Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten sammen med selvangivelsen, når denne er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Digitaliseringen Digitaliseringen af selvangivelsen indebar en række ændringer af den såkaldte mindstekravsbekendtgørelse, som alle virksomheder skal opfylde. Ændringerne har virkning for selvangivelsen for indkomståret Der er ikke hermed sket nogen ændring af, hvad skatteregnskabet er. Det skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller bilagt nødvendige skattemæssige korrektioner og specifikationer til regnskabet. For visse virksomheder sker der ændring af, hvad der skal indsendes sammen med selvangivelsen, og nogle virksomheder skal afgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen. Ændringen har betydning for virksomheder, som via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør årsrapporten. Det gælder typisk for alle selskaber. Årsrapporten er stadig en del af skatteregnskabet, selv om den er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. SKAT henter selv årsrapporten Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten ikke at fremgå af skatteregnskabet. Skatteregnskabet De oplysninger, som fremgår af årsrapporten, behøver ikke at fremgå af skatteregnskabet. Virksomheden kan nøjes med at give de yderligere oplysninger i skatteregnskabet, som ikke allerede fremgår af årsrapporten, eller er afgivet som supplerende oplysninger i selvangivelsen. SKAT henter selv den offentliggjorte årsrapport. Det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en balance, en resultatopgørelse og en specifikation af bevægelser i virksomhedens egenkapital. Det skal aflægges på en klar og overskuelig måde samt indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for SKATs kontrol. Når årsrapporten, der er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indeholder en balance og en resultatopgørelse, behøver virksomheden ikke at vise de samme oplysninger i skatteregnskabet. Og når nettoomsætningen er oplyst som en supplerende regnskabsoplysning i selvangivelsen, behøver virksomheden ikke at oplyse dette i skatteregnskabet. Selvangivelsen De supplerende regnskabsoplysninger, omsætning, vareforbrug osv. skal dog gives i selvangivelsen, selv om oplysningerne også findes i den indsendte årsrapport. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Mindre selskaber kan fravælge revision af årsrapporten Med døden følger også skatter og afgifter Focus på fremtiden: Økonomisystem til mindre erhvervskunder Side 3 Virksomhedspant og fordringspant Kundevenlighed kan koste dyrt Kørsel i firmabil mellem bopæl og arbejdsplads er privat Medarbejdere skal selv holde regnskab med personalegoder Danmarks økonomi Nyttige satser 2006 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Arbejdsgivere skal fortsat indberette lønoplysninger til SKAT Medarbejdere skal ikke længere have kopi af indberetningerne De skattefrie godtgørelser stiger i 2006 Rejsegodtgørelsen stiger med 9 kr. pr. døgn, logigodtgørelsen med 4 kr. pr. overnatning og kørselsgodtgørelsen med 20 øre pr. km. Mere enkle regler for aktiebeskatning Folketinget behandler forslag, som skal gælde fra årsskiftet Selvstændige bør også spare op til pensionen Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale engangsbeløb med fradrag Mange nye love vedtaget Finansloven og en række skattelove endelig vedtaget Små renteændringer Stigning i diskontoen og uændret mindsterente og basisrente Virksomhedspant er en ny mulighed Nye finansieringsmuligheder fra den 1. januar 2006 Større ATP-indbetalinger i 2006 ATP-bidraget forhøjes med 9 pct. Provisioner for lån er fradragsberettiget Stiftelsesprovisioner dog kun, når løbetiden er under to år Kom-i-gang-lån Staten kautionerer for 75 pct. af lånet op til kr. Mulighed for hurtigere årsopgørelse Indberet til selvangivelsen inden 20. februar kl. 9 og få årsopgørelsen den 13. marts Ikke skat og moms af eget arbejde Når en håndværker udfører byggearbejde på sin private bolig, sker der ingen beskatning Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Mindre selskaber kan fravælge revision af årsrapporten Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Lovændring medfører, at revisionspligt i fremtiden kan bruges som sanktionsmiddel. Folketinget vedtog den 21. marts 2006 en ændring af lovpligtig revision gældende for årsrapporter for 2006 eller senere. Efter de tidligere regler skal anpartsselskaber og aktieselskaber revideres af en registreret eller en statsautoriseret revisor. For selskaber, hvis regnskabsår starter 1. januar 2006 eller senere, er det efter lovændringen muligt at fravælge revisionen af årsrapporten under forudsætning af, at selskabet på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser: en balancesum på 1,5 mio. kr. en nettoomsætning på 3,0 mio. kr. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 12. Holdingselskaber Erhvervs- og Økonomiministeriet antager, at selskaber kan opfylde bestemmelsen. Forslaget indeholder imidlertid en undtagelse, idet såkaldte holdingselskaber (selskaber, der ejer eller har bestemmende indflydelse på andre selskaber) ikke er omfattet af den nye bestemmelse. Holdingselskaber skal fortsat revideres. Det kan virke paradoksalt, at et holdingselskab, hvis eneste aktiv er anparterne i et driftsselskab, skal underkastes revision. Er driftsselskabet ikke revideret, må revisor endnu mere paradoksalt tage forbehold for værdien af driftsselskabet - og dermed holdingselskabets eneste aktiv. Krav til selskaberne Selskaber, der i fremtiden kan fravælge revision, skal som øvrige virksomheder opfylde gældende lovgivning både på regnskabs-, skatte- og afgiftsområdet, ligesom årsrapporterne fortsat skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis et selskab indsender en årsrapport med væsentlige fejl eller mangler, eller virksomheden eller dens ledelse idømmes en straf af myndighederne, vil konsekvensen være, at selskabet i en kort årrække pålægges revisionspligt. Behov for lempeligere regler I disse år strammes reglerne for revision og regnskabsaflæggelse voldsomt op som følge af de store erhvervsskandaler i udlandet. De mindre virksomheder kan derfor opleve, at revision er at skyde gråspurve med kanoner, når disse - udenlandske - stramninger når frem til honorarnotaen. Der er derfor et naturligt behov for at finde en mellemløsning for de mindre selskaber, som ikke fortsat ønsker at lade årsrapporten revidere, og som sagtens kan nøjes med en reviewerklæring. Har revision effekt på kreditors beslutninger? Muligheden for at indsende en ikke revideret årsrapport kan få indflydelse på virksomhedens kreditværdighed. I hvert fald forventer skattemyndighederne at skulle anvende 45 årsværk mere til at gennemgå de årsrapporter, hvor revisor ikke har foretaget revision. Når den lovgivende magt afsætter penge til et sådant formål, må det indikere, at der forventes en potentiel risiko for væsentlige fejl og mangler i de ikke-reviderede årsrapporter. Lægges denne antagelse til grund, bør virksomhederne have samme kritiske holdninger til de selskaber, der aflægger en ikke-revideret årsrapport i forbindelse med kreditvurderingen. Mit afsluttende råd er derfor, at du kontakter din ansvarlige revisor og drøfter, om du skal fravælge revisionen eller ej. Spørg om forskellen på en gennemgang og en revision af årsrapporten og vurder derefter, om det er fornuftigt at spare revisionen væk. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Med døden følger også skatter og afgifter Hvem skal arve, hvordan er reglerne, skal der betales skat, skal der betales retsafgift, skal der betales boafgift? Et dødsfald rejser mange spørgsmål af følelsesmæssig karakter. Men derudover vil der være spørgsmål om afdødes eventuelle værdier. Nedenfor bringer vi en oversigt over nogle af de mest almindelige begreber, ligesom vi beskriver de skatte- og afgiftsmæssige regler. Der er kun tale om en oversigt. Vi skal anbefale, at man søger professionel hjælp, hvis der er tvivl. Kontakt os eller en advokat, som vil være i stand til at hjælpe med boets behandling. værdi af kr. Hvis der herefter ikke er noget tilbage til andre eventuelle arvinger, sker udlægget uden nogen form for skifte. Det er dog en betingelse, at ægtefællen tager ansvaret for at betale den afdødes gæld. Forenklet privat skifte: Hvis alle arvinger er enige, hvis afdøde ikke har været selvstændig erhvervsdrivende, hvis der ikke findes skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver i dødsboet, hvis boets aktiver må antages at kunne betale boets gæld samt hvis yderligere en række betingelser omkring arvingerne er opfyldt, kan boet overgå til forenklet privat skifte. Det er lidt nemmere end almindeligt privat skifte. Ægtefælle eneste legale arving: Uanset boets værdi har den efterlevende ægtefælle en særlig mulighed for at overtage hele boet som forenklet privat skifte, hvis der ikke er andre arvinger eller legatarer. Den efterlevende ægtefælle overtager den afdødes skattemæssige forpligtelser og rettigheder. Skiftet bo: Ved et privat skifte gælder, at arvingerne (evt. ved hjælp af en advokat) ordner dødsboet selv. Der er ingen offentlig myndighed eller offentligt autoriseret person, der står som bestyrer af boet. Bobestyrerboer: I et bobestyrerbo er det ikke arvingerne, men en såkaldt bobestyrer udpeget af skifteretten, der står for afviklingen af dødsboet. En bobestyrer er som regel advokat. Et dødsbo skal behandles af en bobestyrer, hvis blot en enkel arving beder om det, eller hvis afdøde har bestemt det i sit testamente. Hvis der ikke er penge nok i et dødsbo til at betale den afdødes gæld, eller hvis arvingerne er umyndige eller under konkurs, skal en bobestyrer stå for skiftet. Dødsbo: Den afdødes formue, gæld, indbo og andre ejendele. Boafgift: Boafgift er en afgift til staten. Den har afløst den tidligere arveafgift og beregnes af den afdødes samlede værdier, før arven fordeles. Boafgiften er på 15 pct. af den del, der overstiger kr. Efterlevende ægtefælle betaler ikke boafgift. Den del af en arv, der går til andre end den afdødes nærmeste familie, pålægges en tillægsboafgift på 25 pct. Uskiftet bo: Hvis der var fælleseje i ægteskabet og kun fælles børn, har den efterlevende ægtefælle normalt ret til at beholde alt, der er indgået i fællesejet uden at skulle dele med andre arvinger. Ægtefællen sidder i uskiftet bo. Boudlæg: Boudlæg er en særlig skifteform, hvor den afdødes værdier overtages af fx en af den afdødes pårørende mod, at den pågældende betaler for begravelsen og sørger for at rydde den afdødes bolig. Man kan få boudlæg, hvis boets formue er på højst kr. Udlæg til ægtefælle: En efterlevende ægtefælle har altid ret til at få udleveret ting til sit personlige brug samt møbler mv., så det stadig er muligt at opretholde hjemmet. Ægtefællen har desuden ret til at få ting mv. fra boet til en Skat Retsafgift Boafgift Uskiftet bo Efterladt ægtefælle 500 kr. Ingen boafgift beskattes af afdødes indkomster mv. i dødsåret Boudlæg Ingen dødsboskat Hvis boets aktiver Ingen boafgift overstiger kr. betales 500 kr. i retsafgift Udlæg til Ingen dødsboskat 500 kr. Ingen boafgift ægtefælle Forenklet Ingen dødsboskat kr. Ingen boafgift privat skifte Ægtefællen Efterladt ægtefælle kr. Efterladt ægtefælle eneste le- beskattes af afdødes Hvis den samlede skal ikke gale arving indkomster mv. arv overstiger betale boafgift. (dvs. ingen i dødsåret kr. skal Andre arvinger børn/for- der betales yder- skal betale ældre osv.) ligere kr. tillægsboafgift. Skiftet bo Der skal betales kr. Afdødes nærmeste dødsboskat hvis: familie - udover ægte- boets nettoformue Hvis den samlede fællen - skal betale på skæringsdagen arv overstiger boafgift på 15% af i 2006 overstiger kr. skal den samlede arv, der kr. eller der betales yderpå overstiger bundfradrag boets aktiver på ligere kr kr. (2006) skæringsdagen i Arvinger, der ikke til overstiger hører nærmeste familie kr. skal tillige betale en tillægsboafgift på 25% SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Focus på fremtiden: Økonomisystem til mindre erhvervskunder Enkelt økonomisystem med ordrestyring, fakturering og økonomistyring kan være en god løsning for mange mindre erhvervskunder. Markedet for økonomisystemer kan være uoverskueligt, når der skal vælges en løsning. ND Revision har i en årrække haft særdeles gode erfaringer med selv at bruge IT Revisor systemet fra Focus IT a/s. Gennem samarbejdet med Focus IT har ND Revision leveret IT Business kassekladde programmer til kunderne. I programmet indtastes kassekladdeposteringerne, som efterfølgende ved et tryk på en knap kan overføres fra kunde til revisor. IT Business Light Næste skridt er nu taget, idet Focus IT kan tilbyde IT Business Light, som har været prøvet i cirka 500 virksomheder siden Med dette program kan brugerne selv lave fakturaer og forestå egen bogføring. Alle programmets funktioner findes helt tilsvarende i ND Revisions eget IT Revisor system, hvorfor revisor kan vejlede optimalt, hvis der er behov herfor. Også i denne version foregår overførsel af data fra virksomhed til revisor meget enkelt, når virksomheden ønsker at få sin bogføring kontrolleret og afstemt eller årsregnskabet udarbejdet. IT Business Light er under konstant udvikling, så brugervirksomhederne er sikret løbende opdatering, udvikling og vedligeholdelse. Kontoplan klar til brug En af de mange fordele ved IT Business Light er, at det er kompatibelt med ND Revisions system. Derfor kan systemet leveres med en kontoplan klar til brug, og en overbygning af kontoplanen giver mulighed for specifikation af den enkelte konto i flere dimensioner, så der opnås en mere detaljeret balance. Kunder og leverandører Alle posteringer kan registreres på kunder og leverandører, og programmet hjælper med at håndtere saldolister, kontoudtog, eventuelle rykkere og renteberegning. Endvidere kan brugere udskrive fakturaer efter eget design. IT Business Light er således bygget op, så det opfylder de typiske faktureringsbehov i den mindre håndværker- eller handelsvirksomhed. Hvad koster det? Hvis programmet bestilles gennem ND Revision, er prisen på 111 kr. pr. måned. Beløbet opkræves årligt forud, idet man binder sig for et år ad gangen. Interesserede kan få yderligere oplysninger hos ND Revision eller på eller Virksomhedspant og fordringspant Flydende pant er nu muligt for danske virksomheder. Syv aktivtyper kan indgå i virksomhedspant, herunder driftsinventar. Det har tidligere været meget vanskeligt at pantsætte mange af virksomhedens aktiver, idet det skulle nøje præciseres, hvilke aktiver der var givet pant i. Desuden var panthaveren nødt til løbende at føre kontrol med pantets tilstedeværelse, ligesom det var meget besværligt, når der blev solgt eller udskiftet i det pantsatte aktiv. Det var en upraktisk ordning, og derfor blev den kun anvendt i helt ekstreme situationer. Fra årsskiftet er der kommet en ny mulighed, idet det nu er muligt at få tinglyst både et virksomhedspant og et fordringspant. Syv aktivtyper kan indgå i virksomhedspant Nu kan der således gives pant i virksomhedens samlede varelager, og der kan frit sælges af varelageret, mens omvendt ny vare på lageret vil indgå i det bestående virksomhedspant. Med den nye ordning kan virksomhederne på en let og enkel måde belåne ikke alene virksomhedens lager men også aktiver som fx driftsinventar og driftsmateriel, udestående fordringer (hidrørende fra salg af varer/tjenesteydelser på kredit), besætninger og immaterielle aktiver. I alt er syv nærmere specificerede aktivtyper omfattet af de nye muligheder. Fleksibelt instrument Virksomhedspant er et fleksibelt instrument. Pantet kan stilles over for enhver, og det kan NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 afgrænses til en nærmere kreds af aktiver, fx virksomhedens varelager, debitorer eller andre ubehæftede aktiver. Derudover er det muligt at få tinglyst, at der ikke kan gives pant i udvalgte aktiver, hvorved en forretningsforbindelse (typisk et pengeinstitut) kan sikre sig, at ingen andre kan få virksomhedspant i varelager eller debitorer. Reglerne om virksomhedspant medfører også, at det ikke længere er nødvendigt at orientere kunderne om pantsætningen, der heller ikke påvirker kundernes betalinger, der kan ske direkte til virksomheden. Alternativ til fakturabelåning eller factoring Fordringspant, der også er nyt fra årsskiftet, er en mindre omfattende ordning, hvor indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan vælge at underpantsætte alene virksomhedens udestående og fremtidige kundetilgodehavender. Fordringspant er således et alternativ til fakturabelåning og factoring, men debitorer kan betale deres gæld med frigørende virkning direkte til virksomheden. Panthaveren skal ikke give meddelelse til debitorerne om pantsætningen, og dermed vil et fordringspant ikke have samme negative virkning som fakturabelåning og factoring, hvor alle virksomhedens kunder skal informeres. Tinglysningsafgift på 1,5 pct. En virksomheds- eller fordringspantsætning sker ved anvendelse af et skadesløsbrev, der skal tinglyses i personbogen ligesom løsørepant. Prisen for virksomhedspant er - udover låneomkostningerne i pengeinstituttet - en engangsudgift i form af tinglysningsafgift på 1,5 pct. af den nominelle sikkerhedsramme. For mange virksomhedsejere vil det være en billig "præmie" for at få tryghed i den personlige økonomi og/eller sikre virksomhedens likviditet. Kundevenlighed kan koste dyrt Pas på med omfakturering også i en god mening. Som forretningsdrivende skal man være serviceminded, og som hovedregel vil man gerne opfylde kundernes ønsker. I en konkret sag var en butiksindehaver - helt uforvarende - ved at komme galt af sted. En kunde havde indkøbt en del varer, og ved betalingen udleverede butikken på helt normal vis en kassebon, der viste, hvilke varer der var blevet købt og til hvilken pris. Fakturakravene var således overholdt til punkt og prikke. Alligevel gik det galt! Håndskrevet bilag Det gjorde det, fordi kunden samtidig bad om et særligt bilag for en del af de købte varer. På bilaget blev butikken bedt om at skrive arbejdstøj samt det korrekte beløb for det købte tøj. Butikken skrev det ønskede bilag, som kunden derefter anvendte på sit arbejdssted. Butikken ydede således kundeservice, idet man opfyldte et ønske fra kunden. Der var ikke tale om andre varer eller andre beløb, end hvad der allerede fremgik af kassebonen. Men det var bare ulovligt! Skattekontrollovens bestemmelser om faktura med urigtigt indhold I Skattekontrolloven hedder det om emnet: Den, der som led i virksomhed forsætligt udsteder en faktura med et urigtigt indhold eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Almindeligt tøj kan ikke trækkes fra som arbejdstøj, selv om man bruger det på arbejde. Omfakturering Ved at skrive en håndskrevet faktura, der ganske vist indeholdt de samme oplysninger som kassebonen, havde butikken medvirket til omfakturering, da butikken naturligvis ikke kunne vide, om tøjet skulle anvendes som arbejdstøj. Ydermere viste det sig senere, at butikken ikke havde en kopi af den håndskrevne faktura, selv om den kun var til internt brug i kundens virksomhed! Det var ikke nok, at man havde kassestrimlen. For her stod der jo intet om arbejdstøj. Svært at få fradrag for arbejdstøj Arbejdstøj er netop et af de områder, hvor det kan være svært at få fradrag, især hvis der er tale om almindeligt tøj som i ovennævnte tilfælde. For at få fradrag skal der som hovedregel være tale om uniformer og arbejdstøj, der er påkrævet i forbindelse med det pågældende arbejde. Skjorter, bukser, jakker mv. anses for almindeligt tøj, der ikke udsættes for ekstraordinært slid. Det kan tages med hjem, og her kan det erstatte det tøj, der i øvrigt benyttes privat. Pas på med den ekstra kvittering Den omtalte sag endte med en advarsel, og samtidig lovede butikken, at der ikke i fremtiden ville blive udstedt kvitteringer udover kassebon til kunderne. Det er netop den ekstra specificerede kvittering, der kan føre til, at en butik overtræder reglerne om omfakturering. Og som det fremgår af Skattekontrolloven, kan det være en alvorlig forseelse - især hvis der ikke er tale om uagtsomhed. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Kørsel i firmabil mellem bopæl og arbejdsplads er privat Dog ikke de første 60 dage i et ansættelsesforhold - og i enkelte andre tilfælde. Der opstår stadig diskussion om, hvornår en firmabil anvendes til erhvervsmæssig kørsel, og hvornår der er tale om privat kørsel. I en helt konkret sag handlede diskussionen om kørslen mellem bopæl og arbejdsplads. Den vil som udgangspunkt være privat, men vil dog i enkelte undtagelser kunne være erhvervsmæssig. Begrebet erhvervsmæssig kørsel er fastlagt i ligningsloven, som befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage befordring mellem arbejdspladser og befordring inden for samme arbejdsplads. Udgangspunktet er herefter, at al kørsel mellem hjem og arbejdsplads i en firmabil som udgangspunkt er privat efter 60 dage. 60- dagesreglen indebærer, at nyansatte kan anvende en firmabil til kørsel mellem hjem og arbejde uden skattemæssige konsekvenser de første 60 dage, såfremt de i øvrigt er afskåret fra at anvende bilen til privat kørsel. Herefter vil der som hovedregel blive tale om beskatning efter reglerne om fri bil. Undtagelser fra 60-dages reglen Der findes en særregel for handelsrejsende og sælgere med kundeopsøgende arbejde. Endvidere gælder der en undtagelse for biler på gule plader, hvor der ikke betales tillægsafgift for privat anvendelse, fordi bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er op til myndighederne at påvise, om reglerne er overtrådt. Værkstedsbiler Derudover findes en række situationer, hvor kørsel mellem hjem og arbejde ikke anses som privat og dermed er fritaget for beskatning. Undtagelsen gælder for det første kørsel i værkstedsbiler. Sådanne biler anses ikke velegnede som alternativ til en privat bil. Kørsel i værkstedsbiler er derfor slet ikke omfattet af reglerne om beskatning af fri bil, men derimod af de almindelige beskatningsregler for personalegoder. Kørsel mellem hjem og arbejde i en værkstedsbil udløser derfor ikke beskatning, men alene bortfald af det almindelige befordringsfradrag. Højst én gang om ugen En anden undtagelse fra 60-dagesreglen er den situation, hvor en ansat kun lejlighedsvis (højst én gang om ugen) kører til det faste driftssted i en bil på gule plader, hvor momsen er afløftet. Sådan lejlighedsvis kørsel anses ikke som privat kørsel. Der er således tale om en regel, som svarer til reglen for handelsrejsende og sælgere med kundeopsøgende arbejde. Chauffører i mandskabsvogne Den såkaldte chaufførregel indebærer, at den medarbejder - fx i en entreprenørvirksomhed - der som chauffør i en mandskabsvogn kører sine kolleger fra en midlertidig arbejdsplads og hjem, ikke stilles dårligere end sine kolleger. Kollegerne beskattes ikke af den fri transport i fx en mandskabsvogn eller en direktionsvogn. Det var oprindelig et krav, at den pågældende udelukkende eller overvejende er beskæftiget som chauffør. Men Landsskatteretten har lempet denne praksis, så det nu er tilstrækkeligt, at den pågældende dagligt fungerer som chauffør ved at befordre personer mellem opsamlingssteder beliggende mellem vedkommendes hjem og arbejdsplads og omvendt. Endelig har Ligningsrådet i en sag godkendt, at ansatte, der lejlighedsvis fungerer som chauffør i forbindelse med en tjenesterejse, er omfattet af chaufførreglen. Tilkaldevagt Kørsel mellem hjem og arbejde er heller ikke privat i de tilfælde, hvor bilen medtages, fordi den ansatte har tilkaldevagt til uvisse adresser. Her vil formålet med en tilkaldevagt miste sin værdi, hvis medarbejderen i forbindelse med problemer hos en af virksomhedens kunder først skulle tage ind på virksomheden og hente firmabilen med de fornødne værktøjer og reservedele og derefter køre ud til kunden. Det skal præciseres, at der skal være tale om en reel rådighedspligt. Det indebærer, at man skal kunne møde ædru og udhvilet i hele rådighedsperiode, og at bilen ikke må befinde sig ved hjemmet uden for rådighedsperioden. Undtagelsesvis kørsel Ligningsrådet har i 2002 godkendt, at medarbejdere, der undtagelsesvis kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl, ikke beskattes af denne kørsel, når bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, og den ansatte i øvrigt er afskåret fra at anvende bilen privat. Ligningsrådet besluttede i den pågældende sag endvidere, at medarbejderne heller ikke skulle beskattes, når de - under tilsvarende betingelser - efter at have anvendt bilen udelukkende erhvervsmæssigt kører hjem om aftenen og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen. Konklusion Herefter må det konkluderes, at i alle andre tilfælde end de nævnte vil kørsel mellem bopæl og arbejdsplads være privat. Sker kørslen derfor i en firmabil, vil medarbejderen blive omfattet af reglerne om fri bil. Det skal i den forbindelse præciseres, at der skal ske beskatning af værdi af fri bil, hvis kørsel til bopælen alene sker, fordi der ikke er parkeringsmuligheder i nærheden af arbejdsgiverens adresse, eller for at sikre bilen mod hærværk og tyveri. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Medarbejdere skal selv holde regnskab med personalegoder Bagatelgrænsen er kr. i Når en lønmodtager modtager sin lønafregning, udgør skatten et væsentligt beløb. Derfor er der en naturlig interesse i at finde måder, der kan begrænse skattens størrelse. Her kan frynsegoderne være et interessant emne. For en række frynsegoder er der helt faste regler for beskatningen. Det gælder fx fri bil, fri telefon, fri helårsbolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri tv- og radiolicens, fri kost og logi, personalelån og beskatning af privat kørsel i biler, der efter deres art og fremtræden ikke er anvendelige som alternativ til en privat bil. For alle disse personalegoder har arbejdsgiveren oplysningspligt - dog ikke i alle tilfælde med beløb. Mulige frynsegoder Alle øvrige frynsegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv. overstiger den såkaldte bagatelgrænse, som er kr. i Omfanget af mulige frynsegoder under bagatelgrænsen er stort. Som eksempler kan nævnes aviser og faglitteratur, frikort til offentlig befordring, rejser i forlængelse af tjenesterejse, kantinegoder herunder mad og drikke ved overarbejde, vaccinationer, personalerabatter, almindeligt tøj med logo (dog ikke altid) samt gebyr for kreditkort, der også kan anvendes privat. Ved overskridelse beskattes den fulde værdi Hvis godernes samlede værdi overstiger bagatelgrænsen, beskattes den fulde værdi. Der skal således også betales skat af alle de goder, der ellers er omfattet af bagatelgrænsen. Et eventuelt ikke benyttet skattefrit beløb kan ikke overføres til senere år eller til ægtefællen. Medarbejderens opgave Det er den ansattes opgave at holde øje med, dels om godet er af en karakter, der er omfattet af bagatelgrænsen, dels om den skattefri beløbsgrænse er overskredet. Værdien af frynsegodet skal fastsættes til markedsværdien. Arbejdsgiveren har ingen skattemæssige forpligtelser i relation til bagatelgrænsen og skal derfor ikke administrere eller føre kontrol med den. Danmarks økonomi Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindekset 110,4 jan ,1% Nettoprisindeks 111,3 jan ,4% Prisindeks, importerede varer 105,6 jan ,6% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 111,0 jan ,6% LØNUDVIKLING Private sektor 143,0 4. kvt ,9% Offentlige sektor - Stat 145,0 4. kvt ,8% - Kommune 141,0 4. kvt ,5% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 115,7 jan ,8% Byggeomkostningsindeks, boliger 106,4 4. kvt ,0% Påbegyndt boligbyggeri dec ,5% Prisindeks enfamiliehuse 226,0 3. kvt ,7% Industriens omsætning, indeks 117,7 dec ,9% Industriens ordreindgang, indeks 121,1 dec ,0% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,3% Ledigheden (i tusinde) 140,6 dec ,1% På børnepasningsorlov dec ,2% På efterløn dec ,6% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 40,8 dec ,4% Eksport i mia. kr. 45,7 dec ,4% Valutabeholdning i mia. kr. 182,1 feb ,7% Effektiv kronekurs 100, ,7% Nyt fra ND REVISION Nr. 1 - Marts 2006 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2006 Nationalbankens diskonto fra ,5% Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2005) 4% Skattesats 28% Selskabsskat - acontoordningen 28% SKATTEFRI REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE Kørselsgodtgørelse indtil km kr. 3,30 Kørselsgodtgørelse over km kr. 1,78 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejser med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 179,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 417,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,38 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 104,25 DAGPENGE 2006 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge, 90% pr. dag dog max. kr. 667 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER 2006 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Grænse - småaktiver/straksafskrivning kr Maksimalt indskud på ophørspension kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra første indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter første indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: Afd.: Billund Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: KØGE Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: RANDERS Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: SEKRETARIAT Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen.

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2006 Personalegoder til fordel for begge parter Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. Virksomhedernes personalepolitik er under konstant udvikling. I de senere år

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal.

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2007 Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab.

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2007 Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. Omfanget af frynsegoder er under konstant udvikling.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere