KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet jenshansen.dk til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen, jf. nedenfor. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. april 2017 med fire bilag (bilag 1-4) og s af 11. maj 2017 uden bilag fra indklagede. Indklagede har ikke afgivet et egentligt svarskrift i sagen, men der har været en korrespondance mellem sekretariatet og indklagede, som er omtalt nærmere i sagsfremstillingen nedenfor. Registreringsdato: Domænenavnet jenshansen.dk er registreret den 21. februar Sagsfremstilling: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: For en del år siden registrerede jeg domænenavnet JensHansen.dk, som svarer til mit for- og efternavn med henblik på at bruge det for en virksomhed med mit navn. 1

2 Jeg startede efterfølgende selvstændig advokatvirksomhed, som jeg drev gennem en længere årrække, og hvortil der var knyttet en velfungerende og ret omfattende hjemmeside. På grund af en alvorlig og meget langstrakt sygdom, hvor jeg fortsat jævnligt får tilbagefald, måtte jeg på et tidspunkt omkring 2013 opgive virksomheden. I den forbindelse blev hjemmesiden nedtaget efter krav fra min a-kasse. For at bevare muligheden for senere erhvervsmæssig udnyttelse af domænet valgte jeg at bevare registreringen. Domænet forblev herefter registreret i mit navn indtil 2014, hvor jeg ikke fik fornyet registreringen, fordi jeg i den periode ikke var opmærksom på ret meget andet end sygdom. Der er faktisk et betydeligt sammenfald mellem interessen for at opretholde et domænenavn og forventningerne til at kunne blive rask nok til at kunne arbejde igen. I april 2014 fik jeg taget mig sammen til at genoprette registreringen, men igen fik sygdom bortledt opmærksomheden, og jeg fik ikke betalt genoprettelsesgebyret. Noget tilsvarende skete i efteråret 2014, hvor jeg genregistrerede domænet. Da jeg i maj 2015 blev opmærksom på, at jeg ikke havde fået fuldført registreringen, var domænet i mellemtiden blevet registreret af Marxcam ApS. Kort efter rettede jeg henvendelse til Jann Bundgaard, der ifølge cvr.dk, bilag 1, var og fortsat er direktør for Marxcam ApS. Efter en telefonsamtale fulgte jeg op med den vedlagte mail, bilag 2, der blev besvaret samme dag, også bilag 2. Som det fremgår af de 2 mails, tilbød jeg betaling af et rimeligt beløb. Jann Bundgaard hævdede imidlertid under en opfølgende telefonsamtale, at domænet var erhvervet med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse af en af hans kunder, som havde en naturlig tilknytning til navnet, og som havde brugt betydelige beløb på at forberede denne udnyttelse. Han oplyste, at en overdragelse til mig måtte indebære betaling af både disse omkostninger, som han ikke opgjorde nærmere, samt et vederlag. Han gav udtryk for, at vederlaget skulle ligge væsentligt over det beløb på nogle få tusinde kroner, som jeg umiddelbart var indstillet på. I tillid til rigtigheden af Jann Bundgaards oplysning om formålet med registreringen samt manglende evne til at byde beløb i den skitserede størrelse forfulgte jeg ikke sagen yderligere. Pr. dags dato kan jeg konstatere, at domænet ikke udnyttes af indehaveren og tilsyneladende ikke har været udnyttet på noget tidspunkt, idet opslag på domænet, bilag 3, henviser til One.com, der er det firma, som jeg i efteråret 2014 bad være vært for domænet fremover. Marxcams direktør har, som det fremgår, endvidere udtrykkelig erklæret, at domænet var erhvervet med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere specificeret klient. Det må derfor som udgangspunkt lægges til grund, at det opretholdes alene med salg eller videreudlejning for øje, jf. lovens 25, stk. 2. Denne regel finder anvendelse, uanset hvem Marxcam ApS oprindelig havde forestillet sig at overdrage domænet til. Opmærksomheden henledes på, at det af lovens forarbejder fremgår (lovforslag L 66 af 13. november 2013, Folketingstidende , Tillæg A, s. 31), at bestemmelsen finder anvendelse for både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd. 2

3 Såfremt 25, stk. 2, efter nævnets opfattelse ikke kan finde anvendelse, skal det bemærkes, at opretholdelsen af den nuværende registrering vil stride mod god domænenavnsskik og at sagen derfor må afgøres efter en afvejning af samtlige dens omstændigheder. I den forbindelse må der lægges vægt på min langvarige brug og erhvervsmæssige indarbejdelse af domænet, som kun ophørte på grund af en alvorlig langvarig sygdom, der i lange perioder væsentligt har forringet min evne til at varetage mine interesser. Det må spille ind, at indklagede ikke har påvist nogen tilknytning til domænet, og ikke har udnyttet det. Det er vigtigt for mig at kunne generhverve domænet med henblik på at kunne blive erhvervsaktiv, når mit helbred tillader det. Domænet består af ikke blot mit efternavn, men også mit fornavn, og har dermed en forholdsvis tæt tilknytning til min person. Dette gælder uanset mit fulde navn er Jens Frederik Hansen, bilag 4. Efternavnet Hansen er ganske vist blandt de mest udbredte og nyder derfor kun en yderst marginal beskyttelse, men kombinationen Jens Hansen er væsentligt sjældnere. I henhold til Danmarks statistik (http://www.dst.dk/da/statistik/emner/befolkning-og-valg/navn /HvorMange) er der tilsyneladende i alt 1842 personer med denne navnekombination. Dette tal er dog misvisende højt, idet statistikken ikke tager hensyn til forekomsten af yderligere fornavne og mellemnavne. Da dobbeltnavnene Jens Christian og Jens Peter begge er blandt de 10 mest anvendte fornavnskombinationer indebærer det, at kun ganske få reelt benytter navnet Jens Hansen. Der vil desuden være en hel del tilfælde, hvor personer har et mellemnavn efterfulgt af efternavnet Hansen. I de tilfælde er det meget ofte således, at navnet Hansen ikke bruges i andre relationer end offentlige myndigheder. Gennem hele mit liv har jeg kun mødt 2, som udelukkende brugte Jens Hansen uden hverken ekstra fornavn eller mellemnavn. Ingen af de 2 havde et yderligere navn. Antallet af personer, som bruger Jens Hansen, som led i deres erhverv må være ganske beskedent, også fordi brugen af navnet i en børnesang giver det en lidt latterlig klang. Det har jeg også selv oplevet, men vendt til noget positivt ved at være stifter af et græsningslaug for Utterslev Mose, så jeg gennem en årrække har kunnet svare, at jeg sandelig har en bondegård midt i København. Også på den måde har jeg altså tilstræbt at opnå en tilknytning til domænet jenshansen.dk. Personligt har jeg konsekvent underskrevet mig Jens Hansen i alle erhvervsmæssige sammenhænge siden Som det vil ses, bruger jeg Jens Hansen i min adresse. I mit privatliv har jeg dog til dels brugt Jens Frederik, som er det navn, jeg blev kaldt som barn. Som bilag 1 har Jens Hansen fremlagt en udskrift af 6. april 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Jann Bundgaard. 3

4 Det fremgår af bilaget bl.a., at Jann Bundgaard er tilknyttet MARXCAM ApS som medlem af direktionen og ejer af selskabet med en ejerandel på 100 pct. Bilag 2 er kopi af en korrespondance af 7. maj 2015 mellem Jens Hansen og Jann Bundgaard vedrørende domænenavnet jenshansen.dk. Af korrespondancen fremgår, at Jens Hansen ønsker at få overdraget det pågældende domænenavn mod betaling af et rimeligt beløb og dermed komme opnå en mindelig løsning i sagen. Endvidere fremgår det, at Jann Bundgaard svarer, at man er nødt til at kende rammerne for en eventuel overdragelse, herunder kompensationsstørrelse, inden forslaget kan forelægges for dennes klient. Bilag 3 er et skærmprint af 6. april 2017 fra hjemmesiden under domænenavnet jenshansen.dk. Af bilaget fremgår bl.a. følgende tekst: jenshansen.dk er hostet af One.com. Bilag 4 er kopi af en fødsels- og dåbsattest vedrørende Jens Frederik Hansen. Ved opslag den 21. april 2017 og fornyet opslag den 13. juni 2017 på jenshansen.dk har sekretariatet taget følgende kopi: Ved af 21. april 2017 sendte sekretariatet den modtagne klage med bilag til MARXCAM ApS med anmodning om indklagedes bemærkninger (svarskrift) til klagen senest den 10. maj MARXCAM ApS beklagede ved af 11. maj 2017 til sekretariatet, at det ikke havde været muligt at svare rettidigt på henvendelsen og anmodede om en fristforlængelse på syv dage til at afgive bemærkninger i sagen. 4

5 Sekretariatet meddelte på den baggrund ved af 11. maj 2017 MARXCAM ApS, at anmodningen om fristforlængelse kunne imødekommes. Da indklagede ikke efterfølgende fremkom med bemærkninger, afsluttede sekretariatet den 22. maj 2017 den indledende skriftudveksling i sagen og meddelte sagens parter pr. , at sagen nu overgik til klagenævnet til afgørelse på det foreliggende grundlag. Sekretariatet har ved af 12. juni 2017 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet jenshansen.dk. DK Hostmaster har i anledning af sekretariatets henvendelse oplyst, at domænenavnet blev overdraget til Jens Hansen den 6. december 2005 og slettet den 22. juli 2014 på grund af manglende betaling. Herefter blev domænenavnet oprettet til Jens Hansen den 23. september 2014 og slettet den 26. december 2014 på grund af manglende bekræftelse af registreringen. Sekretariatet har ved opslag den 13. juni 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at MARXCAM ApS er registrant af domænenavnet jenshansen.dk. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at MARXCAM ApS under samme bruger-id (MA5736-DK) er registrant af yderligere fire domænenavne. Det drejer sig om domænenavnene aseawater.dk, byronuvo.dk, mallingmidt.dk og marxcam.dk. Ved opslag den 13. juni 2017 på de oven for anførte domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i to tilfælde fremkom hjemmesider, som tilsyneladende var under konstruktion ( aseawater.dk og marxcam.dk ), mens domænenavnet byronuvo.dk indeholdt en hjemmeside uden egentligt indhold. Det sidste domænenavn mallingmidt.dk indeholdt en hjemmeside tilsyneladende identisk med den, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet jenshansen.dk. Ved opslag den 13. juni 2017 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) har sekretariatet konstateret, at MARXCAM ApS (CVR-nummer ) er registreret som anpartsselskab med startdato den 1. september Selskabet har efter det oplyste til formål at drive handel, rådgivning og industri, og er registreret under branchekode Anden trykning og med Reklamebureauer som bibranche. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) på jens hansen blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Søgeresultaterne vedrørte navnlig personer med navnet Jens Hansen, herunder i kombination med andre (person)navne. De resterende søgeresultater vedrørte virksomheder, hvor navnet Jens Hansen i en eller anden form indgik i virksomhedsnavnet. Ingen af søgeresultaterne sås at vedrøre hverken klageren eller indklagede. Ved opslag den 13. juni 2017 på i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret samlet set 51 gange i perioden fra den 6. december 2000 og til den 5. oktober Hjemmesiden ses i hvert fald periodevis fra 2004 og frem til den 27. januar 2012 at have været benyttet til brug for en hjemmeside med markedsføring af Advokatfirmaet Jens Frederik Hansen, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: 5

6 Sekretariatet har ved opslag den 13. juni 2017 på Danmarks Statistiks hjemmeside konstateret, at navnet Jens Hansen pr. 1. januar 2017 bæres af personer. Ved opslag den 13. juni 2017 på har sekretariatet ikke kunnet konstatere, at domænenavnet jenshansen.dk udbydes eller har været udbudt til salg eller udlejning. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at Jens Hansen for en del år siden registrerede domænenavnet jenshansen.dk til brug for sin advokatvirksomhed, der blev drevet under samme navn, at Jens Hansen gennem en længere årrække drev selvstændig advokatvirksomhed, hvortil der var knyttet en velfungerende og ret omfattende hjemmeside, at Jens Hansen imidlertid på grund af sygdom på et tidspunkt omkring 2013 måtte opgive sin advokatvirksomhed, at Jens Hansen nedtog hjemmesiden, men bevarede registreringen af domænenavnet jenshansen.dk med henblik på eventuel senere erhvervsmæssig udnyttelse heraf, at Jens Hansen i 2014 ikke fik fornyet registreringen af domænenavnet jenshansen.dk på grund af sygdom, at Jens Hansen i april 2014 tog initiativ til at genoprette registreringen af domænenavnet jenshansen.dk, men ikke fik betalt genoprettelsesgebyret, at noget tilsvarende skete i efteråret 2014, hvor Jens Hansen havde til hensigt at genoprette registreringen af domænenavnet, at Jens Hansen i maj 2015 blev opmærksom på, at MARXCAM ApS havde registreret domænenavnet jenshansen.dk, 6

7 at Jens Hansen efterfølgende rettede henvendelse til direktøren i MARXCAM ApS, Jann Bundgaard, med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet mod et rimeligt beløb, at Jann Bundgaard i den forbindelse hævdede, at domænenavnet var erhvervet med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse på vegne af en kunde, at denne kunde ifølge Jann Bundgaard havde en naturlig tilknytning til domænenavnet og allerede havde brugt betydelige beløb på at forberede udnyttelsen heraf, at Jann Bundgaard samtidig oplyste, at en overdragelse af domænenavnet måtte indebære betaling af både disse omkostninger og et vederlag, at vederlaget ifølge Jann Bundgaard skulle ligge væsentligt over det beløb på nogle få tusinde kroner, som Jens Hansen umiddelbart var indstillet på at betale, at Jens Hansen i lyset af ovenstående valgte ikke at forfølge sagen yderligere, men at denne nu kan konstatere, at domænenavnet jenshansen.dk fortsat ikke anvendes aktivt, at det derfor må antages, at registreringen og opretholdelsen af domænenavnet jenshansen.dk alene er sket med salg eller videreudlejning for øje, at MARXCAM ApS således har overtrådt forbuddet i domænelovens 25, stk. 2, at der under alle omstændigheder foreligger en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at der i den forbindelse må lægges vægt på Jens Hansens langvarige brug og erhvervsmæssige indarbejdelse af domænenavnet jenshansen.dk, som alene ophørte på grund af sygdom, at det er vigtigt for Jens Hansen at generhverve domænenavnet jenshansen.dk med henblik på igen at kunne blive erhvervsaktiv, når helbredet tillader det, at domænenavnet jenshansen.dk svarer til klagerens navn, hvorfor domænenavnet har en tæt tilknytning til Jens Hansen, at kun ganske få personer ud over klageren reelt formodes at benytte sig af navnet Jens Hansen, at dette bekræftes af, at Jens Hansen i hele sit liv alene har mødt to personer, som udelukkende benyttede Jens Hansen som navn, at MARXCAM ApS omvendt ikke på nuværende tidspunkt har dokumenteret nogen tilknytning til domænenavnet jenshansen.dk, og at domænenavnet jenshansen.dk på den baggrund bør overdrages til Jens Hansen. Indklagede har som nævnt ikke indgivet et egentligt svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede, MARXCAM ApS, ikke er fremkommet med indlæg i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af ham indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Eftersom klageren til støtte for sin klage bl.a. har henvist til, at han er bærer af navnet Jens (Frederik) Hansen, giver sagen i første omgang anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af navnelovens 27, der har følgende ordlyd: 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet. 7

8 Navnelovens 27 skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Endvidere skal bestemmelsen værne mod brug af navne og betegnelser, som er egnet til at sætte det brugte navn eller betegnelse i forbindelse med bestemte individer. Navnet Jens Hansen bæres efter det oplyste pr. 1. januar 2017 af personer. Det er i den forbindelse ikke godtgjort, at klageren har gjort brug af Jens Hansen på en sådan måde, at navnet gennem denne brug er blevet et identifikationsmiddel for netop klageren som person. Det forhold, at klageren bærer navnet Jens Hansen, indebærer derfor ikke adgang for klageren til at forhindre andres anvendelse af navnet i isoleret form, idet en sådan brug ikke er egnet til at blive opfattet som en henvisning til netop klagerens person. Jens Hansen kan derfor ikke i henhold til navnelovens 27 kræve domænenavnet jenshansen.dk overført til sig. Jens Hansen har gjort gældende, at MARXCAM ApS har overtrådt domænelovens 25, stk. 2, om videresalg eller udlejning af domænenavne. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor også anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet jenshansen.dk i strid med domænelovens 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det er klagenævnets opfattelse, at Jens Hansen ikke har dokumenteret, at MARXCAM ApS har registreret eller opretholder domænenavnet jenshansen.dk med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder eller har udbudt domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens 25, stk. 2. Klagenævnet skal i forbindelse hermed bemærke, at en manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at det pågældende domænenavn er registreret eller opretholdes alene med henblik på videresalg eller udlejning i strid med domænelovens 25, stk. 2. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at MARXCAM ApS er registrant af flere andre domænenavne under.dk -internetdomænet, som (heller) ikke ses at blive benyttet på nogen aktiv måde. Herudover skal klagenævnet bemærke, at det efter forarbejderne til bestemmelsen i domænelovens 25, stk. 2, ikke har været hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold, herunder fx et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave registrerer et antal domænenavne, som klienten skal overtage. Det forhold, at MARXCAM ApS måtte have registreret domænenavnet jenshansen.dk på vegne af en klient indebærer således ikke, at der foreligger en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at MARXCAM ApS har overtrådt navnelovens 27 eller domænelovens 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 8

9 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har over for klagenævnet anført, at han frem til 2014 var registrant af domænenavnet jenshansen.dk, som gennem en årrække blev benyttet i forbindelse med selvstændig advokatvirksomhed drevet under samme navn. Endvidere har klageren anført, at han på grund af sygdom måtte opgive sin advokatvirksomhed og derfor ikke fik forlænget registreringen af domænenavnet jenshansen.dk ved registreringens udløb i 2014, men at han ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet erhvervsmæssigt, så snart omstændighederne tillader det. Klagerens oplysninger i sagen om den tidligere registrering af domænenavnet jenshansen.dk og anvendelse af domænenavnet til brug for en hjemmeside for klagerens advokatvirksomhed underbygges dels af oplysninger, som sekretariatet har indhentet om registreringshistorikken hos DK 9

10 Hostmaster, dels af sekretariatets opslag vedrørende det pågældende domænenavn i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet i forbindelse med en eventuel genoptagelse af sin advokatvirksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har afgivet indlæg i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede skulle have nogen reel interesse i at kunne råde over det omtvistede domænenavn. Der er heller ikke i forbindelse med klagenævnets oplysning af sagen fremkommet oplysninger, som nærmere kan begrunde, at indklagede, der driver sin virksomhed under navnet MARXCAM ApS, skulle have en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over netop domænenavnet jens.hansen.dk. Det fremgår af 9, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, er det herefter klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klager end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet jenshansen.dk, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende A F G Ø R E L S E Registreringen af domænenavnet jenshansen.dk skal overføres til klageren, Jens Hansen. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Dato: 26. juli Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0061 Klager: Lyoness Danmark ApS Bomhusvej 13, st. th. 2100 København Ø Indklagede: Onlineafdelingen ApS Vallensbækvej 20 A, 3. tv. 2605 Brøndby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0072 Klager: SRAM, LLC 1000 W. Fulton Market, 4th Floor Chicago IL 60607 USA v/ Lone Prehn, Zacco Denmark A/S Indklagede: Mogens Nordberg Jensen Kovangen 518 3480

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0005 Klager: Mathias Kolringen Christiansrovej 2, 1. sal 2930 Klampenborg Indklagede: Jørn Andersen Caroline Amalie Vej 25 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0050 Klager: Dansk Håndbold Forbund Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Danmark v/ advokat Karina Lind Bertelsen Indklagede: Indklagede 1 (registranten): Initiat v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0074 Klager: Family Group ApS Lysholt Alle 2 7430 Ikast Indklagede: Arvid Kristiansen Strandgårdsvænget 47 5600 Faaborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0221 Klager: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Indklagede: Marcus Rosenberg Andersen Oktobervej 123 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0263 Klager: Danske Spil A/S Korsdal 135 2605 Brøndby v/legal manager cand.jur. Anne-Louise Bargelius Andersen Zeusmark Consulting Group ApS Indklagede: Lotto Online

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0062 Klager: AS Solution A/S Marielundvej 46E 2730 Herlev v/jan Jarlbæk Indklagede: Peter Kim Broadbent Danielsen Lundtoftevej 270 A 2800 Kongens Lyngby Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0079 og 2017-0080 Klager: Lavpristelte.dk IVS Vejlegårdsvej 13 2840 Holte Indklagede: DF ved Lars Jensen Skovbominde 17 2670 Greve v/advokat Lise Moth Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0177 Klager: VVS Grossisten ApS Industrivej 61 7080 Børkop v/advokat Christian Buhl Christiansen Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0087 Klager: TMG Invest ApS og koncernforbundne selskaber med samme adresse Terp Skovvej 56, st. 8260 Viby J v/advokat Niels de Wolff Indklagede: Abildskou A/S Graham

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0035 Klager: Fighters Idrætsbygningen Brostræde 3-5, 2. sal. 6000 Kolding v/ formand Thomas Jensen Indklagede: Gregers Katsuhiro Inoue Ove Billes Vej 14 2300 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0090 Klager: LeoVegas Gaming Ltd. LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street Silema SLM 1640 Malta v/ advokat Emil Jurcenoks v/advokatfuldmægtig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere