Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab"

Transkript

1 Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj

2 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Anvendte forkortelser Målgruppe Præsentation af KriLind ApS KriLind ApS s historie Familien Forventning til generationsskifte Generationsskiftets første fase Indledende overvejelser Planlægning Klargøring af selskabet til overdragelse Valg af generationsskiftemodel Klargøring/slankning af virksomheden Skattefri eller skattepligtig aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Fordele og ulemper Skattefri aktieombytning Skattefri aktieombytning med tilladelse Skattefri aktieombytning uden tilladelse Skattepligtig eller skattefri spaltning Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Værdiansættelse af unoterede aktier Interesseforbundne vs. Uafhængige parter Cirkulære og cirkulære Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter Fast ejendom Unoterede aktier/anparter i associerede- eller dattervirksomheder Goodwill og andre immaterielle aktiver Udskudt skat Andre forhold cirkulære om værdiansættelse af goodwill Grundlag for beregningen Regulering af de enkelte år Vægtet gennemsnit af resultatet Korrektion for udviklingstendens Driftsherreløn Forrentning af virksomhedens aktiver Kapitalisering LLV ; S.F om værdiansættelse af fast ejendom Beregnet handelsværdi med udgangspunkt i cirkulære og

3 5.3 - Cirkulære nr. 185 af 17/ om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning Værdiansættelse af efter cirkulære 185 af 17/ Valg af generationsskiftemodel Overdragelse af aktier Køb af aktier via holdingselskab Overdragelse med succession Overdragelse uden gaveelement Overdragelse med gaveelement Opdeling i forskellige aktieklasser (A/B modellen) Valg af generationsskiftemodel Successiv overdragelse med gaveelement Konsekvenser for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet A/B-modellen Konsekvens for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet Omstruktureringsmodeller Spaltning Konsekvenser for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet Aktieombytning Konsekvenser for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet Valg af model (delkonklusion) Konklusion Litteraturliste...54 Bilag Bilag

4 1.0 - Indledning Begrebet generationsskifte dækker over den handling, hvor formue overdrages fra den ældre- til den yngre generation eller til en tredjemand. Et generationsskifte fylder som regel meget i en virksomhed og er forbundet med mange overvejelser og svære beslutninger. Den grundlæggende overvejelse virksomhedsejeren skal starte med at laver er, at tage stilling til om han er parat til at træde tilbage og lade yngre kræfter komme til. Såfremt ejeren mener det er ved, at være på tide at der kommer nye kræfter til skal der foretages en analyse af virksomheden for at fastslå om den egner sig til at blive generationsskiftet. Man bør som udgangspunkt ikke gå videre med et generationsskifte, hvis det viser sig at virksomheden ikke egner sig til at blive generationsskiftet. Resultatet er i langt de fleste tilfælde at virksomheden lider en langsom død. En af årsagerne til at en virksomhed ikke er egnet til et generationsskifte kunne være, at hele forretningsgrundlaget, hviler på virksomhedsejerens relationer og at dette vil bortfalde i det øjeblik ejeren er væk. En anden mulighed kan være, at generationsskiftet påtænkes til en personkreds som ikke evner at viderefører virksomheden. I sådanne tilfælde ville et salg til tredjemand være a foretrække. Det seneste tidspunkt for et generationsskifte er ved ejerens død. Oftest vælges det dog, at gennemfører et generationsskifte i forbindelse med at ejeren går på pension. Ejeren har ofte et ønske om at se sit livsværk blive ført videre af den yngre generation. En anden begrundelse for at påbegynde et generationsskifte, kunne være et ønske om at få noget mere fritid nu hvor man har nået pensionsalderen. I mange tilfælde har virksomhedsejeren brugt alt sin ledige tid på virksomheden og ønsker nu, at kunne nyde sit otium vel vidende at virksomheden er i gode hænder. Det vigtigste aspekt i et vellykket generationsskifte er planlægningen og de processer der foregår i den forbindelse. Et generationsskifte bør påbegyndes så tidligt som muligt og kan i teorien påbegyndes allerede ved stiftelsen af selskabet. Kun ved at påbegynde skiftet i god tid kan man sikre at alle aspekter bliver drøftet. En anden faktor for et vellykket generationsskifte er, hvorvidt den eller de påtænkte overtagere evner at videreføre virksomheden. I mange tilfælde har den nye generation ikke de fornødne kvalifikationer til at videreføre virksomheden eller måske ønsker de bare ikke at overtage, men føler sig presset til at overtage. 4

5 Udviklingen er således at færre og færre vælger sammen erhverv som deres forældre eller bedsteforældre, hvorfor man i højere grad oplever, at virksomhederne overdrages til nære medarbejdere eller til tredjemand. 5

6 1.1 - Problemformulering Der er i forbindelse med et generationsskifte en mængde overvejelser og mulige løsningsmodeller som de involverede parter står over for og som der skal tages stilling til. Det er derfor opgavens henseende, at redegøre for de forskellige generationsskiftemodeller samt hvilke fordele- og ulemper der er ved de enkelte modeller. Der ønskes yderligere at gives at indblik i hvilke overvejelses- og planlægningsmæssige forhold der er i forbindelse med et generationsskifte. Der vil i besvarelsen blive lagt vægt på både de skatteretslige og de skattemæssige forhold samt konsekvenserne ved valg af de enkelte modeller. Opgaven vil besvare følgende spørgsmål: Hvilke indledende overvejelser skal der laves inden gennemførelsen af et generationsskifte? Hvordan værdiansættes virksomheden? Hvilke modeller for et generationsskifte kan de involverede parter vælge imellem? Hvilken model vil være mest gunstig i den givende situation? Hvad er de personlige, skatteretslige og skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte? Der er til brug for løsningen af opgaven konstrueret et fiktivt selskab som vil blive brugt til, at gennemgå værdiansættelse samt modeller for et generationsskifte. 6

7 1.2 - Afgrænsning Formålet med opgaven er omtalt i problemformuleringen. For at præciserer emnet yderligere er det fundet hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: Det er muligt at foretage generationsskifte i alle typer af virksomheder. Denne opgave vil dog alene beskæftige sig med overdragelse af unoterede aktier. Der vil udelukket henvises til dansk lovgivning i opgaven da alle involverede parter er fuldt skattepligtige i Danmark. Opgaven vil kun beskæftige sig med modeller som er relevante for den aktuelle virksomhed. Opgaven vil kort omhandle de bløde værdier i et generationsskifte, men vil ikke uddybende gennemgå processen omkring dette. Det antages at generationsskiftet gennemføres mens alle parter er i levende live. Der vil derfor ikke blive redegjort for overdragelse at virksomheden i tilfælde af dødsfald Metode Opgaven vil være en gennemgang af det aktuelle generationsskifte, fra de første overvejelser til den endelige overdragelse. Besvarelsen vil indebære en analyse af den valgte virksomhed KriLind ApS, samt en gennemgående beskrivelse af et generationsskiftes indledende arbejde. Opgaven vil dernæst fremkomme med et løsningsforslag til det forestående generationsskifte. Løsningsforslaget vil tage udgangspunkt i virksomhedsejerens ønsker samt gennemgangen af de forskellige modeller. 7

8 1.4 - Anvendte forkortelser 1 ABL = Aktieavancebeskatningsloven ASL = Aktieselskabsloven BAL = Boafgiftsloven FUSL/FSL = Fusionsskatteloven KSL = Kildeskatteloven LL = Ligningsloven LV = Ligningsvejledningen PSL = Personskatteloven SEL = Selskabsskatteloven SFL = Skatteforvaltningsloven SL = Statsskatteloven TFS = Tidsskrift for skatter og afgifter TSS = Told- og Skattestyrelsen VLL = Varelagerloven VSL = Virksomhedsskatteloven Målgruppe Opgaven henvender sig primært til mindre erhvervsdrivende som inden for en nærmere fremtid påtænker at påbegynde et generationsskifte af en virksomhed i selskabsform. Opgaven henvender sig sekundært til økonomiske rådgivere 1 Grundlæggende skatteret s. 4 8

9 2.1 Præsentation af KriLind ApS KriLind ApS s historie Selskabet hedder KriLind ApS (fremover benævnt KL) og er et familiedrevet selskab. Virksomheden er startet den 27/ af indehaveren Preben Poulsen (fremover benævnt PP)som en personlig drevet virksomhed. Virksomheden er pr. 1/ omdannet til et selskab, i forbindelse med opkøb af aktivitet i et andet selskab - mere om dette senere. Virksomheden beskæftiger sig i begyndelsen med salg af større vare-/restpartier som PP køber billigt og herefter sælger fra et mindre butikslokale der ligger i forbindelse med familiens lejlighed. For at øge salget køber PP i starten af 1987 en lille varevogn som han læsser et pr. gange om måneden for at tage på diverse markeder, hvor han sælger sine vare og ligeledes fra tid til anden laver nogle gode køb samt skaber sig et bredt netværk. Som følge af dette netværk bliver PP i starten af 1998 tilbudt at købe aktivitet og varelager af en ældre vinhandler som ønsker at trække sig tilbage. Vinhandlerens næste generation ønsker ikke at overtage faderens forretning, hvilket muliggør til salg til PP. PP er ikke sen til, at acceptere tilbuddet da vin i en årrække har været en af hans store passioner. I forbindelse med overdragelsen af aktiviteten omdanner PP virksomheden til at selskab via en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Som følge af den øgede interesse for vin i den danske befolkning finder PP det nødvendig, at finde nogle større lokaler til forretningen og i 2000 flytter forretningen til nye større lokaler på kanten af Vesterbro i København. De nye lokaler får selskabet nogle år efter, i 2002, mulighed af at købe og endnu engang slår PP til. De større lokaler som har et tilhørende lager gør det muligt for selskabet at hjemtage større partier og forretningen udvides med en engros del. PP ønsker at gøre den nye engros del så stærk som muligt, hvilket han mener bedst gøres ved personlig opsøgende salg hos kunderne. PP ansætter i 2001 sin søn Niels Poulsen (fremover benævnt NP) til at varetage salget i butikken samt holde styr på økonomien mens PP bruger det meste af tiden på opsøgende salg samt rejser til, primært Spanien, Frankrig og Italien, for at finde nye spændene vine samt udbygge sit allerede store netværk. Gennem det opsøgende salgsarbejde lykkes det PP at lave kontrakter med nogle af landets førende butikskæder samt en del mindre selvstændige købmænd om leverance af kvalitetsvin. Udover sønnen NP er der ansat 2 deltidsmedarbejdere til at klare forsendelserne samt modtage varer. 9

10 PP har løbende igennem årerne foretaget indbetaling til private rate- og kapitalpensions via selskabet. Det er gennem årene blevet til en god opsparing og PP forventer ikke at hans livsstil vil blive forringet når han gør på pension Familien Preben Poulsen er 58 år gammel og gift med Gitte Poulsen på 59 år. Sammen har de Sønnen Niels Poulsen på 35 år. Niels er gift med Rikke Poulsen på 32 år og sammen har de 2 børn, Morten på 3 år og Sofie på 6 år Forventning til generationsskifte Det er PP s ønske at sønnen NP overtager virksomheden inden for en overkommelig årrække. PP har en plan om at han inden for de næste 4-5 år vil gå på pension. Han har en forventning om at han fortsat efter endt generationsskifte, såfremt det kommer før han går på pension, fortsat vil arbejde i butikken. Det er hans forestilling, at der skal ansættes en på deltid til at passe butikken så han kan tage NP med ud til kunderne så han kan lære dem af kende. PP vil ligeledes introducerer NP for han netværk af Europæiske vinbønder således at kvaliteten af virksomhedens produkter ikke falder. NP har for nyligt været så heldig, at have vundet 2,3 mio. i Lotto. NP har tænkt sig at bruge en del af denne gevinst på at overtage faderens virksomhed. NP som har været ansat i butikken siden 2001 er oprindeligt uddannet elektriker. Han har sideløbende med arbejdet i butikken efteruddannet sig inden for handel og økonomi for bedre at kunne udfører sit job i forretningen. NP har et indgående kendskab til alle selskabets kunder samt ansatte. Selskabets regnskab for de seneste 3 år er vedlagt som bilag 1. 10

11 3.1 - Generationsskiftets første fase At gennemfører et succesfuldt generationsskifte kan tage lang tid. Det er derfor en vigtig del af generationsskiftet, at man tager sig tid til at lave alle de forudgående overvejelser og klarligger alle de forhold som bør behandles i forbindelse med generationsskiftet. Det er ikke kun de rent praktiske ting som værdiansættelse og valg af generationsskiftemodel der skal overvejes, men i lige så høj grad alle de bløde værdier. Et generationsskifte kan groft opdeles i række faser som alle skal gennemgås for, at sikre en succesfuldt overdragelse. Indledende overvejelser Planlægning Klargøring af selskabet til overdragelse Valg af generationsskiftemodel For at sikre at alle forhold bliver berørt anbefales det allerede på dette stadie at medtage rådgivere i form af advokater og revisorer da man ellers risikerer at udelade vigtige elementer. Det anbefales ligeledes, at hver part rådfører sig med sin egen rådgiver og at man ikke deler rådgivere da parterne, til trods for det familiære bånd, langt hen af vejen har modstridende interesser Indledende overvejelser De indledende overvejelser vedrører langt hen af vejen bløde værdier. Det er vigtigt, at klarlægge de relevante motiver for at gennemfører det forestående generationsskifte. Dette skyldes, at disse motiver er med til at definere de hensyn, der skal prioriteres i forbindelse med den fremtidige planlægning af generationsskiftet. Der kan være mange forskellige motiver til et generationsskifte, men i praksis falder de som oftest i følgende kategorier 2 : Hensynet til den ældre generation Hensynet til den yngre generation Hensynet til virksomheden 2 Generationsskifte Omstrukturering, Serup, Michael, s

12 Hensynet til den fremtidige indtjening Hensynet til den fremtidige værdistigning Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet Der vil ved en hver gennemgang af hensyn i forbindelse med de indledende overvejelser til et generationsskifte være hensyn som taler for et generationsskifte og hensyn der taler imod. Denne fase er derfor meget vigtig da den er hele grundlaget for om et generationsskifte skal gennemføres eller ej. Et eksempel på et forhold der taler imod at gennemfører et generationsskifte ville være, hvis den tiltænkte erhverver ikke har de fornødne færdigheder til at videreføres virksomheden. Dette forhold er der dog mulighed for at rette op på, men det kræver at generationsskiftet er påbegyndt på et så tidligt tidspunkt, at den yngre generation her mulighed for at tillægge sig de fornødne færdigheder inden overtagelsen. I langt de fleste tilfælde vil det dog være et flertal af hensyn der taler for et generationsskifte og man bør i disse tilfælde gå videre med den indledende proces Planlægning Planlægningen går i grove træk ud på at køre den nye generation i stilling til at overtage virksomheden. Det er vigtigt for et succesfuldt generationsskifte, at den nye generation bliver kørt i stilling over for kunder og samarbejdspartnere samt over for virksomhedens medarbejdere. Det er vigtigt at både medarbejdere samt kunder og samarbejdspartnere ved hvem den nye generation er. I en større virksomhed kunne det f.eks. være praktisk at den kommende overtager startede i en mellemlederrolle og så gradvist kommer tættere på toppen af ledelseshierarkiet. På denne måde bliver virksomhedens kunder, samarbejdspartnere samt øvrige interessenter langsomt, men stødt introduceret til den nye generation Klargøring af selskabet til overdragelse Hvad enten der er tale om et generationsskifte til en nærtstående part eller et salg til tredje mand vil virksomheden have behov for at blive gjort så attraktiv for modparten som muligt. 12

13 I det tilfælde, hvor et generationsskifte er forestående kan den ældre generation have et ønske om at overdrage virksomheden så billigt som muligt. Dette kan bl.a. gøre ved at slanke virksomheden så det kun er den ønskede del af virksomheden der overdrages. Et eksempel på en slankning kunne være at man foretager en spaltning så virksomhedens domicilejendom bliver skilt ud fra den oprindelige virksomhed og på den måde reducerer virksomheds værdi. En anden metode kunne være at udlodde udbytte i en sådan omfang at virksomheden kun har likvider nok til den fortsatte drift Valg af generationsskiftemodel Når de foregående punkter er kommet på plads er det tid til at finde ud af hvordan generationsskiftet skal gennemføres. Dette valg bør traffes i samråd med ens rådgiver. 13

14 4.1 - Klargøring/slankning af virksomheden I forbindelse med generationsskiftet skal virksomheden værdiansættes så den korrekte pris kan blive beregnet. I tilfælde hvor der er tale om en overdragelse til en yngre generation kan det være hensigtsmæssigt, at slanke virksomheden. Til dette formål findes der en række metoder. Skattefri eller skattepligtig aktieombytning Skattefri eller skattepligtig spaltning Der er i oplistningen kun taget højde for modeller som er aktuelle for casevirksomheden Skattefri eller skattepligtig aktieombytning Ved en aktieombytning benytter man en allerede eksisterende virksomhed som apportindskud til at stifte et nyt selskab mod at hovedaktionæren, som vederlag for de solgte aktier, modtager aktier eller anparter i det nystiftede selskab. Aktieombytning kan i høj grad anvendes hvis man ønsker at slanke driftsselskabet eller ønsker yderligere omstrukturering af driftsselskabet. En aktieombytning kan aldrig ske med tilbagevirkende kraft. Ombytningen sker således på datoen for stiftelsen af holdingselskabet. En aktieombytning kan foretages både som en skattepligtig transaktion eller som en skattefri transaktion. Figur 1 14

15 Skattepligtig aktieombytning Vælger man, at gennemfører aktieombytningen som en skattepligtig aktieombytning vil ombytningen blive betragtet som en almindelig skattepligtig overdragelse af aktier eller anparter og der vil ske beskatning af avancen på normal vis Fordele og ulemper Den skattepligtige aktieombytning er ikke særlig omkostningskrævende og der er ikke ret mange krav til udarbejdelse af diverse dokumenter. De eneste dokumenter der rent selskabsretsligt skal udarbejdet er: stiftelsesdokument, vedtægter samt en vurderingsrapport da selskabet jo oprettes ved apportindskud. Hvis det nyoprettede selskab er et aktieselskab er der ligeledes krav om at der afholdes en stiftende generalforsamling. Ulempen ved den skattepligtige aktieombytning er at den udløser beskatning. Valget af den skattepligtige ombytning bør derfor kun vælges i de tilfælde, hvor aktieombytningen udløser en lille eller ingen skattebetaling samt i de tilfælde hvor valget af den skattefri ombytning ikke er mulig Skattefri aktieombytning Man kan i henhold til ABL 36 ligeledes foretage aktieombytningen som en skattefri ombytning. Dette kan gøres på to måder - med eller uden tilladelse fra SKAT. Generelt bør man altid søge SKAT om tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning, men i nogle tilfælde kan dette ikke lade sig gøre og man er i denne situation nødsaget til at gennemfører aktieombytningen uden tilladelse. Der kan være flere årsager til at man må gennemfører ombytningen uden tilladelse, så som tidspres eller manglende forretningsmæssig begrundelse Skattefri aktieombytning med tilladelse For at opnå tilladelse til at foretage en skattepligtig aktieombytning er der en række krav som skal opfyldes samtidig med at det fra SKAT's side skønnes, at skatteundgåelse eller skatteunddragelse ikke er et af hovedformålene med aktieombytningen. Det er jf. ABL 36, stk. 2 en betingelse at det 15

16 erhvervende selskab har eller opnår bestemmende indflydelse i det nye selskab ved aktieombytningen. En anden væsentlig betingelse for at opnå tilladelse er at ombytningen er forretningsmæssigt begrundet. Dette kunne f.eks. være et ønske om at opdele en virksomheds forskellige enheder, f.eks. en tømrer- og murerenhed i hvert sit selskab med et fælles administrationsselskab. Derudover kan SKAT fastsætte en række særlige vilkår for tilladelsen. Dette kan f.eks. være et krav om, at alle ændringer, i en periode på 3 år, i forhold der ligger til grund for tilladelsen anmeldes til SKAT. Foretages der ændringer kan det ændre på grundlaget for tilladelsen og denne kan i værste fald blive ændret til et afslag. Det kan derfor være en god ide at have tænkt hele forløbet igennem og medtage fremtidige dispositioner i ansøgningen så man ikke på et senere tidspunkt er afhængig af SKAT s godkendelse. Det kan ligeledes være et vilkår at ombytningen gennemføres senest 6. måneder efter tilladelsen er givet Skattefri aktieombytning uden tilladelse Ved aktieombytning uden tilladelse benyttes reglerne i ABL 36, stk. 6. Denne paragraf lister en række værnsregler i form af nogle formelle regler som skal være opfyldt for at kunne gennemfører ombytningen uden tilladelse. 1. Aktierne/anparterne skal overdrages til handelsværdien op overdragelsestidspunktet 2. Det erhvervende selskab må ikke i en 3 årig periode, fra omdannelsen afstå aktierne/anparterne. 3. Der skal senest ved indgivelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvor ombytningen er gennemført meddeles om omstruktureringen, jf. ABL 36, stk Reglerne om bestemmende indflydelse i lighed med den skattefrie aktieombytning med tilladelse er ligeledes et krav for aktieombytning uden tilladelse. Såfremt ovennævnte objektive krav er opfyldt og ikke giver problemer i forhold til senere påtænkte dispositioner, kan aktieombytningen gennemføres uden tilladelse. 16

17 Skattepligtig eller skattefri spaltning Ved en spaltning foretager man en opdeling af det oprindelige selskab i flere selskaber. Spaltningen sker ved at man tager dele af det oprindelige selskab og overdrager til et eller flere bestående eller nystiftede selskaber mod at få aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber. I forbindelse med en spaltning er der to forskellige metoder der kan anvendes: en grenspaltning eller en ophørsspaltning, de to spaltningsformer er afbillede i figur 2. Ved en grenspaltning er det et krav at den udspaltede del udgør en virksomhedsgren 3 i sig selv da det oprindelige selskab fortsætter med at eksisterer. I tilfælde, hvor der er aktiver eller forpligtigelser som er vanskelige, at henfører til en bestemt virksomhedsgren, f.eks. eventualforpligtigelser, skal der udarbejdes en fordelingsaftale, som skal sikre at den del af forpligtigelsen der vedrører den udspaltede virksomhedsgren også afholdes af denne. Ved en ophørsspaltning ophører det oprindelige selskab med at eksisterer. Selskabets aktiver og passiver deles ud i to eller flere eksisterende eller nystiftede selskaber. Der er som i grenspaltningen ikke krav om, at aktiviteten følges ad i en ophørsspaltning. For begge metoder gælder, at de aktier eller anparter som er modtaget som vederlag for de aktiver og passiver som er blevet udspaltet betragtes som erhvervet på spaltningstidspunktet. Figur 2 3 FSL 15 a, stk. 3 17

18 Skattepligtig spaltning Som med andre former for omstrukturering betragtes en skattepligtig spaltning som en skattepligtig overdragelse af aktiverne, hvorfor beskatningen vil ske på sædvanlig vis. Da metoden udløser skat her og nu kan det kun anbefales at anvende denne model i de tilfælde, hvor overdragelsen kun medfører en lille eller slet ingen beskatning Skattefri spaltning med tilladelse En skattefri spaltning kan som med den skattefrie aktieombytning foretages enten med eller uden tilladelse jf. FSL 15 a og 15 b. For at opnå tilladelse til at gennemføre en skattefri spaltning skal man ansøge SKAT herom. Sammen med ansøgningen skal der indsendes et udkast til regnskabsopstilling samt åbningsbalance pr. spaltningsdatoen. Regnskabsopstillingen skal i skemaform angive følgende punkter 4 : 1. det indskydende selskabs balance før spaltningen, 2. det eller de modtagende selskabers balance før spaltningen, hvis spaltningen sker til et eksisterende selskab/eksisterende selskaber, 3. overtagne aktiver og passiver, 4. eventuelle reguleringer, 5. åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber, og 6. balance for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører. Når ansøgningen er modtaget hos skal er det grundlæggende kriterium for at opnå tilladelse, at det ikke skønnes at hovedformålet eller et af hovedformålene med spaltningen er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Denne konklusion kan SKAT eventuel komme frem til såfremt der ikke ligger en tilstrækkelig forsvarlig økonomisk betragtning til grund for ansøgningen. En tilstrækkelig forsvarlig økonomisk betragtning kunne være ønske om omstrukturering eller rationalisering af aktiverne i de involverede selskaber. 4 Generationsskifte, Rasmussen, Jesper og Møller-Andersen, Jesper, Thomson Reuters, s

19 Skattefri spaltning uden tilladelse Som tidligere nævnt kan en skattefri spaltning ligeledes gennemføres uden tilladelse. Dette kan skyldes at man ikke ønsker at ansøge om tilladelsen eller at man ikke kan opnå denne. Rent selskabsretsligt er der ingen forskel på at gennemfører en skattefri spaltning med og uden tilladelse. Rent skattemæssigt er der i lighed med reglerne for skattefri aktieombytning uden tilladelse lavet en række værnsregler der skal forhindre skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Følgende punkter/betingelser skal jf. FSL 15 a, stk. 1, punkt være opfyldt for at gennemfører en skattefri spaltning uden tilladelse: 1. Aktier eller anparter modtaget som vederlag for de afgivne aktiver og passiver må ikke afstås i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Aktier eller anparter i et deltagende selskab kan dog afstås i forbindelse med yderligere omstrukturering af det pågældende selskab såfremt der ved omstruktureringen ikke sker vederlag med andet end aktier eller anparter. 2. reglen om skattefri spaltning uden tilladelse kan ikke benyttes, såfremt et indskydende selskab har mere end en selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager i det modtagende selskab, hvor de tilsammen har bestemmende indflydelse. 3. såfremt det indskydende selskab ikke ophører efter spaltningen skal de aktiver og passiver der overføres til det eller de modtagende selskaber udgøre en virksomhedsgren, jf. FSL 15 c, stk selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse i det indskydende selskab må være hjemmehørende i en stat der ikke er medlem af EU/EØS eller en stat der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Såfremt ovenstående begrænsninger ikke ønskes må man foretage spaltningen med tilladelse. 19

20 5.1 - Værdiansættelse af unoterede aktier Ved en hver overdragelse af unoterede aktier, om det være sig til interesseforbundne eller uafhængige parter, skal denne altid ske til handelsværdi. Værdien af en virksomhed kan dog være sværd at bestemme da værdiansættelsen foretages ud fra en række subjektive opfattelser, så som virksomhedens nutidsværdi af fremtidige afkast samt opfattelsen værdi Interesseforbundne vs. Uafhængige parter Der kan være stor forskel på værdiansættelsen af handelsværdien som parterne kommer frem til alt afhængig af om der er tale om interesseforbundne parter eller uafhængige parter. Når der er tale om uafhængige parter fastsættes handelsværdien efter de gængse markedskræfter. Da overdrageren ønsker en så høj pris som muligt og køber en så lav som muligt bliver handelsværdien fastlagt ved forhandlingsbordet og der er derfor ikke nogen lovgivning på området der har til hensigt at regulere prisen i den ene eller anden retning. For interesseforbundne parter vil de modstridende interesser, som gør sig gældende ved handel mellem uafhængige parter, i langt de fleste tilfælde være sat ud af spillet. I mange tilfælde vil de interesseforbundne parter have sammenfaldende interesser, hvorfor man kun sjældent vil fremkomme med den samme handelsværdi som de uafhængige parter kom frem til. Forskellen mellem den fremkommende handelsværdi kan have mange forklaringer. Den gamle generations kan f.eks. have et ønske om at den nye generation skal have en hjælpende hånd i form af en rabat. En anden begrundelse for en lavere værdiansættelse kunne være et ønske om, at nedsætte eller udligne den avancebeskatning som kunne fremkommer ved salget. For at standardiserer værdiansættelsesprocessen har told- og skattestyrelsen udarbejdet en række vejledninger i form af en række cirkulærer. Disse cirkulære præciserer, hver for sig værdiansættelsen, mellem interesseforbundne parter, af et givent aktiv. Værdiansættelsen kan ske ud fra nedenstående cirkulære: TSS - cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter TSS - cirkulære om værdiansættelse af goodwill LLV ; S.F om værdiansættelse af fast ejendom 20

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Vejleder: Lars Henriksen Forfatter: Britt Søndergaard Larsen Aflevering: 3. maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Generationsskifte af et familieejet aktieselskab

Generationsskifte af et familieejet aktieselskab Handelshøjskolen i København Hovedopgave 2013 HD(R) Generationsskifte af et familieejet aktieselskab Af: Jacob Olsen Vejleder: Henrik Nielsen Afleveringsdato: 13.05.2013 Antal anslag: 138.337 Antal sider:

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter Udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) Sendt i høring den 16. december 2016

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte TfS 42163

Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte TfS 42163 -1 - Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte TfS 42163 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet fik ved Vestre Landsret medhold i, at en familie ikke kunne gøre

Læs mere

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School Vejleder Henrik Bro Udarbejdet af Suzette Hansen Susanne Rasmussen HD(R) Hovedopgave 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Metodevalg... 3 1.4

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Generationsskifte Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren,

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Generationsskifte. HD Hovedopgave De økonomiske og skatteretlige aspekter i et generationsskifte

Generationsskifte. HD Hovedopgave De økonomiske og skatteretlige aspekter i et generationsskifte Generationsskifte HD Hovedopgave 2010 De økonomiske og skatteretlige aspekter i et generationsskifte Forfattere: Vejleder: Thomas Legarth 11-06-85 Marianne Mikkelsen Simon Estrup Afleveringsdato: 17. maj

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring

Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Generationsskifte Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Martin Bay Afleveringsdato: Den 10. maj 2016 Opgaven er udarbejdet af: Christina Sandberg Kaa Indholdsfortegnelse

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere