КО ВИ МА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017.

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. Представили први албум» страна 13 Два тима једна победа» страна 34 Број 4697, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА ГРАД СПОРТА Политика Тактика неоткривања

Læs mere

w w w. d e re t a. r s

w w w. d e re t a. r s www.dereta.rs Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА Уредник издања Александар Шурбатовић Copyright oвог издања Дерета Станислав Краков Путописи Приредио Мирко Демић ДЕРЕТА 2017. Београд УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Животни

Læs mere

Konsonanter udtaleregler

Konsonanter udtaleregler ÉÉ Konsonanter udtaleregler Der findes 21 konsonanttegn i det russiske alfabet. Antallet af konsonantlyde overstiger 40. Nedenfor gives en oversigt over bogstavtegnene og de lyde, disse kan angive. Bogstav

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Elvira Krylova København 10. juni 2014 Moskvas Statslige Lomonosovuniversitet elvira_krylova@yahoo.dk DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Russisk og

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips MT3120 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Jf1B~O. :..:.:-- "" t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ

Jf1B~O. :..:.:--  t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ Црногорска ~кадемија Jf1B~O ЈА_,"',ц:t,' ~CU с c>)i" x;t~trщ~т~~_"~c": :,: --------~...;..._------~~~~ :..:.:-- "" t И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ...... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ 1984 БРАНИСЛАВ

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

б

б 3 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 0 8 0 9 0 0 0 0 6 0 00 5 0 9 0 3 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 6 0 8 0 9 0 4

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА

ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА Андрићград, април 2015. Број 16 ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА 1874-1914. Прилози за историју српско-аустроугарских односа Почев од овог броја, Редакција Историјских свезака ће, у више наставака, објавити

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pн меймен=d дбав в~ел еƒ д б«= = зелзкнбмг=rf^= е=ir`=j=ommp= = = = = fp_k=vmjttotnjmojp= = t

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pн меймен=d дбав в~ел еƒ д б«= = зелзкнбмг=rf^= е=ir`=j=ommp= = = = = fp_k=vmjttotnjmojp= = t pн мейменd дбав в~ел еƒ д б«зелзкнбмгrf^ еir`jommp fp_kvmjttotnjmojp t нн дбавa йзнwalommplpsum kб нлмбн«т мбн ~о г~ пзк«ео ко дозм«б «еlз зй еƒ~~к г~~вн«ззк гб««до~е«кмвi знзвзйб Iгб кз бдгi дмб«лƒ~е«з

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ KРАЈИНА 308 СТАРИНЕ НОВИНЕ Др Васо Глушац НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Мјесто предговора Поводом неразборитих нападаја на г. Станојевићеву Историју српскога народа, подврћи ћу објективној

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Свети Патрикије Ирски

Свети Патрикије Ирски УДК: 27-475"03/04" Посланица Коротику * EPISTOLA AD COROTICUM Свети Патрикије Ирски I. Patricius peccator, indoctus scilicet, Hiberione constitutum episcopum me esse fateor. Certissime reor, a Deo accepi

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

ВРЗ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Посл. бр. К.В. 05/2007 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВРЗ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Посл. бр. К.В. 05/2007 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Посл. бр. К.В. 05/2007 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА Са главног претреса од 21.09.2009. године са главног претреса од 21.09.2009.год. Страна 2 /46

Læs mere

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2 " W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2  W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc ( ),2012,34(S2):281~286 CN53-1045/N ISSN0258-7971 JournalofYunnanUniversity htp://www.yndxxb.ynu.edu.cn ab LM#c'@AB?/()? ?.,X

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed 1 3Oversigt 7 4 [S] 12.1, 12.2, 12.3 N 0 3gleord og begreber 7 0 obbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der 7 0 Type I 7 0 Type II 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed Calculus 2-2006 Uge

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Gloser til teksterne. Мама и футбол

Gloser til teksterne. Мама и футбол Gloser til teksterne Мама и футбол 1 выступа ть at optræde Her ipf. Perf.: вы ступить 3 уста ть at blive træt Her perf. Ipf.: устава ть 4 отдохну ть at hvile sig, slappe af, Her perf. Ipf.: отдыха ть holde

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ уторак, 28. мај

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  уторак, 28. мај Данас на Позорју 10.00 15.00 часова / Мултимедијална сала, Академија уметности Позорје младих Радионица Метод Михаила Чехова: Стварање лика помоћу психолошког геста и других креативних техника, Скот Филдинг

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ УДК 595.78(477.54-751.2) 2017 Е. А. КАРОЛИНСКИЙ, С. А. ДЕМЬЯНЕНКО, А. В. ЖАКОВ, В. Г. МУШИНСКИЙ К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

4,,Ц r И,А, А й з и к о в а а 4/6 у Ш о lý 2017г,

4,,Ц r И,А, А й з и к о в а а 4/6 у Ш о lý 2017г, М и н и с т е Р с т в о о б р а З о в а н и Я и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и Н А Ц И О Н А Л Ъ Н Ы Й И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ъ С К И Й, У Н И В Е Р С И Т Е Т Т О М С К И Й Г О С У Д

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Ономасиолошки и граматички прилози

Ономасиолошки и граматички прилози BIBLIOTEKA VOJVODJANSKOG MUZEJA V.S. 114 Будимир Милан Ономасиолошки и граматички прилози 1. bēsu. ''δαικων''. 2. duchori ''Putorius foetidus''. 3. korva. 4. nevēsta. САДРЖАЈ 1. bēsu. ''δαικων δαικων''.

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац телефон/факс 034/720-081 / 720-082, е-mail:urbanizam@infoplan.rs 2013. година ПРЕДМЕТ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 227/2017 Београд, септембар 2017. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара Набавка и уградња клима ормана, Страна 1 од 41

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere