Patienternes perspektiv på kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienternes perspektiv på kronisk sygdom"

Transkript

1 Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Bilag Maj 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N

2

3 Patienternes perspektiv på kronisk sygdom - oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Marit Jensen, Pernille Bjørnholt Nielsen, Simone Witzel, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Publikationsnr Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

4 Bilag BILAG 1. SPØRGESKEMAER OG FØLGEBREVE 1 BILAG 2. UNDERSØGELSESMETODE 14 BILAG 3. DATAGRUNDLAG OG FRAFALDSANALYSE 18 BILAG 4. KOMMUNERNES FORDELING PÅ HOSPITALSKLYNGER 20 BILAG 6. KOMMENTARSAMLING 73 BILAG 7. REFERENCER 217

5

6 Bilag 1. Spørgeskemaer og følgebreve Spørgeskemaet findes i tre varianter, da der er en version for hvert af de tre sygdomsområder. I forbindelse med at patienterne modtager et spørgeskema, er der også vedlagt et følgebrev. Spørgeskemaerne og et eksempel på følgebrevene er indsat på de efterfølgende sider. 1

7 2

8

9 4

10

11 6

12

13 8

14

15 10

16

17 12

18

19 Bilag 2. Undersøgelsesmetode Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Der er udsendt spørgeskemaer med posten til i alt patienter i perioden maj Derudover er der suppleret med fokusgruppeinterview af samme type patienter. Patienter i spørgeskemaundersøgelsen Inklusionskriterierne i undersøgelsen var, at patienten havde mindst én af nedenstående diagnoser Akut koronart syndrom (AKS) Type 2 diabetes Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) havde haft kontakt til enten praktiserende læge eller hospital vedrørende sin kroniske sygdom siden 1. januar 2009 var bosiddende i Danmark. Patienterne havde mulighed for at besvare spørgeskemaet ved at returnere papirskemaet i en vedlagt frankeret svarkuvert eller ved at besvare via internettet, da der på spørgeskemaet var en individuel kode, så patienten kunne logge sig på en angivet hjemmeside. Der er ikke udsendt et rykkerbrev, hvis patienten ikke har returneret spørgeskemaet. Patienterne har svaret anonymt, og besvarelsen er returneret direkte til Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Deltagerne i undersøgelsen er baseret på udtræk af patienter fra databasen Projekt Kronikerdata. Spørgeskema Spørgeskemaet består af tre varianter, hvor der er en version for hvert af de tre sygdomsområder AKS, KOL og type 2 diabetes. Hver version af spørgeskemaet består af en fælles kerne af spørgsmål for alle tre sygdomsområder og et antal sygdomsspecifikke spørgsmål indenfor det enkelte sygdomsområde. Disse spørgsmål var alle placeret under afsnittet Sygehuset. Spørgeskemaet er opdelt i otte afsnit. I starten og til sidst i spørgeskemaet er der spørgsmål, der vedrører patientens baggrund. De øvrige seks temaer er følgende: Samlet indtryk At tage vare på dig selv Din praktiserende læge Sygehuset Kommunens tilbud Sammenhæng i din behandling Patienten har efter hvert af de seks temaer mulighed for at give en uddybende kommentar til deres oplevelser. 14

20 Validering af spørgeskema Undersøgelsens tre spørgeskemaer er valideret, inden de blev sendt ud til patienter med en kronisk sygdom. Valideringen er gennemført ved kognitive interviews (Presser, S. et al., 2004 og Collins, D., 2003) med patienter, som har en diagnose inden for et af de tre sygdomsområder. Formålet med valideringen var at undersøge om spørgsmålene er forståelige. Det vil sige om spørgsmålsformuleringen og svarkategorierne er konstruerede, så patienterne med kronisk sygdom kan læse og forstå dem. Herunder samtidig om patienterne mener, spørgsmålene er relevante og/eller om der mangler spørgsmål. spørgsmålene måler det, der er hensigten. Det vil sige, om patienterne med kronisk sygdom opfatter spørgsmålene på den måde, de er tiltænkt og forstår det tilsigtede med spørgsmålene. Valideringen foregik i form af enkeltpersonsinterview af patienter, som var på Sundhedscenter Århus, Hjerteambulatoriet på Regionshospitalet Viborg eller på Diabetesambulatoriet på Regionshospitalet Viborg. Patienterne udvalgtes, så vidt det var muligt med forskellig baggrund med hensyn til diagnosegruppe, diagnosetidspunkt, sygdommens stadie, komorbiditet, køn, alder, socialgruppe, forskellige størrelse bopælskommune og hospitalsklynge. Hvert interview varede minutter, og der blev i alt interviewet 17 patienter. Otte patienter havde diagnosen AKS, fem patienter havde diagnosen KOL og endelig havde fire patienter diabetes. Interviewene fulgte retningslinjerne i en, til valideringen udarbejdet, interviewmanual og interviewguide for at sikre, at processen var ensartet på tværs af interviewere og lokalitet. Interviewene fokuserede særligt på spørgsmål, som ikke tidligere var valideret samt spørgsmål, som kunne tænkes at være svære at forstå. Tabel 7 Interviews fordelt på lokalitet og diagnose Sundhedscenter Hjerteambulatorium Diabetesambulatorium I alt Aarhus Viborg Viborg AKS KOL 5 5 Diabetes I alt Valideringsinterviewene blev gennemført i to runder, og spørgeskemaerne blev efter hver runde revideret på baggrund af valideringsresultaterne. Fokusgruppeinterview Med udgangspunkt i de nævnte temaer, er der gennemført tre fokusgruppeinterview, et for hvert sygdomsområde. På grund af forskellighederne fundet i spørgeskemaundersøgelsen er interviewene lavet med sygdomsgrupperne hver for sig. På tværs af grupperne er de nævnte emner berørt. Der er gennemført to interview i Viborg og et i Aarhus. På nogle områder har diabetes og AKS patienterne i Viborgklyngen været mere utilfredse, hvorfor det har været interessant at vælge denne klynge ud. Tilsvarende har KOL-patienterne været mindre tilfredse i Aarhusklyngen, hvorfor interviewet med KOLpatienterne er foretaget her. Der er sendt invitationer ud til 94 patienter pr. interview, som alle har været i kontakt med sygehuset mindst en gang siden januar deltagere har givet tilsagn om at deltage, 6 mødte alligevel ikke op på selve dagen, hvorved der i alt deltog 19 patienter. Nedenfor ses en tabel med patienternes profiler. Der er tilstræbt en spredning i forhold til de nævnte parametre ud fra, hvilke forskelle analysen har vist, har haft betydning for patienternes svar.

21 Køn Alder Regelmæssig kontrol Husstandsindkomst per pers. Komorbiditet Diagnostiseret DIA Mand 65 Praktiserende læge/sygehuset AKS og DIA 7 år Kvinde 68 Praktiserende læge Under Nej 30 år Kvinde 75 Fik ikke tilbud Ukendt Nej 3 år Kvinde 70 Sygehuset Under Nej 16 år AKS Kvinde 48 Praktiserende læge/sygehuset Under Nej 2 år Mand 58 Praktiserende læge AKS og KOL 8 år Kvinde 67 Praktiserende læge Nej 6 år Kvinde 69 Sygehuset/Fik ikke tilbud Under Nej 2 år Kvinde 80 Praktiserende læge Under Nej 3 år Kvinde 85 Sygehuset Nej 3 år Mand 64 Praktiserende læge Nej 2 år Mand 67 Praktiserende læge Nej 2 år Mand 85 Praktiserende læge Under AKS og KOL 3 år Kvinde 48 Praktiserende læge Nej 2 år KOL Mand 80 Fik ikke tilbud Under Nej 4 år Mand 72 Sygehuset Ukendt Nej 25 år 16

22 Mand 51 Praktiserende læge Over Nej 3 år Mand 70 Praktiserende læge Under AKS og KOL 1 år Mand 62 Praktiserende læge/sygehuset Nej 2 år Analyserne For de spørgsmål der analyseres under temaerne, er der anvendt variansanalyse eller logistisk regression. Følgende kontrolvariable indgår i modellerne: Alder, køn, komorbiditet, regelmæssig kontrol hos praktiserende læge, uddannelse og husstandsindkomst pr. person. Den praktiserende læge er tiltænkt en central rolle som tovholder, hvorfor variablen indgår i analyserne som kontrolvariabel, dog undtaget temaet Sygehuset. For temaet Sygehus, som omhandler rehabilitering på sygehuset er spørgsmålet om regelmæssig kontrol på sygehuset i stedet anvendt. Fordelingen som fremgår i klyngetabellerne er testet ved Chi 2 -test.

23 Bilag 3. Datagrundlag og frafaldsanalyse Der er udsendt spørgeskema i papirform sammen med en henvisning til en internetside, hvor skemaet kunne besvares online. Tabel 8 viser fordelingen på de spørgeskemaer, der er udsendt inden for hver af de tre sygdomsgrupper. Tabel 8 Sygdomsgruppernes fordeling på udsendelse og svar AKS KOL Diabetes I alt Udsendt Returneret Papir Net I alt Svarprocent 51% 36% 45% 43% Antallet af returnerede skemaer er opgjort som brugbare skemaer. Er identifikationsnummeret revet af, eller har respondenten besvaret både net- og papirversion, er det papirversionen, som indgår i undersøgelsen. KOL-patienternes svarprocent er relativ lav, hvilket bl.a. kan skyldes alvorligheden af deres sygdom, og dermed deres overskud til at besvare spørgeskemaet. Samtidig er den samlede svarprocent relativ lav, hvilket kan skyldes flere forhold. Dels har der været forholdsvis mange patienter, som har ringet eller på anden måde kontaktet CFK efter de har modtaget spørgeskemaet for at gøre opmærksom på, at de ikke havde den forventede sygdom, og derfor ikke kunne besvare skemaet. Der har været knap 250 henvendelser. Det må forventes at langt fra alle, der ikke mener at have den pågældende diagnose, som de er udvalgt på baggrund af, vil returnere spørgeskemaet eller ringe ind ud fra betragtningen, at det slet ikke vedrører dem. Udfordringen har samtidig været, at en række patienter med diagnosen KOL slet ikke selv har haft oplevelsen af at have sygdommen. Nogle har oplevelsen af at have luftvejsproblemer eller astma, men oplever ikke, at de har KOL. Det har ikke været muligt at afgøre, hvorvidt patienten rent faktisk slet ikke har KOL, ikke er bekendt med at have fået stillet diagnosen eller måske ikke har forstået, at de har fået diagnosen. Under alle omstændigheder indgår de ikke i undersøgelsen, da deres svar ikke vil give mening. Der har samtidig været en del respondenter, der har ringet ind og sagt, at de ikke længere har diabetes, eller at deres tal nu er blevet bedre, så de mener ikke, at de har diagnosen. Patienter der har henvendt sig pga. manglende relevans eller uforståenhed om, hvorfor de har fået tilsendt spørgeskemaet med begrundelse i ovenstående, er blevet sorteret fra. 18

24 Tabel 9 viser kønsfordelingen inden for hver sygdomsgruppe. Tabel 9 Sygdomsgruppernes kønsfordeling AKS KOL Diabetes Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd I alt Samtlige patienter i databasen Procent Returneret Procent Samtlige patienter udsendt til Procent Kønsfordelingen afviger ikke markant, når de patienter, der har modtaget et spørgeskemaet sammenlignes med andelen, der har returneret et spørgeskema og databasen som helhed. Tabel 10 viser aldersfordelingen inddelt efter de fire aldersgrupper som samtlige spørgsmål er krydset med i bilag 5. Tabel 10 Sygdomsgruppernes aldersfordeling AKS Datasæt KOL Datasæt Diabetes Datasæt Samtlige borgere i datasættet Samtlige borgere i databasen Antal i datasæt Antal i databasen Under 60 år 17% 14% 23% 18% 25% år 32% 31% 38% 34% 31% år 32% 39% 27% 32% 28% år + 19% 16 % 12% 15% 17% For aldersfordelingen er der lidt større variation, hvor dem under 60 år udgør en lidt mindre andel end forventet. Gennemsnitsalderen for datasættet er 68,6 år, mens databasens gennemsnitsalder er 67,3 år.

25 Bilag 4. Kommunernes fordeling på hospitalsklynger Klynge Vest Viborg Horsens Randers Aarhus Kommune Lemvig Ringkøbing-Skjern Struer Holstebro Herning Ikast-Brande Skive Viborg Silkeborg Hedensted Horsens Ikast-Brande Odder Skanderborg Syddjurs Norddjurs Favrskov Randers Aarhus Samsø 20

26 Bilag 5. Frekvens- og krydstabeller Bilag 5 viser i supplement til rapporten et yderligere detaljeringsniveau, hvor hvert spørgsmål er opgjort med svarkategorier og fordelingen spredt ud på en række baggrundsvariabel. Eksempelvis er det muligt at sammenligne, hvordan kvinder og mænd har svaret eller se svarfordelingen på dem med komorbiditet versus dem uden. Bilag 5 består indledningsvis af en frekvenstabel over de baggrundsvariable, der er anvendt i de enkelte tabeller for hvert spørgsmål. Herefter præsenteres krydstabeller med respondenternes baggrundskarakteristika og de forskellige spørgsmål i undersøgelsen. Hvert spørgsmål fylder en side. Tabellerne følger rækkefølgen i spørgeskemaerne. Svarfordelingen for de forskellige baggrundskarakteristika vises i det omfang, antallet af indkomne besvarelser sikrer, at borgerne forbliver anonyme. I praksis betyder det, at svarfordelingen for grupper af borgere med under fem besvarelser ikke vises.

27 Oversigt over baggrundskarakteristika Frekvensfordeling af baggrundsvariablene % n Datakilde Kronikerdata Sygdomstype AKS 32% KOL 31% Diabetes 37% Kronikerdata Køn Kvinde 42% Mand 58% Alder Under 60 år 18% år 34% år 32% år + 15% 637 Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder 32% eller flere år siden 68% Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme 17% 745 Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme 83% Ryger Ja 18% 745 Nej 82% Angivet kontakt med Praktiserende læge 88% Sygehus 41% Kommune 7% 308 Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m. 44% Faglært 32% Kort videregående 9% 370 Mellemlang/lang videregående 15% 572 Husstandsindkomst pr. person Under % % Ægteskabelig status Samboende 68% Alene 32% Skema udfyldt af Patient 82% Pårørende 18% 735 Kronikerdata Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema Respondentens svar i spørgeskema 22

28 At tage vare på dig selv Spørgsmål: Lever du trygt med din AKS/KOL/diabetes i dagligdagen derhjemme? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

29 Spørgsmål: Ved du, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om din AKS/KOL/diabetes, mens du er hjemme? Ja Nej Antal Ved ikke % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

30 Spørgsmål: Forhindrer din AKS/KOL/diabetes dig i at have det fysisk godt? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

31 Spørgsmål: Forhindrer din AKS/KOL/diabetes dig i at have det psykisk godt? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

32 Spørgsmål: Forhindrer din AKS/KOL/diabetes dig i at fungere tilfredsstillende socialt? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

33 Spørgsmål: Hvor ofte får du taget din AKS/KOL/diabetesmedicin på den rigtige måde (fx rette dosis)? Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Antal Får ikke medicin % % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

34 Praktiserende læge Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge har lagt en klar plan for dit behandlingsforløb som AKS/KOL/diabetespatient? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

35 Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge oplyser dig tilstrækkeligt om symptomer og behandling i forbindelse med din AKS/KOL/diabetes? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

36 Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge lytter til dig? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

37 Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge har talt med dig om dine vaner i forhold til kost? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

38 Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge har talt med dig om dine vaner i forhold til motion? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

39 Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge har talt med dig om dine vaner i forhold til rygning? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

40 Spørgsmål: Oplever du, at din praktiserende læge har talt med dig om dine vaner i forhold til medicin? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

41 Spørgsmål: Har din praktiserende læge opfordret dig til at deltage i kursus eller at mødes i grupper med andre AKS/KOL/diabetespatienter for bedre at kunne tage vare på din sygdom? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

42 Sygehuset Spørgsmål: Var du utryg den første tid efter du blev udskrevet fra sygehuset? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

43 Spørgsmål: Har du inden for de seneste to år benyttet nogle af sygehusets tilbud om undervisning til AKS/KOL/diabetikere? - Holdundervisning Valgt Ikke valgt Antal % % n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

44 Spørgsmål: Har du inden for de seneste to år benyttet nogle af sygehusets tilbud om undervisning til AKS/KOL/diabetikere? - Individuel undervisning Valgt Ikke valgt Antal % % n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

45 Spørgsmål: Har du inden for de seneste to år benyttet nogle af sygehusets tilbud om undervisning til AKS/KOL/diabetikere? - Nej Valgt Ikke valgt Antal % % n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

46 Spørgsmål: Har sygehusets tilbud om undervisning været tilpasset netop din hverdag? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

47 Spørgsmål: Har du talt med en diætist eller ernæringssygeplejerske på sygehuset om din sygdom inden for de seneste to år? Ja Ikke ønsket det Fik ikke tilbud Antal % % % n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

48 Spørgsmål: Hvordan vurderer du udbyttet af din kontakt til diætisten/ernæringssygeplejersken? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

49 Spørgsmål: Har du deltaget i sygehusets rehabiliteringstilbud? Ja Nej Antal % % n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

50 Spørgsmål: Har sygehusets tilbud om rehabilitering levet op til dine behov? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

51 Spørgsmål: Har du deltaget i et tilbud fra diabetesskolen inden for de seneste to år? Ja Ikke ønsket det Fik ikke tilbud Antal % % % n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

52 Spørgsmål: I hvilket omfang mener du, at undervisningen på diabetesskolen hjælper dig i dagligdagen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

53 Spørgsmål: I hvilken grad har du oplevet, at underviseren på diabetesskolen har taget emner op, der var vigtige for dig? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

54 Spørgsmål: Har dine pårørende fået dækket deres behov for deltagelse i sygehusets undervisning i forbindelse med din sygdom? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Ved ikke/ ikke relevant % % % % n n Alle Sygdomstype AKS KOL Diabetes Køn Kvinde Mand Alder Under 60 år år år år Diagnosetidspunkt 3 år eller derunder eller flere år siden Komorbiditet I behandling for flere kroniske sygdomme Ikke i behandling for andre kroniske sygdomme Ryger Ja Nej Angivet kontakt med praktiserende læge Ja Nej Angivet kontakt med sygehuset Ja Nej Angivet kontakt med kommunen Ja Nej Uddannelse Folkeskole/studentereksamen/HH m.m Faglært Kort videregående Mellemlang/lang videregående Husstandsindkomst pr. person Under Ægteskabelig status Samboende Alene Skema udfyldt af Patient Pårørende

Diabetesskolen Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital 2013

Diabetesskolen Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital 2013 Diabetesskolen Medicinsk Endokrinologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Diabetesskolen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af vagtlægen

Evaluering af vagtlægen Evaluering af vagtlægen med fokus på ventetid på konsultationsstedet Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af vagtlægen med fokus på ventetid på konsultationsstedet Evaluering af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Maj 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Patienternes perspektiv

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Gynækologisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Biokemisk Afdeling Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Hospitalsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Hospitalsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Hospitalsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region Midtjylland

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenter Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk U Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Evaluering af Projekt hjerterehabilitering Oktober 2012

Evaluering af Projekt hjerterehabilitering Oktober 2012 Evaluering af Projekt hjerterehabilitering Oktober 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Projekt Hjerterehabilitering

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for ambulante patienter i Region Midtjylland

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for ambulante patienter i Region Midtjylland REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Rapport for ambulante patienter i Region Midtjylland 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Organkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på ØRE-, NÆSE- OG HALSAFD. Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere