Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset"

Transkript

1 Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt (PR), der blev énstemmigt valgt. Per Reinholdt: Tak for genindførelsen af pølse og ostebord. Med hensyn til punkt 1: Formandens beretning for bestyrelsen, og taler for alle udvalgene bortset fra USSS. Da en del spørgsmål går på havnen vil Karl Johan (KJ) starte med at fortælle om havnen under punkt 10. Eventuelt 1. Bestyrelsens beretning: André Stokholm (AS) Se vedhæftede bilag Formandens beretning ved SSS Generalforsamling 2014.docx. Skarpt efterfulgt af Markus Plank beretning for USSS aktivteter. Se vedhæftede bilag: Beretning Ungdomsafdeling SSS docx Spørgsmål: Mogens Peulicke (MP) har et forståelsesspørgsmål til forskellen mellem familiemedlemsskab og husstandsmedlemsskab forskellen blev udredt af Elisabeth Reinholdt: Der er de facto ingen forskel. Ingen kommentarer. PR: Beretningerne er vedtagne. 2. Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse samt budget for Se bilag SSS GF Regnskab 2013 og budget 2015 Præsentation.pptx. KJ gør endnu engang opmærksom på, at regnskabet er for 2013, der er det formelle, samt et bud på hvordan regnskabet for 2014 muligvis kommer til at se ud. 2013: Et samlet overskud på Vi havde dog et underskud på før afskrivninger i Indtægterne i USSS er kr. højere end budgetteret., hvilket skyldes en øget aktivitet på kursusaktiviteter, og dermed et samlet overskud på Seniorafd. : Brugergebyret stiger, men SSS medlemsskare er konstant. Dvs. SSS medlemmernes andel af aktiviteterne falder effektivt. Derforforsøger vi at diffentiere priser på div. tilbud, så medlemmerne slipper billigere. Udgifterne er steget til driften af klubhuset, specielt en stigning i grønne afgifter, men ikke et stigende forbrug. Vi har afskrevet klubhuset, men nu må vi imødese udgifter til vedligehold, herunder et nyt fyr og muligvis en ny opvaskemaskine. Overskuddet er flot, og skyldes bla. at der er udløst kommunale tilskud til taget - med et regnskabsårs forsinkelse. Vedr. skolebåd var der et underskud på 8000, hvilket skyldes flere udgifter til ekstraordinær vedligehold. KJ gennemgik regnskab over div. aktiviteter, der gav et godt indblik i hvad det koster at drive en sejlklub! Ligeledes en oversigt over div. aktiver. Se bilag. Kommentar er at optimistjollerne for fremtiden kun skal ansvarsforsikres, da vi reparerer jollerne selv. Monique skal tilsvarende sættes ned i forsikringsværdi til den reelle værdi. Sidste kommentar: Rente og gebyrposten skyldes at nogle regninger ikke er betalt til tiden, da KJ faktisk også har andet at lave end at være kassemester for SSS. Kommentar fra revisorerne: Regnskabet er revideret uafhængigt af begge revisorer. Det anbefales at godkende regnskabet, da der ikke er anmærkninger eller bemærkninger. Spørgsmål: Bente Løbel; der manglede et sponsor beløb, men dette er flyttet til punktet: Kapsejladser i USSS R 2013.

2 Lisa: For mange år siden besluttede vi, at der skulle budgetteres med et nyt fyr. Der er blevet løbende repareret på fyret, og det har ikke været gratis. Hvorfor har vi ikke skiftet fyret tidligere? KJ: Det kan være men det burde ikke udskiftes da det er 13 år gammelt, men det bliver udskiftet i år lige så snart tilbuddene er indkommet. Anders Wilsbech: Hvorfor har SSS taget ansvaret for Skt.Hans fest og Havnefest. AS: Fordi vi fik muligheden! Regnskabet godkendes Budget senoirafdelingen 2015: Se bilag: KJ: Der budgetteres med let stigende lokaletilskud fra kommunen. Dette reguleres via tilskud til børn/unge samt tilskud til udskiftning af fyr. ( Komm. tilskud for 2013 skyldes at der var et efterslæb)- Mht. egne kurser budgetteres der med en stigende aktivitet, og dermed indtægt. Ingen kursusindtægter i Med hensyn til udgifter er estimatet for 14 med hensyn til klubhus sat til 140 K til et nyt fyr, samt 140 K i budgettet for 2015, der er afsat til nye møbler. Budget USSS Stigende indtægter på jolletilskud grundet flere joller. Stigende indtægter på havnefester da vi nu kører det i eget regi for 2014, dog knap så meget i budgettet for Sponsorer: Flipperklubben , Nellemanfonden 5.000, kommunalt tilskud på til jollebroen. Optimistisk tilgang til indtægter fra sponsorer i forbindelse med kapsejladser. Indtægter for 2014: , knap så meget i budget for 15, da der bl.a ikke er indregnet indtægt fra sponsorer der jo gik til indkøb af nye joller i år. Derfor er der også budgetteret med tilsvarende lavere udgifter i 2015, men dog er der afsat til indkøb af en ny følgebåd og muligvis endnu en 29. Dette afhænger dog af tilskud fra sponsorer, der ikke er budgetsat. Budget er jo kun til orientering: Spørgsmål og kommentarer MP: Med hensyn til forsikringer bør man sikre sig at bådene er forsikret, så ved et evt. uheld skal der ikke kunne peges fingre eller bebrejdes dem der har forvoldt skaden. MP tilbyder at forhandle med forsikringsselskabet. KJ: De både vi kun vil ansvarsforsikre har der ikke været skader på de seneste år. Morten Høgsbro: Har vi overvejet at skifte til varmepumpe i stedet for naturgasfyr. Vi får tilskud fra kommunen til drift og vedligehold, men det får man ikke til naturgasfyr. 3. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag 4. Fastsættelse af kontingent. KJ: Vi har i mange år dyrtidsreguleret kontingenterne, og vi har jo pt. ingen inflation i DK, så der er ingen ændring af betydning. Derimod har vi haft lån af klubhus med eller uden køkken, men dette giver ingen mening. Derimod er der fastsat en differentieret leje hvis man ønsker at leje klubhuset fra mandagtorsdag til kr.1000 pr dag. Tidsperioden er ikke fastsat p.t., og skal diskuteres i Klubhusudvalget. Bestyrelsen foreslår, at kontingenter og brugergebyr pristalsreguleres efter nettoprisindekset, september til september. PR: Kontingenter og brugergebyr er vedtaget. 5. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår André Stokholm, der modtager genvalg. Valgt ensstemmigt. 6. Valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår Karl Johan Andersen, der modtager genvalg. Valgt ensstemmigt. 7. Valg af bestyrelsens øvrige 3 medlemmer.

3 Bestyrelsen foreslår Klaus Kesje, der modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Markus Plank (formand for ungdomsudvalget), der modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Helle Larsen som afløser for Ole Larsen Alle blev valgt ensstemmigt. 8. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Lene Svendsen Borra, der modtager genvalg Valgt ensstemmigt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Peter Tversted og Peter Bang. Valgt ensstemmigt. Revisorsuppleant: Mogens Peulicke. Valgt ensstemmigt. MP genopstiller ikke, og holdt en lille afskedstale. Han tør ikke stille op, da der jo har været kampvalg, og den psykiske belastning har været urimeligt hård for familien. 10. Eventuelt. Hvad er der sket i Havnen? KJ orienterer: I inderbassinet er der kommet en smakkebro, og dette skal i høj grad akkrediteres havnefogeden Peter Clausen. Det tilstræbes at der ligger smakkejoller ved broen, men det er placering på venteliste der bestemmer tildelingen. Nu er der lagt Y-bomme på Søndre Mole, og dette tog temmelig lang tid. Midterbroen af træ var tidligere begrænset af både op til 7 meter på Nordsiden. Nu er der sat flere pæle der muliggør både op til 10 meter lange og 3 meter brede. Dette giver mulighed for at flere, i den klasse, kan få plads fra ventelisten. Det mest interessante er nu sket udenfor havnen, nemlig vedr. Lagunen. Myndighederne har godkendt at vi rydder op i stenene ud for terrassen. Dette har taget 54 uger. Der er kommet et nyt Havneregulativ efter lang tids drøftelser med myndighederne. Havnens søområde er nu hele området inde i den nuværende havn hvortil kommer arealet mellem havnen og sydspidsen af sandfangeren og ind til afslutningen af havnens lejemål (der hvor betonkanten sluttet). Arealet uden for dette område har intet med havnen at gøre. Tangproblemer. Sandfangerens afslutning ind mod land er ikke som ønsket hverken af havnen eller havnens rådgivere. Kommunen krævede at den ikke fik landforbindelse. Der er kommet mange luftige forslag til løsning af tangproblemet. Men der er kun en skriftlig rapport fra professionelle rådgivere på dette område. Rapporten siger klart, at tangproblemet ikke løses før hullet er lukket. Myndighederne behandler nu en ansøgning om forsøgsvis lukning. Havnen vil ikke gå videre med forslag til lokalplan for området før der foreligger en beslutning om løsning af tangproblemet. Men det er havnens plan at arbejde videre med forslag til lokalplan og bl.a. afholde et borgermøde herom, hvor alle kan give deres besyv med. Spørgsmål og kommentarer: Peder Brøgger: Kunne man ikke henstille til havnen at der ikke ligger kutterere lige i havnehullet, da det er et problem at sejle ind for sejl. Anders Wilsbech: Opfordrer til at SSS gør opmærksom på delebådsmuligheden, og måske få sejlklubben til at gøre yderligere opmærksom på denne mulighed på hjemmesiden. KJ: Havnen gør opmærksom på når der er mulighed for delebåd. Niels Snedevig: Er der planer om at sætte en lygte på sandfangermolen. KJ: Ja, det er der, men status er ukendt. Smakkelauget for en kort bemærkning: Mette: En god sæson med masser af sejlaktivitet og masser af nye smakkejoller. Der er næsten sejlet hver tirsdag, og flot deltagelse ved Sundtolddagen med flere hundrede gæster der var ude og sejle, samt god deltagelse ved Store Stranddag samt de to fester. Der er nu 12 smakkejoller og Oline er ikke helt færdig endnu, men det lover godt. Der er kommet 4 nye joller. Til Havnefesten fik Lauget forærende jollen Kit med fuld rig.

4

5 Formandens beretning ved generalforsamling d Endnu et fantastisk år er gået i sejlklubregi, for godt 3 uger siden, kom de fleste af havnens både på land og i umiddelbar forlængelse afholdt vi årets standerstrygning. Det gjorde vi efter en på mange måder forrygende og travl sæson. Vi var også en hel del, der efter standerstrygningen satte os sammen og spiste medbragt fælles mad det var enormt hyggeligt og forhåbentlig vil endnu flere fremover deltage i dette arrangement ved hhv. stander hejsning og standerstrygning hvis ellers arrangements udvalget har tænkt sig at fortsætte og det er jeg sikker på de gør for de har jo også taget et andet fantastisk initiativ nemlig klubaftenen den første onsdag i hver vinter måned. Foreløbig har der været afholdt to af disse arrangementer med en fantastisk tilslutning. Konceptet er foredrag og socialt samvær det trækker folk til! Går vi tilbage til sejlsæsonen har vi afviklet vores mandagskapsejladser ikke uden diskussioner om regler og baner og mærkerundinger det er kapsejlads - men heldigvis med pragmatiske løsninger og endelig også med en klubmester og en samlet vinder af mandags sejladserne. (Båden Fru Olsen) løb med 1.pladsen i begge konkurrencer. Der blev også arrangeret Ophelia sejlads, desværre ikke med det antal deltagende både vi havde håbet på. Men vi holder sejlene oppe og fortætter igen i næste sæson det et også et led i et godt samarbejde med vores naboklubber. Og nu vi er ved resultater så har et af Snekkersten Skotterup Sejlklubs medlemmer, nemlig Anders Fisker vundet VM i Knarr ved et stævne d. 18. aug. stort tillykke til Anders herfra. Ungdomsafdelingen har også været på vandet gennem hele sæsonen, og jeg skal ikke tage ordene ud af munden på Markus, som om lidt vil berette om ungdomsarbejdet, men blot fortælle at vi stadig kan bryste os af en ungdomsafdeling i fantastisk fremdrift. Faktisk sad vi i bestyrelsen på et tidspunkt og ville arrangere et åbent hus/båd arrangement for interesserede ny sejlere, men allerede på det tidspunkt i foråret var stort set alt booket i både ungdomsafdeling og på sejlerskolen, vi havde altså ikke et reelt tilbud og besluttede derfor at springe et år over. Også for sejlerskolen har 2014 været et godt år. Der har været stor søgning til den praktiske sejlads i Monique. Den har været ude og sejle med elever alle hverdage og selv lørdagen er taget i brug. Sejlerskolen er lige gået i gang med at få forlænget certificeringen fra Dansk Sejlunionen. Sidste år var søgningen til navigationsundervisning ikke stor og vi overvejede at aflyse; men ved også at tilbyde Yachtskipper af 3. grad kunne økonomien lige hænge sammen og der kom flere deltagere til efter starten. Det var en god beslutning at gennemføre også selv med et beskedent deltagerantal, for nu kan vi med rette sige at vi gennemføre undervisningen hvert år og ikke som mange andre siger: hvis der er deltagere nok. I år har vi ca. 15 deltagere; hvilket er meget tilfredsstillende. Igen i år har Sejlerskolen haft 2 natsejladser med Marinehjemmeværnet. Det er nogle sejladser som alle deltagerne har været meget begejstrede for og vi håber at Marinehjemmeværnet forsat ønsker at sejle med os. Og så ved jeg ikke om I alle har hørt det, men vi har endelig fået gjort noget ved støjen her i klubhuset der er nemlig blevet opsat et støjdæmpende tapet på den norlige væg har det hjulpet?

6 Der er også blevet skiftet låse i dørene så de smækker når de lukkes og således forlades klubhuset ikke ulåst. Forhåbentlig er det ikke til al for megen gene, men hvis man ikke husker sin nøgle kan en lille mundfuld frisk luft godt blive til en langvarig affære. Møblerne her i klubhuset diskuteres stadig, men der er ingen tvivl om at vi trænger til nye de eksisterende er både slidte og tunge. Desværre er vi også nødt til at udskifte vores naturgasfyr, så vi er gået i gang med at indhente tilbud og vil snarest muligt iværksætte udskiftningen. Vores fantastiske klubhus har også i år dannet rammen om de to traditionelle åbne fester, nemlig Skt. Hans festen og Havnefesten, men i år jo for første gang i et helt nyt regi, nemlig at det suverænt var sejlklubben der havde fået overdraget rettighederne med alt hvad det indebærer af risicis og mulige overskud. Der blev endnu engang udført en helt fantastisk indsats af et stort antal frivillige, som på absolut bedste vis betjente vores gæster. Ved havnefesten afprøvede vi et nyt koncept med lang lørdag og oprydnings søndag - jeg tror de fleste, selvom det var mange timer lørdag, er glade for dette koncept. Hvis der stadig skulle være nogen som ikke har hørt mig sige det, så kommer det lige en gang til: Vi har fået rigtig meget ros af både gæster og samarbejdspartnere for arrangementerne og det giver selvfølgelig motivation til at fortsætte. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke havnen for at have overdraget ansvaret og jeg ved at havnen også glæder sig over vores flotte resultat. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling, deltaget i forskellige møder, bl.a. kan nævnes sejlerskoleleder seminar, dialogmøde om den nye skolereform, Dansk sejlunions årlige seminar foregår i den kommende weekend og vi har tilmeldt 3 personer. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, og Ole Larsen har været en fast del af disse møde siden han sidste år gik ind i bestyrelsesarbejdet. Desværre ønsker Ole ikke at fortsætte sit bestyrelsesarbejde, men er heldigvis stadig villig til at hjælpe med forskellige opgaver når tiden tillader det. Ole du skal have tusinde tak for indsatsen, vi er kede af at du ikke vil fortsætte, men har også forståelse for at andre også gerne vil gøre brug af dine evner og dit gode humør. Du skal selvfølgelig have en lille gave som tak for indsatsen. Lad os give Ole en hånd! Vi har siden indkaldelsen til GF været på udkig efter et nyt medlem til bestyrelsen og heldigvis har Helle Larsen, sagt ja til at træde ind i bestyrelsen, så jeg håber I vil tage godt imod Helle og stemme hende ind i bestyrelsen, når vi når dertil. Det sidste fra min side bliver, inden jeg giver ordet til Markus, bliver årets medlemstal, som er fordelt således: /- ift. 13 Familiemedlemskab Seniormedlemskab Juniormedlemskab Aktiv ungdom_familie Husstand til familie Total

7 Beretning Ungdom SSS-U 2013_2014 Markus Plank Vi har succes med vores motto vi aflyser aldrig. I denne sæson har vi haft det største antal optimister på vandet i mange, mange år. Dertil kom der også flere nye trænere med mange års sejlerfaring i bagagen. Nu har vi trænere til nybegynder-opti, mere erfarne opti sejlere, feva sejlere og vores 29er. Der har været noget frafald specielt fra teenagergruppen, men det er helt naturligt, at man finder nye interesser i denne aldersgruppe. Ifølge mit regneark har vi p.t. 33 unge sejlere i ungdomsafdelingen. Sidste vinter har vi haft fremragende sammenarbejde med vores naboklubber Espergærde og Helsingør. Det gik godt indtil Bodil ramte os og derefter har det været en udfordring pga. tang og koldt vand og vejr. Som sædvanligt har vi afholdt teoriundervisning fra uge 8 med afslutning i form af en kæntringsøvelse i svømmehallen. Sæsonen på vandet kom godt i gang i starten af maj måned og allerede der måtte vi overveje at oprette en venteliste til opti-sejlere. Heldigvis kunne vi tilbyde alle vores sejlere en jolle. I løbet af sæsonen kunne vi også købe 3 stk. 29er (2 i klubbens regi og en privat) Det har skaffet plads for de store optisejlere, som kunne rykke op til Feva klassen fordi de gamle feva sejlere rykkede op til 29erne. Og det har faktisk hjulpet en del til at forhindre ventelisten til nye opti sejlere. Der er blevet gennemført 2 åbne stævner til Optimist, Feva og 29er. Den første Tune Up, i starten af sommeren var en stor succes. Desværre har vejret til Danbolig-Cup været meget barske og begyndere/c-sejlere måtte ikke sejle ud. Til vores Klubmesterskab har vi haft 17 Optimister og en Feva jolle på vandet og der er blevet dystet i 3 klasser: begynder/c og B og Feva. Der var kun en enkelt Feva jolle på vandet til opti klubmesterskabet som selvfølgelig vandt første pladsen. Vores 3 nye 29er bliver flittigt brugt og en erfaren feva sejler mente, at han ikke har en chance mod dem. De sejler bare for stærkt. Vores sejlere har også deltaget i flere stævner organiseret af andre klubber. Her skal nævnes at vi opnåede en første plads i Optimist B i Helsingør. Jeg vil gerne takke jer for jeres hjælp og indsats! Tak til alle hjælpere til Sankt Hans og Havnefesten med gevinsten kunne vi erhverve 2 stk. 29er. Tak til Fru Løbel og Flipperklubben som overrakte en check øremærket til køb af 29erne.

8 Beretning Ungdom SSS-U 2013_2014 Markus Plank Tak til Finn Vestergaard og alle andre, som arbejdede på at genetablere jollebroen!! Tak til Erik Magius som passer vores flotille og er altid parat til at hjælpe. Tak til Helge Drews til at gøre vores hullede optier sejlklar igen.

9 Snekkersten Skotterup Sejlklub Årsregnskab 1. Januar December 2013 Total Seniorafdeling Ungdomsafdeling R 2013 B 2013 R 2012 R 2013 B 2013 R 2012 R 2013 B 2013 R 2012 i tkr i tkr i tkr i tkr i tkr i tkr RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingenter Brugergebyr Kommunale tilskud. Note Havnefester Sponsorer Sejlerskole/bådleje Egne kurser Kapsejladser Klubhus Øvrige indtægter Ekstraod.indtægter Indtægter ialt Udgifter 0 Foreningskontingenter Sejlerskole/klubbåde Egne kurser Kapsejladser Klubhus/jolleplads. Note Øvrige udgifter Møder Administration Ekstraord. Udgifter Afskrivninger 28 Renter og gebyrer Udgifter ialt Nettoresultat S T A T U S Klubhus Klubejede både Omsætningsaktiver Mellemregning afd. 1& Likvider AKTIVER ialt FSH mv Dansk Sejlunion Kassekredit Gæld i alt Egenkapital Primo Årets resultat Ny egenkapital PASSIVER ialt Note 1: Klubhus (senior) Note 2: Kommunale tilskud (ungdomsafd.) Skatter, afgifter, forsikringer Medlemstilskud Alm. vedligeholdelse Jolle/bådetilskud Opvarmning, belysning I alt Rengøring m.v I alt

10 Snekkersten Skotterup Sejlklub Regnskab over diverse aktiviteter 2013 Seniorafd. År 2013 Ungdomsafd. År 2013 Sejlerskole Klubbåde Elevbetaling mv Kommunale tilskud Drift af skolebåd mv Bådleje Underskud Drift af joler/sejlbåde Drift af følgebåde Egne Kurser Underskud Elevbetaling Kursusudgifter Egne kurser Overskud 596 Deltagerbetaling Kursusudgifter Kapsejladser mv Overskud Deltagerbetaling 875 Bøjer Kapsejlads Præmier mv Deltagerbetaling Underskud Sponsorer Udgifter Overskud Seniorafd. Ungdomsafd. Klubhus Bogført værdi 1 Ejendomsværdi 2013: kr Bygning på lejet grund Klubejede både Oversigt over diverse aktiver 2013 Klubejede både Bogført værdi 1 Bogført værdi 1 Sejlbåd Int Opti. joller Forsikringsum 2013: kr FEVA joller 3 Ynglinge 3 Følgebåde Forsikringsum: kr

11 Budget for Ungdomsafdelingen 2015 Indtægter Regnskab Estimat Budget Kommmunale tilskud: Medlemstilskud Jolletilskud Havnefester Sponsorer 35 Bådleje Egne kurser Kapsejlads Øvrige indtægter 0 I ALT Udgifter Følgebåde Sejlbåde og joller Egne kurser Kapsejlads Øvrige udgifter Bådkøb I ALT Resultat

12 Budget for Seniorafdelingen 2015 Regnskab Estimat Budget Indtægter Kontingenter Brugergebyr Kommmunale tilskud: Sponsorer Sejlerskole Egne kurser Kapsejlads Klubhus Øvrige indtægter I ALT Udgifter Foreningskontingent Sejlerskole Egne kurser Kapsejlads Klubhus Øvrige udgifter Møder Administration Renter og gebyrer I ALT Resultat

13 Kontingenter mv 2015 Beregnet Afrundet Beregnet Afrundet Kontingenter: Junior , ,0 470 Senior , ,6 595 Familie , ,3 720 Brugergebyr , ,8 375 Foreninger 1768, , Lån af klubhus Mandag til torsdag 1000 Weekender 1768, , Prisindeks september 2003/14 105,5 131,6 132,5

14

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. november 2016

Referat fra Generalforsamling 15. november 2016 side 1 Erik Magius blev valgt til dirigent, og han erklærede generalforsamlingen for lovlig og rettidig indkaldt. Formandens beretning (André Stokholm) 2016 har endnu en gang været en rigtig god sejlklub

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2016 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2016 Balance pr. 31 december 2016 Budget 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Kommunalt tilskud

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2012 Fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent CVR. NR. 29 96 88 96 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2011 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 3)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2014 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2013 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 576 Generalforsamling den 31. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2016 + budget 2017 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014 Generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere