Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)"

Transkript

1 AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl :00 (Fællesmøde med LSU kl ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis Birgitte Katrine Adams Candy Joan Clifforth Aino Lea Winther-Pedersen (Næstformand) Ledere Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) Afbud: Berit Granum Referent: Anne Risager, ACA 19. november 2015 Bemærk: Mødet indledes med punkterne A-F med LSU (kl. 10:00-11:00) Side 1/2 1. Godkendelse af dagsorden (kl. 11:00-12:00) 2. Status om arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne inkl. drøftelse af Fysisk APV Motivering: En status fra arbejdsmiljøgrupperne 3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse, Prioritering af emner/fokusområder for LAMU/AMG i AMG-opdeling Motivering: Jf. s regler skal LAMU udarbejde den årlig arbejdsmiljødrøftelse for udvalgets arbejde det kommende år. Bilag: Årlig arbejdsmiljødrøftelse Næste møde/møderække Eventuelt - Husudvalget i Emdrup Administrationscenter Arts Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C

2 AARHUS ARTS Side 2/2 Fælles LSU/LAMU kl. 10:00-11:00 A. Godkendelse af dagsorden B. Psykisk APV, status for processen Motivering: Orienteringspunkt C. Drøftelse af den nye arbejdsmiljøstatistik Motivering: Som tidligere aftalt, drøftes udviklingen i sygefravær mv. Bilag: Sagsfremstilling Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 2 Sygefraværsstatistik Q D. Årsplan hhv. LSU/LAMU/fællesmøder til drøftelse Motivering: Drøftelse af faste punkter til dagsorden 2016 Bilag: Udkast til årsplan for LSU/LAMU 2016 E. Evaluering af mødekoncept samt planlægning af møderække 2016 Motivering: LSU/LAMU møderne er lagt i kalenderen i Outlook nedenstående fire mødedatoer i Det besluttes på mødet, om konceptet med fællesmøder skal fortsættes og om LAMU eller LSU starter møderne kl. 9:00. Dato Tid Start kl. 9:00 Fredag den 11. marts 2016 Kl. 9:00-12:00? Onsdag den 25. maj 2016 Kl. 9:00-12:00? Fredag den 16. september 2016 Kl. 9:00-12:00? Onsdag den 9. november 2016 Kl. 9:00-12:00? F. Eventuelt Ole Jensen Formand

3 Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker Q Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Indstilling HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for forebyggende og opfølgende indsats. Sagsfremstilling I statistikkerne for 3. kvartal (Q3) 2015 er der rapporteret i forhold til fakulteterne og enhedsadministrationen. Rapporteringen i forhold til denne organisering adskiller sig fra statistikkerne fra første og andet kvartal i 2015, men er i overensstemmelse den kommende rapportering af Psykisk APV Tallene for årets to første kvartaler er tilrettet. Psykologisk rådgivning I Q er der indledt 47 rådgivningsforløb, hvilket afspejler niveauet for tredje kvartal 2014, hvor 46 forløb blev igangsat. I de tre første kvartaler af 2015 er der igangsat 140 rådgivningsforløb. I 2014 gjorde s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb. Sammenlignes der med forbruget af ordningen i 2014, må det forventes, at der i 2015 vil være færre henvendelser end i Rådgivningsforløb ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige 1 Q Q Q Procentandel 24% 11% 14% 25% 27% 0% 100% De fem hovedområder anvendte i 2014 følgende procentandele af det samlede forbrug: ADM (Enhedsadministrationen) 29 %, ST 32 %, Health 19 %, BSS 7 %, Arts 13 %. Det foreløbige forbrug i 2015 fordeler sig på følgende måde: Enhedsadministrationen 27 %, ST 25 %, HE 14 %, Aarhus BSS 11 %, Arts 23 %.

4 AARHUS Dato: 07. september 2015 Side 2/4 Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken for Q fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af ordningen i Q3 2015: : 47 forløb/8647 ansatte = 0,54 henvendelse pr. 100 ansatte. ARTS: 11 forløb/971 ansatte = 1,13 henvendelse pr. 100 ansatte. BSS: 3 forløb/917 ansatte = 0,33 henvendelse pr. 100 ansatte. HE: 9 forløb/2389 ansatte = 0,38 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 11 forløb/2587 ansatte = 0,43 henvendelse pr. 100 ansatte. Enhedsadm.: 13 forløb/1751 ansatte = 0,74 henvendelse pr. 100 ansatte. Udvikling i rådgivningsforløb Udvikling i rådgivningsforløb 100% 80% 60% 40% 20% 0% 30% 26% 12% 14% 18% 22% 28% 25% 8% 11% 33% 23% 19% 6% 23% Q Q Q Enhedsad m. ST HE Aarhus BSS AR 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19% 14% 11% 28% 30% 33% 14% 21% 12% 11% 13% 18% 33% 18% 26% Q Q Q FA ST HE Aarhus BSS AR Ovenfor er der afbilledet to diagrammer, hvor der skelnes mellem Enhedsadministrationen og Fællesadministrationen. I årets tre første kvartaler har der været væsentlige udsving i det procentvise forbrug på tværs af fakulteter, administrationscentre og i Fællesadministrationen. I tredje kvartal 2015 var der et rådgivningsforløb på både Administrationscenter Arts og Administrationscenter HE, mens der blev igangsat tre forløb på henholdsvis Administrationscenter Aarhus BSS og Administrationscenter ST. Som i de foregående statistikker dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed tredje kvartal Fra andet til tredje kvartal i 2015 er antallet af forløb omhandlende stress steget fra 27 til 34 henvendelser. Stressproblematikker udgjorde 72 % af henvendelserne i tredje kvartal 2015, hvilket sammenlignet med andet kvartal 2015 er et fald fra 75 %. To rådgivningsforløb har vedrørt Afskedigelse i tredje kvartal. Henvendelser vedrørende Samarbejdsproblemer er steget fra en til fem til ni henvendelser fra første til tredje kvartal. Arbejdsskadestatistik I Q er der anmeldt 10 arbejdsskader, hvorved der er anmeldt 28 arbejdsskader i de tre første kvartaler af Aarhus BBS er det eneste fakultet, hvor der ikke er anmeldt arbejdsskader i 2015, mens både Arts og Enhedsadministrationen ikke har fået anmeldt arbejdsskader i tredje kvartal Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST Enhedsadm kvartal* kvartal* kvartal * Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet.

5 AARHUS Dato: 07. september 2015 Side 3/4 På ST er der i tredje kvartal 2015 anmeldt ni arbejdsskader, hvilket er flere anmeldelser end, der blev anmeldt på ST i første halvår af % af de anmeldte skader i 2015 er sket på ST. Imidlertid er der anmeldt væsentligt færre arbejdsskader på i forhold til tidligere år. I 2015 er desuden anmeldt væsentligt færre arbejdsskader med under én dags fravær, hvilket måske kan bidrage til at forklare, hvorfor ST s andel af anmeldte skader er steget i forhold til de foregående år. I 2014 var knap 60 % (45/74) af de anmeldte arbejdsskader således forbundet med under en dags fravær, hvilket adskiller sig fra 2015, hvor under 15 % af arbejdsskaderne har været forbundet med mindre end 1 dags fravær. De anmeldte skader omhandler som tidligere ofte led-skader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 57 % og 14 % af arbejdsskaderne i 2015 vedrører således disse kategorier, der i 2014 udgjorde 50 % og 25 % af de anmeldte arbejdsskader. På trods af de foreløbigt lave anmeldelsestal i 2015 er det vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener i forbindelse med deres arbejde. Sygefraværsstatistik I forhold til tredje kvartal 2014 er det samlede fravær på i tredje kvartal 2015 faldet fra 1,5 dage til 1,1 dage. Sygefravær ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Sygedage Q Antal ansatte Q Antal sygedage pr. ansat Q ,6 0,8 0,7 0,7 2,0 0 1,1 BSS, HE og ST havde i tredje kvartal ,7-0,8 fraværsdag pr. medarbejder, mens det registrerede fravær er dobbelt så hørt eller højere på henholdsvis Arts og i Enhedsadministrationen. På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der en betydelig forskel i det registrerede fravær. Sammenholdes tredje kvartal 2014 med tredje kvartal 2015 er der sket forskellige udviklinger i det registrerede fravær på fakulteterne. Fraværet på Aarhus BSS er således faldet med 0,6 dag. På HE er fraværet faldet med 0,1 dag, mens det på ST er faldet fra 1,4 dage til 0,7 dag. Det gennemsnitlige fravær på Arts er på samme niveau i tredje kvartal i begge år 1,6 dage. På de fire administrationscentre er det registrerede gennemsnitlige sygefravær henholdsvis 1,8 dage i Administrationscenter Arts og Administrationscenter Aarhus BSS og 2,8 dage på Administrationscenter HE og Administrationscenter ST, hvilket giver et gennemsnitligt fravær på 2,4 dage (2479 sygedage /1054 ansatte) i administrationscentrene. Fællesadministrationen havde et gennemsnitligt fravær på 1,4 dage (957 sygedage /697 ansatte) i tredje kvartal Fremadrettet indsats I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter, administrationscentre og Fællesadministrationen skal der tages højde for forskelle i registreringspraksis, forskelle i arbejdsfunktioner og de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage. Imidlertid bør der alligevel være opmærksomhed på, hvorfor nogle enheder har markant højere fravær end andre.

6 AARHUS Dato: 07. september 2015 Side 4/4 Manglende registreringer af sygefravær indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved, at eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder løbende på at forbedre registreringsdisciplinen. Sagsbehandler Jacob Søndergaard Jensen, HR Involvering Arbejdsmiljøstatistikkerne bør løbende behandles i HAMU, FAMU/AAMU og eventuelt på LAMUniveau samt i samarbejdsorganisationen. Tidsfrist Bilag Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker Q Bilag 2 Sygefravær Q3 2015

7 ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR AARHUS HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2015

8 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS Aarhus BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige 1 Q Q Q Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST ADM Øvrige Q Q Q Q Kommentarer I Q er der indledt 47 rådgivningsforløb, hvilket afspejler niveauet for tredje kvartal 2014, hvor 46 forløb blev igangsat. I de tre første kvartaler af 2015 er der igangsat 140 rådgivningsforløb. I 2014 gjorde s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb. Sammenlignes der med forbruget af ordningen i 2014, må det forventes, at der i 2015 vil være færre henvendelser end i En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer eller håndteres på et senere tidspunkt. Brugen af ordningen er imidlertid et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb. AARHUS NOVEMBER

9 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Udvikling i rådgivningsforløb Udvikling i rådgivningsforløb 100% 100% 90% 22% 19% 14% 11% 90% 30% 28% 80% 80% 70% 28% 30% Enhedsadm. 70% FA 25% 33% 60% 23% 60% 26% ST ST 50% 8% 50% 14% 21% HE HE 40% 12% 11% 19% 40% 12% 11% Aarhus BSS 30% 13% Aarhus BSS 30% 14% 6% 18% 20% AR 20% AR 33% 33% 10% 18% 23% 10% 26% 18% 0% 0% Q Q Q Q Q Q Kommentarer Ovenfor er der afbilledet to diagrammer, hvor der skelnes mellem Enhedsadministrationen og Fællesadministrationen. I årets tre første kvartaler har der været væsentlige udsving i det procentvise forbrug på tværs af fakulteter, administrationscentre og i Fællesadministrationen. I tredje kvartal 2015 var der et rådgivningsforløb på både Administrationscenter Arts og Administrationscenter HE, mens der blev igangsat tre forløb på henholdsvis Administrationscenter Aarhus BSS og Administrationscenter ST. De fem hovedområder anvendte i 2014 følgende procentandele af det samlede forbrug: ADM (Enhedsadministrationen) 29 %, ST 32 %, Health 19 %, BSS 7 %, Arts 13 %. Det foreløbige forbrug i 2015 fordeler sig på følgende måde: Enhedsadministrationen 27 %, ST 25 %, HE 14 %, Aarhus BSS 11 %, Arts 23 %. AARHUS NOVEMBER

10 RÅDGIVNINGSOMRÅDER - Rådgivningsområder Q Q Q Q Q Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Kommentarer Som i de foregående statistikker dominerer rådgivningsområdet Stress/udbrændthed tredje kvartal Fra andet til tredje kvartal i 2015 er antallet af forløb omhandlende stress steget fra 27 til 34 henvendelser. Stressproblematikker udgjorde 72 % af henvendelserne i tredje kvartal 2015, hvilket sammenlignet med andet kvartal 2015 er et fald fra 75 %. To rådgivningsforløb har vedrørt Afskedigelse i tredje kvartal. Henvendelser vedrørende Samarbejdsproblemer er steget fra en til fem til ni henvendelser fra første til tredje kvartal. Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikken for Q fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af ordningen i Q3 2015: : 47 forløb/8647 ansatte = 0,54 henvendelse pr. 100 ansatte. ARTS: 11 forløb/971 ansatte = 1,13 henvendelse pr. 100 ansatte. BSS: 3 forløb/917 ansatte = 0,33 henvendelse pr. 100 ansatte. HE: 9 forløb/2389 ansatte = 0,38 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 11 forløb/2587 ansatte = 0,43 henvendelse pr. 100 ansatte. Enhedsadm.: 13 forløb/1751 ansatte = 0,74 henvendelse pr. 100 ansatte. AARHUS NOVEMBER

11 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Q Arts 11 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 4 Institut for Kultur og Samfund 1 DPU 3 Institut for Kommunikation og Kultur 1 Øvrige 2 ST 11 Center for Bioinformatik (BiRC) 2 Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) 1 Institut for Bioscience 1 Institut for Fysik og Astronomi 2 Institut for Husdyrvidenskab 1 Institut for Ingeniørvidenskab 1 Institut for Kemi 1 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 1 Øvrige 1 Aarhus BSS 3 Institut for Psykologi 1 Institut for Økonomi 2 Health 9 Institut for Biomedicin 4 Institut for Klinisk Medicin 4 Institut for Odontologi 1 Enhedsadministrationen 13 Administrationscenter Arts 1 Administrationscenter Aarhus BSS 3 Administrationscenter HE 1 Administrationscenter ST 3 IT 2 Uddannelse 2 Økonomi og Bygninger 1 Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. AARHUS NOVEMBER

12 Enheds Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST -adm kvartal* kvartal* kvartal *Antallet af ulykker kan adskille sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS HE ST ADM Anmeldte arbejdsskader Anmeldte arbejdsskader Enheds -adm. 21% ST 57% ARTS 4% BSS 0% HE 18% ADM 29% ST 40% 3. ARBEJDSSKADER ARTS 4% BSS 3% HE 24% Kommentarer I Q er der anmeldt 10 arbejdsskader, hvorved der er anmeldt 28 arbejdsskader i de tre første kvartaler af Aarhus BBS er det eneste fakultet, hvor der ikke er anmeldt arbejdsskader i 2015, mens både Arts og Enhedsadministrationen ikke har fået anmeldt arbejdsskader i tredje kvartal På ST er der i tredje kvartal 2015 anmeldt ni arbejdsskader, hvilket er flere anmeldelser end, der blev anmeldt på ST i første halvår af % af de anmeldte skader i 2015 er sket på ST. Imidlertid er der anmeldt væsentligt færre arbejdsskader på i forhold til tidligere år. Af de følgende sider fremgår det desuden, at der i 2015 er anmeldt væsentligt færre arbejdsskader med under én dags fravær, hvilket måske kan bidrage til at forklare, hvorfor ST s andel af anmeldte skader er steget i forhold til de foregående år. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i anmeldte således forholdsvist mange arbejdsskader (78) i På trods af de lave anmeldelsestal i 2015 er det vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener i forbindelse med deres arbejde. AARHUS NOVEMBER

13 FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Fraværsdage ved arbejdsskade 2015 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 0 Fraværsdage ved arbejdsskade 2014 ARTS BSS HE ST ADM Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 Kommentarer En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. Der skal være sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til skaden. Hvis en medarbejder får en skade, mens medarbejderen er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et ulykkestilfælde, fx hvor medarbejderen rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps, skyldes ikke nødvendigvis arbejdet. Når der er sket en arbejdsulykke, har pligt til at anmelde ulykken senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker med under en dags sygefravær anmeldes i tilfælde af efterfølgende gener samt ved udgifter til behandling, lægeerklæringer mv. Udover de rapporterede arbejdsskader modtager HR også en mindre mængde anmeldelser af ulykkestilfælde og nærved-ulykker, som ikke opfylder Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets kriterier for anmeldelse. Den lokale arbejdsmiljøorganisation bør imidlertid give tilstrækkelig opmærksomhed til nærvedulykkerne, så fremtidige ulykker forebygges. I 2014 var knap 60 % (45/74) af de anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær, hvilket adskiller sig fra 2015, hvor under 15 % af arbejdsskaderne har været forbundet med mindre end 1 dags fravær. AARHUS NOVEMBER

14 ARBEJDSSKADENS ART Skadens art 2015 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader Hjernerystelse 1 1 Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet Total 28 Overfladiske sår eller skader 0% Andet 14% Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 6% Hjernerystelse 4% Arbejdsskadens art Åbne sår 14% Tandskader 0% Forgiftning, infektion 7% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 57% Kommentarer De anmeldte skader omhandler som tidligere ofte led-skader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 57 % og 14 % af arbejdsskaderne i 2015 vedrører således disse kategorier, der i 2014 udgjorde 50 % og 25 % af de anmeldte arbejdsskader. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af kendte og mulige fareforhold. AARHUS NOVEMBER

15 FORDELINGEN AF ARBEJDSSKADER 2015 ARTS 1 Institut for Kommunikation og Kultur 1 Aarhus BSS 0 HE 5 Institut for Biomedicin 2 Institut for Folkesundhed 1 Institut for Retsmedicin 1 Institut for Klinisk Medicin 1 ST 16 Institut for Husdyrvidenskab 5 Institut for Agroøkologi 1 Institut for Bioscience 4 Institut for Datalogi 1 Institut for Kemi 1 Institut for Fødevarer 4 ADM 6 Administrationscenter Arts 1 Administrationscenter HE 1 Administrationscenter ST 1 Uddannelse 1 IT og Digitale Medier 2 AARHUS NOVEMBER

16 3. SYGEFRAVÆR Sygefravær ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Øvrige Sygedage Q Antal ansatte Q Antal sygedage pr. ansat Q ,6 0,8 0,7 0,7 2,0 0,0 1,1 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Sygefravær ARTS BSS HE ST Enheds adm. Øvrige Antal sygedage pr. ansat ,8 4,4 3,1 4,6 10,4-5,6 Antal sygedage pr. ansat ,0 5,9 3,9 5,4 11,4-6,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5-1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1-1,9 Antal sygedage pr. ansat Q ,0 1,6 1,1 1,2 3,2 1,6 1,7 Antal sygedage pr. ansat Q ,4 1,0 0,8 0,9 2,1 0,3 1,2 Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %). Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal månedslønnede ansatte på kvartalets første og sidste dag. Kommentarer I forhold til tredje kvartal 2014 er det samlede fravær på i tredje kvartal 2015 faldet fra 1,5 dage til 1,1 dage. BSS, HE og ST havde i tredje kvartal ,7-0,8 fraværsdag pr. medarbejder, mens det registrerede fravær er dobbelt så hørt eller højere på henholdsvis Arts og i Enhedsadministrationen. På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der en betydelig forskel i det registrerede fravær. Sammenholdes tredje kvartal 2014 med tredje kvartal 2015 er der sket forskellige udviklinger i det registrerede fravær på fakulteterne. Fraværet på Aarhus BSS er således faldet med 0,6 dag. På HE er fraværet faldet med 0,1 dag, mens det på ST er faldet fra 1,4 dage til 0,7 dag. Det gennemsnitlige fravær på Arts er på samme niveau i tredje kvartal i begge år 1,6 dage. På de fire administrationscentre er det registrerede gennemsnitlige sygefravær henholdsvis 1,8 dage i Administrationscenter Arts og Administrationscenter Aarhus BSS og 2,8 dage på Administrationscenter HE og Administrationscenter ST, hvilket giver et gennemsnitligt fravær på 2,4 dage (2479 sygedage /1054 ansatte) i administrationscentrene. Fællesadministrationen havde et gennemsnitligt fravær på 1,4 dage (957 sygedage /697 ansatte) i tredje kvartal AARHUS NOVEMBER

17 Sygefravær 2015 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra HRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Fællesadministrationen. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR-nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. højest 50 dage på hele. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om 's retningslinjer for fravær på 1

18 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,0 Health ,1 Aarhus Business and Social Sciences ,6 Science and Technology ,2 Øvrige ,6 Enhedsadministrationen , ,7 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f , Øvrige , ,0 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,1 2

19 Aarhus Business and Social Sciences 3810 Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,6 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,2 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,6 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter Health , Administrationscenter BSS , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT og Digitale Medier , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,2 3

20 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,4 Health ,8 Aarhus Business and Social Sciences ,0 Science and Technology ,9 Øvrige ,3 Enhedsadministrationen , ,2 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts 1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige , ,4 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,8 Aarhus Business and Social Sciences 1072 Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Øvrige , ,0 4

21 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,9 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,3 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter Health , Administrationscenter BSS , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT og Digitale Medier , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,1 5

22 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,6 Health ,7 Aarhus Business and Social Sciences ,8 Science and Technology ,7 Øvrige ,0 Enhedsadministrationen , ,1 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur , Inst. f. Kultur og Samfund , Inst. f. Pædagogik og Uddannelse , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Øvrige , ,6 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT - Skolen for Klin.-ass., TP og KT , Øvrige , ,7

23 Business and Social Sciences 1072 Erhvervskommunikation, Inst. f , Institut for Forretningsudvikling , Juridisk Institut , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Virksomhedsledelse, Inst. f , Økonomi, Inst. f , Øvrige , ,8 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Science Museerne , Øvrige , ,7 Øvrige 1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of , ,0 Enhedsadministrationen 1986 Administrationscenter Arts , Administrationscenter Health , Administrationscenter BSS , Administrationscenter ST , Forskning og Eks. Relationer , HR , IT , Uddannelse , Økonomi og Bygninger , Øvrige , ,0

24 Årsplan LSU/LAMU 2016 Dato Møde Indhold Den 11. marts 2016 LSU Kompetenceudvikling opfølgning Budgetopfølgning 2016 MUS-opsamling 2015 LSU/LAMU LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Fysisk APV handleplan Den 25. maj 2016 LSU Budget 2017 Budgetopfølgning 2016 MUS-samtaler og temaer LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Psykisk APV (rapport forventes i uge 20. Planlægning af indsats vedr. Psykisk APV) LAMU Den 16. september 2016 LSU Budgetopfølgning 2016 Evaluering af lønforhandlinger LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Drøftelse af handleplaner vedr. Psykisk APV LAMU Den 9. november 2016 LSU Budget 2017 LSU/LAMU LAMU Arbejdsmiljøstatistikker Årsplan 2017 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2017 (input til aflevering i jan.)

25 AARHUS ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE 2015 Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer LAMU Administrationscenter Arts Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde findes ikke Formand: Ole Jensen Næstformand: Aino Lea Winther-Pedersen Medlemmer: Lars Friis, Berit Granum, Lars Mitens, Signe Hvid Maribo, Ole Jensen, Aino Lea Winther-Pedersen, Birgitte Adams, Candy Joan Clifforth Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Administrationscenter Arts er etableret som organisatorisk enhed efter Universitetsledelsens beslutning i august Indledningsvis er de arbejdsmiljømæssige forhold dækket af et interimsudvalg. Der har ikke været arbejdsulykker i perioden. Der er i Emdrup taget hånd om en tæt på ulykke med afmærkning af risiko for fald pga. niveauskift. Efter valg til arbejdsmiljøgrupper for ACA i februar 2015 blev LAMU dannet ved virkning fra marts Hovedparten af medarbejderne i ACA arbejder i hovedsagen fortsat på de arbejdspladser, som de hidtil har haft i Emdrup hhv. Aarhus. Der har været enkelte flytninger og ændringer i referenceforhold. Studier i både Aarhus og Emdrup har med stort udbytte ca. et årligt tilbagevendende tilbud om en times fællesmøde med en ergoterapeut/fysioterapeut omkring ergonomi på kontorarbejdspladsen. Efterfølgende kan den enkelte bede om et individuelt besøg på deres kontor. Ergo-/fysioterapeuten giver også vejledning om øvelser. Der er indkøbt elastikker til dette. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: Fysisk arbejdsmiljø sikring af vore arbejdspladsers indretning fortsat er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. I Emdrup indføres evakueringskonceptet (kendt fra Aarhus). Psykisk arbejdsmiljø særligt fokus på nærværende og anerkendende ledelse, arbejdsbelastning og sygefravær. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) Udarbejde en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø, da en sådan ikke foreligger som følge af organisationsændringen med etableringen af ACA. Der skal være særligt fokus på nærværende ledelse, arbejdsbelastning og trivsel. Herunder en opfølgning på initiativerne i de tidligere handlingsplaner for vicedirektørområderne. AT s vejledning om at nedbringe stor arbejdsmængde og tidspres kan understøtte dette arbejde. Der skal planlægges en evakueringsøvelse i samarbejde med resten af Campus Emdrup. Samt en opfølgning på øvelsen i Aarhus, der viste plads til forbedringer. Arbejdsmiljøgrupperne planlægger en rundering af kontorer/arbejdspladser, herunder drøftes arbejdsmiljø og bemærkninger til forholdene lokalt med de medarbejdere, der træffes. Herunder drøftes kontrol af

26 AARHUS ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE 2015 værktøj og hjælpemidler med de ansvarlige ledere. Udeståender fra Arbejdstilsynets besøg samt evt. nye problemer behandles. Opfølgning på rapporterede ulykker og drøftelse af nær ved -begivenheder med medarbejdere og lederne. Studiers ergonomi-initiativ udbredes til de øvrige afdelinger i ACA. Gennemførelse af Fysisk APV ultimo 2015 ( HR s plan) Forberedelse af Psykisk APV (planlagt gennemført forår 2016 HR's plan) Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) Der sigtes på et samarbejde mellem LAMU og LSU for ACA i form af fællesmøder, for at orientering, samspil og implementering af løsninger i ACA lettes. Arbejdet i Arbejdsmiljøgrupperne skal i gang lokalt. Der etableres et tæt samarbejde med ACA s ledergruppe. Ressourcer til at opfylde strategiens mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) Dato: Deltagelse i Arbejdsmiljøkursus for de repræsentanter, der ikke har uddannelsen. Supplerende uddannelse og anden efteruddannelse, hvor det er relevant Fælles initiativer med mulighed for at trække på eksperter vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dato: Arbejdsgiverrepræsentant Formand: Ole Jensen Medarbejderrepræsentant Næstformand: Aino Lea Winther-Pedersen Godkendt d /ANNMR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 9.00 10.00 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Anders

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes)

3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation forberedes) Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.00-10.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere LAMU: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 9. november Kl (Fællesmøde med LSU kl )

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 9. november Kl (Fællesmøde med LSU kl ) LAMU-møde i ACA den 9. november Kl. 9.00-10.30 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-10.30) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte Katrine

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018

Kristine Kirk Mørk (KKM) 13. juni 2018 LAMU-møde i ACA den 1. juni 2018 Kl. 09.00-10.00 Referat Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk (KKM)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4

2. Kl : Opfølgning på ASU-mødet den 24. september 2015 Side 1/4 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 1. december, kl. 13.-15. Nordre Ringgade 1, 8 Aarhus C Bygning 1431, lokale 21 + 23 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 10.30-11.30 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: D118 Mødedeltagere: Medarbejdere Ledere Lars Friis (LF) Ole Jensen (OJ) Birgitte Katrine Adams (BKA) Signe

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree bachelor AR DPU - Danmarks institut for Pædagogik

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 09:45-11:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10: )

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. LAMU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 09:45-11:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10: ) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 11. marts 2016 Kl. 09:45-11:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10:15-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF)

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts AARHUS UNIVERSITET Møde d 18 marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts Dagsorden Deltagere: Lars Friis (LF), Berit Granum (BG), Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), Birgitte Adams

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET ST FAMU møde den: 11.12.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner

Læs mere