Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich"

Transkript

1 Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne Ravnsgaard 3. Godkendelse af dagsorden Ingen indvendinger alle punkter er med iflg. vedtægter og der var indkaldt rettidigt. 4. Eksklusionssager Der er ingen sager og Lene S Kristensen opfordrer til snak imellem medlemmerne i stedet for at få disse sager. 5. Formandens beretning Nete fortalte om året der gik ( ). Beretningen er vedlagt referatet. 6. Kassererens beretning Lene S Kristensen fortalte om de økonomiske dele for året der er gået. Beretningen er vedlagt referatet sammen med regnskabet for DMK Kreds 3s tidl. kasserer er dømt for at tage af kassen. Der afdrages her med 500 kr. pr. måned via en advokat, og giver en indtægt på cirka 7 % i morarente pr. år. Kreds 2 har haft samme problem. Her er det lykkes at få en aftale direkte med personen, så der afregnes ikke morarente. Der er en bemærkning i regnskabet vedr. regnskaberne fra Teamudstillingerne. Disse vil der blive strammet op på. Der er udfærdiget en vejledning til teams i forbindelse med regnskaber ved afholdte arrangementer. 7. Budget Lene har lagt regnskaber og budgetter på bestyrelsesforum og medlemsforum i juli måned til medlemmernes kommentering. Der er blevet indkøbt ekstra printer i indeværende år til stambogen. Der er for regnskabsåret 2013/2014 budgetteret med 5000 kr ekstra i udgift, da der muligvis skal udskiftes pc hos stambogen. Norge har fået regnskabet for afholdelsen af NM2012, da Norge muligvis skal afholde NM i 2013 eller senere. De har som følge af få medlemmer ikke det store budget. Nete Dietrich ønskede prisjusteringer på stambogsføring og foreslog at priserne blev lagt i samme prisleje som DMF evt. lavere. Det kunne f.eks gøres billigere ved at medlemmerne får deres stamtavler via mail. Det fås kun via mail i DMF. Man burde kunne vælge om det skal via mail eller post naturligvis billigere pris ved modtagelse via mail. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at prisstrukturen lægges om. 8. Stambogskontorets beretning Eftersom Annbritt Jørgensen var forhindret, var det Lene, der fremførte denne. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet. 9. Øvriges beretning Udstillingskoordinator. Christina Vildershøj takker af som udstillingskoordinator og siger velkommen til Rikke Breiner og opfordrer alle til at tage godt imod hende. Rikke Breiner fortæller at hun allerede har haft sin første opgave. Børnedyrsklubben. Lene beretter, at klubben desværre har meget få medlemmer i år.

2 Strukturen skulle måske lægges om, da mange gerne vil udstille, men kan opleve det er for svært. Kreds 1. Malene fortæller at der er afholdt DM og PR arrangementer, men hun opfordrer medlemmerne til at komme og hjælper ved udstillingerne. Johnny Ramm melder sig her allerede frivilligt til udstillingen der afholdes 24. november Tak. Langhårsklubben. Malene oplyser at hun går af som kontaktperson. Der søges ny kontaktperson. Kreds 2. Annette Creutzberg oplyster at der var stiftende GF i august 2012 og der er nu en fungerende bestyrelse. Der vil komme indbydelse i AT til noget julehygge hos Annette Creutzberg i Nakskov og det er ikke kun for kreds 2 medlemmer. Flerfarvet/crested klubben. Helle Nahmensen beretter at der er afholdt en dobbelt udstilling, så alt der kan afholdes er gjort. Der ønskes dog flere medlemmer. Satinklubben. Består pt. kun af 3 medlemmer og derfor er udstillingsmuligheder meget begrænsede. Der forespørges om muligheden for at bringe satinkæledyr ind i klubben, hvilket hilses velkommen, men der opfordres til at satinklubben må tage det op på deres egen GF. Specialklubber må afholde 2 specialudstillinger om året, men er meget afhængige af medlemmer af disse for at kunne afholde udstillinger. Derfor er flere medlemmer også velkomne i alle specialklubber. 10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af det beløb, der skal udbetales til kredsene Det blev foreslået at tilskud til kredsene skulle være uafhængigt af medlemsantal i kredsen. Der blev i stedet foreslået et beløb på 200 kr. pr. måned til hver af de fungerende kredse. Der blev lagt op til en hurtig afstemning om at kredsene kan søge om 3000 kr ved opstart, og et beløb på 200 kr. pr. måned, der betales 1 gang årligt. Dette blev vedtaget med 32 stemmer. 11. Valg af stemmetællere Ulla, Lone og Anne. (Der var 13 brevstemmer og 33 fremmødte stemmer til GF). 12. Indkomne forslag Forslag 1. Afskaffelse om stamtavlekrav for veteraner blev vedtaget med 41 stemmer for og 2 imod. Forslag 2. Indførelse af regel om forbud mod avl på hunner under 6 mdr. med mulighed for idømmelse af karantæne blev nedstemt med 5 stemmer for og 38 imod. 13. Valg til bestyrelse På valg var formand, 3 menige medlemmer (da Cathrine Slangerup har valgt at trække sig pr. dd.) og 2 suppleanter. Malene K. Morsing havde på forhånd stillet op til formandsposten og blev valgt med 34 stemmer, 12 blanke. Annemette K. Dam havde på forhånd stillet op som menigt medlem og blev valgt med 37 stemmer, 9 blanke. På generalforsamlingen valgte Lina Kugge, Benedikte Jensen, Jeanne Ravnsgaard og Nana Sørensen at stille op. Afstemningen blev: Nana 26 stemmer, Jeanne 16 stemmer, Lina 12 stemmer og Benedikte 5 stemmer, 7 blanke. Bestyrelsen endte således: Formand: Malene Morsing Næstformand: Christina Vildershøj Menige medlemmer: Christina Jensen, Lene S. Kristensen, Annemette Kiel Dam, Nana Sørensen og Jeanne Ravnsgaard Suppleanter: Lina Kugge og Benedikte Jensen

3 14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter Rikke Breiner blev uden modkandidatur valgt for endnu en periode. Johnny Ramm blev valgt uden modkandidatur til suppleant. 15. Eventuelt Christina Vildershøj takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde og Lina Kugge som afgående redaktør af AT. Alle fik applaus og en æske chokolade. Nogle medlemmer synes det er synd at spec.klubberne er så begrænsede mht udstillinger. Måske man skulle overveje at give dispensationer. Begrænsningen blev i sin tid sat for at tilgodese alle racer og så der kan gives certifikater, hvilket der ikke blev givet tidligere og hvor der så heller ikke var begrænsning i antallet af specialklub udstillinger. Ønskes ændring vedr. specialklub udstillinger, opfordres til at stille ændringsforslag til dommerkomiteen eller ved næste GF. Man bør tilgodese både øst og vest i forbindelse med special klub udstillinger. Der blev foreslået at nedsætte et sundhedsudvalg, og udnævne mentorer i forbindelse med nye opdrættere, der kommer til DMK. Man skal være mere tilstede for nye medlemmer/opdrættere. Der skal være mere fokus på DMKs medlemsforum i stedet for at man bruger sociale medier som f.eks. facebook til debatter og tilsvining af folk, der kommer med, for dem, reelle spørgsmål til de mere erfarne marsvineejere. Det gør intet godt for DMKs omdømme. Folk med tillidsposter og medlemmer, uanset hvilke, opfordres til at henvise til DMKs brevkasse, som i øvrigt er en stor succes for dem der ikke ved så meget som andre, eller vores medlemsforum. Det skal overvejes om der skal laves en opdrættervejledning. Husk at informere om vejledningens eksistens når den er færdig. Mht facebook som medlemsforum: Tænk før I skriver!. Der efterlyses muligheden for ambassadører for de enkelte racer, som man kan henvende sig til, da det ikke er alle mennesker, der er gode til at forstå det skriftlige materiale. PR kontoret opfordrer medlemmer til at tage ansvar og kontakte pr kontoret for det GRATIS materiale, der kan modtages herfra. Lene S Kristensen er som kasserer den der sender velkomstbreve ud til nye medlemmer. Hun vil gerne henvise til brevkassen osv. Dommersituationen i DMK tages op. Efter opdelingen af DMK har vi ikke mange allround dommere til rådighed men der arbejdes hårdt fra dommerkomiteen for at få uddannet flere. F.eks har Eva Helgren været brugt på samtlige udstillinger i årets løb, hvilket for vore medlemmer kan give problemer ift certer, men det har været godt ifm. uddannelse af nye dommere. Maria Hjort er ikke medlem mere og kan derfor ikke dømme, hvilket er et tab for DMK. Der opfordres derfor til at Maria Hjort får et medlemskab, så vi igen har en brugbar dommer. Der opfordres til at tage kontakt til svenske dommere, da der er mange gode allround dommere. Det er værd at prøve at kontakte dem i god tone og finde frem til en god pris for deres besøg. Det er ligeledes blevet kritiseret at 2 engelske dommere er brugt mere end andre engelske dommere sidst i forbindelse med en Team udstilling. Her har man prøvet at kontakte flere engelske dommere, men kun de to svarede retur. Herefter blev det oplyst at mange dommere i England ikke bruger mail, men at man må ringe til dem. Der er en regel i DMK, der gør at vi ikke kan gøre brug af DMF dommere, selvom de har tilbudt sig der opfordres til samarbejde. Et gratis medlemskab til dem der skal bruges som dommere er en mulighed. Ved NM blev der brugt en dommer til skinnyer, der ikke havde dømt skinnyer før. Dette blev kritiseret. Skinnyer udstilles f.eks. ikke i England, så de kender ikke til racen på samme måde som andre dommere, der står til rådighed. Der snakkes om at polske dommere slet ikke har samme uddannelse som DMK dommere. Der har ligeledes været utilfredshed med dem vi har brugt og dommerkommittéen ønsker ikke at gøre brug af polske dommere fremover. Det bliver understreget at der SKAL dømmes

4 efter danske standarder i DK, hvorfor man kun kan opfordre til at hjælpe udenlandske dommere med standarderne. Man vil gerne se på hvordan tingene kan løses, men det ligger hos dommerkomitéen. Debatten om dommere blev i øvrigt hilst velkommen. I forbindelse med AT opfordres der til at sende AT i papirform til Mette Rueløkke, der er æresmedlem. Der blev spurgt til om Internatet i Rødovre fortsat tager marsvin ind. Måske nogle af DMKs medlemmer har lyst til at tage uønskede marsvin ind til videreformidling? Der kunne måske ydes noget økonomisk og praktisk hjælp til de mennesker, der hjælper, måske man kunne få dyrlæger til at være med i noget økonomisk støtte. Anette Creutzberg, som er dyrlæge i Nakskov tilbyder sponsorat. Debatten tages i bestyrelsen. (Efterfølgende har bestyrelsen fået oplyst af Dyreværnet at det er et stop for privat indlevering, ikke for indlevering af hittedyr. Red.) Der efterlyses mere overskuelighed over DMKs regler. Bestyrelsen vil prøve at strukturere DMKs regler og vejledninger. Europasammenslutningen afholder udstilling i DK i Der er smådyr ved et sådant arrangement herunder også vores dejlige marsvin. Nete Dietrich, Helle Nahmensen og Annette Creutzberg meldte sig frivilligt til at arbejde på medlemskab, hvilket bla. indebærer en oversættelse til engelsk af vores regler og vedtægter. I forbindelse med udstillinger bliver der foreslået skiltning ved bl.a. hovedveje, det giver et rigtig godt indtryk og mere publikum. Husk at undersøge om det er lovligt Nete Dietrich ønsker den nye formand tillykke med valget og spørger ind til ønsker for fremtiden og baggrunden for at stille op. Formanden ønsker en bedre tone blandt medlemmerne. Hun ønsker ikke at bruge tiden på at diskutere ting der sker i andre fora og opfordrer til dialog. Man skal komme til bunds i sagerne, acceptere at alle har forskellige meninger og holdninger, men stadig tale pænt og respektfuldt til hinanden. Det er de små gode og positive ting, der giver hende lysten. Afslutningsvis takkede dirigent og formand for god ro og orden. Referent og medlemmer der valgte at stille op til diverse poster og udvalg blev takket. Formandens beretning 2012 Jeg vil hermed gerne afgive min beretning for formandsperioden 2011/2012. Perioden forud havde budt på megen turbulens i DMK. Det var derfor efter moden overvejelse at jeg valgte at stille op. Den første jeg fortalte om min kandidatur var Malene Kjelin hun var formand i skyggebestyrelsen. Men der var stillet mistillid til hende både som formand for DMK og som formand for kreds 1. Og hun stod dermed centralt midt i den igangværende turbulens. Jeg ville dog gerne dele mine tanker med hende og syntes i situationen, at jeg skyldte hende at hun hørte om min opstilling fra mig selv først, så hun kunne gøre sin stilling klar. Efter nogen dages betænkningstid annoncerede jeg min kandidatur på FB med disse ord: Kære Alle. Jeg holder af marsvin, jeg holder af alle jer, som holder af marsvin, og sidst men ikke mindst holder jeg af DMK. Derfor har jeg efter længere tids overvejelse besluttet at stille op til posten som formand på den kommende generalforsamling. Jeg skriver det her fordi jeg ikke holder af rygter så nu har alle hørt det direkte fra hestens mule. Bedste hilsner Nete Med generalforsamlingen 2011 var valget en realitet og en ny bestyrelse skulle finde den fælles platform. Mit håb var at lægge afstand til perioden med mistillid, de mange klager og internt fnidder. Endvidere var det helt nødvendigt at DMK genfandt rytmen ovenpå stiftelsen af en ny dansk marsvineforening (DMF) og den deraf følgende medlemsafgang. I perioden 2011/2012 har jeg, sammen med bestyrelsen, loyalt arbejdet for at få skabt en god tone i DMK midt i en turbulent tid, at forsøge at få DMK til at nedlægge stridsøksen og at give plads til alle som har et fællesskab omkring en hobby med marsvin.

5 Succeserne har været der; Flere medlemmer af DMF har valgt at vende tilbage til DMK Der har været afholdt flere udstillinger og flere nye teams har vist et højt aktivitetsniveau Der er gang i uddannelse af nye dommere Der er uddannet et par nye sekretærer Snart kommer der gang i uddannelsen af indtjekkere Der blev afviklet et flot NM2012 hvor der udover de nordiske klubber også blev plads til DMF Vores medlemsforum er kommet i luften Hjemmesiden er kommet op at køre igen AT udkommer fint med mange bidrag fra medlemmer og en ny redaktør er på vej Medlemsskaren er på nogenlunde samme niveau, som før turbulensen Kreds 2 er startet op Vi har deltaget aktivt på diverse PR arrangementer Der er lavet nye foldere Der er lavet ny pasningsvejledning Der er kommet ny udstillingskoordinator Vores stambog kører upåklageligt Vi har nået mange mål og det er glædeligt! Men det er ikke gået stille af. Jeg har måttet konstatere at den største udfordring lå internt i bestyrelsen og ikke i omgivelserne. På en række centrale områder har hovedbestyrelsen set meget forskelligt på ting og det har været svært at fastholde en ordentlig tone. Det har været opslidende og det er muligvis grunden til at nogen har trukket sig i utide eller ikke ønsker at genopstille. Personligt var jeg længe i tvivl jeg har altid holdt af DMK 27 års medlemskab forpligter! MEN takket være de gentagene kampe internt i bestyrelsen faldt beslutningen om ikke at genopstille som formand faktisk nemt. Uenighedens omdrejningspunkt er for mig at se hvilke værdier DMK skal stå på. Desværre synes den rummelighed, venlighed, tolerance og ikke mindst humor, som har været kendetegnede for DMK i alle årene nu at blive aflyst af en nidkær jagt, hvor en alt for hård tone kan præge debatten. Det er jeg personligt rigtigt ked af det har aldrig været den klub jeg ønskede. Af natur er jeg er et meget optimistisk menneske men når jeg ser på de udfordringer DMK står overfor bliver jeg bekymret. Malene stiller op som formand, men hun har i forvejen påtaget sig mange tillidshverv (formand for både kreds 1 og langhårsklubben), de ledige pladser i bestyrelsen, kan vi finde nye til at tage en tørn (kun én har på forhånd ønsket at opstille), de mange gode medlemmer som nu melder sig ind i DMF, den alt for hårde tone nogen medlemmer udøver overfor andre medlemmer på FB og på diverse fora. Dette trækker efter min mening DMK i en helt forkert retning. Med andre ord, når jeg bliver bekymret, så er det fordi jeg holder af marsvin og jeg holder af alle jer, som holder af marsvin! Tak for tilliden i det år som gik. Nete Dietrich Kassererens beretning. Jeg har nu været kasserer i godt et år og et par måneder. Starten sidste år var lidt svær, men jeg finder at jeg har et rigtigt godt greb om DMKs økonomi og er nok lidt skrap mht. bilag synes nogle. Men der skal være orden i tingene. Jeg styrer medlemslisten og stambogens regnskab, samt står for modtagelse af nye medlemmer i klubben, og det går rigtig fint. Vi er nu cirka 400 medlemmer mod 440 ved sidste års GF.

6 Regnskabsåret blev bedre en forventet på trods af en væsentlig reduktion i kontingenterne for dem der modtager AT pr mail. Vedr. AT: Der er nu en mere skarp adskillelse mellem at modtage AT med posten og pr mail, hvilket har gjort at udgifterne til trykning og forsendelse af AT nu bedre er dækket. De årlige udgifter til AT (trykning og forsendelse) ligger i størrelsesorden kr mod tidligere cirka kr. Kontingentindtægterne for AT modtaget med post giver omkring kr mod tidligere cirka kr. Dette betyder at DMK stadigvæk giver et tilskud til at AT også kan modtages i trykt version (hvilket mange er glade for), men kun i størrelsesorden kr mod tidligere cirka kr. Bestyrelsen har også været meget opmærksom på at holde udgifterne nede og har bl.a. sløjfet internet tilskuddet på 200,- kr pr måned til visse poster. Beløbet figurerer lidt på regnskabet for , fordi den tidligere bestyrelse havde dette tilskud, og det andrager kr. Bestyrelsen arbejder pt. med en oversigt over privilegier til poster, som skal være synlig for alle. Jeg har valgt at adskille stambogens regnskab helt fra DMKs hovedregnskab, således at der ikke længere figurerer udgifter til stambogen på begge regnskaber. Tidligere har nogle udgifter været bogført begge steder og nogle udgifter kun det ene sted. Jeg har også valgt at stambogen ved hver regnskabsafslutning, skal have et fast indestående på kr. Dermed vil det være helt tydeligt og korrekt fra år til år, hvad stambogen har haft af udgifter og indtægter, og dermed, hvad der er overført til DMKs hovedregnskab. En anden praksis jeg har indført er, at regnskaberne ved afslutning, skal indeholde samtlige indtægter og udgifter der tilhører perioden. Jeg ønsker ikke at bogføre tidligere regnskabsårs indtægter/udgifter på et nuværende regnskab, og jeg ønsker at have et forholdsvis opdateret regnskab løbende hen over året. Derfor har jeg indført en maks grænse for, hvor lang tid efter at en udgift er afholdt at den kan forlanges refunderet. Grænsen er sat til 2 mdr. med mulighed for dispensation fra bestyrelsen, dog ikke ifm. regnskabsafslutning. Dvs. at jeg kan afslutte et regnskab senest 1. juli (2 mdr. efter 1. maj) og at det fremover kun indeholder udgifter fra perioden, og ikke tidligere års udgifter. Udgifter for trykning og forsendelse af AT-maj ligger i det nye regnskab. Jeg har haft lagt DMKs regnskab , budget , ind på bestyrelsesforummet (her inkl. bilag) og på medlemsforummet, så medlemmerne har haft mulighed for at kigge det igennem og komme med spørgsmål. Hilsen Lene Kristensen kasserer for DMK Stambogsberetning 2012 Der er indtil videre blevet stambogsført 1852 dyr i Det er mere end 1000 dyr mindre end på samme tid sidste år. Det skyldes selvsagt den tumult der har været i DMK og faldet i medlemstallet. Jeg kan kun opfordre DMKs opdrættere til at få stambogsført deres dyr. Både for deres egen og for deres køberes skyld, men også for at støtte DMK, da DMKs økonomi i store træk afhænger af stambogen. Vi forsøger at holde ventetiden så lav som muligt. I perioder hvor der ingen travlhed er, kan man være heldig at få sine stamtavler indenfor en uge. Men der er altså to led, betalingen skal igennem, inden stamtavlerne bliver sendt ud. Jeg har ikke selv adgang til at tjekke DMKs konto, og derfor skal jeg afvente besked fra DMKs kasserer om, at en given betaling er gået ind, før jeg kan sende stamtavlerne af sted. Og hvis enten hun eller jeg har travlt i privat livet, er ramt af sygdom, eller i forbindelse med udstillinger, så vil der selvsagt være noget ventetid, og vi beder derfor om folks forståelse og tålmodighed. Af samme grund accepterer jeg også stadig kopi af betalingskvitteringer for at lette processen lidt.

7 Vi har derudover, som vedtaget på sidste GF, fået sammensat et stambogsudvalg. Pt består stambogsudvalget af Malene Kjelin Morsing, Eva Helgren, Claus Füssel, Siri Helt Almdal og undertegnede, men vi søger 1-2 medlemmer mere, der har lyst til at deltage i stambogsudvalgets arbejde. Stambogsudvalget arbejder hele tiden på at forbedre stambogsføringsprocessen, både med ændringer i stambogsføringsreglerne og med nye tiltag. Feks er der blevet udarbejdet nogle guides til hjælp til stambogsføring, som vi pt søger billeder til, på DMKs hjemmeside. Har man nogen forslag til, hvad man kunne tænke sig der blev ændret eller forslag til forbedringer i forhold til stambogsføring, er man velkommen til at kontakte stambogsudvalget. Har man brug for hjælp til farvebestemmelse af nogle af sine unger, så man kan få disse stambogsført korrekt, er man også mere end velkommen til at sende billeder til stambogsudvalget. Annbritt Jørgensen, Stambogsansvarlig

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag.

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. Power Weekend November 2007 1. Valg af referent: Annette og Camilla Lysel. 2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. 3. Valg af Dirigent: Ole, Ove søndag. 4. Godkendelse af

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere