VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler"

Transkript

1 VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013

2 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET SKATs momsregler Undervisningsministeriets momskompensationsordning SKATs lønsumsafgiftsregler SKATs regler om godtgørelse af energiafgifter MOMSFRIE AKTIVITETER Undervisningsaktiviteter Leverancer i nær tilknytning til momsfritaget undervisning Lønsumsafgiftsmæssigt Underleverandørydelser salg af undervisningstimer og faglig undervisning Lønsumsafgiftsmæssigt Gennemførelse af 10. klasseundervisning på vegne af en kommune Lønsumsafgiftsmæssigt Salg til andre offentlige uddannelsesinstitutioner under MBU Lønsumsafgiftsmæssigt Foredragsvirksomhed Lønsumsafgiftsmæssigt Udlejning af fast ejendom, lokaler og tilknyttet udstyr/faciliteter Lønsumsafgiftsmæssigt LØNSUMSAFGIFT IKKE-lønsumsafgiftspligtige uddannelsesaktiviteter Andre IKKE-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Undervisning af udenlandske elever fra ikke-eøs-lande og aktiverede Erhvervsskolers aktiviteter i forhold til lønsumsafgift Undervisningsaktiviteter udelukkende finansieret af tilskud fra MBU eller andre Undervisningsaktiviteter delvist finansieret af tilskud og delvist ved deltagerbetaling Undervisningsaktiviteter, drevet under reglerne om indtægtsdækket virksomhed Andre aktiviteter end undervisningsaktiviteter MOMSPLIGTIGE AKTIVITETER Kursusvirksomhed Begrebet gevinst for øje Deltagerkredsen virksomheder og institutioner mv Underleverandør Coaching Salg af undervisnings-/lærertimer Konsulentydelser Salg af varer, herunder elevproducerede varer, skrot mv Salg af elevproducerede varer... 26

3 Deloitte Salg af driftsmidler og inventar Salg af metalskrot Udlejning af løsøregenstande, herunder pc-udlejning til eleverne Udlejning af fast ejendom frivillig momsregistrering HANDEL MED UDLANDET Handel med varer Salg af varer Varesalg til et andet EU-land Varesalg til et land uden for EU Køb af varer Varekøb fra et andet EU-land Varekøb fra et land uden for EU Handel med ydelser Salg af ydelser Salg af konsulent-/rådgivningsydelser Salg af (momspligtige) undervisningsydelser Køb af ydelser FRADRAGSRET FOR MOMS Køb mulighed for momsfradrag (SKAT) og momskompensation (MBU) Momsfradrag på indkøb der udelukkende anvendes til én aktivitet Momsfradrag af fællesomkostninger indkøb, der anvendes til flere aktiviteter Momsfradrag via SKAT Fuld fradragsret Delvis fradragsret SKAT-momsbrøken/fradragsprocenten Delvis fradragsret opgørelse efter skøn Ingen fradragsret Specielle fradragsregler Restaurationsydelser Hotelydelser Mødebespisning i egne lokaler Kost og logi til kursister på momspligtige kurser Fastnettelefoner (fri telefon til medarbejdere) Mobiltelefoner (fri telefon til medarbejdere) Pc er og ADSL-/bredbåndsforbindelse Varebiler (gulpladebiler med tilladt totalvægt på maks. 3 tons) Udgifter vedrørende fast ejendom Til- og ombygning, reparation og vedligeholdelse Opførelse af fast ejendom Investeringsgoder driftsmidler, inventar mv. over kr. og fast ejendom 42 8 ERHVERVSSKOLERS DRIFT AF SKOLEHJEM Den momspligtige behandling af aktiviteter knyttet til skolehjem Indkøb til brug for driften af skolehjem REGISTRERING, ANGIVELSE OG BETALING AF MOMS TIL SKAT Registrering for moms Angivelsesperioder og -frister... 46

4 Deloitte Månedsafregnende Kvartalsafregnende Halvårsafregnende Angivelse Betaling BEREGNING AF LØNSUMSAFGIFTEN Den afgiftspligtige lønsum Periodisering Feriepenge Afgiftssats og opgørelse Medarbejdere, der beskæftiger sig med både lønsumsafgiftspligtige og ikkelønsumsafgiftspligtige aktiviteter Opsummering af den afgiftspligtige lønsum REGISTRERING, ANGIVELSE OG BETALING AF LØNSUMSAFGIFT Registrering for lønsumsafgift Angivelsesperioder og -frister Angivelse Betaling DEN REGNSKABSMÆSSIGE BEHANDLING Kontoplan Kontering og bogføring af lønsumsafgift Årsafslutning og revision af lønsumsafgift Kontering og bogføring af moms Afregning og afstemning af moms Årsafslutning opgørelse og afstemning af moms Årsafslutning salgsmoms Årsafslutning erhvervelsesmoms og importmoms Årsafslutning købsmoms Opgørelse af årets SKAT-momsbrøk/fradragsprocent Opgørelse af årets regulering af reguleringsforpligtelser Købsmoms vedrørende bygninger Afstemning af årets købsmoms Fejl i en angivelse ENERGIAFGIFTER Lovgrundlaget Godtgørelse af el- og vandafgift Momsangivelsesperioden energiafgifter Årsafslutning godtgørelse og afstemning af årets elafgift Konto: Elafgift Konto: Eldistributionsbidrag Konto: El Årsafslutning godtgørelse og afstemning af årets vandafgift... 64

5 Deloitte 5 1 INDLEDNING Fra politisk side har der traditionelt været et ønske om at støtte undervisningsaktiviteter og sikre, at disse aktiviteter er forholdsmæssigt billige for deltagerne. På denne baggrund er en lang række undervisningsaktiviteter fritaget for moms, hvilket medfører, at deltagernes betaling ikke er belastet med moms. Visse momsfrie undervisningsaktiviteter er i stedet pålagt lønsumsafgift. For en række konkrete undervisningsaktiviteter gælder dog, at de er fritaget for lønsumsafgift. Dette omfatter fx erhvervsrettet voksenundervisning og almindelig skoleundervisning. Frem til 31. december 2008 var offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende var finansieret af offentlige midler, fritaget for lønsumsafgift. Dette medførte, at en lang række undervisningsinstitutioner ikke blev omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift. Med virkning fra 1. januar 2009 blev lønsumsafgiftsloven ændret, således at afgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende var finansieret af offentlige midler, blev ophævet. Baggrunden for dette var et ønske om at sidestille offentlige virksomheder med private virksomheder i forhold til at drive virksomhed, herunder undervisningsvirksomhed. Ved lovændringen blev afgiftsfritagelserne for konkrete undervisningsaktiviteter til gengæld udvidet, således at en lang række undervisningsaktiviteter blev fritaget for lønsumsafgift. Ophævelsen af den generelle afgiftsfritagelse for offentlige virksomheder betyder, at mange af disse virksomheder nu skal vurdere, hvilke af deres aktiviteter der er omfattet af lønsumsafgiftspligten og eventuelt lade sig registrere for lønsumsafgift hos SKAT. Hermed følger også opgaven at skulle opgøre lønsumsafgiften og håndtere denne regnskabsmæssigt. Mange erhvervsskoler har dog ikke kun momsfrie undervisningsaktiviteter, men har også momspligtige aktiviteter fx i form af kursusvirksomhed, salg af konsulentydelser, bøger, elevproducerede varer, skrot og salg fra kaffe-, slik- og sodavandsautomater. Dette betyder, at skolen skal lade sig registrere for moms og opkræve moms af hele skolens momspligtige salg, hvis skolens samlede momspligtige leverancer/omsætning (ikke overskuddet) overstiger kr. over en 12- måneders periode. Denne vejledning er specielt rettet mod erhvervsskoler. Vejledningen vil give et overblik over: hvilke af skolernes aktiviteter, der er hhv. momspligtige, momsfrie og lønsumsafgiftspligtige skolens mulighed for godtgørelse/fradragsret for moms og energiafgifter via SKAT angivelses- og betalingsfrister for hhv. moms og lønsumsafgift hvordan lønsumsafgiften beregnes.

6 Deloitte 6 Vejledningen giver ikke svar på alt, men har til formål at give et godt indblik i, hvordan moms og lønsumsafgift skal behandles.

7 Deloitte 7 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOV- GRUNDLAGET Afgørende for, om der kan opstå pligt til at afregne moms og lønsumsafgift, er, om der foretages et salg (levering mod vederlag). Foretages der et salg, er udgangspunktet momspligt, medmindre salget er omfattet af en momsfritagelse. Er salget momsfritaget, er udgangspunktet lønsumsafgiftspligt, medmindre salget er omfattet af en lønsumsafgiftsfritagelse. Købsmoms kan som hovedregel refunderes via SKAT og MBU. Dette afsnit indeholder en helt generel beskrivelse af sammenhængen mellem moms og lønsumsafgift samt regelgrundlaget for moms og lønsumsafgift. Erhvervsskolers aktiviteter kan i forhold til moms og lønsumsafgift opdeles i tre kategorier: Momspligtige aktiviteter (Momsfrie og) lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Aktiviteter der hverken er moms- eller lønsumsafgiftspligtige. En aktivitet kan kun tilhøre én af disse kategorier. Samme aktivitet kan eksempelvis ikke være både moms- og lønsumsafgiftspligtig. Lønsumsafgiften hænger sammen med momsen på den måde, at kun aktiviteter, der er fritaget for moms, kan blive lønsumsafgiftspligtige. Det vil sige, at en betingelse for at en aktivitet er lønsumsafgiftspligtig er, at aktiviteten er momsfritaget (i henhold til 13 i momsloven). Når det skal vurderes, hvilken kategori en aktivitet tilhører, skal det først afgøres, om der foretages et salg, dvs. om der er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling. Er dette ikke tilfældet, er aktiviteten hverken moms- eller lønsumsafgiftspligtig. I forhold til undervisningsaktiviteter kan dette typisk være tilfældet, når aktiviteten er finansieret af tilskud udbetalt på grundlag af uddannelsesbekendtgørelser. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling, for at en aktivitet kan være moms- eller lønsumsafgiftspligtig. Dette vil være tilfældet, når betalingen sker, under betingelse af at der foretages en bestemt modleverance typisk over for den, der betaler. Bemærk, at dette også gælder, når betalingen betegnes som tilskud, og tilskuddet gives, under forudsætning af at der leveres en konkret modydelse til tilskudsgiver. Endvidere anses en betaling/et tilskud også som betaling for en leverance, hvis betalingen/tilskuddet er direkte forbundet med et prisfald på en leverance til en tredjepart. I denne situation må tilskuddet følgelig anses som en del af betalingen for leverancen.

8 Deloitte 8 Er der denne sammenhæng mellem betaling og modydelse, vil aktiviteten som udgangspunkt være momspligtig. Fastslås det, at aktiviteten er momsfritaget, vil aktiviteten i stedet være lønsumsafgiftspligtig, medmindre aktiviteten også er fritaget herfor. Kategorien aktiviteter, der hverken er moms- eller lønsumsafgiftspligtige omfatter således både aktiviteter, der ikke er afgiftspligtige, fordi der ikke er en direkte sammenhæng mellem aktiviteten og en betaling, samt aktiviteter, hvor der er denne sammenhæng, men hvor aktiviteten er fritaget for afgift efter både moms- og lønsumsafgiftsloven. Er en aktivitet lønsumsafgiftspligtig, skal der beregnes lønsumsafgift af den lønsum, der er medgået til at udføre aktiviteten. Dette omfatter både lønsum, som direkte og udelukkende vedrører aktiviteten (skal medregnes fuldt ud), og lønsum der delvist vedrører aktiviteten (skal medregnes forholdsmæssigt). Skolens fradragsret for købsmoms reguleres af to regelsæt: SKATs momsregler Reglerne om Undervisningsministeriets momskompensationsordning. 2.1 SKATs momsregler Reglerne er reguleret via momsloven (LBK nr. 106 af 23/01/2013) og de bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udstedt i forbindelse hermed. Den langt overvejende del af erhvervsskolernes aktiviteter bliver fritaget for pligten til at betale moms, da skolemæssig og faglig undervisning er fritaget for moms, jf. afsnit 3. Dog er kursusvirksomhed med faglig undervisning ofte momspligtigt, jf. afsnit 5.1. Herudover har mange erhvervsskoler salg af bøger, salg af elevproducerede varer, salg fra kaffe, slik og sodavandsautomater, der ligeledes er momspligtigt, jf. afsnit Undervisningsministeriets momskompensationsordning Ordningen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 8. december 2008: Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. Bekendtgørelsens 2 og 3 definerer, hvilken moms der kan kompenseres, og hvilke tidsfrister der er gældende: 2. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der kan kompenseres af Undervisningsministeriet efter 1, beregnes som de samlede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms fratrukket købsmomsudgifter, der indgår i institutionens indtægtsdækkede virksomhed.

9 Deloitte 9 Stk. 2. Ikke-fradragsberettiget købsmoms beregnes for institutioner for erhvervsrettet uddannelse således: Den samlede ikke-fradragsberettigede købsmoms fratrækkes kvartalets ikke-fradragsberettigede købsmomsudgifter vedrørende produktionsskolelevers deltagelse i undervisningsforløb på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (beregnet som aktiviteten gange forskellen mellem taksterne med og uden moms), samt købsmomsudgifter, der indgår i institutionens indtægtsdækkede virksomhed. 3. Momskompensationen for institutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms fastsættes på grundlag af institutionernes indberetninger af afholdte købsmomsudgifter. Stk. 2. Årsopgørelsen og de kvartalsvis afholdte købsmomsudgifter, der skal kompenseres af Undervisningsministeriet, skal institutionerne indberette på en særlig blanket, jf. bilag 1. Der er følgende tidsfrister for indsendelse af blanketten: 1. kvartal: 30. april, 2. kvartal: 30. juli, 3. kvartal: 30. oktober, 4. kvartal og årsopgørelse: 1. april i det efterfølgende finansår. I tilknytning til bekendtgørelsen har MBU udstedt en vejledning, hvor det anføres, at MBU kompenserer institutionerne for refusionsberettiget købsmoms, drift og anlæg, der bogføres i regnskabsåret. Vejledningen findes på Denne vejledning omfatter ikke en dyberegående gennemgang af MBU s momskompensationsordning. 2.3 SKATs lønsumsafgiftsregler Følgende regelsæt udgør det lovmæssige grundlag for behandling/registrering af lønsumsafgift: Lønsumsafgiftsloven (Bekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006 om lov om afgift af lønsum mv.) Bekendtgørelse til lønsumsafgiftsloven (Bekendtgørelse nr. 183 af 26/02/2013 om afgift af lønsum mv.) Lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed mv.). Frem til 31. december 2008 indeholdt lønsumsafgiftsloven en bestemmelse, der medførte at offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende var finansieret af offentlige midler, var fritaget for lønsumsafgift. På denne baggrund var mange uddannelsesinstitutioner fritaget for lønsumsafgift. Ved lovændringen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2009 blev disse afgiftsfritagelser ophævet, så offentlige virksomheder nu skal betale lønsumsafgift efter de samme regler som private virksomheder. Samtidig er der dog sket en udvidelse af de aktiviteter, der konkret er fritaget for afgift. Den langt overvejende del af erhvervsskolernes aktiviteter bliver fritaget for pligten til at betale lønsumsafgift, jf. afsnit 4.

10 Deloitte SKATs regler om godtgørelse af energiafgifter Mulighederne for at opnå godtgørelse for energiafgifter fremgår af de afgiftslove, der regulerer den pågældende afgift, eksempelvis elafgiftsloven (LBK nr. 310 af 01/04/2011) og vandafgiftsloven (LBK nr. 639 af 21/08/1998). Skoler, der er momsregistrerede, har som udgangspunkt ret til en delvis godtgørelse af el- og vandafgiften. De nærmere regler er beskrevet i afsnit 13.

11 Deloitte 11 3 MOMSFRIE AKTIVITETER Momsfritagelserne omfatter bl.a. følgende aktiviteter: Skoleundervisning og kompetencegivende og faglig undervisning. Bemærk, at kursusvirksomhed ikke er omfattet af momsfritagelsen i alle tilfælde Salg til andre institutioner, hvor begge parter er offentlige institutioner under MBU Foredragsvirksomhed Udlejning af fast ejendom. Momsfritagelserne fremgår af momslovens 13. Herudover indeholder momslovens 9 en bestemmelse, der bl.a. momsfritager handel mellem offentlige institutioner inden for samme ministerområde, eksempelvis handel mellem to offentlige uddannelsesinstitutioner, der begge hører under MBU. I det følgende beskrives de momsfritagelser, der vurderes at være relevante for erhvervsskolerne. 3.1 Undervisningsaktiviteter Undervisningsaktiviteter, der er fritaget for moms, vil som udgangspunkt være lønsumsafgiftspligtige. Momslovens 13, stk. 1, nr. 3 indeholder en momsfritagelse for undervisningsaktiviteter. De undervisningsaktiviteter, der er fritaget for moms, er: Kompetencegivende undervisning Skolemæssig undervisning Faglig undervisning. Momsfritagelsen omfatter både selve undervisningen og levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil. Hvis undervisningsaktiviteten ikke er omfattet af et af disse tre punkter, er aktiviteten momspligtig. Dette er fx gældende for ikke-faglig undervisning. Kompetencegivende undervisning omfatter uddannelser, hvor eleven ved gennemførelse af den pågældende uddannelse opnår de nødvendige kompetencer til at blive optaget på en uddannelse eller til at bestride jobs og lignende, der alene kan udføres af personer, som har gennemført den pågældende uddannelse. En kompetencegivende uddannelse afsluttes i mange tilfælde med en eksamen og udstedelse af et eksamensbevis.

12 Deloitte 12 Vær opmærksom på, at kompetencegivende undervisning IKKE kan drives som kursusvirksomhed i momslovens forstand og derfor altid vil være momsfri også når undervisningen udbydes med gevinst for øje. Skolemæssig undervisning omfatter typisk undervisning i traditionelle skolefag. Faglig undervisning omfatter undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte. Faglig undervisning er ikke kompetencegivende, men har et erhvervsmæssigt sigte. Undervisning udbudt i form af kursusvirksomhed Momsfritagelsen omfatter ikke salg af kurser udbudt af erhvervsskoler, der driver kursusvirksomhed med gevinst for øje, og hvor kurset primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. Hvis begge betingelser er opfyldt samtidigt, er kurset momspligtigt. Hvis erhvervsskolen driver kursusvirksomhed hvilket umiddelbart er tilfældet, når det er erhvervsskolen, der udbyder kurset har aktiviteten frem til 1. januar 2011 alligevel ikke været momspligtig, da SKATs fortolkning af reglen tidligere var, at selvejende institutioner ikke kunne anses for at være drevet med gevinst for øje. SKAT har dog tabt en sag, om dette emne ved Vestre Landsret den 12. maj 2010, hvilket betyder, at selvejende institutioner godt kan drive kursusvirksomhed med gevinst for øje, jf. afsnit 5.1. Levering af undervisningsydelser som underleverandør Hvis erhvervsskolen ikke er kursusudbyder, men er underleverandør til en kursusudbyder, vil skolens salg af kompetencegivende og faglig undervisning samt undervisningstimer være momspligtigt, uanset om salget sker med gevinst for øje, jf. afsnit 3.3. Momsklassificering af undervisning Hvert enkelt salg af undervisningsydelser skal indledningsvist vurderes i forhold til momsfritagelsen for at afgøre, om salget er momspligtigt eller momsfrit. Er salget momsfrit, er aktiviteten som udgangspunkt lønsumsafgiftspligtig med mulighed for fritagelse, jf. afsnit 4. Er skolen udbyder af undervisningen, skal følgende vurdering som udgangspunkt foretages for at afgøre den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af undervisningen/et kursus: 1. Er der tale om et salg? Der foreligger et salg, hvis der er en direkte sammenhæng mellem en leverance og en betaling. Sker der et salg til en kunde, vil der være en sammenhæng, mens der ved tilskudsfinansierede aktiviteter typisk ikke er denne sammenhæng.

13 Deloitte 13 Er der ingen sammenhæng mellem en leverance og en betaling, foreligger der ikke et salg, og aktiviteten er derfor hverken moms- eller lønsumsafgiftspligtig. Er der en sammenhæng mellem en leverance og en betaling, skal det afgøres, om aktiviteten er momspligtig eller momsfri, jf. punkt 2 nedenfor. Er aktiviteten momsfri, skal det endvidere vurderes, om aktiviteten er lønsumsafgiftspligtig eller -fri, jf. punkt 3 nedenfor. 2. Er aktiviteten momspligtig eller momsfri? Alle salg er momspligtige, medmindre betingelserne for momsfritagelse er opfyldt. I forhold til undervisningsaktiviteter skal følgende vurderes: Er det kompetencegivende undervisning? Hvis ja, er aktiviteten momsfri. Bemærk at dette gælder, uanset om aktiviteten drives med gevinst for øje. Er det faglig undervisning? Hvis ja, er aktiviteten momsfri, medmindre der er tale om kursusvirksomhed med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner. Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner, er momspligtigt. Er aktiviteten med gevinst for øje? SKAT har hidtil været af den holdning, at selvejende institutioner ikke kunne drive kursusvirksomhed med gevinst for øje. SKAT har tabt en sag ved Vestre Landsret den 12. maj 2010 vedrørende dette emne. Det betyder, at erhvervsskoler skal vurdere, om deres kursusvirksomhed drives med henblik på at opnå en gevinst, jf. afsnit Er aktiviteten rettet mod virksomheder og institutioner? Dette vil være tilfældet, hvis målgruppen for kurset er virksomheder og institutioner. Det er ikke afgørende, om det faktisk er privatpersoner eller virksomheder/institutioner, der køber kurset, men hvem det er rettet mod hvem der forudsættes at skulle betale for kurset. Det vil typisk fremgå af udbudsmaterialet, hvem et kursus er rettet mod. Se mere herom i afsnit Er aktiviteten lønsumsafgiftspligtig? Hvis det efter ovenstående er fastslået, at aktiviteten er momsfri, skal det vurderes, om aktiviteten er lønsumsafgiftspligtig, jf. afsnit 4. Som udgangspunkt er momsfrie aktiviteter lønsumsafgiftspligtige, men der er fritagelser.

14 Deloitte 14 Det skal bemærkes, at AMU-kurser og erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse er fritaget for lønsumsafgift, jf. afsnit 4.1. Ovenstående kan illustreres ved dette beslutningsdiagram: Sker der et salg? Nej Ingen moms Ja Skoleundervisning eller faglig uddannelse? Ja Ja Kursusvirksomhed? Gevinst for øje og rettet mod virksomheder m.fl. Ja Nej Momspligt Nej Momsfrit og lønsumsafgiftspligtigt, medmindre det er fritaget, jf. afsnit 4. For momspligtig kursusvirksomhed henvises til afsnit Leverancer i nær tilknytning til momsfritaget undervisning Momsfritagelsen omfatter både selve undervisningen og levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil. Landsskatteretten har i en række afgørelser vurderet, hvilke leverancer der kan anses for leveret i nær tilknytning til momsfri undervisning, og som derfor skal behandles på samme måde moms- og lønsumsafgiftsmæssigt. Det fremgår af Landsskatterettens kendelser, at salg af materialer og undervisningsmaterialer af generel karakter til elever er momspligtigt. Dette omfatter salg af lærebøger, diverse kontorartikler,

15 Deloitte 15 kopikort, regnemaskiner, værktøj mv. Disse salg anses altså ikke for at ske i nær tilknytning til momsfri undervisning og er derfor momspligtige, jf. afsnit 5.4. Ligeledes er salg af elevproducerede varer og ydelser, herunder bl.a. legehuse, trapper mv., til elever og til 3. mand momspligtigt, jf. afsnit Derimod viser Landsskatterettens kendelser, at følgende leverancer er momsfritagne som leverancer i nær tilknytning til momsfri undervisning: Salg af materialesamlinger og lignende specialudstyr, udarbejdet eller fremstillet af skoler og institutioner snævert målrettet mod undervisningen og tilrettelagt i overensstemmelse hermed Salg til eleverne af materialer, der uomgængeligt nødvendigt anvendes af eleverne ved egen fremstilling af genstande i den momsfrie undervisning Salg til den enkelte elev af egen svendeprøve Salg af nøgler til eleverne med henblik på adgang til skolen Lønsumsafgiftsmæssigt Leverancer, der er momsfritagne som leverancer i nær tilknytning til momsfri undervisning, skal lønsumsafgiftsmæssigt behandles på samme måde som den undervisning, den knytter sig til. Er undervisningen lønsumsafgiftsfritaget, er leverancen i nær tilknytning hertil også fritaget for lønsumsafgift. 3.3 Underleverandørydelser salg af undervisningstimer og faglig undervisning Hvis erhvervsskolen ikke er kursusudbyder, men er underleverandør til en anden uddannelsesinstitution eller til en kursusvirksomhed, vil salg af faglig undervisning og undervisningstimer være momspligtigt. Det er afgørende for den momsmæssige behandling, om erhvervsskolen er udbyder af kurset eller ej. Erhvervsskolen er udbyder af kurset, hvis det er erhvervsskolen, der fakturerer kursisterne og i øvrigt fremgår som den leverandør, der er ansvarlig for leverancen til kursisterne. Leverer erhvervsskolen ikke sine ydelser til kursisterne, men til en anden undervisningsinstitution eller kursusvirksomhed, er erhvervsskolen underleverandør, og ydelsen er så momspligtig. Den momsmæssige behandling ændres ikke af, om erhvervsskolen er ansvarlig for det faglige indhold. Heller ikke omfanget af leverancen påvirker den momsmæssige behandling. Det er således uden betydning, om der blot leveres lærertimer, eller om erhvervsskolen leverer et samlet kursusmodul bestående af udvikling af undervisningsmateriale, gennemførelse af kurset mv. Bemærk dog i denne forbindelse om ydelsen er omfattet af momsfritagelsen for salg mellem offentlige uddannelsesinstitutioner inden for samme ministerium, jf. afsnit 3.5.

16 Deloitte Lønsumsafgiftsmæssigt Da underleverandørydelser er momspligtige, er leverancerne ikke lønsumsafgiftspligtige. 3.4 Gennemførelse af 10. klasseundervisning på vegne af en kommune Med virkning fra 1. oktober 2010 kan kommunalbestyrelser indgå overenskomst med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, om varetagelse af 10. klasseundervisning på vegne af kommunalbestyrelsen. Den betaling, som erhvervsskolen modtager fra kommunen for varetagelse af 10. klasseundervisning, anses IKKE som et tilskud, men som en betaling for skolens varetagelse af undervisningen. Skolen anses i denne situation for at levere skoleundervisning, hvilket er momsfrit Lønsumsafgiftsmæssigt Levering af skoleundervisning er lønsumsafgiftspligtigt, medmindre der modtages statstilskud til aktiviteten. Hvis erhvervsskolen også gennemfører brobygningsdelen af 10. klasseundervisningen, er aktiviteten lønsumsafgiftsfri, da der modtages statstilskud til brobygningsdelen. 3.5 Salg til andre offentlige uddannelsesinstitutioner under MBU Momsloven indeholder en bestemmelse, der momsfritager leverancer mellem offentlige institutioner inden for samme ministerområde. Dette omfatter dog kun offentlige institutioner og selvejende institutioner, der er inden for den offentlige forvaltning. I henhold til den momsmæssige praksis er en institution inden for den offentlige forvaltning, når den er fuldt omfattet af forvaltnings- og offentlighedsloven. Dette betyder, at erhvervsskolers leverancer til andre uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet er fritaget for moms, når begge institutioner er omfattet af både forvaltnings- og offentlighedsloven. Erhvervsskoler er som udgangspunkt oprettet på et privatretligt grundlag, og de er kun i begrænset omfang (habilitet og tavshedspligt) omfattet af de to love. Erhvervsskoler kan vælge at blive selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning dette skal i givet fald fremgå af erhvervsskolens vedtægter. Dog er erhvervsskoler, der tidligere var amtskommunale eller som er resultatet af en eller flere sammenlægninger eller spaltninger af selvejende uddannelsesinstitutioner, der tidligere var amtskommunale, selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

17 Deloitte 17 Det skal fremgå af institutionens vedtægter eller direkte af den lov, institutionen er omfattet af, såfremt institutionen er inden for den offentlige forvaltning. Det anbefales, at der foretages en individuel vurdering af de skoler/uddannelsesinstitutioner, som skal levere og modtage ydelserne. Bemærk, at professionshøjskoler og erhvervsakademier i slutningen af 2011 blev overflyttet fra Undervisningsministeriet til Uddannelsesministeriet. Dette betyder, at erhvervsskolers salg til disse uddannelsesinstitutioner ikke kan momsfritages som salg inden for samme ministerium Lønsumsafgiftsmæssigt Der skal ikke betales lønsumsafgift af lønsummen vedrørende momspligtige varer og ydelser, som kan leveres momsfrit i medfør af reglen om salg til andre offentlige institutioner inden for samme ministerområde. 3.6 Foredragsvirksomhed Momsloven indeholder en momsfritagelse, der bl.a. omfatter foredragsvirksomhed. Foredragsvirksomhed er typisk kendetegnet ved følgende: Aktiviteten foregår alt overvejende som envejskommunikation Aktiviteten foregår under forhold, der forbindes med foredrag, fx et større lokale med stole i biografrækker Deltagerne har kun begrænset mulighed for at stille spørgsmål Arrangementet er typisk af kortere varighed fx 2-3 timer. Det er i visse situationer relevant at vurdere, om der er tale om en foredragsydelse eller en undervisningsydelse, idet de to momsfritagelser ikke er identiske. Eksempelvis er ikke-faglig undervisning momspligtigt, mens et foredrag om samme emne kan være momsfrit. Desuden kan faglig undervisning være lønsumsafgiftspligtig, mens et foredrag er fritaget for lønsumsafgift Lønsumsafgiftsmæssigt Foredrag er fritaget for lønsumsafgift. 3.7 Udlejning af fast ejendom, lokaler og tilknyttet udstyr/faciliteter Momsloven fritager udlejning af fast ejendom for moms. Dette omfatter både udlejning af en hel fast ejendom og udlejning af en del af ejendommen. Ved udlejning af en del af ejendommen forstås eksempelvis udlejning af et klasselokale eller udlejning af andre enkelte lokaler. Driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af fast ejendom (lokalet), anses normalt for en integreret del af ejendommen og dermed som en del af den momsfrie udlejning. Det er dog en betingelse, at der ikke i lejekontrakten er en særskilt prisansættelse for brugsretten af de omtalte driftsmidler og løsøregenstande.

18 Deloitte 18 I forhold til om mængden af driftsmidler og løsøregenstande kan anses som værende af mindre omfang eller i øvrigt kan anses som en integreret del af udlejning af fast ejendom, skal der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Af eksempler fra retspraksis kan det nævnes, at udlejning af edb-udstyr som led i udlejning af et edblokale blev anset som en integreret del af udlejning af fast ejendom, mens dette ikke var tilfældet ved udlejning af fitness-udstyr sammen med et lokale. Se mere om udlejning af løsøregenstande i afsnit 5.5. Det er muligt at foretage momspligtig udlejning af fast ejendom. Se afsnit 5.6 om udlejning af fast ejendom frivillig momsregistrering Lønsumsafgiftsmæssigt Udlejning af fast ejendom er fritaget for lønsumsafgift.

19 Deloitte 19 4 LØNSUMSAFGIFT Er en aktivitet momsfritaget, er den som udgangspunkt lønsumsafgiftspligtig. Dog er en lang række momsfrie undervisningsaktiviteter også fritaget for lønsumsafgift. I dette afsnit behandles typiske aktiviteter for erhvervsskoler set i forhold til lønsumsafgiften. Den langt overvejende del af erhvervsskolernes aktiviteter bliver undtaget for pligten til at betale lønsumsafgift, idet der IKKE skal betales lønsumsafgift af følgende aktiviteter: 4.1 IKKE-lønsumsafgiftspligtige uddannelsesaktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt Undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud Undervisning i børnehaveklasse og klasse, når der hertil modtages statslige tilskud Gymnasial undervisning Undervisning på musikskoler omfattet af musikloven Almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven Åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser Uddannelser omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, dog ikke professionsskolers udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed Specialundervisning i et dagsbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens 22, stk. 5 Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre

20 Deloitte Andre IKKE-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Momspligtige aktiviteter Udlejning af fast ejendom eller dele af ejendommen Foredragsvirksomhed. Som tidligere omtalt skal der heller ikke betales lønsumsafgift af aktiviteter, der alene er finansieret ved tilskud. Det vil sige hvor der ikke er en direkte sammenhæng mellem betalingen af tilskud og leverancen. Dette betyder, at der skal betales lønsumsafgift af de undervisningsaktiviteter, der ikke er omfattet af ovenstående. Det kan fx være: Momsfri kursusvirksomhed Andre momsfrie aktiviteter (eksempelvis momsfrie sundhedsydelser). 4.3 Undervisning af udenlandske elever fra ikke-eøs-lande og aktiverede I forhold til undervisning af elever fra ikke-eøs-lande (fx elever fra Kina) skal det bemærkes, at Undervisningsministeriet har oplyst, at deltagerbetalingen fra elever fra ikke-eøs-lande, der følger en uddannelse og selv betaler taxameterdelen, ikke skal betragtes som indtægtsdækket virksomhed. Det kan heraf udledes, at disse elever ifølge Undervisningsministeriet skal sidestilles med andre elever, der er finansieret af taxametertilskud, på trods af at de selv betaler taxameterdelen. Idet undervisning af elever fra ikke-eøs-lande og af aktiverede personer behandles som ordinære undervisningsaktiviteter, er disse aktiviteter lønsumsafgiftsfrie. Også aktiverede behandles altså som almindelige elever. Den eneste forskel er, at taxametertilskuddet opkræves hos en kommune eller et jobcenter og ikke hos MBU. MBU yder således også momskompensation for disse elever. I langt de fleste tilfælde vil det føre til, at aktiviteten er moms- og lønsumsafgiftsfri, da eleverne deltager på uddannelser, hvor der modtages taxametertilskud fra MBU. Det vides ikke, om MBU har afklaret dette forhold med Skatteministeriet. I betragtning af at elever fra ikke-eøs-lande selv betaler en del af undervisningen, og at undervisningen for aktiverede betales af kommunen eller et jobcenter, kan det ikke afvises, at SKAT vil vurdere, at aktiviteten er omfattet af momsloven, da der sker et salg til den studerende. I denne vejledning følges MBU s opfattelse. 4.4 Erhvervsskolers aktiviteter i forhold til lønsumsafgift Undervisningsaktiviteter udelukkende finansieret af tilskud fra MBU eller andre Såfremt der ikke er en direkte sammenhæng mellem leverancen og betalingen (tilskuddet), vil aktiviteten hverken være moms- eller lønsumsafgiftspligtig.

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Juni 2017 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Moms Forlaget Andersen 6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, Ernst & Young P/S rune.groendahl@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-211-0002 Dato: 20. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 46 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Undervisningsministeriet Dokument-id 247.771.032 Institutionsstyrelsen Tilskudskontoret VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Den 1. januar 2003 trådte ordningen med momskompensation i kraft. Undervisningsministeriet

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner November 2015 Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner Indhold Indledning 3 Momslovens 9 4 Moms på indtægter 6 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 12 Fradragsret hos SKAT 14 Handel med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 1079 af 31/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193576 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening 14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening På DP s generalforsamling i marts 2016 blev følgende ændringsforslag til Arbejdsprogrammet vedtaget: Kurser afviklet af DP bør

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. 2007/2 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0002 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 64 af 26/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 023.13S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere