Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat!"

Transkript

1 1!! Repræsentantskabsmøde!lørdag!den!30.!maj!2015!i!Viborg! Referat! Mødetindledtesmedatværtsforeningensfaneblevførtind,hvorefterPræsidenten, FlemmingRytter,bødvelkommen.IdenneforbindelsefikvicepræsidentforregionI, NielsGodiksen,tildeltPræsidietsHæderstegnforsitvirkeiPræsidietogilokalområdet. 1.Valgafdirigent PåforslagfraPræsidietblevKeldLouiePedersen(Aarhus)valgttildirigent.Hankunne konstatere,atmødetvarlovligtindvarsletogbeslutningsdygtigt.hangennemgikderefter dagsordenens12punkter. 2.Valgafreferent ForretningsførerCarstenRasmussenblevvalgttilreferent.Vednavneopråbkunnedet konstateres,at46afde78danskeforeningervarrepræsenteret.ingendguforeninger vartilstede. 3.Præsidentensberetning PræsidentensmundtligeberetningsomersupplementtilPræsidietstidligereudsendte skriftligeberetning,blevherefterforelagt. Præsidentenfandtdetsørgeligt,atderikkevarflereforeningertilstede,mentakkedede tilstedeværendeogpointerede,atpræsidietskalgøreenindsatsforatfåfleremed. Præsidentensagdetaktilalleforderesindsatsudeiforeningerneogforindbydelsertilat deltageiarrangementerrundtomkringilandet.dg shovedproblemerdenvigendemedu lemsskare,ogkurvenfordennetendensskalalleværemedtilatknække.deungemedu lemmergiverdenstørsteudfordringtilfastholdelse,dadeterher,detstørstefrafaldsker. Sidensidsterepræsentantskabsmødeerderkommetenrækkenyeformændtil,ogdisse blevnævntafpræsidenten.deerligeledesomtaltipræsidietsskriftligeberetning. SamarbejdetmedLivgardenogCH/LG,oberst,kammerherreKlavsLawesfungererupåU klageligt.dedanskegarderforeningerhenterstorstøttefraregimentet.somtakherforfik oberstentidligerepåmorgenentildeltpræsidietshæderstegneftermorgenandagteniviu borgdomkirkeogindenparadensafmarchigennembyen. Præsidentenudtrykteogsåtaktildeildsjæle,dermøderoppåforeningenskontorogseU kretariat.enspecieltakblevrettettildeforeninger,derstilleropmedhjælptilafholdelseaf festligearrangementer,nårvifårsoldaterhjemfraudenlandskemissioner. Iefteråret2014vedtogPræsidietenkommunikationsUoginformationsstrategi,hvilketdet varfundetnødvendigtatindføre.detvaretstortarbejdeatfådetteprojektgennemført.

2 2 SomresultatherafkunneAndreasDalsgaardansættessomkommunikationsUoginformaU tionsansvarligmedansvarforgarderbladetogdennyehjemmesidekoordineretmedfau cebookoginstagram. HerudoverharPræsidietpåbegyndtudarbejdelsenafetforslagtilrotationafrepræsenU tantskabsmøderneforatsikreenmereligeligfordelingregionerneimellem.detskalogså sessomenstøttetil,atalleforeningersenderdelegeredetilrepræsentantskabsmøderne. Dervilifremtidenblivegjortenmereintensiveretindsatsoverforårgangsforeningerne,der harførtennogettilbagetrukkentilværelse.derskalgennemføres2møderårligt,hvorogu såpræsidentenvilværetilstede. Nårmantageribetragtning,atdergår52.000til56.000gamlegardererundtudentilknytU ningtilengarderforening,erderaleneheretpotentiale,derkanværemedtilatfåknæku ketdennedadgåendekurve. UnderrundrejsentilformandsmødernevarVeteransagenpådagsordenen,ogglædeligvis oplevedesingenmodstandmodideenomatgåindietarbejdemedveteranerne.viskal ikkeværeterapeuter,menbisidderetilstøtteforveteranerne. Præsidietharbesluttet,atderigangsættesetpilotprojektiDGmeddeltagelseafoptil5 foreninger.2haralleredemeldtsig,såyderligere2u3foreningervilværeønskeligt. Dersatsespå,atetendeligtforslagkanpræsenterespårepræsentantskabsmødeti Skanderborgi2016.Nårprojekteterklar,vilderværemulighedfortilbudomdeltagelsei kurserformentorerne. KontaktPræsidenten,hvisdererinteresseforprojektet. Detvilbliveforsøgtatgennemføreenrækkelandsdækkendeaktiviteter.Arrangementerne vilblivecentraltstyretoglagtgeografisk,såmangekanfåchancenforatdeltage. UdoverdissearrangementerstøtterDGopomkringLivgardenbådeindenlandsktilGarU densdagogforældredageneihøvelteogtilmissionerneiudlandet.pådetnordiskeplan deltagerviijunimånedipræsidentmødeiosloforde3nordiskegarderforeninger. DG sståendeudvalgbeståridagaf: SkydeudvalgetmedJanStoltenborgsomlederudpegeti2014. BowlingudvalgetmedHenrikAgerlinsomlederudpegeti2015. HverveudvalgetmedSteenV.Grubertsomlederudpegeti2015. MedieudvalgetmedAndreasDalsgaardsomformandudpegeti2015. HåndbogsudvalgetmedHenrikGattrupsomformandudpegeti2015.Detteudvalger etableretefteratdetgamleudvalgerfratrådt. SekretariatetanvendesflittigtafPræsidenten,somtakkedefordenstorehjælpsomhedog tålmodighed,derudvisesafbådeforretningsførerogsekretær. Hverveudvalgetudføreretfornemtrekrutteringsarbejdeblandtdeværnepligtige,mendesU værremistervialtformange,fordideglemmerattilmeldekontingentbetaling.detmedføu rer,atforeningernemeldermedlemmerudigen. ForatmodvirkedennetendensarbejderPræsidietmedetprojekt,dergårudpåatforsøU geatstyredenførstekontingentbetaling,såledesatbetalingsaftalenskaloprettessamtiu digmedindmeldelsen.denførsteindbetalingminusmedlemsafgiftenafregnestildenforu ening,hvorvedkommendeønskeratbliveoptagetsommedlem.inærmestefremtidafholu desetmødemedpbsforatfåklarhedoverdetekniskemuligheder. Måleteratsikrefastholdelseafdenyemedlemmerogatgiveettilbudtilforeningerne.

3 3 ViharpåforsøgsbasisindledtetsamarbejdemedGardernetværkomkringgennemførelse afgardermarch2015.detteprojektgennemføresogsåitætsamarbejdemed Livgarden. Nårprojektetergennemførttagesderstillingtiletfortsatsamarbejdepåandrefronter. 2014harværetettravltår,ogderskalikkehersketvivlom,at2015og2016bliverligeså travle. KommentarertilPræsidentsberetning. PeterHorsten(København)takkedeforengodberetning.Hanpåpegede,atregnskabet varudsendtforsent,idetudsendelseskalske30dageførrepræsentantskabsmødet.det varudsendt14dagefør. AnnonceringafaktiviteteriGarderbladetburdeværetydeligere.F.eks.annonceresGarU densdagmedenhelsidehosgardernetværk. VarenigiatderskalgøresnogetforatøgemedlemstalletogatetautomatisktrækafkonU tingentkunneværemedvirkendehertil. AfslutningsvisberørtesenberegningafomkostningsudviklingeniDGoverflereårirelatiU ontilpristalsreguleringen.menteatmedlemsafgiftenburdesættesned. Præsidentenbeklagededenseneudsendelseafregnskabet. KajLykkeMajlund(København)foreslogjuniorUfrokosterogjuniorUarrangementerforde nyemedlemmer.fandtdetvigtigtmedenmerepersonligkontaktfremforblotbreveog mails. SørenThomassen(Nordjylland)villevide,omdenforeslåedenyeopkrævningsordningvar ettilbudelleret tiltvang. Præsidentenmente,atvimåskevarpåvejindiet minefelt medhensyntilopkrævningsu projektet.detafprøvespådeværnepligtige,dererindkaldtiprojektperioden.underalle omstændighederbetegnedepræsidentendennuværendesystemsomkaotisk. SørenThomassen(Nordjylland)oplyste,atdesenestmodtagneindmeldelservedrører HoldAPR2014.Hanvarimodencentralstyring,damangeforeningeralleredeerpåPBS ogharstyrpåmedlemmerne.hangikindforatbevaredenlokalestyring,menerklærede sigåbenfordialog. TommyHansen(Gl.Roskilde)oplyste,atforeningenbevilgeretårskontingentfrihedtilnye medlemmer.detfungerergodtogermedtilatknyttemedlemmernetildenlokaleforening. Menteatdetpåhvervemøderblevfortalt,atdervar gratis kontingent. SteenV.Grubert(Hverveudvalget)oplyste,athanikkespecifiktfortæller,hvilkeforeninger deriforbindelsemedindmeldelseyderkontingentfrihed,menatderermarkeringpåforu eningsoversigtenom,hvilkeforeningerdererkontingentfriførsteår. NielsKnudsen(København)delerNordjyllandsbekymring.Betalingsservicevirkerogså fintikøbenhavn.opfordredetilatfåundersøgt,omforeningernevilkunnefåoplyst adresseændringerfrapbs. FlemmingMartinussen(Sdr.Birk)oplyste,atdetpågrundaftavshedspligtikkeermuligtat fåoplystadresserfrapbs.

4 4 AndersBachAndersen(Randers)mente,athverveudvalgeterfortidligtudevedathverve blandtrekrutterne.pådettidspunktveddeikke,hvaddetheledrejersigom. SteenV.Grubert(Hverveudvalget)menteikke,atHverveudvalgeterfortidligtude.På hvervemøderneskerderenpræsentationviaetpowerpointshow,hvoralleoplysninger kommerfrem.endviderehardetvistsigpåkrævet,atdgnårathverve,førgardernetu værkfårmulighedfordet. Eksempelvis,blevdersenesthvervet270medlemmerudaf290mulige.AlleervelkomU mentilatdeltageihvervemøderne,såforeningernekanfåetindbliki,hvaddersker. Præsidentenforstoddenskepsis,dervarblevetgivetudtrykfor.HanindbødNielsKnudU sen(københavn)tilatdeltageidetkommendemødemedpbsforatbyggepåhanserfau ringer. Afgodegrundevidesikke,hvordanmulighederneudnyttesideikketilstedeværendeforU eninger,mengenereltgårdetskidtmedmedlemsfastholdelsen. PeterMüller(FalsterogØstlolland)varenigi,atdenvigendemedlemsskareeretsygU domstegn.efterlysteoplysningom,hvordenstørsteafgangsker. Repræsentantskabsmøderkangennemføresder,hvorderildsjæleiforeningerne. Dererdogenøkonomiskrisiko,derskaltageshensyntil. Præsidentenforeslogpådennebaggrundoprettelseafetkonsulentholdafregistratorer, derkunnebiståforeningerneogbidragetiludbredelseaferfaringer. KajLykkeMajlund(København)bakkeropomkringprojektetmedveteranerne. PeterHorsten(København)mente,atdererformangenyemedlemmer,derikkehørerfra foreningerne. Beretningenblevhereftergodkendt. 4.Indkomneforslag Dervarikkeindkommetforslagtilbehandlingpårepræsentantskabsmødet. 5.Forelæggelseafregnskabogbudget,samtfastsættelseafmedlemskontingent Dirigentenbadomtilladelsetil,atvalgafgodkendtrevisorihenholdtilpunkt9blevtaget medundernuværendepunkt5,darevisorskullenåenfærge.dettegavikkeanledningtil indvendinger. Dirigentenkonstaterede,atregnskabetihenholdtilFællesvedtægterneikkevarudsendt rettidigttilforeningerne,menpåpegedesamtidig,atdetigivetfaldvillekræveetekstraoru dinærtrepræsentantskabsmødemedforelæggelseafregnskabogbudgetsomeneste punktpådagsordenen.hanfikherefterrepræsentantskabsmødetsacceptafatdette dagsordenspunktkunnebehandles. MichaelWienberg,foreningensrevisor,gennemgikherefterregnskabetshovedtal. Indtægternevarfaldetmedkr iforholdtil2013.Denprimæreårsagkanafspejlesi faldetpåmedlemmerogdermedmedlemsafgifterne.

5 5 Udgifternevarstegetmedkr IdettetalerindeholdtvæsentligepostersomredukU tionaftrykkeudgifternetilgarderbladetpåkr iforholdtil2013modsvaretafudgift tiletableringafnyhjemmesidepåkr ogudgifttilmindepladerihøveltepåkr samtnedskrivningaftilgodehavenderhosfondepåkr EndeligvarudgifU tertilrepræsentantskabsmødetithistedkr størreendudgifteni2013,hvorder blevafholdtrepræsentantskabsmødeisilkeborg. Driftskapitalenerstegetmedkr iforholdtil2013ogegenkapitalenmed Kr DekritiskerevisorerkommenteredeherefterregnskabetvedFlemmingMartinussen(Sdr. Birk). Altvarefterreglerneogdespørgsmål,dekritiskerevisorerhavdehaftvedgennemgangen afregnskabet,varblevetbesvarettilfredsstillende. Enkøbsforpligtelsepåregimentsbælter,somDGharmedJydskEmblemfabrik,varafde kritiskerevisorerblevetanbefaletindfriet,daenforlængelseafaftalenvilmedføreenforu højelsepåbælternespris. Regnskabetblevgodkendt. EfterRepræsentantskabetsgodkendelseblevMichaelWienbergogsågenvalgtsomreviU sorunderdettepunkt. CarstenRasmussen(Forretningsfører)fremlagdeherefterbudgettetfor2016.DetoprindeU ligtudsendtebudgetvarblevetudarbejdet,indendetendeligeregnskablåfærdigt,hvilket gjorde,atregnskabstallenefor2014ikkevarkorrekte. Etkorrigeretbudgetblevderforomdelttilmødedeltagerne. Denberegnedemedlemsafgiftfor2016blevligeledesfremlagt.PågrundafprisudviklinU genstigerafgiftenkunmedkr.0,50pr.medlem. OrienteringfraLivgarden. CH/LGoberst,kammerherreKlavsLawesgavpådettetidspunktenorienteringomLivU garden.førsttakkedeoberstendogfortildelingenafpræsidietshæderstegn. Ligeledesudtryktehanenstortakforstøtten,derydesafDeDanskeGarderforeningertil regimentet. 6.Præmieuddeling OleOlsen(RegionsskydelederforSjællandogØerne)forestodpræmieoverrækkelsei formandforpræsidietsskydeudvalg,janstoltenborgsfravær. OleOlsenudtrykteentaktilskydelederneforderesindsats.Dermådogstadiggerne kommefleredeltageretilskydearrangementerne. HanreklameredeogsåfordeltagelseiVingstedskydningerne,hvorammunitionenergraU tis. HenrikAgerlin(Landsbowlingleder)takkedeforopbakningentillandsbowlingturneringen.I århavdedeltagerantalletværetpå26hold,hvilketerenstigningiforholdtiltidligere. 7.Meddelelseromvalgtilregionsråd Følgenderegionsformændhavdeværetpåvalgogvarblevetgenvalgt:

6 NielsGodiksen,RegionI UlrikBaunsgård,RegionIII JensCrone,RegionV 8.Valgaf1.vicepræsident EfterindstillingfraPræsidietblevVicepræsidentUlrikBaunsgård(RegionIII)valgttilpoU sten. 9.Valgafgodkendtrevisor Seunderpunkt5. 10.Valgafkritiskrevisorogsuppleant FlemmingMartinussen(Sdr.Birk)varpåvalgsomkritiskrevisorforen2Uårigperiodeog blevgenvalgt. Chr.AhlefeldtULaurvig(København)varpåvalgsomsuppleantfordekritiskerevisorerfor en1uårigperiodeogblevgenvalgt. 11.Fastsættelseafmødestedom2år. NordfynsGarderforeninghartilbudtatafholderepræsentantskabsmødeti2017somet udvidetrepræsentantskabsmøde.detteblevgodkendt. 12.Eventuelt AsgerThykjær(Skanderborg)introducerederepræsentantskabsmødetiSkanderborgfra den27.u29.maj2016.dettemødebliverogsåetudvidetrepræsentantskabsmødemed efterfølgendegolfturnering. JørgenSkovAndersen(Ndr.Birk)efterlysteoplysningomgavernetildronningenianledU ningafhm snylige75årsfødselsdag.disseblevgivetmedhenvisningtildghjemmesiu den,hvordeblevfremvist2minutterefteroverrækkelsentilhmdronningen. FåborgegnenhavdekommentartilÅrgangsparadenogdennesafvikling. DervilbliveafholdtetmødemedLivgardenforatretteoppåenrækkepunktertilparaden i2016.tidspunktetfordenårligeafholdelsefastholdes. JensSaabye(Viborg),indbødtilkranselægningsøndagden31.majiMindelundenved RindsholmKroogopfordredesåmangesommuligttilatdeltage. AfslutningsvistakkedePræsidentenKeldLouiePedersenforveludførtledelseafmødet. Den10.juni2015 CarstenRasmussen KeldLouiePedersen Referent Dirigent. 6

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Københavns Kogræsserlaug

Københavns Kogræsserlaug Københavns Kogræsserlaug Generalforsamling 2015 Søndag d. 22. februar Masnedøgade 20 Program Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

Læs mere

Bad Company Customs Søsum

Bad Company Customs Søsum Vedtægter for American Car Club: Bad Company Customs Søsum 1.: Klubbens navn, hjemsted samt logo. Stk. 1.: Klubbens officielle navn er Bad Company Customs Søsum Stk. 2.: Klubben dækker Egedal Kommune,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Nyhedsbrev for Foreningen INDHOLD & NYHEDER Maj-Juli 2005 - Nr.25 Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Et nyt nyhedredaktionshold er blevet nedsat og her er det første resultat. Glæd jer til

Læs mere

Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014

Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Referat Indledningsvis byder formand Knud G. Andersen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. En kort gennemgang af deltagerlisten

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Den 19. marts 2014 REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Tilstede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Jakob Bondesen, Hans Præstbo, Marianne Kjær, Anja Storgaard, Mette Kirk, Bente Haugbøl,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere