Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger."

Transkript

1 It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter Kontrolmål TEMA: Outsourcing af it ISAE 3402 Outsourcing-aftale Opbevaring Bogføringsloven Erklæring Serviceleverandør ydelser It-kontroller Database september 2011

2

3 indfortegnelse holds- Forord... 5 Ny international standard ISAE Juridiske overvejelser Nordisk Hostingcenter Momsmæssige problemstillinger T Bimco Opbevaring af data

4 4

5 Forord Stigende interesse for outsourcing- løsninger Med stadigt bedre internetforbindelser og virksomhedernes stigende krav til online-adgang til systemer og data er interessen for outsourcing-løsninger stigende. Samtidig er outsourcing et billigt alternativ til investering i egne systemer, it-udstyr og it-medarbejdere - især for de mindre og mellemstore virksomheder eller for den helt nystartede virksomhed, der har behov for at kunne skalere it-løsninger i takt med virksomhedens vækst. Outsourcing kan ske på flere niveauer: Fra den simple form, hvor virksomheden lejer lokaler ved en serviceleverandør til den mere komplekse form, hvor lokaler, udstyr, systemer og data administreres af én eller flere serviceleverandører. I dette temablad kan du blandt andet læse om den nye 3402-erklæring samt om de juridiske overvejelser og særlige momsmæssige forhold, der er ved outsourcing af it. Læs også om, hvordan du kan sikre dig, at data opbevares og beskyttes i overensstemmelse med lovgivningen. To hostingvirksomheder og en virksomhed, der har outsourcet it, fortæller desuden om deres erfaringer og overvejelser. God fornøjelse! Per Sloth, partner og it-revisionschef hos BDO. 5

6 Ny international standard ISAE 3402 ISAE 3402 fastsætter standarder og giver vejledning om hvordan serviceleverandørens revisor skal afgive erklæringer Af: Per Sloth, partner og it-revisionschef, BDO Helt ny international standard vedrørende revisors erklæringer om kontroller, der knytter sig til den brede vifte af ydelser, som service leverandører leverer i dag, er indført i Danmark fra den 15. juni Den stiller nye og større krav til både serviceleverandøren og revisoren. Siden 2005 har vi i Danmark haft en standard for erklæringsopgaver om generelle it-kontroller og applikationskontroller mv. i tilknytning til de ydelser, som en serviceleverandør leverer til sine kunder inden for itoutsourcing. Standarden er blandt serviceleverandører og revisorer bedre kendt som RS Erklæringer efter RS 3411 er en vigtig brik i aflæggelse og revision af årsregnskabet, når en brugervirksomhed overlader drift, udvikling og sikkerhed af økonomisystemer og andre systemer med betydning for regnskabet til en serviceleverandør. Med disse erklæringer kan brugervirksomheden og dennes revisor få en overbevisning om, at serviceleverandørens kontroller ikke skaber risici for fejl i årsregnskabet. RS 3411 er en dansk revisionsstandard, der ikke er kendt i udlandet. Standarden har derfor givet udfordringer i de tilfælde, hvor en serviceleverandør leverer ydelser til udenlandske kunder, eller når en dansk brugervirksomhed for eksempel benytter sig af et udenlandsk hostingcenter. I takt med den stigende globalisering på it-området har det derfor været nødvendigt at indføre en international standard til erstatning for RS Den nye standard hedder ISAE

7 ISAE 3402 ISAE står for international standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed, og nummer 3402 vedrører erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed om kontroller hos serviceleverandører. Erklæringen skal benyttes af brugervirksomheder og disses revisorer. ISAE 3402 fastsætter standarder og giver vejledning om, hvordan serviceleverandørens revisor skal udføre sit arbejde og afgive erklæringer, herunder hvordan revisor opnår en høj grad af sikkerhed for, om serviceleverandørens beskrivelse af sit system er retvisende, om kontrollerne er hensigtsmæssigt udformet, og om kontrollerne har fungeret effektivt. I forhold til RS 3411, der indeholder konkrete områder for generelle it-kontroller og applikationskontroller, er ISAE 3402 en ramme for erklæringer, der skal udfyldes. Dette kan ske på baggrund af serviceleverandørens kundeaftaler, Service Level Agreements og den metode, der er anvendt for tilrettelæggelse af kontrollerne (kontrolramme), for eksempel standarderne for informationssikkerhed ISO 27001/27002 eller DS 484. Der skal være sammenhæng mellem de kontroller, revisor reviderer, og kontrollernes formål (kontrolmål), herunder risici, som kontrollerne søger at imødegå. Et kontrolmål kan for eksempel være at begrænse adgang til systemer og data og dermed imødegå uautoriseret adgang hertil. Uden kontroller, kan der være både stor sandsynlighed for og konsekvens ved uautoriseret adgang. Kontrollerne, som revisor her skal forholde sig til i erklæringen, vil være fysisk og logisk adgangssikkerhed. Når serviceleverandøren anvender underleverandører til at udføre nogle af de ydelser, der leveres til en brugervirksomhed, er der to måder at behandle dette på i erklæringen. Enten kan serviceleverandøren beskrive ydelserne fra underleverandøren og sine kontroller for overvågning heraf og basere sig på en revisorerklæring fra serviceunderleverandøren; eller serviceleverandøren kan lade 7

8 Ny international standard ISAE fortsat underleverandørens kontrolmål og kontroller indgå på lige fod med egne kontroller og bede sin egen revisor om at medtage disse i erklæringsopgaven. Den sidstnævnte metode er normalt kun relevant, hvor service- og underleverandør er forbundne, eller hvis kontrakten indeholder bestemmelser, der gør det muligt. To typer af erklæringer ISAE 3402 opererer med to typer af erklæringer. Kort fortalt er den ene type (type 1) på en given dato, og den anden (type 2) for en given periode. Type 1 er en erklæring, der omfatter revisors udsagn om, at serviceleverandørens beskrivelse er retvisende i forhold til de kontroller, der var udformet og implementeret pr. en given dato, og at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet pr. denne dato. Type 2 er en erklæring, der omfatter revisors udsagn om, at serviceleverandørens beskrivelse er retvisende i forhold til de kontroller, der var udformet og implementeret for en given periode, at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet for denne periode, og at kontrollerne fungerede effektivt i hele perioden. En type 2-erklæring dækker normalt en periode på mindst seks måneder. En kortere periode kan komme på tale, hvor systemer eller applikationer har været i drift i mindre fakta om ISAE 3402 ISAE 3402 er indført globalt og erstatter den amerikanske standard SAS70 ISAE 3402 erstatter den danske RS 3411, der udfases den 15. december 2011 ISAE 3402 har allerede været anvendt i international sammenhæng i Danmark ISAE 3402 stiller større krav til serviceleverandørens udsagn og beskrivelse af systemer ISAE 3402 Type 1 omfatter beskrivelse og udformning af kontroller pr. en given dato ISAE 3402 Type 2 omfatter beskrivelse, udformning og funktion af kontroller for en given periode 8

9 9

10 Ny international standard ISAE fortsat end seks måneder, eller når der er foretaget betydelige ændringer i kontrollerne, og det ikke er muligt at vente de seks måneder med erklæringen. Årsagen til en kortere periode skal forklares i erklæringen. Om serviceleverandøren skal have en type 1- eller type 2-erklæring, er vigtigt at få afklaret med den, der skal modtage og anvende erklæringen. Brugervirksomheden og dennes revisor vil ofte kræve en type 2-erklæring, der dækker et helt kalenderår, så brugervirksomhedens revisor kan basere sig på serviceleverandørens kontroller i revisionen af årsregnskabet. Det er her vigtigt, at erklæringer fra eventuelle serviceunderleverandører stemmer overens med den erklæringstype, som serviceleverandøren skal levere til brugervirksomheden. Erklæringen består af tre dele I ISAE 3402 består erklæringen af tre dele, uanset om det er en type 1- eller type 2-erklæring. Serviceleverandøren skal først udarbejde en beskrivelse af systemet og dernæst et udsagn om denne beskrivelse og de indførte kontroller. På baggrund af den udførte revision skal revisor afgive erklæring om udsagnet med henvisning til beskrivelsen. Serviceleverandørens beskrivelse af systemet Serviceleverandørens system er de politikker og procedurer, der er udformet, implementeret og vedligeholdt i forbindelse med levering af de aftalte ydelser, herunder udformningen af hensigtsmæssige og betryggende kontroller. Beskrivelsen skal overordnet omtale serviceleverandørens ydelser samt i detaljer indeholde kontrolmål og tilknyttede kontroller, så brugervirksomhedernes revisorer kan opnå en forståelse af ydelserne og kontrollerne. Beskrivelsen behøver dog ikke komme ind på alle områder eller være så detaljeret, at sikkerheden eller andre kontroller vil kunne kompromitteres. Beskrivelsen skal desuden omtale perioden for en type 2-erklæring eller datoen for en type 1-erklæring. I forhold til RS 3411 er kravet om beskrivelse af systemet nyt. Det vil uden tvivl kræve en indsats og øgede ressourcer hos serviceleverandøren - både i det første år og i den løbende vedligeholdelse af beskrivelsen. Kun de kommende erfaringer med ISAE 3402 kan vise, hvor detaljeret beskrivelserne skal være. 10

11 Anvendte termer i ISAE 3402 brugervirksomheden: En virksomhed, der anvender en serviceleverandør serviceleverandør: En leverandør, der leverer ydelser til brugervirksomheden Serviceunderleverandør: En leverandør, som en anden serviceleverandør anvender til at udføre nogle af de ydelser, der leveres til brugervirksomheden revisor: En praktiserende revisor, der efter anmodning afgiver en erklæring med sikkerhed om kontroller hos serviceleverandøren Serviceleverandørens beskrivelse af systemet Serviceleverandørens udsagn om beskrivelse og kontroller Revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Serviceleverandørens udsagn Serviceleverandørens udsagn skal for det første indeholde en bekræftelse af, at beskrivelsen af systemet er retvisende, og hvilke kriterier der er lagt til grund herfor. Dette kan ske ved en kort sammenskrivning af og konklusion på beskrivelsen, der i øvrigt indgår som en integreret del af udsagnet. For det andet skal udsagnet indeholde en udtalelse om, at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden. Kriterierne for dette udsagn vil være, at risici og kontroller er identificeret, og at kontrollerne var anvendt konsistent som udformet. Dette gælder for type 2-erklæringer. Ved type 1-erklæring er det kun en udtalelse om kontrollernes hensigtsmæssighed pr. en given dato, der indgår i udsagnet. Serviceleverandørens udsagn kendes også fra RS 3411, men i den nye standard stilles der større og mere formelle krav til udsagnet og ikke mindst til beskrivelsen af, hvilke kriterier udsagnet er baseret på. Revisors erklæring Den sidste del af erklæringen er den uafhængige revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet, når det drejer sig om en type 2-erklæring. Er det en type 1-erklæring, omfatter revisors erklæring med sikkerhed alene beskrivelsen af kontroller og deres udformning. Indholdet i revisors erklæring er opdelt i følgende afsnit: Omfang Serviceleverandørens ansvar Revisors ansvar Begrænsninger i kontroller hos serviceleverandøren Konklusion Beskrivelse af test af kontroller (kun type 2-erklæringer) Tiltænkte brugere og formål. I forhold til RS 3411 er det i ISAE 3402 et klart krav, at revisor ved en type 2-erklæring skal beskrive de specifikke kontroller, der blev testet, og resultaterne heraf. Det 11

12 Ny international standard ISAE fortsat skal anføres, hvilke kontroller der blev testet, om testen omfatter populationen eller et udvalg og hvilken metode, der er anvendt. Revisor skal desuden rapportere alle afvigelser, selv om revisor konkluderer, at kontrollerne fungerer. Dette krav vil i mange tilfælde betyde, at revisor skal anvende flere ressourcer i rapporteringen af erklæringsarbejdet. Fra den 15. juni 2011 ISAE 3402 træder i kraft for erklæringer, der afgives efter den 15. juni RS 3411 kan dog anvendes i en overgangsperiode for erklæringsopgaver, der afsluttes inden den 15. december Det betyder, at alle erklæringer, der omfatter kalenderåret 2011, skal afgives efter den nye ISAE Det kommende arbejde Ved indførelsen af ISAE 3402 stilles der nye og større krav til serviceleverandørerne. Foruden den allerede omtalte beskrivelse af systemet og udsagnet, der relaterer sig til erklæringen, skal serviceleverandøren beskrive politikker og procedurer, ligesom kontrolmål, identificerede risici og kontroller skal være veldokumenterede. Tilsvarende gælder serviceleverandørens dokumentation af udførte kontroller. Det er en afgørende forudsætning for det arbejde, som ISAE 3402 pålægger revisor. Hos mange serviceleverandører vil det kræve en øget indsats i løbet af 2011 at opfylde kravene i den nye ISAE Arbejdet kan med fordel begynde med en klarlægning af, hvad der allerede er beskrevet og dokumenteret og derved identificerer det, der mangler (GAP-analyse), for eksempel på en workshop. 12

13 Juridiske overvejelser Har du styr på? licenser og lovgivning Af: Anders Wernblad, partner og certificeret it-advokat, Lett Advokatfirma Ofte er det muligheden for økonomiske besparelser, der i første omgang sætter gang i overvejelserne om outsourcing af it-driften. Senere i processen er der imidlertid andre faktorer såsom fleksibilitet i forhold til den daglige drift, adgang til ekspertise og ydelser af høj kvalitet, som får lige så stor opmærksomhed. Under alle omstændigheder er man nødt til at gøre sig klart, hvorfor man ønsker at outsource og analysere fordele og ulemper. Det bør også fra start indgå i overvejelserne, om man ønsker at outsource hele it-driften til én leverandør, eller om man vil benytte sig af flere, såkaldt multi-vendor sourcing. Det sidste er efterhånden meget almindeligt, men det stiller større krav til den interne styring og samarbejde leverandørerne imellem. Det er - uanset valg af strategi - også nødvendigt at bevare visse kompetencer i virksomheden, så der er mulighed for sparring og modspil til leverandørerne. Inden man outsourcer, må man også vurdere, hvor moden man er til outsourcing. Er der rod i ens egne it-systemer, -sikkerhed og -procedurer, hjælper det ikke at få en tredjepart til at overtage opgaverne - tværtimod. Der vil utvivlsomt opstå mange konflikter vedrørende omfanget af de ydelser, som leverandøren skal levere, samt serviceniveauet. Det kan derfor være en god ide at få overblik over kvalitets- og serviceniveauet for de ydelser, som den interne it-afdeling leverer, før man gennemfører en outsourcing. Få styr på licenserne Det er som udgangspunkt kun den juridiske enhed, som har licens til den pågældende software, der er berettiget til at bruge den. Det skal forstås meget strengt og betyder i praksis, at selskaber, der er i samme koncern som licenstager, ikke automatisk har ret til at bruge softwaren, medmindre det er udtrykkeligt aftalt. I forhold til outsourcing har det den konsekvens, at det ikke er tilladt at lade andre afvikle ens software, heller ikke selvom afviklingen alene sker på vegne af licenstager, og outsourcing-leverandøren ikke selvstændigt bruger softwaren til egne formål, men blot er ansvarlig for den tekniske drift. 13

14 Juridiske overvejelser - fortsat Mange softwareleverandører accepterer på forhånd, at man kan outsource driften af softwaren, uden det udløser krav om ekstra licensbetalinger, men man kan ikke være sikker. Det er derfor nødvendigt med en gennemgang af alle de relevante licenser for at sikre, at outsourcing er tilladt - og hvis ikke dette er tilfældet, bør samtykke fra softwareleverandøren indhentes. Offentligretlig regulering Der gælder forskellig offentligretlig regulering, som kan være relevant i forbindelse med outsourcing. Det drejer sig først og fremmest om persondatalovgivningen, som indeholder krav til selve databehandlingen, men også formalia omkring den, herunder krav om skriftlig aftale mellem kunde og leverandør. Kravene skærpes, hvis der er tale om såkaldt følsomme oplysninger (politisk overbevisning, religion, etnisk oprindelse mv.), eller hvis der outsources til lande uden for EU/EØS. I disse tilfælde skal der ske anmeldelse eller indhentes tilladelse fra Datatilsynet. I forhold til økonomisystemer skal man være særligt opmærksom på bogføringslovens regler, hvorefter regnskabsdata skal opbevares i Danmark. Opbevaring i andre lande kræver dispensation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medmindre opbevaring sker i Sverige, Norge, Finland eller Island. Tidligere blev der ikke dispenseret fra reglen, men praksis er ændret som følge af nogle afgørelser fra Erhvervsankenævnet. Sker driften af økonomisystemet således fra moderselskabet i Tyskland, er det nødvendigt med en dispensation. Med henblik på opfyldelse af reglerne om revisorerklæringer bør outsourcingkontrakten desuden specificere leverandørens forpligtelser til at levere sådanne til kunden til brug for kundens egen revision. Underleverandører og outsourcing Som regel ønsker leverandøren at kunne gøre brug af underleverandører. Det er naturligt nok, men som kunde bør man sikre sig medindflydelse på valget, også selvom leverandøren kontraktuelt hæfter for underleverandørens ydelser. Der kan i praksis nemt opstå situationer, hvor en uoverensstemmelse mellem leverandør og underleverandør reelt får en afsmittende virkning på kunden. 14

15 Anders Wernblad, partner og certificeret it-advokat, Lett Advokatfirma. og hvis leverandøren ikke leverer, eller når kontrakten ophører - hvad så? Ved outsourcing slipper man kontrollen - man har ikke længere selv adgang til styrerummet og kan ikke ringe direkte til ens egen it-ansvarlige, når man oplever problemer. Man er derfor nødt til at sikre sig nogle værktøjer, som gør én i stand til at agere, hvis leverandøren ikke leverer den aftalte - eller forventede - ydelse. En måde er såkaldte SLA er (Service Level Agreements), som i detaljer fastsætter oppetidskrav, svartider, reaktionstider mv. samt konsekvensen af manglende overholdelse. Derudover kan man benytte sig af proaktive beføjelser, som er procedurer, der skal sikre en effektiv håndtering af potentielle problemer, før leverandøren er i egentlig misligholdelse. Lykkes det ikke, eller ophører kontrakten med leverandøren, er det vigtigt, at man også på forhånd har aftalt, hvordan flytning af opgaverne til en ny leverandør eller kunden selv kan ske. 15

16 Nordisk hostingcenter vi får på skrift at vi har styr på det Virksomheden Nordisk Hostingcenter er i gang med at få udarbejdet en 3402-erklæring. Direktør Ole Rebbe forklarer om projektet: Vi havde også styr på alle processerne førhen, men vi havde nok ikke beskrevet dem, som vi burde. Nu får vi alle processer skrevet ned, vi får vores arbejde struktureret, og vi får en standardiseret platform. Arbejdet med erklæringen kommer også internt til at spille en rolle: Alle skal kende procedurebeskrivelserne. Alt bliver skrevet ned, så alle ved, hvad de hver især skal gøre, siger Ole Rebbe. Men også eksternt vil det at have en erklæring få betydning, vurderer Ole Rebbe: Vi vil bruge den som et salgsfremstød; vi forventer helt klart flere kunder. Vi vil gerne have på skrift, at vi er en af de gode, og at vi er troværdige. Det betyder meget. Vi er endnu ikke blevet spurgt, om vi har erklæringen - vi har selv taget initiativet til at få den lavet, men da vi har et mål om at bevæge os højere op i markedet, forventer vi, at større kunder har andre krav, og de vil formodentlig efterspørge erklæringen. beskrive, at data er sikre i vores hænder, og at kunden kan være sikker på at have tilgang til data når som helst og hvor som helst. Nordisk Hostingcenter har været i gang med arbejdet i knap to måneder, og de forventer at have en erklæring på plads i starten af Vi er sammen med BDO i gang med at få lavet en to-do-liste, forklarer Ole Rebbe. Det tager en masse tid, og det skal man være klar over på forhånd - det her tager ikke 10 eller 20 timer. Der skal udføres noget arbejde, før man kan få erklæringen, men det er ok, synes vi. Vi får på skrift, at vi har styr på det, og det giver kunden ro i maven. Ole Rebbe beskriver, hvad erklæringen kommer til at indeholde: Fokus vil være på datasikkerhed. Vi skal 16

17 Direktør Ole Rebbe. fakta om Nordisk Hostingcenter Nordisk Hostingcenter tilbyder et komplet it-service partnerskab og ser sig som en total leverandør af it Ud over hosting tilbyder de konsulentbistand og teknikere, der kan hjælpe kunden med den daglige drift på selve lokationen Etableret: 2007 Antal ansatte: 18 Beliggenhed: Silkeborg 17

18 Momsmæssige problemstillinger Hvordan skal du momsmæssigt behandle ydelser, der leveres elektronisk? Af: Marlene Frentzel Sørensen, seniormomskonsulent, BDO Nedenfor kan du læse, hvordan du momsmæssigt skal behandle ydelser, der leveres elektronisk. Ydelserne består typisk i levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af billeder, tekster og information og rådighedsstillelse af databaser. Levering til danske kunder Danske virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der har outsourcet sin it-drift, skal betale dansk moms af ydelserne. Hvis virksomheden, der leverer ydelsen, er dansk, vil der skulle opkræves dansk moms på fakturaen. Er leverandøren derimod en udenlandsk virksomhed, vil der ikke fremgå moms på fakturaen. Køberen skal dermed selv beregne dansk 25 % moms af fakturaværdien, i takt med at fakturaerne for arbejdet modtages. Momsbeløbet skal i princippet indbetales til SKAT via momsangivelsen. Momspligtige virksomheder kan dog fratrække momsbeløbet som købsmoms. For virksomheder med fuld fradragsret, vil momsen således være neutral. Er køberen ikke i forvejen momsregistreret, fx fordi man er en momsfri forening, hospital eller forsikringsselskab, skal man lade sig momsregistrere hos SKAT for køb af ydelser. Disse virksomheder skal indbetale 25 % dansk moms af fakturaværdien til SKAT, idet de ikke har momsfradragsret. Levering fra danske IT-virksomheder Danske virksomheder, der leverer it-drift til andre danske virksomheder, skal opkræve dansk moms. Hvis kunden derimod er hjemmehørende i et andet land, skal der ikke opkræves moms. Der er forskellige faktureringsog regnskabsbestemmelser afhængig af, om kunden er en virksomhed i et andet EU-land eller i et land uden for EU. Hvis kunden er en virksomhed i et andet EU-land end Danmark, skal sælgeren (leverandøren) ikke opkræve dansk moms. På fakturaen skal kundens udenlandske momsnummer anføres, og der skal stå, at reglerne om omvendt betalingspligt er anvendt. Det sker fx ved at 18

19 skrive reverse charge. Omvendt betalingspligt ( reverse charge ) betyder, at sælgeren ikke opkræver moms, og at det er køberen, der har pligten til at afregne moms efter sit hjemlands regler. Sælgeren (leverandøren) skal i sit regnskab oprette en særlig konto for EU-leverancer med omvendt betalingspligt, og kontoens udvisende skal anføres i momsangivelsens rubrik B-ydelser. Sælgeren skal også indberette oplysninger om dette salg som EU-salg uden moms til SKAT (tidligere listeindberetning). Er kunden etableret uden for EU, gælder der ikke særlige krav til fakturaen. Sælgeren (leverandøren) skal dog føre salget på en særlig konto i regnskabet: konto for eksport. Kontoens udvisende skal anføres i momsangivelsens rubrik C. Godtgørelse af elafgift For at kunne afgøre om it-leverandøren kan få godtgjort elafgiften af den anvendte elektricitet, skal der ses nøjere på sammensætningen af de forskellige slags ydelser, der leveres. Normalt vil it-bureauer, der afsætter egentlige itydelser, dog være berettiget til godtgørelse af elafgiften på linje med andre momspligtige virksomheder. En mindre andel af elafgiften og eldistributionsbidraget kan dog ikke godtgøres - andelen ændres typisk hvert år. 19

20 T26 struktureret ensartet Vi arbejder meget mere og T26 er en af de hostingvirksomheder, der i dag har en revisorerklæring om driften af hostingcenter. Erklæringen udtaler sig om, hvorvidt de generelle it-kontroller hos T26 er hensigtsmæssigt tilrettelagte, implementerede og har fungeret effektivt. Driftschef Sune Sebber Christensen forklarer, hvorfor de valgte at få lavet en erklæring på området: Vores procedurer og processer var også tidligere dokumenteret i en vis udstrækning. Men som mange andre mellemstore virksomheder lå en del viden også hos os indlejret og ikke nedfældet på papir. I takt med at vi voksede, men også med at vi begyndte at få stadigt flere offentlige kunder, kunne vi godt mærke behovet for standardiserede processer. Flere og flere kunder krævede dem endda dokumenteret ved en revisorerklæring. Virksomheden gik derfor i gang med at få udarbejdet en 3411-erklæring, der nu erstattes af den nye erklæring. Fra arbejdet blev påbegyndt, til T26 stod med erklæringen i hånden, tog processen 1½ måned. Sune Sebber Christensen fortæller, hvilke konsekvenser erklæringsarbejdet har haft for virksomheden. Hele processen med at finjustere eksisterende og implemen- 20

21 fakta om T26 T26 leverer skræddersyet it-drift og it-outsourcing af servere og applikationer til et bredt udsnit af mellemstore virksomheder og offentlige organisationer Etableret: 2001 Antal ansatte: 20 Beliggenhed: København Driftschef Sune Sebber Christensen. 21

22 T26 - fortsat tere nye procedurer og it-kontroller har i høj grad påvirket os internt. Vi har opnået et langt større overblik, men lige så vigtigt så har det faktisk underbygget vores egen tro på, at vi håndterer alting korrekt. Vi arbejder altså både mere struktureret og ensartet, men også med større selvtillid. Og Sune Sebber Christensen fortsætter: I forhold til kunderne undgår vi nu en masse revisionsspørgsmål - det svarer erklæringen simpelthen på. Det gør det nemmere for kunderne - og for os. Den nye erklæring har betydet nye muligheder for T26. Sune Sebber Christensen fortæller: Inden for den finansielle verden, herunder banker og pensionsselskaber, kan vi nu byde på mere, alene på grund af erklæringen. Vi har fået flere nye kunder i den branche, ligesom erklæringen også har givet os nye muligheder inden for den offentlige sektor. Samtidig er erklæringen et stort plus, når vi taler internationale kunder, der stiller krav om en erklæring. Og her er det jo rart, at den nye danske standard på området også er international. 22

23 23

24 Bimco giver En høj grad af sikkerhed en god fornemmelse i maven Medlemsorganisationen BIMCO i Bagsværd er en af de virksomheder, der benytter sig af en hostingløsning. Chief Technology Officer Anders S. Fagerberg forklarer, hvorfor virksomheden har valgt at benytte en hostingløsning. Der var flere grunde til, at vi valgte at outsource vores it. Dels de klassiske overvejelser om fysisk sikkerhed, strøm, køling og brandsikring i serverrummet samt opgradering og vedligehold af systemsoftware, høj oppetid, varetagelse af backup, minimere økonomiske overraskelser i forbindelse med it osv. Dels en intern arv i firmaet: BIMCO havde allerede visse it-områder, der var outsourcet, da jeg kom hertil, fortæller Anders S. Fagerberg og fortsætter: Vi ønsker ikke at være eksperter i alt. Det kunne man måske før i tiden, men ikke i dag - vi skal drive en rentabel virksomhed, og vi er nødt til at indgå et partnerskab med eksperter på området. Eksperterne tager sig af hosting, housing og drift af vores servere samt infrastruktur. Anders S. Fagerberg forklarer, hvorfor BIMCO valgte at outsource deres it til en virksomhed, der har en erklæring: Gode råd fra en af vores andre samarbejdspartnere samt god vejledning gjorde, at vi valgte netop den pågældende virksomhed. En høj grad af sikkerhed og en høj oppetid uden at implementere en clusterløsning var vigtig for os, siger Anders S. Fagerberg og fortsætter: En høj grad af sikkerhed giver mig en god fornemmelse i maven - vi er ikke en kæmpestor virksomhed, men hvis en virksomhed som fx HP Enterprise Services anbefaler deres kunder at have deres systemer liggende derude, så kan vi også! fakta om Bimco BIMCO er verdens største internationale shippingorganisation BIMCO s medlemmer består af skibsredere, mæglere, agenter samt klubber fra 120 lande og samlet repræsenterer BIMCO over 60% af verdens tonnage Etableret: 1905 Antal ansatte: 50 Beliggenhed: Bagsværd 24

25 Chief Technology Officer Anders S. Fagerberg. 25

26 opbevaring af data Hvordan skal du opbevare regnskabsdata og personoplysninger? Af: Martin Samuel Nielsen, it-revisior, BDO HD-I, CISA, ESL, CISSP, CISM, CRISC I Danmark er der to primære, lovregulerede områder, som en virksomhed særligt skal iagttage, når den gør brug af outsourcing: Opbevaring af regnskabsdata i henhold til bogføringsloven og beskyttelse af personfølsomme oplysninger, der er reguleret i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Bogføringsloven Bogføringsloven indeholder regler om bogføring for erhvervsdrivende virksomheder m.fl. Den stiller krav til bogføringen, beskrivelse af bogføringssystem og dokumentation samt opbevaring af regnskabsmateriale. Ved outsourcing er det specielt forholdene omkring opbevaring af regnskabsmaterialet, der er interessante. Bogføringslovens 10 stiller generelle krav til opbevaring af regnskabsmaterialet, herunder hvilken form (fx fysisk papir eller elektronisk form), der anses for tilfredsstillende. Loven stiller ikke krav om, på hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares, men kræver, at materialet opbevares på betryggende vis, herunder at det skal kunne fremfindes i hele opbevaringsperioden, dvs. fem hele år og det igangværende regnskabsår. I henhold til bogføringslovens 12, skal al regnskabsmateriale opbevares i Danmark, men der er dog undtagelser hertil. Bogføringsloven åbner op for, via en særskilt bekendtgørelse, at regnskabsmateriale også kan opbevares i Norge, Sverige, Finland eller Island, når det sker i overensstemmelse med den danske bogføringslov, og når det sikres, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes. For øvrige lande skal der søges om dispensation hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kravene om opbevaring af regnskabsmateriale er derfor en udfordring i forhold til indgåelse af en outsourcingaftale, hvor serviceleverandøren er placeret i udlandet eller flytter data mellem forskellige lande af økonomiske eller strategiske årsager. Virksomheden skal her præcist vide, hvor i verden data er, for at sikre, at opbevaringsbestemmelserne i bogføringsloven er overholdt. Det er nemlig virksomhedens ansvar og ikke serviceleverandørens. 26

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere