Arbejdsmiljø og forplantning , V Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Arbejdsmiljø og forplantning , V Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I Hjøllund, Tina Kold Jensen, Henrik Kolstad, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Arbejdsmijø og forplantning 1992 til 1997, del 5, som oprindeligt blev indsamlet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital for Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad samt Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet for Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-6174). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren). Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-6174: Arbejdsmiljø og forplantning , V. Primærundersøgere: Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Henrik Kolstad, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson. DDA udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (430 respondenter, 406 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (218 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital for Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad samt Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet for Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson, der sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts, 1999 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Birgitte

3 Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-6174: Arbejdsmiljø og forplantning , V. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV april 2002 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Arbejdsmiljø og forplantning , V

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: arbejdsmiljø og forplantning; forplantning og arbejdsmiljø; forplantning og helbred; graviditet; prævention; menstruation; operationer der vanskeliggjorde graviditet; sygdom; liv og vaner; rygning; kaffeforbrug; teforbrug; cacaoforbrug; colaforbrug; ølforbrug; spiritusforbrug; medicinforbrug; fritidsaktiviteter; uddannelse og arbejde; skoleuddannelse; erhvervsuddannelse; beskræftigelse; stillingsbetegnelse; overordnede; arbejdsuge; arbejdstid; skiftehold; skærmterminal, arbejde ved; arbejdsfunktioner; helbred og forplantning; påvirkninger; psykisk arbejdsmiljø; kontakt med kunder; velvære; trivsel; symptomer; reaktions-mønstre. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-6174: Arbejdsmiljø og forplantning , V. Primærundersøgere: Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund, Tina Kold Jensen, Henrik Kolstad, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson. DDA-6174, 1 udgave (ved Carsten Ernst og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (430 respondenter, 406 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (218 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Hjøllund, Niels Henrik. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital. Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Bonde, Jens Peter E.; Hjøllund, Niels Henrik I.; Kolstad, Henrik; (B) Kold Jensen, Tina; Giwercman, Aleksander; Skakkebæk, Niels Erik; Andersson, Anna-Maria; (A) Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital; (B) Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet; (A) Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C.; (B) Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø.; Økonomisk sponsor: (A) Dansk Metal; (B) Helsefondet. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens emne er "Arbejdsmiljø og forplantning 1992 til 1997, del 5", en undersøgelse omhandlende kvinders grundoplysninger. Undersøgelsen er meget omfattende og er derfor opdelt i 6

8 delundersøgelser. Del 4 (denne) undersøger kvindens forplantning og helbred, livsstil og vaner, uddannelse og arbejde, psykisk arbejdsmiljø samt generel velvære. Der hører 2 spørgeskemaer til undersøgelsen. En for ikke metalarbejdere samt en for metalarbejdere (svejsere mm). Formålet med undersøgelsen var at afklare metalarbejdernes arbejdsmiljø, helbred og livsstil har betydning for ufrivil lig barnløshed og tidlige aborter. Der fouseres på følgende arbejdsforhold: 1) køle-smøre- skæremidler 2) arbejdsstillinger 3) organiske opløsningsmidler 4) skifteholdsarbejde 5) arbejdsstress Endvidere skal undersøgelsen også bidrage til at afklare betydningen fritidsvaner, forbrug af medicin, kaffe, tobak og alkohol. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Familier/husstande. Den gruppe af mennesker der lever i et fast forhold. Bruger prævention men stopper inden for et år. Endvidere skal have gruppen have fryser samt telefon. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 430. Yderligere oplysninger: Respondenterne var geografisk placeret i byerne: Århus, Horsens, Odense, København samt Randers.. Datasættets størrelse: 430 respondenter; 406 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 123 spørgeskemaspørgsmål/tests; Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). En lignende undersøgelse blev genemført i samme periode blandt handels- og kontoransatte. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse; tidsbegrænsninger. De rekruttede var metalarbejderpar, med bopæl i Århus, Horsens, Odense, København samt Randers. De deltagende var medlemmer af Dansk Metal, HK, DSR, Bupl samt PMF. Mindst én i parforholdet skal have, eller have haft, job som metalarbejder uanset arbejdsfunktion. Undersøgelsen løb fra til Udvælgelsesprocedurer: For de deltagende par i undersøgelsen gjalt det at de skulle leve i et fast forhold. Parrene skulle bruge prævention, men stoppe inden for det næste år samt have en fryser og telefon. Undersøgelsens geografiske univers: regional; national. DK, Århus, Horsens, Odense, København samt Randers. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Datamaterialet fremkom efter indsamling af de delundersøgelser fra den enkelte ansvarshavers institut/enhed - disse udgjorde tilsammen hele undersøgelsen.

9 Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. Dataindsamlingen blev foretaget af speciallæger, lektorer og en professor, fordelt på Århus Kommunehospital samt Rigshospitalet. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS. og SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Hjøllund, Niels Henrik. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital. Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Bonde, Jens Peter E; Hjoellund, Niels Henrik I; Jensen, Tina Kold; Ernst, Erik; Kolstad, Henrik; Henriksen, Tine Brink; Giwercman, Aleksander; Skakkebæk, Niels Erik; Andersson, Anna-Maria; Olsen, Jørn: A follow-up study of environmental and biologic derterminants of fertility among 430 danish first-pregnancy planners: design and methods. Reproductive Toxicology, Vol 12, No. 1, pp ; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: civilstand. Fast parforhold. Bopæl: landets navn; lokalsamfundets navn. DK, de deltagende par havde bopæl i Århus, Horsens, Odense, København og Randers. Boligforhold: boligens kvalitet, bedømt af intervieweren. For de deltagende i undersøgelsen, var det et krav at de skulle have fryser, køleskab samt telefon. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Mindst én i parforholdet skal have, eller have haft, job som metalarbejder. Varige forbrugsgoder: køleskab; telefon. Det var et krav at parrene skulle have køleskab/fryser samt telefon. INDLEDNING Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og forplantning , V" blev oprindelig foretaget af Jens Peter E. Bonde, Niels Henrik I. Hjøllund og Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk

10 Klinik, Århus Kommunehospital samt Tina Kold Jensen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk og Anna-Maria Andersson, Institut for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. DDA modtog datamaterialet sammen med et dokumentationsmateriale medio marts 1999 fra Henrik Hjøllund med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SAS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. I det oparbejdede materiale er der flere helt eller delvis udokumenterede variable som primærundersøger har anvendt. Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og forplantning " er meget omfattende og er derfor opdelt i 6 delundersøgelser. Del 5 (denne) omhandler derfor kun kvindersgrundoplysninger. I undersøgelsen er 14 datovariabler droppet og erstattet af 42 nye opdelt på dag, måned og år pga. deres oprindelige format. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der anvendt to kode for manglende data (MD), og under oparbejdningen er disse blevet omkodet efter følgende generelle retningslinjer: '.', ' ' er omkodet til 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). '.',' ' er omkodet til 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER:Vnnn). Der er til undersøgelsen få udokumenterede variable. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil

11 spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer (Variablen har værdien 6174 for alle respondenter). V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 3 DDA's fortløbende nummerering af respondenterne (Variablen er kodet i intervallet 1 til 430). V0003 SKEMANUMMER start 8, bredde 2, manglende data: = 99 Skemanummer (Variablen antager værdierne 1, 2 og 9). (99.= uoplyst (3 tilfælde)). V0004 DELTAGER-ID start 10, bredde 4 Deltager-id (Variablen er kodet i intervallet 52 til 1543.) V0005 SKEMATYPE KV-GRUND start 14, bredde 1, manglende data: = 9 Skematype (Variablen antager 9.= uoplyst for alle respondenter).

12 V0006 SKEMA INDGÅET:DAG start 15, bredde 2, manglende data: = 99 Skema indgået: Dag (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= Uoplyst (37 tilfælde)). V0007 SKEMA INDGÅET:MÅNED start 17, manglende data: = 99 Skema indgået: Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 91 V0008 SKEMA INDGÅET:ÅR start 19, manglende data: = 99 Skema indgået: År Uoplyst svarprocent: 91

13 I. FORPLANTNING OG HELBRED De første spørgsmål handler mest om prævention og helbredsforhold, som kan være af betydning for forplantningsevnen. V0009 GIFT EL FAST SAMLEVER start 21 Spm. 1.: Er du gift eller har du en fast samlever? % antal kode Gift Har fast samlever Andet V0010 ANDEN SAMLIVSTATUS start 22, bredde 18, tekstfelt Spm. 1.: Er du gift eller har du en fast samlever? Skriv hvad: (Variablen angiver anden samlivsstatus). (Blank = uoplyst (428 tilfælde)). V0011 SAMLIV START ÅR start 40, manglende data: = 99 Spm. 1.: Er du gift eller har du en fast samlever? Hvilket år flyttede du sammen med din nuværende partner (mand/samlever)? Angiv årstallet

14 Uoplyst svarprocent: 97 V0012 VÆRET GRAVID FØR start 42 Spm. 2.: Har du nogensinde været gravid? % antal kode Ja Nej V0013 FORSØGT GRAVID FØR start 43 Spm. 3.: Har du nogensinde forsøgt at blive gravid før nu? % antal kode Ja Nej V0014 PROVOKERET ABORT start 44, manglende data: = 9 Spm. 4.: Har du nogensinde fået foretaget en (provokeret) abort? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0015 SPONTAN ABORT start 45, manglende data: = 9 Spm. 5: Har du nogensinde haft en ufrivillig (spontan)

15 abort? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0016 GRAVID UDENFOR LIVMOD start 46, manglende data: = 9 Spm. 6.: Har du nogensinde været gravid udenfor livmoderen? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0017 BRUGER PRÆVENTION start 47 Spm. 7.: Brugte du prævention, indtil I nu bestemte jer til at få børn? % antal kode Ja Nej (gå til spm. 11. (V64)) V0018 SPIRAL: start 48 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Spiral % antal kode Ikke nævnt Nævnt

16 V0019 SPIRAL:DAG start 49, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V18 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: spiral (Variablen er kodet i intervallet 2 til 30). (100.= irrelevant (414 tilfælde)). V0020 SPIRAL:MÅNED start 52, manglende data: >=100 FILTER: V18 Spm.8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: spiral Februar Marts April Maj Juni Juli August September November Irrelevant svarprocent: 4 V0021 SPIRAL:ÅR start 55, manglende data: >=100 FILTER: V18 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds)

17 År for ophør: spiral Irrelevant svarprocent: 4 V0022 P-PILLER: start 58 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) P-piller % antal kode Ikke nævnt nævnt V0023 P-PILLE:DAG start 59, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V22 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: P-pille (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (100.= irrelevant (176 tilfælde)). V0024 P-PILLE:MÅNED start 62, manglende data: >=100 FILTER: V22 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: P-pille

18 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Irrelevant svarprocent: 59 V0025 P-PILLE:ÅR start 65, manglende data: >=100 FILTER: V22 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: P-pille I I I I I I Irrelevant svarprocent: 59 V0026 KONDOM: start 68 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Kondom % antal kode

19 Ikke nævnt Nævnt V0027 KONDOM:DAG start 69, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V27 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: kondom (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (100.= irrelevant (230 tilfælde)). V0028 KONDOM:MÅNED start 72, manglende data: >=100 FILTER: V27 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: kondom Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Irrelevant svarprocent: 47 V0029 KONDOM:ÅR start 75, manglende data: >=100

20 FILTER: V27 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: kondom Irrelevant svarprocent: 47 V0030 PESSAR: start 78 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Pessar % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0031 PESSAR:DAG start 79, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V30 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: pessar (Variablen er kodet i intervallet 1 til 28). (100.= irrelevant (410 tilfælde)). V0032 PESSAR:MÅNED start 82, manglende data: >=100

21 FILTER: V30 Spm. 8: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: pessar Januar Februar Maj Juli August September Oktober November December Irrelevant svarprocent: 5 V0033 PESSAR:ÅR start 85, manglende data: >=100 FILTER: V30 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: pessar Irrelevant svarprocent: 5 V0034 HORMONINDSPRØJTNING: start 88 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Hormonindsprøjtning

22 % antal kode ikke nævnt V0035 HORMONINDSPRØJTN:DAG start 89, manglende data: >=10 FILTER: V34 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: hormonindsprøjtning Irrelevant svarprocent: 0 V0036 HORMONINDSPRØJTN:MÅNED start 91, manglende data: >=10 FILTER: V34 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: hormonindsprøjtning Januar Irrelevant svarprocent: 0 V0037 HORMONINDSPRØJTN:ÅR start 93, manglende data: >=10 FILTER: V34 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds)

23 År for ophør: hormonindsprøjtning Irrelevant svarprocent: 0 V0038 SKUM,CREME MM: start 95 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Skum, creme eller gelé % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0039 SKUM,CREME:DAG start 96, manglende data: >=100 FILTER: V38 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: skum, creme eller gelé Dag Dag Dag Dag Dag Irrelevant svarprocent: 1 V0040 SKUM,CREME:MÅNED start 99, manglende data: >=100 FILTER: V38

24 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: skum, creme eller gelé Juli August September November December Irrelevant svarprocent: 1 V0041 SKUM,CREME:ÅR start 102, manglende data: >=100 FILTER: V38 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: skum, creme eller gelé Irrelevant svarprocent: 1 V0042 ANDET: start 105 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Andet % antal kode Ikke nævnt Nævnt

25 V0043 ANDET:DAG start 106, manglende data: >=100 FILTER: V42 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: andet Dag Dag Dag Irrelevant svarprocent: 1 V0044 ANDET:MÅNED start 109, manglende data: >=100 FILTER: V42 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: andet Maj August September Irrelevant svarprocent: 1 V0045 ANDET:ÅR start 112, manglende data: >=100 FILTER: V42 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: andet

26 Irrelevant svarprocent: 1 V0046 SIKRE PERIODER: start 115 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Sikre perioder % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0047 SIKRE PERIODER:DAG start 116, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V46 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: sikre perioder (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (100.= irrelevant (411 tilfælde)). V0048 SIKRE PERIODER:MÅNED start 119, manglende data: >=100 FILTER: V46 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: sikre perioder

27 Januar Maj Juli August September Oktober December Irrelevant svarprocent: 4 V0049 SIKRE PERIODER:ÅR start 122, manglende data: >=100 FILTER: V46 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: sikre perioder Irrelevant svarprocent: 4 V0050 AFBRUDT SAMLEJE: start 125 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Afbrudt samleje % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0051 AFBRUDT SAMLEJE:DAG start 126, bredde 3, manglende data: >=100

28 FILTER: V50 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Dag for ophør: afbrudt samleje (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (100.= irrelevant (402 tilfælde)). V0052 AFBRUDT SAMLEJE:MÅNED start 129, manglende data: >=100 FILTER: V50 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) Måned for ophør: afbrudt samleje Januar Marts August September Oktober November December Irrelevant svarprocent: 7 V0053 AFBRUDT SAMLEJE:ÅR start 132, manglende data: >=100 FILTER: V50 Spm. 8.: Hvilken form for prævention har du brugt de sidste 12 måneder indtil I nu stopper for at få børn? (Sæt ét eller flere kryds) År for ophør: afbrudt samleje

29 Irrelevant svarprocent: 7 V0054 BR PRÆVENTION REGELMÆS start 135, manglende data: = 9 Spm. 9: Har du brugt denne prævention regelmæssigt? Helt regelmæssigt Ikke helt regelmæssigt Uoplyst svarprocent: 100 V0055 PRÆVENTION:DAG start 136, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Dato: 19.. Dag (Variablen er kodet i intervallet 1 til 31). (99.= uoplyst (3 tilfælde)). V0056 PRÆVENTION:MÅNED start 138, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Dato: 19.. Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

30 Oktober November December Uoplyst svarprocent: 99 V0057 PRÆVENTION:ÅR start 140, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Dato: 19.. År Uoplyst svarprocent: 99 V0058 DAG, SIDSTE P-PILLE MM start 142, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Dato: 19.. Dato (Variablen angiver en række datoer). (99.= uoplyst (3 tilfælde)). V0059 MÅNED,SIDSTE P-PILLE MM start 144, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Dato: 19.. Måned

31 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 99 V0060 OPHØRT M/PRÆVENTION ÅR start 146, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Dato: 19.. År Uoplyst svarprocent: 99 V0061 NAVN PÅ PRÆVENTION start 148, bredde 18, tekstfelt Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Skriv her hvilken prævention du benyttede lige inden denne dato: (Variablen angiver en række præventionsmidler). V0062 ANTAL ÅR BRUGT PRÆVENT

32 start 166, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Skriv her hvor mange år og måneder du har brugt denne prævention: År (Variablen er kodet i intervallet 0 til 20). (99.= uoplyst (116 tilfælde)). V0063 ANTAL MDR BRUGT PRÆVENT start 168, manglende data: = 99 Spm. 10.: Hvilken dato ophørte/ophører du med at bruge prævention? (Det er den dag, du tog den sidste p-pille, fik fjernet spiralen eller sidste gang, du brugte anden form for prævention). Skriv her hvor mange år og måneder du har brugt denne prævention: Måneder Under 1 måned måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder Uoplyst svarprocent: 65 V0064 SPIRAL SOM PRÆVENTION start 170, manglende data: = 9 Spm. 11.: Har du nogensinde brugt spiral som prævention? Ja Nej (gå til spm. 16. (V73))

33 Uoplyst svarprocent: 100 V0065 ALDER V/FØRSTE SPIRAL start 171, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64 Spm. 12.: Hvor gammel var du, da du fik lagt spiral op første gang? Angiv din alder år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0066 BRUGT SPIRAL ANTAL ÅR start 174, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64 Spm. 13.: Hvor mange år har du sammenlagt brugt spiral? Angiv antal år Under 1 år år år år år år år år år år

34 år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0067 ÅRTAL FOR FJ SPIRAL start 177, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64 Spm. 14.: Hvornår blev din spiral fjernet sidste gang? Angiv årstal Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0068 MÅNED F/ SPIRAL FJERN start 180, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64 Spm. 14.: Hvornår blev din spiral fjernet sidste gang? Og så vidt muligt måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

35 November December Uoplyst Irrelevant svarprocent: 8 V0069 SPIRAL UD:KOMPLIKATION start 183, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64 Spm. 15.: Hvorfor blev spiralen fjernet sidste gang? På grund af komplikationer Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0070 SPIRAL UD:VÆRE GRAVID start 185, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64 Spm. 15.: Hvorfor blev spiralen fjernet sidste gang? Ville være gravid Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V0071 SPIRAL UD:ANDR GRUNDE start 187, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64 Spm. 15.: Hvorfor blev spiralen fjernet sidste gang? Andre grunde Nævnt

36 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V0072 SPIRAL UD:VED IKKE start 189, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64 Spm. 15.: Hvorfor blev spiralen fjernet sidste gang? Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0073 BRUGT P-PILLER start 191, manglende data: = 9 Spm. 16: Har du nogensinde brugt p-piller? Ja Nej (gå til spm. 23. (V89)) Uoplyst svarprocent: 99 V0074 HV P-PILLE:PRÆVENTION start 192, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 17.: Hvorfor begyndte du at tage P-piller? Som prævention Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 74 V0075 HV P-PILLE:SMERTER MEN

37 start 194, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 17.: Hvorfor begyndte du at tage P-piller? Pga smerter ved menstruation Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 23 V0076 HV P-PILLE:UREGEL BLØDN start 196, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 17.: Hvorfor begyndte du at tage P-piller? Pga uregelmæssig blødning Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0077 HV P-PILLE:ANDEN ÅRSAG start 198, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 17.: Hvorfor begyndte du at tage P-piller? Anden årsag Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V0078 HV P-PILLE:HVILKE ÅRSAG start 200, bredde 18, tekstfelt

38 FILTER: V73, V77 Spm. 17.: Hvorfor begyndte du at tage P-piller? Anden årsag hvilken: (Variablen angiver andre årsager). (Blank = uoplyst/irrelevant (418 tilfælde)). V0079 ALDER F/P-PILLE START start 218, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V73 Spm. 18.: Hvor gammel var du, da du første gang brugte P-piller? Angiv din alder år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 94 V0080 ÅR F/BRUGEN AF P-PILLE start 221, bredde 6, decimaler 1, manglende data: >=10000 FILTER: V73 Spm. 19.: Hvor lang tid har du sammenlagt brugt P-piller? Angiv antal år (Variablen er kodet i intervallet 0.3 til 20). (9999.= uoplyst (5 tilfælde). (10000.= irrelevant (23 tilfælde)).

39 V0081 P-PILLE SIDST ÅR start 227, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V73 Spm. 20.: Hvornår startede du med P-piller i sidste omgang? Angiv årstal 19.. (Variablen er kodet i intervallet 73 til 94). (99.= uoplyst (28 tilfælde). (100.= irrelevant (23 tilfælde)). V0082 P-PILLE SIDST MÅNED start 230, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V73 Spm. 20.: Hvornår startede du med P-piller i sidste omgang? Og så vidt muligt måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0083 P-PILLE NAVN start 233, bredde 18, tekstfelt FILTER: V73 Spm. 21.: Hvad er mærket på den P-pille, som du sidst anvendte? Skriv p-pillens navn (eks. Mini-P)

40 (Variablen lister en række p-pille produkter). (Blank = uoplyst/irrelevant (52 tilfælde). V0084 P-PILLE STOP:GENER start 251, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 22.: Hvorfor holdt du op med at tage P-piller? På grund af gener Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 13 V0085 P-PILLE STOP:GRAVID start 253, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 22.: Hvorfor holdt du op med at tage P-piller? Ville være gravid Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 48 V0086 P-PILLE STOP:ADDR GR start 255, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 22.: Hvorfor holdt du op med at tage P-piller? Andre grunde Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 16

41 V0087 P-PILLE STOP:PAUSE start 257, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 22.: Hvorfor holdt du op med at tage P-piller? Ønskede en pause med P-pillerne Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0088 P-PILLE STOP:VED IKKE start 259, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V73 Spm. 22.: Hvorfor holdt du op med at tage P-piller? Ved ikke Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0089 ALDER 1.MENSES start 261, manglende data: = 99 Spm. 23.: Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? Alder år år år år år år år år

42 år år Uoplyst svarprocent: 85 V0090 MÅNED 1. MENSES start 263, manglende data: = 99 Spm. 23.: Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? Måned Udokumenteret Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November Uoplyst svarprocent: 31 V0091 ALDR HAFT 1. MENSES start 265, manglende data: = 9 Spm. 23.: Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? Jeg har aldrig haft menstruation Husker ikke Uoplyst svarprocent: 16 V0092 MENSES REGELM:MDR start 266, manglende data: = 99 Spm. 24.: Hvor lang tid gik der fra din første menstruation, indtil dine menstruationer blev regelmæssige? (Det samme antal dage mellem hver menstruation, f.eks.

43 28 eller 32 dage). Måneder og/eller Måned Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Uoplyst svarprocent: 33 V0093 MENSES REGELM:ÅR start 268, bredde 4, decimaler 1 Spm. 24.: Hvor lang tid gik der fra din første menstruation, indtil dine menstruationer blev regelmæssige? (Det samme antal dage mellem hver menstruation, f.eks. 28 eller 32 dage). År (Variablen er kodet i intervallet 0,5 til 9). (999.= uoplyst (342 tilfælde)). V0094 MENSES REGELM:ALDR start 272, manglende data: = 9 Spm. 24.: Hvor lang tid gik der fra din første menstruation, indtil dine menstruationer blev regelmæssige? (Det samme antal dage mellem hver menstruation, f.eks. 28 eller 32 dage) Aldrig blevet regelmæssige Andet Uoplyst svarprocent: 30 V0095 MENS NU:NÆ ALTID REG start 273, manglende data: = 9 eller >=10

44 FILTER: V94 Spm. 25.: Er dine menstruationer regelmæssige nu? (Næsten) altid regelmæssige Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 53 V0096 MENS NU:NÆ ALTID UREG start 275, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94 Spm. 25.: Er dine menstruationer regelmæssige nu? (Næsten) altid uregelmæssige Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 8 V0097 MENS NU:SKIFTENDE start 277, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94 Spm. 25.: Er dine menstruationer regelmæssige nu? Skiftende regelmæssige og uregelmæssige Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0098 MENS NU:REGELM P-PIL start 279, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94

45 Spm. 25.: Er dine menstruationer regelmæssige nu? Regelmæssige pga P-piller Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 29 V0099 MENS NU:HUSKER IKKE start 281, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94 Spm. 25.: Er dine menstruationer regelmæssige nu? Husker ikke Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0100 MENS NU:ANDET start 283, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94 Spm. 25.: Er dine menstruationer regelmæssige nu? Andet Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V ÅR:MENS NÆ ALTI REGM start 285, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94 Spm. 26.: Var dine menstruationer regelmæssige, da du

46 var omkring 20 år gammel? (Næsten) altid regelmæssige Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V ÅR:MENS NÆ ALTI UREG start 287, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER:V94 Spm. 26.: Var dine menstruationer regelmæssige, da du var omkring 20 år gammel? (Næsten) altid uregelmæssige Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V ÅR:MENS SKIFTENDE start 289, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94 Spm. 26.: Var dine menstruationer regelmæssige, da du var omkring 20 år gammel? Skiftende regelmæssige og uregelmæssige Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V ÅR:MENS REG P-PILLE start 291, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V94

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6171 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20699 --------- Datamateriale -------------

DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- baseline, 2000-2001. --------- ---------- Undersøgelsen blev

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere