VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS BANK- OG REALKREDITLÅN TIL FORRETNINGSUDVIKLING 2

3 INDLEDNING SIDE 4 HOVEDTAL SIDE I HOVEDTRÆK SIDE 8 FORMÅL OG STRATEGI SIDE 10 YDELSER OG EFFEKT SIDE 12 FORVENTNINGER TIL 2011 SIDE 14 F&U GAVNER SAMFUNDET SIDE 16 DIREKTE INVESTERINGER SIDE 18 INDIREKTE INVESTERINGER SIDE 22 KAUTIONER SIDE 24 REGNSKABSBERETNING SIDE 26 BESTYRELSE OG DIREKTION SIDE 34 PÅTEGNINGER SIDE 36 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS SIDE 38 REGNSKAB OG NOTER SIDE 43 3

4 SOLIDT RESULTAT OG REKORDSTOR AKTIVITET 2010 var et rigtig godt år for Vækstfonden. Mange af de virksomheder, som fonden har investeret i eller medfinansieret via kautioner, er kommet godt gennem krisen. Denne positive udvikling har medført et samlet årsresultat på godt 300 mio. kr. og har sammen med nye initiativer fra regeringen gjort det muligt at øge fondens investerings- og medfinansieringsaktivitet til over 1,5 mia. kr. Resultatet er solidt, og aktivitetsniveauet er det højeste, siden Vækstfonden blev etableret i Det er bestyrelsen meget tilfreds med. Det gode årsresultat kan navnlig henføres til en positiv værdiudvikling af virksomheder i Sunstone Capital, herunder børsnoteringerne af biotekvirksomhederne Evolva og Zealand Pharma. I Vækstfondens andre fondsinvesteringer har der især været en positiv værdiudvikling i Erhvervsinvest og IVS. De direkte investeringer via enheden Vækstkapital har ligeledes vist en positiv udvikling, som salget af TPACK og Proxeon blandt andet har medvirket til. Til trods for krisen har der været forholdsvis få tab på porteføljen af vækstkautioner. flere kautioner for små og mellemstore virksomheders lånoptagelse i pengeinstitutter. Og som noget nyt fik virksomheder i de primære erhverv også mulighed for at optage lån med Vækstkaution, hvilket specielt landbruget har benyttet sig af. I et styrket samarbejde med pengeinstitutterne gav vi således tilsagn om Vækstkaution og Kom-i-gang-lån til ca. 480 virksomheder for et samlet lånebeløb på 1,2 mia. kr. I henhold til Vækstfondens lovgrundlag skal der foretages en ekstern og uafhængig evaluering af fonden hvert tredje år. I 2010 valgte Økonomi- og Erhvervsministeriet efter et udbud at bede den globale revisionsvirksomhed Ernst & Young om at gennemføre denne evaluering. Rapporten kom i foråret og konkluderede, at Vækstfondens aktiviteter har været i overensstemmelse med lovgrundlaget og det politiske mandat. Vækstfonden har på en omkostningsbevidst måde skabt økonomisk aktivitet, der ellers ikke ville have fundet sted. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at evalueringen således konkluderer, at Vækstfonden har levet op til sit formål. Den samlede medfinansieringsaktivitet steg markant i Det kan primært tilskrives regeringens erhvervspakke fra efteråret 2009, som gjorde det muligt at udstede væsentligt Rapporten bemærker imidlertid også, at Vækstfonden sammen med det private venturemarked har haft et betydeligt 4

5 OMKOSTNINGSPROCENT I FORHOLD TIL BOGFØRT VÆRDI AF AKTIVERET KAPTIAL negativt afkast gennem det senest årti. Bestyrelsen anser det for afgørende, at denne udvikling vendes. Vækstfondens bestyrelse lægger ligeledes vægt på, at fondens midler bliver aktiveret med så få omkostninger som muligt, samtidig med at der skabes maksimal vækst og værdi i de virksomheder, som modtager finansiering. I den forbindelse noterer vi os med tilfredshed, at omkostningerne set i forhold til den aktiverede kapital er faldet støt gennem mere end ti år og nu ligger under 2 pct., samtidig med at virksomhederne skaber værdi og dermed overskud i Vækstfonden. Samlet set regner vi med at medfinansiere ca. 600 virksomheder i Og fortsætter fremgangen i økonomien og den positive trend med virksomhedsopkøb og børsnoteringer, forventer vi at kunne levere et solidt resultat også i Walther Thygesen bestyrelsesformand i Vækstfonden 2010 blev også året, hvor vi tog hul på etableringen af et nyt kontor i Vestdanmark. Med investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, som er øremærket til virksomheder i Vestdanmark, og med den stigende kautionsaktivitet som følge af erhvervspakken glæder vi os til at styrke de i forvejen gode relationer til vestdanske virksomheder og samarbejdspartnere. Vi er blevet meget positivt modtaget i Vestdanmark, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde i de kommende år. WALTHER THYGESEN BESTYRELSESFORMAND I VÆKSTFONDEN 5

6 6

7 HOVEDTAL, 5-ÅRS-OVERSIGTER Hovedtal aktivitet Udbet., lån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, antal virksomheder Udbet., lån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, mio. kr Tilsagn, fonde, antal Tilsagn, fonde, mio. kr Udbetalinger, fonde, mio. kr Indgåede Kom-i-gang-lån, antal virksomheder Indgåede Kom-i-gang-lån, mio. kr Indgåede vækstkautioner, antal virksomheder Indgåede vækstkautioner, mio. kr Udestående tilsagn om vækstkautioner, antal virksomheder, ultimo året De anførte tilsagn omfatter årets afgivne finansieringstilsagn, hvor der særligt i relation til investeringer i fonde kan være betydelig forskel mellem tidspunkt for henholdsvis afgivelse og faktisk udnyttelse af tilsagn. Hovedtal finansielle, mio. kr Resultatopgørelse Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v. 28,8 32,2-60,4 145,0 23,0 Resultat, kapitalandele i fonde 308,6-27,1-518,7-66,0 35,0 Resultat, egenkapitalindskud samt lån -0,2-2,1-2,1-13,0 7,0 Resultat, Vækstkaution 18,5 63,8 10,5 25,0 14,0 Nettoadministrationsomkostninger -39,6-49,7-50,0-54,3-62,0 Årets resultat 311,6 12,6-684,3 30,0 24,0 Balance Værdipapirer og likvider 913,5 887,1 558,4 661,0 815,0 Kapitalandele i fonde 2.221, , , ,0 592,0 Egenkapitalindskud 220,6 286,3 170,2 123,0 705,0 Udlån 48,1 57,4 65,5 92,0 325,0 Egenkapital 2.736, , , , ,0 Balancesum 3.453, , , , ,0 Tilsagnsforpligtelser, netto 2.216, , , , ,0 7

8 2010 I HOVEDTRÆK Vækstfonden opnåede i 2010 det bedste årsresultat i fondens historie. Resultatet på 311,6 mio. kr. er således en markant stigning i forhold til 2009, hvor det var på 12,6 mio. kr. Udviklingen afspejler effekten af flere solide exitter samt en betydelig værditilvækst i vores porteføljevirksomheder. De blev hårdt ramt i tiden efter finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise, men viste i 2010 klare tegn på bedring. I 2010 tilførte vi 259,5 mio. kr. til danske fonde og investerede 98,4 mio. kr. direkte i små og mellemstore virksomheder. Desuden gav vi tilsagn om kaution for lån og kreditter for over 1,2 mia. kr. Vækstfondens nettoadministrationsomkostninger faldt med knap 20 pct. fra 49,7 mio. kr. i 2009 til 39,6 mio. kr. i Indirekte investering gennem andre fonde Fondene i forretningsområdet Fondskapitals portefølje foretog i nyinvesteringer i danske virksomheder og i alt 18 nyinvesteringer for et samlet beløb på 68,0 mio. kr. Fondene har ofte et internationalt investeringsfokus, men med Vækstfonden som investor er fondene forpligtet til at foretage investeringer i danske virksomheder for et beløb svarende til minimum Vækstfondens indskud. I alt foretog fondene i 2010 opfølgningsinvesteringer for et samlet beløb på 163,1 mio. kr. To nye fonde fik tilsagn om kapital fra regeringens erhvervspakke fra Seed Capital II K/S er etableret og har foretaget de første fire investeringer. IVS Fund III K/S er stadig i færd med at rejse den nødvendige private kapital, der skal matche investeringen fra Vækstfonden. Direkte investering gennem Vækstfondens egne investeringsenheder I 2010 har vi via Vækstkapital og Partnerkapital foretaget nye direkte investeringer i 9 virksomheder for et samlet beløb på 39,3 mio. kr. Vi har desuden foretaget 16 opfølgningsinvesteringer for 55,6 mio. kr., hvortil kommer 2 direkte nyinvesteringer uden for Vækstkapital og Partnerkapitals porteføljer på i alt 3,5 mio. kr. Dermed har vi foretaget direkte investeringer for i alt 98,4 mio. kr. Kautioner I 2010 gav vi tilsagn om Vækstkaution for lån til 334 virksomheder for et samlet lånebeløb på 1,2 mia. kr. Aktivitetsniveauet er mere end seksdoblet i forhold til 2009, hvilket skyldes ekstra midler afsat i erhvervspakken. Midlerne fra erhvervspakken var afsat til anvendelse i 2010, men udnyttelsesmuligheden blev i efteråret forlænget til udgangen af I erhvervspakken blev der ligeledes afsat ekstra midler til kautionsordningen Kom-i-gang-lån rettet mod iværksættere. I 2010 ydede Vækstfonden og pengeinstitutterne i samarbejde Kom-i-gang-lån til 144 virksomheder for et samlet lånebeløb på 81,7 mio. kr. FONDENES NYINVESTERINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER Damolin / Epoke / Tresu / Isar Pharma / Acarix / Observe Medical / Reapplix / Trustpilot / FBC Device / Orphazyme / Podio / Actulux EXITTER FRA DEN INDIREKTE PORTEFØLJE Hymite / Neurokey / Epista Software / Proxeon 8

9 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Vestdansk Vækstkapital og ny afdeling i Vojens Som led i regeringens udspil Danmark i balance i en global verden (Danmark i balance) blev der øremærket 150 mio. kr. til investering i vestdanske vækstvirksomheder. I samme forbindelse påbegyndte Vækstfonden etableringen af en vestdansk afdeling i Vojens for yderligere at styrke relationerne til de vestdanske virksomheder og samarbejdspartnere. Herfra er der nu adgang til alle Vækstfondens ydelser. I november foretog vi den første investering med midler fra Vestdansk Vækstkapital i den aarhusianske virksomhed DITA Exchange A/S. Vækstkapital overtog Partnerkapitals portefølje Partnerkapital var et initiativ, hvor vi investerede i vækstvirksomheder samtidig med og på samme vilkår (dvs. samme beløb og betingelser) som business angels. Hensigten var at teste, om forretningsmodellen med matchning af business angel-investeringer på sigt kunne blive selvbærende og tiltrække privat kapital. En planlagt evaluering af modellen i 2010 sandsynliggjorde ikke, at dette ville være tilfældet. Derfor valgte Vækstfondens bestyrelse at opløse Partnerkapital og overføre den resterende portefølje til Vækstkapital. I tidens løb har Vækstfonden foretaget mere end 50 investeringer i samarbejde med business angels, og vi vil naturligvis fortsætte samarbejdet med business angels, nu i regi af Vækstkapital. Forlængelse af erhvervspakken I efteråret 2010 blev fristen for at udnytte de midler, der var afsat til Vækstkaution i erhvervspakken, forlænget til udgangen af Årsagen var, at der inden for rammen var plads til flere kautioner, end vi kunne nå at udstede i Efterspørgslen på kautionerne har været stigende over året, og især landbruget har vist stor interesse, efter at de primære erhverv fik adgang til ordningen i april. Askesky udløste lånegaranti Efter vulkanudbruddet i Island i april og lukningen af luftrummet over Danmark oplevede flere luftfartsselskaber og rejsebureauer store tab og øgede udgifter. For at hjælpe sektoren gennem krisen indførte staten en ordning, som garanterer for op til 80 pct. af pengeinstitutters udlån til rejseudbydere, såfremt lånet dækkede tab som følge af askeskyen. Vækstfonden administrerer garantiordningen, som to selskaber har valgt at gøre brug af. Med udgangen af 2010 optages ikke yderligere lån under garantiordningen. NYE DIREKTE INVESTERINGER Capevo / DITA Exchange / EntomoPharm / Sorbisense / Su Misura / Medotech / TK Energi / AquaZ / ExpreS2ion Biotechnologies EXITTER FRA DEN DIREKTE PORTEFØLJE Kaleido Technology / TPACK / Proxeon 9

10 KORT OM VÆ FORMÅL Lov om Vækstfonden indeholder følgende formålsbeskrivelse for vores aktiviteter: 1. Vækstfonden er en offentlig erhvervsfremmeinstitution, der har til formål at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå et større samfundsøkonomisk afkast. Bekendtgørelsen fremhæver, at: 1, stk. 2. Vækstfonden kan yde medfinansiering til: 1) Risikobetonede og perspektivrige udviklingsaktiviteter især i små og mellemstore virksomheder. 2) Udviklingsselskaber (ventureselskaber), der tilfører kapital og kompetence til innovation og fornyelse i små og mellemstore virksomheder og udskilte datterselskaber med særlige aktiviteter (spin-off-virksomheder). 3) Pengeinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder inden for innovation, markeds- og organisationsudvikling, opstart for iværksættere, generationsskifter m.v. 1, stk. 3. Vækstfonden kan endvidere tage initiativer, som kan understøtte fondens muligheder for at fremme udviklingen af et velfungerende marked for finansiering af innovation og fornyelse. ØKONOMISK FUNDAMENT: Vækstfonden blev etableret i 1992 med en grundkapital på 2 mia. kr., som blev tilvejebragt ved privatiseringen af Statsanstalten for Livsforsikring. Ultimo 2010 var fondens egenkapital på 2,7 mia. kr., hvoraf de likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgjorde 913,5 mio. kr. Fra globaliseringspuljen modtager vi i 2011 og 2012 årligt ca. 25 mio. kr. til rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business, som vi driver i samarbejde med CONNECT Denmark. Med erhvervspakken fik vi stillet 500 mio. kr. til rådighed til etablering af nye fonde samt 310 mio. kr. til kautionsordningerne Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. Tidsperioden for udnyttelse af rammen blev i efteråret forlænget til og med Foruden de ekstraordinære midler fra erhvervspakken modtager vi årligt knap 24 mio. kr. i ordinær bevilling fra staten til administration og dækning af tab under Vækstkaution-ordningen. I regeringens udspil Danmark i balance blev der afsat 75 mio. kr. til puljen Vestdansk Vækstkapital. Vækstfonden har suppleret med yderligere 75 mio. kr., så den samlede pulje er på 150 mio. kr. Puljen er øremærket til investeringer i Vestdanmark, og vi kan anvende midlerne til at foretage investeringer i såvel virksomheder som fonde. 10

11 KSTFONDEN STRATEGI Vækstfondens mission er at medvirke til at skabe flere nye succesfulde vækstvirksomheder ved i samarbejde med private partnere og andre offentlige aktører at stille kapital og kompetencer til rådighed for små og mellemstore virksomheder. Vi fokuserer på de områder af markedet, hvor de private investorer tøver, og sigter med vores investeringsaktivitet mod at tiltrække yderligere privat kapital til markedet. Hovedparten af vores kapital bliver investeret gennem private fonde eller i samarbejde med private investorer og pengeinstitutter. Vores strategi står på tre ben, som sigter mod forskellige behov i markedet. Vores andet strategiske ben består af direkte investeringer i virksomheder gennem vores egen investeringsenhed Vækstkapital. Virksomhederne har et stort vækstpotentiale, men har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital både fra private investorer og fra de fonde, som Vækstfonden har investeret i. Vores første investering sker altid i de meget tidlige faser, men vi medvirker typisk til at finansiere virksomhederne helt frem til exit. Efter udskilningen af Sunstone Capital i 2007 har de direkte investeringer fået mindre vægt i den samlede strategi. Direkte investeringer bruger vi primært i forhold til virksomheder, der har et mindre vækstpotentiale og egenkapitalbehov, end de private venturefonde kræver. Vi foretager investeringer i privatforvaltede fonde, som derefter investerer i små og mellemstore vækstvirksomheder. Vi kalder det derfor indirekte investeringer. Fondsinvesteringerne sker altid i et tæt samarbejde med private investorer. Formålet er at medvirke til at sikre, at fondene får et kapitalgrundlag, der gør dem levedygtige og giver dem mulighed for at tilføre tilstrækkelig kapital til porteføljevirksomhederne. Vores kapital virker på denne måde som løftestang for markedet. Hver krone, Vækstfonden har investeret i nye og eksisterende fonde, er således historisk set blevet matchet med 2,50 kr. fra private fondsinvestorer. Det tredje strategiske ben består af kautioner for små og mellemstore virksomheders bank- og realkreditlån til forretningsudvikling. Ved at kautionere for lån i penge- og realkreditinstitutter giver vi virksomheder og iværksættere adgang til lånefinansiering, som de ellers ikke ville kunne opnå. Vækstfonden er en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri og arbejder dagligt tæt sammen med andre fonde, private investorer, pensionskasser, penge- og realkreditinstitutter, innovationsmiljøer, regionale væksthuse og vækstfora. Vi har afdelinger i København og Vojens. Når fondene investerer i porteføljevirksomheder, saminvesterer de som oftest med andre fonde. I praksis betyder det, at når Vækstfonden investerer 1 kr. i en fond, tilføres der ca. 10 kr. til fondens porteføljevirksomheder. 11

12 KORT OM VÆ YDELSER EFFEKT Vækstfonden tilbyder finansieringsløsninger rettet mod virksomheder i de tidlige udviklingsstadier. Ydelserne ligger direkte i forlængelse af vores strategi og sigter mod at opfylde forskellige kapitalbehov. INDIREKTE INVESTERINGER FONDSKAPITAL Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret virksomheder for ca. 10 mia. kr. Siden 2000, hvor vi første gang investerede i en venturefond, har vi givet tilsagn til 22 private fonde for et samlet beløb på 4,1 mia. kr. Fondene har i perioden investeret i 218 virksomheder. Investeringer i fonde og investeringsselskaber, der skyder egenkapital i unoterede danske virksomheder med stort vækstpotentiale. Virksomhedernes kapitalbehov er oftest stort. De fleste af fondene er tidsbegrænsede med en typisk levetid på 8-12 år. Enkelte har ingen på forhånd fastsat udløbsdato. DIREKTE INVESTERINGER VÆKSTKAPITAL Den nuværende strategi for direkte investeringer er fra 2001, og vi har i perioden investeret i ca. 140 virksomheder. Den aktuelle portefølje er på knap 40 virksomheder. I samarbejde med pengeinstitutterne har vi ydet ca lån med Vækstkaution og ca. 900 Kom-i-gang-lån, siden ordningerne blev indført i henholdsvis 2000 og Investeringer på i alt 5-25 mio. kr. i virksomheder i de tidlige udviklingsfaser med mulighed for betydelig vækst. Historisk har investeringerne typisk ligget inden for industri, miljøteknologi, it og medico-teknologi. Vi investerer sammen med private investorer eller andre offentlige aktører, fx innovationsmiljøerne. Den økonomiske krise har i de seneste år kostet arbejdspladser i stort set alle brancher. De virksomheder, Vækstfonden medfinansierede i 2010, havde tilsammen ca ansatte. Det bringer den samlede beskæftigelse i de virksomheder, vi har medfinansieret siden 2001, og som stadig er aktive i dag, op på ca ansatte. KAUTIONER VÆKSTKAUTION OG KOM-I-GANG-LÅN Vi kautionerer for 75 pct. af lån på op til 10 mio. kr., som benyttes til forretningsudvikling. Både nye og etablerede virksomheder med vækstpotentiale kan opnå Vækstkaution. Det er virksomhedernes egne penge- eller realkreditinstitutter, som yder lånene. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning, hvor pengeinstitutter kan opnå kautionsdækning på 75 pct. på lån til iværksættere. I tillæg til långivningen skal pengeinstitutterne tilbyde rådgivning, der rækker ud over normal bankrådgivning fx advokatbistand, revisorrådgivning eller sparring om forretningsudvikling. I gennemsnit har virksomheder med finansiering fra Vækstfonden i årene haft en årlig omsætningsvækst på ca. 14 pct. I 2008 og 2009 har virksomhedernes samlede omsætning ligget stabilt på ca. 27 mia. kr. Ifølge Danmarks Statistik har danske industrivirksomheder generelt haft en årlig vækstrate på 7,3 pct. i årene Med midlerne fra erhvervspakken og Vestdansk Vækstkapital forventer vi at kunne medfinansiere ca. 600 virksomheder i

13 KSTFONDEN REGIONAL FORDELING AF AKTIVITETER Region Nordjylland 29 pct. af virksomheder 11 pct. af kapital 10 pct. af BNP Forklaring til oversigt: 22 pct. af BNP Region Midtjylland 25 pct. af virksomheder 16 pct. af kapital 25 pct. af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret, ligger i Region Midtjylland. 16 pct. af Vækstfondens samlede kapital er forpligtet i Region Midtjylland. 20 pct. af BNP 11 pct. af BNP 37 pct. af BNP Region Hovedstaden 21 pct. af virksomheder 51 pct. af kapital Region Syddanmark 16 pct. af virksomheder 14 pct. af kapital Region Sjælland 9 pct. af virksomheder 8 pct. af kapital 13

14 FORVENTNINGER TIL 2011 Det høje aktivitetsniveau for både kautioner og investeringer, vi så i 2010, vil efter alt at dømme fortsætte i Hertil kommer aktiviteter i den nye investeringsfond Dansk Vækstkapital, hvor vi skal fungere som sekretariat for bestyrelsen. Det var tydeligt allerede fra årets begyndelse, at den store interesse for Vækstkaution er forsat. Vi vil i tilæg til det traditionelle Vækstkaution-produkt lancere yderligere to kautionstiltag i Den eksisterende Vækstkautionordning bliver udvidet, så vi også får mulighed for at yde kaution for lån over 10 mio. kr., som hidtil har været den øvre grænse for lånene. For de større lån kan vi kautionere for 65 pct. af lånebeløbet mod 75 pct. for lån under 10 mio. kr. Desuden har vi fået mulighed for at kautionere for mezzaninlån, og dialogen med potentielle udbydere er i fuld gang. Rammen for Kom-i-gang-lån rettet mod nystartede iværksættere vil i 2011 være på mindst samme størrelse som i 2010, og det er vores forventning, at stadig flere pengeinstitutter vil gøre brug af ordningen. Med udstedelse af Kom-i-gang-lån til 144 virksomheder var 2010 på højde med rekordåret 2006, men det er meget sandsynligt, at vi udsteder endnu flere af disse lån i Dansk Vækstkapital vil investere i venturefonde, small cap- og mid cap-fonde samt mezzaninkapitalfonde. Og dermed i mere modne virksomheder og i en bredere vifte af brancher, end Vækstfonden typisk har beskæftiget sig med via fondsinvesteringer. Det giver nye spændende udfordringer og arbejdsopgaver i 2011, og vi ser frem til et tæt samarbejde med den nye bestyrelse. Vi kan regne med at se de første investeringer i nye fonde og virksomheder efter sommeren Vores egen direkte investeringsaktivitet vil i 2011 ligge på niveau med Aftalen mellem regeringen og Forsikring & Pension, ATP og LD giver os endvidere mulighed for at yde lån på op til 7,5 mio. kr. til helt nye vækstvirksomheder, som modtager egenkapital for første gang. Denne ordning kan bl.a. støtte op om venturefondenes investeringer i de helt tidlige faser. OM DANSK VÆKSTKAPITAL Regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD er blevet enige om at stille mindst 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Kapitalen skal tilføres investeringsselskabet Dansk Vækstkapital, som skal investere i venturefonde, small cap-fonde, mid cap-fonde, mezzaninkapitalfonde og andre ansvarlige lånefonde. 14

15 Med vores nye afdeling i Vojens forventer vi at udbygge vores i forvejen stærke engagement i Vestdanmark. Vores regionale fokus omfatter naturligvis alle regioner landet over, og et af elementerne i regeringens udspil Danmark i balance er, at vi skal tilbyde at hjælpe regionerne med kortlægning af deres kapitalbehov. I samarbejde med Region Sjælland er vi allerede i fuld gang med opgaven, og vi regner med, at flere regioner kommer til i årets løb. Christian Motzfeldt direktør i Vækstfonden CHRISTIAN MOTZFELDT DIREKTØR I VÆKSTFONDEN 15

16 F&U GAVNER SAMFUNDET FOTO: RICKY JOHN MOLLOY PROFESSOR OG FORSK- NINGSLEDER ANDERS SØRENSEN, DER ER DAGLIG CHEF FOR CEBR, GENNEM- FØRTE LITTERATURSTUDIET OG ANALYSEN AF VIRKSOM- HEDERNE I VÆKSTFONDENS PORTEFØLJE I EFTERÅRET 2010 SE HELE RAPPORTEN FRA CEBR PÅ 16

17 ANDRE LANDES INITIATIVER En lang række vestlige lande har institutioner som Vækstfonden, der medvirker til at tilvejebringe risikovillig kapital til udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder. I Norden har vi søsterorganisationerne Industrifonden i Sverige, Finnish Industry Investment i Finland og Argentum samt Investinor i Norge. Storbritannien har en lang række initiativer, som samlet set fylder langt mere i det britiske marked, end Vækstfonden gør i Danmark, bl.a. organisationen Capital for Enterprise. Derudover har lande som Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Holland og Belgien institutioner, der udfører investeringsaktiviteter, som kan sammenlignes med Vækstfondens. Virksomheder, som investerer i forskning og udvikling (F&U), er mere produktive end virksomheder, som ikke foretager investeringer i F&U. Deres viden kommer også andre virksomheder og samfundet som helhed til gode. Virksomheder har imidlertid tendens til at underinvestere i F&U, og derfor kan staten med fordel bidrage til at sikre finansieringen af videntunge virksomheder, fastslår Centre for Economic and Business Research på CBS Vækstfondens formål er at skabe et samfundsøkonomisk afkast gennem medfinansiering af innovation og fornyelse i danske virksomheder. Men hvorfor skal staten medfinansiere innovation i private virksomheder, og finansierer Vækstfonden den type virksomheder, som samfundet får størst mulig gavn af? For at finde svarene på de to spørgsmål foretog Centre for Economic and Business Research på CBS (CEBR) en omfattende gennemgang af den tilgængelige viden om samfundsøkonomisk effekt af forskning og udvikling i virksomhederne. Og konklusionen på gennemgangen var meget klar. Forskningen viser klart, at investeringer i F&U skaber en betydelig samfundsøkonomisk effekt. Virksomheder, som skaber ny viden på baggrund af F&U, er gennemsnitligt mere produktive end virksomheder, der ikke har F&U-aktiviteter. Herudover drager andre virksomheder end den F&U-aktive virksomhed nytte af den viden, som skabes gennem F&Uaktiviteten, forklarer professor og forskningsleder Anders Sørensen, der er daglig chef for CEBR og har forsket i dansk og internationalt erhvervsliv i mere end 15 år. Større samfundsøkonomisk effekt Når økonomerne bruger udtrykket samfundsøkonomisk effekt, er det en samlet betegnelse for de gevinster af en virksomheds F&U, der kommer både virksomheden selv og andre virksomheder, som drager fordel af den nye viden, til gode. Forskningen viser, at den effekt af F&U, som kommer virksomheden selv til gode også kaldet den privatøkonomiske effekt er pct. Investerer virksomheder i F&U, får de altså en ekstra effekt på produktiviteten på pct. Det kunne fx være i form af nye eller bedre produkter eller lavere produktionsomkostninger gennem en forbedret produktionsproces. Den samfundsøkonomiske effekt, som også medregner effekten af andre virksomheders udnyttelse af den nye viden, ligger til gengæld på pct. Den samfundsøkonomiske effekt er altså betydeligt større end den privatøkonomiske. Private virksomheder underinvesterer Og det har stor betydning for investeringsomfanget i F&U. Når private virksomheder investerer i F&U, gør de det nemlig alene ud fra størrelsen af den produktivitetseffekt, de selv forventer at få. At den viden, de skaber, samtidig kommer andre virksomheder og dermed samfundet som helhed til gode, er ikke med i regnestykket. Det privatøkonomiske incitament til at investere i F&U er mindre end det samfundsøkonomiske. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv vil der altså blive underinvesteret i F&U, hvis finansieringen alene skal komme fra private kilder. Derfor giver det rigtig god mening, at staten subsidierer F&Uinvesteringer. I forhold til F&U kan jeg ikke komme i tanke om nogen investeringstyper med en større samfundsøkonomisk effekt, siger Anders Sørensen og fastslår, at forskningen viser, at offentlige investeringer kun i begrænset omfang synes at fortrænge de private investeringer. Nogle studier finder endda, at den offentlige støtte skaber ekstra privat finansiering. Høj F&U-aktivitet i Vækstfondens portefølje CEBR kiggede også nærmere på data for ca. 80 af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret. Forskerne sammenholdt mængden af F&U-aktiviteter i disse virksomheder med aktivitetsniveauet i andre danske virksomheder. Analysen omfatter kun et udsnit af Vækstfondens portefølje og giver derfor ikke et komplet billede. Vores indikatorer peger imidlertid i retning af, at andelen af virksomheder med F&U-aktiviteter i Vækstfondens portefølje er større end den tilsvarende andel for danske virksomheder generelt. Desuden er der en tendens til, at Vækstfondens virksomheder investerer mere intensivt i F&U, end tilfældet er for andre danske virksomheder med F&U-aktiviteter. Vækstfonden ser altså ud til at medfinansiere netop den type virksomheder, som leverer den største samfundsøkonomiske effekt, siger Anders Sørensen. Han påpeget, at tendenserne er særlig stærke for de virksomheder, som har modtaget direkte og indirekte investeringer, og mindre udpræget for de virksomheder, som har fået lån med Vækstkaution. 17

18 DIREKTE INVESTERINGER VÆKSTKAPITAL Vækstkapital tilfører egenkapital til unge, innovative virksomheder, der har ambitioner om at vokse gerne ud over landets grænser. Virksomheder fra alle brancher kan komme i betragtning, men oftest beskæftiger selskaberne sig med ny teknologi og/eller nye måder at opfylde kendte markedsbehov på. Kapitalbehovet i det enkelte selskab skal være af en sådan beskaffenhed, at Vækstkapital på tidspunktet for den første kapitaltilførsel kan forvente at indskyde mellem 5 og 25 mio. kr. En tredjedel af de virksomheder, Vækstkapital har investereret i, kommer fra de seks danske innovationsmiljøer. Vækstkapital blev etableret i 2006 og har investeret i knap 50 virksomheder. Den aktuelle portefølje tæller knap 40 selskaber samt 8 selskaber fra 2 porteføljer, som tidligere blev forvaltet af det nu opløste managementselskab Inventure Capital A/S. Vækstkapital fik overdraget forvaltningsopgaverne fra selskabet i tre nye virksomheder. Investeringerne tæller virksomheder inden for energi-, miljø- og sundhedsteknologi, it og onlinehandel og er placeret i hele landet. Tre af de nye virksomheder stammer fra innovationsmiljøerne. Opfølgningsinvesteringer Gennem de seneste år har behovet for opfølgningsinvesteringer været stigende pga. den økonomiske udvikling, der bl.a. har lagt et betydeligt pres på virksomhedernes indtjeningsevne og muligheder for at iværksætte driftsfinansierede udviklingsaktiviteter. I 2010 har opfølgningsinvesteringer i Vækstkapitals portefølje udgjort i alt 55,6 mio. kr. Herudover har virksomhederne hentet betydelige midler fra private investorer. PhotoSolar A/S stod for årets største kapitalrejsning i porteføljen med ny kapital på i alt 27 mio. kr. fra den hollandske investor SET Venture Partners og fra virksomhedens eksisterende investorer, Vækstfonden, Teknologisk Institut og Syddansk Teknologisk Innovation A/S. Nye investeringer I 2010 har vi foretaget ni nye direkte investeringer for et samlet beløb på 39,3 mio. kr., hvilket er en væsentlig stigning i forhold til i 2009, hvor vi investerede 7,2 mio. kr. i Exitter i 2010 For Vækstkapital bød 2010 på tre exitter. Kinesiske AAC Acoustic Technologies Holdings, Inc. købte REKORDTILBAGELØB FRA EXITTER I VÆKSTKAPITAL Vækstkapital deltog i to af årets største danske ventureexitter med Proxeon A/S og TPACK A/S. Dette bidrog til et samlet tilbageløb fra vores direkte investeringer på 142,9 mio. kr. Årets resultat for egenkapitalindskud samt udlån omfatter resultat af investeringer via Vækstkapital, det nu opløste Partnerkapital samt særlige enkeltengagementer og udgjorde et underskud på 0,2 mio. kr. Isoleret set gav Vækstkapitals investeringer et overskud på 30,1 mio. kr. 18

19 ca. en tredjedel af porteføljevirksomheden Kaleido Technology og erhvervede samtidig retten til at købe yderligere aktier i selskabet. Med den danske teknologi vil kineserne producere optiske linser til det globale marked for kameraer og vil i den forbindelse udnytte deres stærke relationer til bl.a. mobiltelefonproducenterne. Planen er at vokse og ansætte nye medarbejdere i Danmark. Vækstfonden trådte ud af ejerkredsen i forbindelse med opkøbet. TPACK A/S blev solgt til amerikanske AppliedMicro, Inc. for 37 mio. dollar. Med et stærkt moderselskab i ryggen får TPACK nye udviklingsmuligheder både her til lands og internationalt, og selskabets teknologi til effektiv transmission af data over telenet bliver udbredt i hele verden. I forbindelse med opkøbet trådte de hidtidige investorer, Novi A/S, Slottsbacken og Vækstfonden, ud af ejerkredsen. Vækstfonden var medejer af selskabet både via en aktiepost i venturefonden InnFond P/S, som blev opløst i 2009, og direkte via Vækstkapital. Proxeon A/S blev opkøbt af Thermo Fisher Scientific, Inc., som er et af verdens førende medico-selskaber. Selskabets aktiviteter i Danmark fortsætter ufortrødent, og Thermo Fisher Scientific har planer om at udvide i Odense, hvor Proxeon har hjemme. De hidtidige ejere, Vecata A/S, Syddansk Kapital K/S og Vækstfonden, trådte ud af ejerkredsen. SÆRLIGE BEGIVENHEDER Overtagelse af porteføljerne i Syddansk Kapital og INCUBA Venture I Managementselskabet Inventure Capital arbejdede frem til midten af 2010 på at etablere en ny venturefond som supplement til selskabets øvrige forvaltningsaktiviteter. Pga. finanskrisen og den efterfølgende uro lykkedes det ikke. I samarbejde med bestyrelserne og investorerne i venturefondene Syddansk Kapital og INCUBA Venture I overdrog Inventure Capital derfor forvaltningen af fondenes otte porteføljeselskaber til Vækstfonden. Som led i overdragelsen blev managing partner Jarne Elleholm fra Inventure Capital ansat i Vækstkapital. Vores engagement i Inventure Capital er i 2010 nedskrevet med 10,2 mio. kr. som følge af nedlukningen. 19

20 Ny pulje på 150 mio. kr. til vestdanske investeringer Regeringen afsatte i sit udspil Danmark i balance en investeringspulje på 150 mio. kr. kaldet Vestdansk Vækstkapital til investeringsaktivitet i Vestdanmark. Rammen er finansieret af midler fra globaliseringspuljen og fra Vækstfonden. Vækstfondens andel var oprindelig afsat til en vestdansk iværksætterfond, som det efter en udbudsrunde i foråret 2010 ikke lykkedes at etablere. Vækstkapital kan trække på puljen til investeringer, hvoraf den første kom i hus i november 2010, da Aarhus-virksomheden DITA Exchange ApS fik tilført i alt 7,0 mio. kr. i ny kapital. Etablering af afdeling i Vojens Som led i Danmark i balance og med henblik på at komme endnu tættere på virksomheder og samarbejdspartnere i Vestdanmark annoncerede Vækstfonden åbningen af et nyt kontor i Vojens. Afdelingen arbejder med alle Vækstfondens ydelser. Stig Poulsen er Vækstfondens nye områdedirektør i Vestdanmark og vil i samarbejde med det øvrige team i Vækstkapital foretage direkte investeringer i Vestdanmark, bl.a. med midler fra Vestdansk Vækstkapital. 137 sparringsforløb med Proof-of-Business Efter et offentligt udbud vandt CONNECT Denmark i november 2010 en ny toårig kontrakt om initiativet Proofof-Business, hvor erfarne erhvervsfolk yder rådgivning til udvikling af iværksætterprojekter og opstartsvirksomheder. I 2010 blev 341 virksomheder screenet, og 137 kom gennem intensive sparringsforløb. Med den nye kontrakt for 2011 og 2012 vil antallet af screeninger årligt ligge på ca. 400 og antallet af sparringsforløb på ca Den årlige bevilling til Proof-of-Business på 40 mio. kr. kommer fra globaliseringspuljen. CONNECT Denmark modtager 5 mio. kr. til at dække omkostningerne til sparringsforløbene, og Vækstfonden investerer den resterende kapital i virksomheder, som har fået et sparringsforløb. I 2010 har vi investeret i otte virksomheder med kapital fra Proof-of-Business. Overtog Partnerkapitals portefølje Vækstkapital overtog i efteråret 2010 forvaltningen af investeringsafdelingen Partnerkapitals virksomheder, da Vækstfondens bestyrelse besluttede ikke at videreføre Partnerkapitals særlige investeringsmodel med fokus på 20

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere