Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich"

Transkript

1 Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne Ravnsgaard 3. Godkendelse af dagsorden Ingen indvendinger alle punkter er med iflg. vedtægter og der var indkaldt rettidigt. 4. Eksklusionssager Der er ingen sager og Lene S Kristensen opfordrer til snak imellem medlemmerne i stedet for at få disse sager. 5. Formandens beretning Nete fortalte om året der gik ( ). Beretningen er vedlagt referatet. 6. Kassererens beretning Lene S Kristensen fortalte om de økonomiske dele for året der er gået. Beretningen er vedlagt referatet sammen med regnskabet for DMK Kreds 3s tidl. kasserer er dømt for at tage af kassen. Der afdrages her med 500 kr. pr. måned via en advokat, og giver en indtægt på cirka 7 % i morarente pr. år. Kreds 2 har haft samme problem. Her er det lykkes at få en aftale direkte med personen, så der afregnes ikke morarente. Der er en bemærkning i regnskabet vedr. regnskaberne fra Teamudstillingerne. Disse vil der blive strammet op på. Der er udfærdiget en vejledning til teams i forbindelse med regnskaber ved afholdte arrangementer. 7. Budget Lene har lagt regnskaber og budgetter på bestyrelsesforum og medlemsforum i juli måned til medlemmernes kommentering. Der er blevet indkøbt ekstra printer i indeværende år til stambogen. Der er for regnskabsåret 2013/2014 budgetteret med 5000 kr ekstra i udgift, da der muligvis skal udskiftes pc hos stambogen. Norge har fået regnskabet for afholdelsen af NM2012, da Norge muligvis skal afholde NM i 2013 eller senere. De har som følge af få medlemmer ikke det store budget. Nete Dietrich ønskede prisjusteringer på stambogsføring og foreslog at priserne blev lagt i samme prisleje som DMF evt. lavere. Det kunne f.eks gøres billigere ved at medlemmerne får deres stamtavler via mail. Det fås kun via mail i DMF. Man burde kunne vælge om det skal via mail eller post naturligvis billigere pris ved modtagelse via mail. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at prisstrukturen lægges om. 8. Stambogskontorets beretning Eftersom Annbritt Jørgensen var forhindret, var det Lene, der fremførte denne. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet. 9. Øvriges beretning Udstillingskoordinator. Christina Vildershøj takker af som udstillingskoordinator og siger velkommen til Rikke Breiner og opfordrer alle til at tage godt imod hende. Rikke Breiner fortæller at hun allerede har haft sin første opgave. Børnedyrsklubben. Lene beretter, at klubben desværre har meget få medlemmer i år.

2 Strukturen skulle måske lægges om, da mange gerne vil udstille, men kan opleve det er for svært. Kreds 1. Malene fortæller at der er afholdt DM og PR arrangementer, men hun opfordrer medlemmerne til at komme og hjælper ved udstillingerne. Johnny Ramm melder sig her allerede frivilligt til udstillingen der afholdes 24. november Tak. Langhårsklubben. Malene oplyser at hun går af som kontaktperson. Der søges ny kontaktperson. Kreds 2. Annette Creutzberg oplyster at der var stiftende GF i august 2012 og der er nu en fungerende bestyrelse. Der vil komme indbydelse i AT til noget julehygge hos Annette Creutzberg i Nakskov og det er ikke kun for kreds 2 medlemmer. Flerfarvet/crested klubben. Helle Nahmensen beretter at der er afholdt en dobbelt udstilling, så alt der kan afholdes er gjort. Der ønskes dog flere medlemmer. Satinklubben. Består pt. kun af 3 medlemmer og derfor er udstillingsmuligheder meget begrænsede. Der forespørges om muligheden for at bringe satinkæledyr ind i klubben, hvilket hilses velkommen, men der opfordres til at satinklubben må tage det op på deres egen GF. Specialklubber må afholde 2 specialudstillinger om året, men er meget afhængige af medlemmer af disse for at kunne afholde udstillinger. Derfor er flere medlemmer også velkomne i alle specialklubber. 10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af det beløb, der skal udbetales til kredsene Det blev foreslået at tilskud til kredsene skulle være uafhængigt af medlemsantal i kredsen. Der blev i stedet foreslået et beløb på 200 kr. pr. måned til hver af de fungerende kredse. Der blev lagt op til en hurtig afstemning om at kredsene kan søge om 3000 kr ved opstart, og et beløb på 200 kr. pr. måned, der betales 1 gang årligt. Dette blev vedtaget med 32 stemmer. 11. Valg af stemmetællere Ulla, Lone og Anne. (Der var 13 brevstemmer og 33 fremmødte stemmer til GF). 12. Indkomne forslag Forslag 1. Afskaffelse om stamtavlekrav for veteraner blev vedtaget med 41 stemmer for og 2 imod. Forslag 2. Indførelse af regel om forbud mod avl på hunner under 6 mdr. med mulighed for idømmelse af karantæne blev nedstemt med 5 stemmer for og 38 imod. 13. Valg til bestyrelse På valg var formand, 3 menige medlemmer (da Cathrine Slangerup har valgt at trække sig pr. dd.) og 2 suppleanter. Malene K. Morsing havde på forhånd stillet op til formandsposten og blev valgt med 34 stemmer, 12 blanke. Annemette K. Dam havde på forhånd stillet op som menigt medlem og blev valgt med 37 stemmer, 9 blanke. På generalforsamlingen valgte Lina Kugge, Benedikte Jensen, Jeanne Ravnsgaard og Nana Sørensen at stille op. Afstemningen blev: Nana 26 stemmer, Jeanne 16 stemmer, Lina 12 stemmer og Benedikte 5 stemmer, 7 blanke. Bestyrelsen endte således: Formand: Malene Morsing Næstformand: Christina Vildershøj Menige medlemmer: Christina Jensen, Lene S. Kristensen, Annemette Kiel Dam, Nana Sørensen og Jeanne Ravnsgaard Suppleanter: Lina Kugge og Benedikte Jensen

3 14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter Rikke Breiner blev uden modkandidatur valgt for endnu en periode. Johnny Ramm blev valgt uden modkandidatur til suppleant. 15. Eventuelt Christina Vildershøj takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde og Lina Kugge som afgående redaktør af AT. Alle fik applaus og en æske chokolade. Nogle medlemmer synes det er synd at spec.klubberne er så begrænsede mht udstillinger. Måske man skulle overveje at give dispensationer. Begrænsningen blev i sin tid sat for at tilgodese alle racer og så der kan gives certifikater, hvilket der ikke blev givet tidligere og hvor der så heller ikke var begrænsning i antallet af specialklub udstillinger. Ønskes ændring vedr. specialklub udstillinger, opfordres til at stille ændringsforslag til dommerkomiteen eller ved næste GF. Man bør tilgodese både øst og vest i forbindelse med special klub udstillinger. Der blev foreslået at nedsætte et sundhedsudvalg, og udnævne mentorer i forbindelse med nye opdrættere, der kommer til DMK. Man skal være mere tilstede for nye medlemmer/opdrættere. Der skal være mere fokus på DMKs medlemsforum i stedet for at man bruger sociale medier som f.eks. facebook til debatter og tilsvining af folk, der kommer med, for dem, reelle spørgsmål til de mere erfarne marsvineejere. Det gør intet godt for DMKs omdømme. Folk med tillidsposter og medlemmer, uanset hvilke, opfordres til at henvise til DMKs brevkasse, som i øvrigt er en stor succes for dem der ikke ved så meget som andre, eller vores medlemsforum. Det skal overvejes om der skal laves en opdrættervejledning. Husk at informere om vejledningens eksistens når den er færdig. Mht facebook som medlemsforum: Tænk før I skriver!. Der efterlyses muligheden for ambassadører for de enkelte racer, som man kan henvende sig til, da det ikke er alle mennesker, der er gode til at forstå det skriftlige materiale. PR kontoret opfordrer medlemmer til at tage ansvar og kontakte pr kontoret for det GRATIS materiale, der kan modtages herfra. Lene S Kristensen er som kasserer den der sender velkomstbreve ud til nye medlemmer. Hun vil gerne henvise til brevkassen osv. Dommersituationen i DMK tages op. Efter opdelingen af DMK har vi ikke mange allround dommere til rådighed men der arbejdes hårdt fra dommerkomiteen for at få uddannet flere. F.eks har Eva Helgren været brugt på samtlige udstillinger i årets løb, hvilket for vore medlemmer kan give problemer ift certer, men det har været godt ifm. uddannelse af nye dommere. Maria Hjort er ikke medlem mere og kan derfor ikke dømme, hvilket er et tab for DMK. Der opfordres derfor til at Maria Hjort får et medlemskab, så vi igen har en brugbar dommer. Der opfordres til at tage kontakt til svenske dommere, da der er mange gode allround dommere. Det er værd at prøve at kontakte dem i god tone og finde frem til en god pris for deres besøg. Det er ligeledes blevet kritiseret at 2 engelske dommere er brugt mere end andre engelske dommere sidst i forbindelse med en Team udstilling. Her har man prøvet at kontakte flere engelske dommere, men kun de to svarede retur. Herefter blev det oplyst at mange dommere i England ikke bruger mail, men at man må ringe til dem. Der er en regel i DMK, der gør at vi ikke kan gøre brug af DMF dommere, selvom de har tilbudt sig der opfordres til samarbejde. Et gratis medlemskab til dem der skal bruges som dommere er en mulighed. Ved NM blev der brugt en dommer til skinnyer, der ikke havde dømt skinnyer før. Dette blev kritiseret. Skinnyer udstilles f.eks. ikke i England, så de kender ikke til racen på samme måde som andre dommere, der står til rådighed. Der snakkes om at polske dommere slet ikke har samme uddannelse som DMK dommere. Der har ligeledes været utilfredshed med dem vi har brugt og dommerkommittéen ønsker ikke at gøre brug af polske dommere fremover. Det bliver understreget at der SKAL dømmes

4 efter danske standarder i DK, hvorfor man kun kan opfordre til at hjælpe udenlandske dommere med standarderne. Man vil gerne se på hvordan tingene kan løses, men det ligger hos dommerkomitéen. Debatten om dommere blev i øvrigt hilst velkommen. I forbindelse med AT opfordres der til at sende AT i papirform til Mette Rueløkke, der er æresmedlem. Der blev spurgt til om Internatet i Rødovre fortsat tager marsvin ind. Måske nogle af DMKs medlemmer har lyst til at tage uønskede marsvin ind til videreformidling? Der kunne måske ydes noget økonomisk og praktisk hjælp til de mennesker, der hjælper, måske man kunne få dyrlæger til at være med i noget økonomisk støtte. Anette Creutzberg, som er dyrlæge i Nakskov tilbyder sponsorat. Debatten tages i bestyrelsen. (Efterfølgende har bestyrelsen fået oplyst af Dyreværnet at det er et stop for privat indlevering, ikke for indlevering af hittedyr. Red.) Der efterlyses mere overskuelighed over DMKs regler. Bestyrelsen vil prøve at strukturere DMKs regler og vejledninger. Europasammenslutningen afholder udstilling i DK i Der er smådyr ved et sådant arrangement herunder også vores dejlige marsvin. Nete Dietrich, Helle Nahmensen og Annette Creutzberg meldte sig frivilligt til at arbejde på medlemskab, hvilket bla. indebærer en oversættelse til engelsk af vores regler og vedtægter. I forbindelse med udstillinger bliver der foreslået skiltning ved bl.a. hovedveje, det giver et rigtig godt indtryk og mere publikum. Husk at undersøge om det er lovligt Nete Dietrich ønsker den nye formand tillykke med valget og spørger ind til ønsker for fremtiden og baggrunden for at stille op. Formanden ønsker en bedre tone blandt medlemmerne. Hun ønsker ikke at bruge tiden på at diskutere ting der sker i andre fora og opfordrer til dialog. Man skal komme til bunds i sagerne, acceptere at alle har forskellige meninger og holdninger, men stadig tale pænt og respektfuldt til hinanden. Det er de små gode og positive ting, der giver hende lysten. Afslutningsvis takkede dirigent og formand for god ro og orden. Referent og medlemmer der valgte at stille op til diverse poster og udvalg blev takket. Formandens beretning 2012 Jeg vil hermed gerne afgive min beretning for formandsperioden 2011/2012. Perioden forud havde budt på megen turbulens i DMK. Det var derfor efter moden overvejelse at jeg valgte at stille op. Den første jeg fortalte om min kandidatur var Malene Kjelin hun var formand i skyggebestyrelsen. Men der var stillet mistillid til hende både som formand for DMK og som formand for kreds 1. Og hun stod dermed centralt midt i den igangværende turbulens. Jeg ville dog gerne dele mine tanker med hende og syntes i situationen, at jeg skyldte hende at hun hørte om min opstilling fra mig selv først, så hun kunne gøre sin stilling klar. Efter nogen dages betænkningstid annoncerede jeg min kandidatur på FB med disse ord: Kære Alle. Jeg holder af marsvin, jeg holder af alle jer, som holder af marsvin, og sidst men ikke mindst holder jeg af DMK. Derfor har jeg efter længere tids overvejelse besluttet at stille op til posten som formand på den kommende generalforsamling. Jeg skriver det her fordi jeg ikke holder af rygter så nu har alle hørt det direkte fra hestens mule. Bedste hilsner Nete Med generalforsamlingen 2011 var valget en realitet og en ny bestyrelse skulle finde den fælles platform. Mit håb var at lægge afstand til perioden med mistillid, de mange klager og internt fnidder. Endvidere var det helt nødvendigt at DMK genfandt rytmen ovenpå stiftelsen af en ny dansk marsvineforening (DMF) og den deraf følgende medlemsafgang. I perioden 2011/2012 har jeg, sammen med bestyrelsen, loyalt arbejdet for at få skabt en god tone i DMK midt i en turbulent tid, at forsøge at få DMK til at nedlægge stridsøksen og at give plads til alle som har et fællesskab omkring en hobby med marsvin.

5 Succeserne har været der; Flere medlemmer af DMF har valgt at vende tilbage til DMK Der har været afholdt flere udstillinger og flere nye teams har vist et højt aktivitetsniveau Der er gang i uddannelse af nye dommere Der er uddannet et par nye sekretærer Snart kommer der gang i uddannelsen af indtjekkere Der blev afviklet et flot NM2012 hvor der udover de nordiske klubber også blev plads til DMF Vores medlemsforum er kommet i luften Hjemmesiden er kommet op at køre igen AT udkommer fint med mange bidrag fra medlemmer og en ny redaktør er på vej Medlemsskaren er på nogenlunde samme niveau, som før turbulensen Kreds 2 er startet op Vi har deltaget aktivt på diverse PR arrangementer Der er lavet nye foldere Der er lavet ny pasningsvejledning Der er kommet ny udstillingskoordinator Vores stambog kører upåklageligt Vi har nået mange mål og det er glædeligt! Men det er ikke gået stille af. Jeg har måttet konstatere at den største udfordring lå internt i bestyrelsen og ikke i omgivelserne. På en række centrale områder har hovedbestyrelsen set meget forskelligt på ting og det har været svært at fastholde en ordentlig tone. Det har været opslidende og det er muligvis grunden til at nogen har trukket sig i utide eller ikke ønsker at genopstille. Personligt var jeg længe i tvivl jeg har altid holdt af DMK 27 års medlemskab forpligter! MEN takket være de gentagene kampe internt i bestyrelsen faldt beslutningen om ikke at genopstille som formand faktisk nemt. Uenighedens omdrejningspunkt er for mig at se hvilke værdier DMK skal stå på. Desværre synes den rummelighed, venlighed, tolerance og ikke mindst humor, som har været kendetegnede for DMK i alle årene nu at blive aflyst af en nidkær jagt, hvor en alt for hård tone kan præge debatten. Det er jeg personligt rigtigt ked af det har aldrig været den klub jeg ønskede. Af natur er jeg er et meget optimistisk menneske men når jeg ser på de udfordringer DMK står overfor bliver jeg bekymret. Malene stiller op som formand, men hun har i forvejen påtaget sig mange tillidshverv (formand for både kreds 1 og langhårsklubben), de ledige pladser i bestyrelsen, kan vi finde nye til at tage en tørn (kun én har på forhånd ønsket at opstille), de mange gode medlemmer som nu melder sig ind i DMF, den alt for hårde tone nogen medlemmer udøver overfor andre medlemmer på FB og på diverse fora. Dette trækker efter min mening DMK i en helt forkert retning. Med andre ord, når jeg bliver bekymret, så er det fordi jeg holder af marsvin og jeg holder af alle jer, som holder af marsvin! Tak for tilliden i det år som gik. Nete Dietrich Kassererens beretning. Jeg har nu været kasserer i godt et år og et par måneder. Starten sidste år var lidt svær, men jeg finder at jeg har et rigtigt godt greb om DMKs økonomi og er nok lidt skrap mht. bilag synes nogle. Men der skal være orden i tingene. Jeg styrer medlemslisten og stambogens regnskab, samt står for modtagelse af nye medlemmer i klubben, og det går rigtig fint. Vi er nu cirka 400 medlemmer mod 440 ved sidste års GF.

6 Regnskabsåret blev bedre en forventet på trods af en væsentlig reduktion i kontingenterne for dem der modtager AT pr mail. Vedr. AT: Der er nu en mere skarp adskillelse mellem at modtage AT med posten og pr mail, hvilket har gjort at udgifterne til trykning og forsendelse af AT nu bedre er dækket. De årlige udgifter til AT (trykning og forsendelse) ligger i størrelsesorden kr mod tidligere cirka kr. Kontingentindtægterne for AT modtaget med post giver omkring kr mod tidligere cirka kr. Dette betyder at DMK stadigvæk giver et tilskud til at AT også kan modtages i trykt version (hvilket mange er glade for), men kun i størrelsesorden kr mod tidligere cirka kr. Bestyrelsen har også været meget opmærksom på at holde udgifterne nede og har bl.a. sløjfet internet tilskuddet på 200,- kr pr måned til visse poster. Beløbet figurerer lidt på regnskabet for , fordi den tidligere bestyrelse havde dette tilskud, og det andrager kr. Bestyrelsen arbejder pt. med en oversigt over privilegier til poster, som skal være synlig for alle. Jeg har valgt at adskille stambogens regnskab helt fra DMKs hovedregnskab, således at der ikke længere figurerer udgifter til stambogen på begge regnskaber. Tidligere har nogle udgifter været bogført begge steder og nogle udgifter kun det ene sted. Jeg har også valgt at stambogen ved hver regnskabsafslutning, skal have et fast indestående på kr. Dermed vil det være helt tydeligt og korrekt fra år til år, hvad stambogen har haft af udgifter og indtægter, og dermed, hvad der er overført til DMKs hovedregnskab. En anden praksis jeg har indført er, at regnskaberne ved afslutning, skal indeholde samtlige indtægter og udgifter der tilhører perioden. Jeg ønsker ikke at bogføre tidligere regnskabsårs indtægter/udgifter på et nuværende regnskab, og jeg ønsker at have et forholdsvis opdateret regnskab løbende hen over året. Derfor har jeg indført en maks grænse for, hvor lang tid efter at en udgift er afholdt at den kan forlanges refunderet. Grænsen er sat til 2 mdr. med mulighed for dispensation fra bestyrelsen, dog ikke ifm. regnskabsafslutning. Dvs. at jeg kan afslutte et regnskab senest 1. juli (2 mdr. efter 1. maj) og at det fremover kun indeholder udgifter fra perioden, og ikke tidligere års udgifter. Udgifter for trykning og forsendelse af AT-maj ligger i det nye regnskab. Jeg har haft lagt DMKs regnskab , budget , ind på bestyrelsesforummet (her inkl. bilag) og på medlemsforummet, så medlemmerne har haft mulighed for at kigge det igennem og komme med spørgsmål. Hilsen Lene Kristensen kasserer for DMK Stambogsberetning 2012 Der er indtil videre blevet stambogsført 1852 dyr i Det er mere end 1000 dyr mindre end på samme tid sidste år. Det skyldes selvsagt den tumult der har været i DMK og faldet i medlemstallet. Jeg kan kun opfordre DMKs opdrættere til at få stambogsført deres dyr. Både for deres egen og for deres køberes skyld, men også for at støtte DMK, da DMKs økonomi i store træk afhænger af stambogen. Vi forsøger at holde ventetiden så lav som muligt. I perioder hvor der ingen travlhed er, kan man være heldig at få sine stamtavler indenfor en uge. Men der er altså to led, betalingen skal igennem, inden stamtavlerne bliver sendt ud. Jeg har ikke selv adgang til at tjekke DMKs konto, og derfor skal jeg afvente besked fra DMKs kasserer om, at en given betaling er gået ind, før jeg kan sende stamtavlerne af sted. Og hvis enten hun eller jeg har travlt i privat livet, er ramt af sygdom, eller i forbindelse med udstillinger, så vil der selvsagt være noget ventetid, og vi beder derfor om folks forståelse og tålmodighed. Af samme grund accepterer jeg også stadig kopi af betalingskvitteringer for at lette processen lidt.

7 Vi har derudover, som vedtaget på sidste GF, fået sammensat et stambogsudvalg. Pt består stambogsudvalget af Malene Kjelin Morsing, Eva Helgren, Claus Füssel, Siri Helt Almdal og undertegnede, men vi søger 1-2 medlemmer mere, der har lyst til at deltage i stambogsudvalgets arbejde. Stambogsudvalget arbejder hele tiden på at forbedre stambogsføringsprocessen, både med ændringer i stambogsføringsreglerne og med nye tiltag. Feks er der blevet udarbejdet nogle guides til hjælp til stambogsføring, som vi pt søger billeder til, på DMKs hjemmeside. Har man nogen forslag til, hvad man kunne tænke sig der blev ændret eller forslag til forbedringer i forhold til stambogsføring, er man velkommen til at kontakte stambogsudvalget. Har man brug for hjælp til farvebestemmelse af nogle af sine unger, så man kan få disse stambogsført korrekt, er man også mere end velkommen til at sende billeder til stambogsudvalget. Annbritt Jørgensen, Stambogsansvarlig

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere