VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS BANK- OG REALKREDITLÅN TIL FORRETNINGSUDVIKLING 2

3 INDLEDNING SIDE 4 HOVEDTAL SIDE I HOVEDTRÆK SIDE 8 FORMÅL OG STRATEGI SIDE 10 YDELSER OG EFFEKT SIDE 12 FORVENTNINGER TIL 2011 SIDE 14 F&U GAVNER SAMFUNDET SIDE 16 DIREKTE INVESTERINGER SIDE 18 INDIREKTE INVESTERINGER SIDE 22 KAUTIONER SIDE 24 REGNSKABSBERETNING SIDE 26 BESTYRELSE OG DIREKTION SIDE 34 PÅTEGNINGER SIDE 36 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS SIDE 38 REGNSKAB OG NOTER SIDE 43 3

4 SOLIDT RESULTAT OG REKORDSTOR AKTIVITET 2010 var et rigtig godt år for Vækstfonden. Mange af de virksomheder, som fonden har investeret i eller medfinansieret via kautioner, er kommet godt gennem krisen. Denne positive udvikling har medført et samlet årsresultat på godt 300 mio. kr. og har sammen med nye initiativer fra regeringen gjort det muligt at øge fondens investerings- og medfinansieringsaktivitet til over 1,5 mia. kr. Resultatet er solidt, og aktivitetsniveauet er det højeste, siden Vækstfonden blev etableret i Det er bestyrelsen meget tilfreds med. Det gode årsresultat kan navnlig henføres til en positiv værdiudvikling af virksomheder i Sunstone Capital, herunder børsnoteringerne af biotekvirksomhederne Evolva og Zealand Pharma. I Vækstfondens andre fondsinvesteringer har der især været en positiv værdiudvikling i Erhvervsinvest og IVS. De direkte investeringer via enheden Vækstkapital har ligeledes vist en positiv udvikling, som salget af TPACK og Proxeon blandt andet har medvirket til. Til trods for krisen har der været forholdsvis få tab på porteføljen af vækstkautioner. flere kautioner for små og mellemstore virksomheders lånoptagelse i pengeinstitutter. Og som noget nyt fik virksomheder i de primære erhverv også mulighed for at optage lån med Vækstkaution, hvilket specielt landbruget har benyttet sig af. I et styrket samarbejde med pengeinstitutterne gav vi således tilsagn om Vækstkaution og Kom-i-gang-lån til ca. 480 virksomheder for et samlet lånebeløb på 1,2 mia. kr. I henhold til Vækstfondens lovgrundlag skal der foretages en ekstern og uafhængig evaluering af fonden hvert tredje år. I 2010 valgte Økonomi- og Erhvervsministeriet efter et udbud at bede den globale revisionsvirksomhed Ernst & Young om at gennemføre denne evaluering. Rapporten kom i foråret og konkluderede, at Vækstfondens aktiviteter har været i overensstemmelse med lovgrundlaget og det politiske mandat. Vækstfonden har på en omkostningsbevidst måde skabt økonomisk aktivitet, der ellers ikke ville have fundet sted. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at evalueringen således konkluderer, at Vækstfonden har levet op til sit formål. Den samlede medfinansieringsaktivitet steg markant i Det kan primært tilskrives regeringens erhvervspakke fra efteråret 2009, som gjorde det muligt at udstede væsentligt Rapporten bemærker imidlertid også, at Vækstfonden sammen med det private venturemarked har haft et betydeligt 4

5 OMKOSTNINGSPROCENT I FORHOLD TIL BOGFØRT VÆRDI AF AKTIVERET KAPTIAL negativt afkast gennem det senest årti. Bestyrelsen anser det for afgørende, at denne udvikling vendes. Vækstfondens bestyrelse lægger ligeledes vægt på, at fondens midler bliver aktiveret med så få omkostninger som muligt, samtidig med at der skabes maksimal vækst og værdi i de virksomheder, som modtager finansiering. I den forbindelse noterer vi os med tilfredshed, at omkostningerne set i forhold til den aktiverede kapital er faldet støt gennem mere end ti år og nu ligger under 2 pct., samtidig med at virksomhederne skaber værdi og dermed overskud i Vækstfonden. Samlet set regner vi med at medfinansiere ca. 600 virksomheder i Og fortsætter fremgangen i økonomien og den positive trend med virksomhedsopkøb og børsnoteringer, forventer vi at kunne levere et solidt resultat også i Walther Thygesen bestyrelsesformand i Vækstfonden 2010 blev også året, hvor vi tog hul på etableringen af et nyt kontor i Vestdanmark. Med investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, som er øremærket til virksomheder i Vestdanmark, og med den stigende kautionsaktivitet som følge af erhvervspakken glæder vi os til at styrke de i forvejen gode relationer til vestdanske virksomheder og samarbejdspartnere. Vi er blevet meget positivt modtaget i Vestdanmark, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde i de kommende år. WALTHER THYGESEN BESTYRELSESFORMAND I VÆKSTFONDEN 5

6 6

7 HOVEDTAL, 5-ÅRS-OVERSIGTER Hovedtal aktivitet Udbet., lån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, antal virksomheder Udbet., lån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, mio. kr Tilsagn, fonde, antal Tilsagn, fonde, mio. kr Udbetalinger, fonde, mio. kr Indgåede Kom-i-gang-lån, antal virksomheder Indgåede Kom-i-gang-lån, mio. kr Indgåede vækstkautioner, antal virksomheder Indgåede vækstkautioner, mio. kr Udestående tilsagn om vækstkautioner, antal virksomheder, ultimo året De anførte tilsagn omfatter årets afgivne finansieringstilsagn, hvor der særligt i relation til investeringer i fonde kan være betydelig forskel mellem tidspunkt for henholdsvis afgivelse og faktisk udnyttelse af tilsagn. Hovedtal finansielle, mio. kr Resultatopgørelse Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v. 28,8 32,2-60,4 145,0 23,0 Resultat, kapitalandele i fonde 308,6-27,1-518,7-66,0 35,0 Resultat, egenkapitalindskud samt lån -0,2-2,1-2,1-13,0 7,0 Resultat, Vækstkaution 18,5 63,8 10,5 25,0 14,0 Nettoadministrationsomkostninger -39,6-49,7-50,0-54,3-62,0 Årets resultat 311,6 12,6-684,3 30,0 24,0 Balance Værdipapirer og likvider 913,5 887,1 558,4 661,0 815,0 Kapitalandele i fonde 2.221, , , ,0 592,0 Egenkapitalindskud 220,6 286,3 170,2 123,0 705,0 Udlån 48,1 57,4 65,5 92,0 325,0 Egenkapital 2.736, , , , ,0 Balancesum 3.453, , , , ,0 Tilsagnsforpligtelser, netto 2.216, , , , ,0 7

8 2010 I HOVEDTRÆK Vækstfonden opnåede i 2010 det bedste årsresultat i fondens historie. Resultatet på 311,6 mio. kr. er således en markant stigning i forhold til 2009, hvor det var på 12,6 mio. kr. Udviklingen afspejler effekten af flere solide exitter samt en betydelig værditilvækst i vores porteføljevirksomheder. De blev hårdt ramt i tiden efter finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise, men viste i 2010 klare tegn på bedring. I 2010 tilførte vi 259,5 mio. kr. til danske fonde og investerede 98,4 mio. kr. direkte i små og mellemstore virksomheder. Desuden gav vi tilsagn om kaution for lån og kreditter for over 1,2 mia. kr. Vækstfondens nettoadministrationsomkostninger faldt med knap 20 pct. fra 49,7 mio. kr. i 2009 til 39,6 mio. kr. i Indirekte investering gennem andre fonde Fondene i forretningsområdet Fondskapitals portefølje foretog i nyinvesteringer i danske virksomheder og i alt 18 nyinvesteringer for et samlet beløb på 68,0 mio. kr. Fondene har ofte et internationalt investeringsfokus, men med Vækstfonden som investor er fondene forpligtet til at foretage investeringer i danske virksomheder for et beløb svarende til minimum Vækstfondens indskud. I alt foretog fondene i 2010 opfølgningsinvesteringer for et samlet beløb på 163,1 mio. kr. To nye fonde fik tilsagn om kapital fra regeringens erhvervspakke fra Seed Capital II K/S er etableret og har foretaget de første fire investeringer. IVS Fund III K/S er stadig i færd med at rejse den nødvendige private kapital, der skal matche investeringen fra Vækstfonden. Direkte investering gennem Vækstfondens egne investeringsenheder I 2010 har vi via Vækstkapital og Partnerkapital foretaget nye direkte investeringer i 9 virksomheder for et samlet beløb på 39,3 mio. kr. Vi har desuden foretaget 16 opfølgningsinvesteringer for 55,6 mio. kr., hvortil kommer 2 direkte nyinvesteringer uden for Vækstkapital og Partnerkapitals porteføljer på i alt 3,5 mio. kr. Dermed har vi foretaget direkte investeringer for i alt 98,4 mio. kr. Kautioner I 2010 gav vi tilsagn om Vækstkaution for lån til 334 virksomheder for et samlet lånebeløb på 1,2 mia. kr. Aktivitetsniveauet er mere end seksdoblet i forhold til 2009, hvilket skyldes ekstra midler afsat i erhvervspakken. Midlerne fra erhvervspakken var afsat til anvendelse i 2010, men udnyttelsesmuligheden blev i efteråret forlænget til udgangen af I erhvervspakken blev der ligeledes afsat ekstra midler til kautionsordningen Kom-i-gang-lån rettet mod iværksættere. I 2010 ydede Vækstfonden og pengeinstitutterne i samarbejde Kom-i-gang-lån til 144 virksomheder for et samlet lånebeløb på 81,7 mio. kr. FONDENES NYINVESTERINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER Damolin / Epoke / Tresu / Isar Pharma / Acarix / Observe Medical / Reapplix / Trustpilot / FBC Device / Orphazyme / Podio / Actulux EXITTER FRA DEN INDIREKTE PORTEFØLJE Hymite / Neurokey / Epista Software / Proxeon 8

9 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Vestdansk Vækstkapital og ny afdeling i Vojens Som led i regeringens udspil Danmark i balance i en global verden (Danmark i balance) blev der øremærket 150 mio. kr. til investering i vestdanske vækstvirksomheder. I samme forbindelse påbegyndte Vækstfonden etableringen af en vestdansk afdeling i Vojens for yderligere at styrke relationerne til de vestdanske virksomheder og samarbejdspartnere. Herfra er der nu adgang til alle Vækstfondens ydelser. I november foretog vi den første investering med midler fra Vestdansk Vækstkapital i den aarhusianske virksomhed DITA Exchange A/S. Vækstkapital overtog Partnerkapitals portefølje Partnerkapital var et initiativ, hvor vi investerede i vækstvirksomheder samtidig med og på samme vilkår (dvs. samme beløb og betingelser) som business angels. Hensigten var at teste, om forretningsmodellen med matchning af business angel-investeringer på sigt kunne blive selvbærende og tiltrække privat kapital. En planlagt evaluering af modellen i 2010 sandsynliggjorde ikke, at dette ville være tilfældet. Derfor valgte Vækstfondens bestyrelse at opløse Partnerkapital og overføre den resterende portefølje til Vækstkapital. I tidens løb har Vækstfonden foretaget mere end 50 investeringer i samarbejde med business angels, og vi vil naturligvis fortsætte samarbejdet med business angels, nu i regi af Vækstkapital. Forlængelse af erhvervspakken I efteråret 2010 blev fristen for at udnytte de midler, der var afsat til Vækstkaution i erhvervspakken, forlænget til udgangen af Årsagen var, at der inden for rammen var plads til flere kautioner, end vi kunne nå at udstede i Efterspørgslen på kautionerne har været stigende over året, og især landbruget har vist stor interesse, efter at de primære erhverv fik adgang til ordningen i april. Askesky udløste lånegaranti Efter vulkanudbruddet i Island i april og lukningen af luftrummet over Danmark oplevede flere luftfartsselskaber og rejsebureauer store tab og øgede udgifter. For at hjælpe sektoren gennem krisen indførte staten en ordning, som garanterer for op til 80 pct. af pengeinstitutters udlån til rejseudbydere, såfremt lånet dækkede tab som følge af askeskyen. Vækstfonden administrerer garantiordningen, som to selskaber har valgt at gøre brug af. Med udgangen af 2010 optages ikke yderligere lån under garantiordningen. NYE DIREKTE INVESTERINGER Capevo / DITA Exchange / EntomoPharm / Sorbisense / Su Misura / Medotech / TK Energi / AquaZ / ExpreS2ion Biotechnologies EXITTER FRA DEN DIREKTE PORTEFØLJE Kaleido Technology / TPACK / Proxeon 9

10 KORT OM VÆ FORMÅL Lov om Vækstfonden indeholder følgende formålsbeskrivelse for vores aktiviteter: 1. Vækstfonden er en offentlig erhvervsfremmeinstitution, der har til formål at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå et større samfundsøkonomisk afkast. Bekendtgørelsen fremhæver, at: 1, stk. 2. Vækstfonden kan yde medfinansiering til: 1) Risikobetonede og perspektivrige udviklingsaktiviteter især i små og mellemstore virksomheder. 2) Udviklingsselskaber (ventureselskaber), der tilfører kapital og kompetence til innovation og fornyelse i små og mellemstore virksomheder og udskilte datterselskaber med særlige aktiviteter (spin-off-virksomheder). 3) Pengeinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder inden for innovation, markeds- og organisationsudvikling, opstart for iværksættere, generationsskifter m.v. 1, stk. 3. Vækstfonden kan endvidere tage initiativer, som kan understøtte fondens muligheder for at fremme udviklingen af et velfungerende marked for finansiering af innovation og fornyelse. ØKONOMISK FUNDAMENT: Vækstfonden blev etableret i 1992 med en grundkapital på 2 mia. kr., som blev tilvejebragt ved privatiseringen af Statsanstalten for Livsforsikring. Ultimo 2010 var fondens egenkapital på 2,7 mia. kr., hvoraf de likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgjorde 913,5 mio. kr. Fra globaliseringspuljen modtager vi i 2011 og 2012 årligt ca. 25 mio. kr. til rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business, som vi driver i samarbejde med CONNECT Denmark. Med erhvervspakken fik vi stillet 500 mio. kr. til rådighed til etablering af nye fonde samt 310 mio. kr. til kautionsordningerne Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. Tidsperioden for udnyttelse af rammen blev i efteråret forlænget til og med Foruden de ekstraordinære midler fra erhvervspakken modtager vi årligt knap 24 mio. kr. i ordinær bevilling fra staten til administration og dækning af tab under Vækstkaution-ordningen. I regeringens udspil Danmark i balance blev der afsat 75 mio. kr. til puljen Vestdansk Vækstkapital. Vækstfonden har suppleret med yderligere 75 mio. kr., så den samlede pulje er på 150 mio. kr. Puljen er øremærket til investeringer i Vestdanmark, og vi kan anvende midlerne til at foretage investeringer i såvel virksomheder som fonde. 10

11 KSTFONDEN STRATEGI Vækstfondens mission er at medvirke til at skabe flere nye succesfulde vækstvirksomheder ved i samarbejde med private partnere og andre offentlige aktører at stille kapital og kompetencer til rådighed for små og mellemstore virksomheder. Vi fokuserer på de områder af markedet, hvor de private investorer tøver, og sigter med vores investeringsaktivitet mod at tiltrække yderligere privat kapital til markedet. Hovedparten af vores kapital bliver investeret gennem private fonde eller i samarbejde med private investorer og pengeinstitutter. Vores strategi står på tre ben, som sigter mod forskellige behov i markedet. Vores andet strategiske ben består af direkte investeringer i virksomheder gennem vores egen investeringsenhed Vækstkapital. Virksomhederne har et stort vækstpotentiale, men har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital både fra private investorer og fra de fonde, som Vækstfonden har investeret i. Vores første investering sker altid i de meget tidlige faser, men vi medvirker typisk til at finansiere virksomhederne helt frem til exit. Efter udskilningen af Sunstone Capital i 2007 har de direkte investeringer fået mindre vægt i den samlede strategi. Direkte investeringer bruger vi primært i forhold til virksomheder, der har et mindre vækstpotentiale og egenkapitalbehov, end de private venturefonde kræver. Vi foretager investeringer i privatforvaltede fonde, som derefter investerer i små og mellemstore vækstvirksomheder. Vi kalder det derfor indirekte investeringer. Fondsinvesteringerne sker altid i et tæt samarbejde med private investorer. Formålet er at medvirke til at sikre, at fondene får et kapitalgrundlag, der gør dem levedygtige og giver dem mulighed for at tilføre tilstrækkelig kapital til porteføljevirksomhederne. Vores kapital virker på denne måde som løftestang for markedet. Hver krone, Vækstfonden har investeret i nye og eksisterende fonde, er således historisk set blevet matchet med 2,50 kr. fra private fondsinvestorer. Det tredje strategiske ben består af kautioner for små og mellemstore virksomheders bank- og realkreditlån til forretningsudvikling. Ved at kautionere for lån i penge- og realkreditinstitutter giver vi virksomheder og iværksættere adgang til lånefinansiering, som de ellers ikke ville kunne opnå. Vækstfonden er en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri og arbejder dagligt tæt sammen med andre fonde, private investorer, pensionskasser, penge- og realkreditinstitutter, innovationsmiljøer, regionale væksthuse og vækstfora. Vi har afdelinger i København og Vojens. Når fondene investerer i porteføljevirksomheder, saminvesterer de som oftest med andre fonde. I praksis betyder det, at når Vækstfonden investerer 1 kr. i en fond, tilføres der ca. 10 kr. til fondens porteføljevirksomheder. 11

12 KORT OM VÆ YDELSER EFFEKT Vækstfonden tilbyder finansieringsløsninger rettet mod virksomheder i de tidlige udviklingsstadier. Ydelserne ligger direkte i forlængelse af vores strategi og sigter mod at opfylde forskellige kapitalbehov. INDIREKTE INVESTERINGER FONDSKAPITAL Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret virksomheder for ca. 10 mia. kr. Siden 2000, hvor vi første gang investerede i en venturefond, har vi givet tilsagn til 22 private fonde for et samlet beløb på 4,1 mia. kr. Fondene har i perioden investeret i 218 virksomheder. Investeringer i fonde og investeringsselskaber, der skyder egenkapital i unoterede danske virksomheder med stort vækstpotentiale. Virksomhedernes kapitalbehov er oftest stort. De fleste af fondene er tidsbegrænsede med en typisk levetid på 8-12 år. Enkelte har ingen på forhånd fastsat udløbsdato. DIREKTE INVESTERINGER VÆKSTKAPITAL Den nuværende strategi for direkte investeringer er fra 2001, og vi har i perioden investeret i ca. 140 virksomheder. Den aktuelle portefølje er på knap 40 virksomheder. I samarbejde med pengeinstitutterne har vi ydet ca lån med Vækstkaution og ca. 900 Kom-i-gang-lån, siden ordningerne blev indført i henholdsvis 2000 og Investeringer på i alt 5-25 mio. kr. i virksomheder i de tidlige udviklingsfaser med mulighed for betydelig vækst. Historisk har investeringerne typisk ligget inden for industri, miljøteknologi, it og medico-teknologi. Vi investerer sammen med private investorer eller andre offentlige aktører, fx innovationsmiljøerne. Den økonomiske krise har i de seneste år kostet arbejdspladser i stort set alle brancher. De virksomheder, Vækstfonden medfinansierede i 2010, havde tilsammen ca ansatte. Det bringer den samlede beskæftigelse i de virksomheder, vi har medfinansieret siden 2001, og som stadig er aktive i dag, op på ca ansatte. KAUTIONER VÆKSTKAUTION OG KOM-I-GANG-LÅN Vi kautionerer for 75 pct. af lån på op til 10 mio. kr., som benyttes til forretningsudvikling. Både nye og etablerede virksomheder med vækstpotentiale kan opnå Vækstkaution. Det er virksomhedernes egne penge- eller realkreditinstitutter, som yder lånene. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning, hvor pengeinstitutter kan opnå kautionsdækning på 75 pct. på lån til iværksættere. I tillæg til långivningen skal pengeinstitutterne tilbyde rådgivning, der rækker ud over normal bankrådgivning fx advokatbistand, revisorrådgivning eller sparring om forretningsudvikling. I gennemsnit har virksomheder med finansiering fra Vækstfonden i årene haft en årlig omsætningsvækst på ca. 14 pct. I 2008 og 2009 har virksomhedernes samlede omsætning ligget stabilt på ca. 27 mia. kr. Ifølge Danmarks Statistik har danske industrivirksomheder generelt haft en årlig vækstrate på 7,3 pct. i årene Med midlerne fra erhvervspakken og Vestdansk Vækstkapital forventer vi at kunne medfinansiere ca. 600 virksomheder i

13 KSTFONDEN REGIONAL FORDELING AF AKTIVITETER Region Nordjylland 29 pct. af virksomheder 11 pct. af kapital 10 pct. af BNP Forklaring til oversigt: 22 pct. af BNP Region Midtjylland 25 pct. af virksomheder 16 pct. af kapital 25 pct. af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret, ligger i Region Midtjylland. 16 pct. af Vækstfondens samlede kapital er forpligtet i Region Midtjylland. 20 pct. af BNP 11 pct. af BNP 37 pct. af BNP Region Hovedstaden 21 pct. af virksomheder 51 pct. af kapital Region Syddanmark 16 pct. af virksomheder 14 pct. af kapital Region Sjælland 9 pct. af virksomheder 8 pct. af kapital 13

14 FORVENTNINGER TIL 2011 Det høje aktivitetsniveau for både kautioner og investeringer, vi så i 2010, vil efter alt at dømme fortsætte i Hertil kommer aktiviteter i den nye investeringsfond Dansk Vækstkapital, hvor vi skal fungere som sekretariat for bestyrelsen. Det var tydeligt allerede fra årets begyndelse, at den store interesse for Vækstkaution er forsat. Vi vil i tilæg til det traditionelle Vækstkaution-produkt lancere yderligere to kautionstiltag i Den eksisterende Vækstkautionordning bliver udvidet, så vi også får mulighed for at yde kaution for lån over 10 mio. kr., som hidtil har været den øvre grænse for lånene. For de større lån kan vi kautionere for 65 pct. af lånebeløbet mod 75 pct. for lån under 10 mio. kr. Desuden har vi fået mulighed for at kautionere for mezzaninlån, og dialogen med potentielle udbydere er i fuld gang. Rammen for Kom-i-gang-lån rettet mod nystartede iværksættere vil i 2011 være på mindst samme størrelse som i 2010, og det er vores forventning, at stadig flere pengeinstitutter vil gøre brug af ordningen. Med udstedelse af Kom-i-gang-lån til 144 virksomheder var 2010 på højde med rekordåret 2006, men det er meget sandsynligt, at vi udsteder endnu flere af disse lån i Dansk Vækstkapital vil investere i venturefonde, small cap- og mid cap-fonde samt mezzaninkapitalfonde. Og dermed i mere modne virksomheder og i en bredere vifte af brancher, end Vækstfonden typisk har beskæftiget sig med via fondsinvesteringer. Det giver nye spændende udfordringer og arbejdsopgaver i 2011, og vi ser frem til et tæt samarbejde med den nye bestyrelse. Vi kan regne med at se de første investeringer i nye fonde og virksomheder efter sommeren Vores egen direkte investeringsaktivitet vil i 2011 ligge på niveau med Aftalen mellem regeringen og Forsikring & Pension, ATP og LD giver os endvidere mulighed for at yde lån på op til 7,5 mio. kr. til helt nye vækstvirksomheder, som modtager egenkapital for første gang. Denne ordning kan bl.a. støtte op om venturefondenes investeringer i de helt tidlige faser. OM DANSK VÆKSTKAPITAL Regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD er blevet enige om at stille mindst 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Kapitalen skal tilføres investeringsselskabet Dansk Vækstkapital, som skal investere i venturefonde, small cap-fonde, mid cap-fonde, mezzaninkapitalfonde og andre ansvarlige lånefonde. 14

15 Med vores nye afdeling i Vojens forventer vi at udbygge vores i forvejen stærke engagement i Vestdanmark. Vores regionale fokus omfatter naturligvis alle regioner landet over, og et af elementerne i regeringens udspil Danmark i balance er, at vi skal tilbyde at hjælpe regionerne med kortlægning af deres kapitalbehov. I samarbejde med Region Sjælland er vi allerede i fuld gang med opgaven, og vi regner med, at flere regioner kommer til i årets løb. Christian Motzfeldt direktør i Vækstfonden CHRISTIAN MOTZFELDT DIREKTØR I VÆKSTFONDEN 15

16 F&U GAVNER SAMFUNDET FOTO: RICKY JOHN MOLLOY PROFESSOR OG FORSK- NINGSLEDER ANDERS SØRENSEN, DER ER DAGLIG CHEF FOR CEBR, GENNEM- FØRTE LITTERATURSTUDIET OG ANALYSEN AF VIRKSOM- HEDERNE I VÆKSTFONDENS PORTEFØLJE I EFTERÅRET 2010 SE HELE RAPPORTEN FRA CEBR PÅ 16

17 ANDRE LANDES INITIATIVER En lang række vestlige lande har institutioner som Vækstfonden, der medvirker til at tilvejebringe risikovillig kapital til udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder. I Norden har vi søsterorganisationerne Industrifonden i Sverige, Finnish Industry Investment i Finland og Argentum samt Investinor i Norge. Storbritannien har en lang række initiativer, som samlet set fylder langt mere i det britiske marked, end Vækstfonden gør i Danmark, bl.a. organisationen Capital for Enterprise. Derudover har lande som Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Holland og Belgien institutioner, der udfører investeringsaktiviteter, som kan sammenlignes med Vækstfondens. Virksomheder, som investerer i forskning og udvikling (F&U), er mere produktive end virksomheder, som ikke foretager investeringer i F&U. Deres viden kommer også andre virksomheder og samfundet som helhed til gode. Virksomheder har imidlertid tendens til at underinvestere i F&U, og derfor kan staten med fordel bidrage til at sikre finansieringen af videntunge virksomheder, fastslår Centre for Economic and Business Research på CBS Vækstfondens formål er at skabe et samfundsøkonomisk afkast gennem medfinansiering af innovation og fornyelse i danske virksomheder. Men hvorfor skal staten medfinansiere innovation i private virksomheder, og finansierer Vækstfonden den type virksomheder, som samfundet får størst mulig gavn af? For at finde svarene på de to spørgsmål foretog Centre for Economic and Business Research på CBS (CEBR) en omfattende gennemgang af den tilgængelige viden om samfundsøkonomisk effekt af forskning og udvikling i virksomhederne. Og konklusionen på gennemgangen var meget klar. Forskningen viser klart, at investeringer i F&U skaber en betydelig samfundsøkonomisk effekt. Virksomheder, som skaber ny viden på baggrund af F&U, er gennemsnitligt mere produktive end virksomheder, der ikke har F&U-aktiviteter. Herudover drager andre virksomheder end den F&U-aktive virksomhed nytte af den viden, som skabes gennem F&Uaktiviteten, forklarer professor og forskningsleder Anders Sørensen, der er daglig chef for CEBR og har forsket i dansk og internationalt erhvervsliv i mere end 15 år. Større samfundsøkonomisk effekt Når økonomerne bruger udtrykket samfundsøkonomisk effekt, er det en samlet betegnelse for de gevinster af en virksomheds F&U, der kommer både virksomheden selv og andre virksomheder, som drager fordel af den nye viden, til gode. Forskningen viser, at den effekt af F&U, som kommer virksomheden selv til gode også kaldet den privatøkonomiske effekt er pct. Investerer virksomheder i F&U, får de altså en ekstra effekt på produktiviteten på pct. Det kunne fx være i form af nye eller bedre produkter eller lavere produktionsomkostninger gennem en forbedret produktionsproces. Den samfundsøkonomiske effekt, som også medregner effekten af andre virksomheders udnyttelse af den nye viden, ligger til gengæld på pct. Den samfundsøkonomiske effekt er altså betydeligt større end den privatøkonomiske. Private virksomheder underinvesterer Og det har stor betydning for investeringsomfanget i F&U. Når private virksomheder investerer i F&U, gør de det nemlig alene ud fra størrelsen af den produktivitetseffekt, de selv forventer at få. At den viden, de skaber, samtidig kommer andre virksomheder og dermed samfundet som helhed til gode, er ikke med i regnestykket. Det privatøkonomiske incitament til at investere i F&U er mindre end det samfundsøkonomiske. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv vil der altså blive underinvesteret i F&U, hvis finansieringen alene skal komme fra private kilder. Derfor giver det rigtig god mening, at staten subsidierer F&Uinvesteringer. I forhold til F&U kan jeg ikke komme i tanke om nogen investeringstyper med en større samfundsøkonomisk effekt, siger Anders Sørensen og fastslår, at forskningen viser, at offentlige investeringer kun i begrænset omfang synes at fortrænge de private investeringer. Nogle studier finder endda, at den offentlige støtte skaber ekstra privat finansiering. Høj F&U-aktivitet i Vækstfondens portefølje CEBR kiggede også nærmere på data for ca. 80 af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret. Forskerne sammenholdt mængden af F&U-aktiviteter i disse virksomheder med aktivitetsniveauet i andre danske virksomheder. Analysen omfatter kun et udsnit af Vækstfondens portefølje og giver derfor ikke et komplet billede. Vores indikatorer peger imidlertid i retning af, at andelen af virksomheder med F&U-aktiviteter i Vækstfondens portefølje er større end den tilsvarende andel for danske virksomheder generelt. Desuden er der en tendens til, at Vækstfondens virksomheder investerer mere intensivt i F&U, end tilfældet er for andre danske virksomheder med F&U-aktiviteter. Vækstfonden ser altså ud til at medfinansiere netop den type virksomheder, som leverer den største samfundsøkonomiske effekt, siger Anders Sørensen. Han påpeget, at tendenserne er særlig stærke for de virksomheder, som har modtaget direkte og indirekte investeringer, og mindre udpræget for de virksomheder, som har fået lån med Vækstkaution. 17

18 DIREKTE INVESTERINGER VÆKSTKAPITAL Vækstkapital tilfører egenkapital til unge, innovative virksomheder, der har ambitioner om at vokse gerne ud over landets grænser. Virksomheder fra alle brancher kan komme i betragtning, men oftest beskæftiger selskaberne sig med ny teknologi og/eller nye måder at opfylde kendte markedsbehov på. Kapitalbehovet i det enkelte selskab skal være af en sådan beskaffenhed, at Vækstkapital på tidspunktet for den første kapitaltilførsel kan forvente at indskyde mellem 5 og 25 mio. kr. En tredjedel af de virksomheder, Vækstkapital har investereret i, kommer fra de seks danske innovationsmiljøer. Vækstkapital blev etableret i 2006 og har investeret i knap 50 virksomheder. Den aktuelle portefølje tæller knap 40 selskaber samt 8 selskaber fra 2 porteføljer, som tidligere blev forvaltet af det nu opløste managementselskab Inventure Capital A/S. Vækstkapital fik overdraget forvaltningsopgaverne fra selskabet i tre nye virksomheder. Investeringerne tæller virksomheder inden for energi-, miljø- og sundhedsteknologi, it og onlinehandel og er placeret i hele landet. Tre af de nye virksomheder stammer fra innovationsmiljøerne. Opfølgningsinvesteringer Gennem de seneste år har behovet for opfølgningsinvesteringer været stigende pga. den økonomiske udvikling, der bl.a. har lagt et betydeligt pres på virksomhedernes indtjeningsevne og muligheder for at iværksætte driftsfinansierede udviklingsaktiviteter. I 2010 har opfølgningsinvesteringer i Vækstkapitals portefølje udgjort i alt 55,6 mio. kr. Herudover har virksomhederne hentet betydelige midler fra private investorer. PhotoSolar A/S stod for årets største kapitalrejsning i porteføljen med ny kapital på i alt 27 mio. kr. fra den hollandske investor SET Venture Partners og fra virksomhedens eksisterende investorer, Vækstfonden, Teknologisk Institut og Syddansk Teknologisk Innovation A/S. Nye investeringer I 2010 har vi foretaget ni nye direkte investeringer for et samlet beløb på 39,3 mio. kr., hvilket er en væsentlig stigning i forhold til i 2009, hvor vi investerede 7,2 mio. kr. i Exitter i 2010 For Vækstkapital bød 2010 på tre exitter. Kinesiske AAC Acoustic Technologies Holdings, Inc. købte REKORDTILBAGELØB FRA EXITTER I VÆKSTKAPITAL Vækstkapital deltog i to af årets største danske ventureexitter med Proxeon A/S og TPACK A/S. Dette bidrog til et samlet tilbageløb fra vores direkte investeringer på 142,9 mio. kr. Årets resultat for egenkapitalindskud samt udlån omfatter resultat af investeringer via Vækstkapital, det nu opløste Partnerkapital samt særlige enkeltengagementer og udgjorde et underskud på 0,2 mio. kr. Isoleret set gav Vækstkapitals investeringer et overskud på 30,1 mio. kr. 18

19 ca. en tredjedel af porteføljevirksomheden Kaleido Technology og erhvervede samtidig retten til at købe yderligere aktier i selskabet. Med den danske teknologi vil kineserne producere optiske linser til det globale marked for kameraer og vil i den forbindelse udnytte deres stærke relationer til bl.a. mobiltelefonproducenterne. Planen er at vokse og ansætte nye medarbejdere i Danmark. Vækstfonden trådte ud af ejerkredsen i forbindelse med opkøbet. TPACK A/S blev solgt til amerikanske AppliedMicro, Inc. for 37 mio. dollar. Med et stærkt moderselskab i ryggen får TPACK nye udviklingsmuligheder både her til lands og internationalt, og selskabets teknologi til effektiv transmission af data over telenet bliver udbredt i hele verden. I forbindelse med opkøbet trådte de hidtidige investorer, Novi A/S, Slottsbacken og Vækstfonden, ud af ejerkredsen. Vækstfonden var medejer af selskabet både via en aktiepost i venturefonden InnFond P/S, som blev opløst i 2009, og direkte via Vækstkapital. Proxeon A/S blev opkøbt af Thermo Fisher Scientific, Inc., som er et af verdens førende medico-selskaber. Selskabets aktiviteter i Danmark fortsætter ufortrødent, og Thermo Fisher Scientific har planer om at udvide i Odense, hvor Proxeon har hjemme. De hidtidige ejere, Vecata A/S, Syddansk Kapital K/S og Vækstfonden, trådte ud af ejerkredsen. SÆRLIGE BEGIVENHEDER Overtagelse af porteføljerne i Syddansk Kapital og INCUBA Venture I Managementselskabet Inventure Capital arbejdede frem til midten af 2010 på at etablere en ny venturefond som supplement til selskabets øvrige forvaltningsaktiviteter. Pga. finanskrisen og den efterfølgende uro lykkedes det ikke. I samarbejde med bestyrelserne og investorerne i venturefondene Syddansk Kapital og INCUBA Venture I overdrog Inventure Capital derfor forvaltningen af fondenes otte porteføljeselskaber til Vækstfonden. Som led i overdragelsen blev managing partner Jarne Elleholm fra Inventure Capital ansat i Vækstkapital. Vores engagement i Inventure Capital er i 2010 nedskrevet med 10,2 mio. kr. som følge af nedlukningen. 19

20 Ny pulje på 150 mio. kr. til vestdanske investeringer Regeringen afsatte i sit udspil Danmark i balance en investeringspulje på 150 mio. kr. kaldet Vestdansk Vækstkapital til investeringsaktivitet i Vestdanmark. Rammen er finansieret af midler fra globaliseringspuljen og fra Vækstfonden. Vækstfondens andel var oprindelig afsat til en vestdansk iværksætterfond, som det efter en udbudsrunde i foråret 2010 ikke lykkedes at etablere. Vækstkapital kan trække på puljen til investeringer, hvoraf den første kom i hus i november 2010, da Aarhus-virksomheden DITA Exchange ApS fik tilført i alt 7,0 mio. kr. i ny kapital. Etablering af afdeling i Vojens Som led i Danmark i balance og med henblik på at komme endnu tættere på virksomheder og samarbejdspartnere i Vestdanmark annoncerede Vækstfonden åbningen af et nyt kontor i Vojens. Afdelingen arbejder med alle Vækstfondens ydelser. Stig Poulsen er Vækstfondens nye områdedirektør i Vestdanmark og vil i samarbejde med det øvrige team i Vækstkapital foretage direkte investeringer i Vestdanmark, bl.a. med midler fra Vestdansk Vækstkapital. 137 sparringsforløb med Proof-of-Business Efter et offentligt udbud vandt CONNECT Denmark i november 2010 en ny toårig kontrakt om initiativet Proofof-Business, hvor erfarne erhvervsfolk yder rådgivning til udvikling af iværksætterprojekter og opstartsvirksomheder. I 2010 blev 341 virksomheder screenet, og 137 kom gennem intensive sparringsforløb. Med den nye kontrakt for 2011 og 2012 vil antallet af screeninger årligt ligge på ca. 400 og antallet af sparringsforløb på ca Den årlige bevilling til Proof-of-Business på 40 mio. kr. kommer fra globaliseringspuljen. CONNECT Denmark modtager 5 mio. kr. til at dække omkostningerne til sparringsforløbene, og Vækstfonden investerer den resterende kapital i virksomheder, som har fået et sparringsforløb. I 2010 har vi investeret i otte virksomheder med kapital fra Proof-of-Business. Overtog Partnerkapitals portefølje Vækstkapital overtog i efteråret 2010 forvaltningen af investeringsafdelingen Partnerkapitals virksomheder, da Vækstfondens bestyrelse besluttede ikke at videreføre Partnerkapitals særlige investeringsmodel med fokus på 20

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS. VÆKSTFONDENS ÅRSRAPPORT 2006 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, formand Caroline Søeborg Ahlefeldt Jørn Kildegaard Andreas C. J. Lehmann Carl Christian Nielsen Conni Simonsen

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

VF Venture - Investeringsproces. Jarne Elleholm, Partner Vækstfonden

VF Venture - Investeringsproces. Jarne Elleholm, Partner Vækstfonden VF Venture - Investeringsproces Jarne Elleholm, Partner Vækstfonden MTIC 30. Marts 2011 Vækstfondens baggrund Vækstfonden er etableret i 1992 med et kapitalgrundlag på 2 mia. kr., og har finansieret 3.500

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af iværksættervirksomhed. Bjarne Henning Jensen 15. marts 2010

Vækstfonden Finansiering af iværksættervirksomhed. Bjarne Henning Jensen 15. marts 2010 Vækstfonden Finansiering af iværksættervirksomhed Bjarne Henning Jensen 15. marts 2010 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret i 1992 med et kapitalgrundlag på 2 mia. kr., og har finansieret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Cleantech Investeringer

Cleantech Investeringer Cleantech Investeringer Click to edit Master title style v/ investeringschef Bjarne Henning Jensen Intellegent Biomasseanvendelse Bioenergiklynge Region Syddanmark VIP Workshop 4. februar 2008 Oversigt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere