Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne indkøb 8. Fortrolighed 9. E-handel 10. Leje- og leasingaftaler 11. Evaluering og dokumentation

2 1. Indledning Kommunesammenlægningen har betydet, at Favrskov Kommunes samlede indkøbsvolumen er langt større i forhold til de enkelte gamle kommuners indkøbsvolumen, hvorfor det er stordriftsfordele ved at koordinere vareindkøb og tjenesteydelser. Herudover betyder ny lovgivning, at alle kontrakter og vareindkøb med en værdi af over kr. er omfattet af nye krav om annoncering. Byrådet vedtog den 30. januar 2007, at Favrskov Kommune skulle være med i indkøbssamarbejdet Jysk Fællesindkøb. Formålet med Jysk Fællesindkøb er at få afviklet væsentligt flere udbud, end det vil være muligt som enkelt kommune samt gensidig erfaringsudveksling og sparring. Der samarbejdes omkring større udbudsrunder, som arrangeres på skift af de tilmeldte kommuner. Herudover vedtog Byrådet at etablere en central indkøbsfunktion, der skal arbejde for effektive og optimale indkøb i Favrskov Kommune, herunder afvikle konkrete udbud i Favrskov Kommune. Endelig har Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for B besluttet at gennemføre reduktioner i budgetterne til vareindkøb. Reduktionerne skal realiseres ved lavere priser via fælles indkøbsaftaler, der som udgangspunkt er obligatoriske. 2. Indkøbspolitikkens formål og hovedprincipper Det overordnede formål med Favrskov Kommunes indkøbspolitik er at skabe rammer for, at Favrskov Kommune som helhed kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser med henblik på at indkøbe bedst og billigst. Samordning og koordinering af kommunens indkøb skal sikre, at kommunen - for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt - optræder som én kunde over for leverandørerne og herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele. Et væsentligt hovedprincip i Favrskov Kommunes indkøbspolitik er, at det indkøb generelt skal foregå ved decentral indkøbsdisponering på baggrund af fælles og obligatoriske indkøbsaftaler. Kommunens indkøb skal afspejle ressource- og miljøbevidsthed. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet tilbudsloven og EU s indkøbsdirektiver. 3. Indkøbspolitikkens omfang Indkøbspolitikken omfatter som udgangspunkt alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der foretages i Favrskov Kommune. Alle kommunens decentrale indkøbende enheder er dermed forpligtet til at leve op til indkøbspolitikken. Side 2/7

3 De decentrale indkøbere forestår selv deres egne indkøb på gældende indkøbsaftaler, herunder bestilling, varemodtagelse, priskontrol, betaling og bogføring. Aftalerabatter og/eller opnåede nettopriser tilgår den decentrale indkøbende institution ved direkte fakturering fra leverandøren. Selvejende institutioner med kommunale driftsoverenskomster er også omfattet af indkøbspolitikken i det omfang, det ikke strider med de gældende driftsoverenskomster. Kommunale selskaber kan benytte sig af indkøbsaftalerne, hvis de ønsker det. Indkøb af varer til privat forbrug via Favrskov Kommunes indkøbsaftaler må ikke finde sted. 4. Indkøbspolitikkens indhold I bestræbelserne på at indgå de mest økonomisk fordelagtige indkøbsaftaler skal det sikres, at Kommunen optræder som én kunde. Dvs. at der indgås indkøbsaftaler gældende for hele kommunen med henblik på at opnå storkunde-fordele For at opfylde indkøbspolitikkens formål om, at indkøb skal ske på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, skal der i forbindelse med udbud skabes de bedst mulige betingelser for optimal konkurrence mellem potentielle leverandører. Alle kommunens indkøb skal foretages ud fra forretningsmæssige principper ved en samlet vurdering af: Pris Funktionalitet og kvalitet Miljø, energi- og arbejdsmiljøforhold Service Leveringsbetingelser Garanti Betalingsbetingelser Leverandørens økonomiske soliditet Endelig er de indgåede indkøbsaftaler som udgangspunkt obligatoriske - det vil sige, at de skal anvendes af alle decentrale indkøbere Samarbejde om indkøbsaftaler etableres, hvor det skønnes fordelagtigt for Favrskov Kommune, f.eks. gennem Jysk Fællesindkøb, SKI, Region Midtjylland eller andre. Samarbejdsaftale med Jysk Fællesindkøb er vedlagt som bilag. 5. Indkøbsaftaler 5.1 Fælles indkøbsaftaler Alle indkøb af varer og tjenesteydelser i Favrskov Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af fælles indkøbsaftaler. Indgåelse af aftaler, udbud mv. vedr. indkøb af varer koordineres af indkøbsfunktionen. Tjensteydelser Side 3/7

4 Tjenesteydelser, der kun er gældende for et specifikt fagområde, eller hvor en fagforvaltning har det umiddelbare opgaveansvar for (en tværgående) tjenesteydelsen indgås decentralt af den enkelte forvaltning eller institution. Det kan evt. ske med assistance fra indkøbsfunktionen. Øvrige tværgående tjenesteydelser koordineres af indkøbsfunktionen. Fælles og obligatoriske aftaler De fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en periode på typisk 2-4 år og er som udgangspunkt med én leverandør på hvert vareområde. Aftaleperioden afhænger af udbudsform, varetype og økonomiske og servicemæssige betingelser. I særlige tilfælde hvor det af eksempelvis faglige grunde kan være nødvendigt med et bredt varesortiment kan der indgås aftaler med mere end én leverandør. Obligatoriske aftaler er bindende aftaler, som indkøbsfunktionen på vegne af Favrskov Kommunes indgår med én eller flere leverandører. Samtlige forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v har pligt til at benytte disse aftaler ved alle indkøb af de omhandlede varearter. Forslag til etablering af fælles indkøbsaftaler kan komme fra driftsområder eller institutioner. Indkøbsfunktionen kan også selv tage initiativ til etablering af indkøbsaftaler på områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Der skal ved indgåelse af aftaler tages vidtgående hensyn til størrelsen af institutionerne, lagermuligheder, indkøbsvolumen, leveringsfrekvens m.v. Undtagelser Småindkøb, hvor selve indkøbet sker som led i en pædagogisk, terapeutisk eller behandlingsmæssigproces, er undtaget fra de fælles obligatoriske indkøbsaftaler (f.eks. at lære børn at købe ernæringsrigtige fødevarer i det lokale supermarked). Eventuelle andre konkrete undtagelser til brugen af en fælles indkøbsaftale fastlægges i forbindelse med indgåelsen af den enkelte aftale. Frivillige aftaler. På områder, hvor der (endnu) ikke er indgået er obligatoriske aftaler, kan indkøbsfunktionen etablere frivillige rammeaftaler med én eller flere leverandører, som samtlige forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. kan benytte. En frivillig aftale er en rammeaftale, hvor Favrskov Kommune ikke har forpligtet sig til at aftage hverken hele eller bestemte dele af sit forbrug hos den pågældende leverandør. Leverandøren kan altså ikke påregne et salg til Favrskov Kommune, men har naturligvis en forventning om, at aftalen udløser et vist salg til kommunen Anvendelse af de fælles indkøbsaftaler Af hensyn til effekten af de indgåede fælles aftaler, f.eks. forbedringsmuligheder, service, reklamationer m.v., skal aftalerne anvendes af alle decentrale indkøbere i kommunen. Side 4/7

5 Såfremt en decentral indkøbende enhed får tilbudt en vare eller et vareområde, som er omfattet af fælles indkøbsaftaler, på mere fordelagtige betingelser end den gældende indkøbsaftale, berettiger dette ikke til indkøb udenom Favrskov Kommunes indkøbsaftaler. Dette vil dels være aftalebrud og dels give et mindre indkøbsvolumen ved senere udbud og dermed forringe muligheden for at indgå attraktive aftaler fremover. Den decentrale indkøbende skal rapportere det billigere tilbud til indkøbsfunktionen. 6. Organisering 6.1 Indkøbsfunktionen Indkøbsfunktionen har til opgave at implementere indkøbspolitikken. Indkøbsfunktionen er organisatorisk placeret i Økonomifunktionen. Indkøbsfunktionens konkrete arbejdsopgaver er: At arbejde for effektive og optimale indkøb i Favrskov Kommune At sørge for indgåelse af indkøbskontrakter via kommunens eget udbud eller i samarbejde med eksterne samarbejdsparter. At implementere kontrakterne og sikre let tilgængelig information om indgåede indkøbsaftaler primært via intranet o. lign. At inddrage brugerne i forbindendelse med de konkrete udbud, herunder valg af leverandør. At udarbejde analyse af indkøb i Favrskov Kommne, så udbud planlægges og igangsættes optimalt. 6.2 Styregruppe Der etableres en styregruppe, der har til formål at sikre at intentionerne i indkøbspolitikken efterleves, dvs.: At sikre at de decentrale indkøbere har størst mulig indflydelse på indkøbsaftalerne At sikre at flest mulige varer bliver købt ind over indkøbsaftaler At sikre bedst mulige implementering af indgåede indkøbsaftaler At sikre overholdelse af indgåede indkøbsaftaler At komme med forslag til områder hvor der kan indgåes indkøbsaftaler At melde fagpersoner ind i de brugergrupper der bliver nedsat omkring indkøbsaftaler Styregruppen nedsættes af direktionen og består af en repræsentant fra hver fagforvaltning. Økonomidirektøren er formand for styregruppen. 6.3 Brugergrupper Side 5/7

6 I forbindelse med udbud og indgåelse af konkrete indkøbsaftaler inddrager Indkøbsfunktionen i størst muligt omfang decentrale indkøbere ved nedsættelse af brugergrupper. Brugergrupper sammensættes så bredt som muligt for at sikre, at der opnås faglig ekspertise og suppleres med repræsentanter for miljø- og sikkerhedsområderne, hvor det er relevant. Brugergruppen deltager i udarbejdelse af kravspecifikationer, tilbudsvurdering, produktudvælgelse, afprøvning, formidling samt løbende evaluering af aftalerne. Der vil som udgangspunkt altid være brugerinvolvering i forbindelse med obligatoriske aftaler. Favrskov Kommune er endvidere forpligtet til at stille med medlemmer til de brugergrupper som nedsættes i forbindelse med fælles indkøbsaftaler inderfor samarbejdet i Jysk Fællesindkøb. Brugergruppemedlemmer og andre nøglepersoner har en særlig forpligtigelse til at videregive den viden omkring indkøbsaftaler, som de har været en del af. 7. Grønne indkøb Det er Favrskov Kommunes mål at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser. Derfor bør miljøbelastningen vurderes i forbindelse med indkøb. Favrskov Kommune ønsker at fremme samarbejdet/samhandelen med leverandører, der har en intern miljøpolitik for virksomheden, og gerne en egentlig miljøcertificering som EMAS eller ISO Hvis virksomheden ikke er miljøcertificeret, skal der indhentes oplysninger omkring miljøhandlingsplan og grønt regnskab. Ved alle indkøb indgår en generel vurdering af leverandørens indsats og status på miljøområdet. Ved vurdering af produkter bør tages hensyn til det/de produkter, der er mindst miljøbelastende og ressourceforbrugende ved produktion, levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Ved vurdering af produkter bør der indgå følgende oplysninger om varen er produceret i overensstemmelse med nationale arbejdsmiljøkrav. om produktet er mærket med et anerkendt miljømærke produktets levetid om varen, hvor det er muligt, er fremstillet af genbrugsmaterialer. om der ved fremstilling af varen ikke er anvendt miljøskadelige stoffer, og at der i alle tilfælde er anvendt de mindst miljøbelastende stoffer. om varen ved levering, opbevaring, brug og bortskaffelse ikke medfører et unødigt ressourceforbrug. om varen ved opbevaring, brug og bortskaffelse ikke indebærer en unødig risiko eller belastning for mennesker eller det interne/eksterne miljø. om varen efter brug kan bortskaffes uden at det belaster miljøet unødigt. Side 6/7

7 I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Der skal tages hensyn til personer (brugere, personale) og til materialer (inventar, overflader, beklædning, apparatur m.v.). De ergonomiske konsekvenser indgår i denne sammenhæng. Ved indkøb af el-forbrugende produkter tages hensyn til produkternes energiforbrug. Som hovedregel sker dette ved at følge relevante energimærker og indkøbsvejledninger. 8. Fortrolighed Informationerne i indkøbsaftalerne er fortrolige, og må ikke umiddelbart udleveres til tredjemand. Enhver henvendelse om aktindsigt skal henvises til indkøbsfunktionen, der i det konkrete tilfælde tager stilling til omfanget af en eventuel aktindsigt. Der er med denne bestemmelse ønsket at give mulighed for at anvende Offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser 13, stk. 1, nr. 5 om aktindsigt, i de tilfælde hvor informationer af denne art skønnes at ville svække leverandørens nuværende eller fremtidige konkurrencemuligheder. 9. E - Handel Favrskov Kommune prioriterer samhandel med leverandører, der kan indgå i E-handel herunder leverandørers muligheder for levering af elektroniske varekataloger. Indkøbsaftaler og leverandørkataloger vil være at finde på eller gennem kommunens intranet, indtil en E-handelsløsning er etableret. 10. Leasing. Udvalgte indkøb kan i nogle tilfælde med fordel finansieres via leasing. Foretages indkøb via leasing-kontrakter skal det ske i overensstemmelse med kommunens leasing-politik. 11. Evaluering og dokumentation. Der skal løbende forgå en evaluering af alle udbud og indgåede indkøbsaftaler Evalueringen kan ske i samarbejde med leverandører, decentrale indkøbere, brugergrupper og evt. andre kommuner, der er med i aftalen. Byrådet ønsker at følge op på, at de forventede besparelser ved fælles indkøbsaftaler faktisk opnås. Som led heri skal administrationen i løbet af 2008 finde en metode til at sandsynliggøre, at besparelserne faktisk opnås. Favrskov den Side 7/7

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere