Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Events Lukket - Henvendelse om international sportsbegivenhed Fælles drift af idrætshaller - status Udmøntning af besparelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Ansøgning om støtte til deltagelse i VM/OL Santander udtagelsesstævne i Spanien september Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...17 Bilagsliste...18

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Godkendt.

3 3 02. Events 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19030 Sundheds-, Idræts- og EVENTS Indledning/Baggrund Antallet af idrætsbegivenheder, som afholdes i Helsingør Kommune er vokset gennem de seneste 4 år. Det gælder lige fra mindre begivenheder, som afholdes af lokale foreninger til store begivenheder som Ironman Kronborg 70.3, der afholdes af en kommerciel aktør. Kommunens engagement i begivenhederne varierer fra få timers telefonisk vejledning til flere måneders arbejde for en enkelt begivenhed. I forbindelse med budget er der fremlagt et driftsønske for idrætsbegivenheder på 1,25 mio. kr. til dækning af omkostninger til store idrætsbegivenheder, som Gran Fondo og Ironman. n driftsønsket blev fremsat, er der kommet nye forespørgsler. Dels vedrørende Gran Fondo og dels vedrørende en anden større begivenhed. I forlængelse heraf er der behov for at give et samlet overblik over de idrætsbegivenheder, som afholdes i Helsingør Kommune. Til sagen er derfor vedlagt en oversigt over de begivenheder, som er afholdt i kommunen med og uden kommunale deltagelse og finansiering. Omfanget af begivenheder i 2015 er endnu ikke kendt. Relation til vision og tværgående politikker I vision 2020 er det at være et levende sted fremhævet som et særligt kendetegn ved Helsingør Kommune. Det betyder, at At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne Endelig er der i visionen et særligt fokus på besøgende. Og det fremhæves, at kommunen skal profilere sig på: Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og en levende historie på begge sider af Øresund Årlige events, der definerer kommunen Sagsfremstilling kdet fremgår, af den fremlagte oversigt, at der i 2014 har været afholdt en hel række idrætsevents. En del er afholdt uden et stort kommunalt ressourceforbrug. Andre har krævet en indsats af ressourcer af større omfang. De idrætsevents, som har krævet et væsentligt kommunalt ressourceforbrug er følgende:

4 4 KMD Ironman 70.3 Kronborg Gran Fondo Kidz om tour Hertil kommer flere events, hvor Sundheds-, Idræts- og har givet tilskud i størrelsesordenen kr., jf. bilaget. På nuværende tidspunktet vides ikke, hvilke events, som tænkes afholdt i 2015, men nedenstående skema viser, hvad der potentielt kan komme Udgifter til ansøgeren Udgifter til trafikale foranstaltninger Gran Fondo kr kr. KMD Ironman kr kr. International sportsbegivenhed kr kr. Kids on tours kr kr. I driftsønsket på 1,25 mio. kr. er indregnet udgifter til afholdelse af Gran Fondo (uden linjeløb). Ironman kr. til trafikale foranstaltninger, kr. til betaling for events samt kr. til afledte udgifter, så som annoncering, markedsføring, møder mv. Dansk Cykel Union ønsker i 2015, at tilbyde Helsingør Kommune hele Gran Fondo bestående af både enkeltstart og linjeløb (med start og slutning i Helsingør Kommune). En sådan udvidelse vil dels betyde flere trafikale foranstaltninger, hvilket forventes at andrage ca kr. samt et bidrag til Dansk Cykel Union på kr. Dette bidrag er tidligere afholdt af Københavns Kommune, hvilket betyder, at Dansk Cykel Union, står uden en finansiering, hvis eventen flyttes ud af København. Indtil nu har kommunen alene haft udgifter til trafikale foranstaltninger samt personaleressourcer til projektledelse i samarbejde med DCU Ved en flytning af hele Gran Fondo får Helsingør Kommune langt bedre muligheder for at skabe merværdi i form af overnatninger og omsætning hos restaurations- og detailhandelbranchen. Ligeledes får kommunen bedre muligheder for en samlet markedsføring af Gran Fondo sammen med Dansk Cykel Union. Økonomi/Personaleforhold Ekstraudgifter til Gran Fondo indgår i budgetforhandlingerne. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller: at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Drøftet.

5 5 03. Lukket - Henvendelse om international sportsbegivenhed Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/17752 Byrådet

6 6 04. Fælles drift af idrætshaller - status Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25346 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund I Helsingør Kommune er idrætsfaciliteterne forankret i en decentral struktur. Det vil sige, at stort set alle lokalsamfund i kommunen har deres eget større eller mindre idrætsanlæg med udendørsbaner og idrætshal. Idrætshallerne er enten drevet som skolehal, kommunal idrætshal eller som selvejende institution. Sidstnævnte omhandler Hornbækhallen, Nordkysthallen og Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen). Trods forskellige juridiske ejerforhold er idrætshallerne i økonomisk henseende sidestillet, idet hallernes drift og den tilknyttede budgetramme finansieres af kommunale midler under Sundheds-, Idræts- og. I 2012 blev de kommunale idrætshaller, Snekkerstenhallen og Helsingørhallerne samt driften af udendørs idrætsanlæg lagt sammen i en fælles driftsenhed HKI, Helsingørs kommunale Idrætsanlæg. Sammenlægningen har medført en bedre udnyttelse af halkapaciteten samt en større fleksibilitet i drifts- og vedligeholdelsesopgaverne. På baggrund af de positive erfaringer med en fælles driftsenhed bad Sundheds-, Idræts- og den centret belyse fordele og ulemper ved at udvide den fælles driftsenhed til også at omfatte de tre selvejende idrætshaller. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven. Relation til vision og tværgående politikker Fælles drift af idrætshaller har ingen direkte sammenhæng med kommunens vision. Sagsfremstilling For at belyse fordele og ulemper ved fælles drift af idrætsanlæggene har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling afholdt møder med bestyrelserne for de selvejende idrætshaller hver for sig. Centeret har ligeledes afholdt møder med de aktive brugere i henholdsvis Hornbækhallen og Espergærdehallen. Centeret har prioriteret drøftelserne med Hornbækhallens bestyrelse og Espergærdehallens bestyrelse højest, da der vil ske væsentlige ændringer for begge haller i de kommende år - se særlige forhold. Bestyrelsen i Nordkysthallen vil blive yderligere inddraget, når Sundhed, Idræt og har lagt linjerne for det videre arbejde. Herunder redegør centeret kortfattet for fordele og ulemper for de involverede parter, som de er kommet frem under drøftelserne. 1. Fordele og ulemper for Helsingør Kommune Sundheds-, Idræts- og har en samlet økonomisk ramme til drift og

7 7 vedligeholdelse af alle idrætsfaciliteter. Tre delrammer er fordelt til de selvejende haller. Udvalget har en forsyningspligt på faciliteter overfor foreningerne, og bestyrelserne i de selvejende idrætshaller medvirker til at løfte pligten. For den tildelte økonomi skal bestyrelsen drive og vedligeholde idrætshallen. 1.1 Fordele ved fælles drift: Sundheds-, Idræts- og vil opnå fuld styring af hele økonomien til drift/vedligeholdelse. Udvalget kan derefter lettere prioritere på tværs af alle idrætsfaciliteter. Sundheds-, Idræts- og vil få væsentlige stordriftsfordele gennem koordineret vedligehold af alle haller og arealer, gennem brug af kommunes indkøbsordninger, gennem bedre lånemuligheder, via fuld trækningsret ift. moms m.v. Hallerne vil indgå i kommunens ejendomsportefølje og derigennem blive vægtet i forhold til eksempelvis tværgående energiprojekter m.v. Det er Byrådets politik, at idræts- og fritidsfaciliteterne skal udnyttes optimalt. Ved fælles drift under det politiske udvalg kan anvendelsen af alle faciliteter gøres bredere i forhold til nye aktiviteter og målgrupper. Kommunen er en stor arbejdsplads, som har flere ressourcer til uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere, end bestyrelserne almindeligvis kan prioritere. 1.2 Ulemper ved fælles drift: Brugernes frivillige engagement i drift og vedligeholdelse af idrætshallerne mindskes. 2. Fordele og ulemper for de selvejende hallers bestyrelser: De selvejende idrætshaller er opført af lokale frivillige kræfter, som siden etableringen også har haft ansvaret for den daglige drift. Dette ejerskab er af væsentlig betydning for de tre bestyrelser i de selvejende haller. Bestyrelserne har i møderne noteret sig, at udvalget er i gang med at belyse fordele og ulemper ved fælles drift og et eventuelt udspil fra Helsingør Kommune om fælles drift/kommunalt ejerskab vil være i form af et tilbud. 2.1 Fordele ved fælles drift Hallerne vil ikke længere skulle løfte de nuværende administrative opgaver indenfor timefordeling og -registrering, økonomistyring, personaleadministration, indrapportering af aktivitetsoplysninger m.v. Bestyrelserne er ligeledes opmærksomme på, at der ikke er et vækstlag omkring dem, hvor der naturligt kan rekrutteres nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet. 2.2 Ulemper ved fælles drift Brugernes frivillige engagement i drift og vedligeholdelse af idrætshallerne mindskes eller risikerer at forsvinde helt. Bestyrelserne har udtrykt bekymring for, at hallerne risikerer besparelser. Centret forklarede, at besparelser lægges på udvalgets samlede ramme, hvorfor budgetterne til de selvejende haller allerede i dag indgår i udvalgets prioriteringsøvelser. Bestyrelserne har endvidere udtrykt bekymring for deres medarbejderes fremtid. Centret

8 8 kunne ikke give garantier for forsat ansættelse, men vil undersøge om de selvejende haller er omfattet af reglerne for virksomhedsoverdragelse. Mulighederne for kommercielle arrangementer mindskes muligvis og prisfastsættelsen overfor foreninger og arrangører af kulturelle begivenheder kan ikke reguleres af bestyrelserne, men skal følge det kommunale takstblad. 3. Fordele og ulemper for de aktive brugere af hallerne og de frivillige foreningsledere: I møderne med brugerne af de selvejende haller er der givet udryk for følgende. For de aktive er typer af ejerskab og driftsorganisation ikke af afgørende betydning. De aktive lægger vægt på, at faciliteterne skal være vedligeholdte og moderne. Endvidere ønsker de samme indflydelse på timefordelingen uagtet om hallen er selvejende eller kommunalt drevet. Ligeledes er der et udbredt ønske om, at frivilligheden i og omkring faciliteterne styrkes, så lokalområdet har gavn af indsatsen. 3.1 Særlige forhold Hornbæk Hallen Ifølge fundatsen for Hornbæk-Hallen skal hallen tilbagegå til kommunen, hvis kommunen ønsker det, når etableringslånet er endeligt betalt omkring år Bestyrelsen peger på, at der skal laves en aftale omkring Forenings-Fitness, der drives af Hornbæk IF i hallens lokaler. Bestyrelsen ønsker at sikre aktiviteten, der benyttes af mange borgere i Hornbæk. 3.2 Særlige forhold Espergærde Hallen Kommunen vil indenfor få år bygge en kommunal hal i Espergærde. Bestyrelsen erkender, at der derfor ikke er nogen reel fremtid for den gamle hal, da anvisning af lokaler til foreningerne vil målrettes den nye hal. Espergærdehallens bestyrelse driver ligeledes en tennishal, en omklædningsbygning samt et klubhus på Mørdrup Idrætsanlæg og der er endnu ikke taget stilling til om disse faciliteter skal omfattes af fælles drift eller kommunalt ejerskab. Den 19. august 2014 har bestyrelsen skrevet således til centret: n vore møder henholdsvis 1. og 20. maj har vi vendt oplægget med Jens Bertram ved vort ordinære Fondsmøde den 27/5, hvor Jens er den kommunale repræsentant i Fonden. Hen over sommeren har vi i bestyrelsen afvejet for og imod en fælles drift i Helsingør Kommune - regi og har besluttet os for, at vi fremover ønsker at fortsætte som hidtil i Espergærde. Onsdag den 17/9 har vi igen Fondsmøde, hvor vi vil orientere Jens Bertram om vore holdninger. Vi forventer at genoptage processen om fælles drift, når vi er i gang med byggeriet af den ny hal med Gymnasiet, idet der så forhåbentlig tillige fra politisk hold er taget stilling til fremtidig brug af Espergærdehallen og området ved Idrætsvej. 3.3 Særligt vedr. Nordkysthallen

9 9 Bestyrelsen har den skrevet således til centret: Som udgangspunkt er vi ikke interesseret i at overgå til kommunal drift. Vi har meget svært ved at se hvilke fordele, der vil være ved det. Men der kan jo sagtens være noget vi ikke har tænkt på. Vi vil gerne høre lidt om kommunens planer ved evt. overgang til kommunal hal for flg. områder: Cafeteria og forpagtningsaftale (herunder inventar - ejendom) / Det nuværende personale (hvem er ny chef? arbejdstider og om der er planer om ændringer) / De gældende aftaler for med diverse driftsopgaver (alarm, EL, fyr, ventilation o.lign.) / Åbne-lukke tider / Fordeling af tider / Reklameaftaler i hallen. Det er centerets opfattelse, at de tre selvejende haller i dag drives til brugernes tilfredshed. Det skal dog bemærkes, at to af hallerne af forskellige årsager har et økonomisk merforbrug, som kan vanskeliggøre fremadrettede vedligeholdelsesopgaver. Opmærksomheden skal endvidere rettes mod bestyrelsernes eget udsagn om, at det er en udfordring at finde nye bestyrelsesmedlemmer, der kan sikre hallerne en fortsat status som selvejende institution. Set i det lys og sammenholdt med de - for kommunen skitserede stordriftsfordele samt større fleksibilitet i drifts- og vedligeholdelsesopgaver, vil centeret anbefale, at der arbejdes videre med projektet. Kommunen vil således umiddelbart være i stand til at drive hallerne videre, såfremt hallernes bestyrelser på et givent tidspunkt ønsker det eller såfremt andre forhold fordrer en fælles drift eller kommunalt ejerskab. Økonomi/Personaleforhold 1. Espergærde hallen Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. i Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for nedbringelse af merforbruget. 2. Nordkyst hallen Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr. i 2014, hvilket skyldes, at Nordkyst Hallen har fået lagt nyt halgulv. Det gør, at hallen mister lejeindtægter for idrætsforeningernes manglende brug af hallen i perioden, hvor gulvet blev lagt. 3. Hornbæk Hallen Hornbæk Hallen forventer et merforbrug på kr. i 2014, hvilket er kr. mere, end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbæk Hallen kan ikke holde budgettet, da deres forbrugsafgifter og realkreditsomkostninger er stigende. Kommunikation/Høring Bestyrelserne for de selvejende haller. Aktive udøvere og frivillige ledere fra tilknyttede foreninger Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

10 10 1. at der arbejdes videre med projektet, såfremt en halbestyrelse på et givent tidspunkt ønsker at overgå til fælles drift. 2. at eksisterende driftsoverenskomster revideres i samarbejde med halbestyrelserne. 3. at der indledes dialog med Hornbæk Hallens bestyrelse omkring hallens økonomi. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Peter Poulsen Peter Poulsen (A) deltog ikke under denne sag på grund af inhabilitet. Indstillingerne godkendt.

11 Udmøntning af besparelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19327 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Sundheds-, Idræts- og behandlede i deres møde den 15. maj 2014 besparelser på bl.a. budgetområde 411 Idræt og Fritid. Langt de fleste besparelser er udmøntet i budgettet, men for totalrammen Helsingør Kommunes Idrætsanlæg resterer der endnu stillingtagen til besparelser på udvalgte områder. Retsgrundlag - Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ikke særskilt relation til vision og politikker. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Helsingør Kommunes Idrætsanlæg udarbejdet forslag til, hvorledes de resterende besparelser kan udmøntes. Det skal oplyses, at Helsingør Kommunes Idrætsanlæg allerede har udmøntet en besparelse på personaleområdet, hvilket er sket ved naturlig afgang og uden genbesættelse af stillingen. Den personalemæssige besparelse udgør kr. Endvidere kan udgifter til personale reduceres yderligere med kr. i 2016, ligeledes gennem naturlig afgang Den generelle besparelse på totalrammen Udmøntet besparelse (personalekonto) Resterende besparelse ikke udmøntet Herunder følger administrationens forslag til besparelser på udvalgte områder Forslag 1: Reducering af antallet af verti-dræninger på boldbaner kr. Boldbaner på udvalgte Idrætsanlæg verti-drænes 1 gang årligt i stedet for 2 gange årligt. Konsekvensen er, at banestandarden nedsættes, da græsset får et mindre og svagere rodnet med hurtigere slidtage til følge. Forslag 2: Mindre indvendig vedligehold i haller og færre indkøb af rekvisitter og udstyr kr. Længere perioder før udskiftning af lyskilder, vvs artikler, reparationer og malerarbejde. Konsekvensen er forringet vedligeholdelsesniveau, og at faciliteterne fremstår mere nedslidte. Forslag 3: Nedlæggelse af tennisanlæg og ophør af driftsaftale på privat idrætsanlæg kr. Aktivitetsniveauet har gennem et par år været faldende på hhv. Tikøb og Borsholm Tennisanlæg og en mulighed er at anlæggene, som en konsekvens af færre driftsmidler

12 12 nedlægges. Ligeledes kan aftalen om grøn drift af to boldbaner på Borsholm Idrætsanlæg opsiges. Konsekvensen er, at de tilknyttede foreninger skal anvises til øvrige idrætsanlæg. Forslag 4: Mindre vedligehold på P-Pladser og udearealer ved idrætsanlæg kr. Mindre vedligehold rundt omkring fodboldarealer, grusbaner og parkeringspladser. Konsekvensen er, at banestandarden nedsættes på grusbaner, dårligere parkeringsforhold på grusparkering samt ringere pleje af beplantning. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen Kommunikation/Høring A-Med Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslagene til besparelser prioriteres og godkendes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Jens Bertram (C) stillede følgende forslag til udmøntning af besparelserne: Forslag til endelig udmøntning af besparelse i Den resterende besparelse Elitepuljen Forslag Forslag I alt Sundheds-, Idræts- og vedtog, at Jens Bertrams (C) forslag til besparelser udmøntes i den nævnte rækkefølge. Betina Svinggaard (A) ønsker, at de personer, der er inhabil i en given sag, skal informeres, inden udsendelse af dagsorden til et møde. Administrationen undersøger i Statsforvaltningen Hovedstaden, om den juridiske vurdering af inhabilitet for Betina Svinggaard (A) og Morten Westergaard (C) er korrekt.

13 Ansøgning om støtte til deltagelse i VM/OL Santander udtagelsesstævne i Spanien september 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18226 Sundheds-, Idræts- og Borchurer i A4.pdf Ansøgning til Helsingør kommune Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en ansøgning fra windsurfer Sebastian Fleischer om økonomisk støtte med henblik på deltagelse VM Santander i Spanien i september VM stævnet er samtidig kvalifikationsstævne til OL i Rio de Janeiro i Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune Sagsfremstilling Sebastian Fleischer på 20 år fra Ålsgårde har etableret sig i den danske elite i windsurfing. Sebastian repræsenterede således Danmark i OL i London 2012 som bare 18 årig, hvor han opnåede en samlet nummer 29 ud af 38 deltagere. Sebastian repræsenterer til dagligt Ålsgårde Surf- og Sejlklub. Sebastian modtog i foråret 2013 prisen som Årets Talent fra Dansk Sejlunion. Sebastian stiller i september 2014 op til VM i Santander i Spanien. VM stævnet er samtidig kvalifikationsstævne til OL i Rio de Janeiro i Brasilien i løbende med sin deltagelse i OL i London 2012 har Sebastian gennemført en gymnasieuddannelse på normeret tid og blev student her i sommer Sebastian er i den forbindelse villig til at stille sin viden og erfaring til rådighed for Helsingør Talent og Elite i deres arbejde med unge talenter i Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold Sebastian Fleischer har vedlagt følgende budget for hans deltagelse i VM/OL-kvalifikation i Santander september VM i Santander, Spanien, 2014 Afrejse 1/9 Hjemrejse 20/9 Flybilletter 2.500,00 Logi 2.831,00 Fortæring 2.500,00 Tilmeldingsgebyr 1.490,00 Grej 8.935,55 Transport af grej 3.576,00 Total udgift ,55

14 14 Der ansøges om ,00 kr. til dækning af rejse-, ophold samt og transportudgifter. Et eventuelt tilskud på kan finasieres via talentpuljen øvrige idrætsgrene. Budget Talentpulje øvrige idrætsgrene Godkendte ansøgninger: Europa Tour Surfing EM i Disco Dans VM I Stand Up Paddle Indlogering Verdensmesterskabet i Ironman på Hawaii, d. 11. oktober 2014 Talentudviklingsstøtte Christian Honore Olsen Restpulje Ansøgninger endnu ikke godkendt: VM/OL kvalifikationsstævne surf Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Sundheds-, Idræts- og vedtog at give et tilskud på kr.

15 Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Emne Møde Introduktion til social ulighed i sundhed 7. oktober 2014 FIT midtvejsevaluering 7. oktober 2014 Temadrøftelse frivillighed 7. oktober 2014 Perspektivplan 6. november 2014 DGI Landsstævne orienteringssag 6. november 2014 Speciel Olympics Festival 6. november 2014 Helsingør TennisTalentcenter 6. november 2014 Revidering af Idræts- og Fritidspolitik 9. december 2014 Revidering af tilskudsordning voksenundervisning 9. december 2014 Skolereform og Foreningsliv status 9. december 2014 Idrætsrådet Udvalgsbesøg fra Helsingborg Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Rideklubberne Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Folkeoplysningens Samråd Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Orientering foretaget. Perspektivplanen forelægges på et kommende møde.

16 Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Sportsgalla Jan Ryberg (L) oplyste, at FC Helsingør gerne vil inviteres til at spille/synge til Sportsgallaen.

17 17 Bilagsliste 2. Events EVENTS (89054/14) 6. Ansøgning om støtte til deltagelse i VM/OL Santander udtagelsesstævne i Spanien september Borchurer i A4.pdf (85441/14) 2. Ansøgning til Helsingør kommune (85443/14)

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende:

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende: Referat : Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Hels Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende:

Referat Idrætsrådet. Deltagere: Fraværende: Referat Idrætsrådet : Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Hels Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Onsdag den 04. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 13. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg.

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sagsnr.: 07/3249 Vedtægter for brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg Indledning Glostrup Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Reviderede. Forslag 1 a + b og 2 a + b: Program og praktisk information vedr. Sundheds-, Idræts og Fritidsudvalgets studietur den x. x.

Reviderede. Forslag 1 a + b og 2 a + b: Program og praktisk information vedr. Sundheds-, Idræts og Fritidsudvalgets studietur den x. x. Reviderede Forslag 1 a + b og 2 a + b: Program og praktisk information vedr. Sundheds-, Idræts og Fritidsudvalgets studietur den x. x. xx Transport og Hotel Sundheds-, dræts- og Fritidsudvalgets studietur

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Torsdag den 20. marts 2014

Torsdag den 20. marts 2014 Torsdag den 20. marts 2014 1. Præsentation foretaget med udgangspunkt i rådets formål. Rådet skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 02. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Per Hansen, Geert Jakobsen, Claus Palm Ole Svendsen,

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C Aftaledokument mellem Hermes Byggefond, Frederiksberg Kommune og KommuneLeasing om overtagelse af Hermes- Hallen på Steenwinkelsvej 19-21, om overtagelse af ejerlejlighed i Den nye svømmehal og gymnastikhal

Læs mere

2. Er det muligt at få oplyst, hvilke personaleresurser WoCo har haft tilknyttet CWG, og hvordan de er anvendt?

2. Er det muligt at få oplyst, hvilke personaleresurser WoCo har haft tilknyttet CWG, og hvordan de er anvendt? Center for Regional Udvikling POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38605545 Web www.regionh.dk Dato: 23. januar 2018 Spørgsmål nr.: RR-226-17 Dato: 5. december

Læs mere