Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset"

Transkript

1 Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt (PR), der blev énstemmigt valgt. Per Reinholdt: Tak for genindførelsen af pølse og ostebord. Med hensyn til punkt 1: Formandens beretning for bestyrelsen, og taler for alle udvalgene bortset fra USSS. Da en del spørgsmål går på havnen vil Karl Johan (KJ) starte med at fortælle om havnen under punkt 10. Eventuelt 1. Bestyrelsens beretning: André Stokholm (AS) Se vedhæftede bilag Formandens beretning ved SSS Generalforsamling 2014.docx. Skarpt efterfulgt af Markus Plank beretning for USSS aktivteter. Se vedhæftede bilag: Beretning Ungdomsafdeling SSS docx Spørgsmål: Mogens Peulicke (MP) har et forståelsesspørgsmål til forskellen mellem familiemedlemsskab og husstandsmedlemsskab forskellen blev udredt af Elisabeth Reinholdt: Der er de facto ingen forskel. Ingen kommentarer. PR: Beretningerne er vedtagne. 2. Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse samt budget for Se bilag SSS GF Regnskab 2013 og budget 2015 Præsentation.pptx. KJ gør endnu engang opmærksom på, at regnskabet er for 2013, der er det formelle, samt et bud på hvordan regnskabet for 2014 muligvis kommer til at se ud. 2013: Et samlet overskud på Vi havde dog et underskud på før afskrivninger i Indtægterne i USSS er kr. højere end budgetteret., hvilket skyldes en øget aktivitet på kursusaktiviteter, og dermed et samlet overskud på Seniorafd. : Brugergebyret stiger, men SSS medlemsskare er konstant. Dvs. SSS medlemmernes andel af aktiviteterne falder effektivt. Derforforsøger vi at diffentiere priser på div. tilbud, så medlemmerne slipper billigere. Udgifterne er steget til driften af klubhuset, specielt en stigning i grønne afgifter, men ikke et stigende forbrug. Vi har afskrevet klubhuset, men nu må vi imødese udgifter til vedligehold, herunder et nyt fyr og muligvis en ny opvaskemaskine. Overskuddet er flot, og skyldes bla. at der er udløst kommunale tilskud til taget - med et regnskabsårs forsinkelse. Vedr. skolebåd var der et underskud på 8000, hvilket skyldes flere udgifter til ekstraordinær vedligehold. KJ gennemgik regnskab over div. aktiviteter, der gav et godt indblik i hvad det koster at drive en sejlklub! Ligeledes en oversigt over div. aktiver. Se bilag. Kommentar er at optimistjollerne for fremtiden kun skal ansvarsforsikres, da vi reparerer jollerne selv. Monique skal tilsvarende sættes ned i forsikringsværdi til den reelle værdi. Sidste kommentar: Rente og gebyrposten skyldes at nogle regninger ikke er betalt til tiden, da KJ faktisk også har andet at lave end at være kassemester for SSS. Kommentar fra revisorerne: Regnskabet er revideret uafhængigt af begge revisorer. Det anbefales at godkende regnskabet, da der ikke er anmærkninger eller bemærkninger. Spørgsmål: Bente Løbel; der manglede et sponsor beløb, men dette er flyttet til punktet: Kapsejladser i USSS R 2013.

2 Lisa: For mange år siden besluttede vi, at der skulle budgetteres med et nyt fyr. Der er blevet løbende repareret på fyret, og det har ikke været gratis. Hvorfor har vi ikke skiftet fyret tidligere? KJ: Det kan være men det burde ikke udskiftes da det er 13 år gammelt, men det bliver udskiftet i år lige så snart tilbuddene er indkommet. Anders Wilsbech: Hvorfor har SSS taget ansvaret for Skt.Hans fest og Havnefest. AS: Fordi vi fik muligheden! Regnskabet godkendes Budget senoirafdelingen 2015: Se bilag: KJ: Der budgetteres med let stigende lokaletilskud fra kommunen. Dette reguleres via tilskud til børn/unge samt tilskud til udskiftning af fyr. ( Komm. tilskud for 2013 skyldes at der var et efterslæb)- Mht. egne kurser budgetteres der med en stigende aktivitet, og dermed indtægt. Ingen kursusindtægter i Med hensyn til udgifter er estimatet for 14 med hensyn til klubhus sat til 140 K til et nyt fyr, samt 140 K i budgettet for 2015, der er afsat til nye møbler. Budget USSS Stigende indtægter på jolletilskud grundet flere joller. Stigende indtægter på havnefester da vi nu kører det i eget regi for 2014, dog knap så meget i budgettet for Sponsorer: Flipperklubben , Nellemanfonden 5.000, kommunalt tilskud på til jollebroen. Optimistisk tilgang til indtægter fra sponsorer i forbindelse med kapsejladser. Indtægter for 2014: , knap så meget i budget for 15, da der bl.a ikke er indregnet indtægt fra sponsorer der jo gik til indkøb af nye joller i år. Derfor er der også budgetteret med tilsvarende lavere udgifter i 2015, men dog er der afsat til indkøb af en ny følgebåd og muligvis endnu en 29. Dette afhænger dog af tilskud fra sponsorer, der ikke er budgetsat. Budget er jo kun til orientering: Spørgsmål og kommentarer MP: Med hensyn til forsikringer bør man sikre sig at bådene er forsikret, så ved et evt. uheld skal der ikke kunne peges fingre eller bebrejdes dem der har forvoldt skaden. MP tilbyder at forhandle med forsikringsselskabet. KJ: De både vi kun vil ansvarsforsikre har der ikke været skader på de seneste år. Morten Høgsbro: Har vi overvejet at skifte til varmepumpe i stedet for naturgasfyr. Vi får tilskud fra kommunen til drift og vedligehold, men det får man ikke til naturgasfyr. 3. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag 4. Fastsættelse af kontingent. KJ: Vi har i mange år dyrtidsreguleret kontingenterne, og vi har jo pt. ingen inflation i DK, så der er ingen ændring af betydning. Derimod har vi haft lån af klubhus med eller uden køkken, men dette giver ingen mening. Derimod er der fastsat en differentieret leje hvis man ønsker at leje klubhuset fra mandagtorsdag til kr.1000 pr dag. Tidsperioden er ikke fastsat p.t., og skal diskuteres i Klubhusudvalget. Bestyrelsen foreslår, at kontingenter og brugergebyr pristalsreguleres efter nettoprisindekset, september til september. PR: Kontingenter og brugergebyr er vedtaget. 5. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår André Stokholm, der modtager genvalg. Valgt ensstemmigt. 6. Valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår Karl Johan Andersen, der modtager genvalg. Valgt ensstemmigt. 7. Valg af bestyrelsens øvrige 3 medlemmer.

3 Bestyrelsen foreslår Klaus Kesje, der modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Markus Plank (formand for ungdomsudvalget), der modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Helle Larsen som afløser for Ole Larsen Alle blev valgt ensstemmigt. 8. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Lene Svendsen Borra, der modtager genvalg Valgt ensstemmigt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Peter Tversted og Peter Bang. Valgt ensstemmigt. Revisorsuppleant: Mogens Peulicke. Valgt ensstemmigt. MP genopstiller ikke, og holdt en lille afskedstale. Han tør ikke stille op, da der jo har været kampvalg, og den psykiske belastning har været urimeligt hård for familien. 10. Eventuelt. Hvad er der sket i Havnen? KJ orienterer: I inderbassinet er der kommet en smakkebro, og dette skal i høj grad akkrediteres havnefogeden Peter Clausen. Det tilstræbes at der ligger smakkejoller ved broen, men det er placering på venteliste der bestemmer tildelingen. Nu er der lagt Y-bomme på Søndre Mole, og dette tog temmelig lang tid. Midterbroen af træ var tidligere begrænset af både op til 7 meter på Nordsiden. Nu er der sat flere pæle der muliggør både op til 10 meter lange og 3 meter brede. Dette giver mulighed for at flere, i den klasse, kan få plads fra ventelisten. Det mest interessante er nu sket udenfor havnen, nemlig vedr. Lagunen. Myndighederne har godkendt at vi rydder op i stenene ud for terrassen. Dette har taget 54 uger. Der er kommet et nyt Havneregulativ efter lang tids drøftelser med myndighederne. Havnens søområde er nu hele området inde i den nuværende havn hvortil kommer arealet mellem havnen og sydspidsen af sandfangeren og ind til afslutningen af havnens lejemål (der hvor betonkanten sluttet). Arealet uden for dette område har intet med havnen at gøre. Tangproblemer. Sandfangerens afslutning ind mod land er ikke som ønsket hverken af havnen eller havnens rådgivere. Kommunen krævede at den ikke fik landforbindelse. Der er kommet mange luftige forslag til løsning af tangproblemet. Men der er kun en skriftlig rapport fra professionelle rådgivere på dette område. Rapporten siger klart, at tangproblemet ikke løses før hullet er lukket. Myndighederne behandler nu en ansøgning om forsøgsvis lukning. Havnen vil ikke gå videre med forslag til lokalplan for området før der foreligger en beslutning om løsning af tangproblemet. Men det er havnens plan at arbejde videre med forslag til lokalplan og bl.a. afholde et borgermøde herom, hvor alle kan give deres besyv med. Spørgsmål og kommentarer: Peder Brøgger: Kunne man ikke henstille til havnen at der ikke ligger kutterere lige i havnehullet, da det er et problem at sejle ind for sejl. Anders Wilsbech: Opfordrer til at SSS gør opmærksom på delebådsmuligheden, og måske få sejlklubben til at gøre yderligere opmærksom på denne mulighed på hjemmesiden. KJ: Havnen gør opmærksom på når der er mulighed for delebåd. Niels Snedevig: Er der planer om at sætte en lygte på sandfangermolen. KJ: Ja, det er der, men status er ukendt. Smakkelauget for en kort bemærkning: Mette: En god sæson med masser af sejlaktivitet og masser af nye smakkejoller. Der er næsten sejlet hver tirsdag, og flot deltagelse ved Sundtolddagen med flere hundrede gæster der var ude og sejle, samt god deltagelse ved Store Stranddag samt de to fester. Der er nu 12 smakkejoller og Oline er ikke helt færdig endnu, men det lover godt. Der er kommet 4 nye joller. Til Havnefesten fik Lauget forærende jollen Kit med fuld rig.

4

5 Formandens beretning ved generalforsamling d Endnu et fantastisk år er gået i sejlklubregi, for godt 3 uger siden, kom de fleste af havnens både på land og i umiddelbar forlængelse afholdt vi årets standerstrygning. Det gjorde vi efter en på mange måder forrygende og travl sæson. Vi var også en hel del, der efter standerstrygningen satte os sammen og spiste medbragt fælles mad det var enormt hyggeligt og forhåbentlig vil endnu flere fremover deltage i dette arrangement ved hhv. stander hejsning og standerstrygning hvis ellers arrangements udvalget har tænkt sig at fortsætte og det er jeg sikker på de gør for de har jo også taget et andet fantastisk initiativ nemlig klubaftenen den første onsdag i hver vinter måned. Foreløbig har der været afholdt to af disse arrangementer med en fantastisk tilslutning. Konceptet er foredrag og socialt samvær det trækker folk til! Går vi tilbage til sejlsæsonen har vi afviklet vores mandagskapsejladser ikke uden diskussioner om regler og baner og mærkerundinger det er kapsejlads - men heldigvis med pragmatiske løsninger og endelig også med en klubmester og en samlet vinder af mandags sejladserne. (Båden Fru Olsen) løb med 1.pladsen i begge konkurrencer. Der blev også arrangeret Ophelia sejlads, desværre ikke med det antal deltagende både vi havde håbet på. Men vi holder sejlene oppe og fortætter igen i næste sæson det et også et led i et godt samarbejde med vores naboklubber. Og nu vi er ved resultater så har et af Snekkersten Skotterup Sejlklubs medlemmer, nemlig Anders Fisker vundet VM i Knarr ved et stævne d. 18. aug. stort tillykke til Anders herfra. Ungdomsafdelingen har også været på vandet gennem hele sæsonen, og jeg skal ikke tage ordene ud af munden på Markus, som om lidt vil berette om ungdomsarbejdet, men blot fortælle at vi stadig kan bryste os af en ungdomsafdeling i fantastisk fremdrift. Faktisk sad vi i bestyrelsen på et tidspunkt og ville arrangere et åbent hus/båd arrangement for interesserede ny sejlere, men allerede på det tidspunkt i foråret var stort set alt booket i både ungdomsafdeling og på sejlerskolen, vi havde altså ikke et reelt tilbud og besluttede derfor at springe et år over. Også for sejlerskolen har 2014 været et godt år. Der har været stor søgning til den praktiske sejlads i Monique. Den har været ude og sejle med elever alle hverdage og selv lørdagen er taget i brug. Sejlerskolen er lige gået i gang med at få forlænget certificeringen fra Dansk Sejlunionen. Sidste år var søgningen til navigationsundervisning ikke stor og vi overvejede at aflyse; men ved også at tilbyde Yachtskipper af 3. grad kunne økonomien lige hænge sammen og der kom flere deltagere til efter starten. Det var en god beslutning at gennemføre også selv med et beskedent deltagerantal, for nu kan vi med rette sige at vi gennemføre undervisningen hvert år og ikke som mange andre siger: hvis der er deltagere nok. I år har vi ca. 15 deltagere; hvilket er meget tilfredsstillende. Igen i år har Sejlerskolen haft 2 natsejladser med Marinehjemmeværnet. Det er nogle sejladser som alle deltagerne har været meget begejstrede for og vi håber at Marinehjemmeværnet forsat ønsker at sejle med os. Og så ved jeg ikke om I alle har hørt det, men vi har endelig fået gjort noget ved støjen her i klubhuset der er nemlig blevet opsat et støjdæmpende tapet på den norlige væg har det hjulpet?

6 Der er også blevet skiftet låse i dørene så de smækker når de lukkes og således forlades klubhuset ikke ulåst. Forhåbentlig er det ikke til al for megen gene, men hvis man ikke husker sin nøgle kan en lille mundfuld frisk luft godt blive til en langvarig affære. Møblerne her i klubhuset diskuteres stadig, men der er ingen tvivl om at vi trænger til nye de eksisterende er både slidte og tunge. Desværre er vi også nødt til at udskifte vores naturgasfyr, så vi er gået i gang med at indhente tilbud og vil snarest muligt iværksætte udskiftningen. Vores fantastiske klubhus har også i år dannet rammen om de to traditionelle åbne fester, nemlig Skt. Hans festen og Havnefesten, men i år jo for første gang i et helt nyt regi, nemlig at det suverænt var sejlklubben der havde fået overdraget rettighederne med alt hvad det indebærer af risicis og mulige overskud. Der blev endnu engang udført en helt fantastisk indsats af et stort antal frivillige, som på absolut bedste vis betjente vores gæster. Ved havnefesten afprøvede vi et nyt koncept med lang lørdag og oprydnings søndag - jeg tror de fleste, selvom det var mange timer lørdag, er glade for dette koncept. Hvis der stadig skulle være nogen som ikke har hørt mig sige det, så kommer det lige en gang til: Vi har fået rigtig meget ros af både gæster og samarbejdspartnere for arrangementerne og det giver selvfølgelig motivation til at fortsætte. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke havnen for at have overdraget ansvaret og jeg ved at havnen også glæder sig over vores flotte resultat. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling, deltaget i forskellige møder, bl.a. kan nævnes sejlerskoleleder seminar, dialogmøde om den nye skolereform, Dansk sejlunions årlige seminar foregår i den kommende weekend og vi har tilmeldt 3 personer. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, og Ole Larsen har været en fast del af disse møde siden han sidste år gik ind i bestyrelsesarbejdet. Desværre ønsker Ole ikke at fortsætte sit bestyrelsesarbejde, men er heldigvis stadig villig til at hjælpe med forskellige opgaver når tiden tillader det. Ole du skal have tusinde tak for indsatsen, vi er kede af at du ikke vil fortsætte, men har også forståelse for at andre også gerne vil gøre brug af dine evner og dit gode humør. Du skal selvfølgelig have en lille gave som tak for indsatsen. Lad os give Ole en hånd! Vi har siden indkaldelsen til GF været på udkig efter et nyt medlem til bestyrelsen og heldigvis har Helle Larsen, sagt ja til at træde ind i bestyrelsen, så jeg håber I vil tage godt imod Helle og stemme hende ind i bestyrelsen, når vi når dertil. Det sidste fra min side bliver, inden jeg giver ordet til Markus, bliver årets medlemstal, som er fordelt således: /- ift. 13 Familiemedlemskab Seniormedlemskab Juniormedlemskab Aktiv ungdom_familie Husstand til familie Total

7 Beretning Ungdom SSS-U 2013_2014 Markus Plank Vi har succes med vores motto vi aflyser aldrig. I denne sæson har vi haft det største antal optimister på vandet i mange, mange år. Dertil kom der også flere nye trænere med mange års sejlerfaring i bagagen. Nu har vi trænere til nybegynder-opti, mere erfarne opti sejlere, feva sejlere og vores 29er. Der har været noget frafald specielt fra teenagergruppen, men det er helt naturligt, at man finder nye interesser i denne aldersgruppe. Ifølge mit regneark har vi p.t. 33 unge sejlere i ungdomsafdelingen. Sidste vinter har vi haft fremragende sammenarbejde med vores naboklubber Espergærde og Helsingør. Det gik godt indtil Bodil ramte os og derefter har det været en udfordring pga. tang og koldt vand og vejr. Som sædvanligt har vi afholdt teoriundervisning fra uge 8 med afslutning i form af en kæntringsøvelse i svømmehallen. Sæsonen på vandet kom godt i gang i starten af maj måned og allerede der måtte vi overveje at oprette en venteliste til opti-sejlere. Heldigvis kunne vi tilbyde alle vores sejlere en jolle. I løbet af sæsonen kunne vi også købe 3 stk. 29er (2 i klubbens regi og en privat) Det har skaffet plads for de store optisejlere, som kunne rykke op til Feva klassen fordi de gamle feva sejlere rykkede op til 29erne. Og det har faktisk hjulpet en del til at forhindre ventelisten til nye opti sejlere. Der er blevet gennemført 2 åbne stævner til Optimist, Feva og 29er. Den første Tune Up, i starten af sommeren var en stor succes. Desværre har vejret til Danbolig-Cup været meget barske og begyndere/c-sejlere måtte ikke sejle ud. Til vores Klubmesterskab har vi haft 17 Optimister og en Feva jolle på vandet og der er blevet dystet i 3 klasser: begynder/c og B og Feva. Der var kun en enkelt Feva jolle på vandet til opti klubmesterskabet som selvfølgelig vandt første pladsen. Vores 3 nye 29er bliver flittigt brugt og en erfaren feva sejler mente, at han ikke har en chance mod dem. De sejler bare for stærkt. Vores sejlere har også deltaget i flere stævner organiseret af andre klubber. Her skal nævnes at vi opnåede en første plads i Optimist B i Helsingør. Jeg vil gerne takke jer for jeres hjælp og indsats! Tak til alle hjælpere til Sankt Hans og Havnefesten med gevinsten kunne vi erhverve 2 stk. 29er. Tak til Fru Løbel og Flipperklubben som overrakte en check øremærket til køb af 29erne.

8 Beretning Ungdom SSS-U 2013_2014 Markus Plank Tak til Finn Vestergaard og alle andre, som arbejdede på at genetablere jollebroen!! Tak til Erik Magius som passer vores flotille og er altid parat til at hjælpe. Tak til Helge Drews til at gøre vores hullede optier sejlklar igen.

9 Snekkersten Skotterup Sejlklub Årsregnskab 1. Januar December 2013 Total Seniorafdeling Ungdomsafdeling R 2013 B 2013 R 2012 R 2013 B 2013 R 2012 R 2013 B 2013 R 2012 i tkr i tkr i tkr i tkr i tkr i tkr RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingenter Brugergebyr Kommunale tilskud. Note Havnefester Sponsorer Sejlerskole/bådleje Egne kurser Kapsejladser Klubhus Øvrige indtægter Ekstraod.indtægter Indtægter ialt Udgifter 0 Foreningskontingenter Sejlerskole/klubbåde Egne kurser Kapsejladser Klubhus/jolleplads. Note Øvrige udgifter Møder Administration Ekstraord. Udgifter Afskrivninger 28 Renter og gebyrer Udgifter ialt Nettoresultat S T A T U S Klubhus Klubejede både Omsætningsaktiver Mellemregning afd. 1& Likvider AKTIVER ialt FSH mv Dansk Sejlunion Kassekredit Gæld i alt Egenkapital Primo Årets resultat Ny egenkapital PASSIVER ialt Note 1: Klubhus (senior) Note 2: Kommunale tilskud (ungdomsafd.) Skatter, afgifter, forsikringer Medlemstilskud Alm. vedligeholdelse Jolle/bådetilskud Opvarmning, belysning I alt Rengøring m.v I alt

10 Snekkersten Skotterup Sejlklub Regnskab over diverse aktiviteter 2013 Seniorafd. År 2013 Ungdomsafd. År 2013 Sejlerskole Klubbåde Elevbetaling mv Kommunale tilskud Drift af skolebåd mv Bådleje Underskud Drift af joler/sejlbåde Drift af følgebåde Egne Kurser Underskud Elevbetaling Kursusudgifter Egne kurser Overskud 596 Deltagerbetaling Kursusudgifter Kapsejladser mv Overskud Deltagerbetaling 875 Bøjer Kapsejlads Præmier mv Deltagerbetaling Underskud Sponsorer Udgifter Overskud Seniorafd. Ungdomsafd. Klubhus Bogført værdi 1 Ejendomsværdi 2013: kr Bygning på lejet grund Klubejede både Oversigt over diverse aktiver 2013 Klubejede både Bogført værdi 1 Bogført værdi 1 Sejlbåd Int Opti. joller Forsikringsum 2013: kr FEVA joller 3 Ynglinge 3 Følgebåde Forsikringsum: kr

11 Budget for Ungdomsafdelingen 2015 Indtægter Regnskab Estimat Budget Kommmunale tilskud: Medlemstilskud Jolletilskud Havnefester Sponsorer 35 Bådleje Egne kurser Kapsejlads Øvrige indtægter 0 I ALT Udgifter Følgebåde Sejlbåde og joller Egne kurser Kapsejlads Øvrige udgifter Bådkøb I ALT Resultat

12 Budget for Seniorafdelingen 2015 Regnskab Estimat Budget Indtægter Kontingenter Brugergebyr Kommmunale tilskud: Sponsorer Sejlerskole Egne kurser Kapsejlads Klubhus Øvrige indtægter I ALT Udgifter Foreningskontingent Sejlerskole Egne kurser Kapsejlads Klubhus Øvrige udgifter Møder Administration Renter og gebyrer I ALT Resultat

13 Kontingenter mv 2015 Beregnet Afrundet Beregnet Afrundet Kontingenter: Junior , ,0 470 Senior , ,6 595 Familie , ,3 720 Brugergebyr , ,8 375 Foreninger 1768, , Lån af klubhus Mandag til torsdag 1000 Weekender 1768, , Prisindeks september 2003/14 105,5 131,6 132,5

14

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere