Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset"

Transkript

1 Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt (PR), der blev énstemmigt valgt. Per Reinholdt: Tak for genindførelsen af pølse og ostebord. Med hensyn til punkt 1: Formandens beretning for bestyrelsen, og taler for alle udvalgene bortset fra USSS. Da en del spørgsmål går på havnen vil Karl Johan (KJ) starte med at fortælle om havnen under punkt 10. Eventuelt 1. Bestyrelsens beretning: André Stokholm (AS) Se vedhæftede bilag Formandens beretning ved SSS Generalforsamling 2014.docx. Skarpt efterfulgt af Markus Plank beretning for USSS aktivteter. Se vedhæftede bilag: Beretning Ungdomsafdeling SSS docx Spørgsmål: Mogens Peulicke (MP) har et forståelsesspørgsmål til forskellen mellem familiemedlemsskab og husstandsmedlemsskab forskellen blev udredt af Elisabeth Reinholdt: Der er de facto ingen forskel. Ingen kommentarer. PR: Beretningerne er vedtagne. 2. Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse samt budget for Se bilag SSS GF Regnskab 2013 og budget 2015 Præsentation.pptx. KJ gør endnu engang opmærksom på, at regnskabet er for 2013, der er det formelle, samt et bud på hvordan regnskabet for 2014 muligvis kommer til at se ud. 2013: Et samlet overskud på Vi havde dog et underskud på før afskrivninger i Indtægterne i USSS er kr. højere end budgetteret., hvilket skyldes en øget aktivitet på kursusaktiviteter, og dermed et samlet overskud på Seniorafd. : Brugergebyret stiger, men SSS medlemsskare er konstant. Dvs. SSS medlemmernes andel af aktiviteterne falder effektivt. Derforforsøger vi at diffentiere priser på div. tilbud, så medlemmerne slipper billigere. Udgifterne er steget til driften af klubhuset, specielt en stigning i grønne afgifter, men ikke et stigende forbrug. Vi har afskrevet klubhuset, men nu må vi imødese udgifter til vedligehold, herunder et nyt fyr og muligvis en ny opvaskemaskine. Overskuddet er flot, og skyldes bla. at der er udløst kommunale tilskud til taget - med et regnskabsårs forsinkelse. Vedr. skolebåd var der et underskud på 8000, hvilket skyldes flere udgifter til ekstraordinær vedligehold. KJ gennemgik regnskab over div. aktiviteter, der gav et godt indblik i hvad det koster at drive en sejlklub! Ligeledes en oversigt over div. aktiver. Se bilag. Kommentar er at optimistjollerne for fremtiden kun skal ansvarsforsikres, da vi reparerer jollerne selv. Monique skal tilsvarende sættes ned i forsikringsværdi til den reelle værdi. Sidste kommentar: Rente og gebyrposten skyldes at nogle regninger ikke er betalt til tiden, da KJ faktisk også har andet at lave end at være kassemester for SSS. Kommentar fra revisorerne: Regnskabet er revideret uafhængigt af begge revisorer. Det anbefales at godkende regnskabet, da der ikke er anmærkninger eller bemærkninger. Spørgsmål: Bente Løbel; der manglede et sponsor beløb, men dette er flyttet til punktet: Kapsejladser i USSS R 2013.

2 Lisa: For mange år siden besluttede vi, at der skulle budgetteres med et nyt fyr. Der er blevet løbende repareret på fyret, og det har ikke været gratis. Hvorfor har vi ikke skiftet fyret tidligere? KJ: Det kan være men det burde ikke udskiftes da det er 13 år gammelt, men det bliver udskiftet i år lige så snart tilbuddene er indkommet. Anders Wilsbech: Hvorfor har SSS taget ansvaret for Skt.Hans fest og Havnefest. AS: Fordi vi fik muligheden! Regnskabet godkendes Budget senoirafdelingen 2015: Se bilag: KJ: Der budgetteres med let stigende lokaletilskud fra kommunen. Dette reguleres via tilskud til børn/unge samt tilskud til udskiftning af fyr. ( Komm. tilskud for 2013 skyldes at der var et efterslæb)- Mht. egne kurser budgetteres der med en stigende aktivitet, og dermed indtægt. Ingen kursusindtægter i Med hensyn til udgifter er estimatet for 14 med hensyn til klubhus sat til 140 K til et nyt fyr, samt 140 K i budgettet for 2015, der er afsat til nye møbler. Budget USSS Stigende indtægter på jolletilskud grundet flere joller. Stigende indtægter på havnefester da vi nu kører det i eget regi for 2014, dog knap så meget i budgettet for Sponsorer: Flipperklubben , Nellemanfonden 5.000, kommunalt tilskud på til jollebroen. Optimistisk tilgang til indtægter fra sponsorer i forbindelse med kapsejladser. Indtægter for 2014: , knap så meget i budget for 15, da der bl.a ikke er indregnet indtægt fra sponsorer der jo gik til indkøb af nye joller i år. Derfor er der også budgetteret med tilsvarende lavere udgifter i 2015, men dog er der afsat til indkøb af en ny følgebåd og muligvis endnu en 29. Dette afhænger dog af tilskud fra sponsorer, der ikke er budgetsat. Budget er jo kun til orientering: Spørgsmål og kommentarer MP: Med hensyn til forsikringer bør man sikre sig at bådene er forsikret, så ved et evt. uheld skal der ikke kunne peges fingre eller bebrejdes dem der har forvoldt skaden. MP tilbyder at forhandle med forsikringsselskabet. KJ: De både vi kun vil ansvarsforsikre har der ikke været skader på de seneste år. Morten Høgsbro: Har vi overvejet at skifte til varmepumpe i stedet for naturgasfyr. Vi får tilskud fra kommunen til drift og vedligehold, men det får man ikke til naturgasfyr. 3. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag 4. Fastsættelse af kontingent. KJ: Vi har i mange år dyrtidsreguleret kontingenterne, og vi har jo pt. ingen inflation i DK, så der er ingen ændring af betydning. Derimod har vi haft lån af klubhus med eller uden køkken, men dette giver ingen mening. Derimod er der fastsat en differentieret leje hvis man ønsker at leje klubhuset fra mandagtorsdag til kr.1000 pr dag. Tidsperioden er ikke fastsat p.t., og skal diskuteres i Klubhusudvalget. Bestyrelsen foreslår, at kontingenter og brugergebyr pristalsreguleres efter nettoprisindekset, september til september. PR: Kontingenter og brugergebyr er vedtaget. 5. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår André Stokholm, der modtager genvalg. Valgt ensstemmigt. 6. Valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår Karl Johan Andersen, der modtager genvalg. Valgt ensstemmigt. 7. Valg af bestyrelsens øvrige 3 medlemmer.

3 Bestyrelsen foreslår Klaus Kesje, der modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Markus Plank (formand for ungdomsudvalget), der modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Helle Larsen som afløser for Ole Larsen Alle blev valgt ensstemmigt. 8. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Lene Svendsen Borra, der modtager genvalg Valgt ensstemmigt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Peter Tversted og Peter Bang. Valgt ensstemmigt. Revisorsuppleant: Mogens Peulicke. Valgt ensstemmigt. MP genopstiller ikke, og holdt en lille afskedstale. Han tør ikke stille op, da der jo har været kampvalg, og den psykiske belastning har været urimeligt hård for familien. 10. Eventuelt. Hvad er der sket i Havnen? KJ orienterer: I inderbassinet er der kommet en smakkebro, og dette skal i høj grad akkrediteres havnefogeden Peter Clausen. Det tilstræbes at der ligger smakkejoller ved broen, men det er placering på venteliste der bestemmer tildelingen. Nu er der lagt Y-bomme på Søndre Mole, og dette tog temmelig lang tid. Midterbroen af træ var tidligere begrænset af både op til 7 meter på Nordsiden. Nu er der sat flere pæle der muliggør både op til 10 meter lange og 3 meter brede. Dette giver mulighed for at flere, i den klasse, kan få plads fra ventelisten. Det mest interessante er nu sket udenfor havnen, nemlig vedr. Lagunen. Myndighederne har godkendt at vi rydder op i stenene ud for terrassen. Dette har taget 54 uger. Der er kommet et nyt Havneregulativ efter lang tids drøftelser med myndighederne. Havnens søområde er nu hele området inde i den nuværende havn hvortil kommer arealet mellem havnen og sydspidsen af sandfangeren og ind til afslutningen af havnens lejemål (der hvor betonkanten sluttet). Arealet uden for dette område har intet med havnen at gøre. Tangproblemer. Sandfangerens afslutning ind mod land er ikke som ønsket hverken af havnen eller havnens rådgivere. Kommunen krævede at den ikke fik landforbindelse. Der er kommet mange luftige forslag til løsning af tangproblemet. Men der er kun en skriftlig rapport fra professionelle rådgivere på dette område. Rapporten siger klart, at tangproblemet ikke løses før hullet er lukket. Myndighederne behandler nu en ansøgning om forsøgsvis lukning. Havnen vil ikke gå videre med forslag til lokalplan for området før der foreligger en beslutning om løsning af tangproblemet. Men det er havnens plan at arbejde videre med forslag til lokalplan og bl.a. afholde et borgermøde herom, hvor alle kan give deres besyv med. Spørgsmål og kommentarer: Peder Brøgger: Kunne man ikke henstille til havnen at der ikke ligger kutterere lige i havnehullet, da det er et problem at sejle ind for sejl. Anders Wilsbech: Opfordrer til at SSS gør opmærksom på delebådsmuligheden, og måske få sejlklubben til at gøre yderligere opmærksom på denne mulighed på hjemmesiden. KJ: Havnen gør opmærksom på når der er mulighed for delebåd. Niels Snedevig: Er der planer om at sætte en lygte på sandfangermolen. KJ: Ja, det er der, men status er ukendt. Smakkelauget for en kort bemærkning: Mette: En god sæson med masser af sejlaktivitet og masser af nye smakkejoller. Der er næsten sejlet hver tirsdag, og flot deltagelse ved Sundtolddagen med flere hundrede gæster der var ude og sejle, samt god deltagelse ved Store Stranddag samt de to fester. Der er nu 12 smakkejoller og Oline er ikke helt færdig endnu, men det lover godt. Der er kommet 4 nye joller. Til Havnefesten fik Lauget forærende jollen Kit med fuld rig.

4

5 Formandens beretning ved generalforsamling d Endnu et fantastisk år er gået i sejlklubregi, for godt 3 uger siden, kom de fleste af havnens både på land og i umiddelbar forlængelse afholdt vi årets standerstrygning. Det gjorde vi efter en på mange måder forrygende og travl sæson. Vi var også en hel del, der efter standerstrygningen satte os sammen og spiste medbragt fælles mad det var enormt hyggeligt og forhåbentlig vil endnu flere fremover deltage i dette arrangement ved hhv. stander hejsning og standerstrygning hvis ellers arrangements udvalget har tænkt sig at fortsætte og det er jeg sikker på de gør for de har jo også taget et andet fantastisk initiativ nemlig klubaftenen den første onsdag i hver vinter måned. Foreløbig har der været afholdt to af disse arrangementer med en fantastisk tilslutning. Konceptet er foredrag og socialt samvær det trækker folk til! Går vi tilbage til sejlsæsonen har vi afviklet vores mandagskapsejladser ikke uden diskussioner om regler og baner og mærkerundinger det er kapsejlads - men heldigvis med pragmatiske løsninger og endelig også med en klubmester og en samlet vinder af mandags sejladserne. (Båden Fru Olsen) løb med 1.pladsen i begge konkurrencer. Der blev også arrangeret Ophelia sejlads, desværre ikke med det antal deltagende både vi havde håbet på. Men vi holder sejlene oppe og fortætter igen i næste sæson det et også et led i et godt samarbejde med vores naboklubber. Og nu vi er ved resultater så har et af Snekkersten Skotterup Sejlklubs medlemmer, nemlig Anders Fisker vundet VM i Knarr ved et stævne d. 18. aug. stort tillykke til Anders herfra. Ungdomsafdelingen har også været på vandet gennem hele sæsonen, og jeg skal ikke tage ordene ud af munden på Markus, som om lidt vil berette om ungdomsarbejdet, men blot fortælle at vi stadig kan bryste os af en ungdomsafdeling i fantastisk fremdrift. Faktisk sad vi i bestyrelsen på et tidspunkt og ville arrangere et åbent hus/båd arrangement for interesserede ny sejlere, men allerede på det tidspunkt i foråret var stort set alt booket i både ungdomsafdeling og på sejlerskolen, vi havde altså ikke et reelt tilbud og besluttede derfor at springe et år over. Også for sejlerskolen har 2014 været et godt år. Der har været stor søgning til den praktiske sejlads i Monique. Den har været ude og sejle med elever alle hverdage og selv lørdagen er taget i brug. Sejlerskolen er lige gået i gang med at få forlænget certificeringen fra Dansk Sejlunionen. Sidste år var søgningen til navigationsundervisning ikke stor og vi overvejede at aflyse; men ved også at tilbyde Yachtskipper af 3. grad kunne økonomien lige hænge sammen og der kom flere deltagere til efter starten. Det var en god beslutning at gennemføre også selv med et beskedent deltagerantal, for nu kan vi med rette sige at vi gennemføre undervisningen hvert år og ikke som mange andre siger: hvis der er deltagere nok. I år har vi ca. 15 deltagere; hvilket er meget tilfredsstillende. Igen i år har Sejlerskolen haft 2 natsejladser med Marinehjemmeværnet. Det er nogle sejladser som alle deltagerne har været meget begejstrede for og vi håber at Marinehjemmeværnet forsat ønsker at sejle med os. Og så ved jeg ikke om I alle har hørt det, men vi har endelig fået gjort noget ved støjen her i klubhuset der er nemlig blevet opsat et støjdæmpende tapet på den norlige væg har det hjulpet?

6 Der er også blevet skiftet låse i dørene så de smækker når de lukkes og således forlades klubhuset ikke ulåst. Forhåbentlig er det ikke til al for megen gene, men hvis man ikke husker sin nøgle kan en lille mundfuld frisk luft godt blive til en langvarig affære. Møblerne her i klubhuset diskuteres stadig, men der er ingen tvivl om at vi trænger til nye de eksisterende er både slidte og tunge. Desværre er vi også nødt til at udskifte vores naturgasfyr, så vi er gået i gang med at indhente tilbud og vil snarest muligt iværksætte udskiftningen. Vores fantastiske klubhus har også i år dannet rammen om de to traditionelle åbne fester, nemlig Skt. Hans festen og Havnefesten, men i år jo for første gang i et helt nyt regi, nemlig at det suverænt var sejlklubben der havde fået overdraget rettighederne med alt hvad det indebærer af risicis og mulige overskud. Der blev endnu engang udført en helt fantastisk indsats af et stort antal frivillige, som på absolut bedste vis betjente vores gæster. Ved havnefesten afprøvede vi et nyt koncept med lang lørdag og oprydnings søndag - jeg tror de fleste, selvom det var mange timer lørdag, er glade for dette koncept. Hvis der stadig skulle være nogen som ikke har hørt mig sige det, så kommer det lige en gang til: Vi har fået rigtig meget ros af både gæster og samarbejdspartnere for arrangementerne og det giver selvfølgelig motivation til at fortsætte. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke havnen for at have overdraget ansvaret og jeg ved at havnen også glæder sig over vores flotte resultat. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling, deltaget i forskellige møder, bl.a. kan nævnes sejlerskoleleder seminar, dialogmøde om den nye skolereform, Dansk sejlunions årlige seminar foregår i den kommende weekend og vi har tilmeldt 3 personer. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, og Ole Larsen har været en fast del af disse møde siden han sidste år gik ind i bestyrelsesarbejdet. Desværre ønsker Ole ikke at fortsætte sit bestyrelsesarbejde, men er heldigvis stadig villig til at hjælpe med forskellige opgaver når tiden tillader det. Ole du skal have tusinde tak for indsatsen, vi er kede af at du ikke vil fortsætte, men har også forståelse for at andre også gerne vil gøre brug af dine evner og dit gode humør. Du skal selvfølgelig have en lille gave som tak for indsatsen. Lad os give Ole en hånd! Vi har siden indkaldelsen til GF været på udkig efter et nyt medlem til bestyrelsen og heldigvis har Helle Larsen, sagt ja til at træde ind i bestyrelsen, så jeg håber I vil tage godt imod Helle og stemme hende ind i bestyrelsen, når vi når dertil. Det sidste fra min side bliver, inden jeg giver ordet til Markus, bliver årets medlemstal, som er fordelt således: /- ift. 13 Familiemedlemskab Seniormedlemskab Juniormedlemskab Aktiv ungdom_familie Husstand til familie Total

7 Beretning Ungdom SSS-U 2013_2014 Markus Plank Vi har succes med vores motto vi aflyser aldrig. I denne sæson har vi haft det største antal optimister på vandet i mange, mange år. Dertil kom der også flere nye trænere med mange års sejlerfaring i bagagen. Nu har vi trænere til nybegynder-opti, mere erfarne opti sejlere, feva sejlere og vores 29er. Der har været noget frafald specielt fra teenagergruppen, men det er helt naturligt, at man finder nye interesser i denne aldersgruppe. Ifølge mit regneark har vi p.t. 33 unge sejlere i ungdomsafdelingen. Sidste vinter har vi haft fremragende sammenarbejde med vores naboklubber Espergærde og Helsingør. Det gik godt indtil Bodil ramte os og derefter har det været en udfordring pga. tang og koldt vand og vejr. Som sædvanligt har vi afholdt teoriundervisning fra uge 8 med afslutning i form af en kæntringsøvelse i svømmehallen. Sæsonen på vandet kom godt i gang i starten af maj måned og allerede der måtte vi overveje at oprette en venteliste til opti-sejlere. Heldigvis kunne vi tilbyde alle vores sejlere en jolle. I løbet af sæsonen kunne vi også købe 3 stk. 29er (2 i klubbens regi og en privat) Det har skaffet plads for de store optisejlere, som kunne rykke op til Feva klassen fordi de gamle feva sejlere rykkede op til 29erne. Og det har faktisk hjulpet en del til at forhindre ventelisten til nye opti sejlere. Der er blevet gennemført 2 åbne stævner til Optimist, Feva og 29er. Den første Tune Up, i starten af sommeren var en stor succes. Desværre har vejret til Danbolig-Cup været meget barske og begyndere/c-sejlere måtte ikke sejle ud. Til vores Klubmesterskab har vi haft 17 Optimister og en Feva jolle på vandet og der er blevet dystet i 3 klasser: begynder/c og B og Feva. Der var kun en enkelt Feva jolle på vandet til opti klubmesterskabet som selvfølgelig vandt første pladsen. Vores 3 nye 29er bliver flittigt brugt og en erfaren feva sejler mente, at han ikke har en chance mod dem. De sejler bare for stærkt. Vores sejlere har også deltaget i flere stævner organiseret af andre klubber. Her skal nævnes at vi opnåede en første plads i Optimist B i Helsingør. Jeg vil gerne takke jer for jeres hjælp og indsats! Tak til alle hjælpere til Sankt Hans og Havnefesten med gevinsten kunne vi erhverve 2 stk. 29er. Tak til Fru Løbel og Flipperklubben som overrakte en check øremærket til køb af 29erne.

8 Beretning Ungdom SSS-U 2013_2014 Markus Plank Tak til Finn Vestergaard og alle andre, som arbejdede på at genetablere jollebroen!! Tak til Erik Magius som passer vores flotille og er altid parat til at hjælpe. Tak til Helge Drews til at gøre vores hullede optier sejlklar igen.

9 Snekkersten Skotterup Sejlklub Årsregnskab 1. Januar December 2013 Total Seniorafdeling Ungdomsafdeling R 2013 B 2013 R 2012 R 2013 B 2013 R 2012 R 2013 B 2013 R 2012 i tkr i tkr i tkr i tkr i tkr i tkr RESULTATOPGØRELSE Indtægter Kontingenter Brugergebyr Kommunale tilskud. Note Havnefester Sponsorer Sejlerskole/bådleje Egne kurser Kapsejladser Klubhus Øvrige indtægter Ekstraod.indtægter Indtægter ialt Udgifter 0 Foreningskontingenter Sejlerskole/klubbåde Egne kurser Kapsejladser Klubhus/jolleplads. Note Øvrige udgifter Møder Administration Ekstraord. Udgifter Afskrivninger 28 Renter og gebyrer Udgifter ialt Nettoresultat S T A T U S Klubhus Klubejede både Omsætningsaktiver Mellemregning afd. 1& Likvider AKTIVER ialt FSH mv Dansk Sejlunion Kassekredit Gæld i alt Egenkapital Primo Årets resultat Ny egenkapital PASSIVER ialt Note 1: Klubhus (senior) Note 2: Kommunale tilskud (ungdomsafd.) Skatter, afgifter, forsikringer Medlemstilskud Alm. vedligeholdelse Jolle/bådetilskud Opvarmning, belysning I alt Rengøring m.v I alt

10 Snekkersten Skotterup Sejlklub Regnskab over diverse aktiviteter 2013 Seniorafd. År 2013 Ungdomsafd. År 2013 Sejlerskole Klubbåde Elevbetaling mv Kommunale tilskud Drift af skolebåd mv Bådleje Underskud Drift af joler/sejlbåde Drift af følgebåde Egne Kurser Underskud Elevbetaling Kursusudgifter Egne kurser Overskud 596 Deltagerbetaling Kursusudgifter Kapsejladser mv Overskud Deltagerbetaling 875 Bøjer Kapsejlads Præmier mv Deltagerbetaling Underskud Sponsorer Udgifter Overskud Seniorafd. Ungdomsafd. Klubhus Bogført værdi 1 Ejendomsværdi 2013: kr Bygning på lejet grund Klubejede både Oversigt over diverse aktiver 2013 Klubejede både Bogført værdi 1 Bogført værdi 1 Sejlbåd Int Opti. joller Forsikringsum 2013: kr FEVA joller 3 Ynglinge 3 Følgebåde Forsikringsum: kr

11 Budget for Ungdomsafdelingen 2015 Indtægter Regnskab Estimat Budget Kommmunale tilskud: Medlemstilskud Jolletilskud Havnefester Sponsorer 35 Bådleje Egne kurser Kapsejlads Øvrige indtægter 0 I ALT Udgifter Følgebåde Sejlbåde og joller Egne kurser Kapsejlads Øvrige udgifter Bådkøb I ALT Resultat

12 Budget for Seniorafdelingen 2015 Regnskab Estimat Budget Indtægter Kontingenter Brugergebyr Kommmunale tilskud: Sponsorer Sejlerskole Egne kurser Kapsejlads Klubhus Øvrige indtægter I ALT Udgifter Foreningskontingent Sejlerskole Egne kurser Kapsejlads Klubhus Øvrige udgifter Møder Administration Renter og gebyrer I ALT Resultat

13 Kontingenter mv 2015 Beregnet Afrundet Beregnet Afrundet Kontingenter: Junior , ,0 470 Senior , ,6 595 Familie , ,3 720 Brugergebyr , ,8 375 Foreninger 1768, , Lån af klubhus Mandag til torsdag 1000 Weekender 1768, , Prisindeks september 2003/14 105,5 131,6 132,5

14

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere