KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet jenshansen.dk til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen, jf. nedenfor. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. april 2017 med fire bilag (bilag 1-4) og s af 11. maj 2017 uden bilag fra indklagede. Indklagede har ikke afgivet et egentligt svarskrift i sagen, men der har været en korrespondance mellem sekretariatet og indklagede, som er omtalt nærmere i sagsfremstillingen nedenfor. Registreringsdato: Domænenavnet jenshansen.dk er registreret den 21. februar Sagsfremstilling: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: For en del år siden registrerede jeg domænenavnet JensHansen.dk, som svarer til mit for- og efternavn med henblik på at bruge det for en virksomhed med mit navn. 1

2 Jeg startede efterfølgende selvstændig advokatvirksomhed, som jeg drev gennem en længere årrække, og hvortil der var knyttet en velfungerende og ret omfattende hjemmeside. På grund af en alvorlig og meget langstrakt sygdom, hvor jeg fortsat jævnligt får tilbagefald, måtte jeg på et tidspunkt omkring 2013 opgive virksomheden. I den forbindelse blev hjemmesiden nedtaget efter krav fra min a-kasse. For at bevare muligheden for senere erhvervsmæssig udnyttelse af domænet valgte jeg at bevare registreringen. Domænet forblev herefter registreret i mit navn indtil 2014, hvor jeg ikke fik fornyet registreringen, fordi jeg i den periode ikke var opmærksom på ret meget andet end sygdom. Der er faktisk et betydeligt sammenfald mellem interessen for at opretholde et domænenavn og forventningerne til at kunne blive rask nok til at kunne arbejde igen. I april 2014 fik jeg taget mig sammen til at genoprette registreringen, men igen fik sygdom bortledt opmærksomheden, og jeg fik ikke betalt genoprettelsesgebyret. Noget tilsvarende skete i efteråret 2014, hvor jeg genregistrerede domænet. Da jeg i maj 2015 blev opmærksom på, at jeg ikke havde fået fuldført registreringen, var domænet i mellemtiden blevet registreret af Marxcam ApS. Kort efter rettede jeg henvendelse til Jann Bundgaard, der ifølge cvr.dk, bilag 1, var og fortsat er direktør for Marxcam ApS. Efter en telefonsamtale fulgte jeg op med den vedlagte mail, bilag 2, der blev besvaret samme dag, også bilag 2. Som det fremgår af de 2 mails, tilbød jeg betaling af et rimeligt beløb. Jann Bundgaard hævdede imidlertid under en opfølgende telefonsamtale, at domænet var erhvervet med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse af en af hans kunder, som havde en naturlig tilknytning til navnet, og som havde brugt betydelige beløb på at forberede denne udnyttelse. Han oplyste, at en overdragelse til mig måtte indebære betaling af både disse omkostninger, som han ikke opgjorde nærmere, samt et vederlag. Han gav udtryk for, at vederlaget skulle ligge væsentligt over det beløb på nogle få tusinde kroner, som jeg umiddelbart var indstillet på. I tillid til rigtigheden af Jann Bundgaards oplysning om formålet med registreringen samt manglende evne til at byde beløb i den skitserede størrelse forfulgte jeg ikke sagen yderligere. Pr. dags dato kan jeg konstatere, at domænet ikke udnyttes af indehaveren og tilsyneladende ikke har været udnyttet på noget tidspunkt, idet opslag på domænet, bilag 3, henviser til One.com, der er det firma, som jeg i efteråret 2014 bad være vært for domænet fremover. Marxcams direktør har, som det fremgår, endvidere udtrykkelig erklæret, at domænet var erhvervet med henblik på videreoverdragelse til en ikke nærmere specificeret klient. Det må derfor som udgangspunkt lægges til grund, at det opretholdes alene med salg eller videreudlejning for øje, jf. lovens 25, stk. 2. Denne regel finder anvendelse, uanset hvem Marxcam ApS oprindelig havde forestillet sig at overdrage domænet til. Opmærksomheden henledes på, at det af lovens forarbejder fremgår (lovforslag L 66 af 13. november 2013, Folketingstidende , Tillæg A, s. 31), at bestemmelsen finder anvendelse for både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd. 2

3 Såfremt 25, stk. 2, efter nævnets opfattelse ikke kan finde anvendelse, skal det bemærkes, at opretholdelsen af den nuværende registrering vil stride mod god domænenavnsskik og at sagen derfor må afgøres efter en afvejning af samtlige dens omstændigheder. I den forbindelse må der lægges vægt på min langvarige brug og erhvervsmæssige indarbejdelse af domænet, som kun ophørte på grund af en alvorlig langvarig sygdom, der i lange perioder væsentligt har forringet min evne til at varetage mine interesser. Det må spille ind, at indklagede ikke har påvist nogen tilknytning til domænet, og ikke har udnyttet det. Det er vigtigt for mig at kunne generhverve domænet med henblik på at kunne blive erhvervsaktiv, når mit helbred tillader det. Domænet består af ikke blot mit efternavn, men også mit fornavn, og har dermed en forholdsvis tæt tilknytning til min person. Dette gælder uanset mit fulde navn er Jens Frederik Hansen, bilag 4. Efternavnet Hansen er ganske vist blandt de mest udbredte og nyder derfor kun en yderst marginal beskyttelse, men kombinationen Jens Hansen er væsentligt sjældnere. I henhold til Danmarks statistik ( /HvorMange) er der tilsyneladende i alt 1842 personer med denne navnekombination. Dette tal er dog misvisende højt, idet statistikken ikke tager hensyn til forekomsten af yderligere fornavne og mellemnavne. Da dobbeltnavnene Jens Christian og Jens Peter begge er blandt de 10 mest anvendte fornavnskombinationer indebærer det, at kun ganske få reelt benytter navnet Jens Hansen. Der vil desuden være en hel del tilfælde, hvor personer har et mellemnavn efterfulgt af efternavnet Hansen. I de tilfælde er det meget ofte således, at navnet Hansen ikke bruges i andre relationer end offentlige myndigheder. Gennem hele mit liv har jeg kun mødt 2, som udelukkende brugte Jens Hansen uden hverken ekstra fornavn eller mellemnavn. Ingen af de 2 havde et yderligere navn. Antallet af personer, som bruger Jens Hansen, som led i deres erhverv må være ganske beskedent, også fordi brugen af navnet i en børnesang giver det en lidt latterlig klang. Det har jeg også selv oplevet, men vendt til noget positivt ved at være stifter af et græsningslaug for Utterslev Mose, så jeg gennem en årrække har kunnet svare, at jeg sandelig har en bondegård midt i København. Også på den måde har jeg altså tilstræbt at opnå en tilknytning til domænet jenshansen.dk. Personligt har jeg konsekvent underskrevet mig Jens Hansen i alle erhvervsmæssige sammenhænge siden Som det vil ses, bruger jeg Jens Hansen i min adresse. I mit privatliv har jeg dog til dels brugt Jens Frederik, som er det navn, jeg blev kaldt som barn. Som bilag 1 har Jens Hansen fremlagt en udskrift af 6. april 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Jann Bundgaard. 3

4 Det fremgår af bilaget bl.a., at Jann Bundgaard er tilknyttet MARXCAM ApS som medlem af direktionen og ejer af selskabet med en ejerandel på 100 pct. Bilag 2 er kopi af en korrespondance af 7. maj 2015 mellem Jens Hansen og Jann Bundgaard vedrørende domænenavnet jenshansen.dk. Af korrespondancen fremgår, at Jens Hansen ønsker at få overdraget det pågældende domænenavn mod betaling af et rimeligt beløb og dermed komme opnå en mindelig løsning i sagen. Endvidere fremgår det, at Jann Bundgaard svarer, at man er nødt til at kende rammerne for en eventuel overdragelse, herunder kompensationsstørrelse, inden forslaget kan forelægges for dennes klient. Bilag 3 er et skærmprint af 6. april 2017 fra hjemmesiden under domænenavnet jenshansen.dk. Af bilaget fremgår bl.a. følgende tekst: jenshansen.dk er hostet af One.com. Bilag 4 er kopi af en fødsels- og dåbsattest vedrørende Jens Frederik Hansen. Ved opslag den 21. april 2017 og fornyet opslag den 13. juni 2017 på jenshansen.dk har sekretariatet taget følgende kopi: Ved af 21. april 2017 sendte sekretariatet den modtagne klage med bilag til MARXCAM ApS med anmodning om indklagedes bemærkninger (svarskrift) til klagen senest den 10. maj MARXCAM ApS beklagede ved af 11. maj 2017 til sekretariatet, at det ikke havde været muligt at svare rettidigt på henvendelsen og anmodede om en fristforlængelse på syv dage til at afgive bemærkninger i sagen. 4

5 Sekretariatet meddelte på den baggrund ved af 11. maj 2017 MARXCAM ApS, at anmodningen om fristforlængelse kunne imødekommes. Da indklagede ikke efterfølgende fremkom med bemærkninger, afsluttede sekretariatet den 22. maj 2017 den indledende skriftudveksling i sagen og meddelte sagens parter pr. , at sagen nu overgik til klagenævnet til afgørelse på det foreliggende grundlag. Sekretariatet har ved af 12. juni 2017 anmodet DK Hostmaster om at oplyse registreringshistorikken vedrørende domænenavnet jenshansen.dk. DK Hostmaster har i anledning af sekretariatets henvendelse oplyst, at domænenavnet blev overdraget til Jens Hansen den 6. december 2005 og slettet den 22. juli 2014 på grund af manglende betaling. Herefter blev domænenavnet oprettet til Jens Hansen den 23. september 2014 og slettet den 26. december 2014 på grund af manglende bekræftelse af registreringen. Sekretariatet har ved opslag den 13. juni 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at MARXCAM ApS er registrant af domænenavnet jenshansen.dk. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at MARXCAM ApS under samme bruger-id (MA5736-DK) er registrant af yderligere fire domænenavne. Det drejer sig om domænenavnene aseawater.dk, byronuvo.dk, mallingmidt.dk og marxcam.dk. Ved opslag den 13. juni 2017 på de oven for anførte domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i to tilfælde fremkom hjemmesider, som tilsyneladende var under konstruktion ( aseawater.dk og marxcam.dk ), mens domænenavnet byronuvo.dk indeholdt en hjemmeside uden egentligt indhold. Det sidste domænenavn mallingmidt.dk indeholdt en hjemmeside tilsyneladende identisk med den, som fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet jenshansen.dk. Ved opslag den 13. juni 2017 i Det Centrale Virksomhedsregister ( har sekretariatet konstateret, at MARXCAM ApS (CVR-nummer ) er registreret som anpartsselskab med startdato den 1. september Selskabet har efter det oplyste til formål at drive handel, rådgivning og industri, og er registreret under branchekode Anden trykning og med Reklamebureauer som bibranche. Ved sekretariatets søgning i Google ( på jens hansen blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Søgeresultaterne vedrørte navnlig personer med navnet Jens Hansen, herunder i kombination med andre (person)navne. De resterende søgeresultater vedrørte virksomheder, hvor navnet Jens Hansen i en eller anden form indgik i virksomhedsnavnet. Ingen af søgeresultaterne sås at vedrøre hverken klageren eller indklagede. Ved opslag den 13. juni 2017 på i Internet Archive Wayback Machine ( har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret samlet set 51 gange i perioden fra den 6. december 2000 og til den 5. oktober Hjemmesiden ses i hvert fald periodevis fra 2004 og frem til den 27. januar 2012 at have været benyttet til brug for en hjemmeside med markedsføring af Advokatfirmaet Jens Frederik Hansen, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: 5

6 Sekretariatet har ved opslag den 13. juni 2017 på Danmarks Statistiks hjemmeside konstateret, at navnet Jens Hansen pr. 1. januar 2017 bæres af personer. Ved opslag den 13. juni 2017 på har sekretariatet ikke kunnet konstatere, at domænenavnet jenshansen.dk udbydes eller har været udbudt til salg eller udlejning. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at Jens Hansen for en del år siden registrerede domænenavnet jenshansen.dk til brug for sin advokatvirksomhed, der blev drevet under samme navn, at Jens Hansen gennem en længere årrække drev selvstændig advokatvirksomhed, hvortil der var knyttet en velfungerende og ret omfattende hjemmeside, at Jens Hansen imidlertid på grund af sygdom på et tidspunkt omkring 2013 måtte opgive sin advokatvirksomhed, at Jens Hansen nedtog hjemmesiden, men bevarede registreringen af domænenavnet jenshansen.dk med henblik på eventuel senere erhvervsmæssig udnyttelse heraf, at Jens Hansen i 2014 ikke fik fornyet registreringen af domænenavnet jenshansen.dk på grund af sygdom, at Jens Hansen i april 2014 tog initiativ til at genoprette registreringen af domænenavnet jenshansen.dk, men ikke fik betalt genoprettelsesgebyret, at noget tilsvarende skete i efteråret 2014, hvor Jens Hansen havde til hensigt at genoprette registreringen af domænenavnet, at Jens Hansen i maj 2015 blev opmærksom på, at MARXCAM ApS havde registreret domænenavnet jenshansen.dk, 6

7 at Jens Hansen efterfølgende rettede henvendelse til direktøren i MARXCAM ApS, Jann Bundgaard, med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet mod et rimeligt beløb, at Jann Bundgaard i den forbindelse hævdede, at domænenavnet var erhvervet med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse på vegne af en kunde, at denne kunde ifølge Jann Bundgaard havde en naturlig tilknytning til domænenavnet og allerede havde brugt betydelige beløb på at forberede udnyttelsen heraf, at Jann Bundgaard samtidig oplyste, at en overdragelse af domænenavnet måtte indebære betaling af både disse omkostninger og et vederlag, at vederlaget ifølge Jann Bundgaard skulle ligge væsentligt over det beløb på nogle få tusinde kroner, som Jens Hansen umiddelbart var indstillet på at betale, at Jens Hansen i lyset af ovenstående valgte ikke at forfølge sagen yderligere, men at denne nu kan konstatere, at domænenavnet jenshansen.dk fortsat ikke anvendes aktivt, at det derfor må antages, at registreringen og opretholdelsen af domænenavnet jenshansen.dk alene er sket med salg eller videreudlejning for øje, at MARXCAM ApS således har overtrådt forbuddet i domænelovens 25, stk. 2, at der under alle omstændigheder foreligger en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at der i den forbindelse må lægges vægt på Jens Hansens langvarige brug og erhvervsmæssige indarbejdelse af domænenavnet jenshansen.dk, som alene ophørte på grund af sygdom, at det er vigtigt for Jens Hansen at generhverve domænenavnet jenshansen.dk med henblik på igen at kunne blive erhvervsaktiv, når helbredet tillader det, at domænenavnet jenshansen.dk svarer til klagerens navn, hvorfor domænenavnet har en tæt tilknytning til Jens Hansen, at kun ganske få personer ud over klageren reelt formodes at benytte sig af navnet Jens Hansen, at dette bekræftes af, at Jens Hansen i hele sit liv alene har mødt to personer, som udelukkende benyttede Jens Hansen som navn, at MARXCAM ApS omvendt ikke på nuværende tidspunkt har dokumenteret nogen tilknytning til domænenavnet jenshansen.dk, og at domænenavnet jenshansen.dk på den baggrund bør overdrages til Jens Hansen. Indklagede har som nævnt ikke indgivet et egentligt svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede, MARXCAM ApS, ikke er fremkommet med indlæg i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af ham indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Eftersom klageren til støtte for sin klage bl.a. har henvist til, at han er bærer af navnet Jens (Frederik) Hansen, giver sagen i første omgang anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af navnelovens 27, der har følgende ordlyd: 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet. 7

8 Navnelovens 27 skal bl.a. værne bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og bærernes slægt. Endvidere skal bestemmelsen værne mod brug af navne og betegnelser, som er egnet til at sætte det brugte navn eller betegnelse i forbindelse med bestemte individer. Navnet Jens Hansen bæres efter det oplyste pr. 1. januar 2017 af personer. Det er i den forbindelse ikke godtgjort, at klageren har gjort brug af Jens Hansen på en sådan måde, at navnet gennem denne brug er blevet et identifikationsmiddel for netop klageren som person. Det forhold, at klageren bærer navnet Jens Hansen, indebærer derfor ikke adgang for klageren til at forhindre andres anvendelse af navnet i isoleret form, idet en sådan brug ikke er egnet til at blive opfattet som en henvisning til netop klagerens person. Jens Hansen kan derfor ikke i henhold til navnelovens 27 kræve domænenavnet jenshansen.dk overført til sig. Jens Hansen har gjort gældende, at MARXCAM ApS har overtrådt domænelovens 25, stk. 2, om videresalg eller udlejning af domænenavne. Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den derfor også anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet jenshansen.dk i strid med domænelovens 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det er klagenævnets opfattelse, at Jens Hansen ikke har dokumenteret, at MARXCAM ApS har registreret eller opretholder domænenavnet jenshansen.dk med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder eller har udbudt domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet således ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens 25, stk. 2. Klagenævnet skal i forbindelse hermed bemærke, at en manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at det pågældende domænenavn er registreret eller opretholdes alene med henblik på videresalg eller udlejning i strid med domænelovens 25, stk. 2. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at MARXCAM ApS er registrant af flere andre domænenavne under.dk -internetdomænet, som (heller) ikke ses at blive benyttet på nogen aktiv måde. Herudover skal klagenævnet bemærke, at det efter forarbejderne til bestemmelsen i domænelovens 25, stk. 2, ikke har været hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold, herunder fx et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave registrerer et antal domænenavne, som klienten skal overtage. Det forhold, at MARXCAM ApS måtte have registreret domænenavnet jenshansen.dk på vegne af en klient indebærer således ikke, at der foreligger en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 2. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at MARXCAM ApS har overtrådt navnelovens 27 eller domænelovens 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 8

9 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har over for klagenævnet anført, at han frem til 2014 var registrant af domænenavnet jenshansen.dk, som gennem en årrække blev benyttet i forbindelse med selvstændig advokatvirksomhed drevet under samme navn. Endvidere har klageren anført, at han på grund af sygdom måtte opgive sin advokatvirksomhed og derfor ikke fik forlænget registreringen af domænenavnet jenshansen.dk ved registreringens udløb i 2014, men at han ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet erhvervsmæssigt, så snart omstændighederne tillader det. Klagerens oplysninger i sagen om den tidligere registrering af domænenavnet jenshansen.dk og anvendelse af domænenavnet til brug for en hjemmeside for klagerens advokatvirksomhed underbygges dels af oplysninger, som sekretariatet har indhentet om registreringshistorikken hos DK 9

10 Hostmaster, dels af sekretariatets opslag vedrørende det pågældende domænenavn i Internet Archive Wayback Machine ( Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet i forbindelse med en eventuel genoptagelse af sin advokatvirksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har afgivet indlæg i sagen, foreligger der ingen oplysninger fra indklagede selv, der understøtter, at indklagede skulle have nogen reel interesse i at kunne råde over det omtvistede domænenavn. Der er heller ikke i forbindelse med klagenævnets oplysning af sagen fremkommet oplysninger, som nærmere kan begrunde, at indklagede, der driver sin virksomhed under navnet MARXCAM ApS, skulle have en anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over netop domænenavnet jens.hansen.dk. Det fremgår af 9, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, er det herefter klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi for klager end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet jenshansen.dk, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Klagenævnet træffer i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende A F G Ø R E L S E Registreringen af domænenavnet jenshansen.dk skal overføres til klageren, Jens Hansen. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Dato: 26. juli Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0124 Klager: Forenede Danske Motorejere, FDM Firskovvej 32 2800 Kongens Lyngby Indklagede: MedieMaskinen Kuchlersgade 4 1774 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0054 Klager: Juul Schouenborg Advokatfirma v/david Schouenborg Bruunbjergvej 1 8240 Risskov Indklagede: Evelina Bendinskaite Naujakuriu 51, Maciuni K 59157 Prienai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0104 og 2016-0105 Klager: Pit Stop for Pets v/ Jan Lassen Nødebovej 42 3480 Fredensborg Indklagede: Christina Poulsen Ravnekrogen 3 Hareskov 3500 Værløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0138 Klager: JETSKI.DK ApS Stenildhøjdalen 27 9600 Aars Indklagede: Indklagede 1 (registranten): MIRA INTERNET A/S (opløst efter konkurs) Nybovej 19 7500 Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0170 Klager: Mads Neve Halsvej 149 9310 Vodskov Indklagede: Minol A/S Rådhus Allé 23 3650 Ølstykke Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0075 Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade 63 1620 København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0049 Klager: JP Food ApS Udbyhøjvej 85 8930 Randers NØ Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet kagemand.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0107 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Snak Media Peter Fabers Vej 47 8210 Aarhus V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0032 Klager: OneStep Marketing Toldboden 3 8800 Viborg v/nicolai Kolding Sørensen Indklagede: Morten Eskild Moreira Nielsen Strandgade 39, 4,-20 1401 København K

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0038 Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej 16-20 9000 Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden 57 8220 Brabrand Danmark v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0135 Klager: Mathias Rekling Jakobsen Herninggade 9, 3. th. 2100 København Ø Indklagede: HORNVAREFABRIKKEN ApS Storbjergvej 2 7650 Bøvlingbjerg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere