Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009"

Transkript

1 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

2 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan... 2 Formål med udarbejdelse af udviklingsplan... 3 Beskrivelse af lokalsamfundet... 4 Lidt om sognets historie Bebyggelse befolkningstal Trafikale forhold Grønne områder Institutioner; Hal Idrætsanlæg Fritidshus Foreninger Klubber Erhverv Virksomheder Stærke og svage sider muligheder og trusler Mål og vision Indsatsområder Udviklingstiltag Nye boliger og udstykninger Trafikale tiltag forbedret trafiksikkerhed Stier Ferritslev Fritidshus Rolfhallen Idrætsanlæg Ferritslev Friskole Rolfsted Skole Erhverv Markedsføring Hjemmeside Etablering af lokalråd Kommunalreformen med dannelsen af nye storkommuner pr 1. januar 2006 resulterede i dannelsen af Faaborg-Midtfyn Kommune ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev Kommune. Rolfsted Sogn blev herved en del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette skabte en ny situation for de mange lokalsamfund i den nydannede kommune, hvor ca. 75% af borgerne bor uden for Faaborg by og Ringe by, og det var baggrunden for, at en gruppe borgere fra de fem gamle kommuner i foråret 2005 dannede foreningen Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningens formål var at bevare og udvikle levende og aktive lokalsamfund, der kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder. Dette skulle nås ved dannelsen af lokalråd for at organisere de lokale kræfter til at tage de nye udfordringer op. I efteråret 2006 var målet nået med 21 lokalråd dækkende alle lokalsamfund i kommunen, og foreningen Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune blev dannet som permanent paraplyorganisation for de 21 lokalråd. Rolfsted Sogns Lokalråd blev etableret i januar 2006 efter afholdelse af et debat-visionsmøde i efteråret 2005 med 85 deltagere. Lokalrådet har i henhold til vedtægterne 9 medlemmer, 7 valgt på et årligt borgermøde og 2 udpeget af foreninger / institutioner. Udarbejdelse af udviklingsplaner For Fynsland var det fra starten et mål at få udarbejdet udviklingsplaner for lokalsamfundene, og der blev derfor søgt om støtte hertil. Fynsland fik i maj 2007 en bevilling på kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til udarbejdelse af udviklingsplaner i 3-5 udvalgte lokalsamfund. De lokalråd, der var interesseret i at få del i midlerne til udarbejdelse af en udviklingsplan, blev opfordret til at indgive en ansøgning til Fynsland. Rolfsted Sogns Lokalråd besluttede at tage denne udfordring op og udarbejdede en ansøgning. Med ansøgninger fra i alt 11 lokalråd om midler fra puljen, søgte Fynsland om yderligere midler til arbejdet med udviklingsplaner fra Kommunens udviklingspulje og fik i efteråret 2007 bevilget kr. Herved blev det muligt for Fynsland at give støtte til alle interesserede lokalråd. 3 lokalråd fik støtte til arbejdet med udviklingsplanen i form af bistand fra en ekstern konsulent + et kontant beløb på kr. (indenfor rammerne af bevillingen fra landdistriktspuljen). De øvrige lokalråd fik alene et kontant tilskud. Rolfsted Sogns Lokalråd fik bevilget kr. til arbejdet med en udviklingsplan. Lokalrådet tog i det efterfølgende arbejde med udviklingsplanen udgangspunkt i borgermødet afholdt på Rolfsted Skole den 27.september 2007, hvor 85 borgere var mødt frem for at drøfte fremtiden for Rolfsted Sogn. Der blev her formuleret en række forskellige ønsker / ideer indenfor nogle centrale temaer: bosætning, trafikforhold, skole, fritidsaktiviteter m.m., og der blev dannet nogle arbejdsgrupper. I 2008 er der arbejdet videre med disse temaer i lokalrådet og nogle arbejdsgrupper med inddragning af en række foreninger og institutioner og nogle enkeltpersoner. Resultater af dette arbejde har lokalrådet samlet i denne udviklingsplan for Rolfsted Sogn. En udviklingsplan udtrykker grundlæggende lokalsamfundets ønsker / ideer til en udvikling med nogle visioner, mål og handlingstiltag, der kan sikre den bedst mulige fremtid for lokalsamfundet. Udviklingsplanen har såvel et internt som et eksternt sigte: Interne formål Skabe overblik over lokalsamfundets ressourcer og udviklingsmuligheder Skabe klarhed omkring fælles værdier og mål Skabe lokal dialog om udviklingstiltag på tværs i lokalsamfundet Styrke samarbejde og fællesskab Introducere nytilflyttere til lokalsamfundet Eksterne formål Informere og påvirke politikere og andre eksterne beslutningstagere Skal bruges, når der skal planlægges i lokalområdet (kommuneplan, lokalplaner m.v.) Præsentation af lokalsamfundet som et markedsføringsredskab bl.a. i forhold til potentielle tilflyttere Grundlag for fundraising Odense Kommune Lokalrådet har drøftet formålene med en udviklingsplan og har fundet, at en synliggørelse af Rolfsted Sogn med dets mange kvaliteter for borgere og virksomheder er meget vigtig set i relation til potentielle tilflyttere, politikere og andre beslutningstagere. I udviklingsplanen er der derfor lagt stor vægt på beskrivelse af, hvad lokalområdet kan tilbyde borgerne. Dette skal ses på baggrund af, at Rolfsted Sogn er et attraktivt lokalsamfund, der har de væsentligste servicefaciliteter og et rigt foreningsliv med mange fritidstilbud, som bør blive bedre kendt i omverdenen. Rolfsted Sogn ligger i det nordøstlige hjørne af Faaborg-Midtfyn kommune og omfatter byerne Kappendrup, Rolfsted, Hudevad og Ferritslev med i alt ca indbyggere. Udviklingsplan

3 Beskrivelse af lokalsamfundet 4 Lidt om sognets historie Mange gravhøje i sognet vidner om gammel bebyggelse. En stor del af gravhøjene er sløjfet, men Rolfshøj, Grisemosehøj og dyssekammer ved Tvevadgård samt Kalvehave er fredet. Gårdene i Rolfsted sogn har sandsynligvis været fæstegårde under Rolfstedgård, Tvevad Slot, Torpegård og Ferritslevgård (Ravnholt/ Hellerup gods). Fra omkring 1800 til 1850 frikøbte bønderne deres ejendom. Rolfsted sogn var indtil 1921 i kommunal henseende forbundet med Rønninge sogn. Fra 1921 til 1970 var Rolfsted en selvstændig kommune. Den 1. april 1970 blev kommunen sammenlagt med Årslev kommune, der allerede var dannet i 1966 af Sdr. Næraa, Årslev, Nr. Lyndelse og Nr. Søby sogne, og som nu efter kommunalreformen den 1. januar 2007 er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Efter 1950 og især efter 1960 steg befolkningstallet stærkere. Der kom flere virksomheder og parcelhuse begyndte at præge de gamle landsbyer. Der er i dag i sognet et bredt udvalg af servicetilbud til borgere i alle aldre fra børnehaver, skoler, hal, idrætsanlæg, fritidshus og spejderhytte til beskyttede boliger, bofællesskab for seniorer og plejehjem. Der er dagligvareforretning, tøjforretning, sparekasse, lægehus og apotek samt adskillige erhvervsvirksomheder med deraf følgende mange arbejdspladser. Området er karakteristisk ved et rigt foreningsliv med mange forskelligartede foreninger. Bebyggelse befolkningstal Byudviklingen er efter 1950 fortrinsvis foregået centralt i Rolfsted og Ferritslev, medens der i Hudevad og Kappendrup kun er bygget nogle få huse efter Ferritslev By Den gamle del af Ferritslev udgøres af bebyggelser langs Ørbækvej, Nyborgvej og Havndrupvej, medens den nyere del af byen er placeret i trekanten mellem Ørbækvej og Nyborgvej. Udstykningen af dette område blev påbegyndt sidst i 50 erne med bygning af 10 mindre parcelhuse på Fasanvej. Den store bytilvækst fandt sted i perioden med bygning af husene i parcelhuskvarteret omkring Lundsbjergvej og Ådalen og boligselskabet Kristiansdals byggeri af 32 huse til udlejning på Hemmegårdsvej. Efterfølgende er der bygget flere parcelhuse i området samt i nye boliger til udlejning på Hemmegårdsvej og i lejeboliger på Ådalen / Åvænget ved plejehjemmet Åhaven. I 2002 stod seniorbofællesskabet Åbrinken med 16 boliger beliggende centralt i byen ved Ørbækvej klar til indflytning. Hele dette område er forsynet med fjernvarme til i alt 257 forbrugere. På Nyborgvej er der en ny privat udstykning med 19 grunde, hvor der pt. kun er bygget et enkelt parcelhus. Rolfsted By Den gamle del af Rolfsted udgøres af bebyggelser langs Ørbækvej, Rolfvej / Kappendrupvej og Elværksvej (mod Hudevad). I forbindelse med bygningen af Rolfsted Skole (indviet i 1962) blev jorden mellem skolen og Rolfvej udstykket og bebygget med parcelhuse i perioden Efterfølgende er der på Kirkevænget, Rolfvænget og Lykkebovej bygget parcelhuse, andelsboliger og lejeboliger. I den kommunale udstykning på Lykkebovej op til Kappendrupvej er der pt. fortsat parcelhuse under opførelse og nogle ubebyggede grunde. Set under et rummer Rolfsted Sogn et bredt udvalg af boligformer, der varierer mellem større og mindre ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger, beskyttede boliger og et bofæl- lesskab for seniorer. Bebyggelserne i Rolfsted Sogn ligger i eller tæt ved det åbne landskab, skove og naturområderne Vindinge Ådal og grusgravene i Kappendrup og Tarup-Davinde. Naturen og de grønne områder ligger lige uden for døren. Befolkningstal Der er i Rolfsted Sogn ca. 725 husstande med ca indbyggere. Godt halvdelen ca. 900 bor i Ferritslev by, i Rolfsted by bor ca. 350, resten er bosat i Hudevad, Kappendrup og landområderne. I nedenstående tabel er vist aldersfordelingen for befolkningen i 2007, og en prognose for det aldersopdelte befolkningstal i 2020, baseret på en passiv prognose (der forudsættes her ingen specielle tiltag eller begivenheder). Prognosen viser en forventet svag vækst i det samlede befolkningstal fra 1826 til 1859, men med ret store forskydninger i alderssammensætningen. Rolfsted By Alder Antal % Antal % ,8 % 134 7,2 % ,4% ,9 % ,8 % 1246,7% ,7% ,6 % ,9% ,7 % ,4% 114 6,1 % ,3% ,7 % 80 - XX 103 5,6% 131 7,0% Total ,0% ,0 % Kilde: Befolkningsprognose , Faaborg-Midtfyn Kommune, 2007 Børnetallet er næsten uændret, men med flere 6-16 årige og færre 0-5 årige. Der er derimod en stor forskydning i alderssammensætningen af de voksne. Den ældre gruppe over 60 år stiger markant fra 482 (26,3%) til 611 (32,8%), medens den erhvervsaktive gruppe i alderen år falder fra 815 (44,6%) til 713 (38,3%). Ferritslev By Trafikale forhold Den trafikale rygrad for trafikken gennem Rolfsted Ferritslev er Ørbækvej. Vejen betjener ikke blot de lokale beboeres kørsel, men også den massive private og erhvervsmæssige trafik fra områder uden for Rolfsted - Ferritslev. Ibjergvej, Kappendrupvej, Tvevadgyden, Havndrupvej og Nyborgvej udmunder alle i Ørbækvej og bidrager til trafikpresset på denne. I centrum af Ferritslev ligger Super Brugsen, Sparekassen Faaborg, Fritidshuset, apoteket samt lægehuset. Alt sammen servicefaciliteter, hvortil og fra der konstant er trafik på Ørbækvej. Fra Rolfsted Ferritslev er der kollektive busforbindelser i alle retninger med busruterne: Odense-Ørbæk-Svendborg, Nyborg-Årslev- Ringe-Fåborg og Ringe-Ferritslev (lokalbus). Den trafikgeografiske beliggenhed af Rolfsted Ferritslev er bosætningsmæssigt meget fin. Med adresse i området kan man nemt komme til kysten, skoven, uddannelses- og indkøbscentre, større byer samt kultur- og sportsaktiviteter. Alt er inden for rækkevidde pga. korte køreafstande på minutter til Odense, Nyborg og Ringe samt til E20- motorvejen. Et stisystem gennem boligområdet i Ferritslev fra Fasanvej til Rolfsted Skole ved Tvevadgyden samt cykelstien fra Rolfsted til Kappendrup er med til at sikre skolevejen. Grønne områder Det åbne land Landskabet omkring Kappendrup, Rolfsted, Hudevad og Tarup har ændret sig væsentligt i de sidste 100 år. Fra fladt landbrugsland over grusindvinding til et rekreativt natur- og fritidslandskab med store rene grundvandssøer. Der er adgang til grusgravsområderne dels i Kappendrup og dels ved Tarup-Davinde. Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989 med Årslev kommune, Odense kommune og Fyns Amt som interessenter. Selskabets formål er 5Et levende lokalsamfund

4 Beskrivelse af lokalsamfundet 6 i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i grusgravene beliggende i Tarup-Davinde området. Der er anlagt ca. 12 km grusstier og trådte stier og 6 km ridestier. Der kan cykles på grusstierne. Der er anlagt P-pladser, broer, fiskepladser og bålpladser, borde og bænke er opsat, og der er bygget toiletter og sheltere. Bypark På den nedlagte idrætsplads i Ferritslev har lokalrådet etableret en bypark. Arealet er beplantet, der er anlagt grillplads, opsat borde og bænke samt etableret et legehjørne for mindre børn, ligesom der er god plads for leg og boldspil på græsarealerne. Skove Overalt i sognet er der let adgang til skove. Mod syd Sønderskoven, mod vest Lodskov, mod øst Kalvehaveskoven og mod nord Kappendrupskoven. Skovene er gode udflugtsmål, når man vil nyde friluftslivet. Her oplevers naturen tæt på dyre- og planteliv, hvad enten man kommer for at spadsere en tur eller for at motionere. Institutioner i sognet Hudevad Naturbørnehave Hudevad Naturbørnehave er normeret til 39 børn i alderen 3 6 år, og der er 6 voksne ansat. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser som nabo til Naturskolen i udkanten af Tarup Davinde grusgravsområdet. Som hovedregel er børn og voksne ude hver dag året rundt. Derved mærkes årets gang gennem alle sanser. Gennem viden, forståelse, respekt og glæde for naturen gives børnene en god ballast til at passe på den og bruge den. Der arbejdes med profilen fra jord til bord. Børnehaven har høns, får, kanin og marsvin og højbede, hvor der sås og plantes grønsager derved følges fødekæden fra frøet kommer i jorden og lammet fødes, til det tilberedes til det fælles måltid. Børnene inddrages i det praktiske arbejde, der jo er en stor del af arbejdet i naturbørnehaven. Børnene er med til at fodre dyrene, muge ud, grave have, så køkkenhaven til, købe ind, lave mad, dække bord, rydde op osv. Der arbejdes så vidt muligt ud fra den økologiske tankegang, både hvad angår det der spises og de ting man omgives med. Når børnehaven ikke er åben, er man meget velkommen til at besøge den dejlige legeplads. Lundsbjerg Børnehave Børnehaven Lundsbjerg er en selvejende institution beliggende centralt i Ferritslev by på en 5500 m 2 stor grund op til det grønne område ved byparken. Børnehaven blev etableret i 1970 og er siden blevet udvidet og renoveret, så den i dag disponerer over et bygningsareal på 460 m 2. Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3-6 år delt op på i 3 børnegrupper i Elefantstuen, Løvestuen og Flodhestestuen. Der er desuden en stor sal, der bruges til fælles aktiviteter, motoriske forløb og forældrearrangementer. Udendørs er der en stor legeplads, hvor børnene har masser af muligheder for at boltre sig og udfolde deres kreativitet. Rolfsted Skole Rolfsted Skole har eksisteret siden Skolen var placeret ved kirken indtil 1962, hvor den nye og nuværende skole blev opført, og efterfølgende er den udvidet af flere omgange. Rolfsted Skole og Bøgehøjskolen danner tilsammen Broskolen med hovedsæde ved Bøgehøjskolen i Årslev. Rolfsted Skole har gode og lyse lokaler med faglokaler til sløjd, musik, gymnastik, skolekøkken, billedkunst, håndarbejde, natur & teknik, skolebibliotek og EDB samt en dejlig aula til fællesarrangementer. Der er to store legepladser og desuden benyttes hal og idrætsanlæg, som ligger tæt ved skolen. Der er cykelstier til skolen fra Ferritslev og fra Kappendrup, ved skolen er der skolepatrulje, og der er mulighed for at benytte skolebus. Skolen har ca. 100 elever fordelt på 0. klasse til og med 6. klasse, samt 3. heldagsklasser for elever med særlige behov. Til heldagsklasserne kommer elever fra den nordlige del og midterområdet i kommunen. Der er SFO for eleverne fra 0. klasse til og med 3. klasse. På skolen er ansat 27 som lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og servicepersonale. Skolen har et tæt forældresamarbejde, og i løbet af året afholdes flere arrangementer for elever og deres familier såsom skolekomedie, julemiddag og forårskoncert. Fra 7. klasse og frem til Folkeskolens afgangsprøve undervises eleverne på Broskolen Bøgehøjskolen i Årslev. Andre formål Skolens faciliteter benyttes til mange andre formål til gavn for fællesskabet i lokalområdet. Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening har arkiv på skolen, og i kælderen har Rolfsted Skytteforening en 15 m skydebane. Skolens gymnastiksal benyttes af Rolfsted Idrætsforening til gymnastik og petanque. LOF benytter skolen til kurser i yoga, gymnastik og litteraturkreds. Sundhedsplejersken holder åbent hus på skolen for mødregrupper og småbørnsfamilier. Musikskolen bruger skolen til undervisning. Hertil kommer en række andre lejlighedsvise arrangementer. Ferritslev Friskole Ferritslev Friskole er oprettet i 1859 af en gruppe forældre, der var inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker. Skolen er stadig en Grundtvig-Koldsk friskole. Skolen ligger på en stor grund på ca. 2 tdr. land, som er indrettet med en stor naturlegeplads, bålplads, shelter, legeplads til de mindre børn og boldbane. Området bliver dagligt brugt af områdets børn efter skoletid og bliver betragtet som kvarterets legeplads og boldbane. Skolen har til huse i forholdsvis nye bygninger, bygget i perioden 1975 til Skolen har ca. 165 elever fordelt på 0. klasse til og med 9. klasse og en pasningsordning Spiren med plads til 70 børn. På skolen er ansat 28 som lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og servicepersonale. Endvidere har skolen en børnehave, som er normeret til 18 børn, hertil er knyttet 3 pædagoger. Skolen fører op til Folkeskolens Afgangsprøve. Den modtager elever fra lokalområdet, og da skolen ligger i udkanten af kommunen, kommer op til 1/3 af eleverne fra nabokommunerne. Skolen har bl.a. et samarbejde med Refsvindinge Friskole, så elever derfra kan tage 9. klasse på Ferritslev Friskole. Børnehaven fungerer som en selvstændig enhed, den ligger i samme bygninger som skolen og er derfor en del af dagligdagen på skolen. Børnehavebørnene indgår i skolens pasningsordning som i en integreret institution. Andre formål Skolen arrangerer Tirsdagsaftener 10 gange om året, hvor ca. 70 deltagere arbejder i forskellige grupper med emner som litteratur, L hombre, motion og madlavning for mænd. Der afholdes oplysende foredrag sammen med lokale foreninger: Lokalhistorisk forening, Nutidens husmødre, Foreningen Norden og Folkeuniversitetet. Nutidens husmødre afholder møder og arrangementer. Hanghøj Kurser afholder kurser på skolen, og Tirsdagsaftner arrangerer forskellige weekendkurser. Skolens værksteder benyttes af rollespilsgrupper til at fremstille rekvisitter til rollespil. Grøndalshytten Grøndalshytten er en spejderhytte, der ligger på en dejlig naturgrund mellem Kappendrup og Rolfsted. Hytten er på 165 m 2 og tilhører Grøndalsgruppen. Grøndalsgruppen består af ca. 60 spejdere og 10 ledere. Gruppen hører under Det Danske Spejderkorps og er knyttet til Egeskov Division på Fyn. 7Et levende lokalsamfund

5 Beskrivelse af lokalsamfundet 8 Siden 1976 har gruppen hvert år på Kr. Himmelfartsdag arrangeret Grøndalsmarchen. Marchen er blevet en institution blandt marchfolk og spejdere. Der kan vælges distancer fra 6 til 50 km. Danehofhytten I skoven ved Kappendrup ligger Danehofhytten, som ejes af Danehofhyttens Fond DDS (Det Danske Spejderkorps). Hytten er oprindelig opført som spejderhytte men blev som sådan overflødig i forbindelse med strukturændringer i Spejderbevægelsen. Hytten, der har plads til 40 personer, udlejes nu til interesserede, det være sig skoler, spejdere eller private. Hytten er på 300 m 2 og ligger på en m 2 grund. Rolfhallen Rolfhallen er en selvejende institution. Hallen er den første idrætshal i en landkommune i Danmark, der er opført af frivillige. Det skete i 1968, efter at der i et par år var samlet midler ind på forskellig vis, bl.a. ved de såkaldte offerfester, hvor det handlede om at have det rart sammen, samtidig med at man samlede penge ind til det forestående byggeri. I 1970 blev der bygget selskabslokaler i forbindelse med hallen bestående af 2 sale, 2 mødelokaler, stort indgangsparti og industrikøkken. I tilknytning til hallen er der desuden handikapvenlige toiletter og bad, klublokale til idrætsforeningen og cafeteria. Cafeteriet har plads til ca. 65 personer, den store sal ca. 120 personer og den lille sal ca. 50 personer. Mødelokalerne kan hver rumme ca. 15 personer. Køkkenet har alle nødvendige faciliteter inkl. service til 150 personer. Anvendelse Rolfsted Idrætsforening (RIF) lejer hallen ca timer årligt til idrætsudøvelse og idrætsarrangementer. Derudover benyttes hallen inden for skoletid af både Rolfsted Skole og Ferritslev Friskole. Ca. 10 gange årligt lejer Støtteforeningen Rolfsted Idrætsforenings Venner hallen til halfester. Selskabslokalerne udlejes til private fester og møder omkring 40 gange årligt. Idrætsanlæg I tilknytning til hallen ligger de udendørs idrætsanlæg med 4 fodboldbaner, 60 m løbebane og højde- og længdespringbaner. Idrætsudøverne benytter hallens omklædningsfaciliteter. Der er desuden 4 petanquebaner, 3 tennisbaner og et tilhørende mindre klubhus med omklædningsfaciliteter og et motionscenter, ligeledes med tilhørende omklædningsfaciliteter. De udendørs aktiviteter omfatter fodbold, tennis, petanque, kroket og flag-fodbold. Skydebaneanlæg Skytteforeningen har et baneanlæg i Ferritslev med 50 m og 200 m skydebaner samt tilhørende klubhusfaciliteter. Ferritslev Fritidshus Huset er Danmarks næstældste forsamlingshus. Under navnet Ferritslev Øvelseshus blev det indviet den 7. juli 1872, senere blev navnet ændret til Ferritslev Forsamlingshus, og siden 1970 har det heddet Ferritslev Fritidshus. Den lille sal blev bygget til i 1935, i dag er der toiletter og kontor. I 1955 blev huset forlænget med 7 m. Der blev bygget scene og lavet toiletter i kælderen. I årene foretoges flere renoveringer og i 1970 blev huset renoveret og nedlagt som egentligt forsamlingshus, da huset overgik til den selvejende institution. En ny stor sal blev bygget til i I august 2008 vedtog kommunalbestyrelsen at sælge ejendommen til den selvejende institution, Ferritslev Fritidshus, for 1. krone med overtagelse 1. januar Ferritslev Fritidshus har 641 medlemmer. Anvendelse Siden 1970 har husets primære funktioner været: Ungdomsklub, juniorklub, ældreklub, legestue for dagplejen og mødested for en lang række foreningsaktiviteter. Den første ungdomsklub blev etableret allerede i 1965, og juniorklubben kom til i Huset har Værested for børn 4 eftermiddage om ugen, der er tilmeldt 70 børn og antallet pr. dag varierer fra 15-25, alt efter skoleskema og andre fritidsinteresser. Rolfsted Sogns Læseklub har et lokale i Fritidshuset til udlån af bøger. Udover de nævnte primære funktioner forestår Fritidshuset følgende arrangementer: Ugentligt bankospil med deltagere. Ældregymnastik for ca. 25 i vinterhalvåret. Ældrecafe med kortspil. Børnefilmklub, hvor der vises 8 film årligt for medlemmer. Julemarked med gæster. Fastelavnsfest. Koncerter med et deltagerantal fra 50 til 280 pr. koncert med kendte aktører, som trækker rigtig mange tilhørere fra nær og fjern. Danseaftener med skiftende deltagerantal. En gang årligt i Rolfhallen med Kandis og 630 deltagere. Rolfsted Kirke Kirken er bygget i 1100-tallet. Ud af sognets 1827 indbyggere er 1683 medlem af folkekirken. I 2008 / 2009 er der gennemført en total renovering af kirken. Menighedsrådet afholder hvert år en række forskellige arrangementer med foredrag, musik og sang dels i kirken og dels i præstegården på Skindegyde. Foreninger - Klubber Linedance Forever Afholder danseaftener i Fritidshuset 2 gange ugentlig. Foreningen har 165 medlemmer. LOF-Midtfyn Afholder varierende aktiviteter i Rolfsted sogn. I var der yogahold med 20 deltagere, engelskhold med 14 deltagere og pensionisthøjskole i samarbejde med menighedsrådet med 34 deltagere. Lokalhistorisk Forening Foreningen driver et lokalhistorisk arkiv, som har til huse på Rolfsted skole. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til lokalhistoriske emner og emner af historisk interesse. Foreningen har 135 medlemmer. Nutidens husmødre Foreningens formål er at virke for familien samt sociale og kulturelle oplevelser. Foreningen har 73 medlemmer. OK-Årslev Pensionistklub for den gamle Årslev Kommune. Møderne holdes i Årslev forsamlingshus. Formålet er ved frivillig indsats at give pensionister gode oplevelser. Der er 150 medlemmer heraf 20 fra Rolfsted Sogn. Rolfsted Idrætsforening Foreningens formål er at tilbyde et bredt udvalg af idrætsgrene for alle aldersgrupper og derved få flest mulige til at dyrke idræt Foreningen har 566 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 5 samt 7 udvalg med 28 udvalgsmedlemmer. Aktiviteter Planlægning og gennemførelse af de forskellige idrætsaktiviteter. Tilmelding og deltagelse i turneringer. Afholde hjemmekampe og stævner. Afholde gymnastikopvisning Udgive RIF-bladet 5 gange pr. år. Arrangere en årlig sommerfest med sportsaktiviteter og underholdning i samarbejde med Støtteforeningen. Medlemmer Idræts- Medlemmer Medlemmer I alt aktiviteter under 25 år over 25 år Gymnastik Badminton Håndbold Fodbold Tennis Senioridræt Flag-footbold I alt Motionsklubben En selvstændig afdeling under Rolfsted Idrætsforening. Motionslokalerne er indrettet i en pavillon tæt ved hallen og skolen. Klubben har solgt 700 adgangskort, hvoraf ca. 150 er i brug. Rolfsted Jagtforening Foreningen arrangerer flugtskydning og fællesjagter og har 40 medlemmer. Rolfsted Kirkes Kor Koret understøtter menighedens sang ved deltagelse i gudstjenester ca. en gang pr. måned. Koret har 15 medlemmer, der mødes 2 timer/ uge fra midt august til midt april. En gang om året giver koret koncert på Åhaven. Rolfsted Sogns Læseklub Udlån af et bredt sortiment af litteratur. Klubben har 40 medlemmer og har lokaler i Ferritslev Fritidshus. En litteraturstudiekreds under læseklubben mødes en gang om måneden i vinterhalvåret på Rolfsted Skole. Sundhedscenter Åhaven Åhaven er et plejehjem med 45 lejligheder, hvoraf 14 udgør et specialafsnit for borgere med demens. Plejehjemmet ejes af Danske Diakonhjem. Det er bygget i 1970, og i 2004 afsluttedes en gennemgribende renovering. Rolfsted Skytteforening Åhaven har en cafe, hvor pensionister og efterlønsmodtagere frit kan komme dagligt m bane i kælderen på Rolfsted Skole og uden- Foreningen afholder indendørs skydning på 15 mellem kl og købe mad. dørs skydning på baneanlægget i Ferritslev, Åhaven har en venneforening Åhavens Venner. Alle med interesse for plejehjemmet kan puljeskydning rundt omkring på Fyn. Forenin- hvor især jægere deltager. Desuden arrangeres blive medlem, beboerne er gratis medlemmer. gen har 110 medlemmer, heraf ca. 25 børn. 9 Et levende lokalsamfund

6 Beskrivelse af lokalsamfundet Stærke og svage sider muligheder og trusler 10 Støtteforeningen Rolfsted Idrætsforenings Venner Foreningens formål er at gennemføre arrangementer, hvorved der indsamles midler til støtte for Rolfsted Idrætsforening. Foreningen har 54 passive medlemmer og ca aktive, der kommer fra store dele af Fyn. Støtteforeningen arrangerer 12 diskoteker pr. år, en årlig julefrokost for virksomheder og private med ca. 400 deltagere, en årlig sommerfest over 3 dage i samarbejde med idrætsforeningen og en årlig medhjælperfest (ca. 150 deltagere) for alle frivillige hjælpere ved diverse arrangementer. Scleroseforeningen af 1960 Scleroseforeningen har 5-7 arrangementer om året i Ferritslev Fritidshus med deltagere pr. gang. Seniorklubben Medlemmerne mødes i Ferritslev Fritidshus alle onsdage i lige uger undtagen i juni, juli og august. Klubben har 95 medlemmer. Åhavens Venner Foreningens formål er at indsamle midler og gennemføre aktiviteter til gavn for beboerne på plejehjemmet Åhaven. Foreningen har 409 medlemmer. Foreningen udgiver bladet Nyt fra Åhaven 4 gange / år. Arrangerer 6 hyggelørdage / år med underholdning på plejehjemmet for ca. 40 deltagere. Holder åbent mødested i 1½ time hver mandag eftermiddag for hjemmets beboere og interesserede med ca. 60 deltagere og 1½ time mødested hver fredag eftermiddag med ca. 25 deltagere. Afholder 8 bankospil / år med ca. 70 deltagere. En årlig udflugt for medlemmer og beboere på hjemmet Hver år afholdes desuden grundlovsfest, en grillfest, et suppegilde og et ålegilde for beboere og interesserede. Året igennem indsamles forskellige effekter lopper, der sælges på det årlige loppemarked i september. Erhverv Virksomheder Fra gammel tid har Rolfsted Sogn været et meget erhvervsaktivt område med mange lokale arbejdspladser. Der er i dag, som det fremgår af nedenstående tabel, mange forskelligartede virksomheder, industri-, håndværks-, handels- og servicevirksomheder, både store og små. Herudover er der en del institutioner. For beboerne betyder dette en let adgang til handel og håndværks- og serviceydelser i lokalområdet. Som det fremgår af tabellen, er der tilsammen 880 ansatte i virksomhederne og institutionerne. For borgerne giver det gode muligheder for beskæftigelse i lokalområdet. 880 arbejdspladser er mange set i forhold til befolkningstallet på ca I det tidligere afsnit med befolkningstal ses, at 815 borgere er i alderen fra 26 60, antallet af erhvervsaktive heraf er ikke kendt, men det skønnes, at der er flere arbejdspladser end erhvervsaktive i sognet. Da mange borgere arbejder uden for lokalområdet, heraf mange i Odense, er der en ret stor indpendling til området. I tabellen er ikke medtaget landbrug. Der er nu kun et par gårde, der drives som fuldtidslandbrug. De øvrige gårde og husmandssteder med jordtilliggender drives som deltids- / fritidslandbrug med planteavl eller med forpagtning af jorden. Virksomhed Branche Antal ansatte Industri- og Engrossalg Corex Denmark A/S Emballage 12 Dansk Overflade Teknik A/S Overfladebehandling 125 FJ Industries A/S Metalindustri 140 Erowa / Industri- F.C.Dannor Aps service /-salg 4 Lykkegaard A/S Pumper / Ventiler 19 Marius Pedersen A/S / Veolia 1) Miljø & Entreprenør 131 Scanholz Træindustri /-Handel 8 SKN Maskinværksted ApS Maskinværksted 4 Kortegaard Planteskole Planteskole 27 Hudevad Erhvervspark: SSG A/S Odense Center Skadeservice 14 2L Design 2 Rosengren og Hansen Teknik I/S Total 486 Håndværk og Transport Holmegård Transport ApS Transport 65 Verner Olesen Entreprenør 28 Flemming Pedersen Entreprenør 3 Rolfsted Minigravning Entreprenør 1 Faaborg-Midtfyn Entreprenøren ApS Entreprenør 13 Bjarne Green Anlægsgartner 12 Fyns Træpleje Træpleje 2 Gjersing VVS ApS VVS 3 Henrik Arne Andersen ApS Tømrerforretning 4 P.A.Tømrerforretning ApS Tømrerforretning 14 Rolfsted Tømrerforretning Tømrerforretning 8 Rolfsted El El-installatør 3 JBK Byg Hudevad ApS Byggeri 1 Lohmanns Murerforretniing Murerforretning 1 Rolfsted Byg ApS Tømrerforretning 2 Trappesmeden Trapper 1 Harald Nyborg Værksted 1 Total 162 Handel og Service Asta s Trikotage Tøjforretning 2 Ferritslev Is og Pølsekiosk Kiosk 1 Ferritslev Pizza & Grillbar Pizzaria 1 Super Brugsen, Ferritslev Supermarked 32 Ferritslev Apotek Apotek 28 Lægehuset i Ferritslev Lægepraksis 6 Clinique Puella Skønhedspleje 1 Salon Berit Frisørsalon 1 Salon Binder Frisørsalon 3 Salon Runge Frisørsalon 1 Winnie Backmann Zoneterapi 1 Susanne Hansen Zoneterapi 1 Poul Henning Nielsen Gartner 1 Hanghøj Knive / Hegner Danmark Knivforretning / kursus 2 ERA Consult Ejendomshandel 2 HTH Revision og Data ApS Revision / Bogføring 2 Ferritslev Taxi Taxikørsel 6 Sparekassen Faaborg, Ferritslev Pengeinstitut 4 Stalden Selskabslokaler I/S 2 Total 97 Institutioner Broskolen, Rolfsted Afd. Folkeskole 27 Ferritslev Friskole Friskole 28 Ferritslev Friskoles Børnehave Børnehave 3 Børnehaven Lundsbjerg Børnehave 12 Hudevad Naturbørnehave Børnehave 7 Tarup-Davinde I/S / Åløkkestedet Naturpark / Naturskole 8 Åhaven Plejecenter 45 Ferritslev Fritidshus 1 Rolfhallen 1 Rolfsted Kirke 3 Total 135 Total antal ansatte (arbejdspladser i alt) 880 1) Marius Pedersen A/S / Veolia har koncernhovedsæde i Ferritslev. Der er i alt 3605 ansatte i koncernen, heraf ca i Danmark Rolfsted Sogn er, som det fremgår af beskrivelsen af lokalsamfundet, et levende attraktivt lokalsamfund med mange tilbud til borgere i alle aldre i landlige omgivelser og dog tæt på det hele. Stærke sider Central beliggenhed tæt på Odense og Nyborg Mange arbejdspladser Gode handels- og servicetilbud Gode pasnings- og skoletilbud Rigt foreningsliv Mange fritidstilbud til alle aldre Relativt billige boliger Landlige naturskønne omgivelser Svage sider Udkantsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Manglende eksternt kendskab til kvaliteterne i Rolfsted Sogn Befolkningsmæssigt lidt kritisk størrelse for opretholdelse af alle service- og fritidstilbud Mål og vision Mål for det kommende årti Målet for det kommende årti er, at Rolfsted Sogn fortsat skal være et levende attraktivt lokalsamfund for såvel borgere i alle aldre som for erhverv. En forudsætning herfor er, at der sker en positiv udvikling med bevarelse / udvikling af de eksisterende servicefaciliteter (børnehave, skoler, fritidshus, hal, fritidstilbud, forretninger, lægehus m.v.) sammen med en tilvækst i befolkningstallet. En tilvækst i befolkningstallet skal primært ske ved bebyggelse i nye udstykninger og ved etablering af et nyt seniorbofællesskab. På de følgende sider er nogle indsatsområder og udviklingstiltag beskrevet. Her skal fremhæves nogle af de væsentlige stærke sider sammen med nogle svagheder, muligheder og trusler. Muligheder Bedre udnyttelse af den centrale beliggenhed og lokalområdets mange kvaliteter som bosætningssted for børnefamilier Udvikling af Odense i sydøstlig retning i forbindelse med nyt supersygehus Markedsføring af lokalområdet Styrkelse af samarbejdet mellem personer / foreninger / institutioner Trusler Risiko for en skæv udvikling i befolkningssammensætningen med en større andel af ældre borgere (pensionister) i forhold til børnefamilier (personer på arbejdsmarkedet) Indskrænkninger i bustrafikken (evt. nedlæggelse af busruter) Indskrænkninger i skole- og idrætstilbud Vision for 2020 Visionen er, at Rolfsted Sogn i 2020 er et velfungerende lokalsamfund med ca borgere aldersmæssigt jævnt fordelt, med de nødvendige lokale servicefaciliteter og gode fritidstilbud for alle aldre og med mange lokale arbejdspladser. Rolfsted Sogn er et af de mest attraktive lokalsamfund for bosætning på Fyn. Styrker og svagheder Mål og vision 11

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere