Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende kasseafstemninger - ekstraordinær genoptagelse Fold indholdsfortegnelsen ud Tidligere instans: (SKM BR) Byrettens dom af 9. april 2008, BS 9-569/2007 Søg Domme fra Højesteret Domme fra Østre Landsret Domme fra Vestre Landsret Domme fra byretterne Se afgørelser fra Landsskatteretten bindende forhåndsbeskeder fra Ligningsrådet bindende svar fra Skatterådet meddelelser fra Skatteministeriet Departementet meddelelser fra Told og Skattestyrelsen Styresignaler SKAT-meddelelser Appelliste er: SKM- TfS-MomsMail Afgørelsesdatabasen Vis udskrift Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKATmeddelelser mv. > 2011 Skønsmæssig ansættelse - manglende kasseafstemninger - ekstraordinær genoptagelse Dokumentets dato 15 jun 2011 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed Sagsnummer Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé 01 jul :44 SKM ØLR Østre Landsret 4. afdeling, B Dom Skat Kontrolspor, regnskabsgrundlag, kasseafstemninger, tilsidesættelse, dagligt, svind, opbevaring, bortkommet Skattemyndighederne havde tilsidesat appellantens regnskabsgrundlag for indkomstårene og ansat appellantens omsætning samt momstilsvar skønsmæssigt. Landsretten fandt ligesom byretten, at dette var sket med rette. Herved udtalte landsretten, at det ikke var godtgjort, at der var foretaget daglige kasseafstemninger, som måtte anses for at være of væsentlig betydning for regnskabernes værdi samt dokumentation for størrelsen of den opgjorte indkomst. I den forbindelse bemærkede landsretten bl.a., at der i perioder alene var registreret ganske få kassedifferencer, at kassebeholdningen i flere tilfælde var bogført med skæve ørebeløb eller med et negativt beløb, samt at der var foretaget et stort antal 0- indslag, hvilket indicerede, at der kunne være sket udeholdelse af omsætning. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse burde tilsidesættes enten som åbenbart urimelig eller som udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, hvorved landsretten bemærkede, at der efter oplysningerne i sagen var givet betydelige fordele til appellanten ved udøvelse af skønnet. Da ansættelsen var sket på grundlag af oplysninger om varekøb og priser, var oplysningerne om appellantens privatforbrug uden relevans for sagen. Landsretten lagde herefter til grund, at appellanten havde udeholdt omsætning og fandt, at der derved var

2 Side 2 af 6 udvist i hvert fald grov uagtsomhed, hvorved ansættelsesfristerne havde været suspenderet. Skattemyndighederne havde modtaget appellantens regnskabsmateriale i september 2004, men først fremsendt agterskrivelse den 7. juni 2005, hvorfor appellanten gjorde gældende, at forhøjelserne ikke var varslet inden 6 måneder efter, at myndighederne kom til kundskab om de forhold, som begrundede fravigelse af den ordinære ansættelsesfrist. Landsretten udtalte herved, at de relevante oplysninger løbende var kommet til skattemyndighedernes kundskab, herunder ved et møde med appellantens ægtefælle den 28. februar 2005, hvorfor 6-måneders fristen ikke var overskredet. Reference(r) Skattekontrolloven 3, stk. 4 Skattekontrolloven 5, stk. 3 Skattestyrelsesloven 35, stk. 1, nr. 5 (dagældende) Skattestyrelsesloven 35 C, stk. 1, nr. 3 (dagældende) Ligningsvejledningen E.B.1.4 Den juridiske vejledning P.10.2 Den juridiske vejledning P.1.9 Den juridiske vejledning A.A Den juridiske vejledning A.A Yderligere oplysninger - klik her. Parter A (Advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Tim Holmager) Afsagt af landsdommerne Michael Dorn, Gunst Andersen og Beth von Tabouillot (kst.) Sagens baggrund og parternes påstande Byrettens dom af 9. april 2008 (BS 9-569/2007) er anket af A med påstand som for byretten principalt om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at ToldSkats skatteansættelse for appellanten for indkomståret 2001 og afkrævning af afgift hos appellanten for perioden 1. januar marts 2002 er ugyldig, og at anerkende, at appellantens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2002 og 2003 nedsættes med henholdsvis kr. og kr., samt at afgiftstilsvaret for 1. april 2002 til 31. december 2002 og 1. januar 2003 til 31. december 2003 nedsættes med henholdsvis kr. og kr. Subsidiært nedlægges påstand om, at indstævnte Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at appellantens skattepligtige indkomst for årene 2001, 2002 og 2003 nedsættes med henholdsvis kr., kr. og kr. Indstævnte tilpligtes endvidere at anerkende, at afgiftstilsvaret for samme periode nedsættes med henholdsvis kr., kr. og kr. i alt kr. Mere subsidiært nedlægges påstand om, at ansættelse af appellantens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 og afgiftstilsvaret for samme periode hjemvises til SKAT til fornyet behandling.

3 Side 3 af 6 Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Der er for landsretten fremlagt beregninger af A og BAs privatforbrug for årene udarbejdet den 8. oktober 2009 af revisionsfirmaet R1. Endvidere fremgår af en skrivelse af 10. august 2010 fra revisorassistent NL, revisionsfirmaet R1, at man har fundet kasseruller for H1 for perioden 7. juli december 2001 og perioden 5. januar oktober 2002, samt at man af kasserullerne kan aflæse 6 z-numre ud af 12 manglende z-boner. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af A, BA og KK. Der er endvidere afgivet forklaring af statsautoriseret revisor SJ. A har supplerende forklaret bl.a., at hun har arbejdet 17 år som kok, inden hun overtog H1. Kasseafstemning indebar optælling af kassen, og at z-bon blev printet ud. Hvis der var en kassedifference, blev den skrevet på bonen. Den tidligere ejer havde instrueret hende i fremgangsmaden. Det var ham, der havde udarbejdet kassepapiret, som han udfyldte næsten hver dag. Da der blev anvendt revisor, blev fremgangsmåden fortsat fulgt. Kassediffencer blev skrevet på bonen eller en løs lap, der blev hæftet på bilagene. Der var en del differencer, når det var ansatte, der passede kassen. Personalet tog selv varer fra lageret. Kunderne kunne også gå i køkkenet, hvis hun ikke var der. Tyveriet blev opdaget tilfældigt, og pågældende blev bortvist. Ved et indbrud blev der stjålet nogle flasker spiritus. Den 18. maj 2004 var der et møde med skattevæsenet, hvor hun deltog. Hun husker ikke, om hun havde nogle papirer med. Salgspriserne, som er anført, ser korrekte ud. Priserne blev ikke ændret i ejerperioden. Der blev ikke talt om avancer. Hun har ikke sagt, at der aldrig blev foretaget kasseafstemning. Revisionsruller er fundet på loftet over den nuværende bolig i sommeren Posten kontant køb har oftest været indkøb hos G1. Bilaget fra butikken er vedhæftet dagens bilag. BA har supplerende forklaret bl.a., at der dagligt skete opgørelse af kassen. PJ skrev kasseliste ud fra kassebon og en eventuel bon, hvorpå kassedifference blev noteret. Han kom to eller tre gange om ugen, hvor han skrev kasseliste. Der var ikke særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skulle sikre, at leverancen af øl svarede til det, der blev faktureret. En tjener, som havde været ansat i ca. et års tid, blev taget i tyveri. Økonomien var ikke god, da indtjeningen var for ringe. Årsregnskabet for 2003 blev først udarbejdet, da han havde lånt penge af sin mor. De mange nulopslag på kasseapparatet skyldes veksling til mønter til brug i spilleautomater. Han havde ikke prislister med, da han talte med ToldSkat den 18. maj Han har ikke set efter, om tallene er rigtige. De talte ikke om avancen på de enkelte varetyper. Det var også ud fra hukommelsen, at han fortalte ToldSkat om de priser, som fremgår af referatet af mødet den 28. februar Han har aldrig sagt, at der ikke blev foretaget kasseafstemning. Han har ikke drøftet flytning af varegrupper. Revisionsrullen indeholder de samme oplysninger som z-bon'erne. Statsaut. revisor SJ har forklaret, at han er ophørt med at drive virksomhed. Det var hans indtryk, at der blev drevet en pæn forretning af ejerne af H1. Han husker ikke, om der var en daglig kassekladde, men årsregnskab blev udarbejdet på baggrund af de tal, som blev indtastet i et system hos

4 Side 4 af 6 revisionsfirmaet overtog revisionsfirmaet bogføringen. De modtog en bon fra kasseapparatet og nogle udgiftsbilag til brug for bogføringen, hvilket er helt sædvanligt. Den 30. juni 2003 ophørte driften. Grillbaren blev fortsat til engang i Der kan være fejl i åbningsbalancen, når årsregnskab ikke er udarbejdet. Det kan være årsag til kassedifference. Negativ kassebeholdning kan skyldes en forkert åbningsbalance. Også ombytning af udgiftsbilag med hensyn til datering kan begrunde negativ kassebeholdning. Han har ikke instrueret i kasseopgørelse. Der plejer ikke at være svind i en mand og kone forretning. Overskuddet var i en størrelsesorden, som man kunne forvente. Byttepengene har han ikke tænkt over. Han har givet regnskaberne for 2001 og 2002 sædvanlige erklæringer. Han har fortsat den opfattelse, at erklæringerne er rigtige. Privatforbruget var for stort i forhold til indtjeningen i 2002, kunne man konstatere. For 2003 manglede han nogle oplysninger, som han fik på anden vis end gennem bogføringen. Det begrundede den erklæring, som regnskabet for første halvår af 2003 fik. Han har ikke været involveret i noget med manglende z-bon'er. Kasserullerne var uden betydning, når omsætningsbon'er forelå. Der er ikke mangler ved det materiale, som han fik fra klienten. Der er ikke særlige krav, når man anvender fast kassebeholdning. Kontospecifikationen viser for den 5. januar 2002 en negativ kassebeholdning, men det er en skønhedsfejl. Kassebeholdningen burde være den samme hver eneste dag, når man har et fast beløb til byttepenge. Der har ikke været kassedifferencer af væsentlig betydning. Det kan være fordi, et udgiftsbilag er tabt og kommer frem på en senere dag. KK har supplerende forklaret bl.a., at han havde års erfaring med kontrolarbejde i restaurationsbranchen, da han indledte sagen. Der var ikke kasseafstemninger, men kun sket bogføring af kassestrimlens udvisende. Det er normalt, at man bag på strimlen har skrevet en optælling. Der er sædvanligvis daglige differencer i værtshuse. Der er hos ToldSkat foretaget en bogføring af de enkelte varekøb, og ud fra de oplyste salgspriser kan omsætningen findes. De priser, som BA oplyste, passede med det, man kunne se på opslag på kassestrimlen. Fadøl og køkken har svind, og derfor anvendes en avanceprocent i forhold til indkøbspris. Bruttoavancen 60 procent er lavt sat for en forretning som den pågældende. Nogle poster er blot benævnt som varer hos revisor, og i så fald har ToldSkat sat det på den laveste avancekategori. Materialet var ikke i orden, derfor har forhøjelsen ikke været så stor, som den formentlig burde være. Køkkenavancen er så lavt sat som 50 %, og derfor blev svindprocenten kun sat til 5 procent. Der er også givet rabat på antallet af genstande på en spiritusflaske. ToldSkat accepterede også den senere tilføjelse om spiritusflasker til halv pris, selv om der ikke var dokumentation herfor. Det samme gjaldt for fyraftensøl. Også tobaksfortjenesten er reguleret til fordel for skatteyder. Der var et lager ved ophør, der var i størrelsesordenen kr. Det er formentlig overgået til grillbaren. Omsætningen er reguleret ned med kr. som følge heraf. Det ses af bemærkningen om vand i rapporten af 2. juni 2005 side 3, at revisors regulering er lagt til grund. Den 18. maj 2004 var det første møde, hvor ToldSkat bad om materiale, herunder annoncer for diskoteksaftener. Der kom aldrig noget. I september 2004 til januar 2005 lavede ToldSkat avanceberegninger. De ønskede et møde i januar. Det blev holdt i februar De kunne ikke lave en korrekt beregning uden oplysninger om priser i forretningen. Der skulle være oplysninger om,

5 Side 5 af 6 hvad der var foræret væk, solgt billigt etc. Det førte til en godskrivelse af kr. Avancen for fadøl er en beregning ud fra indkøbs- og salgspris og nedrundet til 70 %. Kaffe og the er sat ud fra den salgspris, som er oplyst, og ud fra et skøn over, hvor mange kopper, der kan brygges af en pose. Tobak er anvendt som fællesbetegnelse, da der ikke var specifikation af, om det var cigarer eller cigaretter. Udsalgsprisen blev oplyst af skatteyder. Indkøbsprisen er for cigaretter. Drikkelse er en betegnelse, som er anvendt, da virksomheden ikke har et specificeret bogholderi. Der er anvendt en lav bruttoavance, nemlig 70 %, der var gennemsnitsavancen for drikkevarer. Når regningen hedder spiritus er den procent anvendt. Bruttoavancen på 50 % for køkken er lavt sat ud fra vidnets erfaring. Svind er sat ind på madkontoen, og fadølsmængden er skønnet. Det er ligegyldigt, hvad Horesta oplyser, når virksomhedens konkrete avancer er oplyst. Der mangler bogføring for nogle perioder, og det er oplyst i sagen. Der manglede bilag, lageropgørelser og meget andet. Der manglede kontospecifikationer i 2001 men ikke for de følgende år. Bilag 20 har nok været i sagen, men er ikke brugt. Bilag 21 og 22 har han set tidligere. De fundne kassestrimler er uden betydning for beregningen, da de viser det, som revisor har bogført, og de tal kendte vidnet. Kasseregnskabet er i forvejen kasseret. Højest z-tal kunne være af interesse, hvor de mangler. Der var ikke en kasseafstemning i virksomheden, der viser kassebeholdning i form af møntog seddelbeholdning. Kasselisterne har vidnet set, og de er blot en afskrift af, hvad kasseapparatets tælleværk viser. Der mangler en primobeholdning. BA indrømmede også, at han aldrig foretog kasseafstemning. Det har vidnet også noteret på et sagsark, der omhandler en samtale med BA. Det er i orden at have en fast kassebeholdning, hvis blot kassen afstemmes. I så fald er det ikke nødvendigt at skrive primobeholdningen. Procedure Parterne har gjort de samme anbringender gældende som for byretten og procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Efter de foreliggende oplysninger kan det ikke lægges til grund, at appellanten dagligt optalte og noterede slutbeholdningen i kassen. Der er i perioder alene registreret ganske få kassedifferencer, og kassebeholdningen er i flere tilfælde bogført med skæve ørebeløb eller med et negativt beløb. Endvidere har skatterevisor KK både for byretten og landsretten forklaret, at As ægtefælle over for skattemyndighederne har oplyst, at der ikke blev foretaget kasseafstemninger i virksomheden. På den baggrund findes det ikke godtgjort, at der blev foretaget daglige kasseafstemninger i virksomheden. Daglige kasseafstemninger må anses for at være af væsentlig betydning for regnskabernes værdi som dokumentation for størrelsen af den opgjorte indkomst. Da det ikke er godtgjort, at der er foretaget daglige kasseafstemninger, har regnskaberne ikke udgjort et fyldestgørende grundlag for skatteansættelserne. Dette støttes tillige af, at der er foretaget et stort antal 0-indslag på kasseapparatet, hvilket indicerer, at der kan være sket udeholdelse af omsætning. Skattemyndighederne har derfor med rette tilsidesat regnskaberne for 2001, 2002 og 2003 og foretaget skønsmæssig ansættelse af resultatet, jf. dagældende skattekontrollov 5, stk. 3, jf. 3, stk. 4, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskab (mindstekravsbekendtgørelsen) 5, og momslovens 55, jf. opkrævningslovens 5, stk. 2.

6 Side 6 af 6 Skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse er foretaget på grundlag af virksomhedens varekøbsbilag, herunder varekøb bogført efter den 30. juni 2003, og As oplysninger om salgspriser. A har ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse for 2001, 2002 og 2003 bør tilsidesættes enten som åbenbart urimelig eller som udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det bemærkes herved, at der efter oplysningerne i sagen, herunder skatterevisor KKs forklaring for landsretten, er givet betydelige fordele til A ved udøvelsen af skønnet. Da ansættelsen er sket på grundlag af oplysninger om varekøb og priser, er oplysningerne om As privatforbrug uden relevans for sagen. Landsretten lægger til grund, at A har udeholdt omsætning i indkomståret 2001 og finder, at der derved er udvist i hvert fald grov uagtsomhed i forbindelse med afgivelse af oplysninger vedrørende indkomståret. Fristen for ansættelse af indkomst og afgiftstilsvar har derfor været suspenderet, jf. dagældende skattestyrelseslov 35, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, samt 35 C, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3. De relevante oplysninger er løbende kommet til skattemyndighedernes kendskab, senest under mødet med As ægtefælle den 28. februar Landsretten finder herefter, at fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 2, og 35 C, stk. 2, ikke var overskredet, da skattemyndighederne varslede ansættelsen ved brev af 7. juni Landsretten stadfæster derfor dommen. A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt kr. til dækning af udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed, herunder at der er anvendt 2 dage til hovedforhandlingen, og at A i forbindelse med sagens behandling for landsretten har fremsat to anmodninger om syn og skøn, hvoraf den ene har været mundtligt forhandlet. T h i k e n d e s f o r r e t Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Landsretten skal appellanten, A, betale kr. til indstævnte, Skatteministeriet. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8a. Tilbage Til Top Ring til SKAT på Privatlivspolitik

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere