Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Faglig chef Henrik Lykø Hansen (HLH) frem til og med pkt.2.c, Kirsten Holch Herskind (KHH). Dagsorden Tema: Onsdag kl : Workshop og tema om arbejdstid (vol.2) Gennemgang af beslutningsprotokollen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget A. Status på medlemssituationen. B. Div. ang. ny kredsstruktur i. Indstilling om efterudd. til afgående kredsformænd. ii. Eval. af de første to kredsgeneralforsamlinger C. Spørgsmål ang. nye arbejdstidsregler i. Indstilling om anbefalinger og holdninger til de nye arbejdstidsregler (behandles også under temadelen). ii. Status og instruktion i LærerLog D. OK 15 i. Gennemgang af OK15 oplæg. E. Indstilling om voldgiftssag F. Indstilling i forhold til mobning af medlemmer G. Diskussion af TR-suppleanternes rolle og uddannelse H. Orientering om holdning til fusion ml. FTF og LO I. Diskussion af nyløns sager fremover J. Drøftelse af foreningens fremtidige organisation 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Indstilling om fordeling af pladser til høring 28. maj B. Indstilling om komp.udv. og OK15 4. Flere i fællesskab A. Indstilling om 3-4 minikurser i efteråret. 1

2 B. Orientering om eval. af minikurser. 5. Organisationsudvalget A. Indstilling om kredskalender. 6. Kursusudvalg A. Indstilling af program til KB kursus. B. Drøftelse af tankerne for den nye TR uddannelse. 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling vedr. indretning af lærerarbejdspladser. B. Indstilling om afholdelse af 2 arbejdsmiljø kurser: lærerarbejdspladser og social kapital. C. Indstilling om kurser for AMR og ledere kun medl. som genopfriskning af arb.mil.udd. 8. Indkomne forslag 9. Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: 1. Formand 2. Næstformand 3. Øvrige HB medlemmer 4. Sekretariat 11. Personsager - Indstilling om voldgiftssag. 12. Eventuelt Referat Tema: Onsdag kl : Workshop og tema om arbejdstid (vol.2) Konsulenter og HB afviklede en workshop, hvor oplægget om anbefalinger omkring arbejdstid blev diskuteret. Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 2.e om voldgiftssag er nævnt to steder, men behandles under 2.E. Punkt 2.J behandles efter punkt 12. Punkt 4. A og B byttes om. 2. Forretningsudvalget A. Status på medlemssituationen. Der var i forvejen udsendt et notat om medlemsudviklingen i marts. Situationen er ikke bekymrende, set i forhold til forventningerne. Udviklingen i marts 2014 sammenlignet med sidste år, kan være bekymrende, da der er væsentlig større fald, sammenlignet med februar i figur 1. Selvom udmeldelserne pga. utilfredshed tager af, er det nok ikke slut, og der skal forsat være fokus på problemstillingen. 2

3 Mange oplever at der bliver flere skoler uden TR, ingen vil påtage sig hvervet. Kredsene har behov for et overblik over de skoler, der har skiftet TR efter lockouten. LC har direkte undret sig over, hvorfor TR erne ikke nedlægger deres hverv i den nuværende situation. En sådan løsning vil være vanskelig at håndtere på vores skoler, derfor vil FSL hellere fastholde TR i hvervet, men give dem al den nødvendige støtte. Medlemmer af DLF har økonomiske problemer omkring udmeldelse. FSL oplever, at de ordninger HB har vedtaget, er rimelige. B. Div. ang. ny kredsstruktur i. Indstilling om efterudd. til afgående kredsformænd. FU var blevet bedt om at fremlægge et oplæg om efteruddannelse til afgående kredsformænd. Vedr. uddannelse af afgående politikere Det indstilles, at der afsættes op til kr. pr. afgående kredsformanden til refusion af dokumenterede udgifter i.f.m. et videre- eller efteruddannelseskursus i skoleåret 14/15. Vedtaget ii. Eval. af de første to kredsgeneralforsamlinger Debatten er god, og der en livlig stemning i pausen. At nogen er kommet i klemme i forbindelse med stiftelse af de nye kredse, er en anden sag. Der var korte tilkendegivelse om oplevelsen af de afholdte generalforsamlinger. Det er ikke alene skoleformen der har afgjort, hvem der er stemt på, men det har selvfølgelig været afgørende, hvem der kender hvem, og hvem der deltager i mødet. Køn kan også have spillet en rolle i valget af sammensætningen af KB. TM appellerede til, at man fremadrettet er opmærksom på, at opfordre til en bred sammensætning af kredsenes repræsentation. Kredsene får udsendt en køreplan for de konstituerende møder. Tilmeldingen til møderne, opstillingen mm. har været unødigt besværlige. Det er uhensigtsmæssigt, at man skal printe en kandidatliste ud og scanne ind. Formanden var enig i, at det var en dårlig løsning, og formentlig årsagen til, at der ikke er nok kandidater til repræsentantskabet. Der skal fremover findes en elektronisk løsning. Når der opfordres til samkørsel, skal der samtidig udsendes en deltagerliste, det var desværre ikke muligt. Udvalgsarbejdet overdrages på mødet i maj. Foreningen skal være i funktion hurtigst muligt, så der udsendes konstitueringslister tidligt i maj. FU fremlægger et oplæg om en fælleskalender, som møderne kan bookes ind i. Der er tilmelding til FTF s uddannelseskonference senest den 25. april. Konsulenten i udvalget reserverer to pladser til politikerne. C. Spørgsmål ang. nye arbejdstidsregler i. Indstilling om anbefalinger og holdninger til de nye arbejdstidsregler (behandles også under temadelen). 3

4 Anbefalingerne om arbejdstid skal danne baggrund for de rammer sekretariatet rådgiver efter, og disse anbefalinger skal være forankret i HB. Det er et dynamisk papir, der tilpasses forholdene løbende. Formanden udarbejder en redigeret udgave af anbefalingerne på baggrund af de debatter og beslutninger HB traf. Der refereres derfor ikke yderligere her. ii. Status og instruktion i LærerLog HB fik præsenteret de nyeste oplæg om LærerLog, og som anvendes til TR møderne i maj. Tanken er at grundregistreringen sker på pc, og man kan følge op med at redigere på smartphonen. Systemet hentes via medlemsnummer. Man kan logge ind mange gange med samme medlemsnummer, men der er kun en bruger. Hvis flere logger ind med samme medlemsnummer, vil det overskrive den andens registreringer. Lederne har ikke adgang til at trække oplysninger om lærernes registreringer, men det kan måske tilføjes på længere sigt. Dog vil det være vanskeligt at give adgange, set i forhold til, om alle lærere er medlemmer af FSL. Der er ikke mulighed for at importere skemaer og andet fra andre systemer, skemaet skal opbygges i LærerLog. Der var forespørgsler om det kan integreres med en privatkalender. Det kan måske tilføjes på længere sigt. Det testes om månedsvisningen er relevant, da det ikke nødvendigvis giver et overblik. Opdatering/synkronisering med de rettelser der foretages på telefonen, sker når der er netforbindelse. Der er indlagt advarsler, hvis grundskolelæreren planlægger med pauser - du har ret til en sammenhængende tjeneste, hvis årsnormen nås og lign. Planen var, at det skulle testes på HB s skoler. Men indstillingen er ændret, så den i første omgang ønskes testet på skoler i Århus området. Der er brug for et møde, hvor de oplæres på sekretariatet, så vi sikrer, at det bliver en så nem og enkelt måde at komme i gang med systemet. Der gennemføres en test fra Århusskoler som både repræsenterer grundskoler, efterskoler og kostskoler og som får en instruktion på sekretariatet. Den tidligere beslutning om test på HB skoler er dermed væk. HB bliver også indbudt til dagen. Vedtaget Der blev præsenteret en ide om, at supporten kunne ligge i kredsene. APP en præsenteres på det kommende NLS møde for grundskoler, idet de andre lande har lignende udfordringer om arbejdstiden. D. OK 15 i. Gennemgang af OK15 oplæg. Oplægget bliver gennemgået på alle kredsgeneralforsamlingerne. Gruppearbejderne fungerer utrolig godt på møderne. Tilbagemeldingerne bliver samlet i nogle grupperinger. En del kan der ikke rejses krav om til OK15, men er forhold som medlemmer efterspørger, at foreningen skal kunne. Gennemgangen af forhandlingssystemet fungerer også godt. E. Indstilling om voldgiftssag Formanden gennemgik sagen om et opsagt medlem/tr, hvor skolen ikke vil anerkende at et overfald fra en forælder er en arbejdsskade, og dermed havde en pligt til at afhjælpe situationen. Formanden mener ikke, der lagt op til en principiel afgørelse, som kan få konsekvenser 4

5 uanset hvordan afgørelsen falder ud. Enkelte HB medlemmer var dog bekymret for, at konsekvensen kunne være, at det kunne blive statueret, at elever og forældre kan overfalde en lærer uden at det bliver anerkendt som en arbejdsskade, hvis man bare har minimalt kendskab til hinanden privat. Arbejdsskadenævnet er involveret, og begge parter har politianmeldt overfaldet. Indstilling vedr. Voldgift Det indstilles, at sagen vedr. medlem på XX skole, som ikke kunne forliges i nævnet, videreføres ved voldgiftsretten inden for en ramme på Sagens omstændigheder bliver gennemgået på HB mødet. Vedtaget F. Indstilling i forhold til mobning af medlemmer På enkelte skoler, især grundskoler, har der bredt sig en dårlig stemning omkring det at være medlem af FSL. Det tenderer til mobning blandt kollegaerne. Især de skoler, hvor en del af lærerkollegiet har meldt sig ud. Der er eksempelvis også rygter om, at ledelserne vil lave fordelagtige arbejdstidsforståelser med dem der ikke er medlem af FSL. Det skal ikke sprede sig, så derfor skal alle være opmærksomme og sikre, at der tages hånd om situationen og tilbydes et møde med enten formand, næstformand eller kredsformand, så hurtigt som muligt. Der er ikke pligt til at oplyse om man er medlem af FSL eller ej, og foreningen har ikke mulighed for at give medlemmerne oplysninger om hinandens medlemsskab. Der er mulighed for at indbyde til et medlemsmøde, så de kan få talt situationen igennem, og dermed se hinanden. Indstilling Vedtaget Hvis kredsene eller sekretariatet hører om mobning, skal kredsformanden underrettes m.h.p. at rette henvendelse til TR på skolen. Hvis de vurderer, at der er behov for et møde med medlemmerne og formand/næstformand, sættes et sådant møde op. G. Diskussion af TR-suppleanternes rolle og uddannelse. FSL har fået en konkret henvendelse om en suppleant kan deltage i TR uddannelsen, fordi TR og suppleanten har delt opgaverne ligeligt. Der var en længere debat: TR har stor brug for en sparringspartner med viden om de nye regler i øjeblikket, det er i forvejen meget vanskeligt at være TR. Der er behov for at drage omsorg for både TR og suppleanten. Både tid og TR s ret til frihed er i forvejen under pres, suppleanterne har ingen ret til frihed, og nok især ikke, hvis kredsene afvikler kurser i dagtimerne. Nogle benytter sig i forvejen af at vælge en TR og en suppleant for 2 år, hvorefter de bytte så begge får uddannelsen. Cirkulæret giver kun ret til at vælge en TR. Der er måske en enkelt skole med to TR. Det kan være en skole med flere afdelinger, og derfor har ret til at vælge mere end en TR, hvis skolen anerkender dette. På samme vis som de kombinerede fri- og efterskoler. MLJ mener man kan gøre sig overvejelser om at tilbyde et kursus for suppleanter snart, hvilket er noget FSL plejer at udbyde. Det nye udvalg arbejdsliv og arbejdsmiljø udarbejder et oplæg til HB. Da der ikke er fastlagt møder endnu afventes dette, men derefter fastsættes en dato for en fremlæggelse af oplægget til HB. H. Orientering om holdning til fusion ml. FTF og LO 5

6 Der var udsendt et bilag om forslag til mission og vision for fremtidens hovedorganisation, som er FSLs tilbagemeldinger til FTF. Der var kritik af, at notatet var afsendt før en drøftelse i HB. Formanden beklagede og tilsluttede sig, at det burde være behandlet i HB inden fremsendelse, men at der fortsat var mulighed for at sende rettelser. Det bliver ikke et officielt papir der videresendes til andre uden for FTF, men tilkendegiver alene FSL s krav og holdninger til en hovedorganisation. Der har været en markant diskussion om kravet vedr. en politisk neutral hovedorganisation. Derfor et udråbstegn, så det fremstår som et klart og vigtigt krav fra FSLs side. Desuden er der krav om netværksdannelse på tværs af organisationerne, så man kan drage erfaringer. Det er en vanskelig samarbejdsøvelse. Eksempelvis udtalelser om, at man skal satse på uddannelse af de lavt uddannede og lign. Hvor FTF nok er de små i den sammenhæng, så der skal råbes rigtig højt for at blive hørt. I. Diskussion af nyløns sager fremover Sager der bringes videre til UVM giver ikke umiddelbart resultater. Men planen har været, at sagerne føres videre i systemet, først i UVM og derefter i MOS, så vi kan bevise, at decentral løn ikke fungerer på de frie skolers område. Indtil videre er LC med på at rejse sagerne. I en konkret sag har skolen nævnt i UVM, at såfremt der kom overskud på skolen, så ville bestyrelsen overveje en lønudvikling for lærerne. Skolen har nu præsenteret et større overskud i regnskabet, og i sagen vil der derfor blive spurgt til, om de er kommet længere i deres overvejelser. Men ellers er holdningen, at skolen skal finde plads til en nylønsudvikling. Der er flere organisationer som ikke mener, at decentral løn fungerer på statens område. Formanden skriver en Uffes uforbeholdne om emnet. Praksis fortsættes, så det dokumenteres, at decentral løn ikke fungerer på de frie skoler. J. Drøftelse af foreningens fremtidige organisation Lukket punkt refereres ikke. Andet Den 7. oktober er der fællesmøde med skoleorganisationerne. Det er samme koncept som ved mødet med Efterskoleforeningens bestyrelse: mødet starter tirsdag eftermiddag kl /19.00 derefter spisning. Onsdag starter HB mødet. Det sættes i kalenderen, når der er endeligt tilsagn fra organisationerne. 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Indstilling om fordeling af pladser til høring 28. maj Det er vigtigt at politikerne bakker op om Dannelsesstafetten, og HB/KB adviseres derfor allerede nu om, at der sker noget den 28. maj. Antallet af pladser til FSL er ikke på plads endnu. Indstilling Høring om kvalitet i uddannelse, Landstingssalen d. 28. maj. Vi indstiller til HB, at vi fordeler pladserne med HB først og dernæst KB, når vi ved, hvor mange vi får. Det bliver op til os selv at skrive videre på dannelsesstafetten. Vedtaget. B. Indstilling om kompetenceudvikling og OK15 6

7 Udvalget havde udarbejdet indstillingen med det formål, at HB anerkender hvordan foreningen forholder sig til efter-/videreuddannelse i de kommende OK15 forhandlinger. Problemstillingerne blev drøftet. 4. Flere i fællesskab A. Orientering om evaluering af minikurser. Det har været en succes: 455 tilmeldte, 306 mødte frem og evalueringssvar fra /3 af de tilmeldte mødte frem. Det betragtes som et vilkår, at når kurserne er gratis, er det også gratis at blive væk. HWI kunne bidrage med, at man normalt forventer mellem ½-2/3 fremmøde på gratis arrangementer, så det ligger i den fine ende. En tæt geografisk placering af møderne kan betyde, at nogen har meldt sig til flere steder, så det tages med i den fremtidige planlægning. Det har fungeret godt med reminder mails og lign. tiltag. Kurserne gennemføres uanset deltagerantal, selvfølgelig med forbehold ved 2-3 deltagere fremover. Evalueringen var udsendt på forhånd. 2 ud af 151 havde svaret, at de ikke kunne tænke sig at deltage i et fremtidigt minikursus, så det kan ikke være meget bedre, når 149 synes det modsatte. Der var en enkelt lille misforståelse med en oplægsholder, men ellers har det forløbet godt. B. Indstilling om 3-4 minikurser i efteråret. Indstilling Der arrangeres i efteråret minikurser med hver 3 afholdelser. Anslået samlet udgift ca , der afholdes inden for FIF-budgettet. Der afprøves en lidt anden model i efteråret, hvor alle emner ikke udbydes i hele landet. Der er rigtig mange ideer til minikurser. Ideer kan sendes til PHS. Der er planer om kurser spredt ud i landet, men alle emner er ikke nødvendigvis tilgængelig for alle. Hvis medlemmer føler de går glip af kurser, må de fremsende ønsker om, at emnerne udbydes i deres nærområde på et senere tidspunkt. Emnet klasserumsledelse har været en stor succes, og der overvejes en gentagelse 2-3 steder i landet. Udvalget vurderer at det har været fint med møder både på efterskoler og grundskoler. Møderne varer kun to timer, så forplejningen er ikke så vigtig, men parkeringsmuligheder er vigtig. Kredsenes kursusvirksomhed har været tænkt i andre baner end minikurserne. Ideen kunne være at anvende de lokale medlemmers ressourcer til gavn for andre medlemmer i kredsen. Eksempelvis hvis nogen har ekspert viden indenfor smartboards, friluftsliv og lign. Minikurserne er tænkt som værende noget der udbydes af hovedforeningen, der betales oplægsholdere, og det skal ramme direkte ind i lærernes undervisning. Emner af faglig karakter fra konsulenterne hører ikke til indenfor minikursusrammerne, heller ikke udvikling af medlemmernes individuelle forhandlingskompetencer om arbejdstid og lign. Planen er, at sekretariatet overtager opgaven på sigt. Pt er det MLJ og AST i FIF udvalget der tager stilling til de forskellige kurser. Der er kommet en forespørgsel om FSL vil støtte deltagelse i DHL stafet. En del lærere deltager via skolerne, men der er også en række fagforeninger og gule fagforeninger som deltager. Der var delte meninger, om et sådan arrangement giver reklameværdi for FSL. 7

8 Det koster kr. for et hold plus løbetrøjer. FIF overvejer, og kommer med en indstilling. 5. Organisationsudvalget Der er udarbejdet en samling af materialer til de særlige udvalg, så de eventuelt nye kontaktpersoner fra HB kan få en status. Enkelte ønsker at fortsætte kontaktperson rollen, men også en opfordring til, at Fyn kredsen står for kontakten til DfL, da de holder deres møder på skolen. De lærerstuderende har diskuteret mulighederne for at være repræsenteret i NLS, som har et særligt udvalg for landenes lærerstuderende. DfL repræsenterer en alternativ læreruddannelse, og i øjeblikket er der stor fokus på lærercertificeringer. Men det er ikke en indstilling om deltagelse. Den vil, alt afhængigt at mulighederne, og det nye udvalg fra DfL, eventuelt komme senere. En del udtrykte bekymringer for, at der kan blive et repræsentativitetsproblem, idet f.eks. repræsentanter fra LL(lærerstuderendes landskreds) er valgte og repræsenterer mange seminarier. Hvor de frie skoler i virkeligheden også har andre alternative seminarier, som så også burde være repræsenteret. Hvis der samtidig søges midler fra skolen, så kan der stilles spørgsmålstegn ved, om det er skolen eller FSL der repræsenteres. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ide med deltagelse i NLS, men HB tog forbehold. Børnehaveklasselederudvalget har tradition for, at afholde udvalgsmøder på deres egne skoler, og de er kendt for at holde mødeudgifterne nede. De har planer om at mødes på Bornholm under folkemødet. De kan gøre det rimelig billigt med bus og båd, samt privat overnatning, og det holdes indenfor budgettet. I referatet står der, at sendblasters returmails sendes automatisk til sekretariatet, der menes fejlmeddelelser. A. Indstilling om kredskalender. Det nuværende kapitel 4.2 var helt ude af trit med virkeligheden, så der er sket en del rettelser. Indstilling Revidering af HB afsnit 4.2 kredskalenderen. Vedtaget dog med ændret overskrift 4.2 Kredsinstruks. 6. Kursusudvalg A. Indstilling af program til KB kursus. Udvalget havde udarbejdet en ramme for KB-seminariet. Der er taget højde for, at en del af KB medlemmerne er nye, og derfor blev et møde med Mariann Skovgård fra LC foreslået som en del af programmet. Der var især lagt vægt på de ny kredses skal og kan opgaver, og deres mulighed for at få afstemt forventninger internt i KB. Indstilling Kredsbestyrelsesseminar 2014 Onsdag d : : Ankomst og indkvartering : Velkomst og indledning : Kredsens arbejde / Uffe Rostrup fmd. for FSL 8

9 : Frokost : Samarbejdsøvelse opvarmning! : Samarbejde i kredsbestyrelsen, (kredsvise drøftelser forventningsafstemning) : Pause : Aktivering af medlemmer Festmiddag Torsdag d : : Morgenmad : OK-15: Oplæg ved Mariann Skovgård / Uffe Rostrup : Pause : Gruppedrøftelser : Frokost : Kravopstilling : Omdømmehåndtering Opsamling, - herefter afrejse Det blev besluttet, at pga. den nye udvalgsstruktur så er det sekretariatet, som arbejder videre, i samarbejde med FU, om en form, hvor der arbejdes med 2*2 workshops af cirka 2 timers varighed, hvor man kan få mulighed for at deltage i to, alt afhængigt af interesser. HB s kommentarer indarbejdes i det færdige program som indstilles på mødet i maj. Kommentarer: At der nok allerede er afstemt forventninger i KB til august. Selvom en del ikke har stiftet bekendtskab med Mariann Skovgård, så er det lidt for overordnet i forhold til timingen vedr. kravopstilling. Men 3½ time til OK krav er passende. De nyere kredsmedlemmer har behov for praktisk viden, eksempelvis for den økonomiansvarlige, kredsens muligheder for at sende mails via sendblaster, inspiration til de arbejdsmiljøansvarlige i kredsene, hvordan man anvender sekretariatet og lign. Formanden vurderede, at en kredsformand nok er bedre til at holde oplæg om kredsenes skal opgaver, og at det kan være nyttigt for kredsene, at arbejde med strategier for skal opgaverne. Lederkredsen er ikke tænkt ind i det formelle program, da de erfaringsmæssigt ikke deltager i hele programmet. Der var enighed om, at de holder eget møde, men deltager i de programpunkter, som har interesse for dem En workshop om politikudvikling i kredsenes arbejde. En workshop vedr. aktivering af medlemmerne. Under lockouten fik kredsene øjnene op for, at medlemmerne har en række kompetence de kan trække på, og at det giver en tilknytning der fjerner sig lidt fra tanken om, at medlemsskabet er en forsikringsordning. Emnet vedr. omdømme er tænkt som et selvstændigt punkt med oplæg udefra til alle deltagere. B. Drøftelse af tankerne for den nye TR uddannelse. Udvalget har drøftet tre modeller der alle tager udgangspunkt i 3 moduler af 3 dage på HKC, og ind imellem kredsmoduler. 1. TR-rollen, arbejdstid, løn og pension. Et team af konsulenter varetager undervisningen, der er indbygget case og forhandlingsemner løbende. 2. Kommunikation, forhandling og konflikthåndtering. Der afsættes særlig fokus på TR rollen og forhandlerrollen. Uddannelsen gennemføres som en proces, hvor de samme undervisere følger holdet gennem alle tre internater. DLF lign. model. 9

10 3. Indhold som nu og hviler på samme koncept. Dog med ekstra fokus på TR-rollen og rollen som forhandler. TR s ændrede rolle hen imod coaching, er tænkt ind i alle tre modeller. TR skal uddannes til at kunne klæde medlemmerne på til dialogen med ledelsen, da det bliver en realitet. TR skal arbejde med lærerkollegiets faglige fællesskab, og hvordan der skabes bedst muligt mandat til at stille fælleskrav. Lærerkollegierne er splittet i øjeblikket og det vil både nu og fremover være vigtigt, at TR kan mediere. Det kan være en fordel, at TR erne møder så mange konsulenter som muligt på uddannelsen, så de er fortrolige med at hente rådgivning. TR erne har været meget tilfredse med forhandlerdelen på den nuværende uddannelse, derfor kan det være bekymrende hvis den splittes ud i delelementer. Forhandlerne skal gøres lækre. Forhandlerkurset stiller krav til deltagernes fortrolighed og tillid, derfor har det tidligere været placeret sidst i uddannelsen. Det haster med at få en uddannelse på plads. Derfor bringer FU opgaven videre til sekretariatet, som arbejder videre og der indstilles en model på HB mødet i maj. 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling vedr. indretning af lærerarbejdspladser. Der var enkelte forståelsesspørgsmål og kommentarer til indstillingen: Skoler der har fuld tilstedeværelse skal både forstås, som de skoler der kræver det, men også i de situationer hvor lærerne vælger det. Telefon kan også være mobil, men det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvem der betaler. Opbevaring kan også være i form af et rullebord og lign. Teksten henviser til guiden, men der kan måske indarbejdes mere i teksten omkring lys, lyd og andre sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Anbefalingen er udarbejdet i forhold til de nye forhold omkring fuld tilstedeværelse på skolen, derfor er der ikke inddraget anbefalinger om mulighed for at kunne føre fortrolige samtaler, men forefindes i inspirationsmaterialet. Indstilling Frie Skolers Lærerforening forventer, at der på skoler med fuld tilstedeværelse indrettes individuelle arbejdspladser. En individuel arbejdsplads skal indeholde en indstillelig stol og et bord med adgang til computer og telefon, og med gode lettilgængelige opbevaringsmuligheder herunder opbevaringsmulighed til fortroligt materiale, som kun bruges af den pågældende lærer. På andre skoler kan lærerens behov for individuelle arbejdspladser være anderledes, men arbejdspladsen skal stadig indrettes, så arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For at afdække behov og muligheder anbefaler Frie Skolers Lærerforening, at skolerne bruger inspirationsguidens procesguide. Forslaget om FSLs anbefaling om lærerarbejdspladser blev vedtaget, og det indarbejdes i de øvrige anbefalinger. Det opstilles i punktform med henvisninger til inspirationsmateriale. B. Indstilling om afholdelse af 2 arbejdsmiljø kurser: lærerarbejdspladser og social kapital. 10

11 Indstilling Vedtaget. Frie Skolers Lærerforening tilbyder i 2014 to forskellige kurser om arbejdsmiljø. Den ene om indretning af lærerarbejdspladser og den anden om social kapital. Der udbydes to kursusdage med hvert emne. Et i Jylland (Hornstrup Kursuscenter) og et på Sjælland. Kurserne tilbydes som supplerende arbejdsmiljødage (1½ dag pr. funktionsår) for arbejdsmiljøorganisationen. Dagene udbydes sammen med skoleforeningerne, således at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen kan deltage uden at være medlem af FSL. Udgifterne til kursusdagene dækkes af et deltagergebyr. C. Indstilling om kurser for AMR og ledere kun medlemmer som genopfriskning af arbejdsmiløuddannelsen. AMR rollen har fået større betydning, så udvalget foreslår, at der udbydes et genopfriskningskursus, idet nogle sidder med ældre kurser. HB var lidt forbeholdne overfor kursets titel og indhold, men der var bred opbakning til, at AMR erne skal tilbydes efteruddannelse. Det vurderes ikke til at være presserende, og der er ikke budgetteret med kurset i Projektet blev udskudt til behandling i det nye udvalg. Ved større forandringer er der krav om en ny APV efter tre måneder, derfor passer det formentlig godt, at AMR erne har en række spørgsmål ved årsskiftet, når disse er gennemført. Indstilling Frie Skolers Lærerforening inviterer arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til et kursus som genopfrisker dele af arbejdsmiljøuddannelsen. Udgifterne (forplejning og undervisningen) til kursusdeltagelsen afholdes af Frie Skolers Lærerforening. Tilbuddet er kun for medlemmer. Undervisningen varetages af en underviser, der allerede varetager undervisningen på arbejdsmiljøuddannelsen for de frie skoler. Der udbydes et kursus i Jylland og et på Sjælland i efteråret Udgiften til kurserne forventes at være kr. i alt. HB besluttede, at det nye udvalg arbejder videre i efteråret med et forslag til kursus for AMR, ud fra de faldne bemærkninger, og kurset udbydes i foråret Indkomne forslag I.a.b. 9. Foreningens økonomi I runde tal er der betalt cirka 40 mio. kr. tilbage på DLF lånet på 110 mio. kr. Der er realiseret nogle værdipapirer, som har givet mulighed for et ekstra afdrag på gælden, hvilket betyder, at renteudgifterne bliver lavere. I forhold til det budgetterede er det aktuelle antal kontingentmedlemmer tilfredsstillende. Der er en udfordring omkring bidraget til fonden fra lederne, men der er overbudgettereret lidt, så det er stadigvæk på den fornuftige side. Under lockouten var der et projekt om sange til forhandling, hvor der blev indsamlet penge, men også givet bidrag fra kreds 5, 6, 7 og 1, og en stor portion fra hovedforeningen. Det har givet et overskud på cirka kr. Der er nedsat et mindre udvalg på tre personer i kreds 5, som skulle tage stilling til midlernes anvendelse. Der var forslag om, at det blev afsat som en pulje som tidligere kreds 5 og 6 medlemmer kunne søge midler fra. Rent administrativt kan det være vanskeligt at afgrænse tidligere kredsmedlemmer i de nye 11

12 kredse. De to andre i udvalget foreslog, at overskuddet bliver overført til den pulje som kredsene kan søge om til tværgående projekter. Dette forslag blev bakket op af HB. 10. Meddelelser fra: A. Formand Formanden holder tale i Fælledparken 1. maj omkring kl B. Næstformand Efter påske deltager HWI og næstformanden i NLS mødet for grundskoleområdet. C. Øvrige HB medlemmer Kreds 1: Afslutningsmødet er afviklet. Kreds 2: TR- TR suppleanttræf er afviklet med 50 deltagere og det gik fint. Efter en massiv indsats på Fyn, er der kandidater til kredsbestyrelsen, dog er repræsentantskabskandidaterne stadig en udfordring. RB kontakter sekretariatet for en deltagerliste lige efter påske, så de er opdateret. Kreds 3: Der er afviklet to netværksmøder, som deltagerne er meget glade for. RJ har været involveret i en efterskolesag, som nu overgår til en anden kreds, men sekretariatet er inde i sagen. Der er en forespørgsel om muligheden for at oprette en skolekom konference for efterskole TR ere. TR træf har været afviklet med kreds 2, og der er ønsker om at fortsætte konceptet. RJ har deltaget i et kursus om innovation i FTF, og det var rigtig godt. Og hun har deltaget i Efterskoleforeningens møde hvor MOS præsenterede lov 409 for lederne. Den stiftende generalforsamling er afviklet. Kreds 5: Der deltager 8-10 medlemmer i netværksmøderne, de er tilfredse, og det er ikke altid de samme deltagere, så møderne afvikles, selvom der kun kommer få. Der er meldinger om TR ere som trækker sig. Det er en meget kedelig tendens. Sidste KB møde er afviklet. Kreds 6: Der har været afviklet møder for skoler uden TR. En enkelt har valgt en TR og andre overvejer. Der er cirka kr. tilbage. MR afholder sidste KB møde og inviterer til grillaften. Kreds 7: På møderne for medlemmer uden TR var der mange historier, eksempelvis en lærer der havde fået besked om, at aldersreduktionen alene ville blive til mindre forberedelse. En skole hvor ingen vidste hvem der er medlemmer, og der var en dårlig stemning. PHS holder et møde med medlemmerne fra skolen. Netværksmøder er en succes, de 8-10 deltagere sparrer om deres problemstillinger. Der er afholdt en hyggelig nedlukningsreception. KB holder sidste møde om 14 dage. FSL skal betale kr. for at deltage, og DLF betaler den største del. Der medbringes klistermærker, kuglepenne og lign. til teltet. Kreds 8: Der er ca kr. tilbage. Der deltog i mødet for medlemmer fra skoler uden TR. De har fået et nyt begreb, - sørøverskoler, hvor der er skabt egen forståelse af reglerne, også 12

13 blandt lærerne. Der afholdes et luk og sluk arrangement, men det bliver først efter den stiftende generalforsamling. Der er konflikter på tre store privatskoler i kredsen omkring lov 409 og manglende forhandlinger om arbejdstiden. FP deltager i et arrangement for Nationalt Videnscenter for Frie Skoler. Kreds 9: Små kr. i overskud. Kreds 10: Kredsen var testkreds for møderne der afvikles i maj, cirka 25 deltog. De har afholdt en luk og sluk fest med ca. 75 deltagere. Arne Pedersen, Søren Sørensen m.fl. holdt taler. Kredsen afleverer omkring kr. Kreds 11: Den stiftende kredsgeneralforsamling er afviklet. Som forudset kom der ikke så mange deltagere til Haubro, men der var alligevel omkring 50 deltagere. Der er kun en efterskolerepræsentant i kredsen, men LH er i kontakt med en suppleant, som er helt parat til at træde til, såfremt der bliver plads. Der er kun en skole i kredsen uden TR. LH deltager i et møde om en TR, hvor der er samarbejdsproblemer med ledelsen. Lederkredsen: Har vanskeligt ved at bevare medlemstallet. Ny ansatte ledere er lidt vanskelige at få organiseret. Lederne har travlt, det var vanskeligt at få samlet lederne til på Hindsgavl i sidste uge. 60 ledere deltog og emnet var kompleks ledelse. Der har været udskiftning i lederkredsen, da en måtte trække sig pga. private forhold. Efterskoleforeningen og kredsen har afholdt møde. De har etableret et kriseberedskab, til at hjælpe nye ledere gennem opstarten den 1.8. Skolerne har vanskeligheder med at skaffe ledere. Den alternative lederforening og kredsen har afholdt møde, og de har efterfølgende tilkendegivet, at de gerne vil indgå i et samarbejde. Der er ingen særlige krav forbundet med ønsket om samarbejde. Det er en fælles interesse, at lederne på de frie skoler er organiseret, og derfor er det nødvendigt at finde en fælles løsning. Den eneste umiddelbare forudsætning er, at der ikke skal være en tæt tilknytning til lærerområdet og inddragelse i betalingen af gælden fra konflikten. Den 30. april afholdes der møde med formændene fra DLF, FSL og uddannelsesforbundet. Formanden undersøger hvem der deltager, hvor emnet er en eventuel form for løsrivelse. Enkelte i HB reagerede på samarbejdet med den alternative lederforening. Men RN gjorde opmærksom på, at lederkredsen faktisk er blevet i FSL regi under konflikten, og at det handler om, at lederne skal samles, og lederne på de frie skoler skal organiseres. Sekretariatslederen stopper ved udgangen af maj måned, og begynder derefter i FSL, dog forudsættes det, at enkeltsager kan afsluttes. Lederkredsen har på baggrund af en medlemsanalyse fået øjnene op for, at afdelingslederne ikke er så godt organiseret som forventet. Formodningen om, at de kom fra lærerjob/tr-hverv holdt ikke stik. D. Sekretariat HWI orienterede om, at Kristina fra lederafdelingen starter i juridisk afdeling den 1.6, og Bettina derfor starter i faglig afdeling samme dato. 13

14 11. Personsager En friskole har opsagt et medlem pga. manglende læreruddannelse. Der kan ligge en særlig aftale om uddannelse til et bestemt tidspunkt, bag sagen. Der er opstået et problem på en lilleskole, som foreningen har været i kontakt med angående ansættelse af skoleassistenter/skolepædagoger. Skolen er kommet i klemme, idet BUPL har meddelt, at de mener de beskrevne opgaver er dækket af den overenskomst skolen har indgået som en tiltrædelse af overenskomsten indgået mellem skoleorganisationen og BUPL. FSL vurderer sagen med LC. 12. Eventuelt HWI, MLJ og HEH er valgt til HKC s foreløbige bestyrelse fra HB. Jørgen, Marianne og Martin (medarbejderrepræsentant) deltager i bestyrelsen uden stemmeret. HWI præsenterede to forslag til udefrakommende kandidater til HKC s bestyrelse. Det har ikke umiddelbart været en nem opgave, som gik ud på at finde en der repræsenterede branchen og en storkunde. Det er vanskeligt at finde en storkunde, idet det samtidig kræver en vis forretningsforståelse. Kunderepræsentanten kan vurderes til at være dækket af HB repræsentanterne. Der udbetales et honorar på kr. til de to udefra kommende. HB repræsentanter får løn fra foreningen, og et honorar ville alligevel blive modregnet. Det kan diskuteres, om det ligger i sekretariatschefens opgaver, eller ud over, men indtil videre er det kun de to udefrakommende der får et honorar. Beløbet ligger i den lave ende for professionelle bestyrelsesposter i virksomheder af den størrelse. Men det skal være et forpligtende beløb, men ikke så stort, at det er årsagen til at sidde i bestyrelsen. Kandidaterne er fundet ved at spørge rundt i netværk, og anbefalinger fra branchen. De er begge anbefalet af uafhængige kilder, og betegnes som dygtige og kompetente folk. Der var en tredje kandidat som ikke kom med i indstillingen. Selvom særligt den ene er fra branchen, har bestyrelsen vurderet, at der ikke er en konkurrencemæssig risiko. Geografisk set konkurreres der ikke om de samme kunder, og bestyrelsen kan afslutte samarbejdet, hvis de får mistanke om noget sådan. Konstruktionen i bestyrelsen er egentlig med tilbagevirkende kraft til , men idet de først kan stiftes når regnskabstallene fra 2013 foreligger, forventer de at starte op den Dog vil de holde et møde inden, så de kan få igangsat projektet. Selvom der ikke kan vedtages noget under eventuelt, så fik HKC s bestyrelse helt ekstraordinært HBs accept til at spørge de to kandidater. Referent: Kirsten Herskind 14

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 Velkommen til dette års generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Aarhus, den 24. februar 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 10.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF AB (barselsorlov), AK, JK

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL.

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL. Mødedato/-tid: 11. marts 2015 kl. 10.30 15.00 Mødested: Deltagere: Afbud fra: BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat til IKA's Kompetenceudvalg. Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop. Tirsdag den 11. august til onsdag den 12. august.

Referat til IKA's Kompetenceudvalg. Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop. Tirsdag den 11. august til onsdag den 12. august. Referat til IKA's Kompetenceudvalg Sted: Tid: Deltagere: Afbud fra: Ordstyrer: Referent: Bemærkninger: Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Tirsdag den 11. august til onsdag den 12.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Kursusprogram Efterskolelærer parat! Kursus for nye efterskolelærere. Vejle Center Hotel 5. - 6. oktober 2011 og 26. 27.

Kursusprogram Efterskolelærer parat! Kursus for nye efterskolelærere. Vejle Center Hotel 5. - 6. oktober 2011 og 26. 27. Kursusprogram Efterskolelærer parat! Kursus for nye efterskolelærere Vejle Center Hotel 5. - 6. oktober 2011 og 26. 27. marts 2012 Efterskolelærer parat! Kursus for nye lærere i efterskolen Efterskolen

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Gennemgang af beslutningsprotokollen.

Gennemgang af beslutningsprotokollen. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 8. og 9. februar 2017 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 8. februar 2017 kl. 13-18.30 Slut: 9. februar 2017 kl. 8.30-17.00 Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere