Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer"

Transkript

1 Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med tilbagevirkende kraft 12 Pas på med bindende svar fra SKAT Er etableringskonto en overset mulighed for iværksættere? 17 Nu kan man få nedsat ejendomsværdiskatten på udenlandske ejendomme 20 Hvordan modellerer virksomheden likviditetsrisikoen og får udarbejdet en stresstest af budgetplaner i lyset af kreditkrisen? 22 It er vigtig for at realisere strategimål mener virksomhedsledere 24 Sådan udarbejder du et anti-korruptionsprogram, der passer til din virksomhed Nyt forslag vil gøre generationsskifte lettere 31 Kurser

2 Leder Er festen forbi? Det spørgsmål er der mange der stiller sig, og det er da også et emne, der optager medierne en hel del. Og med rette. Set fra vores stol er der ikke tvivl om, at der for nogle branchers vedkommende er tale om en afmatning og for enkelte en decideret tilbagegang. Det er ikke et entydigt billede, dels er der brancheforskelle og dels er der stor spredning inden for de enkelte brancher, men generelt er det vores opfattelse, at det inden for visse brancher ikke går så stærkt, som det har gjort de seneste mange år. Dette giver anledning til at minde om, at likviditet er konge. En virksomhed med en god likviditet bestemmer selv, er ikke så sårbar og har mange flere muligheder for at manøvrere i oprørte vande. Virksomhederne har mange muligheder for selv at påvirke deres likviditetsmæssige situation, og et af nøgleordene er pengebindinger. Hvis det ikke allerede er på plads nu, er det på høje tid at gå rutinerne igennem: Hvad blev der af opfølgningsprocedurerne på debitorerne? Er du sikker på, at varelageret ikke kan reduceres? Udnytter du kredittiden hos dine leverandører? Får du skrevet regningerne, så snart der er mulighed for det? Enkle spørgsmål og rutiner, som er væsentlige for en god likviditet. I bund og grund er det jo ikke særligt kompliceret, men alligevel må vi konstatere, at der hos mange virksomheder er meget at hente på netop disse områder. Så et godt råd herfra skal lyde få gået jeres rutiner igennem mon ikke der er et par enkelte steder, der kan strammes op? Denne udgave af AjourSpots er vores sidste inden sommerferien, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske vores læsere en god sommer. Claus Kjær Poulsen Statsautoriseret revisor Redaktion: Ansvarshavende: Claus Kjær Poulsen. Redaktør: Knut Sigurd Hansen. Redaktion: Kent Hedegaard, Jørgen Rønning Pedersen, Sussi Kristine Andersen, Søren Bech. Layout: PwC M&C Tryk: Kailow Graphic. Oplag: eks. ISSN AjourSpots 2 er Spots en PricewaterhouseCoopers publikation, der behandler forhold omkring regnskab, skatter og afgifter.

3 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder Af Jørgen Rønning Pedersen og Rico Raslow Frandsen Begrænsning i fradragsmulighederne for opstartsudgifter og udgifter til videreudvikling af virksomheden har betydning for, hvor mange iværksættere der overlever og bliver til vækstvirksomheder. Mange iværksættere og ejere af virksomheder konstaterer med jævne mellemrum, at skattemyndighederne nægter fradrag for udgifter, som er afholdt i relation til opstart eller udvikling af en erhvervsvirksomhed. Vi vil i denne artikel gennemgå den skattemæssige behandling af en række udgiftsposter. Driftsudgift eller etableringsudgift Det grundlæggende udgangspunkt fra indkomstskattens indførelse har været, at udgifter, der er afholdt for at sikre og vedligeholde indkomsten, kan trækkes fra i indkomstopgørelsen enten straks eller afskrives over en årrække. Derimod er udgifter, der er afholdt for at etablere indkomstgrundlaget som udgangspunkt ikke fradragsberettigede. I praksis har dette grundprincip givet anledning til en del tvivl om fortolkningen af disse begreber. Der foreligger derfor en række afgørelser på området. 4 Ajour Spots

4 Herudover er der til hovedreglen en række undtagelser, idet der igennem årene er indført fradrag for enkelte specifikke etableringsudgifter. Vi kan kun appellere til, at politikerne tager konsekvensen af de politiske visioner vedrørende iværksætteri samt globalisering, og forbedrer de danske virksomheders muligheder for at kunne trække etableringsudgifter fra skattemæssigt. En hensigtsmæssig forbedring kan være en fremrykning af fradragsretten, samt at der bliver givet tilladelse til at fradrage forgæves afholdte omkostninger vedrørende undersøgelser til etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomheden. Udgifter til advokat og revisor Fradragsregler for udgifter i forbindelse med rådgivning fra revisor og advokat er ikke helt enkle, og virker ikke altid logiske. Når du køber en virksomhed, eller en andel heraf, afholder du ofte udgifter til advokat og revisor, som assisterer med forskellige undersøgelser af virksomheden samt med at udarbejde kontrakter i forbindelse med købet. Disse udgifter er fradragsberettigede, hvis de er afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed, medmindre de må anses for tillæg til en købesum, og derfor skal fragå ved opgørelsen af gevinst og tab ved salg af aktivet. Fradraget kan først opnås, når der er etableret en virksomhed, og der er ikke fradragsret for de afholdte advokat- og revisorudgifter, hvis erhvervelsen af aktivet ikke gennemføres. Højesteret har med domme i 2004 og 2007 medvirket til at afklare grænserne for fradragsret, herunder hvornår en udgift til advokat og revisor skal tillægges aktiernes anskaffelsessum. Alle domme vedrører køb af bestemmende aktieposter, men der er ingen grund til at fortolke dommene indskrænkende, når man ser på dommenes præmisser. Det er tværtimod vores opfattelse, at Højesterets præmisser må forstås således, at selskaber, der besidder aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber som udgangspunkt er erhvervsdrivende. Hvis SKAT accepterer, at et aktie- eller anpartsselskab der køber en ikke bestemmende aktiepost, etablerer eller udvider sin erhvervsmæssige virksomhed, kan virksomheden opnå fradrag i en række situationer, f.eks.: To virksomheders køb af hver 50% af aktierne, så ingen har majoritet. En virksomhed køber yderligere eller de resterende aktier i et selskab, hvor virksomheden i forvejen har majoriteten. En virksomhed køber en betydende aktiepost eksempelvis fra 20% til 50%. En virksomhed køber en mindre aktiepost under 20%, men denne aktiepost kan dog ikke anses for en egentlig formueplacering. Højesteret udtalte i 2007-dommene, at Andre udgifter til bistand fra advokat og revisor, herunder bistand i form af udfærdigelse af kontrakter, kan ikke anses for tillæg til købesummen. I SKATs genoptagelsescirkulære anføres, at kun udgifter til berigtigelse og gennemførelse af aktiekøbet skal anses for tillæg til købesummen. Det er vores opfattelse, at udtrykket udfærdigelse af kontrakter, ikke kun skal forstås som selve købekontrakten, men også omfatter andre kontrakter, der har med aktieerhvervelsen at gøre, herunder aktionæroverenskomster. En aktionæroverenskomst mellem køber og sælger er en naturlig del af kontraktgrundlaget ved overdragelse af aktier. Dette gør sig især gældende, når kun en del af en aktiepost overdrages, fordi parterne i disse situationer har en naturlig interesse i at supplere overdragelsesaftalen med en aktionæroverenskomst. Når overenskomsten er udarbejdet af en advokat eller revisor, bør udgiften til udarbejdelse af overenskomsten være fradragsberettiget, idet denne ikke kan henføres til berigtigelse eller gennemførelse af selve aktiekøbet. Vores holdning Vi anbefaler, at lovgivningen præciserer, at der er fradragsret for udgifter til advokat og revisor i forbindelse med erhvervelse af erhvervsvirksomhed, herunder også en præcisering af, hvornår en sådan erhvervelse anses for en egentlig formueplacering. Et samfund, der ønsker at understøtte nye virksomheder, bør også overveje, om det ikke er hensigtsmæssigt at give fradrag for samtlige udgifter til advokat og revisor, uanset om virksomheden ikke gennemfører købet. Udgifter til markedsundersøgelser Når man starter eller udvider sin virksomhed, kan konsulenter være involveret med at udarbejde forretningsplaner, markedsundersøgelser o. lign. Udgifter til disse konsulentydelser knytter sig til indkomstkilden, og kan derfor som udgangspunkt ikke fratrækkes. For udgifter til markedsundersøgelser fraviges hovedreglen imidlertid. Der er Ajour Spots 5

5 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder fradrag for udgifter til markedsundersøgelser, der gennemføres for at etablere eller udvide en bestående erhvervsvirksomhed, når undersøgelsen vedrører de praktiske og økonomiske muligheder for at opnå salg af varer eller tjenesteydelser på nye markeder. Hvis markedsundersøgelserne medfører, at etablering ikke gennemføres, vil der ikke være fradragsret for udgifterne, medmindre udgifterne afholdes af en allerede etableret virksomhed. Etablering i udlandet Retsstillingen er derimod usikker, når markedsundersøgelserne er gennemført med henblik på etablering eller udvidelse i udlandet. Når en virksomhed etablerer sig i udlandet sker det ofte ved at stifte eller opkøbe et datterselskab eller alternativt ved at etablere et fast driftssted i udlandet. Hovedreglen er, at udenlandske selskaber og faste driftssteder ikke indgår i den danske beskatning pga. de danske sambeskatningsregler, men det er muligt at vælge international sambeskatning, så alle indtægter beskattes i Danmark, hvad enten disse hidrører fra Danmark eller udlandet. Højesteret har fastslået, at der er fradrag for udgifter til advokat og revisor ved etablering af datterselskab og ved erhvervelse af en majoritetspost, dvs. at der er fradragsret for udgifter, selvom indtægterne ikke nødvendigvis beskattes i Danmark. Da bestemmelserne om markedsundersøgelser er indsat i loven på samme tidspunkt og grundlæggende har samme formål, er det vores opfattelse, at de to regelsæt skal fortolkes ens. Vi mener derfor, at der også må være fradrag for udgifter, der afholdes til markedsundersøgelser forud for stiftelsen af et udenlandsk datterselskab. Udgifter til markedsundersøgelser, der er gennemført i udlandet for at erhverve en bestemmende aktiepost i et andet selskab, bør således være fradragsberettigede. Måske vil dette også være gældende i andre tilfælde, jf. afsnittet om fradrag for udgifter til advokat og revisor. En etableret dansk virksomhed bør derfor kunne opnå fradrag, uanset om etableringen eller udvidelsen gennemføres i Danmark eller i udlandet. Det er dog en betingelse, at selskabet er rette omkostningsbærer. Rækkevidden af fradragsretten for omkostninger til undersøgelser af nye markeder for at etablere eller udvide en erhvervsvirksomhed omfatter dog ikke den situation, hvor undersøgelsen sker med henblik på at etablere produktion i udlandet, dvs. ingen fradragsret til udvidelse af en dansk virksomheds produktionsaktiviteter i udlandet. Hvis etablering af produktionsaktiviteter i udlandet sker ved at erhverve en anden virksomhed, og der i den forbindelse er foretaget en række undersøgelser af advokater og revisorer, er der fradragsret for disse omkostninger. Udgifter, afholdt med samme formål, behandles således ikke skattemæssigt på samme måde. Alt i alt er der således fradrag for markedsundersøgelser i Danmark og udlandet med henblik på salg, hvis der etableres en virksomhed, og udgifterne til markedsundersøgelserne ikke rettelig burde afholdes af den erhvervede virksomhed. Derimod er der ved manglende etablering alene fradrag for udgifter til markedsundersøgelser for allerede etablerede virksomheder. Hvis der foretages undersøgelser i udlandet for at etablere produktion, er der derimod ikke fradragsret. Vores holdning Vil et samfund, der ønsker at understøtte etablering af nye virksomheder, have en lovgivning, som tilgodeser allerede etablerede virksomheder, men ikke iværksættere, som gerne vil starte nye virksomheder? Vi anbefaler derfor, at reglerne ensrettes, så etableringsudgifter til markedsundersøgelser med henblik på salg altid kan fratrækkes, hvad enten disse medfører, at etablering gennemføres eller ej. Endvidere anbefaler vi, at globaliseringen af danske virksomheder understøttes med, at også udgifter vedrørende etablering af produktion i udlandet kan fratrækkes, idet dette jo indirekte understøtter virksomhedens salg på nuværende eller fremtidige markeder. Afslutningsvis bør regeringen overveje, om ikke den række af de øvrige etableringsudgifter, der typisk betales til eksterne konsulenter også bør være fradragsberettigede, hvad enten etableringen eller udvidelsen gennemføres eller ej. Låneomkostninger Når man etablerer eller køber en erhvervsvirksomhed, er det ofte nødvendigt at etablere kreditfaciliteter, herunder betale omkostninger i forbindelse med etablering af lånet. Der gælder særlige regler for låneomkostninger, som er knyttet til lån, der ikke nødvendigvis kan indfries til samme værdi som lånets restgæld. Vi har ikke nærmere beskrevet disse regler. 6 Ajour Spots

6 Jørgen Rønning Pedersen Telefon: Rico Raslow Frandsen Telefon: Udgangspunktet er, at etableringsomkostninger typisk i form af stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsbetalinger ved etablering af lån alene kan fratrækkes på etableringstidspunktet, hvis løbetiden er mindre end 2 år. En kassekredit uden aftalt nedbringelse anses efter praksis for et lån med en løbetid over 2 år, uanset at den sædvanligvis skal revurderes hvert år. Da de fleste lån har en løbetid på mere end 2 år, er låneomkostningerne således ikke fradragsberettigede ved lånets etablering. Selskaber mister dog ikke fradragsretten for låneomkostninger, men kan først udnytte disse i takt med, at lånet afdrages, og for en kassekredits vedkommende først, når det aftales at nedbringe kassekredittens størrelse. For personer er der derimod ikke hjemmel til fradrag for låneomkostningerne, medmindre lånet er i fremmed valuta. Selskaber kan miste eller få udskudt fradragsretten af låneomkostninger til senere år pga. de nye regler for beskæring af fradrag for renter m.v. Vores holdning Vi anbefaler en ensretning af reglerne for personer og selskaber, så der er fradragsret for alle, hvad enten lånet er i danske kroner eller fremmed valuta. Herudover bør politikerne naturligvis overveje, om der ikke straks bør gives fradrag for etableringsudgifter i form af låneomkostninger, fordi den nuværende fradragsret for selskaber ofte bliver udskudt i årevis, da en stigende aktivitet betyder, at kassekredit og andre faste lån ikke nedbringes og derfor ikke kan fratrækkes under de nuværende regler. Ajour Spots 7

7 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Lasse Skov Kristensen og Kent Hedegaard 8 Ajour Spots

8 Virksomheder der har styr på likviditeten overlever nedgangsperioder og kan med rettidig omhu komme styrket ud af en periode med lavkonjunkturer. Flere økonomiske indikatorer peger på, at Danmark, efter en periode med højkonjunkturer og vækst, er på vej imod en periode med mindre vækst, måske endda en periode med lavkonjunktur. Renten er stigende, boligmarkedet har det ikke for godt og antallet af virksomhedskonkurser er på det højeste niveau i 11 år. Vi anbefaler derfor, at danske virksomheder forbereder sig på en sværere fremtid med større forretningsmæssige risici, hvor prisen på penge bliver højere. Samtidig skal virksomhederne udnytte de muligheder, der byder sig i en periode med lavkonjunkturer. De forberedelser, vi anbefaler, kan deles op i tiltag, der styrker virksomheden her og nu, som hovedsagelig tager udgangspunkt i den eksisterende organisation, og langsigtede tiltag af strategisk karakter, som på sigt er med til at skabe en endnu stærkere virksomhed. Kortsigtede tiltag De kortsigtede tiltag forbedrer virksomhedens likviditet og minimerer risici. Et af de kortsigtede tiltag er at fokusere på arbejdskapitalen, fordi et godt cash management er endnu vigtigere i en tid med lavkonjunktur. Virksomheder, der har styr på likviditeten overlever nedgangsperioder, men der er behov for at kigge på mere end indtægter og udgifter. Der skal også være styr på de deraf følgende betalingsstrømme. Et andet kortsigtet tiltag er at se på virksomhedens tilgodehavender. Debitorer skal igen overvåges tættere, fordi risikoprofilen på virksomhedens nuværende debitorer ændrer sig i negativ retning i takt med, at de økonomiske trængsler breder sig. Risikoen kan reduceres og likviditeten forbedres gennem en række tiltag som: opstramning af betalingsfrister, genetablering af rykkerprocedurer, indførelse af kreditmax, brug af bankgarantier, kreditvurdering, kreditforsikring, etablering af inkassoprocedure m.v. Alle er gamle dyder, men dyder, som bliver glemt i perioder med højkonjunktur og lavere risiko på debitorporteføljen. Varelagre Opbremsning i økonomien kan medføre, at omsætningshastigheden på varelageret bliver lavere. Medmindre virksomheden er forudseende, og allerede nu overvåger varelageret og realiserer de varer, der har lav omsætningshastighed m.v., vil der være bundet unødvendig likviditet i varelageret. Kort- og langfristet gæld Også på gældssiden kan det betale sig at se på virksomhedens kapitalstruktur. Har virksomhedens vækst igennem en travl periode været finansieret med kortfristet gæld, er det nu på tide at vurdere, om der er behov for omlægning til en langfristet finansiering af anlægsaktiver og andre langsigtede investeringer. Et godt overblik over udviklingen i den fremtidige likviditet danner et godt grundlag for drøftelser med virksomhedens pengeinstitut om hvilket kapitalberedskab, der fremover bliver behov for. Virksomheden viser hermed over for pengeinstituttet, at den har styr på likviditeten og de forretningsmæssige risici. Det er faktorer, der vejer tungt, når pengeinstituttet skal fastlægge sin egen risiko på kundeforholdet og dermed det renteniveau, der kan forhandles på plads. Omkostningsbesparelser I en vækstperiode er der ofte en tendens til, at pengene sidder lidt løsere. Efter en periode med vækst kan det derfor være relevant igen at kigge på mulighederne for omkostningsbesparelser gennem reetablering af virksomhedens interne forretningsgange for godkendelses- og attestationsprocedurer. Andre kortsigtede overvejelser I en periode med vækst og deraf følgende travlhed er ledelsesrapporteringssystemerne måske ikke tilpasset, så de identificerer områder eller produkter med høj, respektiv lav indtjening. En fornyet gennemgang af ledelsesrapporteringssystemet og allokering af omkostninger til de forretningsområder, de reelt vedrører, kan identificere områder, som giver for lav indtjening. Et frasalg af sådanne områder kan være med til at frigive likviditet og forbedre fokuseringen på core business. For mange virksomheder vil det lige - ledes være relevant at se på områder som moms- og afgiftsrefusioner for at sikre, at der ikke bindes unødig likviditet i manglende refusioner. Ajour Spots 9

9 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer For at sikre at virksomheden imødeser en periode med lavere overskud, kan en gennemgang af acontoskattebetalingerne til selskabsskat også være et relevant område at kigge på, så der heller ikke bindes likviditet her. Fremtidige muligheder Har virksomheden styr på likviditeten og et fornuftigt kapitalberedskab, kan en fremtidig periode med lavkonjunkturer byde på nye muligheder, der gør, at virksomheden kan fortsætte væksten eller være bedre forberedt til den næste periode med højere konjunkturer. Mulighederne kan ligge i udarbejdelse af en globaliseringsstrategi og/eller strategi for opkøb. Mange virksomhedsejere har den holdning, at mulighederne på det danske marked skal udnyttes, før de begynder at kigge på en internationalisering af virksomheden. Med faldende afsætning på det indenlandske marked er det måske netop nu, vækstmulighederne på udenlandske markeder skal udnyttes. Det kan sikre en optimal udnyttelse af virksomhedens produktionskapacitet, og internationaliseringen kan måske foretages med en mindre investering, end hvis virksomheden skulle udbygge kapaciteten for at trænge ind på udenlandske markeder under en højkonjunktur. Som forberedelse til etablering i udlandet skal de relevante lande, som skal indgå i virksomhedens internationaliseringsstrategi, identificeres. Ud over undersøgelse af de markedsmæssige muligheder skal forhold omkring valg af etableringsform, beskatning, udstationeret ledelse eller lokal ledelse m.v. overvejes. Nuværende konkurrenter eller leverandører kan besidde teknologier, kompetencer, distributionsnet m.v., som kan være relevante for virksomhedens fremtidige vækstplaner. Disse konkurrenter eller leverandører kan måske overtages til den rigtige pris efter et par år med lavere vækst/fald i omsætningen og derved sikre, at virksomheden sparer udviklingsomkostninger og fastholder væksten. Her vil det også være relevant at foretage analyser af tilgængelig regnskabsinformation på mulige opkøbskandidater, og evt. på et senere tidspunkt at gennemføre en egentlig due diligence. Kent Hedegaard Telefon: Lasse Skov Kristensen Telefon: Antallet af virksomhedskonkurser er det højeste i 11 år Tvangsauktioner over boliger er steget med 79% de sidste 12 mdr. Pengeinstitutternes gennemsnits udlånsrente er steget 1,5 pct. point siden 4. kvt til i 1. kvt og ligger i dag på 6,2% Inflationen i Danmark er stigende og ligger i dag på 3,4%. Kilde: Danmarks Statistik og Dagbladet Børsen 10 Ajour Spots

10 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med tilbagevirkende kraft Af Søren Bech Skatteministeren forslår et indgreb mod leasingbiler i virksomhedsordningen. Ifølge forslaget kan der ske en beskatning, når bilen går fra at være leaset i virksomhedsordningen til at være leaset i privat regi. Allerede nu er det vigtigt at vurdere, hvad forslaget vil betyde for dig, for vedtages det i sin nuværende form, har det tilbagevirkende kraft. Praksis og regler i dag Når man leaser en bil, er det normalt at betale en større førstegangsleasingydelse på f.eks kr. Denne udgift kan trækkes fra i skatteregnskabet ligesom de følgende leasingydelser. Efter den første store leasingydelse er betalt, f.eks. i december måned, har det været muligt at overføre bilen fra virksomhedsordningen til privat regi i den følgende måned, uden at der er sket en beskatning ved dette. Det skyldes, at bilen fortsat benyttes til både erhvervsmæssig og privat formål, nu bare i privat regi. Den store leasingydelse er trukket fra i virksomhedsordningen med en skattebesparelse på op til 63%. Konsekvenser af det nye forslag Den første store leasingydelse er ikke udtryk for, at bilen er faldet tilsvarende i værdi. Det foreslås, når de betalte leasingydelser overstiger det beløb, som bilen er faldet i handelspris, fra den blev leaset i virksomhedsordningen, til den bliver overført til privat regi, skal dette beløb beskattes i virksomhedsordningen. Eksempel: En bil er leaset i december 2006 Bilens handelsværdi på leasingtidspunktet udgør kr. og leasingydelserne fratrækkes i virksomhedsordningen Der er betalt leasingydelse på Leasingydelserne overføres til privat regi i januar 2007 Bilens handelspris på det tidspunkt er kr. og er således faldet kr. i værdi, men det er mindre end der er betalt i leasing ydelse Forskellen mellem betalt leasingydelse på kr og værditabet på kr., netto kr. beskattes i virksomhedsordningen. Forslag med tilbagevirkende kraft Bemærk, at vedtages lovforslaget i uændret form, har det betydning for biler, der overføres fra virksomhedsordningen til privat regi, når valget træffes i forbindelse med en selvangivelse, der indsendes den 15. april 2008 eller senere. Det betyder reelt, at lovforslaget får tilbagevirkende kraft, da man som selvstændig erhvervsdrivende kan vente med at indsende selvangivelsen til senest 1. juli Er bilen f.eks. leaset i 2006 gennem virksomhedsordningen og overført til privat regi i løbet af 2007, er man omfattet af de nye foreslåede regler. Søren Bech Telefon: Ajour Spots 11

11 Pas på med bindende svar fra SKAT Af Heidi Nygaard Brøgger Er du i tvivl om de skattemæssige konsekvenser af en disposition du overvejer at gennemføre eller allerede har gennemført, kan du anmode SKAT om et bindende svar. Spørgsmålene skal så vidt muligt formuleres, så SKAT kan svare ja eller nej på dem. Anmodningen om bindende svar formuleres skriftligt og indsendes til SKAT eller elektronisk til Sammen med anmodningen indsendes alle relevante oplysninger samt et gebyr på kr Tidsfrister for bindende svar Hvis anmodningen om et bindende svar vedrører skatteområdet, skal du indsende anmodningen senest en måned efter udløbet af det indkomstår, som det bindende svar har betydning for. Vedrører anmodningen om et bindende svar afgiftsområdet, er der ikke nogen frist for at indsende anmodningen. SKAT vil som regel sende det bindende svar senest 3 måneder efter, at SKAT har modtaget en anmodning og gebyret er betalt. Det bindende svar er bindende for SKAT i maksimalt 5 år fra svartidspunktet. Vigtigt at alle forudsætninger efterleves Det er utroligt vigtigt, at de forudsætninger, du oplyser i forbindelse med at anmodning om bindende svar til SKAT udarbejdes er tilstrækkelige og samtidigt også efterfølgende efterleves. Det bindende svar fra SKAT er nemlig kun bindende, når den konkrete situation er tilstrækkelig belyst, og hvis de angivne forudsætninger også efterfølgende efterleves. Bindende svar kontra efterfølgende konkret vurdering I en konkret dom fra Højesteret fra januar måned 2008 er anført, at der ved SKATs afgivelse af bindende svar alene er tale om besvarelse af spørgsmål ud fra nogle af forespørgeren opstillede forudsætninger omkring en fremtidig disposition. I modsætning hertil er der i efterfølgende kendelser fra Landsskatteretten tale om, at der foretages en konkret vurdering af, om det kan anses for tilstrækkelig godtgjort, at den pågældende disposition var forretningsmæssigt begrundet. Hvis denne efterfølgende konkrete vurdering medfører, at dispositionen ikke var forretningsmæssigt begrundet, vil det tidligere afgivne bindende svar fra SKAT blive underkendt. Anmodningen om bindende svar fra SKAT I den konkrete sag havde skatteyderen anmodet om bindende svar på, om skatteyderen kunne foretage skattemæssige afskrivninger på et fly, han ville anskaffe til brug for fremtidig aktivitet. I anmodningen om det bindende svar havde skatteyderen oplyst, at flyet ud over den erhvervsmæssige flyvning også skulle udlejes til hovedanpartshaveren til træning og vedligeholdelse af flycertifikat, ligesom flyet eventuelt vil kunne udlejes til andre i mindre omfang. Bindende svar fra SKAT i den konkrete sag I det bindende svar anførte SKAT, at det var deres opfattelse, at afskrivning på flyet kunne ske efter bestemmelserne i afskrivningsloven fra og med det indkomstår, hvori virksomhedsområderne, som flyet skulle anvendes til, var påbegyndt, og denne virksomhed blev drevet erhvervsmæssigt. Herudover var det en forudsætning, at flyet var leveret og aktuelt blev benyttet som led i virksomheden. Det bindende svar var af SKAT afsluttet med, at der ikke var taget stilling til beskatningen af hovedanpartshaveren ved dennes private benyttelse af flyet. I forbindelse med anmodningen om det bindende svar var det således fuldt ud oplyst, at flyet også ville blive anvendt af hovedanpartshaveren privat. Højesterets dom, hvor det bindende svar underkendes Højesteret har i den konkrete sag anført, at det efter de foreliggende oplysninger ikke kan anses for tilstrækkelig dokumenteret eller sandsynliggjort, at flyet udelukkende blev anskaffet i selskabets erhvervsmæssige interesse. Det vil sige, at SKAT i forbindelse med afgivelse af det bindende svar svarer, at der godt kan foretages skattemæssige afskrivninger. Dette til trods for at skatteyderen ved anmodningen om det bindende svar havde oplyst, at flyet også ville blive anvendt privat. Efterfølgende underkendes det bindende svar på grund af, at flyet ikke udelukkende blev anskaffet i selskabets erhvervsmæssige interesse. 12 Ajour Spots

12 Konsekvensen af, at det bindende svar blev underkendt, er, at de afholdte udgifter inkl. afskrivninger på flyet blev beskattet som maskeret udlodning hos anpartshaveren, fordi disse blev anset for at have været afholdt i eneanpartshaverens interesse. Vedrørende det tidligere afgivne bindende svar anføres i den konkrete sag, at det bindende svar ikke tager stilling til, om det er dokumenteret eller sandsynliggjort, at flyet blev anskaffet i selskabets erhvervsmæssige interesse. Hvornår kan de bindende svar fra SKAT så anvendes? Som det er fremgået af ovenstående, er det yderst vigtigt, at man er opmærksom på, under hvilke forudsætninger det bindende svar er afgivet. Det bindende svar kan således alene anvendes, når de i anmodningen om det bindende svar anførte beskrivelser og betingelser er fyldestgørende og efterfølgende efterleves. Det er derfor vigtigt, at indholdet af det bindende svar er i overensstemmelse med virkeligheden. I et netop afgivet bindende svar fra Skatterådet, der omhandler, hvorvidt konkrete kontrakter kan betragtes som entreprisekontrakter eller arbejdsudleje, anfører Skatterådet, at der svares ja til, at kontrakterne er entreprisekontrakter, under forudsætning af, at aftaleparterne efterfølgende efterlever aftalen i praksis. Skatterådet har således i dette bindende svar valgt at sætte fokus på det forhold, at de opstillede forudsætninger efterfølgende skal efterleves for, at det bindende svar er reelt bindende. Heidi Nygaard Brøgger Telefon: Ajour Spots 13

13 Er etableringskonto en overset mulighed for iværksættere? Af Søren Bech Indskud på etableringskonto har ikke været særligt populært efter at skatteværdien på indskuddet faldt til ca. 33%, så der for hver 100 kr,. den kommende iværksætter skød ind, betalte skattevæsenet så kun ca. 33 kr. Ændringer af loven har dog skabt bedre muligheder for at udnytte etableringskonto ved etablering af virksomhed. Etableringskontoens manglende popularitet skyldes den lave skatteværdi ved indskud, der kun er på ca. 33%. Dette skal sammenholdes med, at tidligere kunne frigjorte indskud på etableringskontoen kun modregnes fuldt ud i anskaffelsessummen på f.eks. afskrivningsberettigede aktiver, hvilket medførte, at virksomheden så mistede en afskrivningsmulighed og dermed op til 63 % s skattebesparelse på en del investeringer. Forbedring af anvendelsesmuligheder Med de seneste ændringer af loven, er etableringskontoproduktet måske blevet mere interessant, fordi iværksætteren nu kan anvende indskuddet på etableringskontoen til andet end driftsmidler som lønudgifter og andre personaleudgifter, husleje og køb af aktier efter særlige bestemmelser. 14 Ajour Spots

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM 1 Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM2008.274 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Start eller udvidelse af virksomhed - fradragsberettigede driftsomkostninger eller etableringsudgifter

Start eller udvidelse af virksomhed - fradragsberettigede driftsomkostninger eller etableringsudgifter - 1 Start eller udvidelse af virksomhed - fradragsberettigede driftsomkostninger eller etableringsudgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har i marts 2012 afsagt en dom om fradrag

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere