Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014"

Transkript

1 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af Kasserer 7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor samt eventuelt valg af revisorsuppleant (for et år) 10. Eventuelt Ad pkt 1. Valg af dirigent Valg af referent: Esben Lunde blev valgt som dirigent. Nadja Haubroe blev valgt som referent. Ad pkt. 3 Bestyrelsens beretning: Cheftræner Kalle Strid fremlagde årets sportslige resultater. Det har været et rigtig godt år rent sportsligt for klubben, med det bedste resultat i klubbens historie. De to nye Funskate-hold som er et nyt tiltag, er sammen med Funskate konkurrencerne blevet prioriteret højt og dette har givet resultater. Funskate Pokalerne for bedste Sjællandske og for Danmarks bedste klub er hjemme igen. Stor ros til trænerne Line og Christina for virkelig at løfte denne opgave. K-holdende har også været rigtig gode i år, med meget højt SKK deltagerantal ved konkurrencerne og fine resultater. Ved DM tog SKK 7 medaljer, hvilket gør at vi er den klub i DK der tog flest. Til sammenligning kan nævnes at 2. pladsen tog 4 medaljer og 3. pladsen tog 4 altså lige så mange tilsammen som SKK. Ved Nordisk tog Justus en sølvmedalje hvilket er rigtig flot. I den kommende sæson skal den gode stil fortsættes. Der oprettes et nyt talenthold med små A- løbere. Formanden Nicolai Borre - Stor ros til SKKs trænerteam, der alle løfter opgaven på hver deres områder. Bestyrelsen har haft udfordringer sidst på året pga. interne konflikter, hvilket udløste en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at danne en ny bestyrelse. Side 1 af 5

2 Den nye bestyrelse har arbejdet med struktur og implementering af forretningsorden. Der er også arbejdet på en model for fast økonomisk rapportering. Der er samtidig arbejdet for en positiv tilgang til bestyrelsesarbejdet og de administrative processer. Det er besluttet, at dele/offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder dette har desværre ikke været nemt pga. forskellige udfordringer. Budgettet for den kommende sæson har været en udfordring, idet likviditeten i klubben er anstrengt. Mere herom ved pkt. regnskab og budget. Halprojektet er der stor fokus på, men er også en stor udfordring. Der arbejdes fortsat på at overbevise politikerne om at der skal være en hal også efter febr på Østerbro. Nadja og Nicolai har deltaget i dette arbejde og har i den forbindelse haft et rigtig godt samarbejde med KSF. Dette samarbejde og tætte dialog, har samtidig fremmet også andet samarbejde f.eks. omkring is-tider. Stort tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker genvalg: Stephan Mathiessen, Søren Hansen, Lisa Stielund og Henrik Madsen. Tak til Team Copenhagen for støtte og samarbejde og tak til de sponsorer der støtter SKK. Vedrørende at det konstateres fra flere medlemmer, at der tilsyneladende er mange løbere på isen som ikke er medlem og dermed ikke betaler kontingent. Det er underligt, at bestyrelsen ikke har prioriteret at få styr på det, idet det samtidig siges at økonomien er stram? Forskellige ideer til et system blev nævnt. Er diskuteret meget i bestyrelsen og forskellige løsningsmodeller er drøftet. En mulighed kan være at medlemmer fremadrettet skal medbringe og fremvise kvitteringer for at komme på isen. Men det er også en ømtålelig udfordring, idet mange børn kommer uden forældre til træning. Det bør præciseres at Mønsterklubanalysen som er fremlagt på klubbens hjemmeside er fortsættelsen af et arbejde der har pågået gennem de sidste 5 år og altså ikke en ny ting. Det er et krav fra Team Copenhagen at SKK deltager i dette. Ad pkt. 4. Revisor og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år Kasseren gennemgik og fremlagde regnskabet for Der er af bestyrelsen valgt ny revisor PC Revision. Side 2 af 5

3 Revisor er til stede og har i regnskabet tilkendegivet, at det giver et retvisende billede af situationen i klubben. Der har været holdt personlige møder, hvilket har gjort dialogen nemmere i stedet for kommunikation kun via mail. Sidste år blev kontingenterne sat op pga. tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud fra kommunen. Betyder det at de så sættes ned i år? Nej, tværtimod uddybes under fremlæggelse af budget. Resultatopgørelsen: Overskud i 2013: kr. mod sidste år kr. grundet bl.a. medlemsnedgang (pr. d.d. 166 medlemmer) og manglende betaling for skøjteleje via klubmodul. Funskate holdene har også været dyrere end antaget, idet de faktisk er på is en gratis time. Større tilskud fra Team Copenhagen i alt kr. Højere trænerudgifter Martin er bl.a. blevet sat på en 12 måneders kontrakt i stedet for blot 10 måneder. Lønninger er en af de ting der skal kigges på fremadrettet. Jf. vedtægterne bliver der opkrævet for maj måned. Bestyrelsen har fremlagt forslag om at dette ændres således at indtægter og udgifter følges ad. ( bilag 1) Andre tilgodehavender: Alt er betalt. Der mangler at komme kr. fra Tuborg Fondet, klubhuspuljen og Frederiksberg kommune vedr. skoleprojektet samt gl. skyldige kontingenter i alt ca kr. Igennem det sidste år er der tæret på likviditeten. I juni 2013 oprettede bestyrelsen en kassekredit på kr. det skal revurderes om dette beløb er nok. Regnskabsprincip er ændret i fht. værdiansættelse. Nye skøjter og indkøb via Klubhuspuljen er taget med i regnskabet ca kr. Der er afstemt bank mv. pr. 1.marts. Varelager i kiosken er sat til næsten kr.pr. april hvordan kan det stemme, når der stort set har været lukket de seneste mange måneder og ingenting at sælge/købe? Kasseren mener at optællingen er korrekt. Alt er talt med. Side 3 af 5

4 Vedr. måden man periodeforskyder/budgetterer den opkrævede sidste måned i regnskabet er forkert, både i 2012 og i dette regnskab. Overskuddet er derfor misvisende og måneden bør trækkes ud af regnskabet. Man må ikke indtægtsføre en indtægt der gælder 2014 i regnskabet for Denne indtægt har tidligere været påført regnskabet som forud betalte kontingenter. Hvis de tages med i 2013 regnskabet som skyldige debitorer, skal de også tages med som forud betalte kontingenter. Værdiansættelse er misvisende. De indkøbte ting: skøjter, skabe, en bærbar og en opvaskemaskine og andre småting repræsentere reelt ikke en så høj værdi som anslået i regnskabet i det tilfælde at man skal ud og hente penge et sted. Værdien anslås til reelt til max kr. Pengene fra Tuborg Fondet kr. kan ikke tælles som en indtægt/skyldig debitor idet pengene er øremærket skøjter og skal ud af regnskabet igen. Regnskab skal være informativt og oplysende. Der er alt for mange ubekendte poster. Det blev diskuteret om regnskabet var retvisende. Flertallet mente ikke, at det var retvisende og dermed kunne det ikke godkendes. Dirigenten foreslog, at bestyrelsen i samarbejde med revisor kommenterer regnskabet og tydeliggør posterne der stilles spørgsmål til. Regnskabet betinget godkendt heraf. Ad pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer. (se bilag 1) Jacob Fritsch og Nadja Haubroe havde indsendt forslag til vedtægtsændringer. (se bilag 2) Idet forslagene på nogle punkter lignede hinanden blev punkterne i vedtægterne gennemgået og derefter afstemning ved hvert punkt. Vedr. forslag til 5 kontingent (bilag 1) vedtaget enstemmigt Vedr. forslag til 5.2 kontingent (bilag 1) vedtaget enstemmigt Vedr. forslag til 5.1 kontingent (bilag 2) vedtaget enstemmigt Vedr. forslag til 7 (bilag 1) bestyrelsen trækker sit forslag Vedr. forslag til 8 (bilag 2) J&N trækker sit forslag Vedr. forslag til 10 (bilag 2) J&N trækker sit forslag, med bemærkning om at det bør overvejes ændret, idet der er meget svært for en evt. ny bestyrelse at nå, at komme i gang hvis generalforsamlingen ligger allersidst i sæsonen Kommende bestyrelse bør undersøge med DIF om der findes retningslinjer/standard. Vedr. 12 bilag 2 vedtaget ved flertal Side 4 af 5

5 Vedr. 14 J&N trækker sit forslag Bestyrelsen trækker tillige sit forslag. Anniqa Buus har skrevet til bestyrelsen for at få oplyst holdningen til, at man har afslået at underskrive en sponsor/støtteaftale hun har søgt for sit barn. Bestyrelsens svar: Det var i det konkrete tilfælde en ekstra administrativ byrde for kasseren, der gjorde at der blev afslået. Bestyrelsen mener generelt ikke, at man kan være bekendt at afslå. Det må vurderes i det enkelte tilfælde. Efter lidt debat var der enighed i forsamlingen om, at man som udgangspunkt skal bakke op om de familier der har brug for økonomisk støtte, såfremt det ikke vedrører klubbens økonomi. Enighed om at man retter henvendelse til en af de tegningsberettigede i bestyrelsen, hvis man ønsker klubbens underskrift på en ansøgning. Ad pkt. 6. Valg af Kasserer Mikael Nielsen (Keesha A1) blev valgt. Ad pkt. 7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer Karina Stender (Camilla K2) blev valgt for 2 år. Nadja Haubroe (Karoline A1) blev valgt for 2 år. Noe Ertner (Lille skøjteskole + familiehold) blev valgt for 2 år. Tina Radford (Villads A1) blev valgt for 1 år. Linda Berkowich (Tram K1) blev valgt for 1 år. Nicolai Borre var ikke på valg og forsætter i bestyrelsen. (Anna-Emile M og Mathilde A3) Ad pkt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter (1 år) Jacob Fritsch (Nicoline M) blev valgt. Theresa Colin (Rosa A3) blev valgt. Pernille Sonne (Voksen hold) blev valgt Ad pkt. 9. Valg af revisor samt eventuelt valg af revisorsuppleant (for et år) PC Revision blev valgt. Ad pkt. 10. Eventuelt Igen blev de afgående bestyrelsesmedlemmer og kasserer takket for deres indsats. Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden. Den 29. april 2014 Referent: Formand: Nadja Haubroe Nicolai Borre Side 5 af 5

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere