Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich"

Transkript

1 Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne Ravnsgaard 3. Godkendelse af dagsorden Ingen indvendinger alle punkter er med iflg. vedtægter og der var indkaldt rettidigt. 4. Eksklusionssager Der er ingen sager og Lene S Kristensen opfordrer til snak imellem medlemmerne i stedet for at få disse sager. 5. Formandens beretning Nete fortalte om året der gik ( ). Beretningen er vedlagt referatet. 6. Kassererens beretning Lene S Kristensen fortalte om de økonomiske dele for året der er gået. Beretningen er vedlagt referatet sammen med regnskabet for DMK Kreds 3s tidl. kasserer er dømt for at tage af kassen. Der afdrages her med 500 kr. pr. måned via en advokat, og giver en indtægt på cirka 7 % i morarente pr. år. Kreds 2 har haft samme problem. Her er det lykkes at få en aftale direkte med personen, så der afregnes ikke morarente. Der er en bemærkning i regnskabet vedr. regnskaberne fra Teamudstillingerne. Disse vil der blive strammet op på. Der er udfærdiget en vejledning til teams i forbindelse med regnskaber ved afholdte arrangementer. 7. Budget Lene har lagt regnskaber og budgetter på bestyrelsesforum og medlemsforum i juli måned til medlemmernes kommentering. Der er blevet indkøbt ekstra printer i indeværende år til stambogen. Der er for regnskabsåret 2013/2014 budgetteret med 5000 kr ekstra i udgift, da der muligvis skal udskiftes pc hos stambogen. Norge har fået regnskabet for afholdelsen af NM2012, da Norge muligvis skal afholde NM i 2013 eller senere. De har som følge af få medlemmer ikke det store budget. Nete Dietrich ønskede prisjusteringer på stambogsføring og foreslog at priserne blev lagt i samme prisleje som DMF evt. lavere. Det kunne f.eks gøres billigere ved at medlemmerne får deres stamtavler via mail. Det fås kun via mail i DMF. Man burde kunne vælge om det skal via mail eller post naturligvis billigere pris ved modtagelse via mail. Bestyrelsen vil se på mulighederne for at prisstrukturen lægges om. 8. Stambogskontorets beretning Eftersom Annbritt Jørgensen var forhindret, var det Lene, der fremførte denne. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet. 9. Øvriges beretning Udstillingskoordinator. Christina Vildershøj takker af som udstillingskoordinator og siger velkommen til Rikke Breiner og opfordrer alle til at tage godt imod hende. Rikke Breiner fortæller at hun allerede har haft sin første opgave. Børnedyrsklubben. Lene beretter, at klubben desværre har meget få medlemmer i år.

2 Strukturen skulle måske lægges om, da mange gerne vil udstille, men kan opleve det er for svært. Kreds 1. Malene fortæller at der er afholdt DM og PR arrangementer, men hun opfordrer medlemmerne til at komme og hjælper ved udstillingerne. Johnny Ramm melder sig her allerede frivilligt til udstillingen der afholdes 24. november Tak. Langhårsklubben. Malene oplyser at hun går af som kontaktperson. Der søges ny kontaktperson. Kreds 2. Annette Creutzberg oplyster at der var stiftende GF i august 2012 og der er nu en fungerende bestyrelse. Der vil komme indbydelse i AT til noget julehygge hos Annette Creutzberg i Nakskov og det er ikke kun for kreds 2 medlemmer. Flerfarvet/crested klubben. Helle Nahmensen beretter at der er afholdt en dobbelt udstilling, så alt der kan afholdes er gjort. Der ønskes dog flere medlemmer. Satinklubben. Består pt. kun af 3 medlemmer og derfor er udstillingsmuligheder meget begrænsede. Der forespørges om muligheden for at bringe satinkæledyr ind i klubben, hvilket hilses velkommen, men der opfordres til at satinklubben må tage det op på deres egen GF. Specialklubber må afholde 2 specialudstillinger om året, men er meget afhængige af medlemmer af disse for at kunne afholde udstillinger. Derfor er flere medlemmer også velkomne i alle specialklubber. 10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af det beløb, der skal udbetales til kredsene Det blev foreslået at tilskud til kredsene skulle være uafhængigt af medlemsantal i kredsen. Der blev i stedet foreslået et beløb på 200 kr. pr. måned til hver af de fungerende kredse. Der blev lagt op til en hurtig afstemning om at kredsene kan søge om 3000 kr ved opstart, og et beløb på 200 kr. pr. måned, der betales 1 gang årligt. Dette blev vedtaget med 32 stemmer. 11. Valg af stemmetællere Ulla, Lone og Anne. (Der var 13 brevstemmer og 33 fremmødte stemmer til GF). 12. Indkomne forslag Forslag 1. Afskaffelse om stamtavlekrav for veteraner blev vedtaget med 41 stemmer for og 2 imod. Forslag 2. Indførelse af regel om forbud mod avl på hunner under 6 mdr. med mulighed for idømmelse af karantæne blev nedstemt med 5 stemmer for og 38 imod. 13. Valg til bestyrelse På valg var formand, 3 menige medlemmer (da Cathrine Slangerup har valgt at trække sig pr. dd.) og 2 suppleanter. Malene K. Morsing havde på forhånd stillet op til formandsposten og blev valgt med 34 stemmer, 12 blanke. Annemette K. Dam havde på forhånd stillet op som menigt medlem og blev valgt med 37 stemmer, 9 blanke. På generalforsamlingen valgte Lina Kugge, Benedikte Jensen, Jeanne Ravnsgaard og Nana Sørensen at stille op. Afstemningen blev: Nana 26 stemmer, Jeanne 16 stemmer, Lina 12 stemmer og Benedikte 5 stemmer, 7 blanke. Bestyrelsen endte således: Formand: Malene Morsing Næstformand: Christina Vildershøj Menige medlemmer: Christina Jensen, Lene S. Kristensen, Annemette Kiel Dam, Nana Sørensen og Jeanne Ravnsgaard Suppleanter: Lina Kugge og Benedikte Jensen

3 14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter Rikke Breiner blev uden modkandidatur valgt for endnu en periode. Johnny Ramm blev valgt uden modkandidatur til suppleant. 15. Eventuelt Christina Vildershøj takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde og Lina Kugge som afgående redaktør af AT. Alle fik applaus og en æske chokolade. Nogle medlemmer synes det er synd at spec.klubberne er så begrænsede mht udstillinger. Måske man skulle overveje at give dispensationer. Begrænsningen blev i sin tid sat for at tilgodese alle racer og så der kan gives certifikater, hvilket der ikke blev givet tidligere og hvor der så heller ikke var begrænsning i antallet af specialklub udstillinger. Ønskes ændring vedr. specialklub udstillinger, opfordres til at stille ændringsforslag til dommerkomiteen eller ved næste GF. Man bør tilgodese både øst og vest i forbindelse med special klub udstillinger. Der blev foreslået at nedsætte et sundhedsudvalg, og udnævne mentorer i forbindelse med nye opdrættere, der kommer til DMK. Man skal være mere tilstede for nye medlemmer/opdrættere. Der skal være mere fokus på DMKs medlemsforum i stedet for at man bruger sociale medier som f.eks. facebook til debatter og tilsvining af folk, der kommer med, for dem, reelle spørgsmål til de mere erfarne marsvineejere. Det gør intet godt for DMKs omdømme. Folk med tillidsposter og medlemmer, uanset hvilke, opfordres til at henvise til DMKs brevkasse, som i øvrigt er en stor succes for dem der ikke ved så meget som andre, eller vores medlemsforum. Det skal overvejes om der skal laves en opdrættervejledning. Husk at informere om vejledningens eksistens når den er færdig. Mht facebook som medlemsforum: Tænk før I skriver!. Der efterlyses muligheden for ambassadører for de enkelte racer, som man kan henvende sig til, da det ikke er alle mennesker, der er gode til at forstå det skriftlige materiale. PR kontoret opfordrer medlemmer til at tage ansvar og kontakte pr kontoret for det GRATIS materiale, der kan modtages herfra. Lene S Kristensen er som kasserer den der sender velkomstbreve ud til nye medlemmer. Hun vil gerne henvise til brevkassen osv. Dommersituationen i DMK tages op. Efter opdelingen af DMK har vi ikke mange allround dommere til rådighed men der arbejdes hårdt fra dommerkomiteen for at få uddannet flere. F.eks har Eva Helgren været brugt på samtlige udstillinger i årets løb, hvilket for vore medlemmer kan give problemer ift certer, men det har været godt ifm. uddannelse af nye dommere. Maria Hjort er ikke medlem mere og kan derfor ikke dømme, hvilket er et tab for DMK. Der opfordres derfor til at Maria Hjort får et medlemskab, så vi igen har en brugbar dommer. Der opfordres til at tage kontakt til svenske dommere, da der er mange gode allround dommere. Det er værd at prøve at kontakte dem i god tone og finde frem til en god pris for deres besøg. Det er ligeledes blevet kritiseret at 2 engelske dommere er brugt mere end andre engelske dommere sidst i forbindelse med en Team udstilling. Her har man prøvet at kontakte flere engelske dommere, men kun de to svarede retur. Herefter blev det oplyst at mange dommere i England ikke bruger mail, men at man må ringe til dem. Der er en regel i DMK, der gør at vi ikke kan gøre brug af DMF dommere, selvom de har tilbudt sig der opfordres til samarbejde. Et gratis medlemskab til dem der skal bruges som dommere er en mulighed. Ved NM blev der brugt en dommer til skinnyer, der ikke havde dømt skinnyer før. Dette blev kritiseret. Skinnyer udstilles f.eks. ikke i England, så de kender ikke til racen på samme måde som andre dommere, der står til rådighed. Der snakkes om at polske dommere slet ikke har samme uddannelse som DMK dommere. Der har ligeledes været utilfredshed med dem vi har brugt og dommerkommittéen ønsker ikke at gøre brug af polske dommere fremover. Det bliver understreget at der SKAL dømmes

4 efter danske standarder i DK, hvorfor man kun kan opfordre til at hjælpe udenlandske dommere med standarderne. Man vil gerne se på hvordan tingene kan løses, men det ligger hos dommerkomitéen. Debatten om dommere blev i øvrigt hilst velkommen. I forbindelse med AT opfordres der til at sende AT i papirform til Mette Rueløkke, der er æresmedlem. Der blev spurgt til om Internatet i Rødovre fortsat tager marsvin ind. Måske nogle af DMKs medlemmer har lyst til at tage uønskede marsvin ind til videreformidling? Der kunne måske ydes noget økonomisk og praktisk hjælp til de mennesker, der hjælper, måske man kunne få dyrlæger til at være med i noget økonomisk støtte. Anette Creutzberg, som er dyrlæge i Nakskov tilbyder sponsorat. Debatten tages i bestyrelsen. (Efterfølgende har bestyrelsen fået oplyst af Dyreværnet at det er et stop for privat indlevering, ikke for indlevering af hittedyr. Red.) Der efterlyses mere overskuelighed over DMKs regler. Bestyrelsen vil prøve at strukturere DMKs regler og vejledninger. Europasammenslutningen afholder udstilling i DK i Der er smådyr ved et sådant arrangement herunder også vores dejlige marsvin. Nete Dietrich, Helle Nahmensen og Annette Creutzberg meldte sig frivilligt til at arbejde på medlemskab, hvilket bla. indebærer en oversættelse til engelsk af vores regler og vedtægter. I forbindelse med udstillinger bliver der foreslået skiltning ved bl.a. hovedveje, det giver et rigtig godt indtryk og mere publikum. Husk at undersøge om det er lovligt Nete Dietrich ønsker den nye formand tillykke med valget og spørger ind til ønsker for fremtiden og baggrunden for at stille op. Formanden ønsker en bedre tone blandt medlemmerne. Hun ønsker ikke at bruge tiden på at diskutere ting der sker i andre fora og opfordrer til dialog. Man skal komme til bunds i sagerne, acceptere at alle har forskellige meninger og holdninger, men stadig tale pænt og respektfuldt til hinanden. Det er de små gode og positive ting, der giver hende lysten. Afslutningsvis takkede dirigent og formand for god ro og orden. Referent og medlemmer der valgte at stille op til diverse poster og udvalg blev takket. Formandens beretning 2012 Jeg vil hermed gerne afgive min beretning for formandsperioden 2011/2012. Perioden forud havde budt på megen turbulens i DMK. Det var derfor efter moden overvejelse at jeg valgte at stille op. Den første jeg fortalte om min kandidatur var Malene Kjelin hun var formand i skyggebestyrelsen. Men der var stillet mistillid til hende både som formand for DMK og som formand for kreds 1. Og hun stod dermed centralt midt i den igangværende turbulens. Jeg ville dog gerne dele mine tanker med hende og syntes i situationen, at jeg skyldte hende at hun hørte om min opstilling fra mig selv først, så hun kunne gøre sin stilling klar. Efter nogen dages betænkningstid annoncerede jeg min kandidatur på FB med disse ord: Kære Alle. Jeg holder af marsvin, jeg holder af alle jer, som holder af marsvin, og sidst men ikke mindst holder jeg af DMK. Derfor har jeg efter længere tids overvejelse besluttet at stille op til posten som formand på den kommende generalforsamling. Jeg skriver det her fordi jeg ikke holder af rygter så nu har alle hørt det direkte fra hestens mule. Bedste hilsner Nete Med generalforsamlingen 2011 var valget en realitet og en ny bestyrelse skulle finde den fælles platform. Mit håb var at lægge afstand til perioden med mistillid, de mange klager og internt fnidder. Endvidere var det helt nødvendigt at DMK genfandt rytmen ovenpå stiftelsen af en ny dansk marsvineforening (DMF) og den deraf følgende medlemsafgang. I perioden 2011/2012 har jeg, sammen med bestyrelsen, loyalt arbejdet for at få skabt en god tone i DMK midt i en turbulent tid, at forsøge at få DMK til at nedlægge stridsøksen og at give plads til alle som har et fællesskab omkring en hobby med marsvin.

5 Succeserne har været der; Flere medlemmer af DMF har valgt at vende tilbage til DMK Der har været afholdt flere udstillinger og flere nye teams har vist et højt aktivitetsniveau Der er gang i uddannelse af nye dommere Der er uddannet et par nye sekretærer Snart kommer der gang i uddannelsen af indtjekkere Der blev afviklet et flot NM2012 hvor der udover de nordiske klubber også blev plads til DMF Vores medlemsforum er kommet i luften Hjemmesiden er kommet op at køre igen AT udkommer fint med mange bidrag fra medlemmer og en ny redaktør er på vej Medlemsskaren er på nogenlunde samme niveau, som før turbulensen Kreds 2 er startet op Vi har deltaget aktivt på diverse PR arrangementer Der er lavet nye foldere Der er lavet ny pasningsvejledning Der er kommet ny udstillingskoordinator Vores stambog kører upåklageligt Vi har nået mange mål og det er glædeligt! Men det er ikke gået stille af. Jeg har måttet konstatere at den største udfordring lå internt i bestyrelsen og ikke i omgivelserne. På en række centrale områder har hovedbestyrelsen set meget forskelligt på ting og det har været svært at fastholde en ordentlig tone. Det har været opslidende og det er muligvis grunden til at nogen har trukket sig i utide eller ikke ønsker at genopstille. Personligt var jeg længe i tvivl jeg har altid holdt af DMK 27 års medlemskab forpligter! MEN takket være de gentagene kampe internt i bestyrelsen faldt beslutningen om ikke at genopstille som formand faktisk nemt. Uenighedens omdrejningspunkt er for mig at se hvilke værdier DMK skal stå på. Desværre synes den rummelighed, venlighed, tolerance og ikke mindst humor, som har været kendetegnede for DMK i alle årene nu at blive aflyst af en nidkær jagt, hvor en alt for hård tone kan præge debatten. Det er jeg personligt rigtigt ked af det har aldrig været den klub jeg ønskede. Af natur er jeg er et meget optimistisk menneske men når jeg ser på de udfordringer DMK står overfor bliver jeg bekymret. Malene stiller op som formand, men hun har i forvejen påtaget sig mange tillidshverv (formand for både kreds 1 og langhårsklubben), de ledige pladser i bestyrelsen, kan vi finde nye til at tage en tørn (kun én har på forhånd ønsket at opstille), de mange gode medlemmer som nu melder sig ind i DMF, den alt for hårde tone nogen medlemmer udøver overfor andre medlemmer på FB og på diverse fora. Dette trækker efter min mening DMK i en helt forkert retning. Med andre ord, når jeg bliver bekymret, så er det fordi jeg holder af marsvin og jeg holder af alle jer, som holder af marsvin! Tak for tilliden i det år som gik. Nete Dietrich Kassererens beretning. Jeg har nu været kasserer i godt et år og et par måneder. Starten sidste år var lidt svær, men jeg finder at jeg har et rigtigt godt greb om DMKs økonomi og er nok lidt skrap mht. bilag synes nogle. Men der skal være orden i tingene. Jeg styrer medlemslisten og stambogens regnskab, samt står for modtagelse af nye medlemmer i klubben, og det går rigtig fint. Vi er nu cirka 400 medlemmer mod 440 ved sidste års GF.

6 Regnskabsåret blev bedre en forventet på trods af en væsentlig reduktion i kontingenterne for dem der modtager AT pr mail. Vedr. AT: Der er nu en mere skarp adskillelse mellem at modtage AT med posten og pr mail, hvilket har gjort at udgifterne til trykning og forsendelse af AT nu bedre er dækket. De årlige udgifter til AT (trykning og forsendelse) ligger i størrelsesorden kr mod tidligere cirka kr. Kontingentindtægterne for AT modtaget med post giver omkring kr mod tidligere cirka kr. Dette betyder at DMK stadigvæk giver et tilskud til at AT også kan modtages i trykt version (hvilket mange er glade for), men kun i størrelsesorden kr mod tidligere cirka kr. Bestyrelsen har også været meget opmærksom på at holde udgifterne nede og har bl.a. sløjfet internet tilskuddet på 200,- kr pr måned til visse poster. Beløbet figurerer lidt på regnskabet for , fordi den tidligere bestyrelse havde dette tilskud, og det andrager kr. Bestyrelsen arbejder pt. med en oversigt over privilegier til poster, som skal være synlig for alle. Jeg har valgt at adskille stambogens regnskab helt fra DMKs hovedregnskab, således at der ikke længere figurerer udgifter til stambogen på begge regnskaber. Tidligere har nogle udgifter været bogført begge steder og nogle udgifter kun det ene sted. Jeg har også valgt at stambogen ved hver regnskabsafslutning, skal have et fast indestående på kr. Dermed vil det være helt tydeligt og korrekt fra år til år, hvad stambogen har haft af udgifter og indtægter, og dermed, hvad der er overført til DMKs hovedregnskab. En anden praksis jeg har indført er, at regnskaberne ved afslutning, skal indeholde samtlige indtægter og udgifter der tilhører perioden. Jeg ønsker ikke at bogføre tidligere regnskabsårs indtægter/udgifter på et nuværende regnskab, og jeg ønsker at have et forholdsvis opdateret regnskab løbende hen over året. Derfor har jeg indført en maks grænse for, hvor lang tid efter at en udgift er afholdt at den kan forlanges refunderet. Grænsen er sat til 2 mdr. med mulighed for dispensation fra bestyrelsen, dog ikke ifm. regnskabsafslutning. Dvs. at jeg kan afslutte et regnskab senest 1. juli (2 mdr. efter 1. maj) og at det fremover kun indeholder udgifter fra perioden, og ikke tidligere års udgifter. Udgifter for trykning og forsendelse af AT-maj ligger i det nye regnskab. Jeg har haft lagt DMKs regnskab , budget , ind på bestyrelsesforummet (her inkl. bilag) og på medlemsforummet, så medlemmerne har haft mulighed for at kigge det igennem og komme med spørgsmål. Hilsen Lene Kristensen kasserer for DMK Stambogsberetning 2012 Der er indtil videre blevet stambogsført 1852 dyr i Det er mere end 1000 dyr mindre end på samme tid sidste år. Det skyldes selvsagt den tumult der har været i DMK og faldet i medlemstallet. Jeg kan kun opfordre DMKs opdrættere til at få stambogsført deres dyr. Både for deres egen og for deres køberes skyld, men også for at støtte DMK, da DMKs økonomi i store træk afhænger af stambogen. Vi forsøger at holde ventetiden så lav som muligt. I perioder hvor der ingen travlhed er, kan man være heldig at få sine stamtavler indenfor en uge. Men der er altså to led, betalingen skal igennem, inden stamtavlerne bliver sendt ud. Jeg har ikke selv adgang til at tjekke DMKs konto, og derfor skal jeg afvente besked fra DMKs kasserer om, at en given betaling er gået ind, før jeg kan sende stamtavlerne af sted. Og hvis enten hun eller jeg har travlt i privat livet, er ramt af sygdom, eller i forbindelse med udstillinger, så vil der selvsagt være noget ventetid, og vi beder derfor om folks forståelse og tålmodighed. Af samme grund accepterer jeg også stadig kopi af betalingskvitteringer for at lette processen lidt.

7 Vi har derudover, som vedtaget på sidste GF, fået sammensat et stambogsudvalg. Pt består stambogsudvalget af Malene Kjelin Morsing, Eva Helgren, Claus Füssel, Siri Helt Almdal og undertegnede, men vi søger 1-2 medlemmer mere, der har lyst til at deltage i stambogsudvalgets arbejde. Stambogsudvalget arbejder hele tiden på at forbedre stambogsføringsprocessen, både med ændringer i stambogsføringsreglerne og med nye tiltag. Feks er der blevet udarbejdet nogle guides til hjælp til stambogsføring, som vi pt søger billeder til, på DMKs hjemmeside. Har man nogen forslag til, hvad man kunne tænke sig der blev ændret eller forslag til forbedringer i forhold til stambogsføring, er man velkommen til at kontakte stambogsudvalget. Har man brug for hjælp til farvebestemmelse af nogle af sine unger, så man kan få disse stambogsført korrekt, er man også mere end velkommen til at sende billeder til stambogsudvalget. Annbritt Jørgensen, Stambogsansvarlig

Vedtægter for Dansk Marsvineklub

Vedtægter for Dansk Marsvineklub Vedtægter for Dansk Marsvineklub Indledning 1. Foreningens navn er "Dansk Marsvineklub"- forkortet DMK. Disse regler og vedtægter gælder kun for medlemmer jf. 4 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag) Fraværende: Annette, Susanne, Maj.

2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag) Fraværende: Annette, Susanne, Maj. Power Weekend 27-28/4-08 1. Valg af referent: Camilla 2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag) Fraværende: Annette, Susanne, Maj. 3. Valg af Dirigent:

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere