Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Projekt vedr. analog substitution af lægemidler 3 Ny tandpinevagt 3 Midlertidig lysbehandlingsfunktion på Frederikshavn Sygehus 4 Udvikling af 2.generation sundhedsaftaler 5 Praksisadministrator uddannelsen 6 Samarbejdsudvalg for Speciallæger - Specialæge til/afgang 7 Nordjysksundhed Det er er første nummer af nyhedsbrevet Nyt for PRAKSIS i 2010 Vi forventer følgende udsendelser af nyhedsbrevene i resten af 2010: Primo juni Primo september Primo november

2 Projekt vedr. analog substitution af lægemidler Der er for nylig udsendt materiale (breve, statistikker og foldere) vedr. PPI ordinationer (ord. af protonpumpeinhibitorer) til almen praksis og til sygehuse i Region Nordjylland. Dette skyldes, at der i regionen er igangsat et projekt om analog substitution af lægemidler med det formål at substituere dyre lægemidler med billigere analoge lægemidler, hvor det er rationelt.. Det første indsatsområde er PPI er hvor målet er en reduktion af de dyre esomeprazol (Nexium) ordinationer, således at de fremover kun udgør ca. 5 % af samtlige PPI ordinati-oner. Der er ifølge den nationale rekommandationsliste enighed om, at de 5 lægemiddelstoffer indenfor PPI er er ligeværdige i ækvieffektive doser, og at der frit kan skiftes mellem lægemidlerne, således økonomiske hensyn til patienter og region tilgodeses. I Nordjylland har der gennem de senere år været et konstant stigende forbrug af PPI er, i samme takt som resten af landet. I løbet af seneste årstid er der sket en positiv udvikling af forbruget, idet der i stigende grad ordineres billige PPI er (lansoprazol, omeprazol og pantoprazol) og færre dyre (eso-meprazol). Men der er stadigvæk et betydeligt årligt besparelsespotentiale på ca. 20 mio. kr. for region + patient (14,4 mio. kr. + 5,6 mio. kr.) at hente ved at komme ned på kun 5 % dyre PPI ordinationer af samtlige PPI er for 4. kvartal 2009 er procentandelen 28 %. Det er blevet pålagt praksissektoren, at der skal ske en reduktion på sygesikringsudgifter til medicin på 40 mio. kr. i Ovennævnte indsats vedr. analogsubstitution skal med-virke til denne besparelse og alle ordinerende læger opfordres derfor til at anvende billige PPI er som standard. I almen praksis er praksispersonalets indsats meget vigtig og der opfordres til at give sekretær og sygeplejerske instruktion i analogsubstitution og til at gøre brug af personalets evner til at motivere patienterne, da erfaringen viser, at de gerne påtager sig sådanne op-gaver. Der er udarbejdet en lille folder til inspiration til personalet. I øvrigt henvises til rn.dk, hvor der findes eksempler på materiale til almen praksis og til sygehuse i regionen. Her findes også brevforslag til evt. udsendelse til patienter, der anvender dyre PPI er, Indsatsen vil blive fulgt op af kvartalsvise statistikker, der følger forbruget af de forskellige PPI er i den enkelte praksis og i hele regionen. Hvis praksis ønsker faglig sparring omkring konverteringen, kan Lægemiddelenheden kontaktes Indsatsen på PPI området vil senere følges af en indsats i forhold til forbruget af stærk smertestillende medicin, der for Region Nordjylland er det højeste i landet. En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet en lægefaglig Smertemanual, der i øjeblikket udsendes til alle læger i regionen i primær- og sekundær sektor. Lægerne opfordres til at følge anbefalinger i Smertemanualen. Der vil senere blive udsendt individuelle opgørel-ser og samlet opgørelse for regionen, der viser udviklingen af forbruget af stærkt smertestillende medicin. Side 2

3 Ny tandpinevagt Den nuværende ordning med tandpinevagt ophører. Sidste vagt i denne ordning er 14. marts Pr. 20. marts 2010 åbner den nye tandpinevagt. Vagten, der er bemandet med et fast korps af tandlæger og klinikassistenter, får til huse i Specialtandplejens lokaler på Filstedvej 10 i Aalborg. Telefonnummer ( ) og åbningstid er uændret. Vagten har således åbent fra (telefon fra 9-10) på lørdage, søndage, helligdage, dagen efter kristihimmelfartsdag, grundlovsdag samt 24. og 31. december. Vagten vil blive annonceret i regionale aviser og på Region Nordjyllands hjemmeside, hvor der også vil kunne findes kørselsvejledning og andre praktiske oplysninger vedr. vagten. Praksissektoren takker for den store indsats, som de involverede tandlæger og deres personale har ydet i forbindelse med den vagtordning, som nu stopper. Midlertidig lysbehandlingsfunktion på Frederikshavn Sygehus Den praktiserende hudlæge i Frederikshavn, Einar O. Løland, valgte i sommeren 2009 at lukke sin praksis. Dette har medført en situation, hvor borgerne i det nordlige Vendsyssel har fået væsentligt større afstande i forbindelse med konsultation hos hudlæge. Specielt for patienter med behov for lysbehandling er dette en uheldig situation. På den baggrund har regionen i samarbejde med de øvrige praktiserende hudlæger i Region Nordjylland etableret et midlertidigt tilbud om lysbehandling i lokaler på Frederikshavn Sygehus. Konkret kan der ske henvisning af patienter til følgende praktiserende hudlæger med henblik på efterfølgende lysbehandling på Frederikshavn Sygehus: Hudlægerne Vesterbro, Aalborg Hudlægerne Ole Justesen & Thomas Hohwy, Aalborg Hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen, Brønderslev Hudlæge Inger Louise Wildfang, Hobro Hudlæge Uffe Gjede, Thisted Førend eventuelle lysbehandlinger kan igangsættes, forudsætter det, at patienten har været til konsultation hos en af disse hudlæger. Patienter må derfor påregne en vis ventetid, før eventuelle lysbehandlinger kan igangsættes. I forbindelse med henvisning til de nævnte hudlæger beder vi jer være opmærksomme på de gældende regler vedrørende befordringsgodtgørelse fra hjemkommunen. Side 3

4 Udvikling af 2.generation sundhedsaftaler I februar 2011 skal nye sundhedsaftaler godkendes i Sundhedsstyrelsen. Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner er derfor påbegyndt processen med udviklingen af 2.generation sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. De praktiserende læger er ikke aftale part, men det forudsættes at de spiller en stor rolle i forhold til dele af indholdet i aftalerne. Der er derfor indgået en aftale med praksisudvalget om processen med med at inddrage de praktiserende læger løbende i arbejdet med udviklingen af nye aftaler. I løbet af foråret 2010 udarbejdes de første udkast til fagligt indhold i den generelle sundhedsaftaler. De sker i arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra både region, kommune og de praktiserende læger. Der er nedsat en arbejdsgruppe indenfor hver af de 6 indsatsområder i de fremtidige aftaler. De 6 områder er: Indlæggelse og udskrivningsforløb Træningsområdet Behandlingsredskaber og hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse Mennesker med sindslidelser Opfølgning på utilsigtede hændelser Der er på forhånd enighed om, at arbejdsgrupperne dels skal tage udgangspunkt i de eksisterende aftaler, dels i status evaluering af de nuværne aftaler samt den nye vejledning. De hidtidige sundhedsaftaler er blevet evalueret og dette har bidraget til at der i de nye aftaler kommer mere fokus på implementering og opfølgning. Den nye vejledning giver større metode frihed i forhold til, hvordan aftalerne skrives, men der stilles også nye krav eksempelvis om beskrivelser af praktiserende lægers rolle og faglige indikatorer. I august forlægger det endelige samlede udkast til generel sundhedsaftale. I efteråret indledes de bilaterale forhandlinger med de enkelte kommuner. Sundhedsaftalerne skal politisk godkendes i november/december Yderligere information kontakt: Projektleder Inge Kjær Andersen mail: Telefon Side 4

5 Praksisadministrator uddannelsen En ny videreuddannelse for administrativt personale i en almen lægepraksis. Uddannelsen er den første af sin art, og det faglige indhold er det samme over hele landet. Praksisadministrator uddannelsen har baggrund i den fortsat øgede arbejdsmængde i almen praksis, hvad enten der er tale om en solo-praksis eller en fler-læge-praksis. Nutidens lægehuse skaber flere administrative opgaver til lægerne, hvilket harmonerer dårligt med det stigende arbejdspres i almen prak sis. Med en praksisadministrator kan der skabes mere struktur og system i de administrative opgaver. Det understreges dog, at det KUN er driften, der kan delegeres ud til en praksisadministrator, ledelse kan ikke uddelegeres, det er stadig den enkelte praksislæges. Målgruppe Forløbet er designet for ressourcepersoner, der allerede arbejder med administrative opgaver i almen praksis, eller personer der ønsker at kvalificere sig til at arbejde i en almen lægepraksis. Eksempler på praksisadministratorfunktioner kunne være: Administration af praksis og ejendom (bogføring, lønregnskab, viceværtfunktion, administration af lejemålene) Personaleadministration (ansættelseskontrakter, funktionsbeskrivelser, uddannelse, ferie, personalemøder, sociale arrangementer) Implementere beslutninger i praksis Informere om nye tiltag kommunalt eller regionalt Tovholder i at beskrive visioner for praksis Modulerne Praksisadministratoruddannelsen består af 4 uafhængige moduler. Den gennemføres som et 1½årigt deltidsstudium i intensive moduler af hver 10 uger. Modulerne afvikles som blended learning, hvilket vil sige, at dele af de enkelte moduler vil foregå henholdsvis som tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning via nettet. Spørgsmål, yderligere information og tilmeling: Kursuskoordinator Pia Ovesen på tlf , mobil Uddannelseskonsulent Mona Borksted Nielsen på tlf , mobil Pia Lindkvist - eller tlf. direkte Hvor som helst/ når som helst Da det er muligt at følge uddannelsens fagmoduler via E-learning, er det muligt at deltage blot man har adgang til en computer der er koblet til netværk. Pris Deltagerbetalingen for uddannelsen udgør kr ,- pr. modul. Hertil kommer udgiften til litteratur. Der tages forbehold for lovændringer. Varighed og tidspunkt Uddannelsen er opdelt i 4 moduler og første modul Ledelse i praksis starter 21. april 2010 og tilmeldingsfristen er 31. marts Side 5

6 Samarbejdsudvalg for Speciallæger Der er udpeget nye medlemmer til Samarbejdsudvalg for Speciallæger. Samarbejdsudvalget består herefter af følgende medlemmer: ørelæge Pascal Bonvin, Aalborg dermatolog Inger Louise Wildfang, Hobro øjenlæge Burton Kamile, Aalborg øjenlæge Kim Frost, Nykøbing Mors regionsrådsmedlem Lis Mancini (A) regionsrådsmedlem Vagn Nørgaard (A) regionsrådsmedlem Marian Geller (V) regionsrådsmedlem Per Larsen (C) Derudover er øjenlæge Niels Kalstrup, Aalborg, og pædiater Olav Bennedbæk, Aalborg, udpeget som suppleanter for speciallægerepræsentanterne. Kommunekontaktrådet (KKR) har endnu ikke udpeget en kommunal observatør til udvalget. Samarbejdsudvalg for Speciallæger afholder møde 8. marts I den forbindelse vil mødeplanen for den resterende del af 2010 blive fastlagt. Specialæge til/afgang Speciallæger tilgang: Øjenlæge Ulrich Langagergaard, Frederikshavn Øjenlæceter, Hangaardsvej 13, 1., 9900 Frederikshavn Øjenlæge Henrik Vorum, Øjencenter Nord, Nørrebro 12, 9800 Hjørring Dermatolog Carsten Sauer Mikkelsen, Dermatologisk Selskab ApS, Bredgade 13, 2., 9700 Brønderslev Speciallæger afgang: Dermatolog Einar Odd Løland, Danmarksgade 50, 9900 Frederikshavn Neurolog Anne Stigaard, Rosenlunden 4, 9000 Aalborg Anæstesiolog Søren Rossig, Højgårdsvej 11, 9640 Farsø Ansatte i Praksissektoren Oversigt over medarbejdere samt ledelse i Praksissektoren finder du regionenshjemmeside med telefonnumre, adresser og arbejdsområderne: og sygehuse/praksissektor og sygesikring/ansatte i praksissektoren. KLIK HER Side 6

7 Nordjysksundhed Sundhedsportalen havde i 2009 i gennemsnit besøgende om måneden, hvilket er tilfredsstillende men der er plads til forbedringer. Derfor bliver siden også løbende opdateret og tilpasset, så den er nem at navigere rundt på, samt for at sikre at indholdet er relevant og det er nemt at søge sige frem til relevante tilbud. Bestilling af materiale Har du behov for mere materiale (foldere, plakater, visitkort mv.) Kan dette fås ved henvendelse til Anna Margrete Pedersen tlf eller Vores seneste spørgeskema undersøgelse viser, at der stadig er en del personer i almen praksis som ikke kender og benytter nordjysksundhed, hvilket er en skam da der pt findes 180 relevante tilbud fra kommuner og sygehuse, som borgere kan henvises til. Søgefunktionen er tilpasset således, at man ved ganske få klik kan lave en søgning og finde relevante tilbud til den enkelte borger indenfor kost, rygning, alkohol, motion og kroniske sygdomme. Der arbejdes desuden på at det snart også er muligt at finde tilbud indenfor genoptræning. Side 7

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere