2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) deltog indtil kl. 17:00 Susan Kjeldgaard (SK) Birgit Roswall (BR) Jonna H. Præst (JHP) Mogens Pedersen (MP) Erik Larsson (EL) Bjarne Frølund (BF) Mette Therkildsen (MT) Henning Holm (HH), deltog under behandlingen af pkt. 11, 14 og 15 Lynge Skovgaard og Mai Hartz (Deloitte) deltog under behandling af pkt Referent : Mette Therkildsen Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden for mødet 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. februar Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2013 til godkendelse (Deloitte) 5. Regnskab for tømningsordning 2013 til godkendelse (Deloitte) 6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2013 til godkendelse (Deloitte) 7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2013 til godkendelse (Deloitte) 8. Revisionserklæring intern overvågning 2013 til godkendelse (Deloitte)

2 9. Revisionserklæring deltagelse i anden virksomhed 2013 til godkendelse (Deloitte) 10. Orientering om skattesag (Deloitte) 11. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. a. 1. kvartalsrapport Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. marts 2014 til orientering 13. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse 14. Uvedkommende vand til orientering 15. Kommunikation 16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde 17. Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 11. februar Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 2. Meddelelser fra formanden Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder JP orienterede kort om status for erstatningssag med Kildedal. Bestyrelsen gav mandat til JP og MT i forhold til at forhandle en aftale plads. Der afholdes borgemøde d. 7. maj på Græsted Kro vedr. placering af nyt renseanlæg. Bestyrelsen understregede, at visualiseringen af nyt renseanlæg er vigtig. Bestyrelsen godkendte at der deltager medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmødet. MT søger for at medarbejderrepræsentanter underskriver forretningsorden. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Ingen bemærkninger. 4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2013 til godkendelse (Deloitte) Årsrapporten fremviser følgende hovedtal:

3 Den akkumulerede overdækning ser ultimo 2013 således ud: Herefter fremlagde Deloitte protokollatet for 2013 og fremhævede følgende hovedpunkter: Som tidligere år har der været rigtig god dialog og godt samarbejde Revisionen er forløbet som planlagt Deloitte har afgivet Management Letter om den løbende revision uden væsentlige bemærkninger, men med anbefalinger til forbedringer Enefuldmagt til skriftlig instruktion (det blev besluttet, at denne skal slettes direktøren tager fat herom) Usikkerhed om skattemæssige indgangsværdier, jf. nedenfor om orientering om skattesagen I løbet af året har der været løbende rådgivning om: Reguleringsmæssige forhold Skatte- og momsforhold Regnskabsmæssig rådgivning Løbende økonomiassistance Finansiel styringspolitik og bankudbud Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat, som herefter blev underskrevet.

4 Præsentationen udsendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med referatet. 5. Regnskab for tømningsordning 2013 til godkendelse (Deloitte) Deloitte fremlagde regnskabet for tømningsordningen for I regnskabet er indregnet tidligere års underdækninger og over-/underdækninger for 2013 forventes indregnet i Regnskabet for tømningsordningen fordelt på samletanke og septiktanke udviser følgende hovedtal: Bestyrelsen godkendte regnskabet for tømningsordningen. 6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2013 til godkendelse (Deloitte) Deloitte orienterede om, at der er afgivet erklæring om prisloft 2015 ( Reguleringsregnskab 2013 ) til Forsyningssekretariatet. Der er afgivet en erklæring uden forbehold og der er således ikke bemærkninger til det indberettede. 7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2013 til godkendelse (Deloitte) Deloitte orienterede om, at der er afgivet erklæring til Forsyningssekretariatet om selskabets investeringsregnskab for Der er krav om, at der skal anvendes samme regnskabspraksis som i Da regnskabspraksis i ikke er kendt (da selskabet var en del af kommunen) er der afgivet erklæring med forbehold for dette. Der er ikke bemærkninger til investeringsregnskabet i øvrigt. 8. Revisionserklæring intern overvågning 2013 til godkendelse (Deloitte) Deloitte orienterede om, at der afgivet erklæring vedrørende det interne overvågningsprogram. Der er afgivet en erklæring med forbehold for: Manglende indhentning af erklæring om kommunal prisfastsættelse Fuldstændighed - udvælgelse af stikprøver sker ikke ud fra bogføring, men fra kendte kontrakter

5 Indhentning af erklæring om kommunens prisfastsættelse af ydelser solgt til forsyningen overvejes næste år med baggrund i den omkostning, som det vil medføre at indhente erklæringen. Stikprøveudtagningen er en omfattende proces, da mange kontrakter har været i udbud i året. Stikprøver udtages fremadrettet med baggrund i bogføringen. 9. Revisionserklæring deltagelse i anden virksomhed 2013 til godkendelse (Deloitte) Deloitte orienterede om, at der er afgivet erklæring til Forsyningssekretariatet om selskabets deltagelse i anden virksomhed ( Tilknyttede aktiviteter ). Der er afgivet erklæring uden forbehold og der er således ikke bemærkninger til selskabets redegørelse for året. 10. Orientering om skattesag (Deloitte) Deloitte orienterede om status på skattesagen. Selskabet har nu modtaget SKAT s agterskrivelse, hvor de skattemæssige indgangsværdier forventes nedsat med t.kr. Det er aftalt, at Deloitte på selskabets vegne fører skattesagen videre. Pt. afventes de første afgørelser i Landsskatteretten, som forventes afgjort i sommeren Der er dog tale om selskaber, som er stiftet før GV og der er derfor tvivl om, hvorvidt de første sager kommer til at danne præcedens, da de har nogle særlige forhold i forhold til de selskaber, der er stiftet senere. Det må forventes, at afgørelserne ankes og derfor kan en endelig afgørelse i sagerne have lange udsigter. Reglerne tilsiger, at selskabet uanset at der klages til SKAT allerede nu skal anvende de nye skatteværdier. Det betyder, at selskabets skattemæssige afskrivningsgrundlag nedsættes med t.kr. allerede nu og derved vil selskabet have langt færre afskrivninger at trække på inden der skal betales skat. Som følge heraf anbefalede Deloitte, at der udarbejdes en skatteprognose, således at der kan gives en indikation af, hvornår det forventes, at selskabet vil skulle betale skat første gang. Derved kan det sikres, at skat opkræves i taksterne, således at der er penge i kassen til at betale. Det blev besluttet at iværksætte en skatteprognose med det samme. 11. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. HH gennemgik baggrunden for etablering af nyt renseanlæg, herunder Vandsektorlovens intention om lavere driftsudgifter og forventningen om deraf følgende lavere priser for forbrugerne på sigt. Således er centraliseringen af spildevandsrensningen og rensning på et nyt renseanlæg bygget som bemandingsfrit

6 og fjernovervåget, en nødvendig forudsætning for at Gribvand Spildevand på sigt kan påbegynde en nedsættelse af taksten på sigt. Placeringerne der er i spil bør snart finde sin endelige afgørelse, da hele myndighedsbehandlingen af renseanlægget forudsætter endeligt valg af placering. Der afholdes borgermøde d. 7. maj og efterfølgende skal sagen behandles i PMU. Mødedato er ikke fastsat. En særlig komplikation i forbindelse med de afskærende ledninger fra de renseanlæg der nedlægges, er når ledninger krydser vandboringer. Krydsning af vandboringer er med alle implicerede vandværker aftalt at ske i foringsrør og denne løsning er godkendt af Gribskov Kommune. Bestyrelsen vil blive orienteret på næste møde om sagen samt status på nyt renseanlæg. Bestyrelsen forespurgte til den samlede økonomi på tunnelprojektet. Det blev aftalt, at ledelsen redegør for denne i referatet. Tunnellen fra Helsinge Renseanlæg til VP-Torvet afsluttes i 2014 og har indtil udgangen af 2013 kostet 82,1 mio. kr. Udgifterne fordeler sig som følger: - Tunnelentreprise 59,5 mio. kr. - Egen intern løn 0,8 mio. kr. - COWIs honorar 6,7 mio. kr. - Landmåler, erstatninger 0,3 mio. kr. - Jorddeponering 1,5 mio. kr. - Leje af jord til deponering 0,5 mio. kr. - El og SRO 0,3 mio. kr. - Forlænget byggeperiode 2,4 mio. kr. - Jordbundsproblemer, Helsinge 3,0 mio. kr. - Udløb B3 og B4 3,0 mio. kr. - Vejrligsforanstaltning grundet forlænget byggeperiode 4,1 mio. kr. I alt 82,1 mio. kr. Dertil kommer tunnellen fra VP-Torvet til Lærkevej som er udført af tunnelentreprenøren, men som ikke er en del af entreprisen fra Helsinge Renseanlæg til VP-Torvet. Projektet blev udført af tunnelentreprenøren, fordi denne kunne løse kapacitetsproblemerne i området omkring Lærkevej ca. 10 mio. kr. billigere end en traditionel løsning ville koste. Tunnellen fra VP-Torvet til Lærkevej kostede 20,1 mio. kr. inkl. intern løn på 0,2 mio. kr. 12. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. marts 2014 til orientering

7 MT gennemgik kort balancen pr. 31. marts 2014 med følgende supplerende bemærkninger: Resultatet af den primære drift i Gribvand Spildevand lyder på et overskud på Det er ca. 5 mio. kr. bedre end budgettet. Det positive resultat skyldes i høj grad en højere omsætning på 1,6 mio. kr. og lavere produktionsomkostninger på 1,4 mio. kr. Den højere omsætning skyldes primært årskørslen, hvor efterposteringerne ikke er foretaget. Omsætningen Q1 forventes, efter regulering, på niveau med budget. Hertil kommer også de øvrige omkostningsgrupper, der samlet bidraget til en positiv forskydning på ca. 2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det lavere omkostningsniveau er primært relateret til periodisering, i det omkostningsniveauet i Q1 traditionelt er lavere. Resultat for 1. kvartal 2014 bliver på mio. over budgettet, da de finansielle omkostninger overstiger budgettet med 2,4 mio. kr. Der er alene tale om periodisering. Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 13. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse Bestyrelsen godkendte dagsorden og indstilling. Ledelsen retter Nordøstsjælland til Nordsjælland samt tydeliggør at samarbejdet er mellem forsyningsselskaber. 14. Uvedkommende vand til orientering Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om det uvedkommende vand. Der resumeres de væsentligste forhold omkring det uvedkommende vand som tidligere oplyst: Uvedkommende vand der formodes at kunne fjernes ved diverse tiltag i form af frakobling af dræn, tætning af ledninger udgør ca. 1,5 mio. m3/år Gribvand er blandt de mest belastede forsyninger i Danmark De 5 sommerhusrenseanlæg er langt de mest belastede Uvedkommende vand belaster forsyningens økonomi med ca. 1,25 kr./m3/år Fjernes 1,5 mio. m3/år, vil Gribvand placere sig på landsgennemsnittet Fjernelse af uvedkommende vand er en del af effektiviseringsstrategien frem til 2019 hvor det nye renseanlæg endeligt ibrugtages og de gamle renseanlæg nedlægges Nyt i forhold til uvedkommende vand: Med det nye SRO-anlæg arbejdes der på at få målinger af vandmængder fra pumpestationer omsat til brugbare data, i forhold til at lave vandbalancer for de enkelte oplande til renseanlæggene. Disse data vil udgøre grundlaget for indsatsen på den lange bane og det er i tankerne at tolkning af sådanne data kan ske i et partnerskab med andre forsyninger og evt. deltagelse af eksterne rådgivere.

8 Der er sat fokus på at få opsporet 15 formodede, navngivne dræn og få frakoblet disse hvis det viser sig at de har væsentlig betydning. 15. Kommunikation Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet. 16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 17. juni kl. 14:30 på Helsinge renseanlæg 17. Eventuelt Ingen bemærkninger Godkendt d. 17. juni 2014 Jannich Petersen Birgit Roswall Flemming Møller Susan Kjeldgaard Jonna Præst Mogens Pedersen Erik Larsson Bjarne Frølund

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere