Marts Beretning for perioden april marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015"

Transkript

1 Marts 2015 Beretning for perioden april marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C Telefon

2 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 26. marts 2015 kl i K.044 hos TDC, Teglholmsgade 1, 2450 Kbh. C. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 1) Bestyrelsens beretning 2) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 3) Indkomne forslag 4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 5) Valg af LTD s formand/næstformand 6) Valg af bestyrelsesmedlem 7) Valg af 2 interne revisorer 8) Valg af 2 revisorsuppleanter 9) Eventuelt I henhold til vedtægternes 5.1. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 12. marts Med hensyn til dagsordenens punkter, kan følgende punkter uddybes: Ad. 3. Ad. 5. Der er ikke indkommet forslag. Formand Gert Winkelmann er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Gert Winkelmann til genvalg som formand for en 2-årig periode. Næstformand Janne Kjær er ikke på valg. Janne Kjær fortsætter derfor som næstformand i det kommende foreningsår. Ad. 6. Bestyrelsesmedlem Søren Thorsen Nørgaard er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Søren Thorsen Nørgaard til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlem Lars Søholm er ikke på valg i år. Lars Søholm fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i det kommende foreningsår. Ad. 7. Ad. 8. Allan Feld og Peter Sørensen er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Allan Feld og Peter Sørensen til genvalg. Erik Hansen og Jack Falstaff er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Erik Hansen og Jack Falstaff til genvalg. Bestyrelsen

3 2 Beretning for perioden april 2014 til marts 2015 Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning 2014 til 2015 Indledning side 3 TDC side 4 TDC Pensionskasse side 7 PFA side 7 FTF side 8 FTF-A - Din A-kasse side 8 Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) side 9 Ændringer i LTD side 9 Information til medlemmerne side 9 Afslutning side 10 LTD udvalg side 11 Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg side 11 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg side 11 Lederforeningens sammensætning i foreningsåret side 12 Foreningens struktur side 13 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 side 14 Balance pr. 31. december 2014 side 15 Driftsbudget for perioden 1. januar december 2015 side 16 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts 2015 side 17

4 3 Bestyrelsens beretning Indledning Foreningsåret blev indledt med både overenskomstforhandlinger og forhandling om fratrædelsesvilkår for de mange kolleger, som i lighed med tidligere år forventedes at skulle forlade selskabet som følge af reduktioner i bemandingen. Stor var frustrationen blandt foreningerne, da det stod klart, at TDC ville stoppe de særlige vilkår for fratrædelse, som gennem mange år har været med til at afbøde konsekvenserne for kolleger, der har måttet forlade deres job i utide. Men selskabet var hverken til at hugge eller stikke i kun outplacement og uddannelse ville man betale. Godt, men ikke godt nok. Arbejdet med forhandling af overenskomsten kom også til at præge starten på foreningsåret, og med selskabets udgangspunkt om, at der skulle aftales forringelser, var det op ad bakke. Alt i alt blev det som ventet en smal overenskomst og med et indhold, der ikke var helt let at forklare medlemmerne. Det store analysearbejde omkring outsourcing og offshoring af opgaver og stillinger afstedkom gennem hele året meget arbejde og mødedeltagelse for mange af foreningens talsmænd. Der er blevet ydet en stor indsats for at dokumentere og overbevise ledelsen om, at opgaverne løses bedst internt i TDC. Det lykkedes i nogle tilfælde, mens ledelsen i andre valgte at sende arbejdet ud af selskabet. Det har ført til mange frustrationer blandt medlemmer og talsmænd, der oplever konsekvenserne i hverdagen. Organisationsændringer har der også i det forgangne år været talrige af. Desværre har det ofte været sådan, at det ellers gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har været sat alvorligt på prøve. I rigtig mange tilfælde gennemføres organisationsændringer hen over hovedet på medarbejderne. I samarbejdsudvalgene, hvor ledelsens tanker og ideer egentlig skulle behandles reelt, inden gennemførelse, spises medarbejdersiden tit af med kort orientering dagen før implementering. På den vis er det ikke muligt at søge medindflydelse, og ledelsen går glip af ellers gode ideer og input fra medarbejderne. I foreningens arbejde møder bestyrelse og talsmænd ofte kun de kedelige sager. Syge medarbejdere, sager om afskedigelse, nedskæringer og frustrationer. Derfor er det altid et fokusområde også at huske de positive forhold. Forfremmelser, intern mobilitet, syge medarbejdere, der vender tilbage i job og afskedigede medarbejdere, der finder ny beskæftigelse uden for selskabet. Men i en dagligdag, hvor besparelser og afskedigelser fylder rigtig, rigtig meget, kan det være svært at bevare optimismen. Ingen ønsker mere end medarbejderne, at det skal gå TDC Group godt. Så meget desto mere frustrerende er det, når man gang på gang sidder med følelsen af, at ledelsen svigter kunder, innovation og medarbejdere med det ene formål igen at sikre aktionærerne det bedst mulige udbytte. Det er en alt for kortsigtet tankegang og man ender med at spare sig ihjel. Hvis ikke der bliver givet mulighed for investering i innovation, bedre betjening af kunderne og ordentlig behandling af medarbejderne, ender det i en ond cirkel, der ikke lader sig bryde. Hvis man vil have et premiumbrand, skal man også tilbyde de bedste produkter og den bedste service. Og det opnår man kun at kunne, hvis man også har de bedste og mest tilfredse medarbejdere. Som altid har året budt på mange møder med medlemmer, ledere, chefer, direktører, samarbejdspartnere og advokater alt sammen med det formål, at rådgive og bistå medlemmerne på bedst mulige vis. Foreningens talsmænd har derudover igen deltaget som bisiddere ved de mange samtaler i forbindelse med overtallighed. I årets løb er afholdt 9 bestyrelsesmøder, 2 todages seminarer, 3 sekretariatsmøder, 3 talsmandsmøder, og 1 todages talsmandsseminar. Emnet på talsmandsseminaret var Netværk med deltagelse af Markedschef Per Frederiksen, AS3.

5 4 TDC Samarbejdet med den centrale personaleafdeling Tidligere har foreningen og TDC s centrale personaleafdeling holdt faste møder ca. hver anden måned. Det blev i løbet af året aftalt at afholde disse møder ad hoc i stedet. Årsagen var, at mange af de sager, som egentlig skulle drøftes på sådanne møder, ikke rigtigt kunne vente og at man derfor alligevel var nødt til at mødes med kort varsel, når det var nødvendigt. Derfor aftales møderne løbende efter behov. På møderne har der været deltagelse af foreningens bestyrelse og sekretariat, samt fra TDC A/S, Peer Schaumburg-Müller og Charlotte Sarkel. Deltagelse i udvalgsarbejde Foreningen har som altid gennem året haft repræsentanter i en række udvalg i TDC. Formanden for Lederforeningen, Gert Winkelmann, har deltaget i en række møder i HSU, HovedSamarbejdsUdvalget, som er koncernens overordnede samarbejdsudvalg, hvor Koncernchefen, HR-direktøren og vicedirektøren fra HR-vilkår deltager fra selskabets side, mens en række repræsentanter fra de 3 foreninger deltager fra medarbejdersiden. I kantineudvalget er der arbejdet med kantinernes koncept, indretning, kvalitet og priser. Her følges tilfredshed, ønsker, klager m.v. Lars B. Hansen, TDC Erhverv har deltaget i udvalget for foreningen. Næstformanden for Lederforeningen, Janne Kjær, har løbende deltaget i HAmU, Hoved- ArbejdsmiljøUdvalget, hvor arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel og lignende behandles i et samarbejde mellem selskabets Arbejdsmiljøchef og repræsentanter fra de respektive foreninger. Bestyrelsesmedlem i foreningen, Sørens Thorsen Nørgaard, har deltaget i LBU, LigeBehandlingsUdvalget, hvor der arbejdes med ligestilling og forskelsbehandling i relation til ansættelsen, herunder løn og ledelse. Bestyrelsesmedlem i foreningen, Lars Søholm, har deltaget i HUD, HovedUddannelses- Udvalget, hvor der kontinuerligt arbejdes med forhold omkring kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og lederudvikling. Overenskomstforhandlingerne 2014 Den eksisterende overenskomst havde udløb 28. februar Bestyrelsen og selskabet indledte på den baggrund forhandlinger om en ny overenskomst den 30. januar Overenskomstfornyelsen faldt ikke på plads inden generalforsamlingen i Selskabet havde i god tid inden lagt op til væsentlige forringelser, idet man noget klodset valgte at sammenkæde fremtidige vilkår for overtallige med resultatet af overenskomstforhandlingerne. Man meldte direkte ud, at hvis ikke overenskomsten blev billig, ville man ikke give særlige vilkår til de medarbejdere, der i fremtiden måtte forlade selskabet. Foreningen kunne på ingen måde se en sammenhæng mellem disse forhold overtallighedsvilkårene var vel aftalt for at tilskynde til frivillig fratrædelse og for at afbøde virkningerne af en afskedigelse for øvrige overtallige? Selskabet endte med ikke at tilbyde særlige fratrædelsesvilkår, selvom overenskomsten ellers blev ret smal. Der var hverken plads til lønstigninger ud over niveauet for det øvrige arbejdsmarked, eller andre forbedringer ønsket af foreningen. Tværtimod imødekom foreningen nogle af selskabets ønsker, der på sigt vil give en besparelse. Der blev blandt andet lavet en omlægning af den særlige feriegodtgørelse, en ændring af pensionsordningen og en omlægning af gruppelivsforsikringen.

6 5 Ved overenskomstforhandlingerne blev det også aftalt at se på muligheden for i fremtiden at overenskomstdække alle ansatte i TDC Group, et ønske foreningen har haft gennem mange år. I dag er eksempelvis TDC Telco ApS og Dansk Kabel TV ikke omfattet af LTD-overenskomsten. Om selskabet reelt vil indgå i drøftelser om dette uden helt at udhule overenskomsten må tiden vise. Personalereduktioner TDC er presset på både omsætning og indtjening. For at fastholde indtjeningen så man sig derfor nødsaget til at fortsætte med personalereduktionerne i Det betyder efter foreningens mening, at omsætningen fremadrettet vil blive yderligere presset, da der ikke kan præsteres den rette kundefokus og ej heller leveres innovation og nye produkter, som skal sikre indtjeningen i fremtiden. Alt i alt en rigtig ond cirkel. Man er nødt til at erkende, hvad det er for et marked man befinder sig i, og gøre op med de meget høje krav til overskudsgraden. Som allerede nævnt kunne selskabet på trods af en billig overenskomst ikke overtales til at tilbyde særlige fratrædelsesvilkår til medarbejdere, der blev overtallige efter 1. marts Lederforeningen var og er imidlertid af den opfattelse, at såfremt selskabet ikke laver en aftale om fratrædelsesvilkår, vil en tidligere aftale træde i stedet. I skrivende stund er der ved at blive lagt sidste hånd på en stævning med påstand om den tidligere aftales gyldighed. Året endte med, at selskabet reducerede bemandingen med 45 LTD ere. Af dem havde 18 selv ansøgt om en frivillig fratrædelse. Fordelingen var 36 medlemmer og 9 ikkemedlemmer. I enkelte tilfælde lykkedes det at omplacere overtallige medarbejdere. Selskabet havde ved årets indgang en forventning om at 67 LTD ere skulle overtalliggøres, så selvfølgelig var det positivt, at man trods alt ikke kunne undvære så mange. Men for den enkelte overtallige har dette ingen betydning og uden særlige fratrædelsesvilkår har overtalligheden ramt mange endnu hårdere end før. Karriererådgivning og kompetencegivende uddannelse blev også i 2014 tilbudt alle overtallige medarbejdere og mange tager heldigvis imod denne hjælp. Der er meget stor tilfredshed med tilbuddene og det er fortsat de tre virksomheder AS3, Hartmanns og Ballisager, der står for karriererådgivning til de overtallige medarbejdere. Afskedigelser, der ikke skyldes overtallighed Foreningen har oplevet en stigning i antallet af afskedigelser af medlemmer, hvor begrundelsen ikke er overtallighed. Det kan være performance, kemi, sygdom eller andet, der ligger til grund for sådanne afskedigelser Disse sager er ofte meget følelsesladede og medlemmet og selskabet ser ofte helt forskelligt på, hvad der er foregået. Sagerne er også omfattende med mange møder, drøftelser og forsøg på afklaring af, hvad der egentlig er sket. I visse situationer afskediges dog medarbejdere, hvor grunden ikke umiddelbart gives eller ikke er saglig. En sådan sag valgte foreningen at følge helt til dørs i I de fleste tilfælde lykkes det at lave forlig, men denne gang var afskedigelsen efter foreningens opfattelse helt urimelig, ubegrundet og uovervejet. Derfor måtte den til sidst afgøres ved et såkaldt afskedigelsesnævn, (en form for voldgift) hvor en tidligere højesteretsdommer til foreningens tilfredshed erklærede afskedigelsen for usaglig. Sagen viste, at selskabet har en forpligtelse til at fortælle medarbejdere, hvis man ikke er tilfreds med indsatsen, eller hvis man forventer en ændret indsats eller adfærd fremadrettet. Man skal også forsøge at udvikle og uddanne medarbejderne, hvis stillingen ændrer sig på en måde, så det er en anden profil, man har brug for fremadrettet. Man kan altså ikke bare afskedige en medarbejder, fordi man måtte mene at have brug for en anden type i fremtiden. Det var vigtigt at få slået fast og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse og nok så vigtigt fik opmandens tilkendegivelse om, at afskedigelsen var usaglig.

7 6 Løndannelsen I 2014 var det igen tid til individuelle lønsamtaler, i modsætning til i 2013, hvor den normale proces var suspenderet som følge af en meget begrænset pulje til lønreguleringer. Aftalen blev i 2014, at LTD ernes samlede lønregulering mindst skulle udgøre 1,4 % af lønsummen. Den samlede regulering endte på ca. 1,6 % og overordnet set, skete således en reallønsforbedring for overenskomstområdet som helhed. Imidlertid var der ca. 40 % af medarbejderne, der ikke fik en lønregulering. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men flere steder var forklaringerne lidt vel søgte, og mange steder var lønsamtaleskemaet udfyldt allerede ved samtalernes start. Ikke det bedste udgangspunkt for en konstruktiv lønsamtale. Helt overordnet set blev den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet meget beskeden, og det kunne også primo 2015 konstateres, at inflationen var meget lav i Outsourcing/Offshoring Future Operation Model (FOM) Som allerede nævnt i beretningen 2014, analyserede selskabet, om outsourcing og/eller offshoring af op til stillinger ville kunne give besparelser i mange-millionerkroners- klassen. Med erfaringerne fra CSC, TCS, FiberAnlæg og ATEA i mente, kunne man undres over, at selskabet mener det er vejen frem. Analysearbejdet er netop afsluttet, men en aftale mellem TDC og Dansk Metal om Field Force, altså hovedparten af teknikere og serviceledere i Operations, omkring 1500 stillinger, er p.t. til afstemning blandt medlemmerne i Dansk Metal. Hvis der stemmes for aftalen, sikres Field Force mod outsourcing de næste 4 år. Det øvrige analysearbejde blev afsluttet med udgangen af 2014, og heldigvis viste det sig, at flere arbejdsopgaver ikke kunne løses bedre og billigere ude i byen, hvorfor man beholdt dem inde i selskabet. Det var blandt andet logistikcentret og Network i Operations. Desværre var der også områder, hvor selskabet mente man kunne opnå en besparelse ved at placere opgaverne eksternt. Den største outsourcing i selskabets historie fandt således sted, da omkring 800 medarbejdere i Channels blev outsourcet til den amerikanske virksomhed Sitel. I første omgang med uændrede vilkår, men på sigt uden overenskomst og desværre også uden job. Sitel meldte nemlig med det samme ud, at man inden udgangen af 2015 forventer, at alle stillinger er flyttet til enten London eller Sønderborg. De første rapporter om, hvordan det er gået, afventes stadig, men foreningen har svært ved at tro på, at medarbejdere i et eksternt selskab, og for manges vedkommende på oplevelse i London med meget ringe løn- og ansættelsesvilkår, vil være i stand til at give en fantastisk kundeoplevelse. Alt andet lige må stolthed og DNA være større hos ansatte, der er en del af TDC-familien. Også andre arbejdsopgaver blev outsourcet, og en række stillinger blev også offshored til Indien og Filippinerne. Kollegerne, som måtte se deres jobs blive flyttet til andre lande, blev i mange tilfælde pålagt at skulle oplære de mennesker, der skulle overtage deres arbejde. Det er muligt, at man er forpligtet til at udføre denne opgave, men menneskeligt er det ekstremt hårdt. Det er samlet set foreningens klare opfattelse, at den besparelse, som selskabet tror de opnår ved outsourcing og offshoring, faktisk ikke opnås. I praksis vil det være så omkostningstungt med øgede fejlmængder, besværlig fejlretning, kommunikationsvanskeligheder og generelt tungere processer, at besparelsen forsvinder. Samtidig skjules mange omkostninger ved sådanne manøvrer, da medarbejdere i Danmark kommer til at løse flere opgaver, men omkostningen til løsningen af disse, vil ikke kunne ses i costanalysen i den oprindelige plan. Insourcing I flere tilfælde er det faktisk gået op for selskabet, at opgaver løses bedst internt i TDC. Derfor var det også glædeligt, at der i årets løb også blev hjemtaget opgaver, som

8 7 tidligere var outsourcet. Det drejede sig blandt andet om en række IT-opgaver, som blev taget hjem fra TATA/TCS. Samtidig blev det besluttet at satse på området IT-sikkerhed, hvorfor en række opgaver blev indlemmet i TDC Group. Bonus og provision Der er stadig medarbejdere med bonusaftaler, selvom mange valgte at konvertere deres bonusaftaler til fast løn tilbage i Årets resultat i 2014 blev offentliggjort i begyndelsen af februar 2015, og trods modvind lykkedes det samlet set at opnå en udbetaling på 94 %. Provision har som altid givet anledning til mange henvendelser fra medlemmer til foreningen. Aftalerne fungerer nogle steder udmærket og giver medarbejderne et incitament til at yde en ekstra indsats og holde fokus på de af ledelsen fastlagte områder. Andre steder er aftalerne til stadig frustration: Uigennemskuelige og til tider direkte demotiverende. Det er forhold, som foreningen kontinuerligt arbejder hårdt på at ændre, så provisionen får den positive indvirkning på salg og indsats, som den bør have. I både Erhverv og Consumer, tidl. YouSee, har der været arbejdet med ændringer i aftalerne. Dette arbejde er endnu i gang, og foreningen har begæret forhandling af vilkårene i Erhverv, der har karakter af en kollektiv lønnedgang. Medlemstilbud Tjenestemændenes Forsikring Rigtig mange medlemmer har tegnet deres forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring. Med en lukket kundekreds bruger Tjenestemændenes Forsikring ikke kræfter på at erobre nye markeder. Administrationsomkostningerne er næsten det halve af andre forsikringsselskabers og det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle kunder. Er du medlem af Lederforeningen, og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også tegne en eller flere forsikringer fordelagtige vilkår og gode priser. Der er skadesdækning uden såvel selvrisiko som prisstigning på langt de fleste af forsikringerne. Som forsikringstager i Tjenestemændenes Forsikring og medlem i Lederforeningen har man adgang til at leje et luksussommerhus i Blåvand og en spændende lejlighed i Prag til meget fordelagtige priser. Forbrugsforeningen Som medlem i LTD kan man blive medlem i Forbrugsforeningen og nyde godt af bonus på en lang række produkter. TDC Pensionskasse Foreningen har som altid haft et godt samarbejde med TDC Pensionskasse. Specielt i forhold til overtallighed og ønsker om frivillig fratrædelse, har det været til stor gavn for medlemmerne, at foreningen altid har kunnet få oplysninger og beregninger med meget kort varsel. Såvel medarbejdere, som forening, får altid hurtigt og kompetent svar på spørgsmål. PFA Pensionsaftalen mellem LTD og PFA blev revideret i løbet af 2014 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Flere ændringer blev gennemført, og pensionsaftalen blev

9 8 mere tidssvarende med bedre dækninger. Blandt andet blev den tidligere Gruppelivsordning i stedet til en dødsfaldsdækning i selve pensionsordningen og dermed fastholder man sin dækning efterhånden som man bliver ældre, hvor dækningen tidligere blev nedtrappet. Samtidig blev der også mulighed for at forhøje, sænke, eller helt fravælge dækningen, alt efter ens individuelle behov. Er man for eksempel enlig uden børn, kan man nu spare udgiften til dødsfaldsdækning. En anden ændring var, at prisen på det at have sin pensionsordning i PFA blev sat væsentlig ned. Ved udgangen af 2014 kunne det konstateres, at PFA havde leveret det bedste afkast nogensinde og PFA er nu det eneste selskab i Danmark, der har leveret positive afkast i 13 år i træk. Primo 2015 er foreningen i fuld gang med at analysere konsekvenserne af sygedagpengereformen, der kan få store konsekvenser for dem, der bliver langtidssyge. Uden at gå for meget i detaljer er der risiko for, at den standardvalgte dækning ved erhvervsevnetab på 50 %, som LTD ere har, ikke længere er tilstrækkelig, da det offentlig med ændringerne i loven nu kan modregne eventuelle privattegnede forsikringsordninger i udbetalingerne. Det overvejes derfor p.t., om erhvervsevnetabsforsikringen skal hæves til 80 % standard, selvfølgelig med mulighed for individuel tilpasning. Foreningen holder løbende møder med PFA, hvor de forskellige ordninger, herunder helbredsforsikringen, drøftes og tilpasses. FTF FTF er fortsat foreningens hovedorganisation. Foreningen har i foreningsåret deltaget i en række aktiviteter i FTF, blandt andre: møder med andre private firmaers faglige organisationer i Sektion P, formandsmøder, netværk til hvervning og fastholdelse af medlemmer og en række møder med jurister og advokater om personsager, arbejdsskadesager, og overenskomstmæssige udfordringer. Det er i FTF at LTD har aftaler om advokatbistand, socialrådgivning, arbejdsskaderådgivning og rådgivning omkring fagpolitik i det hele taget. FTF og LO har offentligt informeret om deres tanker og planer hen imod en sammenlægning af de to hovedorganisationer. Begge afholder kongres i efteråret 2015 og det skal blive spændende at følge udviklingen. Endnu er der intet konkret om form og indhold, men specielt det forhold, at FTF i dag er en partipolitisk neutral hovedorganisation, vil veje tungt i Lederforeningens syn på en eventuel sammenlægning. FTF-A Din A-kasse FTF-A er stadig foreningens A-kasse. FTF-A er en tværfaglig A-kasse, hvilket betyder, at medlemmer, der forlader TDC, og eventuelt LTD, fortsat kan blive i FTF-A, på trods af skifte til anden faglig organisation. Det er godt, for FTF-A er stadig en af landets billigste og bedste A-kasser. FTF-A har gennem flere år tilbudt en ekstra forsikring, kaldet Lønsikring. Lønsikring giver mulighed for at få op til kr oven i dagpengene ved ledighed dog maksimalt 90 % af ens tidligere løn. Det betyder faktisk, at man med en løn op til kr kan sikre sig mod indtægtstab i forbindelse med eventuel ledighed. Du kan altid se aktuelle priser og dækninger på A-kassens hjemmeside Husk, at hele forsikringens pris er fradragsberettiget, og at det automatisk indberettes til Skat.

10 9 Gennem medlemskab i FTF-A har man mulighed for at få hjælp og rådgivning af en jobrådgiver. Dette tilbud gælder også selvom man ikke er ledig, så går man med tanker om at søge et nyt job, vil det være en god ide at starte her, hvis man er lidt rusten i forhold til det at lave et CV og skrive en ansøgning. Lederforeningen holder løbende møder med FTF-A omkring alt, hvad der vedrører medlemmernes interesser. Der er fastsat følgende FTF-A kontingenter og ydelser for 2015: Pris pr. måned for fuldtidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag kr. 912,- Medlemskab uden efterlønsbidrag kr. 430,- På efterløn kr. 424,- Husk at hele kontingentet kan trækkes fra i skat. (indberettes automatisk) Hvad kan du få i ydelser? For fuldtidsforsikrede pr. dag / pr. måned 100 % satsen (dagpenge, efterløn) kr. 827,- / ,- 91 % satsen (efterløn) kr. 753,- / ,- Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) Foreningen har stadig et samarbejde med Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i Fællesrepræsentationen. (FR) Formålet er primært erfaringsudveksling med foreninger på det private arbejdsmarked, uden for FTF, for dermed at kunne få inspiration og viden om eksempelvis overenskomstforhold, A-kasseforhold, juridisk bistand, pensionsordninger og lignende. Samarbejdet er uden forpligtelser og faste omkostninger for Lederforeningen og møderne foregår på skift hos de forskellige deltagende foreninger. Ændringer i LTD Der har i foreningsåret været ændringer i LTD i talsmandskollegiet og følgende har forladt foreningen: Peter Sørensen Anita Brandorff Fratrådt Fratrådt I foreningsåret er der også kommet nye talsmænd til: Jørgen Thomsen Kristian A. Andersen Casper Johnsen René Ahlehoff Hansen Operations, Drift Erhverv, NetDesign Consumer Channels, Order Management LTD siger tak for indsatsen til de fratrådte og ønsker held og lykke i tiden fremover. Samtidig bydes de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og foreningen. Den samlede oversigt findes på side 12 i beretningen. Information til medlemmerne Foreningen har i årets løb udsendt en række nyhedsbreve. Der blev hovedsagligt sendt korte nyhedsbreve med det formål at gøre dem let læselige og dermed læst af flere. Det

11 10 har samtidig været en klar prioritering ikke at sende perifere nyheder ud, men holde fokus på det, der er vigtig viden. LTD hjemmeside Hjemmesiden findes på adressen: Hverveaktiviteter I maj 2014 startede en stor koordineret indsats for at få nye medlemmer ind i foreningen. De enkelte talsmænd fik hver i sær til opgave at kontakte alle kolleger i deres respektive områder, som ikke var medlem i foreningen. Udstyret med gode argumenter skulle snakken tages. Hovedargumentet var og er, at uden medlemmer, ingen forening. Og uden forening, ingen overenskomst, og dermed ingen gode vilkår. Status blev, at ca. 200 ud af 350 potentielle medlemmer blev kontaktet og ca. 50 valgte at melde sig ind. Der er p.t. (februar 2015) aktiviteter i gang for at få kontaktet resten. Foreningens åbningstider Foreningens åbningstider i foreningsåret har været alle hverdage mellem kl. 9 og 16 både via telefon og . Åbningstiderne fastholdes i det nye foreningsår. Afslutning Jeg vil gerne takke talsmænd, bestyrelsen og ansatte for det store arbejde, der er ydet for løsning af opgaverne til gavn for medlemmerne. Foreningen vil også fremover lægge hovedvægt på en personlig og konkret rådgivning til medlemmerne en bedre oplevelse, end man kan få andre steder, bygget på foreningens store interne viden om forholdene i TDC. Endvidere en tak for den tillid og opbakning, som medlemmerne har givet LTD i foreningsåret, der er gået. Der har endnu engang været rigeligt brug for den. Venlig hilsen p.b.v. Gert Winkelmann Formand

12 11 LTD udvalg I foreningen er det besluttet, at udvalg nedsættes ad hoc med de til enhver tid relevante deltagere. Forhold om eksempelvis foreningens kommunikation, uddannelsespolitik, løn- og bonusforhold, øvrige overenskomstforhold, valg af talsmænd, hverveaktiviteter m.v. behandles mindst 4 gange årligt på møder, hvor samtlige foreningens talsmænd, bestyrelse og sekretariat deltager. Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Hoveduddannelsesudvalget (HUD) Lars Søholm, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAmU) Janne Kjær, suppleant Gert Winkelmann Kommunikationsudvalget Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Kantineudvalget Lars B. Hansen, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Ligebehandlingsudvalget Søren Thorsen Nørgaard, suppleant Helle Martini Samarbejdsudvalg i datterselskaber, enheder, divisioner Foreningens talsmænd deltager i samarbejdsudvalg i deres respektive enheder, alt efter, hvordan organisationen løbende ændres. Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg FTF Formandsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Repræsentantskabsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P-møder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P overenskomstudvalg Gert Winkelmann FTF-A Delegeretmøde Thomas Lech Pedersen, suppleant Lars Søholm PFA Pensionsråd Gert Winkelmann og Thomas Lech Pedersen

13 12 Lederforeningens sammensætning i foreningsåret Bestyrelse: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem/Channels, Butik Bestyrelsesmedlem/Operations, PM & Teknologi Gert Winkelmann Janne Kjær Lars Søholm Søren Thorsen Nørgaard Talsmænd: Consumer Casper Johnsen Channels, Sales (stoppet 31. oktober 2014) Anita Brandorff Channels, Butik Lars Hansen Channels, Butik, Øvrige Lars Søholm Channels, Support Ole Birger Bach Channels, Order Management René Ahlehoff Hansen Erhverv, Solution Sales Christian Piil Erhverv, NetDesign Kristian Ambrosius Andersen Erhverv, Hosting Claus Isaksen Erhverv, Public & Enterprise, øst Dennis Larting Erhverv, Public & Enterprise, vest Thyge Bjerring Erhverv, Medium/Large Business Erik Hansen Erhverv, Small Business, samt stabe Lars B. Hansen Finance, Tina Sølvstrøm HR & Stakeholder, Vilkår & HR Jura Helle Martini HR & Stakeholder, HR-center Lene Susanne Strøm HR & Stakeholder, Kommunikation Rasmus Heide Operations, PM & Teknologi, øst Anni Saust Operations, PM & Teknologi, vest Søren Thorsen Nørgaard Operations, Kundeløsninger Carlos G. Pedersen Operations, Kapacitet, OKN, OKT, OKZ Conni Breindal Rasmussen Operations, Kapacitet, OKE, OKF Kurt Preben Nielsen Operations, Procurement & FM Jack Falstaff Operations, IT, øst Jan Andersen Operations, IT, vest Ulla Berit Rix Arildskov Operations, Finans Janne Kjær Operations, Drift, ODT, ODN Lars Schmidt Lindholm Operations, Drift, ODS, ODJ Per Egon Chrøis Operations, Drift, ODI (stoppet 31. december 2014) Peter Sørensen Operations, Drift, ODI (fra 15. januar 2015) Jørgen Thomsen Operations, Drift, ODC Claus Tavlo Nielsen Wholesale Klaus Bauer Wholesale (suppleant) Brian Bærent Jacobsen Sekretariat Sekretariatsleder Kasserer (udpeget af bestyrelsen) Thomas Lech Pedersen Vagn Højlund Wittig

14 13 Foreningens struktur Øverste myndighed Generalforsamling Bestyrelsen Formand, næstformand 2 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen Sekretariat Sekretariatsleder og kasserer Talsmandskollegiet Er det forum hvor Bestyrelse og alle LTD s talsmænd mødes Talsmandskollegiet Sekretariat Enheder Operations Erhverv Channels Stabe Nordic & Wholesale Consumer Selskaber/Enheder/Talsmandsgrupper/Talsmænd Talsmænd i overenskomstdækkede selskaber og enheder varetager typisk opgaverne i forbindelse med SU, LSU, m.m.. Talsmænd i overenskomstdækkede områder er valgt af medlemmerne der. Talsmænd i talsmandsgrupperne vælger en formand for gruppen. Der afholdes møder efter behov i talsmandsgrupperne. Bestyrelsen mødes efter behov med talsmandsgrupperne lokalt.

15 14 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2014 Indtægter: (kr.) (kr.) Budget (kkr.) Kontingenter Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter: Generalforsamling Formand og bestyrelse Forhandlinger og møder Repræsentation Diverse omkostninger Foreningens ledelse Talsmænd Sekretariat Hovedorganisation Juridisk bistand Medlemsinformation Omkostninger i alt Resultat før skat Skat af årets resultat 0 Kursregulering værdipapirer Resultat

16 15 Balance pr. 31. december 2014 Aktiver: (kr.) (kr.) Bank og giro Debitorer Værdipapirer Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Gæld Passiver i alt Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo København, d. 26. februar 2015 Sign. Gert Winkelmann Gert Winkelmann Formand Sign. Vagn Wittig Vagn Wittig Kasserer Foranstående regnskab er gennemgået og revideret. Bilag og bogføring er stikprøvevis afstemt. Hørning, d. 24. februar 2015 Sign. Allan Feld Allan Feld Intern revisor Sign. Peter Sørensen Peter Sørensen Intern revisor

17 16 Driftsbudget for 1. januar 31. december 2015 Indtægter (kkr) (kkr) (kkr) Medlemskontingent m.v Finansielle indtægter 116 Indtægter i alt 2784 Udgifter Foreningens ledelse Generalforsamling 30 Formand og bestyrelse 950 Forhandlinger og møder 200 Repræsentation 15 Diverse omkostninger 5 Foreningens ledelse i alt Talsmænd 235 Sekretariat 975 Hovedorganisation 230 Juridisk bistand 90 Medlemsinformation 40 Omkostninger i alt Overskud/underskud 14 Kontingentforslag: Kr. 300,00 Godkendt af bestyrelsen den 29. januar 2015

18 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts Enhed Antal medlemmer Antal på Overenskomst Erhverv (E) (inkl. NetDesign og Hosting) Consumer (P) Operations (O) Kundeløsninger (OC) Drift (OD) IT (OI) Kapacitet (OK) PM & Teknologi Finans (OQ) Procurement & Facility management (OS) Channels (S) Order management (SM) Butik (SB) Sales (SA) Øvrige (SE, SF, SO, SS, ST) Hovedkontoret (Stabe, HR, Finans og Kommunikation) Wholesale & Nordic Orlov, udlånte, øvrige * (inkl. 23 passive) I alt Kassetjenestemænd 206 (20 %) Statstjenestemænd 44 (4 %) Ikke-tjenestemænd 790 (76%) Tjenestemænd, fleksjob 1 (0 %) Ikke-tjenestemænd, fleksjob 4 (0%) Kvinder 369 (35 %) Mænd 676 (65 %) *Foreningen har også medlemmer uden for overenskomst

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere