KonjunkturNYT - uge 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 45"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere tvangsauktioner i oktober Væksten i EU tiltager ifølge EU-Kommissionen Internationalt Euroområdet: Detailsalget faldt svagt USA: Svagt fald i erhvervstilliden i fremstillingserhvervene men stigning i serviceerhvervene. let af nytilmeldte ledige steg men er stadig på et lavt niveau Tyskland: Industriproduktion faldt Storbritannien: Svagt fald i industriproduktionen og stigning i erhvervstilliden Sverige: Stigning i industriproduktionen og ualmindelig stor stigning i industriordrerne. Erhvervstilliden var omtrent uændret Kina: Fortsat lav erhvervstillid i fremstillingserhvervene Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of England og Norges Bank fastholdte styringsrenterne De ledende internationale aktiekursindeks og det danske OMXC2-aktiekursindeks stiger fortsat Den danske krone er generelt svækket over for de ledende internationale valutaer Olieprisen er omtrent uændret Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Mindre fald i industriproduktionen i september Industriproduktionen (i faste priser) faldt med 1,4 pct. i september, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen, og faldet i september kommer efter en stor stigning i august, og industriproduktionen har været omtrent uændret fra 2. til 3. kvartal. Industriproduktionen har generelt været stigende siden 213, og var i september 3,3 pct. højere end i september måned sidste år. Faldet i produktionen dækker over forskellige udviklinger i de enkelte brancher. I medicinalindustrien faldt produktionen med 1,8 pct. efter en stor stigning i august (16, pct.). Faldet dækker over en stigning i priserne, og omsætningen i løbende priser steg med 1,8 pct. Dermed fortsætter tendensen til store månedlige udsving i medicinalindustriens produktion. Produktionen steg i maskinindustrien, elektronikindustrien samt møbelindustrien, som også omfatter legetøjsproduktion. Industriens omsætning (i løbende priser) steg med 1,9 pct. fra august til september. Omsætningen steg på både eksportmarkedet og hjemmemarkedet med henholdsvis 2,7 pct. og,4 pct. Både eksportmarkeds- og hjemmemarkedsomsætningen har ligget på et stabilt niveau de seneste måneder, jf. figur 1.2. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætning (3 mdr. glidende gns.) (21=) (21=) (21=) (21=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2

3 Stigende boligpriser i august Prisen på enfamiliehuse steg i august med,4 pct. (ikke-sæsonkorrigeret). Det kommer efter fald i samme størrelsesorden de to foregående måneder, jf. figur Tempoet på boligmarkedet lader generelt til at være aftaget ind i 3. kvartal efter et første halvår med kraftige prisstigninger. Udviklingen skal især ses i lyset af de stigende renter i maj efter et meget lavt renteniveau gennem den første del af året. På årsbasis (juni-august ift. samme periode året før) er priserne steget med knap 6¾ pct. Fra juli til august steg prisen på ejerlejligheder med,5 pct. (ikke-sæsonkorrigeret), mens den på årsbasis (juni-august ift. samme periode året før) er steget med 11½ pct., jf. figur 1.3. Prisen på ejerlejligheder har været støt stigende siden starten af 212, hvilket skal ses på baggrund af, at ejerlejlighederne især er koncentreret i de større byer, hvor boligpriserne er steget gennem længere tid. Ejerlejlighedsprisen ligger nu, i nominelle termer, over niveauet i 26. Figur 1.3 Boligpriser (26=) (26=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Figur 1.3 er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da perioden siden januar 26 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede. 3

4 Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens let af erklærede konkurser steg til 255 i oktober mod 242 i september, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.4. Alligevel er det gennemsnitlige niveau over de seneste tre måneder det laveste niveau siden foråret 28, hvilket afspejler en generelt faldende tendens i antallet af konkurser, jf. figur 1.5. Den faldende tendens er bredt funderet regionalt. Sammenligner man oktober-august med den foregående tremåneders periode, er det kun Region Hovedstaden, der ikke har oplevet et betydeligt fald i antallet af konkurser. De øvrige regioner har alle haft fald på mindst 17 pct. og op til 28. pct. Sammenligner man helt tilbage til niveauet fra 21, hvor antallet af konkurser lå højest, så har alle regioner haft fald på omkring pct. på nær Region Nordjylland, hvor antallet er faldet med knap 3 pct. let af personer berørt af konkurser steg i oktober til 864 mod 649 i september, hvilket er et stykke over gennemsnittet for det seneste halve år (771 personer), jf. figur 1.4. Historisk set ligger antallet af berørte personer dog lavt, blandt andet som følge af, at over halvdelen af konkurserne sker i virksomheder uden ansatte. Figur 1.4 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.5 Erklærede konkurser, 3-måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 4

5 Flere tvangsauktioner i oktober let af bekendtgjorte tvangsauktioner steg i oktober 12 pct. i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.6. På årsbasis (augustoktober ift. samme periode året før) er antallet af tvangsauktioner steget med knap 6 pct., men er i et historisk perspektiv stadig på et relativt lavt niveau. Udviklingen dækker over visse regionale forskelle. Når vi sammenligner perioden august-oktober med samme periode sidste år, er antallet af tvangsauktioner faldet i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland. Derimod er antallet af tvangsauktioner steget, særligt i Region Syddanmark, men også i Region Sjælland og Region Nordjylland. Restanceprocenten, der angiver, hvor stor en andel af de samlede ydelser som ikke er betalt 3,5 måneder efter terminen, har historisk været en god indikator for antallet af tvangsauktioner, jf. figur 1.7. Restanceprocenten var i 3. kvartal 215,24 pct., hvilket er det laveste niveau de seneste syv år. Det indikerer et fortsat begrænset antal tvangsauktioner fremover. Figur 1.6 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.7 Restancer og tvangsauktioner Pct. 2, , , , 2., Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gns. Tvangsauktioner, Restancer Tvangsauktioner (h.a.) Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur 1.7 er antallet kvartalsvise. Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og egne beregninger. 5

6 Væksten i EU tiltager ifølge EU-Kommissionen I EU-Kommissionens efterårsprognose skønnes den økonomiske vækst i EU at tiltage moderat i de kommende år med vækstskøn på henholdsvis 1,9, 2, og 2,1 pct. i årene Væksten er båret af de fortsat lave oliepriser, en svag euro og ECB s lempelige pengepolitik. Kommissionen vurderer dog også, at fremgangen til dels bremses af vækstnedtrapningen i nye vækstøkonomier, heriblandt Kina. Prognosen for Danmark er overordnet set på linje med Finansministeriets seneste vækstskøn i Opdateret 22-forløb, september 215. Der ventes BNP-vækst på 1,6 pct. i 215, stigende til 2, og 1,8 pct. i 216 og 217, jf. tabel 1.1. EU-Kommissionen har foretaget en mindre nedjustering i forhold til deres forårsprognose med,2 og,1 pct.-point i henholdsvis 215 og 216. Kommissionen peger særligt på det private forbrug som en vækstmotor baseret på stigende realindkomster og et gradvist fald i opsparingskvoten. I forventer Kommissionen også, at investeringerne vil bidrage betydeligt til den samlede vækst. Kommissionen skønner et faktisk underskud på den offentlige saldo på 3,3 pct. af BNP i 215, dvs. over Stabilitets- og Vækstpagtens grænse på 3 pct. af BNP. Overskridelsen er af midlertidig karakter, og Kommissionen skønner således, at underskuddet i 216 og 217 igen er under 3 pct. af BNP. Tabel 1.1 Nøgletal for Danmark i EU-Kommissionens efterårsprognose og Opdateret 22-forløb, september Pct. EU 22 EU 22 EU BNP 1,6 1,5 2, 1,9 1,8 Privat forbrug 1,9 1,4 2, 1,5 2,1 Offentligt forbrug 1,2 1,2,3,3,3 Faste bruttoinvesteringer,7 1,8 3,7 4,6 4,1 Eksport 1,1 4, 4,4 5, 3,9 Import,2 4,1 4,7 5,5 4,4 Beskæftigelse,9 1, 1,,9 1, Ledighed (EU-def. pct. af arb.styrken) 6,1-5,8-5,5 Betalingsbalance 6,8 7,2 6,8 7,6 6,5 Offentlig saldo (pct. af BNP) -3,3-3, -2,5-2,8-1,7 Offentlig bruttogæld (pct. af BNP) 4,2 39,8 39,3 38,9 38,3 Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, september 215 og Opdateret 22-forløb, september

7 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Detailsalget i euroområdet faldt,1 pct. i september, jf. figur 2.1. Det blev trukket ned af et fald på,6 pct. i salget af fødevare- og tobaksprodukter, mens benzinsalget var stabilt og non-food produkter steg med,1 pct. Detailsalget har haft en generel stigende tendens gennem de sidste par år og er steget knap 3 pct. i forhold til samme måned det foregående år. Figur 2.1 Detailsalg, euroområdet (27=) (27=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved ISM s PMI-indikator, faldt med,1 point til indeks,1, jf. figur 2.2. Underindeksene for produktionen og nye ordrer steg, men fald i indeksene for ledighed og beskæftigelse trak den samlede PMI-indikator ned. Det er femte måned i træk, at PMI-indikatoren falder, og den er nu tæt på den neutrale værdi på indeks. I service og andre erhverv steg erhvervstilliden med 2,2 point til indeks 59,1. Erhvervstilliden er nu betydeligt over den neutrale værdi på indeks, hvilket indikerer fortsat fremgang i serviceerhvervene. let af nytilmeldte ledige steg med 16. personer i uge 44 til 276. personer, jf. figur 2.3. Selv om dette var tredje uge i træk med en stigning, har antallet af nytilmeldte ledige haft en faldende tendens siden starten af 29 og er væsentligt under niveauet fra før finanskrisen. 7

8 Figur 2.2 Erhvervstillid, USA Figur 2.3 Nytilmeldte ledige, USA ISM fremstilling ISM service og øvrige Kilde: Thomson Reuters Eikon. 1. personer 1. personer Nytilmeldte ledige Historisk gnst. (siden 1967) 4 ugers glidende gnst. Tyskland Ifølge den foreløbige opgørelse faldt industriproduktionen 1,1 pct. i september, jf. figur 2.4. Industriproduktionen er dermed på nogenlunde samme niveau som samme måned i det foregående år. Figur 2.4 Industriproduktion, Tyskland (27M1=) (27M1=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien Industriproduktionen faldt svagt i september, jf. figur 2.5. Det skyldes hovedsageligt produktionen i råstofindvindingen, som faldt med knap 5 pct., mens produktion i fremstillingserhvervene steg,8 pct. Industriproduktionen har haft stigende tendens siden udgangen af 212, men væksten har været forholdsvis svag i forhold til produktionen i serviceerhvervene. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved Markits PMI-indikator, steg markant til indeks 55,5 i oktober fra 51,8 i september efter at have været nogenlunde konstant det seneste halve år, jf. figur 2.6. Det er den højeste måling af erhvervstilliden siden juni 214 og skyldes både en fremgang i produktionen og nye ordrer fra særligt det indenlandske marked. I serviceerhvervene steg erhvervstilliden med omkring 1½ point til indeks 54,9. 8

9 Figur 2.5 Industriproduktion, Storbritannien Figur 2.6 Erhvervstillid, Storbritannien (27M1=) (27M1=) PMI fremstilling PMI service Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Industriproduktionen steg 2, pct. ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur 2.7. Dermed er produktionen nu på sit højeste niveau siden november 213. I forhold til samme tidspunkt sidste år er industriproduktionen vokset med 6,3 pct. Industriordrerne steg kraftigt med godt 22 pct. i september. Det kan henføres til en ualmindelig stor stigning i eksportordrerne i branchen for andre transportmidler end motorkøretøjer på godt 14 pct. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene var omtrent uændret på indeks 53,5 i oktober ifølge Swedbanks PMI-indikator, jf. figur 2.8. Det var anden måned i træk, at erhvervstilliden ikke ændrer sig nævneværdigt. I serviceerhvervene steg erhvervstilliden med,5 point til indeks 57,5. Figur 2.7 Figur 2.8 Industriproduktion, Sverige Erhvervstillid, Sverige (28M1=) (28M1=) Industriproduktion Industriordrer PMI fremstilling PMI service Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren opgjort af National Bureau of Statistics of China, var uændret på indeks 49,8 i oktober, jf. figur 2.9. Det er tredje måned i træk med erhvervstillid under indeks. I service og øvrige erhverv aftog erhvervstilliden svagt til indeks 53,1 i oktober. 9

10 Målt ved PMI-indikatoren opgjort af Caixin steg erhvervstilliden i fremstillingserhvervene til indeks 48,3 i oktober, jf. figur 2.1. På trods af den højeste måling siden maj, er erhvervstilliden nu for ottende måned i træk under indeks. Både PMI-indikatoren opgjort af NBS og af Caixin peger således på yderligere opbremsning i fremstillingserhvervene. Figur 2.9 Erhvervstillid (NBS), Kina Figur 2.1 Erhvervstillid (Caixin), Kina PMI fremstilling PMI service og øvrige Kilde: Thomson Reuters Eikon. 1

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of England valgte at fastholde styringsrenten på,5 pct. på deres rentemøde den 5. november. Endvidere valgte Bank of England at fastholde størrelsen på deres opkøbsprogram. Bank of England bemærkede, at selv om den britiske økonomi fortsat er i vækst, så er inflationen stadig lav, hvilket primært skyldes fald i energi-, fødevareog importpriserne. Norges Bank valgte at fastholde styringsrenten på,75 pct. på deres rentemøde den 5. november. De ledende internationale aktiekursindeks undtagen det britiske FTSE -indeks steg i forhold til sidste torsdag. Det er tredje uge i træk, at de ledende internationale aktiekursindeks generelt er steget. I Danmark steg OMXC2-aktiekursindekset med godt 3 pct. siden sidste torsdag. Den danske krone er generelt blevet svækket over for de ledende internationale valutaer. Særligt er kronen blevet svækket over for den amerikanske dollar og den norske krone. Olieprisen pr. tønde er omtrent uændret siden sidste torsdag på knap 47 dollar. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 5/11 sidste torsdag 5/11 Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,41 -,4 pct.point USA (federal funds rate),25, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,87,5 pct.point Sverige (repo) -,35, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet,5, pct.point Kort realkreditlån -,4 -,1 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 2,74,11 pct.point Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA 2,23,6 pct.point Diskonto,, pct.point Japan,33,1 pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,59,5 pct.point Indskudsbeviser -,75, pct.point Storbritannien 1,82,7 pct.point Udlån,5, pct.point Valutakurser 2 : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,75,35 pct. Kort (3-mdr.) -,21 -,3 pct.point GBP/EUR 139,74,15 pct. Langt (1-årigt):,3 -,2 pct.point USD/EUR 91,,87 pct. CNY/EUR 14,53 1,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY 6,35 -,15 pct. OMXC2 (3/7-89 = ) 973,41 3,34 pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser 2 : USD, S&P 2, pct. EUR/DKK 745,92,2 pct. Japan, Nikkei ,95 pct. USD/DKK 685,32,88 pct. Kina, Shanghai composite , pct. SEK/DKK 79,46 -,22 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 358,97 pct. NOK/DKK,21 1,7 pct. Storbritannien, FTSE ,48 pct. GBP/DKK 142,37,18 pct. JPY/DKK 5,63,36 pct. Oliepriser: Brent (USD) 46,8 -, USD Effektiv kronekursindeks (19 = ) 99,33 -,11 point Brent (DKK) 321-1,1 DKK 1) Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. De sædvanlige gennemsnitlige rentesatser fra Realkreditrådet har været under revision. Derfor angives ændringen i renterne i forhold til uge 4. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank 11

12 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point 2,5 1, 2,,8 1,5,6 1,,4,5,2,, -,5 -,2-1, -,4-1,5 -,6-2, -,8-2,5-1, nov 13 mar 14 jul 14 nov 14 mar 15 jul 15 nov 15 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point 6 Pct.-point 6 Euro Dollar okt 13 feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal okt 13 feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser (25=) (25=) okt 13 feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 Eurostoxx Nikkei 225 S&P OMX C2 (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD 1,45,12 1,4,12 1,35,11 1,3,11 1,25,1 1,2 1,15,1 1,1,9 1,5,9 1,,8 okt 13 feb 14 jun 14 okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 EUR/USD JPY/USD (h. akse) 12

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 41. oktober 9. oktober 21 Danmark Stigning i industriproduktionen i august Firmaernes salg steg i august Vareeksporten steg i august og fortsætter stærk udvikling i året som helhed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere