Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger."

Transkript

1 It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter Kontrolmål TEMA: Outsourcing af it ISAE 3402 Outsourcing-aftale Opbevaring Bogføringsloven Erklæring Serviceleverandør ydelser It-kontroller Database september 2011

2

3 indfortegnelse holds- Forord... 5 Ny international standard ISAE Juridiske overvejelser Nordisk Hostingcenter Momsmæssige problemstillinger T Bimco Opbevaring af data

4 4

5 Forord Stigende interesse for outsourcing- løsninger Med stadigt bedre internetforbindelser og virksomhedernes stigende krav til online-adgang til systemer og data er interessen for outsourcing-løsninger stigende. Samtidig er outsourcing et billigt alternativ til investering i egne systemer, it-udstyr og it-medarbejdere - især for de mindre og mellemstore virksomheder eller for den helt nystartede virksomhed, der har behov for at kunne skalere it-løsninger i takt med virksomhedens vækst. Outsourcing kan ske på flere niveauer: Fra den simple form, hvor virksomheden lejer lokaler ved en serviceleverandør til den mere komplekse form, hvor lokaler, udstyr, systemer og data administreres af én eller flere serviceleverandører. I dette temablad kan du blandt andet læse om den nye 3402-erklæring samt om de juridiske overvejelser og særlige momsmæssige forhold, der er ved outsourcing af it. Læs også om, hvordan du kan sikre dig, at data opbevares og beskyttes i overensstemmelse med lovgivningen. To hostingvirksomheder og en virksomhed, der har outsourcet it, fortæller desuden om deres erfaringer og overvejelser. God fornøjelse! Per Sloth, partner og it-revisionschef hos BDO. 5

6 Ny international standard ISAE 3402 ISAE 3402 fastsætter standarder og giver vejledning om hvordan serviceleverandørens revisor skal afgive erklæringer Af: Per Sloth, partner og it-revisionschef, BDO Helt ny international standard vedrørende revisors erklæringer om kontroller, der knytter sig til den brede vifte af ydelser, som service leverandører leverer i dag, er indført i Danmark fra den 15. juni Den stiller nye og større krav til både serviceleverandøren og revisoren. Siden 2005 har vi i Danmark haft en standard for erklæringsopgaver om generelle it-kontroller og applikationskontroller mv. i tilknytning til de ydelser, som en serviceleverandør leverer til sine kunder inden for itoutsourcing. Standarden er blandt serviceleverandører og revisorer bedre kendt som RS Erklæringer efter RS 3411 er en vigtig brik i aflæggelse og revision af årsregnskabet, når en brugervirksomhed overlader drift, udvikling og sikkerhed af økonomisystemer og andre systemer med betydning for regnskabet til en serviceleverandør. Med disse erklæringer kan brugervirksomheden og dennes revisor få en overbevisning om, at serviceleverandørens kontroller ikke skaber risici for fejl i årsregnskabet. RS 3411 er en dansk revisionsstandard, der ikke er kendt i udlandet. Standarden har derfor givet udfordringer i de tilfælde, hvor en serviceleverandør leverer ydelser til udenlandske kunder, eller når en dansk brugervirksomhed for eksempel benytter sig af et udenlandsk hostingcenter. I takt med den stigende globalisering på it-området har det derfor været nødvendigt at indføre en international standard til erstatning for RS Den nye standard hedder ISAE

7 ISAE 3402 ISAE står for international standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed, og nummer 3402 vedrører erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed om kontroller hos serviceleverandører. Erklæringen skal benyttes af brugervirksomheder og disses revisorer. ISAE 3402 fastsætter standarder og giver vejledning om, hvordan serviceleverandørens revisor skal udføre sit arbejde og afgive erklæringer, herunder hvordan revisor opnår en høj grad af sikkerhed for, om serviceleverandørens beskrivelse af sit system er retvisende, om kontrollerne er hensigtsmæssigt udformet, og om kontrollerne har fungeret effektivt. I forhold til RS 3411, der indeholder konkrete områder for generelle it-kontroller og applikationskontroller, er ISAE 3402 en ramme for erklæringer, der skal udfyldes. Dette kan ske på baggrund af serviceleverandørens kundeaftaler, Service Level Agreements og den metode, der er anvendt for tilrettelæggelse af kontrollerne (kontrolramme), for eksempel standarderne for informationssikkerhed ISO 27001/27002 eller DS 484. Der skal være sammenhæng mellem de kontroller, revisor reviderer, og kontrollernes formål (kontrolmål), herunder risici, som kontrollerne søger at imødegå. Et kontrolmål kan for eksempel være at begrænse adgang til systemer og data og dermed imødegå uautoriseret adgang hertil. Uden kontroller, kan der være både stor sandsynlighed for og konsekvens ved uautoriseret adgang. Kontrollerne, som revisor her skal forholde sig til i erklæringen, vil være fysisk og logisk adgangssikkerhed. Når serviceleverandøren anvender underleverandører til at udføre nogle af de ydelser, der leveres til en brugervirksomhed, er der to måder at behandle dette på i erklæringen. Enten kan serviceleverandøren beskrive ydelserne fra underleverandøren og sine kontroller for overvågning heraf og basere sig på en revisorerklæring fra serviceunderleverandøren; eller serviceleverandøren kan lade 7

8 Ny international standard ISAE fortsat underleverandørens kontrolmål og kontroller indgå på lige fod med egne kontroller og bede sin egen revisor om at medtage disse i erklæringsopgaven. Den sidstnævnte metode er normalt kun relevant, hvor service- og underleverandør er forbundne, eller hvis kontrakten indeholder bestemmelser, der gør det muligt. To typer af erklæringer ISAE 3402 opererer med to typer af erklæringer. Kort fortalt er den ene type (type 1) på en given dato, og den anden (type 2) for en given periode. Type 1 er en erklæring, der omfatter revisors udsagn om, at serviceleverandørens beskrivelse er retvisende i forhold til de kontroller, der var udformet og implementeret pr. en given dato, og at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet pr. denne dato. Type 2 er en erklæring, der omfatter revisors udsagn om, at serviceleverandørens beskrivelse er retvisende i forhold til de kontroller, der var udformet og implementeret for en given periode, at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet for denne periode, og at kontrollerne fungerede effektivt i hele perioden. En type 2-erklæring dækker normalt en periode på mindst seks måneder. En kortere periode kan komme på tale, hvor systemer eller applikationer har været i drift i mindre fakta om ISAE 3402 ISAE 3402 er indført globalt og erstatter den amerikanske standard SAS70 ISAE 3402 erstatter den danske RS 3411, der udfases den 15. december 2011 ISAE 3402 har allerede været anvendt i international sammenhæng i Danmark ISAE 3402 stiller større krav til serviceleverandørens udsagn og beskrivelse af systemer ISAE 3402 Type 1 omfatter beskrivelse og udformning af kontroller pr. en given dato ISAE 3402 Type 2 omfatter beskrivelse, udformning og funktion af kontroller for en given periode 8

9 9

10 Ny international standard ISAE fortsat end seks måneder, eller når der er foretaget betydelige ændringer i kontrollerne, og det ikke er muligt at vente de seks måneder med erklæringen. Årsagen til en kortere periode skal forklares i erklæringen. Om serviceleverandøren skal have en type 1- eller type 2-erklæring, er vigtigt at få afklaret med den, der skal modtage og anvende erklæringen. Brugervirksomheden og dennes revisor vil ofte kræve en type 2-erklæring, der dækker et helt kalenderår, så brugervirksomhedens revisor kan basere sig på serviceleverandørens kontroller i revisionen af årsregnskabet. Det er her vigtigt, at erklæringer fra eventuelle serviceunderleverandører stemmer overens med den erklæringstype, som serviceleverandøren skal levere til brugervirksomheden. Erklæringen består af tre dele I ISAE 3402 består erklæringen af tre dele, uanset om det er en type 1- eller type 2-erklæring. Serviceleverandøren skal først udarbejde en beskrivelse af systemet og dernæst et udsagn om denne beskrivelse og de indførte kontroller. På baggrund af den udførte revision skal revisor afgive erklæring om udsagnet med henvisning til beskrivelsen. Serviceleverandørens beskrivelse af systemet Serviceleverandørens system er de politikker og procedurer, der er udformet, implementeret og vedligeholdt i forbindelse med levering af de aftalte ydelser, herunder udformningen af hensigtsmæssige og betryggende kontroller. Beskrivelsen skal overordnet omtale serviceleverandørens ydelser samt i detaljer indeholde kontrolmål og tilknyttede kontroller, så brugervirksomhedernes revisorer kan opnå en forståelse af ydelserne og kontrollerne. Beskrivelsen behøver dog ikke komme ind på alle områder eller være så detaljeret, at sikkerheden eller andre kontroller vil kunne kompromitteres. Beskrivelsen skal desuden omtale perioden for en type 2-erklæring eller datoen for en type 1-erklæring. I forhold til RS 3411 er kravet om beskrivelse af systemet nyt. Det vil uden tvivl kræve en indsats og øgede ressourcer hos serviceleverandøren - både i det første år og i den løbende vedligeholdelse af beskrivelsen. Kun de kommende erfaringer med ISAE 3402 kan vise, hvor detaljeret beskrivelserne skal være. 10

11 Anvendte termer i ISAE 3402 brugervirksomheden: En virksomhed, der anvender en serviceleverandør serviceleverandør: En leverandør, der leverer ydelser til brugervirksomheden Serviceunderleverandør: En leverandør, som en anden serviceleverandør anvender til at udføre nogle af de ydelser, der leveres til brugervirksomheden revisor: En praktiserende revisor, der efter anmodning afgiver en erklæring med sikkerhed om kontroller hos serviceleverandøren Serviceleverandørens beskrivelse af systemet Serviceleverandørens udsagn om beskrivelse og kontroller Revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Serviceleverandørens udsagn Serviceleverandørens udsagn skal for det første indeholde en bekræftelse af, at beskrivelsen af systemet er retvisende, og hvilke kriterier der er lagt til grund herfor. Dette kan ske ved en kort sammenskrivning af og konklusion på beskrivelsen, der i øvrigt indgår som en integreret del af udsagnet. For det andet skal udsagnet indeholde en udtalelse om, at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden. Kriterierne for dette udsagn vil være, at risici og kontroller er identificeret, og at kontrollerne var anvendt konsistent som udformet. Dette gælder for type 2-erklæringer. Ved type 1-erklæring er det kun en udtalelse om kontrollernes hensigtsmæssighed pr. en given dato, der indgår i udsagnet. Serviceleverandørens udsagn kendes også fra RS 3411, men i den nye standard stilles der større og mere formelle krav til udsagnet og ikke mindst til beskrivelsen af, hvilke kriterier udsagnet er baseret på. Revisors erklæring Den sidste del af erklæringen er den uafhængige revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet, når det drejer sig om en type 2-erklæring. Er det en type 1-erklæring, omfatter revisors erklæring med sikkerhed alene beskrivelsen af kontroller og deres udformning. Indholdet i revisors erklæring er opdelt i følgende afsnit: Omfang Serviceleverandørens ansvar Revisors ansvar Begrænsninger i kontroller hos serviceleverandøren Konklusion Beskrivelse af test af kontroller (kun type 2-erklæringer) Tiltænkte brugere og formål. I forhold til RS 3411 er det i ISAE 3402 et klart krav, at revisor ved en type 2-erklæring skal beskrive de specifikke kontroller, der blev testet, og resultaterne heraf. Det 11

12 Ny international standard ISAE fortsat skal anføres, hvilke kontroller der blev testet, om testen omfatter populationen eller et udvalg og hvilken metode, der er anvendt. Revisor skal desuden rapportere alle afvigelser, selv om revisor konkluderer, at kontrollerne fungerer. Dette krav vil i mange tilfælde betyde, at revisor skal anvende flere ressourcer i rapporteringen af erklæringsarbejdet. Fra den 15. juni 2011 ISAE 3402 træder i kraft for erklæringer, der afgives efter den 15. juni RS 3411 kan dog anvendes i en overgangsperiode for erklæringsopgaver, der afsluttes inden den 15. december Det betyder, at alle erklæringer, der omfatter kalenderåret 2011, skal afgives efter den nye ISAE Det kommende arbejde Ved indførelsen af ISAE 3402 stilles der nye og større krav til serviceleverandørerne. Foruden den allerede omtalte beskrivelse af systemet og udsagnet, der relaterer sig til erklæringen, skal serviceleverandøren beskrive politikker og procedurer, ligesom kontrolmål, identificerede risici og kontroller skal være veldokumenterede. Tilsvarende gælder serviceleverandørens dokumentation af udførte kontroller. Det er en afgørende forudsætning for det arbejde, som ISAE 3402 pålægger revisor. Hos mange serviceleverandører vil det kræve en øget indsats i løbet af 2011 at opfylde kravene i den nye ISAE Arbejdet kan med fordel begynde med en klarlægning af, hvad der allerede er beskrevet og dokumenteret og derved identificerer det, der mangler (GAP-analyse), for eksempel på en workshop. 12

13 Juridiske overvejelser Har du styr på? licenser og lovgivning Af: Anders Wernblad, partner og certificeret it-advokat, Lett Advokatfirma Ofte er det muligheden for økonomiske besparelser, der i første omgang sætter gang i overvejelserne om outsourcing af it-driften. Senere i processen er der imidlertid andre faktorer såsom fleksibilitet i forhold til den daglige drift, adgang til ekspertise og ydelser af høj kvalitet, som får lige så stor opmærksomhed. Under alle omstændigheder er man nødt til at gøre sig klart, hvorfor man ønsker at outsource og analysere fordele og ulemper. Det bør også fra start indgå i overvejelserne, om man ønsker at outsource hele it-driften til én leverandør, eller om man vil benytte sig af flere, såkaldt multi-vendor sourcing. Det sidste er efterhånden meget almindeligt, men det stiller større krav til den interne styring og samarbejde leverandørerne imellem. Det er - uanset valg af strategi - også nødvendigt at bevare visse kompetencer i virksomheden, så der er mulighed for sparring og modspil til leverandørerne. Inden man outsourcer, må man også vurdere, hvor moden man er til outsourcing. Er der rod i ens egne it-systemer, -sikkerhed og -procedurer, hjælper det ikke at få en tredjepart til at overtage opgaverne - tværtimod. Der vil utvivlsomt opstå mange konflikter vedrørende omfanget af de ydelser, som leverandøren skal levere, samt serviceniveauet. Det kan derfor være en god ide at få overblik over kvalitets- og serviceniveauet for de ydelser, som den interne it-afdeling leverer, før man gennemfører en outsourcing. Få styr på licenserne Det er som udgangspunkt kun den juridiske enhed, som har licens til den pågældende software, der er berettiget til at bruge den. Det skal forstås meget strengt og betyder i praksis, at selskaber, der er i samme koncern som licenstager, ikke automatisk har ret til at bruge softwaren, medmindre det er udtrykkeligt aftalt. I forhold til outsourcing har det den konsekvens, at det ikke er tilladt at lade andre afvikle ens software, heller ikke selvom afviklingen alene sker på vegne af licenstager, og outsourcing-leverandøren ikke selvstændigt bruger softwaren til egne formål, men blot er ansvarlig for den tekniske drift. 13

14 Juridiske overvejelser - fortsat Mange softwareleverandører accepterer på forhånd, at man kan outsource driften af softwaren, uden det udløser krav om ekstra licensbetalinger, men man kan ikke være sikker. Det er derfor nødvendigt med en gennemgang af alle de relevante licenser for at sikre, at outsourcing er tilladt - og hvis ikke dette er tilfældet, bør samtykke fra softwareleverandøren indhentes. Offentligretlig regulering Der gælder forskellig offentligretlig regulering, som kan være relevant i forbindelse med outsourcing. Det drejer sig først og fremmest om persondatalovgivningen, som indeholder krav til selve databehandlingen, men også formalia omkring den, herunder krav om skriftlig aftale mellem kunde og leverandør. Kravene skærpes, hvis der er tale om såkaldt følsomme oplysninger (politisk overbevisning, religion, etnisk oprindelse mv.), eller hvis der outsources til lande uden for EU/EØS. I disse tilfælde skal der ske anmeldelse eller indhentes tilladelse fra Datatilsynet. I forhold til økonomisystemer skal man være særligt opmærksom på bogføringslovens regler, hvorefter regnskabsdata skal opbevares i Danmark. Opbevaring i andre lande kræver dispensation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medmindre opbevaring sker i Sverige, Norge, Finland eller Island. Tidligere blev der ikke dispenseret fra reglen, men praksis er ændret som følge af nogle afgørelser fra Erhvervsankenævnet. Sker driften af økonomisystemet således fra moderselskabet i Tyskland, er det nødvendigt med en dispensation. Med henblik på opfyldelse af reglerne om revisorerklæringer bør outsourcingkontrakten desuden specificere leverandørens forpligtelser til at levere sådanne til kunden til brug for kundens egen revision. Underleverandører og outsourcing Som regel ønsker leverandøren at kunne gøre brug af underleverandører. Det er naturligt nok, men som kunde bør man sikre sig medindflydelse på valget, også selvom leverandøren kontraktuelt hæfter for underleverandørens ydelser. Der kan i praksis nemt opstå situationer, hvor en uoverensstemmelse mellem leverandør og underleverandør reelt får en afsmittende virkning på kunden. 14

15 Anders Wernblad, partner og certificeret it-advokat, Lett Advokatfirma. og hvis leverandøren ikke leverer, eller når kontrakten ophører - hvad så? Ved outsourcing slipper man kontrollen - man har ikke længere selv adgang til styrerummet og kan ikke ringe direkte til ens egen it-ansvarlige, når man oplever problemer. Man er derfor nødt til at sikre sig nogle værktøjer, som gør én i stand til at agere, hvis leverandøren ikke leverer den aftalte - eller forventede - ydelse. En måde er såkaldte SLA er (Service Level Agreements), som i detaljer fastsætter oppetidskrav, svartider, reaktionstider mv. samt konsekvensen af manglende overholdelse. Derudover kan man benytte sig af proaktive beføjelser, som er procedurer, der skal sikre en effektiv håndtering af potentielle problemer, før leverandøren er i egentlig misligholdelse. Lykkes det ikke, eller ophører kontrakten med leverandøren, er det vigtigt, at man også på forhånd har aftalt, hvordan flytning af opgaverne til en ny leverandør eller kunden selv kan ske. 15

16 Nordisk hostingcenter vi får på skrift at vi har styr på det Virksomheden Nordisk Hostingcenter er i gang med at få udarbejdet en 3402-erklæring. Direktør Ole Rebbe forklarer om projektet: Vi havde også styr på alle processerne førhen, men vi havde nok ikke beskrevet dem, som vi burde. Nu får vi alle processer skrevet ned, vi får vores arbejde struktureret, og vi får en standardiseret platform. Arbejdet med erklæringen kommer også internt til at spille en rolle: Alle skal kende procedurebeskrivelserne. Alt bliver skrevet ned, så alle ved, hvad de hver især skal gøre, siger Ole Rebbe. Men også eksternt vil det at have en erklæring få betydning, vurderer Ole Rebbe: Vi vil bruge den som et salgsfremstød; vi forventer helt klart flere kunder. Vi vil gerne have på skrift, at vi er en af de gode, og at vi er troværdige. Det betyder meget. Vi er endnu ikke blevet spurgt, om vi har erklæringen - vi har selv taget initiativet til at få den lavet, men da vi har et mål om at bevæge os højere op i markedet, forventer vi, at større kunder har andre krav, og de vil formodentlig efterspørge erklæringen. beskrive, at data er sikre i vores hænder, og at kunden kan være sikker på at have tilgang til data når som helst og hvor som helst. Nordisk Hostingcenter har været i gang med arbejdet i knap to måneder, og de forventer at have en erklæring på plads i starten af Vi er sammen med BDO i gang med at få lavet en to-do-liste, forklarer Ole Rebbe. Det tager en masse tid, og det skal man være klar over på forhånd - det her tager ikke 10 eller 20 timer. Der skal udføres noget arbejde, før man kan få erklæringen, men det er ok, synes vi. Vi får på skrift, at vi har styr på det, og det giver kunden ro i maven. Ole Rebbe beskriver, hvad erklæringen kommer til at indeholde: Fokus vil være på datasikkerhed. Vi skal 16

17 Direktør Ole Rebbe. fakta om Nordisk Hostingcenter Nordisk Hostingcenter tilbyder et komplet it-service partnerskab og ser sig som en total leverandør af it Ud over hosting tilbyder de konsulentbistand og teknikere, der kan hjælpe kunden med den daglige drift på selve lokationen Etableret: 2007 Antal ansatte: 18 Beliggenhed: Silkeborg 17

18 Momsmæssige problemstillinger Hvordan skal du momsmæssigt behandle ydelser, der leveres elektronisk? Af: Marlene Frentzel Sørensen, seniormomskonsulent, BDO Nedenfor kan du læse, hvordan du momsmæssigt skal behandle ydelser, der leveres elektronisk. Ydelserne består typisk i levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af billeder, tekster og information og rådighedsstillelse af databaser. Levering til danske kunder Danske virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der har outsourcet sin it-drift, skal betale dansk moms af ydelserne. Hvis virksomheden, der leverer ydelsen, er dansk, vil der skulle opkræves dansk moms på fakturaen. Er leverandøren derimod en udenlandsk virksomhed, vil der ikke fremgå moms på fakturaen. Køberen skal dermed selv beregne dansk 25 % moms af fakturaværdien, i takt med at fakturaerne for arbejdet modtages. Momsbeløbet skal i princippet indbetales til SKAT via momsangivelsen. Momspligtige virksomheder kan dog fratrække momsbeløbet som købsmoms. For virksomheder med fuld fradragsret, vil momsen således være neutral. Er køberen ikke i forvejen momsregistreret, fx fordi man er en momsfri forening, hospital eller forsikringsselskab, skal man lade sig momsregistrere hos SKAT for køb af ydelser. Disse virksomheder skal indbetale 25 % dansk moms af fakturaværdien til SKAT, idet de ikke har momsfradragsret. Levering fra danske IT-virksomheder Danske virksomheder, der leverer it-drift til andre danske virksomheder, skal opkræve dansk moms. Hvis kunden derimod er hjemmehørende i et andet land, skal der ikke opkræves moms. Der er forskellige faktureringsog regnskabsbestemmelser afhængig af, om kunden er en virksomhed i et andet EU-land eller i et land uden for EU. Hvis kunden er en virksomhed i et andet EU-land end Danmark, skal sælgeren (leverandøren) ikke opkræve dansk moms. På fakturaen skal kundens udenlandske momsnummer anføres, og der skal stå, at reglerne om omvendt betalingspligt er anvendt. Det sker fx ved at 18

19 skrive reverse charge. Omvendt betalingspligt ( reverse charge ) betyder, at sælgeren ikke opkræver moms, og at det er køberen, der har pligten til at afregne moms efter sit hjemlands regler. Sælgeren (leverandøren) skal i sit regnskab oprette en særlig konto for EU-leverancer med omvendt betalingspligt, og kontoens udvisende skal anføres i momsangivelsens rubrik B-ydelser. Sælgeren skal også indberette oplysninger om dette salg som EU-salg uden moms til SKAT (tidligere listeindberetning). Er kunden etableret uden for EU, gælder der ikke særlige krav til fakturaen. Sælgeren (leverandøren) skal dog føre salget på en særlig konto i regnskabet: konto for eksport. Kontoens udvisende skal anføres i momsangivelsens rubrik C. Godtgørelse af elafgift For at kunne afgøre om it-leverandøren kan få godtgjort elafgiften af den anvendte elektricitet, skal der ses nøjere på sammensætningen af de forskellige slags ydelser, der leveres. Normalt vil it-bureauer, der afsætter egentlige itydelser, dog være berettiget til godtgørelse af elafgiften på linje med andre momspligtige virksomheder. En mindre andel af elafgiften og eldistributionsbidraget kan dog ikke godtgøres - andelen ændres typisk hvert år. 19

20 T26 struktureret ensartet Vi arbejder meget mere og T26 er en af de hostingvirksomheder, der i dag har en revisorerklæring om driften af hostingcenter. Erklæringen udtaler sig om, hvorvidt de generelle it-kontroller hos T26 er hensigtsmæssigt tilrettelagte, implementerede og har fungeret effektivt. Driftschef Sune Sebber Christensen forklarer, hvorfor de valgte at få lavet en erklæring på området: Vores procedurer og processer var også tidligere dokumenteret i en vis udstrækning. Men som mange andre mellemstore virksomheder lå en del viden også hos os indlejret og ikke nedfældet på papir. I takt med at vi voksede, men også med at vi begyndte at få stadigt flere offentlige kunder, kunne vi godt mærke behovet for standardiserede processer. Flere og flere kunder krævede dem endda dokumenteret ved en revisorerklæring. Virksomheden gik derfor i gang med at få udarbejdet en 3411-erklæring, der nu erstattes af den nye erklæring. Fra arbejdet blev påbegyndt, til T26 stod med erklæringen i hånden, tog processen 1½ måned. Sune Sebber Christensen fortæller, hvilke konsekvenser erklæringsarbejdet har haft for virksomheden. Hele processen med at finjustere eksisterende og implemen- 20

21 fakta om T26 T26 leverer skræddersyet it-drift og it-outsourcing af servere og applikationer til et bredt udsnit af mellemstore virksomheder og offentlige organisationer Etableret: 2001 Antal ansatte: 20 Beliggenhed: København Driftschef Sune Sebber Christensen. 21

22 T26 - fortsat tere nye procedurer og it-kontroller har i høj grad påvirket os internt. Vi har opnået et langt større overblik, men lige så vigtigt så har det faktisk underbygget vores egen tro på, at vi håndterer alting korrekt. Vi arbejder altså både mere struktureret og ensartet, men også med større selvtillid. Og Sune Sebber Christensen fortsætter: I forhold til kunderne undgår vi nu en masse revisionsspørgsmål - det svarer erklæringen simpelthen på. Det gør det nemmere for kunderne - og for os. Den nye erklæring har betydet nye muligheder for T26. Sune Sebber Christensen fortæller: Inden for den finansielle verden, herunder banker og pensionsselskaber, kan vi nu byde på mere, alene på grund af erklæringen. Vi har fået flere nye kunder i den branche, ligesom erklæringen også har givet os nye muligheder inden for den offentlige sektor. Samtidig er erklæringen et stort plus, når vi taler internationale kunder, der stiller krav om en erklæring. Og her er det jo rart, at den nye danske standard på området også er international. 22

23 23

24 Bimco giver En høj grad af sikkerhed en god fornemmelse i maven Medlemsorganisationen BIMCO i Bagsværd er en af de virksomheder, der benytter sig af en hostingløsning. Chief Technology Officer Anders S. Fagerberg forklarer, hvorfor virksomheden har valgt at benytte en hostingløsning. Der var flere grunde til, at vi valgte at outsource vores it. Dels de klassiske overvejelser om fysisk sikkerhed, strøm, køling og brandsikring i serverrummet samt opgradering og vedligehold af systemsoftware, høj oppetid, varetagelse af backup, minimere økonomiske overraskelser i forbindelse med it osv. Dels en intern arv i firmaet: BIMCO havde allerede visse it-områder, der var outsourcet, da jeg kom hertil, fortæller Anders S. Fagerberg og fortsætter: Vi ønsker ikke at være eksperter i alt. Det kunne man måske før i tiden, men ikke i dag - vi skal drive en rentabel virksomhed, og vi er nødt til at indgå et partnerskab med eksperter på området. Eksperterne tager sig af hosting, housing og drift af vores servere samt infrastruktur. Anders S. Fagerberg forklarer, hvorfor BIMCO valgte at outsource deres it til en virksomhed, der har en erklæring: Gode råd fra en af vores andre samarbejdspartnere samt god vejledning gjorde, at vi valgte netop den pågældende virksomhed. En høj grad af sikkerhed og en høj oppetid uden at implementere en clusterløsning var vigtig for os, siger Anders S. Fagerberg og fortsætter: En høj grad af sikkerhed giver mig en god fornemmelse i maven - vi er ikke en kæmpestor virksomhed, men hvis en virksomhed som fx HP Enterprise Services anbefaler deres kunder at have deres systemer liggende derude, så kan vi også! fakta om Bimco BIMCO er verdens største internationale shippingorganisation BIMCO s medlemmer består af skibsredere, mæglere, agenter samt klubber fra 120 lande og samlet repræsenterer BIMCO over 60% af verdens tonnage Etableret: 1905 Antal ansatte: 50 Beliggenhed: Bagsværd 24

25 Chief Technology Officer Anders S. Fagerberg. 25

26 opbevaring af data Hvordan skal du opbevare regnskabsdata og personoplysninger? Af: Martin Samuel Nielsen, it-revisior, BDO HD-I, CISA, ESL, CISSP, CISM, CRISC I Danmark er der to primære, lovregulerede områder, som en virksomhed særligt skal iagttage, når den gør brug af outsourcing: Opbevaring af regnskabsdata i henhold til bogføringsloven og beskyttelse af personfølsomme oplysninger, der er reguleret i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Bogføringsloven Bogføringsloven indeholder regler om bogføring for erhvervsdrivende virksomheder m.fl. Den stiller krav til bogføringen, beskrivelse af bogføringssystem og dokumentation samt opbevaring af regnskabsmateriale. Ved outsourcing er det specielt forholdene omkring opbevaring af regnskabsmaterialet, der er interessante. Bogføringslovens 10 stiller generelle krav til opbevaring af regnskabsmaterialet, herunder hvilken form (fx fysisk papir eller elektronisk form), der anses for tilfredsstillende. Loven stiller ikke krav om, på hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares, men kræver, at materialet opbevares på betryggende vis, herunder at det skal kunne fremfindes i hele opbevaringsperioden, dvs. fem hele år og det igangværende regnskabsår. I henhold til bogføringslovens 12, skal al regnskabsmateriale opbevares i Danmark, men der er dog undtagelser hertil. Bogføringsloven åbner op for, via en særskilt bekendtgørelse, at regnskabsmateriale også kan opbevares i Norge, Sverige, Finland eller Island, når det sker i overensstemmelse med den danske bogføringslov, og når det sikres, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes. For øvrige lande skal der søges om dispensation hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kravene om opbevaring af regnskabsmateriale er derfor en udfordring i forhold til indgåelse af en outsourcingaftale, hvor serviceleverandøren er placeret i udlandet eller flytter data mellem forskellige lande af økonomiske eller strategiske årsager. Virksomheden skal her præcist vide, hvor i verden data er, for at sikre, at opbevaringsbestemmelserne i bogføringsloven er overholdt. Det er nemlig virksomhedens ansvar og ikke serviceleverandørens. 26

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2012 8. erklæringsår

Læs mere

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen 28. Januar 2014 Præsentation Charlotte Pedersen Director Cand.scient.pol. ISO27001:2013 Certified ISMS Lead Auditor (IBITG accredited) mv., CIIP,

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017 www.pwc.dk GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer v. Jess Kjær Mogensen og Charlotte Pedersen, Agenda Leverandørstyring Erklæringer Spørgsmål 3 Leverandørstyring

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Sotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25

Sotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 1. juni 2014 til 31. maj

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMAN TIME A/S ISAE 3000-ERKLÆRING PR 1. JUNI 2012 OM BESKRIVELSEN

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere