Kendskabsmåling af Væksthusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskabsmåling af Væksthusene"

Transkript

1 Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012

2 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets markedspotentiale 22 Syn på økonomien og egen udvikling 25 Eksport 32 Baggrund og metode 38

3 Hovedkonklusioner (I) Kendskabsmåling af Væksthusene juni 2012 Højere forventninger til økonomien i 2012 Sammenlignet med resultaterne fra den forrige undersøgelse er virksomhederne generelt blevet mere optimistiske i forhold til økonomiens udvikling. Markant færre har negative forventninger, mens markant flere har positive forventninger. Sammenlignet med undersøgelserne fra før november 2011 er andelen, som har positive forventninger, dog stadig lavere. Ligesom i undersøgelsen fra november 2011 mener den største andel i den aktuelle undersøgelse imidlertid, at økonomien vil forblive status quo. Forventet stigning i omsætning og antal ansatte i løbet af de kommende år De fleste forventer en stigning i egen omsætning i de kommende år. Hele 25% forventer en årlig stigning på 5-10%, og 11% forventer en årlig stigning på 10-15%. 18% forventer en lille stigning på mindre end 5 % årligt. Samlet set forventer virksomhederne, at de vil øge antallet af ansatte i de kommende år, hvilket har været en gennemgående tendens siden juni Desuden mener 46% af de virksomheder, som har været i kontakt Væksthusene, at kontakten i høj eller i nogen grad har forbedret deres muligheder for vækst. Sammenlignet med ikke-brugere har brugere både større forventninger til antallet af ansatte i fremtiden og til udviklingen i omsætningen. Eksport 25% af de adspurgte virksomheder eksporterer til lande inden for EU hvor flest eksporterer til landene i umiddelbar nærhed af Danmark mens 12% eksporterer til lande uden for EU. Langt de fleste virksomheder har ikke oplevet barrierer i forbindelse med eksport. Af dem, som har oplevet barrierer, valgte 31% at opfylde de ekstra krav, som de blev påtvunget. Kun 8% af de adspurgte virksomheder har hørt om Indre Markeds Center, som rådgiver virksomheder omkring handel i EU. 3

4 Hovedkonklusioner (II) Kendskabsmåling af Væksthusene juni 2012 Kendskabet til og brugen af Væksthusene er stabilt Den aktuelle undersøgelse viser en stigning i andelen af brugere af Væksthusene, nemlig 26% mod 20% i november Andelen af brugere har været jævnt tiltagende siden juni 2010 og er nu på sit højeste. Kendskabsgraden er ligeledes steget siden november 2010 og er i dag på hele 58%. Såvel brugerne som ikke-brugerene er positivt indstillede Væksthusenes brugere er generelt positivt indstillet overfor Væksthusene. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at brugerne samlet set og på tværs af målingerne i overvejende grad er indstillet på at ville kontakte Væksthusene igen. Hertil kommer at hele 80% af brugerne mener, at Væksthusene enten i høj eller nogen grad er at betegne som en professionel sparringspartner. Interessant er det også, at ikke-brugerne i overvejende grad deler brugernes opfattelse af Væksthusene som en professionel sparringspartner. 42% svarer, at de i høj eller i nogen grad anser Væksthusene for at være en professionel sparringspartner. 29% svarer i mindre grad eller slet ikke, mens 30% svarer ved ikke. Et lille flertal af ikke-brugerne har ingen forventninger om at ville tage kontakt til et Væksthus. Omvendt viser den aktuelle undersøgelse, at 46% enten tror, at de kunne eller helt sikkert kunne finde på kontakte et Væksthus. Noget tyder altså på, at der stadig er et væsentligt potentiale for at øge Væksthusenes samlede markedsandel af brugere. 4

5 Kendskab I det følgende vises udviklingen i kendskab og brug af Væksthusene siden 2008.

6 Kendskab og brug fordelt på runder Den aktuelle måling viser en øget kendskabsgrad siden november 2011 tendensen uddybes på næste side. 6

7 Kendskab og brug uddybning Brugere Ovenstående graf viser, at andelen af brugere af Væksthusene i juni 2012 er på sit højeste niveau siden kendskabsmålingens første runde tilbage i 2008 andelen er steget fra bare 6% tilbage i 2008 til et nuværende niveau på 26%. I den sidste måling fra november 2011 var andelen af brugere 20%. Kendere Andelen som angiver, at de kender Væksthusene, er steget i forhold til oktober-november I november 2011 udgjorde denne andel 23%, mens den i den aktuelle måling udgør 32% i kendskabsmålingens første runde tilbage i 2008 udgjorde andelen bare 17%. I 2008 udgjorde andelen af ikke-kendere 76%, mens den i dag udgør 42% Kendskabsgrad Såvel andelen af kendere som andelen af brugere er altså steget siden målingen i november Tilsammen er disse ensbetydende med et fald i andelen af ikke-kendere og øget kendskabsgrad. I den aktuelle måling er kendskabsgraden 58% mod 43% i november

8 Brugeroplevelsen I dette afsnit fokuseres på udviklingen i brugernes oplevelse af Væksthusene over tid.

9 Professionel sparringspartner fordelt på runder Figuren viser, at langt de fleste burgere i høj eller i nogen grad oplever Væksthuset som en professionel sparringspartner 9

10 Professionel sparringspartner uddybning I den aktuelle måling svarer 54% af brugerne, at de i høj grad oplevede Væksthuset som en professionel sparringspartner denne andel har været nogenlunde stabil siden november % af brugerne i den aktuelle måling mener i nogen grad at have oplevet Væksthuset som en professionel sparringspartner. Andelen af brugere, som svarer i mindre grad, er siden kendskabsmålingens første runde i 2008 faldet fra 15% til aktuelt 5%. Andelen af brugere, som svarer slet ikke, er steget minimalt siden 2008 fra 3% til aktuelt 8% niveauet har været stabilt igennem hele perioden. Andelen af brugere, som svarer ved ikke, har været relativt stabilt siden juni 2010 og ligger her to år efter på 8%. I juni 2010 var andelen 10%, i november samme år var den 9%, i juni 2011 var den 6% og i november samme år var den 8%. Andelen var væsentligt højere i november 2008 samt maj 2009, hvor andelen var helt oppe på 24%. 10

11 Tilfredshed fordelt på runder: Net Promotor Score Sandsynlighed for at "ville anbefale" og Net Promoter Score Andelen, der i særlig høj grad vil anbefale Væksthuset, er faldet fra 42% juni 2011 til 37% i juni Andelen af dem, der i ringe grad vil anbefale Væksthuset, er i samme periode faldet fra 39% til 35%. NPS er steget fra 1 i november 2011 til 2 i juni Net Promotor Score (NPS) er baseret på et spørgsmål, hvor respondenterne er blevet bedt om at angive, i hvor høj grad de er villige til at anbefale Væksthuset til andre på en skala fra 0-10, hvor 10 er i høj grad, og 0 er slet ikke. NPS udregnes ved at trække dem, der i ringe grad (0-6) er villige til at anbefale fra dem, der i særlig høj grad (9-10) er villige til at anbefale Væksthuset. Der er pga. databrud ikke opgjort NPS længere tilbage end de tre seneste målinger. 11

12 Styrker Væksthusene mulighederne for vækst i virksomhederne? Figuren viser, at andelen, som svarer i høj eller i nogen grad, er steget i juni 2012 tendensen uddybes på næste side. 12

13 Muligheder for vækst i virksomhederne uddybning 17% i den aktuelle måling oplever, at deres kontakt til Væksthuset i høj grad har forbedret deres vækstmuligheder i forrige måling udgjorde denne andel 21%, og der er dermed tale om et lille fald. Andelen af adspurgte, som i den aktuelle måling svarer i nogen grad, er imidlertid 29%, hvilket er det højeste niveau siden kendskabsmålingens første runde i Betragter man de to andele under ét, er der sket en lille stigning siden den forrige måling i november 2011 fra 41% til 46%. 16% svarer i mindre grad, hvilket er en markant stigning sammenlignet med målingen i november 2011, hvor andelen var 9%. Andelen, som svarer slet ikke, er til gengæld faldet fra 34% i november 2011 til 29% i den aktuelle måling. Betragter man de to andele under ét, er der altså sket en lille stigning siden den forrige måling i november 2011 fra 43% til 45%. Når der både er sket en lille stigning i den samlede positive og i den samlede negative andel, skyldes det et fald i den andel, som svarer ved ikke denne andel ligger på det laveste niveau siden kendskabsmålingens første runde i

14 Kontakt til Væksthusene Figuren viser, at langt de fleste er positive i forhold til, om de ville kontakte Væksthuset igen tendensen uddybes på næste side. 14

15 Kontakt til Væksthusene uddybning Flest svarer ja, helt sikkert på spørgsmålet om, hvorvidt de kunne finde på at tage kontakt til Væksthuset igen, nemlig 41%, hvilket er på niveau med den forringe måling fra november Ser man på hele målingsperioden er andelen steget fra 33% tilbage i 2008 til de aktuelle 41%. Andelen, som svarer ja, det tror jeg, beløber sig til 34%, hvilket er på niveau med den forrige måling fra november Ser man på hele målingsperioden, er andelen faldet fra 48% tilbage i 2008 til de aktuelle 34%. Ser man på de to andele under ét svarer hele 75% positivt i forhold til, om de ville kontakte Væksthuset igen.. Niveuaet for både dem, som svarer nej, det tror jeg ikke og nej, helt sikkert ikke, har siden målingernes start i 2008 ligget lavt og nogenlunde stabilt om end at der har forekommet enkelte mindre stigninger. Andelen af dem, som svarer nej, det tror jeg ikke er gået fra 11% i 2008 til aktuelt 14%, mens andelen af dem, som svarer nej, helt sikkert ikke, er gået fra 8% i 2008 til aktuelt 11%. 15

16 Ikke-brugere I det følgende afsnit ses på ikkebrugerne. Der ses på deres opfattelse af Væksthusene som professionelle, om de kunne finde på at tage kontakt til et Væksthus og i så fald, hvad der skulle til.

17 Ikke-brugere + professionel sparringspartner Figuren viser, at en stor del af ikke-brugerne samlet set oplever Væksthusene som en professionel sparringspartner Næsten en tredjedel, nemlig 30%, af ikke-brugerne svarer ved ikke, når de spørges til deres oplevelse at Væksthuset som en professionel sparringspartner. Samlet set svarer 42% imidlertid, at de i høj eller i nogen grad anser Væksthusene for at være en professionel sparringspartner, mens kun 29% svarer i mindre grad eller slet ikke alt i alt har ikke-brugerne altså en positiv opfattelse af Væksthuset. På tværs af alle målinger ligger tallene samlet set relativt stabilt. 17

18 Ikke-brugere + kan du finde på at tage kontakt til et Væksthus? Figuren viser, at de fleste ikke-brugere samlet set ikke forventer at tage kontakt til et Væksthus Figuren viser, at 19% af ikke-brugerne helt sikkert ikke kunne finde på at kontakte et Væksthus, mens 32% ikke tror, at de kunne finde på det. De to andele tilsammen udgør godt nok et lille flertal af ikke-brugere, men samtidigt viser den aktuelle undersøgelse, at 46% enten tror at de kunne eller helt sikkert kunne finde på kontakte et Væksthus. Noget tyder altså på, at der stadig er et væsentligt potentiale for at øge Væksthusenes samlede brugerandel. 18

19 Ikke-brugere: Hvad kan få dig til at kontakte Væksthuset? uddybes på næste side 19

20 Ikke-brugere: Hvad kan få dig til at kontakte Væksthuset? uddybning Bedre information og vedkommende tilbud er vigtige for potentielle brugere af Væksthusene Figuren viser, at de, der ikke har været i kontakt med et Væksthus, kunne finde på at kontakte et Væksthus i fremtiden hvis jeg blev bedre informeret eller hvis Væksthusets tilbud blev mere vedkommende for mig henholdsvis 21% og 15% svarer sådan. Imidlertid svarer hele 22% ingenting - Væksthuset er ikke et vedkommende tilbud for mig, og forekommer således at være en målgruppe, som ikke er modtagelige for Væksthusenes eksisterende tilbud. Svarkategorien andet er hyppigt anvendt i den aktuelle måling. Nogle af de emner, som nævnes her, er hvis jeg havde mere tid, hvis der skulle startes en anden aktivitet op, eller hvis jeg stod med et projekt, som jeg havde behov for hjælp til. Figuren viser samtidig, at det overordnet set er de samme svarkategorier, som de adspurgte ikke-brugere finder relevante i den aktuelle måling, som ved tidligere målinger. 20

21 Væksthusenes markedspotentiale I dette afsnit ses på Væksthusenes potentielle brugere, og om der kan siges noget om Væksthusenes markedspotentiale.

22 Markedspotentiale Væksthusenes markedspotentiale defineres som de virksomheder, der kender, men som ikke bruger Væksthusene. Hvis man ser på de virksomheder, som har en forventet stigning i omsætning på mere end 20%, så udgør Væksthusenes markedspotentiale 15%. Hvis man ser på de virksomheder, som har en forventet stigning i omsætning på mere end 10%, så udgør Væksthusenes markedspotentiale 32%. 22

23 Syn på samfundsøkonomien & egen udvikling I dette afsnit belyses virksomhedens generelle syn på økonomien og deres forventninger til egen omsætning og jobskabelse. Desuden ses på virksomhedernes adgang til kapital.

24 Forventninger til den danske økonomi Flest har ingen eller positive forventninger til den danske økonomis udvikling i Sammenlignet med resultaterne fra den forrige undersøgelse er virksomhederne generelt blevet mere optimistiske i forhold til økonomiens udvikling. Markant færre har negative forventninger, mens markant flere har positive forventninger. Sammenlignet med undersøgelserne fra før november 2011 er andelen, som har positive forventninger, dog stadig lavere. Ligesom i undersøgelsen fra november 2011 mener den største andel i den aktuelle undersøgelse imidlertid, at økonomien vil forblive status quo. 24

25 Forventninger til udvikling i ansatte median af ansatte i dag og forventede antal ansatte om 3 år. Samlet set forventer virksomhederne, at de vil øge antallet af ansatte i de kommende år, hvilket har været en gennemgående tendens siden juni

26 Forventninger til udvikling i ansatte fordelt på brugere og ikke-brugere median af ansatte i dag og forventede antal ansatte om 3 år fordelt på brugere og ikke-brugere Brugerne af Væksthusene har typisk en forventning om at forøge antallet af ansatte med 5, hvorimod ikke-brugerne typisk har en forventning om at øge antallet af ansatte med 1. 26

27 Adgang til lånekapital Tabellen viser, at 24% af de adspurgte hverken oplever, at det er blevet nemmere eller sværere at låne kapital. 23% svarer, at det er blevet meget sværere, mens 28% svarer, at det er blevet lidt sværere; under ét oplever mere end halvdelen altså, at det er blevet sværere at låne kapital. Generelt er der sket en stigning i forhold til sidste måling i den andel, som mener, det er svært at låne kapital. Der er dog stadig flere, som i 2009 mente, at det var blevet sværere at låne kapital, end der er aktuelt. 24% svarer, at de oplever, at det hverken er blevet nemmere eller sværere at låne kapital. Kun få oplever, at det er blevet lidt eller meget nemmere at låne kapital. 27

28 Problemer med at få adgang til (låne)kapital? Langt de fleste har ikke oplevet konkrete problemer med at få adgang til (låne)kapital Tabellen viser, at 78% af de adspurgte i den aktuelle måling ikke har oplevet konkrete problemer med at få adgang til (låne)kapital indenfor de seneste to år. Hvis virksomhederne i den aktuelle måling har oplevet konkrete problemer, har det primært været i forbindelse med optagelsen af et lån, som de har fået afslag på. Dette har været tilfældet for 7% af de adspurgte. Det har været muligt at afgive flere svar. 28

29 Lånebehov indenfor de sidste to år Langt de fleste har ikke haft konkrete lånebehov inden for de sidste to år Tabellen viser, at 37% af de adspurgte har haft et konkret lånebehov indenfor de seneste to år, mens 63% ikke har haft et konkret behov. 29

30 Forventninger til omsætning Hele 25% forventer en stigning i omsætningen på 5-10% de kommende år. Andelen, som ikke forventer en stigning i omsætningen, er faldet fra 20% i november 2011 til 15% i juni Hele 25% forventer en stigning i omsætningen på mellem 5-10 %, men 18% forventer en begrænset stigning men trods alt en stigning i omsætningen på under 5%. 30

31 Andel der forventer mere end 20 % omsætningsstigning fordelt på brugere og ikke brugere En væsentlig større andel af Væksthusets brugere forventer, at deres omsætning vil stige mere end 20% i de kommende år, end ikke-brugerne. 31

32 Baggrund og metode

33 Baggrund: Ejer, medejer eller direktør 33

34 Metode For at sikre såvel dybde som bredde i kendskabsanalyserne er der benyttet en kvantitativ tilgang. Der gennemføres kvantitative telefoninterview med minimum virksomheder pr. runde, som er stratificeret på regioner og virksomhedsstørrelse (antal ansatte). Opkaldsgrundlaget baseres på udtræk fra Experians virksomhedsdatabase (Det tidligere KOB). De kvantitative undersøgelser gennemføres hvert halve år. Første undersøgelse blev iværksat i forbindelse med Global Entrepreneurship Week (GEW), som foregik i uge 47 i 2008, og inden kommunikationsaktiviteter blev igangsat. Denne måling fungerede dermed som en form for nulpunktsmåling. Dernæst efter GEW - gennemførtes endnu en kvantitativ interviewrunde (2. måling), og ca. et halvt år senere blev den 3. måling gennemført. 4. måling fandt sted i uge i 2009 umiddelbart efter kampagnen MAXIMER Dit Potentiale. 5. måling blev gennemført i ugerne i måling blev gennemført i uge , igen umiddelbart efter kampagnen i uge 46, som denne gang hed POWER til iværksættere og virksomheder i vækst. 7. måling fandt sted i uge måling fandt sted i november og december Den seneste, og 9 måling fandt sted i juni Interviewene er gennemført telefonisk med ejere, medejere eller direktører i virksomheder. Der er stratificeret ud fra geografi (minimum 200 i hver af landets fem regioner) samt virksomhedsstørrelse; der er en ligelig fordeling mellem små virksomheder (1-4 ansatte) og mellemstore virksomheder (5-99 ansatte). I hver undersøgelsesrunde er interviewene gennemført med et nyt udsnit af respondenter. 34

35 Dataindsamling Dataindsamlingen for de kvantitative undersøgelser, er foretaget i følgende perioder: 1. kvantitative interviewrunde: Oktober november 2008, i alt respondenter. 2. kvantitative interviewrunde: November december 2008, i alt respondenter. 3. kvantitative interviewrunde: Maj 2009, i alt respondenter. 4. kvantitative interviewrunde: November december 2009, i alt respondenter. 5. kvantitative interviewrunde: Juni 2010, i alt respondenter. 6. kvantitative interviewrunde: November december 2010, i alt 1030 respondenter. 7. kvantitative interviewrunde: Juni 2011, i alt 1052 respondenter. 8. kvantitative interviewrunde: November december 2011, i alt 1004 respondenter. 9. kvantitative interviewrunde: Juni 2012, i alt 1007 respondenter. 35

36 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: TV@EPINION.DK EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E: OFFICE@EPINION.VN 36

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 8, november 2011 27. feb 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Evaluering af Væksthusene

Evaluering af Væksthusene Evaluering af Væksthusene Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder COPENHAGEN 2011 Kendskabsmåling af Væksthusene 7. evalueringsrunde JUNI 2011 INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Væksthusene - Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder

Evaluering af Væksthusene - Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder Evaluering af Væksthusene - Kortlægning af vækstpotentiale i nye og mindre virksomheder COPENHAGEN 2011 Kendskabsmåling af Væksthusene 6. evalueringsrunde FEBRUAR 2011 INDHOLD INDHOLD...2 1. INDLEDNING...4

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afrapportering på kendskabet til Væksthusene

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afrapportering på kendskabet til Væksthusene Erhvervs- og Byggestyrelsen Afrapportering på kendskabet til Væksthusene Capacent August 2009 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Formål og tilgang 3 1.1.1 Kendskabsanalysens grundlag 4 1.2 Metode 4 1.2.1 De

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afrapportering på kendskabet til Væksthusene

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Afrapportering på kendskabet til Væksthusene Erhvervs- og Byggestyrelsen Afrapportering på kendskabet til Væksthusene Capacent August 2009 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Formål og tilgang 3 1.1.1 Kendskabsanalysens grundlag 4 1.2 Metode 4 1.2.1 De

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

KUNDECENTER

KUNDECENTER KUNDECENTER 2012-2013 Midttrafik Kundetilfredshed Årsrapport Baggrund Kundernes køn, alder og kommune Kendskab til kontaktkanaler Tilfredshedspunkter og samlet tilfredshed Net Promoter Score 3 5 9 13 20

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14734 KØBENHAVN Undersøgelse blandt børnechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Resultater fra smv-undersøgelse. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018

Resultater fra smv-undersøgelse. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018 Resultater fra smv-undersøgelse Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018 Hovedparten af virksomhederne forventer en stigning i deres omsætning det kommende år Hvad er dine forventninger

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14737 KØBENHAVN Undersøgelse blandt ældrechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018

Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018 Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December Hovedparten af virksomhederne forventer en stigning i deres omsætning det kommende år Hvad er

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 Indhold ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK. 3 KONJUNKTUR-SURVEY... 4 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 5 KONJUNKTURKORT... 6 HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Bilag 3: Analyse af SMV ers deltagelse i offentlige udbud

Bilag 3: Analyse af SMV ers deltagelse i offentlige udbud Bilag 3: Analyse af SMV ers deltagelse i offentlige udbud Konkurrence og forbrugerstyrelsen Rapport 7/01/2013 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

2. kvartal september 2014

2. kvartal september 2014 2. kvartal 2014 15. september 2014 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2014. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2014 og offentliggøres

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om ne til årets sidste kvartal.

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort rejsekort Maj 2018 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark Juni 2009 1/20 De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Udvikling og erhvervsfremme for SMV er

Udvikling og erhvervsfremme for SMV er Juli 2018 Udvikling og erhvervsfremme for SMV er Denne analyse er del af SMVdanmarks konjunkturundersøgelse foretaget i perioden 15. februar til 1. marts 2018 og besvaret af 774 virksomheder. Størstedelen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Task Force Rapport BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til et af de lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger.

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2018

EKSPORTBAROMETER 2018 D a n s k -Ty s k H a n d e l s k a m m e r s EKSPORTBAROMETER 2018 Om Eksportbarometeret 2018 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 15. oktober til den 29. oktober 2018 gennemført en rundspørge

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland 7. september 2012 Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer fortsat blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive

Læs mere

Evaluering af Spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist

Evaluering af Spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist Evaluering af Spritkampagnen 2008-2010 Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist 1 Indhold Selve kampagnen Tema, formål, målgruppe og kampagneelementer Formål med evalueringerne 2008-2010 Et tilbageblik

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Afsnit 1 gør status for udvalgte resultatmål pr. Side 2. Afsnit 2 følger udvikling i beskæftigelse, Afsnit 3 præsenterer beskrivende statistik for

Afsnit 1 gør status for udvalgte resultatmål pr. Side 2. Afsnit 2 følger udvikling i beskæftigelse, Afsnit 3 præsenterer beskrivende statistik for 1. halvår 2016 statistikken statistikken er en midtvejsstatus på aktiviteterne i de fem regionale væksthuse opgjort pr. 30. juni 2016. Når året er omme, holdes enes samlede resultater i 2016 op imod målene

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere