Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Byrådet Søvej Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks København K Tlf CVR EAN Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som omhandler ydelser og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område. 27. marts 2012 Sagsnr SAL/4 Resultat af gennemgangen på ministeriets område Beskæftigelsesministeriet finder det uacceptabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne aktivering/kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge og forsikrede ledige. Der er desuden revisionsbemærkning på området revalidering. Revisor har i lighed med tidligere år konstateret en høj fejlandel og systematiske fejl med og uden refusionsmæssig betydning. Fejltyperne er endvidere de samme som i tidligere år. Vedrørende ledighedsydelse og revurderinger henvises der også til afsnittet nedenfor om særlig gennemgang af fleksjobområdet. Det fremgår af revisionsberetningen og protokollat fra Arbejdsmarkedsudvalget, at man i efteråret 2010 bl.a. har udarbejdet nye forretningsgange, produktionsplaner og styringsværktøjer i relation til rettidigheden og at der fortsat er fokus på en reel implementering af tiltagene. Forvaltningen forventer herefter en synlig effekt og reducering af fejlandelen i forbindelse med revisionen for Ministeriet forventer, at dette vil forbedre sagsbehandlingen, og at forbedringen vil fremgå af næste års beretning. Ministeriet forventer endvidere, at der fortsat er ledelsesmæssig fokus på ovennævnte områder. Revisor bedes orientere ministeriet om forholdene i næste års beretning. Da der på området for aktivering/kontanthjælp er fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning (manglende stillingtagen til eller udarbej-

2 delse af sygeopfølgningsplan, fejlkontering i forhold til aktive passive perioder, reglerne om ret og pligt til tilbud er ikke overholdt), er det ministeriets opfattelse, at det er sandsynligt, at der på området er udbetalt et væsentligt forkert beløb i statsrefusion. Beskæftigelsesministeriet skal derfor bede kommunen om at gennemgå samtlige sager for 2010 på området med henblik på at foretage eventuel refusionsmæssig berigtigelse og rette eventuelle øvrige fejl. Ministeriet forventer, at resultatet heraf vil fremgå af næste års beretning. Alternativt, hvis kommunen har mere end 15 sager på området og der er tale om et større antal ensartede sager, kan berigtigelsen ske ved, at kommunen foretager en skønsmæssig beregning af, hvor meget statens refusion bliver ændret, hvis reglerne var blevet fulgt. Berigtigelsen er omfattet af revisors kontrol, og ministeriet forventer, at resultatet af og grundlaget for beregningen fremgår af næste års beretning. Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Ministeriet forventer, at der i fremtiden foretages en bedre kvalitetssikring af de foreløbige refusionsopgørelser med henblik på at sikre større sammenhæng med de opgjorte udgifter og de indtægtsførte refusioner. Ministeriet bemærker, at revisor har afgivet erklæring med forbehold vedrørende opgørelsen af uforbrugte midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Endvidere bemærker ministeriet, at restafregningen vedrørende flaskehalsindsaten indeholder supplerende oplysninger om manglende overholdelse af indsendelsesfrist. Opfølgning på tidligere beretninger Beretning Kjellerup Kommune Ministeriet går ud fra, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i sager på sygedagpengeområdet, og at revisor har påset dette. Beretning 2007 Ministeriet går ud fra, at revisor i en sag har fået forelagt dokumentation for, at der er sket berigtigelse/omkontering, og at revisor har modtaget forvaltningens tilbagemelding i to sager, og at der er sket fornøden berigtigelse af refusion i disse sager og at revisor har påset dette. Beretning 2009 Revisor har i juni 2011 modtaget et nyt stikprøvegrundlag i sager om revurderinger i forbindelse med den særlige gennemgang af fleksjobområdet for Ministeriet noterer sig, at revisor vil følge op på forholdet i næste års beretning. 2

3 Ministeriet har bedt kommunen om at foretage en gennemgang af alle sager/alternativt en skønsmæssig berigtigelse af refusion på områderne sygedagpenge og kontanthjælp/aktivering, da der er fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning. Ministeriet noterer sig, at kommunen vil foretage en skønsmæssig berigtigelse og at berigtigelsen udføres i efteråret Revisor har anbefalet kommunen at drøfte grundlaget for beregning af berigtigelsen med ministeriet. Ministeriet har modtaget kommunens brev af 19. august I brevet beder kommunen ministeriet om at godkende kommunens procedure i udvælgelse og berigtigelse på grundlag af en skønsmæssig beregning. Ministeriet har i brev af 2. september 2011 oplyst kommunen, at berigtigelsen beror på revisors faglige vurdering af, om kommunen har tilvejebragt et forsvarligt og betryggende grundlag for berigtigelsen og at ministeriet således ikke skal godkende kommunens metode til gennemgang af sagerne. Ministeriet noterer sig, at revisor følger op på forholdet i næste års beretning. Ministeriet går ud fra, at der er sket fornøden refusionsmæssig berigtigelse i sager, hvor der mangler jobplaner inden tilbud, ressourceprofiler, eller ressourceprofiler ikke er ajourførte/opdaterede, og at revisor har påset dette. Revisor har ikke omtalt opfølgning på Temarevision Indsats mod misbrug af sociale ydelser. Revisor bedes orientere ministeriet herom i næste års beretning. Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder. Særlige gennemgange Særlig gennemgang af fleksjobområdet På området for fleksjob er der vedrørende nytilkendelser til fleksjob konstateret væsentlige fejl og mangler, som kan have refusionsmæssig betydning, i 3 ud af de 49 gennemgåede sager. Ligeledes, er der vedrørende revurderinger til fleksjob i 36 ud af de 65 gennemgåede sager konstateret væsentlige fejl og mangler, der kan have refusionsmæssig betydning. Revisor anser ikke kravene i 70 a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 74 c i Lov om aktiv socialpolitik for opfyldte. Ministeriet noterer sig, at revisor endnu ikke har modtaget kommunens tilbagemelding i sagerne. Hvis det viser sig, at der er fejl med refusionsmæssig betydning i mere end 20 pct. af de gennemgåede sager vedrørende revurderinger skal ministeriet anmode kommunen om at sørge for, at revisor gennemgår alle kommunens sager fra perioden den 1. januar til den 31. december 2010 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet, og at statsrefusion vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes. 3

4 Ministeriet skal anmode revisor om at påse, at berigtigelse er foretaget og orientere ministeriet herom i næste års beretning. Ministeriet skal henlede opmærksomheden på 121, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forventer, at forholdene bringes i orden, og at loven overholdes. Ministeriet henviser til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelsen i 9 stk. 2, 2 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse). *** Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at der foretages korrekt sagsbehandling. Det er byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Lovgrundlag Arbejdsmarkedsstyrelsen har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelser nr af 15. december 2009, nr. 801 af 28. juni 2010, nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder og bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. Styrelsen har også gennemgået de områder, der ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er overført fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til Beskæftigelsesministeriet (introduktionsydelse, integrationsprogram, introduktionsforløb og resultattilskud mv.). Social- og Integrationsministeriet gennemgår de områder, der ved resolutionen er overført fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet (folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud, enkeltudgifter mv.). Klagevejledning I de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen har truffet afgørelse om, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse kan byrådet klage til Beskæftigelsesministeriet. 4

5 Klagen skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen, Holmens Kanal 20, Postboks 2150, 1016 København K Styrelsen sender klagen til Beskæftigelsesministeriet sammen med sagen og eventuelle bemærkninger. *** Dette brev er samtidig sendt elektronisk til Silkeborg Kommune, Deloitte og Statsforvaltningen Midtjylland. Venlig hilsen Susanne Alsøe Fuldmægtig Direkte tlf

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere