Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009"

Transkript

1 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

2 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan... 2 Formål med udarbejdelse af udviklingsplan... 3 Beskrivelse af lokalsamfundet... 4 Lidt om sognets historie Bebyggelse befolkningstal Trafikale forhold Grønne områder Institutioner; Hal Idrætsanlæg Fritidshus Foreninger Klubber Erhverv Virksomheder Stærke og svage sider muligheder og trusler Mål og vision Indsatsområder Udviklingstiltag Nye boliger og udstykninger Trafikale tiltag forbedret trafiksikkerhed Stier Ferritslev Fritidshus Rolfhallen Idrætsanlæg Ferritslev Friskole Rolfsted Skole Erhverv Markedsføring Hjemmeside Etablering af lokalråd Kommunalreformen med dannelsen af nye storkommuner pr 1. januar 2006 resulterede i dannelsen af Faaborg-Midtfyn Kommune ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev Kommune. Rolfsted Sogn blev herved en del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette skabte en ny situation for de mange lokalsamfund i den nydannede kommune, hvor ca. 75% af borgerne bor uden for Faaborg by og Ringe by, og det var baggrunden for, at en gruppe borgere fra de fem gamle kommuner i foråret 2005 dannede foreningen Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningens formål var at bevare og udvikle levende og aktive lokalsamfund, der kan fastholde og tiltrække borgere og virksomheder. Dette skulle nås ved dannelsen af lokalråd for at organisere de lokale kræfter til at tage de nye udfordringer op. I efteråret 2006 var målet nået med 21 lokalråd dækkende alle lokalsamfund i kommunen, og foreningen Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune blev dannet som permanent paraplyorganisation for de 21 lokalråd. Rolfsted Sogns Lokalråd blev etableret i januar 2006 efter afholdelse af et debat-visionsmøde i efteråret 2005 med 85 deltagere. Lokalrådet har i henhold til vedtægterne 9 medlemmer, 7 valgt på et årligt borgermøde og 2 udpeget af foreninger / institutioner. Udarbejdelse af udviklingsplaner For Fynsland var det fra starten et mål at få udarbejdet udviklingsplaner for lokalsamfundene, og der blev derfor søgt om støtte hertil. Fynsland fik i maj 2007 en bevilling på kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til udarbejdelse af udviklingsplaner i 3-5 udvalgte lokalsamfund. De lokalråd, der var interesseret i at få del i midlerne til udarbejdelse af en udviklingsplan, blev opfordret til at indgive en ansøgning til Fynsland. Rolfsted Sogns Lokalråd besluttede at tage denne udfordring op og udarbejdede en ansøgning. Med ansøgninger fra i alt 11 lokalråd om midler fra puljen, søgte Fynsland om yderligere midler til arbejdet med udviklingsplaner fra Kommunens udviklingspulje og fik i efteråret 2007 bevilget kr. Herved blev det muligt for Fynsland at give støtte til alle interesserede lokalråd. 3 lokalråd fik støtte til arbejdet med udviklingsplanen i form af bistand fra en ekstern konsulent + et kontant beløb på kr. (indenfor rammerne af bevillingen fra landdistriktspuljen). De øvrige lokalråd fik alene et kontant tilskud. Rolfsted Sogns Lokalråd fik bevilget kr. til arbejdet med en udviklingsplan. Lokalrådet tog i det efterfølgende arbejde med udviklingsplanen udgangspunkt i borgermødet afholdt på Rolfsted Skole den 27.september 2007, hvor 85 borgere var mødt frem for at drøfte fremtiden for Rolfsted Sogn. Der blev her formuleret en række forskellige ønsker / ideer indenfor nogle centrale temaer: bosætning, trafikforhold, skole, fritidsaktiviteter m.m., og der blev dannet nogle arbejdsgrupper. I 2008 er der arbejdet videre med disse temaer i lokalrådet og nogle arbejdsgrupper med inddragning af en række foreninger og institutioner og nogle enkeltpersoner. Resultater af dette arbejde har lokalrådet samlet i denne udviklingsplan for Rolfsted Sogn. En udviklingsplan udtrykker grundlæggende lokalsamfundets ønsker / ideer til en udvikling med nogle visioner, mål og handlingstiltag, der kan sikre den bedst mulige fremtid for lokalsamfundet. Udviklingsplanen har såvel et internt som et eksternt sigte: Interne formål Skabe overblik over lokalsamfundets ressourcer og udviklingsmuligheder Skabe klarhed omkring fælles værdier og mål Skabe lokal dialog om udviklingstiltag på tværs i lokalsamfundet Styrke samarbejde og fællesskab Introducere nytilflyttere til lokalsamfundet Eksterne formål Informere og påvirke politikere og andre eksterne beslutningstagere Skal bruges, når der skal planlægges i lokalområdet (kommuneplan, lokalplaner m.v.) Præsentation af lokalsamfundet som et markedsføringsredskab bl.a. i forhold til potentielle tilflyttere Grundlag for fundraising Odense Kommune Lokalrådet har drøftet formålene med en udviklingsplan og har fundet, at en synliggørelse af Rolfsted Sogn med dets mange kvaliteter for borgere og virksomheder er meget vigtig set i relation til potentielle tilflyttere, politikere og andre beslutningstagere. I udviklingsplanen er der derfor lagt stor vægt på beskrivelse af, hvad lokalområdet kan tilbyde borgerne. Dette skal ses på baggrund af, at Rolfsted Sogn er et attraktivt lokalsamfund, der har de væsentligste servicefaciliteter og et rigt foreningsliv med mange fritidstilbud, som bør blive bedre kendt i omverdenen. Rolfsted Sogn ligger i det nordøstlige hjørne af Faaborg-Midtfyn kommune og omfatter byerne Kappendrup, Rolfsted, Hudevad og Ferritslev med i alt ca indbyggere. Udviklingsplan

3 Beskrivelse af lokalsamfundet 4 Lidt om sognets historie Mange gravhøje i sognet vidner om gammel bebyggelse. En stor del af gravhøjene er sløjfet, men Rolfshøj, Grisemosehøj og dyssekammer ved Tvevadgård samt Kalvehave er fredet. Gårdene i Rolfsted sogn har sandsynligvis været fæstegårde under Rolfstedgård, Tvevad Slot, Torpegård og Ferritslevgård (Ravnholt/ Hellerup gods). Fra omkring 1800 til 1850 frikøbte bønderne deres ejendom. Rolfsted sogn var indtil 1921 i kommunal henseende forbundet med Rønninge sogn. Fra 1921 til 1970 var Rolfsted en selvstændig kommune. Den 1. april 1970 blev kommunen sammenlagt med Årslev kommune, der allerede var dannet i 1966 af Sdr. Næraa, Årslev, Nr. Lyndelse og Nr. Søby sogne, og som nu efter kommunalreformen den 1. januar 2007 er en del af Faaborg-Midtfyn kommune. Efter 1950 og især efter 1960 steg befolkningstallet stærkere. Der kom flere virksomheder og parcelhuse begyndte at præge de gamle landsbyer. Der er i dag i sognet et bredt udvalg af servicetilbud til borgere i alle aldre fra børnehaver, skoler, hal, idrætsanlæg, fritidshus og spejderhytte til beskyttede boliger, bofællesskab for seniorer og plejehjem. Der er dagligvareforretning, tøjforretning, sparekasse, lægehus og apotek samt adskillige erhvervsvirksomheder med deraf følgende mange arbejdspladser. Området er karakteristisk ved et rigt foreningsliv med mange forskelligartede foreninger. Bebyggelse befolkningstal Byudviklingen er efter 1950 fortrinsvis foregået centralt i Rolfsted og Ferritslev, medens der i Hudevad og Kappendrup kun er bygget nogle få huse efter Ferritslev By Den gamle del af Ferritslev udgøres af bebyggelser langs Ørbækvej, Nyborgvej og Havndrupvej, medens den nyere del af byen er placeret i trekanten mellem Ørbækvej og Nyborgvej. Udstykningen af dette område blev påbegyndt sidst i 50 erne med bygning af 10 mindre parcelhuse på Fasanvej. Den store bytilvækst fandt sted i perioden med bygning af husene i parcelhuskvarteret omkring Lundsbjergvej og Ådalen og boligselskabet Kristiansdals byggeri af 32 huse til udlejning på Hemmegårdsvej. Efterfølgende er der bygget flere parcelhuse i området samt i nye boliger til udlejning på Hemmegårdsvej og i lejeboliger på Ådalen / Åvænget ved plejehjemmet Åhaven. I 2002 stod seniorbofællesskabet Åbrinken med 16 boliger beliggende centralt i byen ved Ørbækvej klar til indflytning. Hele dette område er forsynet med fjernvarme til i alt 257 forbrugere. På Nyborgvej er der en ny privat udstykning med 19 grunde, hvor der pt. kun er bygget et enkelt parcelhus. Rolfsted By Den gamle del af Rolfsted udgøres af bebyggelser langs Ørbækvej, Rolfvej / Kappendrupvej og Elværksvej (mod Hudevad). I forbindelse med bygningen af Rolfsted Skole (indviet i 1962) blev jorden mellem skolen og Rolfvej udstykket og bebygget med parcelhuse i perioden Efterfølgende er der på Kirkevænget, Rolfvænget og Lykkebovej bygget parcelhuse, andelsboliger og lejeboliger. I den kommunale udstykning på Lykkebovej op til Kappendrupvej er der pt. fortsat parcelhuse under opførelse og nogle ubebyggede grunde. Set under et rummer Rolfsted Sogn et bredt udvalg af boligformer, der varierer mellem større og mindre ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger, beskyttede boliger og et bofæl- lesskab for seniorer. Bebyggelserne i Rolfsted Sogn ligger i eller tæt ved det åbne landskab, skove og naturområderne Vindinge Ådal og grusgravene i Kappendrup og Tarup-Davinde. Naturen og de grønne områder ligger lige uden for døren. Befolkningstal Der er i Rolfsted Sogn ca. 725 husstande med ca indbyggere. Godt halvdelen ca. 900 bor i Ferritslev by, i Rolfsted by bor ca. 350, resten er bosat i Hudevad, Kappendrup og landområderne. I nedenstående tabel er vist aldersfordelingen for befolkningen i 2007, og en prognose for det aldersopdelte befolkningstal i 2020, baseret på en passiv prognose (der forudsættes her ingen specielle tiltag eller begivenheder). Prognosen viser en forventet svag vækst i det samlede befolkningstal fra 1826 til 1859, men med ret store forskydninger i alderssammensætningen. Rolfsted By Alder Antal % Antal % ,8 % 134 7,2 % ,4% ,9 % ,8 % 1246,7% ,7% ,6 % ,9% ,7 % ,4% 114 6,1 % ,3% ,7 % 80 - XX 103 5,6% 131 7,0% Total ,0% ,0 % Kilde: Befolkningsprognose , Faaborg-Midtfyn Kommune, 2007 Børnetallet er næsten uændret, men med flere 6-16 årige og færre 0-5 årige. Der er derimod en stor forskydning i alderssammensætningen af de voksne. Den ældre gruppe over 60 år stiger markant fra 482 (26,3%) til 611 (32,8%), medens den erhvervsaktive gruppe i alderen år falder fra 815 (44,6%) til 713 (38,3%). Ferritslev By Trafikale forhold Den trafikale rygrad for trafikken gennem Rolfsted Ferritslev er Ørbækvej. Vejen betjener ikke blot de lokale beboeres kørsel, men også den massive private og erhvervsmæssige trafik fra områder uden for Rolfsted - Ferritslev. Ibjergvej, Kappendrupvej, Tvevadgyden, Havndrupvej og Nyborgvej udmunder alle i Ørbækvej og bidrager til trafikpresset på denne. I centrum af Ferritslev ligger Super Brugsen, Sparekassen Faaborg, Fritidshuset, apoteket samt lægehuset. Alt sammen servicefaciliteter, hvortil og fra der konstant er trafik på Ørbækvej. Fra Rolfsted Ferritslev er der kollektive busforbindelser i alle retninger med busruterne: Odense-Ørbæk-Svendborg, Nyborg-Årslev- Ringe-Fåborg og Ringe-Ferritslev (lokalbus). Den trafikgeografiske beliggenhed af Rolfsted Ferritslev er bosætningsmæssigt meget fin. Med adresse i området kan man nemt komme til kysten, skoven, uddannelses- og indkøbscentre, større byer samt kultur- og sportsaktiviteter. Alt er inden for rækkevidde pga. korte køreafstande på minutter til Odense, Nyborg og Ringe samt til E20- motorvejen. Et stisystem gennem boligområdet i Ferritslev fra Fasanvej til Rolfsted Skole ved Tvevadgyden samt cykelstien fra Rolfsted til Kappendrup er med til at sikre skolevejen. Grønne områder Det åbne land Landskabet omkring Kappendrup, Rolfsted, Hudevad og Tarup har ændret sig væsentligt i de sidste 100 år. Fra fladt landbrugsland over grusindvinding til et rekreativt natur- og fritidslandskab med store rene grundvandssøer. Der er adgang til grusgravsområderne dels i Kappendrup og dels ved Tarup-Davinde. Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989 med Årslev kommune, Odense kommune og Fyns Amt som interessenter. Selskabets formål er 5Et levende lokalsamfund

4 Beskrivelse af lokalsamfundet 6 i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i grusgravene beliggende i Tarup-Davinde området. Der er anlagt ca. 12 km grusstier og trådte stier og 6 km ridestier. Der kan cykles på grusstierne. Der er anlagt P-pladser, broer, fiskepladser og bålpladser, borde og bænke er opsat, og der er bygget toiletter og sheltere. Bypark På den nedlagte idrætsplads i Ferritslev har lokalrådet etableret en bypark. Arealet er beplantet, der er anlagt grillplads, opsat borde og bænke samt etableret et legehjørne for mindre børn, ligesom der er god plads for leg og boldspil på græsarealerne. Skove Overalt i sognet er der let adgang til skove. Mod syd Sønderskoven, mod vest Lodskov, mod øst Kalvehaveskoven og mod nord Kappendrupskoven. Skovene er gode udflugtsmål, når man vil nyde friluftslivet. Her oplevers naturen tæt på dyre- og planteliv, hvad enten man kommer for at spadsere en tur eller for at motionere. Institutioner i sognet Hudevad Naturbørnehave Hudevad Naturbørnehave er normeret til 39 børn i alderen 3 6 år, og der er 6 voksne ansat. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser som nabo til Naturskolen i udkanten af Tarup Davinde grusgravsområdet. Som hovedregel er børn og voksne ude hver dag året rundt. Derved mærkes årets gang gennem alle sanser. Gennem viden, forståelse, respekt og glæde for naturen gives børnene en god ballast til at passe på den og bruge den. Der arbejdes med profilen fra jord til bord. Børnehaven har høns, får, kanin og marsvin og højbede, hvor der sås og plantes grønsager derved følges fødekæden fra frøet kommer i jorden og lammet fødes, til det tilberedes til det fælles måltid. Børnene inddrages i det praktiske arbejde, der jo er en stor del af arbejdet i naturbørnehaven. Børnene er med til at fodre dyrene, muge ud, grave have, så køkkenhaven til, købe ind, lave mad, dække bord, rydde op osv. Der arbejdes så vidt muligt ud fra den økologiske tankegang, både hvad angår det der spises og de ting man omgives med. Når børnehaven ikke er åben, er man meget velkommen til at besøge den dejlige legeplads. Lundsbjerg Børnehave Børnehaven Lundsbjerg er en selvejende institution beliggende centralt i Ferritslev by på en 5500 m 2 stor grund op til det grønne område ved byparken. Børnehaven blev etableret i 1970 og er siden blevet udvidet og renoveret, så den i dag disponerer over et bygningsareal på 460 m 2. Børnehaven er normeret til 60 børn i alderen 3-6 år delt op på i 3 børnegrupper i Elefantstuen, Løvestuen og Flodhestestuen. Der er desuden en stor sal, der bruges til fælles aktiviteter, motoriske forløb og forældrearrangementer. Udendørs er der en stor legeplads, hvor børnene har masser af muligheder for at boltre sig og udfolde deres kreativitet. Rolfsted Skole Rolfsted Skole har eksisteret siden Skolen var placeret ved kirken indtil 1962, hvor den nye og nuværende skole blev opført, og efterfølgende er den udvidet af flere omgange. Rolfsted Skole og Bøgehøjskolen danner tilsammen Broskolen med hovedsæde ved Bøgehøjskolen i Årslev. Rolfsted Skole har gode og lyse lokaler med faglokaler til sløjd, musik, gymnastik, skolekøkken, billedkunst, håndarbejde, natur & teknik, skolebibliotek og EDB samt en dejlig aula til fællesarrangementer. Der er to store legepladser og desuden benyttes hal og idrætsanlæg, som ligger tæt ved skolen. Der er cykelstier til skolen fra Ferritslev og fra Kappendrup, ved skolen er der skolepatrulje, og der er mulighed for at benytte skolebus. Skolen har ca. 100 elever fordelt på 0. klasse til og med 6. klasse, samt 3. heldagsklasser for elever med særlige behov. Til heldagsklasserne kommer elever fra den nordlige del og midterområdet i kommunen. Der er SFO for eleverne fra 0. klasse til og med 3. klasse. På skolen er ansat 27 som lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og servicepersonale. Skolen har et tæt forældresamarbejde, og i løbet af året afholdes flere arrangementer for elever og deres familier såsom skolekomedie, julemiddag og forårskoncert. Fra 7. klasse og frem til Folkeskolens afgangsprøve undervises eleverne på Broskolen Bøgehøjskolen i Årslev. Andre formål Skolens faciliteter benyttes til mange andre formål til gavn for fællesskabet i lokalområdet. Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening har arkiv på skolen, og i kælderen har Rolfsted Skytteforening en 15 m skydebane. Skolens gymnastiksal benyttes af Rolfsted Idrætsforening til gymnastik og petanque. LOF benytter skolen til kurser i yoga, gymnastik og litteraturkreds. Sundhedsplejersken holder åbent hus på skolen for mødregrupper og småbørnsfamilier. Musikskolen bruger skolen til undervisning. Hertil kommer en række andre lejlighedsvise arrangementer. Ferritslev Friskole Ferritslev Friskole er oprettet i 1859 af en gruppe forældre, der var inspireret af Grundtvigs og Kolds skoletanker. Skolen er stadig en Grundtvig-Koldsk friskole. Skolen ligger på en stor grund på ca. 2 tdr. land, som er indrettet med en stor naturlegeplads, bålplads, shelter, legeplads til de mindre børn og boldbane. Området bliver dagligt brugt af områdets børn efter skoletid og bliver betragtet som kvarterets legeplads og boldbane. Skolen har til huse i forholdsvis nye bygninger, bygget i perioden 1975 til Skolen har ca. 165 elever fordelt på 0. klasse til og med 9. klasse og en pasningsordning Spiren med plads til 70 børn. På skolen er ansat 28 som lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og servicepersonale. Endvidere har skolen en børnehave, som er normeret til 18 børn, hertil er knyttet 3 pædagoger. Skolen fører op til Folkeskolens Afgangsprøve. Den modtager elever fra lokalområdet, og da skolen ligger i udkanten af kommunen, kommer op til 1/3 af eleverne fra nabokommunerne. Skolen har bl.a. et samarbejde med Refsvindinge Friskole, så elever derfra kan tage 9. klasse på Ferritslev Friskole. Børnehaven fungerer som en selvstændig enhed, den ligger i samme bygninger som skolen og er derfor en del af dagligdagen på skolen. Børnehavebørnene indgår i skolens pasningsordning som i en integreret institution. Andre formål Skolen arrangerer Tirsdagsaftener 10 gange om året, hvor ca. 70 deltagere arbejder i forskellige grupper med emner som litteratur, L hombre, motion og madlavning for mænd. Der afholdes oplysende foredrag sammen med lokale foreninger: Lokalhistorisk forening, Nutidens husmødre, Foreningen Norden og Folkeuniversitetet. Nutidens husmødre afholder møder og arrangementer. Hanghøj Kurser afholder kurser på skolen, og Tirsdagsaftner arrangerer forskellige weekendkurser. Skolens værksteder benyttes af rollespilsgrupper til at fremstille rekvisitter til rollespil. Grøndalshytten Grøndalshytten er en spejderhytte, der ligger på en dejlig naturgrund mellem Kappendrup og Rolfsted. Hytten er på 165 m 2 og tilhører Grøndalsgruppen. Grøndalsgruppen består af ca. 60 spejdere og 10 ledere. Gruppen hører under Det Danske Spejderkorps og er knyttet til Egeskov Division på Fyn. 7Et levende lokalsamfund

5 Beskrivelse af lokalsamfundet 8 Siden 1976 har gruppen hvert år på Kr. Himmelfartsdag arrangeret Grøndalsmarchen. Marchen er blevet en institution blandt marchfolk og spejdere. Der kan vælges distancer fra 6 til 50 km. Danehofhytten I skoven ved Kappendrup ligger Danehofhytten, som ejes af Danehofhyttens Fond DDS (Det Danske Spejderkorps). Hytten er oprindelig opført som spejderhytte men blev som sådan overflødig i forbindelse med strukturændringer i Spejderbevægelsen. Hytten, der har plads til 40 personer, udlejes nu til interesserede, det være sig skoler, spejdere eller private. Hytten er på 300 m 2 og ligger på en m 2 grund. Rolfhallen Rolfhallen er en selvejende institution. Hallen er den første idrætshal i en landkommune i Danmark, der er opført af frivillige. Det skete i 1968, efter at der i et par år var samlet midler ind på forskellig vis, bl.a. ved de såkaldte offerfester, hvor det handlede om at have det rart sammen, samtidig med at man samlede penge ind til det forestående byggeri. I 1970 blev der bygget selskabslokaler i forbindelse med hallen bestående af 2 sale, 2 mødelokaler, stort indgangsparti og industrikøkken. I tilknytning til hallen er der desuden handikapvenlige toiletter og bad, klublokale til idrætsforeningen og cafeteria. Cafeteriet har plads til ca. 65 personer, den store sal ca. 120 personer og den lille sal ca. 50 personer. Mødelokalerne kan hver rumme ca. 15 personer. Køkkenet har alle nødvendige faciliteter inkl. service til 150 personer. Anvendelse Rolfsted Idrætsforening (RIF) lejer hallen ca timer årligt til idrætsudøvelse og idrætsarrangementer. Derudover benyttes hallen inden for skoletid af både Rolfsted Skole og Ferritslev Friskole. Ca. 10 gange årligt lejer Støtteforeningen Rolfsted Idrætsforenings Venner hallen til halfester. Selskabslokalerne udlejes til private fester og møder omkring 40 gange årligt. Idrætsanlæg I tilknytning til hallen ligger de udendørs idrætsanlæg med 4 fodboldbaner, 60 m løbebane og højde- og længdespringbaner. Idrætsudøverne benytter hallens omklædningsfaciliteter. Der er desuden 4 petanquebaner, 3 tennisbaner og et tilhørende mindre klubhus med omklædningsfaciliteter og et motionscenter, ligeledes med tilhørende omklædningsfaciliteter. De udendørs aktiviteter omfatter fodbold, tennis, petanque, kroket og flag-fodbold. Skydebaneanlæg Skytteforeningen har et baneanlæg i Ferritslev med 50 m og 200 m skydebaner samt tilhørende klubhusfaciliteter. Ferritslev Fritidshus Huset er Danmarks næstældste forsamlingshus. Under navnet Ferritslev Øvelseshus blev det indviet den 7. juli 1872, senere blev navnet ændret til Ferritslev Forsamlingshus, og siden 1970 har det heddet Ferritslev Fritidshus. Den lille sal blev bygget til i 1935, i dag er der toiletter og kontor. I 1955 blev huset forlænget med 7 m. Der blev bygget scene og lavet toiletter i kælderen. I årene foretoges flere renoveringer og i 1970 blev huset renoveret og nedlagt som egentligt forsamlingshus, da huset overgik til den selvejende institution. En ny stor sal blev bygget til i I august 2008 vedtog kommunalbestyrelsen at sælge ejendommen til den selvejende institution, Ferritslev Fritidshus, for 1. krone med overtagelse 1. januar Ferritslev Fritidshus har 641 medlemmer. Anvendelse Siden 1970 har husets primære funktioner været: Ungdomsklub, juniorklub, ældreklub, legestue for dagplejen og mødested for en lang række foreningsaktiviteter. Den første ungdomsklub blev etableret allerede i 1965, og juniorklubben kom til i Huset har Værested for børn 4 eftermiddage om ugen, der er tilmeldt 70 børn og antallet pr. dag varierer fra 15-25, alt efter skoleskema og andre fritidsinteresser. Rolfsted Sogns Læseklub har et lokale i Fritidshuset til udlån af bøger. Udover de nævnte primære funktioner forestår Fritidshuset følgende arrangementer: Ugentligt bankospil med deltagere. Ældregymnastik for ca. 25 i vinterhalvåret. Ældrecafe med kortspil. Børnefilmklub, hvor der vises 8 film årligt for medlemmer. Julemarked med gæster. Fastelavnsfest. Koncerter med et deltagerantal fra 50 til 280 pr. koncert med kendte aktører, som trækker rigtig mange tilhørere fra nær og fjern. Danseaftener med skiftende deltagerantal. En gang årligt i Rolfhallen med Kandis og 630 deltagere. Rolfsted Kirke Kirken er bygget i 1100-tallet. Ud af sognets 1827 indbyggere er 1683 medlem af folkekirken. I 2008 / 2009 er der gennemført en total renovering af kirken. Menighedsrådet afholder hvert år en række forskellige arrangementer med foredrag, musik og sang dels i kirken og dels i præstegården på Skindegyde. Foreninger - Klubber Linedance Forever Afholder danseaftener i Fritidshuset 2 gange ugentlig. Foreningen har 165 medlemmer. LOF-Midtfyn Afholder varierende aktiviteter i Rolfsted sogn. I var der yogahold med 20 deltagere, engelskhold med 14 deltagere og pensionisthøjskole i samarbejde med menighedsrådet med 34 deltagere. Lokalhistorisk Forening Foreningen driver et lokalhistorisk arkiv, som har til huse på Rolfsted skole. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til lokalhistoriske emner og emner af historisk interesse. Foreningen har 135 medlemmer. Nutidens husmødre Foreningens formål er at virke for familien samt sociale og kulturelle oplevelser. Foreningen har 73 medlemmer. OK-Årslev Pensionistklub for den gamle Årslev Kommune. Møderne holdes i Årslev forsamlingshus. Formålet er ved frivillig indsats at give pensionister gode oplevelser. Der er 150 medlemmer heraf 20 fra Rolfsted Sogn. Rolfsted Idrætsforening Foreningens formål er at tilbyde et bredt udvalg af idrætsgrene for alle aldersgrupper og derved få flest mulige til at dyrke idræt Foreningen har 566 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 5 samt 7 udvalg med 28 udvalgsmedlemmer. Aktiviteter Planlægning og gennemførelse af de forskellige idrætsaktiviteter. Tilmelding og deltagelse i turneringer. Afholde hjemmekampe og stævner. Afholde gymnastikopvisning Udgive RIF-bladet 5 gange pr. år. Arrangere en årlig sommerfest med sportsaktiviteter og underholdning i samarbejde med Støtteforeningen. Medlemmer Idræts- Medlemmer Medlemmer I alt aktiviteter under 25 år over 25 år Gymnastik Badminton Håndbold Fodbold Tennis Senioridræt Flag-footbold I alt Motionsklubben En selvstændig afdeling under Rolfsted Idrætsforening. Motionslokalerne er indrettet i en pavillon tæt ved hallen og skolen. Klubben har solgt 700 adgangskort, hvoraf ca. 150 er i brug. Rolfsted Jagtforening Foreningen arrangerer flugtskydning og fællesjagter og har 40 medlemmer. Rolfsted Kirkes Kor Koret understøtter menighedens sang ved deltagelse i gudstjenester ca. en gang pr. måned. Koret har 15 medlemmer, der mødes 2 timer/ uge fra midt august til midt april. En gang om året giver koret koncert på Åhaven. Rolfsted Sogns Læseklub Udlån af et bredt sortiment af litteratur. Klubben har 40 medlemmer og har lokaler i Ferritslev Fritidshus. En litteraturstudiekreds under læseklubben mødes en gang om måneden i vinterhalvåret på Rolfsted Skole. Sundhedscenter Åhaven Åhaven er et plejehjem med 45 lejligheder, hvoraf 14 udgør et specialafsnit for borgere med demens. Plejehjemmet ejes af Danske Diakonhjem. Det er bygget i 1970, og i 2004 afsluttedes en gennemgribende renovering. Rolfsted Skytteforening Åhaven har en cafe, hvor pensionister og efterlønsmodtagere frit kan komme dagligt m bane i kælderen på Rolfsted Skole og uden- Foreningen afholder indendørs skydning på 15 mellem kl og købe mad. dørs skydning på baneanlægget i Ferritslev, Åhaven har en venneforening Åhavens Venner. Alle med interesse for plejehjemmet kan puljeskydning rundt omkring på Fyn. Forenin- hvor især jægere deltager. Desuden arrangeres blive medlem, beboerne er gratis medlemmer. gen har 110 medlemmer, heraf ca. 25 børn. 9 Et levende lokalsamfund

6 Beskrivelse af lokalsamfundet Stærke og svage sider muligheder og trusler 10 Støtteforeningen Rolfsted Idrætsforenings Venner Foreningens formål er at gennemføre arrangementer, hvorved der indsamles midler til støtte for Rolfsted Idrætsforening. Foreningen har 54 passive medlemmer og ca aktive, der kommer fra store dele af Fyn. Støtteforeningen arrangerer 12 diskoteker pr. år, en årlig julefrokost for virksomheder og private med ca. 400 deltagere, en årlig sommerfest over 3 dage i samarbejde med idrætsforeningen og en årlig medhjælperfest (ca. 150 deltagere) for alle frivillige hjælpere ved diverse arrangementer. Scleroseforeningen af 1960 Scleroseforeningen har 5-7 arrangementer om året i Ferritslev Fritidshus med deltagere pr. gang. Seniorklubben Medlemmerne mødes i Ferritslev Fritidshus alle onsdage i lige uger undtagen i juni, juli og august. Klubben har 95 medlemmer. Åhavens Venner Foreningens formål er at indsamle midler og gennemføre aktiviteter til gavn for beboerne på plejehjemmet Åhaven. Foreningen har 409 medlemmer. Foreningen udgiver bladet Nyt fra Åhaven 4 gange / år. Arrangerer 6 hyggelørdage / år med underholdning på plejehjemmet for ca. 40 deltagere. Holder åbent mødested i 1½ time hver mandag eftermiddag for hjemmets beboere og interesserede med ca. 60 deltagere og 1½ time mødested hver fredag eftermiddag med ca. 25 deltagere. Afholder 8 bankospil / år med ca. 70 deltagere. En årlig udflugt for medlemmer og beboere på hjemmet Hver år afholdes desuden grundlovsfest, en grillfest, et suppegilde og et ålegilde for beboere og interesserede. Året igennem indsamles forskellige effekter lopper, der sælges på det årlige loppemarked i september. Erhverv Virksomheder Fra gammel tid har Rolfsted Sogn været et meget erhvervsaktivt område med mange lokale arbejdspladser. Der er i dag, som det fremgår af nedenstående tabel, mange forskelligartede virksomheder, industri-, håndværks-, handels- og servicevirksomheder, både store og små. Herudover er der en del institutioner. For beboerne betyder dette en let adgang til handel og håndværks- og serviceydelser i lokalområdet. Som det fremgår af tabellen, er der tilsammen 880 ansatte i virksomhederne og institutionerne. For borgerne giver det gode muligheder for beskæftigelse i lokalområdet. 880 arbejdspladser er mange set i forhold til befolkningstallet på ca I det tidligere afsnit med befolkningstal ses, at 815 borgere er i alderen fra 26 60, antallet af erhvervsaktive heraf er ikke kendt, men det skønnes, at der er flere arbejdspladser end erhvervsaktive i sognet. Da mange borgere arbejder uden for lokalområdet, heraf mange i Odense, er der en ret stor indpendling til området. I tabellen er ikke medtaget landbrug. Der er nu kun et par gårde, der drives som fuldtidslandbrug. De øvrige gårde og husmandssteder med jordtilliggender drives som deltids- / fritidslandbrug med planteavl eller med forpagtning af jorden. Virksomhed Branche Antal ansatte Industri- og Engrossalg Corex Denmark A/S Emballage 12 Dansk Overflade Teknik A/S Overfladebehandling 125 FJ Industries A/S Metalindustri 140 Erowa / Industri- F.C.Dannor Aps service /-salg 4 Lykkegaard A/S Pumper / Ventiler 19 Marius Pedersen A/S / Veolia 1) Miljø & Entreprenør 131 Scanholz Træindustri /-Handel 8 SKN Maskinværksted ApS Maskinværksted 4 Kortegaard Planteskole Planteskole 27 Hudevad Erhvervspark: SSG A/S Odense Center Skadeservice 14 2L Design 2 Rosengren og Hansen Teknik I/S Total 486 Håndværk og Transport Holmegård Transport ApS Transport 65 Verner Olesen Entreprenør 28 Flemming Pedersen Entreprenør 3 Rolfsted Minigravning Entreprenør 1 Faaborg-Midtfyn Entreprenøren ApS Entreprenør 13 Bjarne Green Anlægsgartner 12 Fyns Træpleje Træpleje 2 Gjersing VVS ApS VVS 3 Henrik Arne Andersen ApS Tømrerforretning 4 P.A.Tømrerforretning ApS Tømrerforretning 14 Rolfsted Tømrerforretning Tømrerforretning 8 Rolfsted El El-installatør 3 JBK Byg Hudevad ApS Byggeri 1 Lohmanns Murerforretniing Murerforretning 1 Rolfsted Byg ApS Tømrerforretning 2 Trappesmeden Trapper 1 Harald Nyborg Værksted 1 Total 162 Handel og Service Asta s Trikotage Tøjforretning 2 Ferritslev Is og Pølsekiosk Kiosk 1 Ferritslev Pizza & Grillbar Pizzaria 1 Super Brugsen, Ferritslev Supermarked 32 Ferritslev Apotek Apotek 28 Lægehuset i Ferritslev Lægepraksis 6 Clinique Puella Skønhedspleje 1 Salon Berit Frisørsalon 1 Salon Binder Frisørsalon 3 Salon Runge Frisørsalon 1 Winnie Backmann Zoneterapi 1 Susanne Hansen Zoneterapi 1 Poul Henning Nielsen Gartner 1 Hanghøj Knive / Hegner Danmark Knivforretning / kursus 2 ERA Consult Ejendomshandel 2 HTH Revision og Data ApS Revision / Bogføring 2 Ferritslev Taxi Taxikørsel 6 Sparekassen Faaborg, Ferritslev Pengeinstitut 4 Stalden Selskabslokaler I/S 2 Total 97 Institutioner Broskolen, Rolfsted Afd. Folkeskole 27 Ferritslev Friskole Friskole 28 Ferritslev Friskoles Børnehave Børnehave 3 Børnehaven Lundsbjerg Børnehave 12 Hudevad Naturbørnehave Børnehave 7 Tarup-Davinde I/S / Åløkkestedet Naturpark / Naturskole 8 Åhaven Plejecenter 45 Ferritslev Fritidshus 1 Rolfhallen 1 Rolfsted Kirke 3 Total 135 Total antal ansatte (arbejdspladser i alt) 880 1) Marius Pedersen A/S / Veolia har koncernhovedsæde i Ferritslev. Der er i alt 3605 ansatte i koncernen, heraf ca i Danmark Rolfsted Sogn er, som det fremgår af beskrivelsen af lokalsamfundet, et levende attraktivt lokalsamfund med mange tilbud til borgere i alle aldre i landlige omgivelser og dog tæt på det hele. Stærke sider Central beliggenhed tæt på Odense og Nyborg Mange arbejdspladser Gode handels- og servicetilbud Gode pasnings- og skoletilbud Rigt foreningsliv Mange fritidstilbud til alle aldre Relativt billige boliger Landlige naturskønne omgivelser Svage sider Udkantsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Manglende eksternt kendskab til kvaliteterne i Rolfsted Sogn Befolkningsmæssigt lidt kritisk størrelse for opretholdelse af alle service- og fritidstilbud Mål og vision Mål for det kommende årti Målet for det kommende årti er, at Rolfsted Sogn fortsat skal være et levende attraktivt lokalsamfund for såvel borgere i alle aldre som for erhverv. En forudsætning herfor er, at der sker en positiv udvikling med bevarelse / udvikling af de eksisterende servicefaciliteter (børnehave, skoler, fritidshus, hal, fritidstilbud, forretninger, lægehus m.v.) sammen med en tilvækst i befolkningstallet. En tilvækst i befolkningstallet skal primært ske ved bebyggelse i nye udstykninger og ved etablering af et nyt seniorbofællesskab. På de følgende sider er nogle indsatsområder og udviklingstiltag beskrevet. Her skal fremhæves nogle af de væsentlige stærke sider sammen med nogle svagheder, muligheder og trusler. Muligheder Bedre udnyttelse af den centrale beliggenhed og lokalområdets mange kvaliteter som bosætningssted for børnefamilier Udvikling af Odense i sydøstlig retning i forbindelse med nyt supersygehus Markedsføring af lokalområdet Styrkelse af samarbejdet mellem personer / foreninger / institutioner Trusler Risiko for en skæv udvikling i befolkningssammensætningen med en større andel af ældre borgere (pensionister) i forhold til børnefamilier (personer på arbejdsmarkedet) Indskrænkninger i bustrafikken (evt. nedlæggelse af busruter) Indskrænkninger i skole- og idrætstilbud Vision for 2020 Visionen er, at Rolfsted Sogn i 2020 er et velfungerende lokalsamfund med ca borgere aldersmæssigt jævnt fordelt, med de nødvendige lokale servicefaciliteter og gode fritidstilbud for alle aldre og med mange lokale arbejdspladser. Rolfsted Sogn er et af de mest attraktive lokalsamfund for bosætning på Fyn. Styrker og svagheder Mål og vision 11

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Lene Høsthaab (V), Kultur- og lokalsamfundsudvalget KL Kultur- og fritidskonference, Århus, 9. maj 2017 Faaborg-Midtfyn fakta

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176.

Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176. Gyrstinge. d. 14. okt. 2013 Ringsted Kommune 4100 Ringsted Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176. D. 12. sept. 2013 har Natur- og Miljøklagenævnet (herefter benævnt NMKN) truffet

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Tapdrup Udviklingsplan 2008-2013

Tapdrup Udviklingsplan 2008-2013 Februar 2008 Tapdrup Udviklingsplan 2008-2013 Indhold Velkommen til Tapdrup Hvilke ressourcer har vi Hvad er vores udviklingsmuligheder Det ønsker vi Det gør vi 2 Velkommen til Tapdrup Tapdrup er en lille

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Resultat af undersøgelse

Resultat af undersøgelse Resultat af undersøgelse Grundlag Antal skemaer uddelt: 121 Antal skemaer indsamlet: 62 heraf var kun 61 med afsnit 1 udfyldt Farve forklaring Grøn markering betyder, at vi i bestyrelsen betragter det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne Plan Kultur 20. marts 2011 Version 1.0 Spørgsmål Svar Svanninge Svar Broby Fritidscenter, Allested-Vejle Hallen Brobyværkhallen Hvorfor vil I gerne lave en udviklingsplan? Hallen står overfor en større

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Netværk og foreninger Brugere af kommunale institutioner udstyres med nøgler. Etablering af offentlig bålplads i alle lokalsamfund.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal?

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? Motionsmødesteder i det fri - sådan gør du Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? 5 Den rette placering l Motionsmødestedets indhold Lovgivning, regler og

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation Gudbjerg, den 2. december 2008 Rev. 21.01.09 til Svendborg Kommune Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn Lidt baggrundsinformation Forord: Mindre landsbyer og landdistrikter har

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere