Tilpasningen har betydet, at AOF Danmark er ophørt med al virksomhed, der ikke direkte relaterer sig AOF Danmarks kerneydelser så som:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasningen har betydet, at AOF Danmark er ophørt med al virksomhed, der ikke direkte relaterer sig AOF Danmarks kerneydelser så som:"

Transkript

1 1 Indledning 2010 blev året, hvor AOF Danmark fik tilpasset sin virksomhed til de nye økonomiske vilkår med et væsentligt lavere kontingent fra fagforeningerne, men samtidigt også året, hvor AOF fik konsolideret sin økonomi. Tilpasningen har betydet, at AOF Danmark er ophørt med al virksomhed, der ikke direkte relaterer sig AOF Danmarks kerneydelser så som: Forlagsvirksomhed Smedenes Uddannelsesfond FIU-virksomhed Arbejdsmiljøuddannelsen Analysevirksomhed Rejsescenen 2010 blev også året, hvor AOF Danmarks nye vedtægter skulle implementeres med centerdannelser og stiftelse af Centerrådet, Centerlederråd og Aftenskoleråd. Ejendommen i Teglværksgade blev sat til salg umiddelbart før Finanskrisen ramte Danmark. Efterfølgende var det ikke muligt at sælge den til en acceptabel pris, men kort før 2010 løb ud, modtog vi et for AOF Danmark acceptabelt købstilbud. Med udgangen af 2010 er økonomien i AOF Danmark vendt til det positive. Jane Korczak Formand John Meinert Jacobsen Forretningsfører

2 2 Folkeoplysningsloven I april 2009 nedsatte den daværende undervisningsminister Bertel Haarder et folkeoplysningsudvalg, der fik til opgave at give forslag om at: Styrke demokrati og medborgerskab Sikre lige konkurrencevilkår Fremme fleksible tilrettelæggelsesformer Fremme e-learning Se på fremtidens rammer og vilkår Mindske bureaukratiet Udvalget blev sammensat således: Formand Jens Stenbæk udpeget af undervisningsministeren Anne Kollerup, Marie Bjerre og Preben Staun udpeget af undervisningsministeren John Meinert Jacobsen og Per Paludan Hansen udpeget af Dansk Folkeoplysnings Samråd Helga Kolby Kristensen udpeget af Folkehøjskolernes Forening Rune Siglev udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd Birgitte Nielsen udpeget af Idrættens Fællesråd Marlene Carmel udpeget af Kommunernes Landsforening Udvalget afgav sin betænkning i efteråret 2010 med følgende forslag: 1. Demokratisk medborgerskab indskrives i formålet med folkeoplysningsloven, og formålsparagraffen skal være gældende også for daghøjskoler og folkeuniversitetet 2. Kommunerne skal udarbejde strategi og politik for folkeoplysende virksomhed 3. Centralt videnscenter for folkeoplysning 4. Dialogforum, som skal styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende organisationer og de offentlige aktører 5. Central pulje til at styrke bevidstheden om Danmark som demokratisk samfund 6. De folkeoplysende organisationer inddrages i udmøntningen af statslige kampagner m.v. 7. Formaliseret samarbejde mellem Folketinget og de folkeoplysende organisationer om styrkelse af den demokratiske debat f. eks. via borgerhøringer 8. Folkehøjskolerne: kurser for særlige målgrupper, danskuddannelse for voksne udlændinge etableret af et sprogcenter kan indgå i et højskoleophold, højskoleelever kan komme i praktik inden for de folkeoplysende organisationer. 9. Foreninger og oplysningsforbund opfordres til fortsat udvikling af deres foreningsdemokrati 10. Kommunalbestyrelsen afsætter en pulje til udviklingsarbejde 11. Kommunalbestyrelsen kan fravige kravet om deltagerbetaling til udsatte grupper 12. Vejledning, afklaring og realkompetencevurdering skal fremgå

3 3 af regelsættet for såvel daghøjskoler som aftenskoler 13. Kortlægning af den eksisterende vejledningsindsats 14. Evaluering af det eksisterende elektroniske værktøj til dokumentation af realkompetence 15. Udviklingsarbejde i undervisningsministeriet for et bredere vurderingsgrundlag ved anerkendelse af realkompetencer 16. Pulje til uddannelse af ledere og trænere i foreninger i kulturmødet 17. De landsdækkende folkeoplysende organisationer opfordres til at lade kulturmødet indgå i deres medarbejderuddannelsestilbud 18. Børne- og ungeforeninger bør arbejde for at inddrage forældrene 19. Foreninger og aftenskoler skal i højere grad inddrages i integrationsprojekter med støtte fra Undervisningsministeriet 20. Kommunalbestyrelserne kan give tilladelse til oprettelse af lukkede hold 21. Folkeoplysningen skal være aktør i fremme af befolkningens sundhed 22. Samarbejde mellem foreningssektoren og voksenundervisning om sundhedsfremme skal styrkes 23. Eksisterende emnebegrænsning i fleksibel tilrettelæggelse ophæves 24. Midler til udvikling af fleksibel tilrettelæggelse 25. Standarddriftsoverenskomster for FVU og ordblindeområdet, alle skal kunne få driftsoverenskomst og der skal være klageadgang til Undervisningsministeriet 26. VEU-centrene opfordres til at der udpeges repræsentanter fra folkeoplysningen til centerrådet 27. Kommunalbestyrelserne skal være opmærksomme på konkurrenceforvridning mellem biblioteker og folkeoplysningen 28. Biblioteker og folkeoplysningen bør arbejde sammen 29. Der kan fortsat ikke ydes tilskud til kommercielle interesser 30. Kommunen og foreningerne kan indgå aftaler om særlige opgaver, og dette skal afspejles i tilskudsreglerne 31. Kommunalbestyrelsen afsætter en beløbsramme til grundtilskud til aftenskoler 32. Kommunen og voksenundervisningen kan indgå aftaler om særlige opgaver, og dette skal afspejles i tilskudsreglerne 33. Tilskud til AVU og HF for kursister, der ikke går til eksamen, nedsættes og provenuet anvendes til forhøjet tilskud til aftenskoler 34. Tilskud til politisk og religiøst foreningsarbejde skal tydeliggøres 35. Lokaler og anlæg fuldt ud finansieret af skatteborgerpenge skal omfattes af anvisningsforpligtelsen

4 4 36. Kommunerne opfordres til at indgå aftaler med privat selvejende institutioner om at folkeoplysende virksomhed mod betaling kan benytte disses lokaler 37. Høringsret til folkeoplysningen lokalt om alle forhold vedr. folkeoplysningen 38. Folkeuniversitetet: mere fleksible rammer og debatskabende virksomhed inden for deres formål Ved den officielle offentliggørelse af rapporten erklærede undervisningsministeren sig enig i alle anbefalingerne på nær punkt 33, som hun afviste blankt. I skrivende stund forventes forslag til ændring af folkeoplysningsloven fremsat inden for kort tid. Beskæftigelsesfremme Umiddelbart inde jul vedtog Regeringensflertallet 3 love som betyder, at kommunernes refusion af forsørgelsesudgifterne gradueres efter hvilken aktivering, de sætter de ledige i. Højeste refusion fås ved jobtilskud, dernæst formelle uddannelser og laveste refusion ved anden uddannelsesmæssige aktivitet. De 3 lovforslag der tilsammen udgjorde over 100 sider blev sendt i høring i 3 dage! Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) udtalte bl.a. i sit høringssvar: Det er med undren, at OF ikke er medtaget på høringslisten, al den stund at vores lokale afdelinger skoler, daghøjskoler og sprogcentre, afvikler ganske mange kurser, vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb samt danskundervisning for de berørte grupper. Med den korte tid, OF har haft til rådighed, har det ikke været muligt at foretage en grundig analyse af forslagene. Men der er for os ingen tvivl om, at de foreslåede ændringer af refusionstaksterne vil føre til en nedprioritering af uddannelses-, vejlednings- og afklaringsforløb og særligt tilrettelagte projekter for nogle af de svageste grupper i samfundet, herunder sygedagepengemodtagere, hvis mere varige fodfæste på arbejdsmarkedet vil blive betydeligt forringet. De folkeoplysende organisationers tilbud, kurser, aktiviteter og ydelser har vist sig særdeles velegnede overfor specielt denne gruppe af svage kortuddannede, herunder sygedagpengemodtagere, som ikke umiddelbart kan gennemføre erhvervsrettede uddannelser, eller umiddelbart kan få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. De har behov for brobygningsforløb såvel til det formelle uddannelsessystem som til arbejdsmarkedet. De har også behov for at ændre egen livsstil, og dermed se nye muligheder for sig selv. Det er derfor vigtigt, at ministeren via den foreslåede bemyndigelse sikre, at kommunerne fortsat får den høje refusion til forberedende forløb. Vi skal derfor henstille, at forslagene ændres, så de svageste kortuddannede, herunder sygedagpengemodtagere, fortsat vil have mulighed for at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Lovenes vedtagelse ført til, at et stort antal kommuner stillede udbud i bero. Organisatorisk Den nye struktur i AOF-landskabet blev implementeret i 2010 med ikke mindst centerdannelse.

5 5 Serviceringen af de lokale enheder - uanset om disse er tilsluttet et center eller ej - er uændret. Service i relation til de lokale enheder. Almindelig rådgivning/vejledning inden for kerneområderne Varetagelse af de lokale enheders fælles interesser over for centrale offentlige myndigheder, organisationer m.v. Samarbejde med centrale organisationer f.eks. Dansk Folkeoplysnings Samråd, Oplysningsforbundenes Fællesråd, FOAS, Uddannelsesforbundet m.fl. Indgåelse af medarbejderoverenskomster via FOAS (Folkeoplysende Organisationer Arbejdsgiversammenslutning) Formidling af informationer af interesse for de lokale enheder Fremme erfarings- og idéudvikling Udtalelser til regelændringer Lobbyvirksomhed Tilslutningsaftale med Copy-Dan og administration af denne Udvikling, vedligeholdelse, support m.v. af EP-Win Udvikling, vedligeholdelse, support m.v. af Portalen Aftale med PostDanmark om distribution af aftenskoleprogrammer Rådgivning om det organisatoriske arbejde (bestyrelsesarbejde m.v.) Rådgivning om arbejdsgiverrollen, herunder sagsbehandling af personalesager Kurser for medarbejdere i de lokale enheder, bestyrelser m.v. Lovfortolkninger og rådgivning om andre juridiske problemstillinger Repræsenterer AOF i råd, nævn, udvalg og kommissioner Centerdannelsen er nu gennemført, således vi har centre i alle centerområderne, AOF center Nord AOF center Midt AOF center Syd AOF center Sydjylland AOF center Fyn AOF center Sjælland Nord AOF center Sjælland Syd AOF center Hovedstadsregionen AOF center Bornholm Samtidigt med stiftelsen af centre blev nedsat: Centerrådet med formanden for AOF Danmark Jane Korczak som formand, og som i øvrigt består af formændene for centrene, medlemmer af AOF Danmarks bestyrelse, valgt at de lokale enheder, og med centerlederne som tilforordnede. Centerlederrådet består af centerlederne og med forretningsfører John Meinert Jacobsen som formand. Centerrådet er besluttende på fælles initiativer for centrene, og centerlederrådet er initativtagere på det forretningsmæssige område. I samarbejde med sprogcenterlederne har centerlederrådet udarbejdet en strategiplan for sprogcentervirksomhed, som centerrådet har besluttet. Centerrådet har været præsenteret for en enkelt benchmarking på centrenes driftsresultater, og har ønsket yderligere benchmarking. Forudsætningen for benchmarking er let og ubesværet adgang til data, og derfor iværksatte centerlederrådet et arbejde med udvikling af ny konto, som nu afprøves i AOF Midt.

6 6 Derudover har centerlederrådet beskæftiget sig bl.a. med: Unge-indsatsen FVU og ordblindeundervisningen Beskæftigelsesområdet Initiativer i særligt udsatte boligområder Overenskomstfornyelser af FOAS almene overenskomst og FOAS sprogcenteroverenskomst Aftenskolerådet Som led i den organisatoriske ændring blev aftenskolerådet nedsat og består af 1 aftenskoleleder valgt i hvert centerområde og med forretningsfører John Meinert Jacobsen som formand. Målet med aftenskolerådet er at skabe et forum for at fremme udviklingen af AOF s aftenskoler, herunder: Markedsføring Indhold Marked Administration Aftenskolerådet har i 2010 bl.a. beskæftiget sig med: Udvikling og drift af portalen Central serverløsning Nedsat arbejdsgruppe om administrationssystem Rapporten fra det centrale folkeoplysningsudvalg Samarbejde med folkebibliotekerne Inspirationskatalog EP-Win administrationssystemet. I 2010 blev der uddannet superbrugere i hvert center, som varetager den umiddelbare rådgivning for de lokale AOF enheder i deres centerområde. Der blev i 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de lokale AOF-enheder, som bearbejdes i 2011, og anvendes i den arbejdsgruppe, der er nedsat til at analysere administrationsmodellen. AOF-portalen Portalen er et væsentligt element for markedsføring af AOF s lokale aktiviteter. I løbet af 2010 har der været gennemført to analyser af hvorledes besøgene på hjemmesiden fordeler sig, hvor mange besøgende der køber produkter af AOF samt hvor længe de er på, og hvad de søger efter. Disse analyser er et første skridt på vejen mod at foretage en mere systematisk tilretning af hjemmesiden, så de reflekterer de behov, som brugerne efterspørger. Der vil i 2011 blive opsat en mere systematisk logning og en ajourføring af, hvorledes vi præsenterer os overfor omverdenen. Bl.a. i form af en ensartet designskabelon og opbygning af hjemmesider også for centrene. Daphne EU Daphne projektet: Abused Women At Work. I 2010 blev det 2-årige EU projekt Abused Women At Work afsluttet. Projektet var et samarbejde mellem AOF Danmark, 3F/FIU Ligestilling, LPSK fra den Litauiske fagbevægelse, samt FIA-UGT fra den Spanske fagbevægelse. Projektet har haft som mål, at hjælpe medarbejdere, der har været udsat for partnervold, ved at skabe øget viden om partnervold, og viden om, hvordan man kan håndtere og hjælpe medarbejdere, der udsættes for partnervold.

7 7 Der er gennemført undersøgelser i Danmark, Spanien og Litauen om voldsramtes arbejdsliv, samt uddannet coaches fra FIU s mangfoldighedsnetværk til at håndtere medarbejdere, der udsættes for vold, og lave politikudvikling på området på deres arbejdsplads. De lokale netværk har hver holdt 6 netværksmøder om emnet i FIU s mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk. Netværket har over 100 medlemmer fordelt over hele Danmark. En særlig måde at skabe debat, nedbryde tabuer og oplyse i projektet, har været ved at udvikle et teaterstykke om emnet. Rejsescenen havde premiere med stykket Hvis tårer var guld i marts Der blev spillet 19 forestillinger på arbejdspladser rundt omkring i Danmark i marts 2010, med efterfølgende debat blandt publikum. Stykket kom på turne igen i oktober og spillede 25 gange i samarbejde med lokale AOF afdelinger. Hvis tårer var guld spillede på projektets afslutningskonference d. 25. november. På afslutningskonferencen blev der uddelt en pris til Post Danmark, Sydjylland, for at gøre noget særligt for voldsramte medarbejdere og have udviklet en politik på området. Projektet har desuden produceret en håndbog til brug på arbejdspladser om at håndtere voldsramte kollegaer. Bogen kan downloades gratis på projektets hjemmeside på både dansk og engelsk: Her kan man også finde de andre materialer, der er udviklet i projektet. Lær mere om IT AOF Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Videnskabsministeriet vedr. Lær mere-netværket til udvikling af borgernes IT-færdigheder. Det er et led i ministeriets strategi på IT området, der udover udvikling af den digitale infrastruktur, digitalisering af det offentliges kommunikation med borgerne osv., også omfatter udvikling af danskernes færdigheder til at udnytte nettet optimalt. Dette skal gøres ved øget udbud af IT-kurser, bedre kvalitet i it-undervisningen og udbredelse til flere borgere. Netværkssamarbejdet omfatter blandt andet uddannelse af it-undervisere fra medlemsorganisationerne, udbud af ITundervisning og samarbejde om udvikling af undervisningsmaterialer. Udviklingen af undervisningsmaterialet er åben, og hensigten med det færdige materiale er fri tilgængelighed til anvendelse, også udenfor netværket, blandt andet på hjemmesiden IT-formidler.dk. AOF har bidraget til udvikling af undervisningsmaterialet, og sender løbende AOF undervisere på IT-formidleruddannelsen og AOF er også repræsenteret i IT-formidlernetværket. Integration AOF Danmark har haft et samarbejde med LO s FIU Ligestilling omkring deres mangfoldighedsnetværksaktiviteter, der i 2010 primært har været en fast del af Daphneprojektet. Fokus i aktiviteterne været arbejdspladsens forebyggelse af vold mod kvinder. Derudover har AOF Danmark deltaget i LO s integrationsprojekt om udviklingen af et omvendt mentorprojekt, hvor ansatte og tillidsvalgte i fagbevægelsen får tilknyttet en frivilligt aktiv med minoritetsbaggrund som mentor.

8 8 Arbejdersangbogen Arbejdersangbogens 10. udgave blev udsolgt i november Indhentning af tilladelser til et nyt oplag var derfor allerede påbegyndt i efteråret 2009, men udgivelsen blev ved årets start udsat på ubestemt tid, indtil finansieringen var faldet på plads. Det blev den i slutningen af 2010, da det lykkedes at indgå aftale med de store forbund om at aftage af et forudbestilt oplag og dermed en præfinansiering af udgivelsesomkostningerne. Det blev ikke muligt at indføje flere sange til bogen, hvilket havde været et ønsket fra nogen. De tekniske problemer ville imidlertid blive for omfattende. Der er designet et nyt omslag. Trykningen finder sted i januar Rejsescenen Rejsescenen har i 2010 udbudt 4 forestillinger: Men når forårssolen skinner Det røde felt Skal jeg stave det for dig? Hvis tårer var guld På grund af kontingentnedsættelsen fra fagbevægelsen har det ikke været muligt for AOF Danmark at drive rejsescenen videre. Arbejdsgiversekretariatet Arbejdsgiversekretariatet har 3 hovedopgaver: Rådgivning om arbejdsgiverrollen Fungere som sekretariat for FOAS, arbejdsgiversammenslutningen for oplysningsforbundene og Dansk Flygtningehjælp Generel rådgivning vedr. juridiske problemstillinger Der er skriftligt behandlet knapt 100 sager foruden den telefoniske rådgivning. Eksternt samarbejde AOF Danmark indgår i samarbejde med en række eksterne parter, hvor her skal nævnes: Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) hvor John Meinert Jacobsen er medlem af bestyrelsen Pressenævnet AOF Norden IFWEA DFS s udvalg vedr. FVU og ordblindeundervisning DFS s udvalg vedr. lokale samråd DFS s udvalg vedr. fleksibel ungdomsuddannelse DFS s udvalg vedr. ændring af folkeoplysningsloven FOAS oplysningsforbundenes og Dansk Flygtningehjælps arbejdsgiversammenslutning, John Meinert Jacobsen er formand Forbrugerrådet Det Kriminalpræventive Råd Geneveskolens bestyrelse, John Meinert Jacobsen er næstformand DFS-samarbejde om demokrati og medborgerskab DFS-realkompetenceforum De fysiske konsekvenser af de ændrede vilkår for AOF Danmark Flytningen fra Nyropsgade tilbage til Teglværksgade fandt sted i april måned, dog med langt færre arbejdspladser, hvilket betød, at en meget stor mængde kontorinventar skulle opbevares og søges afviklet.

9 9 Overskydende kontormøbler m.m. er afhændet til bl.a. nærliggende AOFafdelinger. DS-uddannelsesfond er overgået til Metalskolen Jørlunde. Alt materiale er flyttet til Metalskolen pr. 1. august Arbejdsmiljøuddannelsen er overgået til LOskolen. Alt materiale er flyttet til LO-skolen pr. 1. juni Forsendelse af materiale til FiU-kurserne er ophørt pr. 31. december De enkelte forbund sørger nu selv for det materiale AOF tidligere producerede og udsendte.

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse

AOF Organisationen. Det internationale samarbejde. AOF centre. Intern uddannelse. Ledelsesuddannelse BERETNING 2009 AOF Organisationen 2009 blev præget af det fortsatte arbejde med AOF's store organisationsudviklingsprojekt under overskriften Mod nye Fællesskaber. Et stort antal AOF'ere har været involveret

Læs mere

Undervisningsministeriet Fredag den 8. april 2011

Undervisningsministeriet Fredag den 8. april 2011 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet liz.nymann.lausten@udst.dk Fredag den 8. april 2011 Dansk Folkeoplysnings Samråds høringssvar til forslag til Lov om ændring

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov Undervisning tilrettelagt fleksibelt Fleksible tilrettelæggelsesformer 1 Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni 2004. Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udkast af 30.03.11 til Forslag

Udkast af 30.03.11 til Forslag Udkast af 30.03.11 til Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1.

Af de 39 hørte parter har 19 afgivet høringssvar. Høringsliste med angivelse af, hvem der har svaret, er indsat neden for som bilag 1. Uddannelsesudvalget L 94 - Bilag 3 Offentligt Undervisningsministeriet Notat om høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført 5. april 2011 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af undervisningsministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven (Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab,

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført januar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

AOF Danmarks beretning 2012

AOF Danmarks beretning 2012 AOF Danmarks beretning 2012 Indledning Det har altid været AOF s målsætning, at give borgeren nye kvalifikationer for at styrke den enkeltes evner og lysten til at tage ansvar for eget liv. Det har også

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Vedtægter for AOF Center Hovedstaden

Vedtægter for AOF Center Hovedstaden Vedtægter for AOF Center Hovedstaden 1: NAVN OG HJEMSTED Centrets navn er AOF Center Hovedstaden Centret er hjemmehørende i Københavns kommune Centret er stiftet af AOF Hovedstadsregionen 2: FORMÅL. Centret

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer.

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer. DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Gl. Kongevej 39 E, 2. tv, 1610 København V Tlf. 33 15 14 66 Fax 33 15 09 83 www.dfs.dk dfs@dfs.dk Den 23. april 2009 Beslutningsreferat af Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner 2004 Sendes senest den 8. juli 2005 til 2004 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn, adresse og telefonnr. Kommunenr.:

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

DFS årsberetning 2016

DFS årsberetning 2016 DFS årsberetning 2016 Den samlede bestyrelsesberetning I denne publikation har vi trykt overbliksafsnittet i DFS bestyrelses beretning for 2016. Den samlede beretning kan læses på www.dfs.dk/om-dfs/repraesentantskab/2017.

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Guide. til en kommunal folkeoplysningspolitik. De folkeoplysende organisationer

Guide. til en kommunal folkeoplysningspolitik. De folkeoplysende organisationer Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik De folkeoplysende organisationer September 2011 1 Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført august 2015 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført februar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring.

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring To priser til AOF Tilbud til beskæftigede og virksomheder 90 år med AOF Kort og godt om 2014 AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. Udover

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere