Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet deltager: Afbud fra: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Bestyrelsesmedlem Steffen Agger Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen Adm. direktør Jacob Brønnum Direktionssekretær Helle Andersen Vandchef Morten Timmermann Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Dagsorden Introduktion til Bestyrelsesarbejde og til Forsyning Helsingørs vand- og spildevandsaktiviteter Introduktion vand og spildevand i Forsyning Helsingør ved vandchef Morten Timmermann Introduktion til bestyrelsesarbejde ved advokat Klavs Gravesen Introduktion til bestyrelsesportal ved Tommie fra Admincontrol 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Forretningsorden for Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Forsyning Helsingør Vand A/S 5. Ansøgning om lånegaranti Vand A/S 6. Opkrævning af særbidrag, kundeforhold Spildevand A/S Tavshedspligt ikke fraveget 7. Kontrol af vandkvalitet Vand A/S Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 8. Kundeforhold Vand A/S og Spildevand A/S Tavshedspligt ikke fraveget 9. Strategiarbejde Vand A/S Tavshedspligt ikke fraveget 10. Vandforurening i Espergærde Vand A/S

2 Regulering, rammevilkår & økonomi 11. Status for årsregnskab Tavshedspligt ikke fraveget 12. Prislofter for vand og spildevand 13. Markedsrapport: Sammenligning af priser & takster Styringsmæssige relationer 14. Deltagelse i årsmøde og generalforsamling i DANVA 15. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 16. Kommunikation 17. Mødeplan 18. Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 4.1 Forretningsorden Bilag 5.1 Erklæring om låneberettigede investering Vand AS Bilag 11.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Vand A/S og Spildevand A/S Bilag 14.1 Invitation

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med bemærkning om, at der mangler et mellemrum før punktet eventuelt. 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Formanden orienterede om, at der udsendes en pressemeddelelse om, at muligheden for at placere driftscentret på Helsingør Hospital vurderes. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Intet at referere.

4 Punkter til beslutning: 4. Forretningsorden for Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Forsyning Helsingør Vand A/S Bilag 4.1 Forretningsorden Bestyrelsen skal ifølge selskabsloven tiltræde en forretningsorden. Udkastet til forretningsorden er opdateret med den seneste udvikling i selskabsloven samt justeringer af mere generel karakter. Direktionen har i samarbejdet med selskabets advokat Horten revideret den tidligere forretningsorden. Direktionen indstiller, at Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver forretningsorden Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til næste møde.

5 5. Lånegaranti til Vand A/S Bilag 5.1 Erklæring om låneberettigede investering Vand AS Direktionen har vurderet lånebehovet for 2013 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør, er der behov for en kommunal lånegaranti over for KommuneKredit. Lånebekendtgørelsen regulerer hvilke anlægsinvesteringer, der er låneberettigede. Direktionen har sammen med selskabets revisor vurderet, at der er lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Vand A/S på 13 mio. kr. for de samlede anlægsinvesteringer i For Forsyning Helsingør A/S vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov, da investeringerne kan dækkes over taksterne. Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, hvorved Helsingør Kommune jf. lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti og beløbet belaster ikke Helsingør Kommunens låneramme. Lånegaranti og udbetaling fra KommuneKredit skal ske senest 31. marts 2014 for investeringer i regnskabsåret Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Erklæring fra PwC om berettigelse af beløbet er vedlagt. Direktionen indstiller, at: Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 13 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

6 6. Opkrævning af særbidrag - kundeforhold Tavshedspligt ikke fraveget på grund af kundeforhold

7 7. Kontrol af vandkvalitet Som følge af den konstaterede mulige forurening med klorerede opløsningsmidler fra en industrivirksomhed i Kvistgård, har direktionen vurderet, om den nuværende vandkvalitets kontrol er tilstrækkelig. Den pågældende kildeplads ved Egebæksvang Skov, har 6 indvindingsboringer, som hver får foretaget en boringskontrol hvert 4. år, som lovkravet foreskriver. Boringskontrollen foretages forskudt, så der på kildepladsen foretages en eller 2 kontroller hvert år, men der er altså op til 4 år imellem kontrollen på den enkelte boring. Boringskontrollen indeholder en lang række stoffer, bl.a. rester fra sprøjtemidler og klorerede opløsningsmidler (TCE). Da myndighederne ikke har stillet krav til en øget kontrol, ud over det lovmæssige krav, så har Forsyning Helsingør hidtil fulgt lovens krav. Med den nye situation bør det overvejes, om kontrollen bør øges, evt. kun med supplerede prøver for TCE. En mulighed ville være følgende: - Boringskontrol i hver boring intensiveres til at blive foretaget med 2 års mellemrum. - Supplerende analyser for TCE hvert 2 år i hver boring. Med 6 boringer på kildepladsen betyder ovennævnte, at kildepladsen overvåges med i alt 3 boringskontrollen hvert år, suppleret med 3 analyser for TCE. Ovennævnte vil betyde, at analyse udgiften, tilknyttet de 6 boringer, vil stige fra ca ,- pr. år til ca ,- kr. dvs. en merudgift på ca pr. år. Forsyning Helsingør har mulighed for at søge at få merudgiften godkendt som et service mål i prisloftet for 2015 og frem. Dette kræver, at bestyrelsen beslutter at øge antallet af borekontroller. Direktionen indstiller, at Antallet af boringskontroller og supplerende analyser for TCE, jf. øges som beskrevet i dagsorden. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

8 Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 8. Kundeforhold Tavshedspligt ikke fraveget på grund af kundeforhold

9 9. Strategiarbejde Vand A/S Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsstrategi

10 10. Vandforurening i Espergærde Forsyning Helsingør blev i januar 2014 orienteret af Helsingør Kommune om en mulig grundvandsforurening fra virksomheden Løgstrup, Egeskovvej 18 i Kvistgård. Ejendommen Egeskovvej 18 i Kvistgård har siden 1965 været ejet af Løgstrup Steel A/S, der producerer komponenter til opbygning af bl.a. el-tavleanlæg. Der har været anvendt klorerede opløsningsmidler (TCE) i perioden til affedtning af metalemner indendørs. I perioden har der bl.a. været en udendørs benyttelse og fra blev TCE primært anvendt til rengøring af sprøjtekabine. Der er på ejendommen udført forureningsundersøgelser i 1998 og som påviste jord- og grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler. Region Hovedstaden anmodede Rambøll om at udføre en videregående forureningsundersøgelse, som skulle lokalisere, karakterisere, afgrænse og risikovurdere forureningen. Denne blev færdig ultimo Espergærde vandindvindingsboringer er ca. 2,9 km væk. I Rambølls rapport antages det, at forureningen bevæger sig med en hastighed på 20 m/år mod sydøst. Indvindingen sker ikke direkte nedstrøms for forureningen, men forureningen er beliggende i indvindingsoplandet (klideplads) for boringerne. Da forureningen allerede er set i et underliggende sandmagasin under lerlaget med høje grundvandskoncentrationer, samt kraftig forurening i jorden dybt nede i lerlaget, vurderes det, at udvaskningen i dag er på et højt niveau og endnu ikke er aftagende. Uanset hvilket risikovurderingsværktøj Rambøll har anvendt ses det, at der i mange år frem vil være en betydelig påvirkning med høje koncentrationer af TCE i grundvandet i sandlaget. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om der er direkte hydraulisk kontakt mellem den påviste forurening og Espergærde Vandværks indvindingsboringer. Rambøll anbefaler Region Hovedstaden at undersøge, om der findes et udbredt og sammenhængende lerlag under lokaliteten og hen mod indvindingsboringerne, og om der er hydraulisk kontakt mellem sandlaget ved lokaliteten og kalken, hvor der indvindes fra. Rambøll anbefaler også Region Hovedstaden, at der igangsættes en afværge af den konstaterede forurening, da grundvansressourcen er påvist at være truet. På baggrund af orienteringen og Rambølls rapport, har Forsyning Helsingør skriftligt anmodet Region Hovedstaden om at prioriterer en indsats mod den pågældende forurening. Forsyning Helsingør foretager allerede en overvågning af de pågældende boringer med en analyse for de pågældende stoffer, og det bør overvejes, om overvågningen bør intensiveres. Se selvstændigt dagsordenspunkt her om. Direktionen vil orientere bestyrelsen, når Regionen har tilkendegivet om forureningen bliver prioriteret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

11 Regulering, rammevilkår & økonomi 11. Status for årsregnskab Bilag 11.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Vand A/S og Spildevand A/S Tavshedspligt ikke fraveget Arbejdet med årsregnskabet er godt i gang og direktionen fremlægger de foreløbige resultater af arbejdet for vand og spildevandselskaberne. Der må tages et generelt forbehold for, at der er tale om et estimat og at revisionen endnu ikke er afsluttet. Reguleringsregnskaberne er ikke færdige og sambeskatningsvurderinger er ikke foretaget. Direktionen vil foretage en gennemgang af de foreløbige resultater. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

12 12. Prislofter for vand og spildevand Vandsektorloven blev vedtaget i marts 2009 og har haft stor betydning for hele vand- og spildevandsbranchens udvikling siden da. Vandsektorloven betød, at - De offentlige vand- og spildevandsselskaber skulle drives uafhængigt af kommunerne i et aktieselskab eller som et anpartsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). - Private selskaber med en udpumpet vandmængde over m3 pr. år blev ligeledes omfattet af vandsektorlovens regler, dog ikke om selskabsformen. Baggrund for lovændringen skal søges i dels et ønske fra lovgivernes side om, at branchen blev drevet uafhængigt af de kommunale interesser, dels en forventning om, at der var et besparelsespotentiale på 1 mia. kr. Som en konsekvens af kravet om selskabsformen, blev de tidligere offentlige vandselskaber underlagt årsregnskabsloven og blev i lighed med andre selskaber, skattepligtige. Selve skattefastsættelsen er der dog fortsat store usikkerheder omkring, men vi har i Forsyning Helsingør valgt at opkræve og indbetale skat for at undgå store renteudgifter til Skat, hvis de får medhold ved de verserende sager ved Skatteankenævnet. Ligeledes som en konsekvens af selskabsformen, ser staten vandselskaberne som monopolvirksomheder og i lighed med andre monopolvirksomheder, fører staten tæt kontrol med selskaberne. Vandselskaberne har dog en usædvanlig stærk regulering, idet der er udstedt 16 bekendtgørelser plus et antal instrukser, der meget tæt regulerer selskabernes drift og økonomi. Der er 3 elementer (hjørnestene) i denne regulering, som i det daglige udøves af Forsyningssekretariatet, der en enhed under Konkurrencestyrelsen. Det ene element markerer, at selskaberne skal bygge deres økonomiske fundament på deres udgifter til driften i perioden Denne periode er valgt, da den lå forud for det indledende arbejde med vandsektorloven og da der fra lovgivers side var en frygt for, at enkelte selskaber havde forberedt selskabsdannelsen i 2009, ved at opskrive driftsomkostningerne. Den valgte tidsperiode betød, at dele af Forsyning Helsingør økonomiske fundament måtte fastlægges i 2010 på skøn, da regnskaberne for 2003 og 2004 var forældede og smidt ud. Det anden element er, at reguleringen af driftsøkonomien, har til formål at gøre selskaberne mere effektive. Til brug for fastsættelsen af dette effektivitetskrav eller sparekrav, har Forsyningssekretariatet udarbejdet en produktions benchmarking, hvor selskaberne hvert år den 15. april skal indberette en række tal fra driften af det foregående år og på baggrund af sammenlignede studier alle selskaberne imellem, fastsætter Forsyningssekretariatet individuelle sparekrav. Tankegangen har været, at hvis et selskab i Danmark kan være effektive (billige) til at oppumpe vandet eller rense vandet på renseanlægget, så skal de øvrige selskaber på sigt være lige så effektive (billige). Der er i formlen ikke taget hensyn til geografiske hensyn og ej heller til historiske særpræg. I det nuværende regelsæt er der ikke nævnt, hvornår alle selskaberne skal være lige effektive (eller ned på samme lave niveau), men Forsyning Helsingør bliver mødt med sparekrav på 5 % om året. Det oprindelige sparekrav for Forsyning Helsingør Spildevand var på 17 mio. kr. ud af en driftsramme på 50 mio. kr. I Forsyning Helsingør Vand var sparekravet væsentlig mindre. Det tredje element vedr. den daglige drift. Vandselskaberne må kun udøve aktiviteter som knytter sig til den primære funktion, dvs. at drive en vandforsyning eller at drive et spildevandsselskab. Hvis der er andre aktiviteter end de primære (kaldet sideordnede aktiviteter), så er der et loft over hvor stor en omsætning der må være. For Forsyning Helsingør Vand og Forsyning Helsingør Spildevand, må der være sideordnede aktiviteter for 2 mio. kr. i hvert selskab. Da der samtidig både er krav om skattepligt på del af de primære aktiviteter, krav om effektivitetsstigning (sparekrav) og da evt. uforbrugte midler et år (overskud) betales tilbage til kunderne, så har selskaberne i realiteten ingen handels værdi som selvstændig virksomhed, til trods for at selskaberne indeholder store værdier tilknyttet ledningsanlæg og bygning m.m.

13 Dette tredje element betyder endvidere, at selskaberne kan opkræve penge hos kunderne (takster) som foruden dækker driften, også dækker evt. udgifter til anlægsarbejde. Selve anlægsprogrammet indgår ikke i reguleringen, det er alene selskabernes bestyrelse som afgør, hvad der skal bygges. Men lovgiver har fastlagt, at anlægsarbejdet kan finansieres enten via takst opkrævningen eller via lånoptagelsen. Det er ligeledes Forsyningssekretariatet som regulerer denne del og det er dem som afgør levetiden af de pågældende anlæg og afgør dermed, i hvilken takt anlægsarbejdet må tilbagebetales på. Levetiden er et afgørende element, idet afskrivningerne på eksisterende anlæg må opkræves via taksten og anvendes til nye anlæg. Er behovet for anlæg større end afskrivningerne, så kan det kun ske ved optagelse af lån, der igen afbetales over anlæggets levetid (afskrivning). Ovennævnte regulering foretages som nævnt af Forsyningssekretariatet, der hvert år i august skal sendes deres forslag til prisloft det kommende år til selskaberne. Efter en høringsperiode træffer Forsyningssekretariatet afgørelse og på baggrund heraf kan selskaberne i oktober og november beslutte selskabets budget for det kommende år og de tilknyttede takster. Taksterne skal dog endelig godkendes i kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse har givet anledning til nogen undren, for der er kun tale om en legalitets kontrol, og ikke en traditionel godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal ved legalitets kontrol sikre, at prisloftet er overholdt, og at de pågældende takster er lovlige og tilstrækkelig til at sikre, at selskabet kan løse sine forpligtigelser (f.eks. overholdelsen af den kommunale spildvandsplan). Prisloft 2014 Forsyning Helsingør har fået sine prislofter 2014 for henholdsvis vand- og spildevandsselskaberne. For vandselskabet er prisloftet dog først kommet så sent på året 2013, at de udmeldte takster i 2014 er sket på baggrund af Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse. Den endelige godkendelse af taksterne er fremsendt til kommunen og forventes godkendt i løbet marts måned. I afgørelsen om prisloftet for vand selskabet er der angivet et individuelt spare potentiale på ca. 3 mio. kr. ud af en driftsramme på ca. 22 mio. kr. Tilsvarende er der for spildevandselskabet angivet et spare potentiale på ca. 8 mio. kr. ud af en driftsramme på ca. 45 mio. kr. I forhold til prislofterne for de forrige år, er sparekravet på 3-5 % fortsat. Omlægning og øget effektivitet i driften i selskaberne har betydet, at prislofterne har kunnet overholdes og taksterne fastholdes fra 2013 til Dette til trods for, at der i vandselskaberne samlet set opkræves og betales ca. 5,5 mio. kr. i skat og at inflationen har været 2-3 %. På bestyrelsens møde vil de aktuelle prisloftsafgørelser blive vist. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

14 13. Markedsrapport: Sammenligning af priser & takster Udvikling i takster siden etablering af Forsyning Helsingør Nedenstående tabel viser udviklingen i Forsyning Helsingør takster og priser gennem de sidste 5 år, set fra en privatkundes synspunkt og baseret på et gennemsnitligt forbrug. Beløbene er inklusiv gældende moms og afgifter til staten. Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter Ændring Årlige beløb Pct Kr Inflation VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år 19,3% ,5% SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år 9,5% ,5% Samlede takster & priser FH 12,9% ,5% Den generelle prisudvikling (inflation) har i samme periode været på 9,5 %, hvor FH s samlede takster indenfor vand & spildevand er steget med 12,9 % inkl. stigning i afgifter og moms. For Vand beløber de stigende vandafgifter sig til 200 kr., så den reelle ændring er 12 %. For Spildevand er der ingen direkte afgifter forbundet med kundens faktiske forbrug og stigningen frem til 2014 svarer til den almindelige prisudvikling. Fordelingen af de samlede priser i hvad der går til forsyningsleverancer og afgifter & moms fremgår af figuren til højre.

15 Sammenligning til omkringliggende forsyningsselskaber Nedenstående tabel viser Forsyning Helsingørs priser for 2014 sammenlignet med de omkringliggende multiforsyningsselskaber. Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter VAND FH Årlige beløb Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år SPILDEVAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år Samlet Der er tale om mindre forskelle med Helsingør, Fredensborg og Hillerød, hvorimod Halsnæs især på Spildevand ligger en del over de øvrige. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

16 Styringsmæssige relationer 14. Deltagelse i årsmøde og generalforsamling i Danva Bilag: 14.1 Invitation Bestyrelsen er inviteret til årsmøde i brancheorganisationen Danva. Bestyrelsesmedlemmerne bør afdække deres muligheder og interesse i årsmødet med henblik på, at tilmeldingen prioriteres og koordineres. Årsmøde og generalforsamling i DANVA Der holdes årsmøde og generalforsamling torsdag den 22. fredag den 23. maj på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Direktionen indstiller, at: Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i årsmødet i Danva. Bestyrelsen besluttede at de medlemmer som ønsker at deltage kan tilmelde sig via Outlook

17 15. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at tavshedspligten fraviges fra Punkt 1-5, 7, 10, Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

18 16. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Intet at referere.

19 17. Mødeplan 2014 Mødeplan fastlægges med udgangspunkt i nedenstående forslag til mødedatoer: Mandag den 7. april kl Torsdag den 26. juni kl Fredag den 19. september kl Onsdag den 5. november kl Mandag den 1. december kl Eventuelt Bestyrelsen vil tage en principiel drøftelse af forbrugerrepræsentation i bestyrelserne i Forsyning Helsingør. Der blev spurgt ind til blødgøring af vandet i Helsingør.

20 Forretningsorden for bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

21 1. Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Selskabslovens 130, stk Originaleksemplaret skal stedse findes i selskabsmappen for Forsyning Helsingør A/S. 2. Bestyrelsens konstitution 2.1 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen efter vedtægterne. 2.2 Formanden og næstformanden vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for byrådet i Helsingør Kommune. 3. Tiltrædelse af forretningsorden 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv. Ved at varetage selskabets tarv forstås herunder, at bestyrelsen udelukkende skal varetage selskabets interesser under hensyntagen til ejerstrategien. 3.2 Når nye generalforsamlingsvalgte, medarbejdervalgte og forbrugervalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden. 4. Bestyrelsens formand 4.1 Bestyrelsens formand skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at selskabets årsrapport indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen, SKAT mv. 4.2 Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde. 4.3 Såfremt der sker ændringer i de forhold, hvorom der er afgivet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, har formanden pligt til at foretage ændringsanmeldelser rettidigt. 2

22 5. Retningslinier for bestyrelsens arbejde 5.1 Ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af årsrapport, der skal forelægges for generalforsamlingen. 5.2 Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan til enhver tid forlange, at bestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøder 6.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. 6.2 Indkaldelser til ordinære bestyrelses møder skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet, og skal ske med 6 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet og skal ske snarest muligt efter behovet for mødet konstateres. 7. Materiale 7.1 Det materiale, der gennemgås på bestyrelsesmøderne, og som har været rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med indkaldelsen, kan ethvert bestyrelsesmedlem umiddelbart medtage fra det afsluttede bestyrelsesmøde. 7.2 Hvis der på et bestyrelsesmøde udleveres særligt fortroligt materiale, skal bestyrelsen konkret beslutte om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan medtage det fortrolige materiale fra bestyrelsesmødet. 8. Beslutningsdygtighed 8.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. 9. Afstemning 9.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. 9.2 Stemmeretten kan udøves af et andet bestyrelsesmedlem efter tildeling af skriftlig fuldmagt. 9.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 3

23 10. Forhandlingsprotokol 10.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen Det skal af protokollatet for hvert møde fremgå: 1. Tid og sted for mødet samt, hvilke medlemmer, der har deltaget. 2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser. 3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen. 11. Ejerbogen 11.1 Bestyrelsen skal oprette en fortegnelse over samtlige selskabets kapitalejere, jfr. Selskabslovens Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse 12.1 Bestyrelsen forestår sammen med selskabets direktør ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, Selskabsloven og anden lovgivning selskabet er omfattet af og i øvrigt på forsvarlig måde Bestyrelsen foranlediger, at der årligt udarbejdes drifts- og anlægsbudgetter, der forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse Bestyrelsen kontrollerer med passende mellemrum, at selskabet i alle gængse relationer er korrekt forsikret Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 4

24 13. Tegningsret 13.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse, jf. vedtægternes punkt Kontrol med bogføring og formueforvaltning 14.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen, som selskabets direktør skal sørge for, sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og at formueforvaltningen, som selskabets direktør sørger for, foregår på betryggende måde, og kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. 15. Direktørens informationspligt 15.1 Selskabets direktør har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af væsentlig betydning for selskabets virksomhed. 16. Bestyrelsens forhold til selskabets direktør m.v Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør. Henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende selskabets virke rettes til direktøren. Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura dvs. bemyndigelse til at handle for og forpligte selskabet i forhold der vedrører driften. 17. Revisionens pligter 17.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport og foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til årsrapportens materielle og formelle indhold er iagttaget, herunder at årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser Bestyrelsen skal foranledige, at revisor foretager revision flere gange om året, som led i forberedelsen af årsrapportens revision. 5

25 17.3 Revisor skal ikke skønne over hensigtsmæssigheden i bestyrelsens og direktionens dispositioner. 18. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse 18.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder, der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet. 19. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor 19.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold Revisor besvarer så vidt muligt sådanne forespørgsler skriftligt i form af en redegørelse stilet til formanden. 20. Årsrapport 20.1 Årsrapporten udfærdiges og underskrives af selskabets direktør, hvorefter den gennemgås af bestyrelsen Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen Herefter forsynes årsrapporten med revisors påtegning og indstilles til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. 21. Generalforsamlinger 21.1 Formanden indkalder til generalforsamlinger med den i vedtægterne angivne fremgangsmåde og varsel. 6

26 22. Forhold til omverdenen 22.1 Formanden og selskabets direktør varetager i fællesskab forholdet til omverdenen. 23. Orientering af medarbejderne om selskabets forhold 23.1 Orientering af medarbejderne om selskabets forhold varetages af selskabets direktør på en efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde og gennem gode og effektivt virkende informationskanaler. 24. Bestyrelsens tavshedspligt 24.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, jf. Selskabslovens 132. Bestyrelsen ønsker den størst mulige åbenhed om bestyrelsens arbejde under hensyn til personfølsomme oplysninger, forretningsmæssige hensyn til tredjemand samt selskabets konkurrence- og forretningsforhold. Bestyrelsen beslutter ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde, på hvilke punkter tavshedspligten skal fraviges. Tavshedspligten er også gældende efter et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen. Ved udtræden af selskabet overdrages alt selskabets materiale til direktøren. 25. Inhabilitet 25.1 Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten. 7

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 7. april 2014 Tidspunkt: 13:00 14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN I Foreningen NLP CVR. nr. 36741422 1 BESTYRELSENS KONSTITUERING 1.1 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Odder Kommune

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Odder Kommune VEDTÆGTER FOR ODDER SPILDEVAND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Odder Spildevand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Odder Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DANMARKS ISHOCKEY UNION 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

NordmarkenVand A.m.b.a.

NordmarkenVand A.m.b.a. 1 NordmarkenVand A.m.b.a. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og forsyningsområde 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6 Udtrædelse af selskabet 7 Levering

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S

Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S Vedtægter 20150324 Side 1 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er Sparekassen Fyn A/S. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

Forretningsorden. Shelterforeningen. for. 1 Forretningsordenens hjemmel. 2 Rammer for bestyrelsesmøder. 3 Indkaldelse af møder. 4 Ledelse af møderne

Forretningsorden. Shelterforeningen. for. 1 Forretningsordenens hjemmel. 2 Rammer for bestyrelsesmøder. 3 Indkaldelse af møder. 4 Ledelse af møderne Forretningsorden for Fladbro skov lørdag d. 2. marts 2013 Shelterforeningen 1 Forretningsordenens hjemmel Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen i henhold til 7, stk 3 i vedtægterne. Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND CVR nr. 68 97 40 11 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 3 2. Bestyrelsens konstituering... 4 3. Retningslinjer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere