Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 Meddelt den 11. maj 2015 Revurdering af vilkårene i miljøgodkendelsen fra den

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse Retsgrundlaget Ikke- teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur

3 5.2 Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Bilag 1. Situationsplan Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur Bilag 3. Depositionskrav Bilag 4. Støjgrænser Bilag 5. Handlingsplan i tilfælde af gylleudslip 2

4 Datablad Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugloven). Ejer af husdyrbruget Ejer: Kontaktperson: Adresse: Virksomhedens adresse: Spøttrup Østergaard A/S Bo Elgaard Telefon: Dølbyvej 166, 7800 Skive Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup Mail: CVR-nummer: P-nr.: CHR nr.: Virksomhed Vigtige datoer: Skive Kommune indledte revurderingen 16. juli 2014 Oplysninger modtaget 10. november 2014 Revurderingen blev meddelt/annonceret 11. maj 2015 Klagefristen udløb 8. juni 2015 Revurdering skal ske næste gang 2025 Revurderingen er udarbejdet af: Alectia for Skive Kommune Teknisk Forvaltning Postboks 509 Rådhuspladsen Skive Sagsbehandler ved Skive Kommune: Marianne Dyhrberg 3

5 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Ejendommen Spøttrup Østergård A/S har adressen Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup. I 2005 ansøgte ejendommen om en omlægning fra almindelige slagtesvin til tungsvin. Herved blev grænsen for godkendelsespligt på 210 dyreenheder (DE) overskredet, og Spøttrup Kommune meddelte den miljøgodkendelse til 248 DE. Den 23. oktober 2012 har Skive Kommune meddelt tilladelse efter 19 f i bekendtgørelse nr. 294 af 31/ om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug til at ændre dyreholdet fra slagtesvin kg til slagtesvin kg, svarende til 249 dyreenheder efter daværende beregningsmetode. Den ansøgte udvidelse skete i eksisterende staldbygninger. Dyreholdet svarer efter gældende beregningsmetode ( ) til 228 DE. Med udgangspunkt i miljøgodkendelsens (2006) vilkår 11: Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller har Skive Kommune i forbindelse med revurderingen accepteret at ændre dyreholdet til stk. slagtesvin (26,2-118 kg) indenfor godkendelsens rammer. Dette dyrehold svarer ligeledes til 228 DE. EU lovgivning Husdyrbruget er en IE-virksomhed (dvs. et landbrug, der betegnes 12 stk. 1 nr. 1-3 i husdyrloven) og er omfattet af lovgivningen i Industrial Emissions Direktivet. Direktivet er udmøntet i godkendelsesbekendtgørelsen, som stiller krav ved ophør af driften (se afsnit 8. ophør) og ved vilkårsoverskridelse, se dette: Bek. 1283/ : Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Revurdering Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal Kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 40, stk. 1). På baggrund af et oplæg fra Skive Kommune har ejendommen den 15. september 2014 fremsendt en fiktiv IT-ansøgning (nr ) som grundlag for revurderingen. Der anvendes skema version af Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt samt sikre, at uheld forebygges. 4

6 Nærværende reviderede miljøgodkendelse er en sammenskrivning af den tidligere miljøgodkendelse fra 2006 samt nye vilkår, som er tilføjet i forbindelse med revurderingen. Vilkår skrevet med denne skrift (fed skrift) videreføres fra den tidligere miljøgodkendelse. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår, hvor der kun foretages sproglige eller redaktionelle ændringer, betragtes også som videreførte vilkår. De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugsloven nr af 4. december 2009, og meddeles som påbud efter 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages. Nye vilkår er skrevet med almindelige skrifttype. Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er således bortfaldet. Disse vilkår er skrevet med kursiv. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der fremgår andet af vilkåret eller påbuddet. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig også skal overholdes. Vilkårene i revurderingen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne. 1.2 AFGØRELSE Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svinebruget på ejendommen Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Udkastet til revurderingen sendes i høring hos ejer som et forvarsel om påbud. Skive Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrlovens 39 og 41. Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning. De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, meddeles via påbud efter husdyrbrugloven, hvorved disse ikke er retsbeskyttede. Dette medfører, at Skive Kommune herefter til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages max. 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2025; dog skal revurdering desuden foretages i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav, hvorved tidspunktet kan ændres. Da ejendommen er et IE-landbrug, skal der foretages revurdering i forbindelse med kommende BAT-krav. Tidspunktet er indsat under generelle vilkår. 5

7 1.3 RETSGRUNDLAGET Revurdering af en kapitel 5 miljøgodkendelse foretages i henhold til 103 i lov nr af om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrbrugloven) og 40 i bekendtgørelse nr. 1283/2014 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug Af husdyrbruglovens 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre øget forurening. Habitatforpligtelser. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT og Miljøstyrelsens undtagelsesbestemmelse i bekendtgørelsens Bilag 3, A 5.2. Udbringningsarealer. Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer, medmindre betingelserne er opfyldt efter husdyrbrugslovens 40, stk. 2. 6

8 1.4 IKKE- TEKNISK RESUMÉ Baggrund Daværende Spøttrup Kommune har den 15. november 2006 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til det udvidede svinebrug på ejendommen Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup. Den godkendte produktion udgjorde slagtesvin ( kg). Skive Kommune har i 2012 meddelt tilladelse efter 19 f i bekendtgørelse nr. 294 af 31/ om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug til at udvide dyreholdet, og har i forbindelse med revurderingen accepteret at ændre dyreholdet til stk. slagtesvin (26,2-118 kg) indenfor godkendelsens rammer. Dette dyrehold svarer til 228 DE. Driften af ejendommen er i hovedtrækkene beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse fra Placeringen af ejendommen kan ses på Bilag 1. Miljøpåvirkninger Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Lugt Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca m til den nærmeste byzone (Balling), mere end m til nærmeste samlede bebyggelse og ca. 250 m fra midten af staldene til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Grundvadvej 14). Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, overholdes for både enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone. Der er ikke mulighed for at stille krav til lugtbegrænsning i en revurdering, men ved en eventuel godkendelsespligtig udvidelse vil kravene skulle overholdes. Transporter til og fra ejendommen Der foretages transport af foder og smågrise til ejendommen, samt af husdyrgødning og slagtesvin fra ejendommen. Den daglige transport vil normalt foregå indenfor almindelig arbejdstid. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Staldanlægget på Grundvadvej 21 ligger ca. 6,2 km fra Natura 2000 område H32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge. Naturområdet består bl.a. af den ammoniakfølsomme naturtype rigkær, og er derved kategoriseret som 7 kategori 1 natur. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldanlægget, bør totaldepositionen iht. godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 ikke overstige 0,2-0,7 kg N/ha pr. år, afhængigt af hvor mange andre husdyrbrug der ligger i nærheden. Totaldeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, og det vurderes, at habitatområdet ikke bliver påvirket af bedriften. Der er desuden ca. 8,1 km til det nærmeste ammoniakfølsomme 3 overdrev (nær Neder Hjerk), der er 7 kategori 2 natur. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldanlægget, bør totaldepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha pr. år. Da afstanden er længere end til habitatområdet, vil depositionen til overdrevet også være 0, og overdrevet bliver ikke påvirket. 7

9 Der findes endvidere flere 3 beskyttede områder, herunder eng, hede og moseområder samt overdrev i nærområdet omkring ejendommen. Lovgivningen stiller dog ikke krav om beskyttelse af disse områder i forbindelse med revurderingen. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Vurdering af udbringningsarealernes bidrag med næringsstoffer til vandmiljø og grundvand indgår ikke i revurdering af en kapitel 5 godkendelse. BAT Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænser for, hvad der maksimalt må udsendes af ammoniak og fosfor for at kunne opfylde kravet om BAT (bedste tilgængelige teknik) for svinebrug. Grænseværdien er beregnet til kg NH 3-N. Ejendommen udleder kg N/år og overholder derved den fastsatte emissionsgrænse for ammoniak. For at opnå overholdelse af emissionsgrænserne for ammoniak anvendes virkemidlet: Foderoptimering ved reduktion i gram råprotein pr. FE Gulvsystem med % fast gulv Grænseværdien for fosfor er beregnet til kg P om året, og bedriften producerer kg P i husdyrgødningen om året, hvorved kravet overholdes. Der anvendes virkemidlet: Foderoptimering ved reduktion i gram fosfor pr. FE Det vurderes, at husdyrbrugets BAT-redegørelse i øvrigt viser, at husdyrbruget lever op til gældende BAT-normer for svinebrug. Vilkår Vilkårene i godkendelsen fra 2006 er gennemgået enkeltvis. En del af vilkårene er bibeholdt, og nogle få er ophævet, fordi kravene fra lovgivningens side er blevet indført i bekendtgørelser. Kravene i bekendtgørelserne gælder også for ejendommen, med mindre de er skærpet i miljøgodkendelsen, og bliver ikke gentaget her. Desuden er der stillet enkelte nye vilkår. 1.5 OFFENTLIGHED For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Skive Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen af miljøgodkendelsen for bedriften på Grundvadvej 21, Rødding, 7860 Spøttrup. Offentliggørelsen fandt sted hhv. den 23. og 19. juli 2014 i Midt på Ugen og Skive Folkeblad med frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger. Da der ikke blev anmodet om at se udkastet, er der ikke foretaget nabohøring. 1.6 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Revurdering af miljøgodkendelsen omfatter svinebruget på ejendommen Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup. 8

10 Til ejendommen er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr Virksomheden har CVR nr Det tilladte produktionsniveau er slagtesvin (26,2-118 kg), som jf. gældende beregningsmetode (pr ) svarer til 228 DE. For en grundigere beskrivelse af bedriften henvises til den oprindelige miljøgodkendelse udarbejdet i MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ændring af anlæg eller dyrehold skal anmeldes til Skive Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. Det eksisterende vilkår herom udgår, idet eventuel ændring eller udvidelse af husdyrbruget skal finde sted i henhold til bek. 1283/2014 om tilladelse og godkendelser mv. af husdyrbrug. VILKÅR Generelle vilkår, som videreføres/bibeholdes: 1. Et eksemplar af godkedelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. Der indsættes et nyt, generelt vilkår med hjemmel i 40 i bek. om tilladelse og godkendelse: 3. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2025, med mindre tidspunktet fremskyndes med baggrund i EU-retlige krav. Følgende vilkår fra godkendelsen 2006 udgår: Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Spøttrup Kommune. 2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FOR- HOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone i det åbne land på Grundvadvej 21. Situationsplanen fremgår af Bilag 1. Alle slagtesvin holdes i staldanlægget på ejendommen. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen. 9

11 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger. Forholdet til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 2.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er tale om en eksisterende virksomhed i drift. Der etableres ikke nye bygninger eller gylleholdere. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er i drift. VILKÅR Landskabelige forhold er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 3. HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det tilladte produktionsniveau er slagtesvin 26,2-118 kg. I Bilag 1 er vist en situationsplan for staldenes placering. Staldindretning Der er ikke foretaget nybyggeri eller godkendelsespligtige ændringer af staldanlægget siden miljøgodkendelsen i Det eksisterende staldanlæg består af 2 staldafsnit, hvor gulvet siden miljøgodkendelsen fra 2006 er blevet skiftet fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulvgulv (25-49 % fast gulv). Ejers BAT redegørelse for staldindretning: Revurderingen omfatter 2 staldanlæg, der er næsten identiske m.h.t. antal stipladser, indretning, ventilation, gulvtype og foderanlæg. Da staldanlæggene endvidere er renoveret samtidig og serviceres og renoveres ens, er staldbeskrivelsen dækkende for begge staldanlæg. 10

12 Gulvtype I den oprindelige miljøgodkendelse fra 2006 var der fuldspalter i begge staldanlæg. I forbindelse med skærpede krav til fuldspaltegulve i beton i 2013, blev spaltegulvene ændret til delvis fastgulv (25 49 % fast gulv). De nuværende gulve opfylder krav til BAT for slagtesvin, da gulvtypen er referencestaldtype for slagtesvin. Staldsystemer. Alle slagtesvinene er samlet i to staldbygninger på Grundvadvej 21: Ejer har i beregningsskemaet indsat dyreholdet i den seneste 19 f tilladelse fra 2012 som nudrift, og det, af Skive Kommune, senere tilladte dyrehold som ansøgt. Der er hermed ikke meddelt nogen ny udvidelse. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Daværende Spøttrup Kommune har den 15. november 2006 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til det udvidede svinebrug på ejendommen Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup. Den godkendte produktion udgjorde slagtesvin ( kg). Den 23. oktober 2012 har Skive Kommune meddelt tilladelse efter 19 f i bekendtgørelse nr. 294 af 31/ om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug til at ændre dyreholdet til stk. slagtesvin ( kg). Dyreholdet udgør med tidligere beregningsmetode 249 DE og med nuværende beregningsmetode ( ) 228 DE. Den ansøgte udvidelse sker i eksisterende staldbygninger. Med udgangspunkt i miljøgodkendelsens (2006) vilkår 11: Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller har Skive Kommune i forbindelse med revurderingen accepteret at ændre dyreholdet til stk. slagtesvin (26,2-118 kg) indenfor godkendelsens rammer. Dette dyrehold svarer ligeledes til 228 DE. Vilkårene om dokumentation for dyreholdets størrelse bibeholdes. Ved vurderingen af hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i forhold til staldsystemer tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Miljøstyrelsen har udarbejdet grænseværdier for emissionen af ammoniak og fosfor fra konventionel produktion af slagtesvin. 11

13 Beregning af den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi efter Miljøstyrelsens vejledning af maj 2011 for eksisterende stalde fremgår af nedenstående tabel. Udregningen for fosfor er lavet på baggrund af de vejledende emissionskrav fra 9. februar Parameter Dyreart Antal årsdyr Standard kg N/P I alt NH 3 Slagtesvin (26,2-118 kg) ,9 pr. 100 dyr Fosfor Slagtesvin (26,2-118 kg) =228 DE 22,3 pr. DE BAT-kravet for ammoniak er således kg N/år. Den samlede N-emission fra anlægget er i IT-skemaet beregnet til kg NH 3- N/år. BAT-kravet for fosfor er således kg P/år. Den samlede husdyrgødningsproduktion af P er i IT-skemaet beregnet til kg P/år. Skive Kommune vurderer, at de vejledende BAT-krav overholdes. Dette opnås med virkemidlerne: Foderoptimering ved reduktion i gram råprotein pr. FE Foderoptimering ved reduktion i gram fosfor pr. FE Delvis spaltegulv, % Virkemidlernes effekt i forhold til reduktion i bedriftens ammoniakemission ses af nedenstående skema: Ovenstående virkemidler fastholdes som nye vilkår. Vilkårene er placeret under de respektive afsnit i revurderingen. De nye vilkår stilles med hjemmel i lovens 40 stk. 2 nr. 4: - Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres det dyrehold, som er tilladt iht. godkendelsen fra 2006, tilladelsen fra 2012 og ændringen fra denne revurdering. 4. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride: 12

14 7.209 slagtesvin (26,2-118 kg) stipladser 5. Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 228 DE beregnet iht. gældende beregningsmetode pr Gennemsnittet må over en 3 årig periode ikke overstige de 228 DE/år. 6. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gøre dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. 7. I forbindelse med afholdelse at tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 år produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 8. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. Der opstilles desuden et nyt vilkår vedr. staldanlæggets gulvsystem: 9. Gulvtypen delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) skal bibeholdes. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 udgår, da det er en del af lovgivningen: Enhver ændring af dyreholdet der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Skive Kommune. 3.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommens ventilationsforhold ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Ejers BAT-redegørelse for staldindretning Ventilation Mekanisk ventilation med frekvensregulering. Ventilationsanlægget optimeres løbende. Luftkanaler rengøres løbende og efter behov. Temperatur og luftfugtighedsfølere kontrolleres løbende. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Vilkår vedrørende ventilation videreføres. VILKÅR 10. Ventilationsanlægget må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt- støv- eller støjgener for omboende. 13

15 11. Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses og rengøres. 3.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der anvendes foderoptimering i form af en reduktion på 0,2 gram råprotein pr. FE som virkemiddel. Fodringstiltaget giver en reduktion i ammoniakemissionen på i alt 144 kg N/år. Der anvendes foderoptimering i form af en reduktion på 0,2 g P pr. FE som virkemiddel. Fodringstiltaget giver en reduktion i fosfor ab lager på i alt 502 kg P/år. Jævnfør tilsynsrapporten fra tilsættes der endvidere fytase til foderet. Ejers BAT redegørelse for foder Foder Der anvendes fasefodring af grisene, således at der anvendes 2 forskellige foderblandinger fra indsætning til slagtning. Ved fasefodring er det muligt at fodre slagtesvinene efter deres næringsstofbehov i de forskellige vægtklasser. Herved sikres optimal udnyttelse af foderet og en optimal trivsel. Da andelen af uudnyttede næringsstoffer reduceres, minimeres mængden af ammoniak i stalden, og udskilt kvælstof og fosfor i gødningen. Foderblandingerne tilsættes syntetiske aminosyrer. Ved at reducere proteinindholdet i foderet, samtidig med at der tilsættes frie essentielle aminosyrer undgås at overfodre med ikke essentielle aminosyrer. Det giver en bedre proteinudnyttelse og mindre overskud af protein. Ved at reducere protein i foderet opnås desuden, at grisene mindsker vandoptagelsen, således at de udskiller mindre urin, hvilket giver en reduceret mængde gylle. Foderblandingerne tilsættes enzymet fytase, hvorved fordøjeligheden af foderets naturlige indhold af fosfor øges og udskillelsen af fosfor med gødning reduceres. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Reduktion i gram råprotein pr. FE og gram fosfor pr. FE er virkemidler, som bedriften anvender for at nedsætte ammoniakfordampningen hhv. fosformængden i i husdyrgødningen for at opfylde BAT-kravene. Der stilles nye vilkår vedr. den anvendte mængde af råprotein og fosfor pr. FE. Det bemærkes, at der ikke foretages ændringer i normtallene for FE/dyr, som forbliver hhv. 2,85. Vilkårene stilles iht. Miljøstyrelsens teknologiblade af

16 De nye vilkår stilles med baggrund i kravet om at anvende bedste tilgængelige teknik (BAT) med hjemmel i lovens 40 stk. 2 nr. 4: - Hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår fra miljøgodkendelsen: 12. Der skal anvendes enzymet fytase i besætningen i den udstrækning det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødernes behov. På baggrund af ovenstående stilles følgende nye vilkår: 13. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. slagtesvin x antallet af producerede slagtesvin må maksimalt være kg N pr. år. N ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning: (((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. FEsv/6250) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0296 Kg N pr. kg tilvækst)) Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. Faktor Værdi Antal producerede slagtesvin Indgangsvægt, kg 26,2 Afgangsvægt, kg 118 FEsv pr. kg tilvækst 2,85 Gram råprotein pr. FEsv 147,0 Kg N ab dyr pr. slagtesvin 3, Den totale mængde P ab dyr pr. år, beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal af producerede slagtesvin må maksimalt være kg P pr. år. P ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning: (((afgangsvægt indgangsvægt) x FEsv pr. kg tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) ((afgangsvægt indgangsvægt) x 0,0055 Kg N pr. kg tilvækst)) Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. 15

17 Faktor Værdi Antal producerede slagtesvin Indgangsvægt, kg 26,2 Afgangsvægt, kg 118 FEsv pr. kg tilvækst 2,85 Gram fosfor pr. FEsv 4,60 Kg P ab dyr pr. slagtesvin 0, Der skal føres logbog eller en produktionsprotokol, hvoraf følgende skal fremgå: - Antal producerede dyr - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) - Foderforbrug pr. kg tilvækst - Det gennemsnitlige indhold af fosfor og råprotein pr. FEsv i foderblandingerne 16. N ab og P ab dyr dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionsprotokollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år 2014 til 15. september år Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 18. Logbogen/produktionsprotokollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der findes ikke vaskeplads på ejendommen Grundvadvej 21. Ejers BAT redegørelse for forbrug af vand og energi De væsentligste energi- og vandbesparende foranstaltninger er: - Registrering af energi- og vandforbrug, hvilket medfører øget fokus på forbruget. - Løbende vedligeholdelse og kontrol af ventilation, foderanlæg og vandnipler. - God og effektiv intern logistik mellem foderopbevaring, blandeanlæg og stald, hvilket medfører reduceret energiforbrug. - Ved udskiftning og renovering af maskiner og inventar vil energiforbrug blive højt prioriteret højt i beslutningsprocessen. - Der vil løbende blive opsat energisparepærer i staldene. - Bedriftens drikkevandsinstallationer efterses og rengøres jævnligt med henblik på at undgå spild. Lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 16

18 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende anlæg løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber. Dette taget i betragtning, vurderer Skive Kommune, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår til vand- og energiforbrug. VILKÅR Ingen vilkår. 3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen Grundvadvej 21 er en del af en større bedrift, og der findes jf. tilsynsrapporten ( ) ikke nogen vaskeplads på denne ejendom. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. Der er ikke nye forhold omkring spildevand fra stalde. Håndtering, vask og påfyldning af marksprøjte skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1598/2014 Vaskepladsbekendtgørelsen. I forbindelse med påfyldning og vask af sprøjteudstyr udgår nogle af vilkårene fra den tidligere miljøgodkendelse fra 2006, da de nu er omfattet af vaskepladsbekendtgørelsen. Øvrige vilkår bibeholdes, da de er en skærpelse af bekendtgørelsen. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006: 19. Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevand skal spredes på mark. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med det til enhver tid nyeste byggeblad. Såfremt der etableres sandfang og oliudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Skive Kommunes anvisninger. 20. Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuelt spild og skal ske under konstant overvågning. 17

19 21. Sanitært spildevand fra beboelse og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal være godkendt af Skive Kommune. 22. Alt overfladevand fra befæstede arealer skal nedsives på ejendommen. Nedsivning af overfladevand skal være godkendt af Skive Kommune. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 udgår: Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal være minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. 3.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Jævnfør tilsynsrapporten fra opbevares der hverken olie eller spildolie på ejendommen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i den gældende affaldsbekendtgørelse. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Skive Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i affaldsregulativet som hovedregel er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen. Hvor godkendelsens vilkår er en skærpelse i forhold til regulativet, er vilkårene dog bibeholdt. Nogle af de gamle vilkår udgår, da de er en del af regulativet. Døde dyr skal udover vilkåret i godkendelsen håndteres i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (nr. 558/2011). Her er angivet afhentningstider. Transport skal ske i henhold til biproduktforordningen jf. bek. 558 (1/6/2011) - opbevaring af døde dyr. I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises. Det tidligere vilkår om udarbejdelse af stamkort over affaldsmængder er i dag overflødigt, da denne ordning er bortfaldet fra gældende bekendtgørelse. Endvidere er tidligere vilkår om forbud mod afbrænding af affald ikke længere relevant, da det står i gældende regulativ for erhvervsaffald for Skive Kommune. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for affald: 23. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning mv. 18

20 24. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukkede containere eller være overdækket på befæstet areal eller under kadaverkappe. 25. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalierester) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. 26. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. 27. En container, der opfylder Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald, kan anvendes til farligt affald. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder regulativets krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 28. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen 2006 udgår, da de ikke længere er relevante: Oplagspladsen skal være indrettet således, at lækager eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan fx bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Hvis døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. Døde dyr må kun transporteres på offentlig vej og passere kommunegrænser af dertil godkendte affaldstransportør. Klinisk affald skal opsamles og opbevares i specialbeholdere. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængde, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter det til enhver tid gældende affaldsregulativ udarbejdet af Skive Kommune. 3.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares ingen sprøjtemidler på Grundvadvej 21, da markdriften varetages af Dølbyvej 166, 7800 Skive. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det eksisterende vilkår for opbevaring af medicin fra miljøgodkendelsen 2006 videreføres. Vilkåret om opbevaring af sprøjtemidler og kemikalier (som ikke er affald) videreføres. 19

21 Opbevaring af bekæmpelsesmidler skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 151/2014, samt det eksisterende vilkår, der er en skærpelse af bekendtgørelsens krav. Olietanke skal anmeldes, placeres og sløjfes således, som det er beskrevet i olietankbekendtgørelsen nr. 1321/2011. Vilkårene fra miljøgodkendelsen fra 2006 vedrørende olietanke udgår, da de fremgår af olietankbekendtgørelsen, og derfor ikke længere er relevante. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres vilkårene for råvarer og hjælpestoffer: 29. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 30. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan fx bruges en spildbakke. 31. Kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan fx bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderen skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. 32. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. Følgende vilkår vedrørende olietanke udgår, da de er omfattet af eksisterende bekendtgørelse vedr. olietanke: Etablering eller ændring af olietanke og tilhørende rørforbindelser skal anmeldes med en beskrivelse af anlægget og placering på ejendommen til Skive Kommune mindst 14 dage før etablering. Skive Kommune kan kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Der skal indsendes kopi af tankattesten senest 7 dage efter etableringen. Alle olietanke og olierørsforbindelser skal være typegodkendte. Følgende tanke må ikke anvendes til opbevaring af olie: Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter Tanke der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til lettere olieprodukter. Tanke, der er sløjfet. Olietank tilsluttet et oliefyr skal have installeret overfyldsalarm, og der skal være enstrenget rørsystem. 20

22 Virksomheden skal straks kontakt Skive Kommune, hvis der bliver konstateret, eller opstår mistanke om, at en olietank er utæt. Der må ikke være væsentlige synlige tæringer af olietank, rørsystem eller understøtningen af tanken. Der må ikke være åbenbar risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Reparation af tank skal udføres af en sagkyndig. Der skal udleveres dokumentation for det udførte arbejde. Der skal opbevares et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift og dokumentation for reparationer og ændringer. Ved sløjfning af et anlæg skal eventuelt restindhold fjernes. Anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken skal afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. 3.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det er BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke- planlagte emissioner og hændelser. Der findes allerede en indsatsplan vedrørende utilsigtet udslip af gylle, men Skive Kommune vurderer, at udarbejdelse af en mere omfattende beredskabsplan for ejendommen Grundvadvej 21 er et nødvendigt redskab til at minimere risikoen for uheld på bedriften. Indsatsplanen bør udbygges til også at omfatte brand og andre typer af miljømæssige uheld. Der gøres opmærksom på, at den vedlagte indsatsplan for gylleudslip (Bilag 5) ikke er opdateret mht. tlf-numre. Den eksisterende indsatsplan er opstillet som et vilkår, og bibeholdes i revurderingen. Vilkår om beredskabsplan stilles med hjemmel i husdyrbruglovens 40 stk. 2 nr. 5: - hvis det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Tidligere vilkår om utilsigtet start af pumper ved gylletanke fjernes, da dette fremgår som en del af bekendtgørelse nr. 853/2014. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for driftsforstyrrelser og uheld: 33. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 34. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet. 21

23 35. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Grundvadvej 21 kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Se bilag 5. Desuden stilles et nyt vilkår, som supplerer det videreførte vilkår 35: 36. Den eksisterende indsatsplan uddybes, så den også indeholder uheldstyper som brand, olie- og kemikalieudslip samt strømsvigt. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 udgår, da det er erstattet af krav i bek. 853/2014: Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken. 4. GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I nedenstående tabel er givet en oversigt over produktionen og afsætningen af N, P og DE for den eksisterende drift. Gødningsmængder der total skal udbringes i ansøgt drift. VILKÅR Der stilles ingen vilkår til gødningsmængder. 4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares flydende husdyrgødning i to gyllebeholdere på ejendommen. De to gyllebeholdere på Grundvadvej 21 har et rumfang på hhv. 494 m 3 og 3000 m 3. Der findes 22

24 desuden en fortank med en kapacitet på 16 m 3 samt gyllekanaler med et samlet rumfang på 720 m 3. Ejers BAT redegørelse for gødningsopbevaring Der er 4220 m 3 gyllekapacitet på ejendommen. Der er ikke planlagt etablering af yderligere gyllekapacitet. Der er etableret gyllebarriere omkring den store gylletank, med en kapacitet der kan opsamle gylletankens rumindhold over jordoverfladen. Da ejendommen plejer at have et veletableret flydelag på gylletankene, vil der kun være en minimal miljømæssig effekt af fast overdækning på gylletanke med veletableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderen og skulle der mod forventning ikke være et tilfredsstillende flydelag, vil dette blive etableret med snittet halm. Gyllebeholdere er tilmeldt 10 års beholderkontrol. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at det er BAT, at følge kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen om håndtering og opbevaring af gylle. Herunder er det BAT, at kapaciteten i gylletankene er tilstrækkelig i forhold til den ansøgte produktion, og det vurderes, at den generelle anbefaling i husdyrgødningsbekendtgørelsen og det eksisterende vilkår om 9 måneders opbevaringskapacitet skal videreføres som et krav. Kravet sikrer, at opbevaringen sker, så risikoen for påvirkning af jord, grundvand og naturområder i nærheden reduceres. Opbevaring af flydende husdyrgødning skal desuden ske som beskrevet i bekendtgørelse. nr. 853/2014 kap. 7. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår vedrørende flydende husdyrgødning: 37. Pumpning af gylle skal ske under konstant overvågning. 38. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med seneste Landbrugets Byggeblade for møddingsplads (revideret i august 2014). Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis påfyldning af gylle fra gyllebeholderne til gyllevogn foregår ved at gyllen suges til gyllevognen via et lukket system. 39. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 40. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. 41. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. Følgende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2006 udgår, da det er krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen: 23

25 Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (bek. nr. 853 af ) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativt kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres jf. punkt om driftskontrol. 4.3 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der produceres eller opbevares ikke fast gødning. 4.4 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der modtages ikke anden organisk gødning. 5. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beregninger fra it-skemaet (72828) viser, at der er en samlet emission fra stald og lager på kg N pr. år. Det vejledende BAT-krav er overholdt, se afsnit 3.1. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Staldanlægget på Grundvadvej 21 ligger ca. 6,2 km fra Natura 2000 område H32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge. Naturområdet består bl.a. af den ammoniakfølsomme naturtype rigkær, og er derved kategoriseret som 7 kategori 1 natur. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldanlægget, bør totaldepositionen iht. godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 ikke overstige 0,2-0,7 kg N/ha pr. år, afhængigt af hvor mange andre husdyrbrug, der ligger i nærheden. Der er desuden ca. 8,1 km til det nærmeste ammoniakfølsomme 3 overdrev (nær Neder Hjerk), der er 7 kategori 2 natur. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldanlægget, bør totaldepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha pr. år. Totaldepositionen fra staldanlægget på kategori 1 naturpunktet er beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år. Depositionen på kategori 2 natur vurderes derfor også være 0, og det vurderes, at produktionen ikke vil påvirke områdernes naturtilstand. Se desuden Bilag 2 og 3. Der findes endvidere flere 3 beskyttede områder, herunder eng, hede og moseområder samt overdrev i nærområdet omkring ejendommen. Lovgivningen stiller dog ikke krav om beskyttelse af disse områder i forbindelse med revurderingen. 24

26 VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår vedr. ammoniak og natur. 5.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Lugtkilder vil primært komme fra håndtering af husdyrgødning og i forbindelse med lugt fra staldanlægget. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyreholdet. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. I tabellen her er vist de beregnede geneafstande fra IT-ansøgning nr Den faktiske gennemsnitsafstand er målt fra en tænkt staldmidte. Område Beregnings model Samlet ukorrigeret Faktisk gennemsnits afstand Eksisterende eller fremtidig byzone Samlet bebyggelse eller lokalplan Ny 500 m m Ny 369 m >1300 m Enkelt bolig Ny 166 m 250 m Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca m til den nærmeste byzone (Balling), mere end m til nærmeste samlede bebyggelse og ca. 250 m fra midten af staldene til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Grundvadvej 14). Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, overholdes for alle områder. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, og således skal lugtkravene heller ikke overholdes. Ved en eventuel senere godkendelsespligtig udvidelse vil grænserne imidlertid skulle overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Gyllebeholderne på ejendommen er forsynet med tæt overdækning i form af flydelag. 25

27 Skive Kommune vurderer, at der ikke er relevante tilgængelige teknologier, der kan mindske lugt fra staldanlægget. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, som ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke er årsag eller hjemmel til at stille yderligere vilkår om lugt. Det vurderes desuden, at udbringning og opbevaring af husdyrgødning ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for lugt: 42. Landbrugsdriften må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. 43. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinjer. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. 44. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder og gødningsrester. 5.3 FLUER OG SKADEDYR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i henhold retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Skadedyrsguiden. Til bekæmpelse af flueplage på ejendommen indsættes rovfluer. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr såsom rotter, som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, der skal bekæmpes effektivt. Rottebekæmpelse er i forvejen reguleret ved bekendtgørelse nr. 696/2012. VILKÅR På baggrund af ovenstående bibeholdes de eksisterende vilkår for skadedyrsbekæmpelse: 45. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstem- 26

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts 2015 Revurdering

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev

Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Kragsnapvej Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Kragsnapvej Herning. TEKNIK OG MILJØ Holmgaard I/S Bindstowvej 2 7400 Herning CVR-nr.: 12270739 P-nr.: 1000360721 CHR-nr.: 57403 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser 12 miljøgodkendelse fra 2008 Tillæg 1 fra

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Per Rosenlund Resenborgvej 5 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 15.00.00-P19-29-04 Kontaktperson:

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm 1 - - følgebrev miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jensen Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 18. december 2015 gennemført

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013

REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013 REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013 v/advokat Mai-Britt Bruun dk.linkedin.com/in/maibrittbruun/ OVERGANGSREGEL HBL 103, stk. 3: Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere