Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent Godkendelse af årsberetning Godkendelse af årsregnskaber 2010/ Godkendelse af revisionsberetning Forelæggelse af boligorganisationens budget Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Valg af revisor Kompetencedelegation Eventuelt... 7 Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen samt repræsentanter fra hver afdeling ud fra følgende opgørelse: Fra lejemålsenheder, 3 stemmer Fra lejemålsenheder, yderligere 1 stemme Fra 301+ lejemålsenheder, yderligere 1 stemme, jf. vedtægternes 5. Deltagere fra repræsentantskabet: Villy Brejning Jens Thestrup Holger Juel Hansen Joan Thygesen Leif Devald Uffe Frejdal Nielsen Knud Johnsen Bjarne Rasmussen Poul Erhard Juel Nielsen Formand for org.bestyrelsen Næstformand for org.bestyrelsen Gertsvej Tingvej Øvrige deltagere uden stemmeret: Barbara Ehrenberger Kurlandsgade, suppleant til org.bestyrelsen Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Domea Domea Domea, referent Domea Boligcenter Høje-Taastrup D. 22. december 2011

2 1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Referat: Villy Brejning foreslog Pia Christiansen, som blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede derefter, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Der er tale om en supplerende beretning til beretningerne for seneste regnskabsår, som er optrykt i årsregnskaberne: Amagerbo side Boligselskabet Kærbo side 10 Københavns ÆB side 9 BSB København side Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere om selskabernes årsberetninger. Årsberetninger godkendt. 3 Godkendelse af årsregnskaber 2010/2011 Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af de oprindelige boligorganisationers årsregnskaber, der sendes som bilag. Dette drejer sig om: Amagerbo, periode Boligselskabet Kærbo, periode BSB København, periode Københavns Ældreboligselskab, periode Det indstilles til repræsentantskabet at godkende årsregnskabet for Amagerbo for perioden , årsregnskabet for Boligselskabet Kærbo for perioden , årsregnskabet for BSB København for perioden samt årsregn- Side 2 af 7

3 skabet for Københavns Ældreboligselskab for perioden Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere om selskabernes regnskaber og gjorde opmærksom på, at der er tale om forskellig længde på regnskabsperioder pga. sammenlægningen. Regnskaber godkendt. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsprotokollaterne. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningerne for Amagerbo, Boligselskabet Kærbo, BSB København samt Københavns Ældreboligselskab. Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere om revisionsberetningerne for selskaberne, som er uden bemærkninger fra revisionen. Pia Christiansen gjorde repræsentantskabet opmærksom på, at der på en enkelt af afdelingerne, Randers-/Rothesgade, var en revisionsanmærkning, og at der vil blive iværksat tiltag. Revisionsberetningerne godkendt uden bemærkninger. 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligselskabets budget godkendes endelig af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budgetter for de oprindelige selskaber for perioden til vedlægges som bilag. Udarbejdelsen af et samlet budget for Boligselskabet Domea København har først kunnet igangsættes efter at regnskaber er færdiggjort, og dette er derfor ikke færdigt endnu. Der vil ikke blive tale om ændringer i forhold til de her fremlagte fire separate budgetter, blot vil tallene blive lagt sammen i ét budget. Dette budget vil derfor blive fremlagt organisationsbestyrelsen til endelig godkendelse senest tre måneder inden næste regnskabsårs begyndelse. De fremlagte budgetter for regnskabsåret 2012/2013 er forinden repræsentantskabsmødet godkendt af organisationsbestyrelsen og forelægges derfor repræsentantskabet til orientering. Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgetterne til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede repræsentantskabet om, at de fire budgetter vil blive lagt sammen til ét budget, som godkendes endelig af organisationsbestyrelsen. Side 3 af 7

4 Der er et forbehold om størrelsen af administrationsomkostningerne i Københavns Ældreboligselskab, som tilrettes i det endelige budget. Budgetterne blev taget til efterretning uden kommentarer. 6 Indkomne forslag Forslag fra afdeling Tingvej om at afdelingen udskilles fra Boligselskabet Domea København vedlagt som bilag. Referat: Poul Erhard Juel Nielsen uddybede forslaget fra afdeling Tingvej. Villy Brejning bemærkede, at organisationsbestyrelsen ikke i første omgang kan sige ja til udskillelse af afdeling Tingvej. Man vil i stedet arbejde på at etablere et godt samarbejde med afdeling Tingvej. anbefaler derfor repræsentantskabet at sige nej til at der arbejdes videre med forslaget. Poul Erhard Juel Nielsen orienterede om, at man havde korrespondance med Københavns Kommune, og forventede svar inden for et par uger, om hvorvidt kommunen vil godkende en udskillelse. Der vil blive afholdt et nyt afdelingsmøde, hvor beboerne vil blive orienteret om sagens fremdrift, og beslutte om der skal arbejdes videre. Pia Christiansen gjorde opmærksom på, at repræsentantskabet og ikke afdelingsmødet træffer beslutningen. I princippet er beboerne ikke bosiddende i afdelingen, men bosiddende i selskabet. Pia Christiansen anførte, at afdelingen først og fremmest skal finde et andet selskab, som afdelingen kan blive en del af, da kommunen formodentlig ikke vil godkende oprettelsen af et selskab på 42 boliger. Det blev understreget, at der skal være tale om et boligselskab og ikke en administrator, som er det, afdelingen hidtil har haft kontakt med. Dirigenten ønskede at man stemte om sagen. Ud af 9 fremmødte repræsentanter fordelte stemmerne sig således: 8 imod udtrædelse 1 for Repræsentantskabet stemte således imod, at der arbejdes videre med en udskillelse af afdeling Tingvej. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende organisationsbestyrelse blev valgt på repræsentantskabsmøde d Da repræsentantskabsmøder i henhold til regnskabsskæringen nu og fremover vil ligge i december, betyder dette, at medlemmer valgt på et 1- årigt mandat er på valg på dette møde: Navn Post Valgt af Valgt indtil Villy Brejning Formand Repræsentantskabet 2012 Side 4 af 7

5 Jens Thestrup Næstfmd. Repræsentantskabet 2012 Helle Edfort Petersen Medlem Repræsentantskabet 2011 Holger Juel Hansen Medlem Repræsentantskabet 2012 Joan Thygesen Medlem Repræsentantskabet 2012 Leif Devald Medlem Repræsentantskabet 2011 Preben Stampe Rasmussen Medlem Repræsentantskabet 2011 Søren Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2012 Thomas Buch Medlem Repræsentantskabet 2011 Uffe Frejdal Nielsen Medlem Domea 2012 Knud Johnsen Medlem Kommunen 2013 Med Domea som forretningsfører. Afgangsorden indebærer, at Helle Edfort Petersen, Leif Devald, Preben Stampe Rasmussen og Thomas Buch er på valg. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år. Referat: Preben Stampe Rasmussen havde forud for mødet meddelt, at han ønskede genopstilling, Leif Devald ønskede genopstilling, Barbara Ehrenberger ønskede at opstille og Poul Erhard Juel Nielsen ønskede at opstille. Der var ingen øvrige kandidater. Alle fire blev dermed valgt for 2 år. i Boligselskabet Domea København ser altså fremover således ud: Navn Post Valgt af Valgt indtil Villy Brejning Formand Repræsentantskabet 2012 Jens Thestrup Næstfmd. Repræsentantskabet 2012 Holger Juel Hansen Medlem Repræsentantskabet 2012 Joan Thygesen Medlem Repræsentantskabet 2012 Søren Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2012 Leif Devald Medlem Repræsentantskabet 2013 Preben Stampe Rasmussen Medlem Repræsentantskabet 2013 Barbara Ehrenberger Medlem Repræsentantskabet 2013 Poul Erhard Juel Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2013 Uffe Frejdal Nielsen Medlem Domea 2012 Knud Johnsen Medlem Kommunen 2013 Med Domea som forretningsfører. Side 5 af 7

6 8 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmødet d blev Barbara Ehrenberger og Peter Krogh valgt som suppleanter. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Referat: Helle Edfort Petersen havde meddelt, at hun ønskede at opstille. Bjarne Rasmussen ønskede ligeledes at opstille. Begge blev dermed valgt som suppleanter i 1 år. 9 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. I øjeblikket er BDO revisor. Det indstilles, at repræsentantskabet at vælger revisor for indeværende regnskabsår. Referat: BDO blev genvalgt. 10 Kompetencedelegation Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. indstilles det, at repræsentantskabet delegerer følgende kompetencer til boligorganisationens bestyrelse (jf. vedtægternes 5, stk. 5 og 6). Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Kompetencen vedrørende valg af repræsentanter til Domeas repræsentantskab Kompetencen vedrørende valg af BL-kredsdelegerede. Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence (jf. vedtægternes 5, stk. 7), men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægternes 8. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender delegationen af ovennævnte kompetencer. Referat: Kompetencedelegationen godkendt. Side 6 af 7

7 11 Eventuelt Intet under dette punkt. Side 7 af 7

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere