Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab"

Transkript

1 Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj

2 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Anvendte forkortelser Målgruppe Præsentation af KriLind ApS KriLind ApS s historie Familien Forventning til generationsskifte Generationsskiftets første fase Indledende overvejelser Planlægning Klargøring af selskabet til overdragelse Valg af generationsskiftemodel Klargøring/slankning af virksomheden Skattefri eller skattepligtig aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Fordele og ulemper Skattefri aktieombytning Skattefri aktieombytning med tilladelse Skattefri aktieombytning uden tilladelse Skattepligtig eller skattefri spaltning Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Værdiansættelse af unoterede aktier Interesseforbundne vs. Uafhængige parter Cirkulære og cirkulære Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter Fast ejendom Unoterede aktier/anparter i associerede- eller dattervirksomheder Goodwill og andre immaterielle aktiver Udskudt skat Andre forhold cirkulære om værdiansættelse af goodwill Grundlag for beregningen Regulering af de enkelte år Vægtet gennemsnit af resultatet Korrektion for udviklingstendens Driftsherreløn Forrentning af virksomhedens aktiver Kapitalisering LLV ; S.F om værdiansættelse af fast ejendom Beregnet handelsværdi med udgangspunkt i cirkulære og

3 5.3 - Cirkulære nr. 185 af 17/ om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning Værdiansættelse af efter cirkulære 185 af 17/ Valg af generationsskiftemodel Overdragelse af aktier Køb af aktier via holdingselskab Overdragelse med succession Overdragelse uden gaveelement Overdragelse med gaveelement Opdeling i forskellige aktieklasser (A/B modellen) Valg af generationsskiftemodel Successiv overdragelse med gaveelement Konsekvenser for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet A/B-modellen Konsekvens for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet Omstruktureringsmodeller Spaltning Konsekvenser for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet Aktieombytning Konsekvenser for overdrager Konsekvenser for erhverver Konsekvenser for selskabet Valg af model (delkonklusion) Konklusion Litteraturliste...54 Bilag Bilag

4 1.0 - Indledning Begrebet generationsskifte dækker over den handling, hvor formue overdrages fra den ældre- til den yngre generation eller til en tredjemand. Et generationsskifte fylder som regel meget i en virksomhed og er forbundet med mange overvejelser og svære beslutninger. Den grundlæggende overvejelse virksomhedsejeren skal starte med at laver er, at tage stilling til om han er parat til at træde tilbage og lade yngre kræfter komme til. Såfremt ejeren mener det er ved, at være på tide at der kommer nye kræfter til skal der foretages en analyse af virksomheden for at fastslå om den egner sig til at blive generationsskiftet. Man bør som udgangspunkt ikke gå videre med et generationsskifte, hvis det viser sig at virksomheden ikke egner sig til at blive generationsskiftet. Resultatet er i langt de fleste tilfælde at virksomheden lider en langsom død. En af årsagerne til at en virksomhed ikke er egnet til et generationsskifte kunne være, at hele forretningsgrundlaget, hviler på virksomhedsejerens relationer og at dette vil bortfalde i det øjeblik ejeren er væk. En anden mulighed kan være, at generationsskiftet påtænkes til en personkreds som ikke evner at viderefører virksomheden. I sådanne tilfælde ville et salg til tredjemand være a foretrække. Det seneste tidspunkt for et generationsskifte er ved ejerens død. Oftest vælges det dog, at gennemfører et generationsskifte i forbindelse med at ejeren går på pension. Ejeren har ofte et ønske om at se sit livsværk blive ført videre af den yngre generation. En anden begrundelse for at påbegynde et generationsskifte, kunne være et ønske om at få noget mere fritid nu hvor man har nået pensionsalderen. I mange tilfælde har virksomhedsejeren brugt alt sin ledige tid på virksomheden og ønsker nu, at kunne nyde sit otium vel vidende at virksomheden er i gode hænder. Det vigtigste aspekt i et vellykket generationsskifte er planlægningen og de processer der foregår i den forbindelse. Et generationsskifte bør påbegyndes så tidligt som muligt og kan i teorien påbegyndes allerede ved stiftelsen af selskabet. Kun ved at påbegynde skiftet i god tid kan man sikre at alle aspekter bliver drøftet. En anden faktor for et vellykket generationsskifte er, hvorvidt den eller de påtænkte overtagere evner at videreføre virksomheden. I mange tilfælde har den nye generation ikke de fornødne kvalifikationer til at videreføre virksomheden eller måske ønsker de bare ikke at overtage, men føler sig presset til at overtage. 4

5 Udviklingen er således at færre og færre vælger sammen erhverv som deres forældre eller bedsteforældre, hvorfor man i højere grad oplever, at virksomhederne overdrages til nære medarbejdere eller til tredjemand. 5

6 1.1 - Problemformulering Der er i forbindelse med et generationsskifte en mængde overvejelser og mulige løsningsmodeller som de involverede parter står over for og som der skal tages stilling til. Det er derfor opgavens henseende, at redegøre for de forskellige generationsskiftemodeller samt hvilke fordele- og ulemper der er ved de enkelte modeller. Der ønskes yderligere at gives at indblik i hvilke overvejelses- og planlægningsmæssige forhold der er i forbindelse med et generationsskifte. Der vil i besvarelsen blive lagt vægt på både de skatteretslige og de skattemæssige forhold samt konsekvenserne ved valg af de enkelte modeller. Opgaven vil besvare følgende spørgsmål: Hvilke indledende overvejelser skal der laves inden gennemførelsen af et generationsskifte? Hvordan værdiansættes virksomheden? Hvilke modeller for et generationsskifte kan de involverede parter vælge imellem? Hvilken model vil være mest gunstig i den givende situation? Hvad er de personlige, skatteretslige og skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte? Der er til brug for løsningen af opgaven konstrueret et fiktivt selskab som vil blive brugt til, at gennemgå værdiansættelse samt modeller for et generationsskifte. 6

7 1.2 - Afgrænsning Formålet med opgaven er omtalt i problemformuleringen. For at præciserer emnet yderligere er det fundet hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: Det er muligt at foretage generationsskifte i alle typer af virksomheder. Denne opgave vil dog alene beskæftige sig med overdragelse af unoterede aktier. Der vil udelukket henvises til dansk lovgivning i opgaven da alle involverede parter er fuldt skattepligtige i Danmark. Opgaven vil kun beskæftige sig med modeller som er relevante for den aktuelle virksomhed. Opgaven vil kort omhandle de bløde værdier i et generationsskifte, men vil ikke uddybende gennemgå processen omkring dette. Det antages at generationsskiftet gennemføres mens alle parter er i levende live. Der vil derfor ikke blive redegjort for overdragelse at virksomheden i tilfælde af dødsfald Metode Opgaven vil være en gennemgang af det aktuelle generationsskifte, fra de første overvejelser til den endelige overdragelse. Besvarelsen vil indebære en analyse af den valgte virksomhed KriLind ApS, samt en gennemgående beskrivelse af et generationsskiftes indledende arbejde. Opgaven vil dernæst fremkomme med et løsningsforslag til det forestående generationsskifte. Løsningsforslaget vil tage udgangspunkt i virksomhedsejerens ønsker samt gennemgangen af de forskellige modeller. 7

8 1.4 - Anvendte forkortelser 1 ABL = Aktieavancebeskatningsloven ASL = Aktieselskabsloven BAL = Boafgiftsloven FUSL/FSL = Fusionsskatteloven KSL = Kildeskatteloven LL = Ligningsloven LV = Ligningsvejledningen PSL = Personskatteloven SEL = Selskabsskatteloven SFL = Skatteforvaltningsloven SL = Statsskatteloven TFS = Tidsskrift for skatter og afgifter TSS = Told- og Skattestyrelsen VLL = Varelagerloven VSL = Virksomhedsskatteloven Målgruppe Opgaven henvender sig primært til mindre erhvervsdrivende som inden for en nærmere fremtid påtænker at påbegynde et generationsskifte af en virksomhed i selskabsform. Opgaven henvender sig sekundært til økonomiske rådgivere 1 Grundlæggende skatteret s. 4 8

9 2.1 Præsentation af KriLind ApS KriLind ApS s historie Selskabet hedder KriLind ApS (fremover benævnt KL) og er et familiedrevet selskab. Virksomheden er startet den 27/ af indehaveren Preben Poulsen (fremover benævnt PP)som en personlig drevet virksomhed. Virksomheden er pr. 1/ omdannet til et selskab, i forbindelse med opkøb af aktivitet i et andet selskab - mere om dette senere. Virksomheden beskæftiger sig i begyndelsen med salg af større vare-/restpartier som PP køber billigt og herefter sælger fra et mindre butikslokale der ligger i forbindelse med familiens lejlighed. For at øge salget køber PP i starten af 1987 en lille varevogn som han læsser et pr. gange om måneden for at tage på diverse markeder, hvor han sælger sine vare og ligeledes fra tid til anden laver nogle gode køb samt skaber sig et bredt netværk. Som følge af dette netværk bliver PP i starten af 1998 tilbudt at købe aktivitet og varelager af en ældre vinhandler som ønsker at trække sig tilbage. Vinhandlerens næste generation ønsker ikke at overtage faderens forretning, hvilket muliggør til salg til PP. PP er ikke sen til, at acceptere tilbuddet da vin i en årrække har været en af hans store passioner. I forbindelse med overdragelsen af aktiviteten omdanner PP virksomheden til at selskab via en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Som følge af den øgede interesse for vin i den danske befolkning finder PP det nødvendig, at finde nogle større lokaler til forretningen og i 2000 flytter forretningen til nye større lokaler på kanten af Vesterbro i København. De nye lokaler får selskabet nogle år efter, i 2002, mulighed af at købe og endnu engang slår PP til. De større lokaler som har et tilhørende lager gør det muligt for selskabet at hjemtage større partier og forretningen udvides med en engros del. PP ønsker at gøre den nye engros del så stærk som muligt, hvilket han mener bedst gøres ved personlig opsøgende salg hos kunderne. PP ansætter i 2001 sin søn Niels Poulsen (fremover benævnt NP) til at varetage salget i butikken samt holde styr på økonomien mens PP bruger det meste af tiden på opsøgende salg samt rejser til, primært Spanien, Frankrig og Italien, for at finde nye spændene vine samt udbygge sit allerede store netværk. Gennem det opsøgende salgsarbejde lykkes det PP at lave kontrakter med nogle af landets førende butikskæder samt en del mindre selvstændige købmænd om leverance af kvalitetsvin. Udover sønnen NP er der ansat 2 deltidsmedarbejdere til at klare forsendelserne samt modtage varer. 9

10 PP har løbende igennem årerne foretaget indbetaling til private rate- og kapitalpensions via selskabet. Det er gennem årene blevet til en god opsparing og PP forventer ikke at hans livsstil vil blive forringet når han gør på pension Familien Preben Poulsen er 58 år gammel og gift med Gitte Poulsen på 59 år. Sammen har de Sønnen Niels Poulsen på 35 år. Niels er gift med Rikke Poulsen på 32 år og sammen har de 2 børn, Morten på 3 år og Sofie på 6 år Forventning til generationsskifte Det er PP s ønske at sønnen NP overtager virksomheden inden for en overkommelig årrække. PP har en plan om at han inden for de næste 4-5 år vil gå på pension. Han har en forventning om at han fortsat efter endt generationsskifte, såfremt det kommer før han går på pension, fortsat vil arbejde i butikken. Det er hans forestilling, at der skal ansættes en på deltid til at passe butikken så han kan tage NP med ud til kunderne så han kan lære dem af kende. PP vil ligeledes introducerer NP for han netværk af Europæiske vinbønder således at kvaliteten af virksomhedens produkter ikke falder. NP har for nyligt været så heldig, at have vundet 2,3 mio. i Lotto. NP har tænkt sig at bruge en del af denne gevinst på at overtage faderens virksomhed. NP som har været ansat i butikken siden 2001 er oprindeligt uddannet elektriker. Han har sideløbende med arbejdet i butikken efteruddannet sig inden for handel og økonomi for bedre at kunne udfører sit job i forretningen. NP har et indgående kendskab til alle selskabets kunder samt ansatte. Selskabets regnskab for de seneste 3 år er vedlagt som bilag 1. 10

11 3.1 - Generationsskiftets første fase At gennemfører et succesfuldt generationsskifte kan tage lang tid. Det er derfor en vigtig del af generationsskiftet, at man tager sig tid til at lave alle de forudgående overvejelser og klarligger alle de forhold som bør behandles i forbindelse med generationsskiftet. Det er ikke kun de rent praktiske ting som værdiansættelse og valg af generationsskiftemodel der skal overvejes, men i lige så høj grad alle de bløde værdier. Et generationsskifte kan groft opdeles i række faser som alle skal gennemgås for, at sikre en succesfuldt overdragelse. Indledende overvejelser Planlægning Klargøring af selskabet til overdragelse Valg af generationsskiftemodel For at sikre at alle forhold bliver berørt anbefales det allerede på dette stadie at medtage rådgivere i form af advokater og revisorer da man ellers risikerer at udelade vigtige elementer. Det anbefales ligeledes, at hver part rådfører sig med sin egen rådgiver og at man ikke deler rådgivere da parterne, til trods for det familiære bånd, langt hen af vejen har modstridende interesser Indledende overvejelser De indledende overvejelser vedrører langt hen af vejen bløde værdier. Det er vigtigt, at klarlægge de relevante motiver for at gennemfører det forestående generationsskifte. Dette skyldes, at disse motiver er med til at definere de hensyn, der skal prioriteres i forbindelse med den fremtidige planlægning af generationsskiftet. Der kan være mange forskellige motiver til et generationsskifte, men i praksis falder de som oftest i følgende kategorier 2 : Hensynet til den ældre generation Hensynet til den yngre generation Hensynet til virksomheden 2 Generationsskifte Omstrukturering, Serup, Michael, s

12 Hensynet til den fremtidige indtjening Hensynet til den fremtidige værdistigning Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet Der vil ved en hver gennemgang af hensyn i forbindelse med de indledende overvejelser til et generationsskifte være hensyn som taler for et generationsskifte og hensyn der taler imod. Denne fase er derfor meget vigtig da den er hele grundlaget for om et generationsskifte skal gennemføres eller ej. Et eksempel på et forhold der taler imod at gennemfører et generationsskifte ville være, hvis den tiltænkte erhverver ikke har de fornødne færdigheder til at videreføres virksomheden. Dette forhold er der dog mulighed for at rette op på, men det kræver at generationsskiftet er påbegyndt på et så tidligt tidspunkt, at den yngre generation her mulighed for at tillægge sig de fornødne færdigheder inden overtagelsen. I langt de fleste tilfælde vil det dog være et flertal af hensyn der taler for et generationsskifte og man bør i disse tilfælde gå videre med den indledende proces Planlægning Planlægningen går i grove træk ud på at køre den nye generation i stilling til at overtage virksomheden. Det er vigtigt for et succesfuldt generationsskifte, at den nye generation bliver kørt i stilling over for kunder og samarbejdspartnere samt over for virksomhedens medarbejdere. Det er vigtigt at både medarbejdere samt kunder og samarbejdspartnere ved hvem den nye generation er. I en større virksomhed kunne det f.eks. være praktisk at den kommende overtager startede i en mellemlederrolle og så gradvist kommer tættere på toppen af ledelseshierarkiet. På denne måde bliver virksomhedens kunder, samarbejdspartnere samt øvrige interessenter langsomt, men stødt introduceret til den nye generation Klargøring af selskabet til overdragelse Hvad enten der er tale om et generationsskifte til en nærtstående part eller et salg til tredje mand vil virksomheden have behov for at blive gjort så attraktiv for modparten som muligt. 12

13 I det tilfælde, hvor et generationsskifte er forestående kan den ældre generation have et ønske om at overdrage virksomheden så billigt som muligt. Dette kan bl.a. gøre ved at slanke virksomheden så det kun er den ønskede del af virksomheden der overdrages. Et eksempel på en slankning kunne være at man foretager en spaltning så virksomhedens domicilejendom bliver skilt ud fra den oprindelige virksomhed og på den måde reducerer virksomheds værdi. En anden metode kunne være at udlodde udbytte i en sådan omfang at virksomheden kun har likvider nok til den fortsatte drift Valg af generationsskiftemodel Når de foregående punkter er kommet på plads er det tid til at finde ud af hvordan generationsskiftet skal gennemføres. Dette valg bør traffes i samråd med ens rådgiver. 13

14 4.1 - Klargøring/slankning af virksomheden I forbindelse med generationsskiftet skal virksomheden værdiansættes så den korrekte pris kan blive beregnet. I tilfælde hvor der er tale om en overdragelse til en yngre generation kan det være hensigtsmæssigt, at slanke virksomheden. Til dette formål findes der en række metoder. Skattefri eller skattepligtig aktieombytning Skattefri eller skattepligtig spaltning Der er i oplistningen kun taget højde for modeller som er aktuelle for casevirksomheden Skattefri eller skattepligtig aktieombytning Ved en aktieombytning benytter man en allerede eksisterende virksomhed som apportindskud til at stifte et nyt selskab mod at hovedaktionæren, som vederlag for de solgte aktier, modtager aktier eller anparter i det nystiftede selskab. Aktieombytning kan i høj grad anvendes hvis man ønsker at slanke driftsselskabet eller ønsker yderligere omstrukturering af driftsselskabet. En aktieombytning kan aldrig ske med tilbagevirkende kraft. Ombytningen sker således på datoen for stiftelsen af holdingselskabet. En aktieombytning kan foretages både som en skattepligtig transaktion eller som en skattefri transaktion. Figur 1 14

15 Skattepligtig aktieombytning Vælger man, at gennemfører aktieombytningen som en skattepligtig aktieombytning vil ombytningen blive betragtet som en almindelig skattepligtig overdragelse af aktier eller anparter og der vil ske beskatning af avancen på normal vis Fordele og ulemper Den skattepligtige aktieombytning er ikke særlig omkostningskrævende og der er ikke ret mange krav til udarbejdelse af diverse dokumenter. De eneste dokumenter der rent selskabsretsligt skal udarbejdet er: stiftelsesdokument, vedtægter samt en vurderingsrapport da selskabet jo oprettes ved apportindskud. Hvis det nyoprettede selskab er et aktieselskab er der ligeledes krav om at der afholdes en stiftende generalforsamling. Ulempen ved den skattepligtige aktieombytning er at den udløser beskatning. Valget af den skattepligtige ombytning bør derfor kun vælges i de tilfælde, hvor aktieombytningen udløser en lille eller ingen skattebetaling samt i de tilfælde hvor valget af den skattefri ombytning ikke er mulig Skattefri aktieombytning Man kan i henhold til ABL 36 ligeledes foretage aktieombytningen som en skattefri ombytning. Dette kan gøres på to måder - med eller uden tilladelse fra SKAT. Generelt bør man altid søge SKAT om tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning, men i nogle tilfælde kan dette ikke lade sig gøre og man er i denne situation nødsaget til at gennemfører aktieombytningen uden tilladelse. Der kan være flere årsager til at man må gennemfører ombytningen uden tilladelse, så som tidspres eller manglende forretningsmæssig begrundelse Skattefri aktieombytning med tilladelse For at opnå tilladelse til at foretage en skattepligtig aktieombytning er der en række krav som skal opfyldes samtidig med at det fra SKAT's side skønnes, at skatteundgåelse eller skatteunddragelse ikke er et af hovedformålene med aktieombytningen. Det er jf. ABL 36, stk. 2 en betingelse at det 15

16 erhvervende selskab har eller opnår bestemmende indflydelse i det nye selskab ved aktieombytningen. En anden væsentlig betingelse for at opnå tilladelse er at ombytningen er forretningsmæssigt begrundet. Dette kunne f.eks. være et ønske om at opdele en virksomheds forskellige enheder, f.eks. en tømrer- og murerenhed i hvert sit selskab med et fælles administrationsselskab. Derudover kan SKAT fastsætte en række særlige vilkår for tilladelsen. Dette kan f.eks. være et krav om, at alle ændringer, i en periode på 3 år, i forhold der ligger til grund for tilladelsen anmeldes til SKAT. Foretages der ændringer kan det ændre på grundlaget for tilladelsen og denne kan i værste fald blive ændret til et afslag. Det kan derfor være en god ide at have tænkt hele forløbet igennem og medtage fremtidige dispositioner i ansøgningen så man ikke på et senere tidspunkt er afhængig af SKAT s godkendelse. Det kan ligeledes være et vilkår at ombytningen gennemføres senest 6. måneder efter tilladelsen er givet Skattefri aktieombytning uden tilladelse Ved aktieombytning uden tilladelse benyttes reglerne i ABL 36, stk. 6. Denne paragraf lister en række værnsregler i form af nogle formelle regler som skal være opfyldt for at kunne gennemfører ombytningen uden tilladelse. 1. Aktierne/anparterne skal overdrages til handelsværdien op overdragelsestidspunktet 2. Det erhvervende selskab må ikke i en 3 årig periode, fra omdannelsen afstå aktierne/anparterne. 3. Der skal senest ved indgivelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvor ombytningen er gennemført meddeles om omstruktureringen, jf. ABL 36, stk Reglerne om bestemmende indflydelse i lighed med den skattefrie aktieombytning med tilladelse er ligeledes et krav for aktieombytning uden tilladelse. Såfremt ovennævnte objektive krav er opfyldt og ikke giver problemer i forhold til senere påtænkte dispositioner, kan aktieombytningen gennemføres uden tilladelse. 16

17 Skattepligtig eller skattefri spaltning Ved en spaltning foretager man en opdeling af det oprindelige selskab i flere selskaber. Spaltningen sker ved at man tager dele af det oprindelige selskab og overdrager til et eller flere bestående eller nystiftede selskaber mod at få aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber. I forbindelse med en spaltning er der to forskellige metoder der kan anvendes: en grenspaltning eller en ophørsspaltning, de to spaltningsformer er afbillede i figur 2. Ved en grenspaltning er det et krav at den udspaltede del udgør en virksomhedsgren 3 i sig selv da det oprindelige selskab fortsætter med at eksisterer. I tilfælde, hvor der er aktiver eller forpligtigelser som er vanskelige, at henfører til en bestemt virksomhedsgren, f.eks. eventualforpligtigelser, skal der udarbejdes en fordelingsaftale, som skal sikre at den del af forpligtigelsen der vedrører den udspaltede virksomhedsgren også afholdes af denne. Ved en ophørsspaltning ophører det oprindelige selskab med at eksisterer. Selskabets aktiver og passiver deles ud i to eller flere eksisterende eller nystiftede selskaber. Der er som i grenspaltningen ikke krav om, at aktiviteten følges ad i en ophørsspaltning. For begge metoder gælder, at de aktier eller anparter som er modtaget som vederlag for de aktiver og passiver som er blevet udspaltet betragtes som erhvervet på spaltningstidspunktet. Figur 2 3 FSL 15 a, stk. 3 17

18 Skattepligtig spaltning Som med andre former for omstrukturering betragtes en skattepligtig spaltning som en skattepligtig overdragelse af aktiverne, hvorfor beskatningen vil ske på sædvanlig vis. Da metoden udløser skat her og nu kan det kun anbefales at anvende denne model i de tilfælde, hvor overdragelsen kun medfører en lille eller slet ingen beskatning Skattefri spaltning med tilladelse En skattefri spaltning kan som med den skattefrie aktieombytning foretages enten med eller uden tilladelse jf. FSL 15 a og 15 b. For at opnå tilladelse til at gennemføre en skattefri spaltning skal man ansøge SKAT herom. Sammen med ansøgningen skal der indsendes et udkast til regnskabsopstilling samt åbningsbalance pr. spaltningsdatoen. Regnskabsopstillingen skal i skemaform angive følgende punkter 4 : 1. det indskydende selskabs balance før spaltningen, 2. det eller de modtagende selskabers balance før spaltningen, hvis spaltningen sker til et eksisterende selskab/eksisterende selskaber, 3. overtagne aktiver og passiver, 4. eventuelle reguleringer, 5. åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber, og 6. balance for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører. Når ansøgningen er modtaget hos skal er det grundlæggende kriterium for at opnå tilladelse, at det ikke skønnes at hovedformålet eller et af hovedformålene med spaltningen er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Denne konklusion kan SKAT eventuel komme frem til såfremt der ikke ligger en tilstrækkelig forsvarlig økonomisk betragtning til grund for ansøgningen. En tilstrækkelig forsvarlig økonomisk betragtning kunne være ønske om omstrukturering eller rationalisering af aktiverne i de involverede selskaber. 4 Generationsskifte, Rasmussen, Jesper og Møller-Andersen, Jesper, Thomson Reuters, s

19 Skattefri spaltning uden tilladelse Som tidligere nævnt kan en skattefri spaltning ligeledes gennemføres uden tilladelse. Dette kan skyldes at man ikke ønsker at ansøge om tilladelsen eller at man ikke kan opnå denne. Rent selskabsretsligt er der ingen forskel på at gennemfører en skattefri spaltning med og uden tilladelse. Rent skattemæssigt er der i lighed med reglerne for skattefri aktieombytning uden tilladelse lavet en række værnsregler der skal forhindre skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Følgende punkter/betingelser skal jf. FSL 15 a, stk. 1, punkt være opfyldt for at gennemfører en skattefri spaltning uden tilladelse: 1. Aktier eller anparter modtaget som vederlag for de afgivne aktiver og passiver må ikke afstås i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Aktier eller anparter i et deltagende selskab kan dog afstås i forbindelse med yderligere omstrukturering af det pågældende selskab såfremt der ved omstruktureringen ikke sker vederlag med andet end aktier eller anparter. 2. reglen om skattefri spaltning uden tilladelse kan ikke benyttes, såfremt et indskydende selskab har mere end en selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager i det modtagende selskab, hvor de tilsammen har bestemmende indflydelse. 3. såfremt det indskydende selskab ikke ophører efter spaltningen skal de aktiver og passiver der overføres til det eller de modtagende selskaber udgøre en virksomhedsgren, jf. FSL 15 c, stk selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse i det indskydende selskab må være hjemmehørende i en stat der ikke er medlem af EU/EØS eller en stat der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Såfremt ovenstående begrænsninger ikke ønskes må man foretage spaltningen med tilladelse. 19

20 5.1 - Værdiansættelse af unoterede aktier Ved en hver overdragelse af unoterede aktier, om det være sig til interesseforbundne eller uafhængige parter, skal denne altid ske til handelsværdi. Værdien af en virksomhed kan dog være sværd at bestemme da værdiansættelsen foretages ud fra en række subjektive opfattelser, så som virksomhedens nutidsværdi af fremtidige afkast samt opfattelsen værdi Interesseforbundne vs. Uafhængige parter Der kan være stor forskel på værdiansættelsen af handelsværdien som parterne kommer frem til alt afhængig af om der er tale om interesseforbundne parter eller uafhængige parter. Når der er tale om uafhængige parter fastsættes handelsværdien efter de gængse markedskræfter. Da overdrageren ønsker en så høj pris som muligt og køber en så lav som muligt bliver handelsværdien fastlagt ved forhandlingsbordet og der er derfor ikke nogen lovgivning på området der har til hensigt at regulere prisen i den ene eller anden retning. For interesseforbundne parter vil de modstridende interesser, som gør sig gældende ved handel mellem uafhængige parter, i langt de fleste tilfælde være sat ud af spillet. I mange tilfælde vil de interesseforbundne parter have sammenfaldende interesser, hvorfor man kun sjældent vil fremkomme med den samme handelsværdi som de uafhængige parter kom frem til. Forskellen mellem den fremkommende handelsværdi kan have mange forklaringer. Den gamle generations kan f.eks. have et ønske om at den nye generation skal have en hjælpende hånd i form af en rabat. En anden begrundelse for en lavere værdiansættelse kunne være et ønske om, at nedsætte eller udligne den avancebeskatning som kunne fremkommer ved salget. For at standardiserer værdiansættelsesprocessen har told- og skattestyrelsen udarbejdet en række vejledninger i form af en række cirkulærer. Disse cirkulære præciserer, hver for sig værdiansættelsen, mellem interesseforbundne parter, af et givent aktiv. Værdiansættelsen kan ske ud fra nedenstående cirkulære: TSS - cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter TSS - cirkulære om værdiansættelse af goodwill LLV ; S.F om værdiansættelse af fast ejendom 20

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen

Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen Cand.merc.aud.-studiet Skatteret Kandidatafhandling Bo Langkær Hansen Afleveret 23. april 2009 Vejleder: Ole Aagesen Censor: Copenhagen Business

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Forfattere: Anders Pedersen Rasmus Berntsen Afleveringsdato: 4. november Vejleder:

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere