Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011"

Transkript

1 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver unikke analysemuligheder 3 Datastrukturen i den traditionelle løsning 3 Datastrukturen i TimeLog Project 4 Tidsregistreringen som forretningsobjekt 4 Avanceret økonomisk projekt styring i konsulentvirksomheder 6 Automatiseret værdiansættelse af projektfremdrift på fastprisprojekter 6 TimeLog Value Estimator 7 Beregning af projektets færdiggørelsesgrad 7 Beregning af estimeret værdi 7 Fordeling af værdi på konsulenter 8 1. udgave Skrevet af Søren Lund TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes.

2 Indledning Bemærk Felt- og funktionsnavne samt skærmbilleder er baseret på TimeLog Project 5.4, som det så ud, da dette dokument blev skrevet, og derfor kan de afvige fra navn og udseende i forhold til den nuværende version af TimeLog Project. TimeLog har specialiseret sig i at levere løsninger til forretningsstyring i konsulentvirksomheder, hvor tid er den primære vare, der sælges. Virksomheder, hvor tid er den primære vare, der leveres, findes i flere brancher med hver deres kendetegn og særlige procesmæssige krav til en løsning. Brancher med tid som den primære vare: 1. Kommunikationsbranchen 2. Managementkonsulenter 3. IT-service virksomheder (service og drift af IT-infrastruktur for virksomheder) 4. IT-projektvirksomheder (udvikling af IT-løsninger for virksomheder) 5. IT-konsulentvirksomheder (udlejer manpower til andre virksomheder) 6. Rådgivende ingeniører 7. Den traditionelle reklamebranche 8. Mediebranchen 9. Arkitekter 10. Håndværkere 11. Stabsfunktioner i virksomheder Særligt i gruppe 1-5 er der dertil ofte implementeret incitamentsmodeller, hvor medarbejdernes personlige omsætning, faktureringsgrad eller over-/underdækning er bestemmende for hele/dele af medarbejderens aflønning. Andre kendetegn for denne gruppe virksomheder er: 1. At de er projektorienterede 2. At der er flere medarbejdere på hvert projekt 3. At projekterne ofte kan være længerevarende (over 100 timer) 4. At medarbejderne kan indgå i samme projekt med forskellige timepriser (både medarbejderne imellem og på de forskellige opgaver i projektet) 5. At projekterne afregnes efter utallige afregningsmodeller (fast pris, medgået tid, maksimum budget, månedligt serviceabonnement, klippekort osv.) 6. At projekterne ofte sælges med blandede afregningstyper Side 2 af 8

3 Omdrejningspunktet i løsningen er en unik datamodel, som giver disse virksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele, som kan give virksomhederne en fordel i forhold til deres konkurrenter. TimeLogs unikke datamodel giver unikke analysemuligheder Der findes mange systemer på markedet, der retter sig mod bestemte branchers behov for tidsregistrering og fakturering. I forhold til andre leverandører af systemer til tidsregistrering, projektstyring og fakturering fokuserer TimeLog på at levere til de komplekse brancher 1-5. Omdrejningspunktet i løsningen er en unik datamodel, som giver disse virksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele, som kan give virksomhederne en fordel i forhold til deres konkurrenter. Datastrukturen i den traditionelle løsning Andre systemer og løsninger på markedet er typisk opbygget med tre adskilte systemsiloer, hvor udvekslingen af data mellem systemerne er envejs og sker i følgende rækkefølge: 1. Tids- og udgiftsregistrering (registreringer overføres til 2) 2. Faktureringssystem (fakturaer overføres til 3) 3. Økonomisystem (ERP) Systemernes arkitektur er typisk teknisk/logisk bestemt, og den manglende sammenhæng mellem data i tidsregistreringssystemet og faktureringssystemet er begrundet i ønsket om frihed i fakturagenereringen. Datamodellen i traditionelle systemer har tre væsentlige begrænsninger: 1. Man kan ikke overvåge den enkelte medarbejders resultater (og slet ikke i realtid) 2. Man kan ikke håndtere virksomheder, som fakturerer og omsætningsfastsætter efter produktionsprincippet, da indtægtsføring ikke er dækket. 3. Igangværende arbejde kan ikke styres med tilstrækkelig fleksibilitet og præcision, da man ikke kan foretage periodevis indtægtsføring af arbejde på fastprisprojekter. Fig. 1 Traditionel datastruktur i en konsulentvirksomhed med tre selvstændige transaktionssystmer. Tidsregistrering Indbygget fakturering ERP-system Kunde Kunde Projekt Projekt Fase/opgave Medarbejder Overførsel Import/ export Tidsregistrering Faktura Faktura Omkostninger Omsætning Projekt efterkalkulation Side 3 af 8

4 Datastrukturen i TimeLog Project I forhold til det traditionelle system er TimeLog Projects datamodel udvidet på et meget centralt område den enkelte tidsregistrering er ophævet til et selvstændigt forretningsobjekt, så der kan efterkalkuleres på hver enkelt tidsregistrering. Hele datakæden fra kunde til faktura bevares i et sammenhængende system, og når der faktureres/indtægtsføres, så fordeles den indtægtsførte værdi tilbage på de underliggende tidsregistreringer (vi kalder det tilbageslag). De underliggende tidregistreringer bevarer referencen til den enkelte indtægtsbilagslinje, der igen knytter sig til den enkelte fakturalinje, og man kan således til enhver tid finde frem til, hvilke tidsregistreringer der er faktureret på hvilke fakturalinjer og endnu vigtigere, hvor der er foretaget op/nedskrivninger af timer og værdi. Fig. 2 TimeLogs anbefalede datastruktur i en konsulentvirksomhed. Aggregering på alle niveauer Tidsregistrering og fakturering Kunde Synkronisering ERP-system Kunde Projekt Synkronisering Projekt Fase/opgave Medarbejder Indtægtsført værdi Budgetværdi Kostpris Efterkalkulation af Tidsregistrering tidsregistrering Tilbageslag Indtægsført Indtægtsbilag Integration Finansbilag Igangværende arbejde Faktureret Faktura Integration Faktura Ovenstående giver helt unikke rapporteringsmuligheder, da det: 1. er muligt at foretage opsummeringer på alle niveauer og dimensioner fra en tabel i Time- Log Projects database (til bonusnøgletal og omsætningsanalyser). 2. er let og billigt at udvikle avancerede rapporter til kunder. 3. er let at forstå og bruge data fra TimeLog Project i andre systemer. 4. er let at finde tilbage til datagrundlaget for den enkelte faktura. Side 4 af 8

5 Tidsregistreringen som forretningsobjekt Hver tidsregistrering påtrykkes selvfølgelig basale oplysninger såsom, hvilken medarbejder der registrerede, hvornår der blev registreret, og hvilken afdeling (med TimeLog Departments) medarbejderen var tilknyttet, da der blev registreret. Men derudover indeholder registreringen en række unikke oplysninger: Registrerede timer Medarbejderens registrerede antal timer (som også kan bruges til lønkørsel). Estimerede timer Det foreslåede antal timer til indtægtsføring/fakturering. Dette er relevant, hvis der arbejdes på kontrakter med minimum enheder (minimum 1 time). Indtægtsførte timer Bogførte antal timer på registreringen (ved fakturering/indtægtsføring). Kostpris Den interne kostpris (baseret på medarbejderens lønomkostning). Registreret værdi Referenceværdien af registreringen såfremt arbejdet var afregnet på medgået tid med en fast timepris og uden minimumtid og andre regulerende modeller påtrykt. Estimeret værdi Den foreslåede værdi til indtægtsføring. Dette er særligt relevant, hvis der arbejdes på fastprisprojekter, hvor timeprisen på registreringen er bevægelig og påvirket af projektets fremdrift og aktuelle bogførte indtægt (Læs mere i afsnittet TimeLog Value Estimator). Indtægtsført værdi Bogført værdi af registreringen (ved fakturering/indtægtsføring) Tilmed gemmes alle økonomiske oplysninger på den enkelte registrering i såvel kundevaluta og referencevaluta, så det er enkelt at udvikle internationale koncernløsninger som supporterer flere juridiske enheder i flere forskellige valutaer. Side 5 af 8

6 Avanceret økonomisk projektstyring i konsulentvirksomheder Som tidligere nævnt, er konsulentbranchen kendetegnet ved at anvende blandede og komplekse afregningsformer over for kunden og samtidig arbejde med en ofte månedsbaseret bonusafregning over for medarbejderne. Dette stiller krav om: 1. en månedlig omsætningsfastsættelse på projektniveau. 2. en månedlig fordeling af den generede omsætning på projekterne ud på de medarbejdere, som arbejder på projekterne. 3. faciliteter til håndtering af den problemstilling der opstår, når et projekt rammes af budgetoverskridelser, som påvirker omsætningen på de medarbejdere, der arbejder på projektet i slutfasen. Konsulentvirksomheder, der har disse krav, vælger ofte at anvende det såkaldte produktionsprincip, når virksomheden skal bestemme omsætningen på månedsniveau. Produktionsprincippet er kendetegnet ved, at omsætningen på et projekt i videst muligt omfang skal bogføres på det tidspunkt, hvor omkostningerne tages (og ikke på det tidspunkt, hvor kunden faktureres). TimeLog EVM (Earned Value Management) er en udvidelse til TimeLog Project, som giver mulighed for at håndtere virksomheder, som drives efter produktionsprincippet. Med Time- Log EVM kan man med udgangspunkt i fremdriften på projektet foretage indtægtsføring af værdiskabelsen på de enkelte projekter på uge/månedsbasis. Sammenkoblet med TimeLog Projects standardfaciliteter til fakturering bliver det dermed muligt: 1. at indtægtsføre omsætningen månedligt uden hensyntagen til betalingsplanerne over for kunden. 2. at fakturere kunden efter betalingsplanerne (fastpris, abonnement, medgået tid, klippekort). 3. at foretage en automatisk udregning af igangværende arbejder. 4. at låse omsætningen månedsvis på bogføringsniveau. Automatiseret værdiansættelse af projektfremdrift på fastprisprojekter Mange konsulentvirksomheder og særligt IT- konsulentvirksomheders omsætning er, hvis de leverer ydelser på fastpris/klippekort, uhyre følsom over for projekternes fremdrift. Hvis et projekt løber af sporet, er det derfor vigtigt at foretage budgetjusteringer på projekterne, så den reelle værdiskabelse og dermed også det potentielle omsætningsbidrag på det enkelte projekt og de tilknyttede konsulenter bliver kendt og synligt. Beregningen af værdiskabelsen (den estimerede værdi i afsnittet Datamodel) er relativt kompleks. I beregningen indgår bl.a.: 1. Projektets kontrakt (kontraktværdi og betalingsplan) 2. Allerede indtægtsført værdi på projektet i tidligere regnskabsperioder 3. Allerede indtægtsførte timer på projektet i tidligere regnskabsperioder 4. Aktuelt budget på projektet 5. Registreret arbejde på projektet i indeværende regnskabsperiode Da denne beregning skal foretages på tværs af de forskellige projekters afregningsmodeller og budgetter, er det en meget tidskrævende proces, som er vanskelig at opretholde manuelt i mange små og mellemstore virksomheder. Til dette formål har TimeLog derfor udviklet algoritmen TimeLog Value Estimator. Side 6 af 8

7 TimeLog Value Estimator TimeLog Value Estimator er i stand til at bestemme værdiskabelsen på fastprisprojekter og fordele værdien på de tilknyttede konsulenter under hensyntagen til den budgetterede timepris. Hvis en juniorkonsulent og en seniorkonsulent arbejder på det samme projekt, vil TimeLog Project således være i stand til at fordele den skabte værdi på konsulenterne baseret på forskellen i deres budgetterede timepris. Beregningen finder sted, hver gang der registreres tid, når der foretages budgetjusteringer eller foretages indtægtsføring, så projektet til enhver tid viser det opdaterede tal for den estimerede værdi. Fig. 3 TimeLog Value Estimator Færdiggørelsesgrad Estimeret værdi Fordeling af værdi Procentdel af budget Beregningsmuligheder: 1. Reg(t.)/Budget(t.) 2. Reg(DKK)/Budget(DKK) Projektlederens mulighed for at vurdere, om der er et overforbrug eller et underforbrug. Estimeret værdi af kontrakt Færdiggørelsesgrad totalt budget Økonomichefens mulighed for at se, hvad der er skabt af værdi. Fordeles proportionelt med medarbejderens registreringer Ledelsens mulighed for at se, hvor der skabes værdi. Beregning af projektets færdiggørelsesgrad Første fase i beregningen er bestemmelse af projektets budgetmæssige færdiggørelsesgrad. Beregningen kan konfigureres til at være baseret på: 1. Registrerede timer/budgeterede timer 2. Registreret værdi/budgeteret værdi Sidstnævnte anvendes, hvis man i fastprisprojekter ønsker at afspejle, om konsulenten, der udfører arbejdet, er en dyr eller en billig konsulent. Hvis en dyr konsulent arbejder på projektet, er fremdriften (målt per udført arbejdstime) hurtigere, end hvis det er en billig konsulent, der leverer timer til projektet. Derudover kan beregningen konfigureres til: 1. at være uafhængig af allerede indtægtsført værdi på projektet eller 2. at tage hensyn til allerede indtægtsført værdi. Tilfælde 2 anvendes i virksomheder, hvor man ønsker en solidarisk værdifordeling på konsulenterne i projektets levetid. Hvis man i et projekt på et tidspunkt får indtægtsført for meget i forhold til projektets reelle færdiggørelsesgrad, vil TimeLog Project automatisk udjævne fejlen over resten af projektets levetid, så alle konsulenter, der arbejder på projektet, tager en andel af tabet og ikke kun dem, der deltager i den sidste del af projekterne. Beregning af estimeret værdi Når færdiggørelsesgraden er kendt, anvendes denne til at bestemme projektets estimerede værdiskabelse. Sammenholdt med den allerede indtægtsførte værdi på projektet er det nu muligt at bestemme, hvor meget fri (ikke-indtægtsført) værdi, der er skabt på de timer, som er registreret siden sidste indtægtsføring. Dette er et helt unikt element i TimeLog Project, da denne facilitet giver en automatisk løbende omsætningsforecasting på det enkelte projekt i den åbne periode. Side 7 af 8

8 Fig. 4 Eksempel på beregning af estimeret værdi. Estimeret værdi Værdi (DKK) Kontrakt Projektslut Rev. projektslut Est., jævn Est., straks Est. Periode Budget Periode Rev. budget Arbejde (t.) Fordeling af værdi på konsulenter Når det er fastlagt, hvor meget fri værdi, der er skabt på de enkelte projekter, er TimeLog Project slutteligt i stand til at fordele denne værdi på de konsulenter, som har lagt tid på projekterne. Værdifordelingen kan igen baseres på: 1. den enkelte konsulents andel af de registrerede timer på et projekt 2. den enkelte konsulents andel af den registrerede værdi på et projekt Dette er et helt unikt element i TimeLog Project, da denne facilitet giver en automatisk løbende omsætningsforecasting for den enkelte konsulent i den åbne periode. Side 8 af 8

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere