Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491."

Transkript

1 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om Betænkning fra fra Udvalget om om den lokale økonomi i folkekirken den Betænkning den lokale økonomi fra Udvalget i folkekirken om den Betænkning lokale økonomi fra Udvalget i folkekirken om Sammenfatning den lokale økonomi i folkekirken Sammenfatning Sammenfatning Kirkeministeriet Sammenfatning - August 2007 Kirkeministeriet - August 2007 Kirkeministeriet - August 2007 Kirkeministeriet - August 2007

2 Betænkning 1491 Folkekirkens lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken Sammenfatning Kirkeministeriet - August 2007

3 Betænkning 1491 Folkekirkens lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken Sammenfatning Udgivet af Kirkeministeriet august 2007 Tryk: Herrmann & Fischer ISBN

4 Indhold Forord... 5 Udviklingen i den lokale økonomi... 7 Medlemsprocent og kirkeskatteprocent... 7 Folkekirkens samlede økonomi... 9 Folkekirkens lokale økonomi En omkostningsbevidst folkekirke Administration Effektivt indkøb Energibesparelser Personale Ændring af den lokale organisering Samarbejde om det kirkelige liv Medlemmernes folkekirke Sognestrukturen Målsætning og prioritering Bedre anvendelse af ressourcerne Medlemmerne og kirken Kirken som arbejdsplads Stillingernes indhold Menighedsrådet som arbejdsgiver Uddannelses- og kursusbehov Ledelsesopgaven Økonomistyring i sogn og provsti Styrkelse af økonomistyringen Kirkegårdsdrift Disponering, budget og regnskab Kirkekassernes udgifter Kontoplan og budget- og regnskabsskemaer Disponeringsregler Kirke- og præstegårdskapitaler og stiftslån IT-anvendelse Udvalgets anbefalinger og forslag... 79

5 4

6 Forord I regeringsgrundlaget af 18. februar 2005 hed det i et afsnit om folkekirken bl.a.: Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal gennemføre en analyse af årsagerne til stigningen i de lokale udgifter til folkekirken. Udvalget skal fremkomme med forslag, bl.a. om ændring af regler og strukturer, der kan bidrage til at sikre bedre greb om udgiftsudviklingen. Udvalget om den lokale økonomi folkekirken blev nedsat den 28. september Udvalget har afgivet sin betænkning i sommeren Alle menighedsråd, provstiudvalg og stifter samt en række organisationer og institutioner m.fl. får et eksemplar af betænkningen. Samtidig udgives denne sammenfatning af udvalgets analyser, overvejelser, forslag og anbefalinger. Alle medlemmer af menighedsråd og provstiudvalg m.fl. får et eksemplar af sammenfatningen, således at de har gode muligheder for at sætte sig ind i resultaterne af udvalgets arbejde og deltage i en debat om dem. Udvalget blev i kommissoriet anmodet om at have fokus på fem emner: 1. Den lokale økonomis udvikling Udvalget skulle analysere udviklingen og så vidt muligt gøre rede for årsagerne til de senere års udgiftsvækst. 2. Den lokale økonomis styringsgrundlag Udvalget skulle gøre rede for de eksisterende regler, regnskabs- og budgetskemaer samt konteringsvejledning og IT-understøttelse af den lokale økonomifunktion. Udvalget skulle desuden fremsætte forslag til ændringer af den lokale økonomis styringsgrundlag. 3. Decentralisering og gennemsigtighed Udvalget skulle bl.a. belyse, hvordan man lokalt arbejder med at prioritere ressourcerne og sikre, at man får mere for pengene i folkekirken hvordan det sikres, at de økonomiske beslutninger i menighedsråd og provstiudvalg træffes på et veldokumenteret grundlag hvordan man kan forbedre grundlaget for forvaltningsrevision af de lokale kirkelige kasser om et særskilt regnskab for kirkegårdsdrift kan bidrage til en bedre styring af den lokale økonomi. 5

7 4. En omkostningsbevidst folkekirke Udvalget skulle bl.a. gøre rede for, hvordan omkostningsbevidstheden i den daglige forvaltning kan øges, herunder folkekirkens indkøb grundlaget for kirkefunktionærernes stillingsstruktur og lønudvikling muligheden for besparelser gennem samarbejde mellem sognene om stillinger og øvrige driftsudgifter beskrive igangværende initiativer, give eksempler på bedste praksis og komme med forslag til nye stordrifts- og samdriftsinitiativer. 5. Medlemmernes folkekirke Udvalget skulle komme med forslag til, hvordan folkekirken kan anvende ressourcerne, hvor de gør mest gavn i forhold til kirkens kerneopgaver, således at folkekirken kan blive bedre til at møde de udfordringer, den står over for, og til at løfte sin opgaver under nye vilkår. Udvalgets sekretariat er forestået i fællesskab af Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd. Udvalgets analyser og overvejelser, forslag og anbefalinger præsenteres i denne sammenfatning under følgende overskrifter: Udviklingen i den folkekirkelige økonomi En omkostningsbevidst folkekirke Medlemmernes folkekirke Kirken som arbejdsplads Økonomistyring i sogn og provsti Disponering, budget og regnskab Sidst i sammenfatningen er der en samlet oversigt over udvalgets anbefalinger og forslag. 28. juni 2007 Johannes Jacobsen, formand for udvalget Kaj Bollmann, generalsekretær i Kirkefondet Kurt Viggo Andersen, formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder Kirsten Moesgaard, formand for Løgumkloster menighedsråd Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Andersen, medlem af forretningsudvalget i Landsforeningen af Menighedsråd Leif Arffmann, formand for Danmarks Provsteforening Grete Bøje, medlem af bestyrelsen i Danmarks Provsteforening Jacob Heinsen, departementschef i Kirkeministeriet. 6

8 Udviklingen i den lokale økonomi Der verserer mange myter om folkekirkens økonomi. På den ene side er der myter om, at folkekirken er kendetegnet ved ødsle menighedsråd, der betaler 3 mio. kr. for renoveringen af en stump kirkegårdsmur og bygger palæagtige sognegårde. På den anden side er der myter om årlige besparelser på budgetterne og økonomisk hårde tider i folkekirken. De førstnævnte myter florerer navnlig i medierne og offentligheden, de sidstnævnte navnlig blandt menighedsrådsmedlemmer. Man kan godt finde eksempler på både det ene og det andet, men som den følgende gennemgang viser, er der ikke grundlag for at se disse eksempler som typiske for hele folkekirken. Når sådanne myter har kunnet florere uhindret, skyldes det ikke mindst en mangel på gode beskrivelser af, hvordan pengene faktisk bliver brugt i folkekirken. I dette afsnit kortlægges udviklingen i folkekirkens økonomi fra 1988 til Og for perioden siden 1996, hvor der et bedre datagrundlag, er det også muligt at se nærmere på, hvilke formål pengene bliver brugt på. Medlemsprocent og kirkeskatteprocent Folkekirkens medlemsandel er i perioden faldet med knap 1/2 procentpoint om året, jf. figur 1. Cirka 1/3 af faldet i medlemsandelen skyldes faldende medlemstal, mens 2/3 skyldes befolkningsvækst af borgere, som ikke er eller bliver medlemmer af folkekirken. Figur 1. Folkekirkens medlemstal og medlemsandel ,0 95 5,5 90 Mio. 5,0 85 Procent Medlemmer Befolkning 4,5 4, Andel (højre akse)

9 Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent er blevet sat betydelig op i løbet af perioden, jf. figur 2. Fra 0,79 % i 1988 til 0,87 % i I 2007 er den sat yderligere op til 0,88 %. Figur 2. Kirkeskatteprocenten ,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0, Kirkeskatteprocent Kirkeskatteprocenten er ikke kun et udtryk for folkekirkens økonomi, men også for ændringer i skattelovgivningen, som har påvirket udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten. Samlet set er udskrivningsgrundlaget steget i reale kroner i perioden, men folkekirkens udgifter er steget endnu mere. Derfor er kirkeskatteprocenten blevet sat op. Men ændringerne i skattelovgivningen, herunder skattereformen i 1994, hvor udskrivningsgrundlaget blev udvidet markant, og justeringen af skattesystemet i 1999, som indebar en reduktion af udskrivningsgrundlaget, kan være med til at forklare bulerne på kurven. Det er klart, at en udvikling, hvor medlemstallet og medlemsandelen går ned, mens kirkeskatteprocenten sættes op, ikke bare kan fortsætte. For på et tidspunkt bliver kirkeskatteprocentens størrelse i sig selv en grund til, at folk melder sig ud, og så er folkekirken inde i en ond cirkel. Der er derfor god grund til at se nærmere på udviklingen i folkekirkens udgifter og på årsagerne til denne udvikling. 8

10 Folkekirkens samlede økonomi Folkekirkens samlede udgifter er opgjort i faste priser i 2006 pris- og lønniveau steget fra 5,1 mia. kr. i 1988 til 6,3 mia. kr. i 2006, jf. figur 3. Det er en samlet realvækst på 23 % og svarer til en gennemsnitlig årlig realvækst på 1,2 %. Når stigningen er opgjort som realvækst betyder det, at der er taget hensyn til de årlige stigninger i priser og lønninger. En real stigning betyder derfor flere ansatte, øgede stillingskvoter, flere læs perlegrus osv. Figur 3. Folkekirkens samlede udgifter fordelt på lokale kasser, fællesfonden og staten , 2006 pris- og lønniveau 7,0 6,0 Mia. kr priser 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Staten Fællesfonden Lokale kasser Er denne stigning stor eller lille? Det afhænger af, hvad man sammenligner med. Stigningen i udgifter pr. medlem svarer nogenlunde til væksten i bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, jf. figur 4 (næste side). Det vil sige, at folkekirken i hele perioden udgør en nogenlunde konstant andel af den samlede økonomiske aktivitet for så vidt angår folkekirkens medlemmer. Folkekirkens udgifter er steget mere end privatforbruget og cirka lige så meget som det offentlige forbrug, dvs. den offentlige serviceproduktion i form af undervisning, sundhedsydelser, børnepasning osv. 9

11 Figur 4. Folkekirkens udgifter pr. medlem sammenholdt med BNP, privat og offentligt forbrug pr. indbygger , løbende priser Indeks 1988= Folkekirken BNP Offentligt forbrug Privat forbrug Men man kan også sammenligne udviklingen i kontingentet til folkekirken med udviklingen i de andre varer og tjenesteydelser, som folk bruger deres penge på, jf. figur 5. Figur 5. Kirkeskat pr. medlem og forbrugerprisindekset, Indeks 1988= Kirkeskat pr. medlem Forbrugerprisindeks

12 Kirkeskatten pr. medlem, som er den gennemsnitlige pris på et medlemskab af folkekirken, er i perioden 1988 til 2006 steget med 110 %, mens forbrugerpriserne er steget med 49 %. Prisen på medlemskab af folkekirken er således steget mere end dobbelt så meget som priserne på varer og tjenesteydelser. Dette er ikke nødvendigvis noget problem, især ikke hvis medlemmerne også oplever, at de har fået et tilsvarende større udbytte af at være medlemmer af folkekirken. Men når prisen for medlemskabet hvert år stiger ca. 2 % mere end forbrugerpriserne, kan man tillade sig at konkludere, at denne udvikling kan vise sig at være problematisk, med mindre medlemmerne hvert år relativt set værdsætter medlemskabet af folkekirken 2 % højere. Folkekirkens lokale økonomi De lokale kasser har i perioden 1988 til 2006 udvist en gennemsnitlig realvækst på 1,3 % om året. Væksten i de lokale kassers udgifter har altså været præcis af samme størrelse som væksten i folkekirkens samlede udgifter. Men de lokale kasser udgør også ca. 3/4 af folkekirkens samlede udgifter. Tallene viser, at der på nær enkelte år ikke har været foretaget egentlige besparelser i den lokale økonomi. Tværtimod har der været en solid real udgiftsvækst på samlet 25 % over hele perioden, jf. figur 6. Figur 6. De lokale kassers lønninger, øvrige driftsudgifter og anlægsinvesteringer , 2006 pris- og lønniveau 6,0 5,0 Mia.kr priser 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Anlægsinvesteringer Øvrige driftsudgifter Lønninger 11

13 Stigningen i de samlede udgifter dækker over en endnu kraftigere stigning i driftsudgifterne og et direkte fald i anlægsinvesteringerne. Realvæksten i driftsudgifterne har udgjort i gennemsnit 2,0 % om året svarende til 42 % i alt over perioden Det er ikke mindst de reale lønudgifter til kirkefunktionærer, der er steget i perioden, nemlig med 45 % realt over den samlede periode, svarende til 2,1 % realt om året. I perioden siden slutningen af 1990 erne, hvor de samlede udgifter er holdt nogenlunde i ro, er stigningen i lønudgifterne fortsat, men nu finansieret ved en reduktion af anlægsinvesteringerne. De reale lønudgifter til præster er til sammenligning steget med 4 % i samme periode, jf. figur 7. Figur 7. Lønninger fordelt på kirkefunktionærer og præster (inkl. provster og biskopper), , faste priser Indeks 1988= Kirkefunktionærer Præster For perioden 1996 til 2006 findes der data for udgiftsudviklingen på de enkelte hovedkonti. For driftsudgifterne kan lønningerne opdeles på henholdsvis kirkegård og kirke mv., og de øvrige driftsudgifter kan opdeles på en række formål, jf. figur 8 (næste side). 12

14 Figur 8. De lokale kassers driftsudgifter , 2006 pris- og lønniveau 1400 Mio.kr priser Løn, kirke m.v. Løn, kirkegård Kirke m.v. Kirkegård Præstebolig Administration Kirkelige aktiviteter Lønudgifterne til ansatte på kirkegården er i perioden steget med i gennemsnit 1,6 % realt om året. Et forhold, der trækker i retning af stigende lønudgifter på kirkegården, er, at gravstedsvedligeholdelse i stadig mindre grad varetages af familien selv, men i stedet varetages af kirkegården gennem en ét- eller flerårig vedligeholdelsesaftale. De øgede indtægter fra vedligeholdelsesaftalerne kan dog ikke dække de øgede udgifter. Der sker også en øget mekanisering af arbejdet på kirkegården med anvendelse af gravemaskiner til gravning af grave, anvendelse af løvsugere og minilastere, indførelse af automatiske ringeanlæg mv. Samtidig er antallet af døde faldet 10 %, og kremeringsprocenten er steget. Alle disse faktorer burde trække i retning af et faldende timeforbrug på kirkegårdene. Samlet set er det derfor vanskeligt at se begrundelserne for denne udgiftsstigning. Lønudgifterne til kirkens øvrige ansatte (dvs. ansatte uden for kirkegården) er dog steget endnu mere, nemlig med i gennemsnit 2,3 % realt om året. Den øgede ansættelse af sognemedhjælpere kan forklare cirka en fjerdedel af stigningen i lønudgifterne til øvrige ansatte. Dette afspejler blandt andet, at menighedsrådene har prioriteret den kirkelige undervisning, herunder særligt undervisningen af minikonfirmander (dåbsoplæring). Hvis der ses bort fra stigningen i antallet af sognemedhjælpere, har udgiftsstigningen for kirkens 13

15 øvrige ansatte ligget omtrent på niveau med stigningen for ansatte på kirkegården, nemlig 1,9 % realt om året. Man kan således ikke se nogen effekt af indførelsen af den elektroniske kirkebog, som ellers har effektiviseret arbejdet med personregistreringen med % fra 2004 og frem. Anlægsinvesteringerne er faldet med i gennemsnit 4 % om året fra 1996 til 2005, jf. figur 9. Det er primært anlægsudgifterne til kirke mv., som også omfatter sognegårde, der er faldet. Omtrent en tiendedel af dette fald kan tilskrives lavere aktivitet inden for nybyggeri af kirker, mens resten må vedrøre faldende udgifter til nybyggeri af sognegårde samt større vedligeholdelsesarbejder på kirken, men fordelingen kan desværre ikke belyses nærmere ud fra de foreliggende data. Figur 9. De lokale kassers anlægsinvesteringer , 2006 pris- og lønniveau Mio. kr priser Kirke m.v. Præstebolig Kirkegård 14

16 En omkostningsbevidst folkekirke Omkostningsbevidsthed handler om, hvordan man får mest kirke for pengene. Hver krone, der er sparet ved mindre administration, bedre indkøb, samarbejder m.m., kan anvendes på områder, som menighedsrådet særskilt prioriterer. Der er tale om en proces, der aldrig slutter, men hvor man hele tiden skal vurdere, om det kan gøres bedre. I dette afsnit er der samlet en række eksempler, der afspejler omkostningsbevidsthed i folkekirken. I mange tilfælde ved at menighedsråd arbejder sammen om at løse de praktiske opgaver. Når der spares penge, giver det frihed til at prioritere nye muligheder eller nedsætte den lokale ligning. Eksemplerne viser, at der altid findes et menighedsråd et eller andet sted i landet, der har fundet en ny måde at spare penge på. En mere omkostningsbevist folkekirke handler derfor ikke så meget om at finde på nye spareforslag som at få bredt den gode praksis, der findes rundt omkring i folkekirken, ud til alle sogne i landet. Eksemplerne er samlet under seks temaer: administration, effektivt indkøb, energibesparelser, personale, den lokale organisering og kirkelige aktiviteter. Administration Det må være en klar målsætning, at der ikke skal bruges mere end det nødvendige på administration, så der kan frigøres ressourcer til kirkens egentlige formål. Sognene bruger i dag 12 % af personaleudgifterne på administration (eksklusive personregistrering, men inklusive honorering af menighedsrådsmedlemmerne). Det omfatter blandt andet økonomiforvaltning og personaleadministration. Økonomiforvaltning Økonomiforvaltningen er en af de væsentligste administrative opgaver for menighedsrådet. Samlet anvendes der knap 100 mio. kr. på at forvalte de lokale kassers samlede udgifter på 4,6 mia. kr. Efter den seneste ændring af menighedsrådsloven skal der altid vælges en kasserer blandt menighedsrådets medlemmer. Den valgte kasserer har på menighedsrådets vegne den daglige indsigt i sognets økonomi og har ansvaret for, at økonomiforvaltningsopgaverne udføres korrekt. Kassereren kan godt selv varetage den daglige bogføring, men menighedsrådet kan også beslutte, at bogføringen skal udføres af en af kirkefunktionærerne eller placeres hos en ekstern part, f.eks. et revisionsfirma eller en regnskabsmedarbejder, der er ansat i provstiet. 15

17 Et eksempel fra Fredericia Provsti, jf. boks 1, viser, at der kan spares op mod halvdelen af udgifterne ved at samle og udlicitere bogføringen. Det ændrer ikke på menighedsrådets ansvar for budget og regnskab eller beslutningerne om, hvad pengene skal bruges til, at bogføringen nu varetages af et revisionsselskab. Men det sikrer, at de grundlæggende bogførings-, betalings- og regnskabsopgaver løses så effektivt som muligt. Boks 1. Samarbejde om bogføring i Fredericia Provsti I Fredericia Provsti er fem menighedsråd (Christians, Pjedsted, Bredstrup, Lyng og Erritsø) gået sammen om en fælles aftale om bogførings- og regnskabsfunktionerne. Sognene har tilsammen ca indbyggere. Der er indgået en aftale med et revisionsselskab om varetagelse af opgaven. Aftalen betyder: at der konteres og foretages bogføring 1-2 gange ugentligt ud fra bilag og kontoudtog fra bank at firmaet påser, at alle bilag er attesteret af de personer, der har modtaget ydelsen, samt af den person, der er valgt af menighedsrådet dertil at firmaet foretager regningsbetaling for den enkelte kirkekasse at der udarbejdes kvartalsrapport som sammenholdes med budgettet at der foretages årsafslutning af regnskab at der indberettes løn til lønsystemet. Lønfunktionen foretages fortsat af den enkelte kirkekasse, men kan for en beskeden merydelse overtages af firmaet. Menighedsrådene har derudover fortsat en kasserer, der fungerer som kontaktperson til firmaet. Udgiften er nu kr. Det vurderes, at der er tale om en besparelse på mindst kr. årligt. Der er stor tilfredshed med ydelsen i alle menighedsrådene. Det er provstiudvalgets mål at samle bogførings- og regnskabsfunktionerne for alle kasser i provstiet. At samle bogføringen hos en ekstern part handler ikke kun om at spare penge, men også om at opnå en større ensartethed i opgaveløsningen og en større sikkerhed. For det betyder, at menighedsrådet ikke skal tænke på, hvad der sker ved sygdom, ferie eller stillingsskifte. I Fredericia Provsti er der nu nedsat et udvalg, der skal se på, hvordan man kan samle bogføringen for alle kasser i provstiet. En mulighed er at samle 16

18 alle kasser hos én ekstern leverandør. En anden mulighed er at oprette et fælles regnskabskontor med en fuldtidsansat regnskabsmedarbejder i tilknytning til et fremtidigt centralt placeret provstikontor. Udvalget skal anbefale, at menighedsrådene samler bogholderi- og regnskabsfunktionerne for de lokale kasser enten gennem et fælles udbud til en ekstern leverandør eller ved oprettelse af et fælles regnskabskontor for provstiet. Det vil både kunne give besparelser og en større sikkerhed i kirkekassens regnskab. Kompetencerne i forhold til kirkekassens økonomi ligger naturligvis fortsat hos menighedsrådet, selv om bogholderiet samles, og den valgte kasserer har ansvaret for at følge med i regnskabet og løbende orientere menighedsrådet. Administrative fællesskaber Det vil ofte være en fordel at samle flere administrative funktioner under samme tag, da det er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og mulighed for at dele kontorfaciliteter. Der vil samtidig være bedre mulighed for at hjælpe hinanden på tværs af faggrænser og skabe et godt fagligt miljø. Boks 2. Samling af kirkekontorer i Herning Herning by betjenes i dag af to kirkekontorer, et ved Herning Kirke og et ved Sct. Johannes Kirke. Det førstnævnte kontor er en sammenlægning af Herning, Fredens og Hedeager sognes kirkekontorer. Ved at oprette et fælles kontor har sognene opnået en besparelse. Der er planer om lægge kontoret sammen med kontoret ved Sct. Johannes Kirke, så borgerne i Herning fremover kun skal betjenes af ét kirkekontor. Dette vil yderligere betyde sparede personaleudgifter. En samling af kirkekontorerne i byerne kan være med til at gøre det muligt at indhøste den tidsbesparelse på % af registreringsopgaven, som indførelsen af den elektroniske kirkebog har medført. Der kan også findes inspiration at hente i kommunale og statslige erfaringer med at etablere administrative fællesskaber på tværs af institutioner. Ud fra erfaringerne har udvalget opstillet en række anbefalinger til, hvordan man skaber et fællesskab om for eksempel bogholderi- og regnskabsopgaverne. Lønudbetaling Lønudbetaling i folkekirken foregår i dag primært via Folkekirkens Lønsystem (FLØS), der er gratis at bruge for menighedsrådene. Det er imidlertid ikke obligatorisk at bruge systemet, og en del menighedsråd bruger et andet lønsystem til beregning og/eller udbetaling af løn. Det skyldes ikke mindst, 17

19 at FLØS i starten led af forskellige børnesygdomme, som gjorde det vanskeligt at bruge systemet. Derfor valgte mange menighedsråd FLØS fra og besluttede at anvende andre systemer. I dag fungerer systemet godt, og da FLØS er gratis at anvende for menighedsrådene, er der en besparelse af hente, ved at alle går over til FLØS. Lønudbetalingen for præster blev for to år siden flyttet fra statens lønsystem til FLØS. Det er svært at se, hvorfor menighedsråd skal bruge penge på noget, som de kan få gratis. Hertil kommer, at hvis FLØS kommer til at dække alle kirkefunktionærer, så bliver det muligt at få bedre informationer om lønforholdene i folkekirken. Det forhold, at der ikke er en fuld dækkende lønstatistik, giver i dag problemer for både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden ved overenskomstforhandlingerne. Der bør derfor i alle tilfælde ske rapportering af relevante løndata til FLØS. Effektivt indkøb Effektiviseret indkøb kan forbedre økonomien, uden at aktiviteterne påvirkes. Erfaringer fra folkekirken på landsplan har vist, at effektivt indkøb indeholder et væsentligt potentiale. Det gælder indkøb af IT, som er samlet i folkekirkens IT-kontor. Et andet eksempel er revisionen af de lokale kasser, der udbydes i EU-udbud stiftsvis. Her opnår man en ensartethed i revisionen ved at lade 2-3 revisionsfirmaer varetage revisionen af de lokale kasser inden for hvert stift, samtidig med at man opnår en besparelse ved at købe opgaven samlet ind. Ordningen blev indført i midten af 1980 erne og er gradvist blevet billigere. Et tredje område er folkekirkens forsikringer, hvor arbejdsskade-, ansvars- og tingskadeforsikring købes samlet ind. Folkekirken er selvforsikrende på tingskader, men har tegnet forsikring i to forsikringsselskaber for henholdsvis arbejdsskade og ansvar. Det seneste EU-udbud af folkekirkens forsikringer indebar en mærkbar besparelse i forhold til det forrige udbud af opgaverne. Boks 3. Fælles indkøb af fastnettelefoni Menighedsrådene kan indkøbe fastnettelefoni via IT-kontoret med henblik på at udnytte en fælles rabataftale. Rabatordningen betyder en besparelse på kr. i gennemsnit for de 800 sogne, der benytter sig af den. Det koster imidlertid også penge at købe effektivt ind, og IT-kontoret bruger ca. et halvt årsværk på at forvalte telefonaftalen. 18

20 Anvendelse af indkøbsaftaler Inden for staten har en øget fokusering på indkøbsaftaler ført til besparelser på op til 40 % ved indgåelse af bindende indkøbsaftaler. Hvis folkekirken skal omfattes af statens aftaler, forudsætter det imidlertid en fælles administration af indkøbet, og det er nok kun en realistisk mulighed på enkelte områder. Det er imidlertid også muligt at effektivisere indkøbet, uden at det behøver at ske gennem bindende aftaler. Det kan blandt andet ske ved anvendelse af rammeaftalerne i Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). For at kunne anvende de rammeaftaler, der er indgået af SKI, skal brugerne være oprettet i SKI s system. I foråret 2006 organiserede Kirkeministeriet en samlet oprettelse, der betød, at alle sogne og provstier er oprettet som brugere. Menighedsråds og provstiers anvendelse af disse rammeaftaler har imidlertid hidtil været yderst begrænset. En oplagt mulighed for at effektivisere indkøbet er at anvende SKI s rammeaftaler på alle relevante områder. Der er imidlertid også behov for at effektivisere indkøbet på områder, der ikke er omfattet af de centrale aftaler. Det behøver ikke alene at være besparelser, der driver værket. Det kan også være ønsket om bedre leveringssikkerhed eller bedre kvalitet, jf. boks 4. Boks 4. Fælles indkøb af blomster ved Garnisons Kirkegård Frem til 1990 indkøbte den enkelte kirkegård selv stedmoderblomster og begonier. Stedmoderblomsterne kostede kr. 2,10 pr. stk. og begonierne kr. 2,50 pr. stk. I 1991 tog Garnisons Kirkegård initiativ til at koordinere indkøbene. I første omgang med tre andre kirkegårde, men senere med en del flere. Fællesindkøbet omfatter i dag 22 kirkegårde fra Haslev i syd til Helsingør i nord. Der indkøbes ca sommerblomster årligt til en pris, der næsten svarer til prisen i Stedmoderblomsterne koster kr. 2,35 pr. stk., og begonierne koster fortsat kr. 2,50 pr. stk. Fællesindkøbet startede ikke for at spare penge, men for at få leveringssikkerhed og kvalitet. Det viste sig hurtigt, at man med samlet indkøb opnår direkte handelskontakt hos producenten, hvilket sikrer både en god pris og en god kvalitet. Garnisons Kirkegård står i dag som grossist og formidler videre for de enkelte kirkegårde. Der er stor tilfredshed med kvaliteten og med at have opnået leveringssikkerhed, samtidig med at priserne ikke har fulgt den almindelige prisudvikling. 19

21 En bedre indkøbspolitik handler om at høste lavthængende frugter og spare dér, hvor det ikke gør ondt. Men et mere effektivt indkøb kræver en fokuseret indsats. Man kommer ikke uden om, at det kræver ressourcer at spare penge på indkøb! Det er nødvendigt, at der er nogen, der tager ansvaret for at sikre et mere effektivt indkøb. Det gælder i det enkelte sogn, men der er også behov for, at sognene inden for provstiet på budgetsamrådene vurderer, om der er områder, hvor der med fordel kan indføres fælles indkøb, og udpeger en person til at være ansvarlig for, at disse indkøb gennemføres. På nogen områder kan det være relevant at koordinere indkøb for hele stiftet, jf. boks. 5. Boks 5. Fælles indkøb af gas i Fyens Stift I Fyens Stift er der for nylig indgået aftale med DONG-energy om levering af naturgas til samtlige menighedsråd i Fyens Stift. Kontrakten er bindende i 24 måneder. Prisen afhænger af, hvor mange menighedsråd der tilmelder sig. Der kan imidlertid imødeses en anseelig rabat. Fyens Stift har anslået en besparelse på ca. 3,0 mio. kr., hvis alle menighedsråd tilmelder sig. I mange tilfælde er det en forudsætning for, at der kan opnås en attraktiv pris, at aftalen er forpligtende for de deltagende menighedsråd. Det kan derfor være nødvendigt, at menighedsrådene går aktivt ind og giver et forpligtende forhandlingsmandat i stedet for blot at indtage en vent-og-se holdning. Udvalget skal anbefale, at menighedsrådene prioriterer et effektivt indkøb. På relevante indkøbsområder kan det ske ved at indgå et forpligtende samarbejde inden for provsti eller stift. Anlægs- og renoveringsarbejder Det er vanskeligt at styre større anlægs- og renoveringsarbejder. Det gælder styringen af byggearbejdet som sådan og i særdeleshed styringen af udgifterne. Undertiden hører man rygter om, at håndværkere opererer med en særlig folkekirke-pris på byggearbejder - og det er ikke nogen rabat-pris! Der er derfor vigtigt, at menighedsrådene har god rådgivning i forbindelse med anlægs- og renoveringsarbejder, som ofte er komplekse og teknisk krævende. Der er krav i lovgivningen om, at større arbejder ved en kirke skal projekteres og ledes af en arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger. Baggrunden for dette krav er hensynet til de store kulturværdier, som folkekirkens bygninger repræsenterer. En god arkitekt kan også være god til at styre håndværkere, projekt og byggeudgifter. Men arkitekthonoraret kan også i sig selv skabe usikkerhed om udgifterne, navnlig hvis det udgør en andel af de 20

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE 1 2 forord VED KIRKEMINISTER BERTEL HAARDER Indledningsvis vil jeg benytte denne lejlighed til at udtrykke min respekt for det store arbejde og engagement,

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Velkommen til minikonference om projekt. Mere kirke for pengene

Velkommen til minikonference om projekt. Mere kirke for pengene Velkommen til minikonference om projekt Mere kirke for pengene Program for minikonferencen Formål med minikonferencen? Hvordan virker webkataloget www.merekirke.dk? Herunder hvordan har sogne fået mere

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7918 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4.

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6, Fredericia Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale Sag: Logo til

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

KIRKE FOR ALLE. Model for den lokale økonomi i Viborg Domprovsti. 2015 version 1.0

KIRKE FOR ALLE. Model for den lokale økonomi i Viborg Domprovsti. 2015 version 1.0 KIRKE FOR ALLE Model for den lokale økonomi i Viborg Domprovsti 2015 version 1.0 Udarbejdet af projektgruppen med følgende medlemmer: Jens Erik Larsen, provstiudvalgsformand, Viborg Oda Thomsen, provstiudvalgsmedlem,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Ligeledes drøftede vi kirkepersonalesamarbejde ved kirkelige handlinger sognene imellem.

Ligeledes drøftede vi kirkepersonalesamarbejde ved kirkelige handlinger sognene imellem. Visionsdag Åbenraa Provsti. Gruppe 3. Samarbejde mellem sogne, kontaktpersoner, kirkeværge og faggrupper på kirkegård og i kirken. Graver Jes Iversen Rise, Graver Steen Jensen Åbenraa Kontaktperson Rosmarie

Læs mere

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag.

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag. Kirkeministeriet km@km.dk Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne Landsforeningens

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion v/ Inge Lise Pedersen 1 Hvad handlede det om? Ansættelse af provster Provstens kompetence, specielt ledelseskompetence Provstiudvalgets kompetence

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Kasserer. Evt. dato med mere

Kasserer. Evt. dato med mere Kasserer Evt. dato med mere Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv m.v. Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune ÅRSBUDGET 215 for Fredericia Kirkegårde under i i Fredericia Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 1 214 Carsten Kjær Jørgensen menighedsrådsformand

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv.

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Mødepunkt Beslutning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

ÅRSBUDGET for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 71891 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hulsig Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hulsig Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Hulsig Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor I det følgende og i daglig tale anvendes Regnskabskontoret som benævnelse for samarbejdet mellem menighedsråd i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 787 CVR-nr. 817919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016.

MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016. MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016. Til stede: Hanne Larsen, Asaa, Karen-Marie Kristensen, Melholt, Uffe Skøttrup, Jerslev-Hellum- Mylund, Rune Thomassen, Dronninglund-Dorf og PU, Torben Sanden,

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gram Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gram Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Gram Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 8919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Besigtelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere