Marts Beretning for perioden april marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015"

Transkript

1 Marts 2015 Beretning for perioden april marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C Telefon

2 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 26. marts 2015 kl i K.044 hos TDC, Teglholmsgade 1, 2450 Kbh. C. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 1) Bestyrelsens beretning 2) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 3) Indkomne forslag 4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 5) Valg af LTD s formand/næstformand 6) Valg af bestyrelsesmedlem 7) Valg af 2 interne revisorer 8) Valg af 2 revisorsuppleanter 9) Eventuelt I henhold til vedtægternes 5.1. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 12. marts Med hensyn til dagsordenens punkter, kan følgende punkter uddybes: Ad. 3. Ad. 5. Der er ikke indkommet forslag. Formand Gert Winkelmann er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Gert Winkelmann til genvalg som formand for en 2-årig periode. Næstformand Janne Kjær er ikke på valg. Janne Kjær fortsætter derfor som næstformand i det kommende foreningsår. Ad. 6. Bestyrelsesmedlem Søren Thorsen Nørgaard er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Søren Thorsen Nørgaard til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlem Lars Søholm er ikke på valg i år. Lars Søholm fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i det kommende foreningsår. Ad. 7. Ad. 8. Allan Feld og Peter Sørensen er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Allan Feld og Peter Sørensen til genvalg. Erik Hansen og Jack Falstaff er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Erik Hansen og Jack Falstaff til genvalg. Bestyrelsen

3 2 Beretning for perioden april 2014 til marts 2015 Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning 2014 til 2015 Indledning side 3 TDC side 4 TDC Pensionskasse side 7 PFA side 7 FTF side 8 FTF-A - Din A-kasse side 8 Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) side 9 Ændringer i LTD side 9 Information til medlemmerne side 9 Afslutning side 10 LTD udvalg side 11 Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg side 11 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg side 11 Lederforeningens sammensætning i foreningsåret side 12 Foreningens struktur side 13 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 side 14 Balance pr. 31. december 2014 side 15 Driftsbudget for perioden 1. januar december 2015 side 16 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts 2015 side 17

4 3 Bestyrelsens beretning Indledning Foreningsåret blev indledt med både overenskomstforhandlinger og forhandling om fratrædelsesvilkår for de mange kolleger, som i lighed med tidligere år forventedes at skulle forlade selskabet som følge af reduktioner i bemandingen. Stor var frustrationen blandt foreningerne, da det stod klart, at TDC ville stoppe de særlige vilkår for fratrædelse, som gennem mange år har været med til at afbøde konsekvenserne for kolleger, der har måttet forlade deres job i utide. Men selskabet var hverken til at hugge eller stikke i kun outplacement og uddannelse ville man betale. Godt, men ikke godt nok. Arbejdet med forhandling af overenskomsten kom også til at præge starten på foreningsåret, og med selskabets udgangspunkt om, at der skulle aftales forringelser, var det op ad bakke. Alt i alt blev det som ventet en smal overenskomst og med et indhold, der ikke var helt let at forklare medlemmerne. Det store analysearbejde omkring outsourcing og offshoring af opgaver og stillinger afstedkom gennem hele året meget arbejde og mødedeltagelse for mange af foreningens talsmænd. Der er blevet ydet en stor indsats for at dokumentere og overbevise ledelsen om, at opgaverne løses bedst internt i TDC. Det lykkedes i nogle tilfælde, mens ledelsen i andre valgte at sende arbejdet ud af selskabet. Det har ført til mange frustrationer blandt medlemmer og talsmænd, der oplever konsekvenserne i hverdagen. Organisationsændringer har der også i det forgangne år været talrige af. Desværre har det ofte været sådan, at det ellers gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har været sat alvorligt på prøve. I rigtig mange tilfælde gennemføres organisationsændringer hen over hovedet på medarbejderne. I samarbejdsudvalgene, hvor ledelsens tanker og ideer egentlig skulle behandles reelt, inden gennemførelse, spises medarbejdersiden tit af med kort orientering dagen før implementering. På den vis er det ikke muligt at søge medindflydelse, og ledelsen går glip af ellers gode ideer og input fra medarbejderne. I foreningens arbejde møder bestyrelse og talsmænd ofte kun de kedelige sager. Syge medarbejdere, sager om afskedigelse, nedskæringer og frustrationer. Derfor er det altid et fokusområde også at huske de positive forhold. Forfremmelser, intern mobilitet, syge medarbejdere, der vender tilbage i job og afskedigede medarbejdere, der finder ny beskæftigelse uden for selskabet. Men i en dagligdag, hvor besparelser og afskedigelser fylder rigtig, rigtig meget, kan det være svært at bevare optimismen. Ingen ønsker mere end medarbejderne, at det skal gå TDC Group godt. Så meget desto mere frustrerende er det, når man gang på gang sidder med følelsen af, at ledelsen svigter kunder, innovation og medarbejdere med det ene formål igen at sikre aktionærerne det bedst mulige udbytte. Det er en alt for kortsigtet tankegang og man ender med at spare sig ihjel. Hvis ikke der bliver givet mulighed for investering i innovation, bedre betjening af kunderne og ordentlig behandling af medarbejderne, ender det i en ond cirkel, der ikke lader sig bryde. Hvis man vil have et premiumbrand, skal man også tilbyde de bedste produkter og den bedste service. Og det opnår man kun at kunne, hvis man også har de bedste og mest tilfredse medarbejdere. Som altid har året budt på mange møder med medlemmer, ledere, chefer, direktører, samarbejdspartnere og advokater alt sammen med det formål, at rådgive og bistå medlemmerne på bedst mulige vis. Foreningens talsmænd har derudover igen deltaget som bisiddere ved de mange samtaler i forbindelse med overtallighed. I årets løb er afholdt 9 bestyrelsesmøder, 2 todages seminarer, 3 sekretariatsmøder, 3 talsmandsmøder, og 1 todages talsmandsseminar. Emnet på talsmandsseminaret var Netværk med deltagelse af Markedschef Per Frederiksen, AS3.

5 4 TDC Samarbejdet med den centrale personaleafdeling Tidligere har foreningen og TDC s centrale personaleafdeling holdt faste møder ca. hver anden måned. Det blev i løbet af året aftalt at afholde disse møder ad hoc i stedet. Årsagen var, at mange af de sager, som egentlig skulle drøftes på sådanne møder, ikke rigtigt kunne vente og at man derfor alligevel var nødt til at mødes med kort varsel, når det var nødvendigt. Derfor aftales møderne løbende efter behov. På møderne har der været deltagelse af foreningens bestyrelse og sekretariat, samt fra TDC A/S, Peer Schaumburg-Müller og Charlotte Sarkel. Deltagelse i udvalgsarbejde Foreningen har som altid gennem året haft repræsentanter i en række udvalg i TDC. Formanden for Lederforeningen, Gert Winkelmann, har deltaget i en række møder i HSU, HovedSamarbejdsUdvalget, som er koncernens overordnede samarbejdsudvalg, hvor Koncernchefen, HR-direktøren og vicedirektøren fra HR-vilkår deltager fra selskabets side, mens en række repræsentanter fra de 3 foreninger deltager fra medarbejdersiden. I kantineudvalget er der arbejdet med kantinernes koncept, indretning, kvalitet og priser. Her følges tilfredshed, ønsker, klager m.v. Lars B. Hansen, TDC Erhverv har deltaget i udvalget for foreningen. Næstformanden for Lederforeningen, Janne Kjær, har løbende deltaget i HAmU, Hoved- ArbejdsmiljøUdvalget, hvor arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel og lignende behandles i et samarbejde mellem selskabets Arbejdsmiljøchef og repræsentanter fra de respektive foreninger. Bestyrelsesmedlem i foreningen, Sørens Thorsen Nørgaard, har deltaget i LBU, LigeBehandlingsUdvalget, hvor der arbejdes med ligestilling og forskelsbehandling i relation til ansættelsen, herunder løn og ledelse. Bestyrelsesmedlem i foreningen, Lars Søholm, har deltaget i HUD, HovedUddannelses- Udvalget, hvor der kontinuerligt arbejdes med forhold omkring kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og lederudvikling. Overenskomstforhandlingerne 2014 Den eksisterende overenskomst havde udløb 28. februar Bestyrelsen og selskabet indledte på den baggrund forhandlinger om en ny overenskomst den 30. januar Overenskomstfornyelsen faldt ikke på plads inden generalforsamlingen i Selskabet havde i god tid inden lagt op til væsentlige forringelser, idet man noget klodset valgte at sammenkæde fremtidige vilkår for overtallige med resultatet af overenskomstforhandlingerne. Man meldte direkte ud, at hvis ikke overenskomsten blev billig, ville man ikke give særlige vilkår til de medarbejdere, der i fremtiden måtte forlade selskabet. Foreningen kunne på ingen måde se en sammenhæng mellem disse forhold overtallighedsvilkårene var vel aftalt for at tilskynde til frivillig fratrædelse og for at afbøde virkningerne af en afskedigelse for øvrige overtallige? Selskabet endte med ikke at tilbyde særlige fratrædelsesvilkår, selvom overenskomsten ellers blev ret smal. Der var hverken plads til lønstigninger ud over niveauet for det øvrige arbejdsmarked, eller andre forbedringer ønsket af foreningen. Tværtimod imødekom foreningen nogle af selskabets ønsker, der på sigt vil give en besparelse. Der blev blandt andet lavet en omlægning af den særlige feriegodtgørelse, en ændring af pensionsordningen og en omlægning af gruppelivsforsikringen.

6 5 Ved overenskomstforhandlingerne blev det også aftalt at se på muligheden for i fremtiden at overenskomstdække alle ansatte i TDC Group, et ønske foreningen har haft gennem mange år. I dag er eksempelvis TDC Telco ApS og Dansk Kabel TV ikke omfattet af LTD-overenskomsten. Om selskabet reelt vil indgå i drøftelser om dette uden helt at udhule overenskomsten må tiden vise. Personalereduktioner TDC er presset på både omsætning og indtjening. For at fastholde indtjeningen så man sig derfor nødsaget til at fortsætte med personalereduktionerne i Det betyder efter foreningens mening, at omsætningen fremadrettet vil blive yderligere presset, da der ikke kan præsteres den rette kundefokus og ej heller leveres innovation og nye produkter, som skal sikre indtjeningen i fremtiden. Alt i alt en rigtig ond cirkel. Man er nødt til at erkende, hvad det er for et marked man befinder sig i, og gøre op med de meget høje krav til overskudsgraden. Som allerede nævnt kunne selskabet på trods af en billig overenskomst ikke overtales til at tilbyde særlige fratrædelsesvilkår til medarbejdere, der blev overtallige efter 1. marts Lederforeningen var og er imidlertid af den opfattelse, at såfremt selskabet ikke laver en aftale om fratrædelsesvilkår, vil en tidligere aftale træde i stedet. I skrivende stund er der ved at blive lagt sidste hånd på en stævning med påstand om den tidligere aftales gyldighed. Året endte med, at selskabet reducerede bemandingen med 45 LTD ere. Af dem havde 18 selv ansøgt om en frivillig fratrædelse. Fordelingen var 36 medlemmer og 9 ikkemedlemmer. I enkelte tilfælde lykkedes det at omplacere overtallige medarbejdere. Selskabet havde ved årets indgang en forventning om at 67 LTD ere skulle overtalliggøres, så selvfølgelig var det positivt, at man trods alt ikke kunne undvære så mange. Men for den enkelte overtallige har dette ingen betydning og uden særlige fratrædelsesvilkår har overtalligheden ramt mange endnu hårdere end før. Karriererådgivning og kompetencegivende uddannelse blev også i 2014 tilbudt alle overtallige medarbejdere og mange tager heldigvis imod denne hjælp. Der er meget stor tilfredshed med tilbuddene og det er fortsat de tre virksomheder AS3, Hartmanns og Ballisager, der står for karriererådgivning til de overtallige medarbejdere. Afskedigelser, der ikke skyldes overtallighed Foreningen har oplevet en stigning i antallet af afskedigelser af medlemmer, hvor begrundelsen ikke er overtallighed. Det kan være performance, kemi, sygdom eller andet, der ligger til grund for sådanne afskedigelser Disse sager er ofte meget følelsesladede og medlemmet og selskabet ser ofte helt forskelligt på, hvad der er foregået. Sagerne er også omfattende med mange møder, drøftelser og forsøg på afklaring af, hvad der egentlig er sket. I visse situationer afskediges dog medarbejdere, hvor grunden ikke umiddelbart gives eller ikke er saglig. En sådan sag valgte foreningen at følge helt til dørs i I de fleste tilfælde lykkes det at lave forlig, men denne gang var afskedigelsen efter foreningens opfattelse helt urimelig, ubegrundet og uovervejet. Derfor måtte den til sidst afgøres ved et såkaldt afskedigelsesnævn, (en form for voldgift) hvor en tidligere højesteretsdommer til foreningens tilfredshed erklærede afskedigelsen for usaglig. Sagen viste, at selskabet har en forpligtelse til at fortælle medarbejdere, hvis man ikke er tilfreds med indsatsen, eller hvis man forventer en ændret indsats eller adfærd fremadrettet. Man skal også forsøge at udvikle og uddanne medarbejderne, hvis stillingen ændrer sig på en måde, så det er en anden profil, man har brug for fremadrettet. Man kan altså ikke bare afskedige en medarbejder, fordi man måtte mene at have brug for en anden type i fremtiden. Det var vigtigt at få slået fast og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse og nok så vigtigt fik opmandens tilkendegivelse om, at afskedigelsen var usaglig.

7 6 Løndannelsen I 2014 var det igen tid til individuelle lønsamtaler, i modsætning til i 2013, hvor den normale proces var suspenderet som følge af en meget begrænset pulje til lønreguleringer. Aftalen blev i 2014, at LTD ernes samlede lønregulering mindst skulle udgøre 1,4 % af lønsummen. Den samlede regulering endte på ca. 1,6 % og overordnet set, skete således en reallønsforbedring for overenskomstområdet som helhed. Imidlertid var der ca. 40 % af medarbejderne, der ikke fik en lønregulering. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men flere steder var forklaringerne lidt vel søgte, og mange steder var lønsamtaleskemaet udfyldt allerede ved samtalernes start. Ikke det bedste udgangspunkt for en konstruktiv lønsamtale. Helt overordnet set blev den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet meget beskeden, og det kunne også primo 2015 konstateres, at inflationen var meget lav i Outsourcing/Offshoring Future Operation Model (FOM) Som allerede nævnt i beretningen 2014, analyserede selskabet, om outsourcing og/eller offshoring af op til stillinger ville kunne give besparelser i mange-millionerkroners- klassen. Med erfaringerne fra CSC, TCS, FiberAnlæg og ATEA i mente, kunne man undres over, at selskabet mener det er vejen frem. Analysearbejdet er netop afsluttet, men en aftale mellem TDC og Dansk Metal om Field Force, altså hovedparten af teknikere og serviceledere i Operations, omkring 1500 stillinger, er p.t. til afstemning blandt medlemmerne i Dansk Metal. Hvis der stemmes for aftalen, sikres Field Force mod outsourcing de næste 4 år. Det øvrige analysearbejde blev afsluttet med udgangen af 2014, og heldigvis viste det sig, at flere arbejdsopgaver ikke kunne løses bedre og billigere ude i byen, hvorfor man beholdt dem inde i selskabet. Det var blandt andet logistikcentret og Network i Operations. Desværre var der også områder, hvor selskabet mente man kunne opnå en besparelse ved at placere opgaverne eksternt. Den største outsourcing i selskabets historie fandt således sted, da omkring 800 medarbejdere i Channels blev outsourcet til den amerikanske virksomhed Sitel. I første omgang med uændrede vilkår, men på sigt uden overenskomst og desværre også uden job. Sitel meldte nemlig med det samme ud, at man inden udgangen af 2015 forventer, at alle stillinger er flyttet til enten London eller Sønderborg. De første rapporter om, hvordan det er gået, afventes stadig, men foreningen har svært ved at tro på, at medarbejdere i et eksternt selskab, og for manges vedkommende på oplevelse i London med meget ringe løn- og ansættelsesvilkår, vil være i stand til at give en fantastisk kundeoplevelse. Alt andet lige må stolthed og DNA være større hos ansatte, der er en del af TDC-familien. Også andre arbejdsopgaver blev outsourcet, og en række stillinger blev også offshored til Indien og Filippinerne. Kollegerne, som måtte se deres jobs blive flyttet til andre lande, blev i mange tilfælde pålagt at skulle oplære de mennesker, der skulle overtage deres arbejde. Det er muligt, at man er forpligtet til at udføre denne opgave, men menneskeligt er det ekstremt hårdt. Det er samlet set foreningens klare opfattelse, at den besparelse, som selskabet tror de opnår ved outsourcing og offshoring, faktisk ikke opnås. I praksis vil det være så omkostningstungt med øgede fejlmængder, besværlig fejlretning, kommunikationsvanskeligheder og generelt tungere processer, at besparelsen forsvinder. Samtidig skjules mange omkostninger ved sådanne manøvrer, da medarbejdere i Danmark kommer til at løse flere opgaver, men omkostningen til løsningen af disse, vil ikke kunne ses i costanalysen i den oprindelige plan. Insourcing I flere tilfælde er det faktisk gået op for selskabet, at opgaver løses bedst internt i TDC. Derfor var det også glædeligt, at der i årets løb også blev hjemtaget opgaver, som

8 7 tidligere var outsourcet. Det drejede sig blandt andet om en række IT-opgaver, som blev taget hjem fra TATA/TCS. Samtidig blev det besluttet at satse på området IT-sikkerhed, hvorfor en række opgaver blev indlemmet i TDC Group. Bonus og provision Der er stadig medarbejdere med bonusaftaler, selvom mange valgte at konvertere deres bonusaftaler til fast løn tilbage i Årets resultat i 2014 blev offentliggjort i begyndelsen af februar 2015, og trods modvind lykkedes det samlet set at opnå en udbetaling på 94 %. Provision har som altid givet anledning til mange henvendelser fra medlemmer til foreningen. Aftalerne fungerer nogle steder udmærket og giver medarbejderne et incitament til at yde en ekstra indsats og holde fokus på de af ledelsen fastlagte områder. Andre steder er aftalerne til stadig frustration: Uigennemskuelige og til tider direkte demotiverende. Det er forhold, som foreningen kontinuerligt arbejder hårdt på at ændre, så provisionen får den positive indvirkning på salg og indsats, som den bør have. I både Erhverv og Consumer, tidl. YouSee, har der været arbejdet med ændringer i aftalerne. Dette arbejde er endnu i gang, og foreningen har begæret forhandling af vilkårene i Erhverv, der har karakter af en kollektiv lønnedgang. Medlemstilbud Tjenestemændenes Forsikring Rigtig mange medlemmer har tegnet deres forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring. Med en lukket kundekreds bruger Tjenestemændenes Forsikring ikke kræfter på at erobre nye markeder. Administrationsomkostningerne er næsten det halve af andre forsikringsselskabers og det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle kunder. Er du medlem af Lederforeningen, og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også tegne en eller flere forsikringer fordelagtige vilkår og gode priser. Der er skadesdækning uden såvel selvrisiko som prisstigning på langt de fleste af forsikringerne. Som forsikringstager i Tjenestemændenes Forsikring og medlem i Lederforeningen har man adgang til at leje et luksussommerhus i Blåvand og en spændende lejlighed i Prag til meget fordelagtige priser. Forbrugsforeningen Som medlem i LTD kan man blive medlem i Forbrugsforeningen og nyde godt af bonus på en lang række produkter. TDC Pensionskasse Foreningen har som altid haft et godt samarbejde med TDC Pensionskasse. Specielt i forhold til overtallighed og ønsker om frivillig fratrædelse, har det været til stor gavn for medlemmerne, at foreningen altid har kunnet få oplysninger og beregninger med meget kort varsel. Såvel medarbejdere, som forening, får altid hurtigt og kompetent svar på spørgsmål. PFA Pensionsaftalen mellem LTD og PFA blev revideret i løbet af 2014 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Flere ændringer blev gennemført, og pensionsaftalen blev

9 8 mere tidssvarende med bedre dækninger. Blandt andet blev den tidligere Gruppelivsordning i stedet til en dødsfaldsdækning i selve pensionsordningen og dermed fastholder man sin dækning efterhånden som man bliver ældre, hvor dækningen tidligere blev nedtrappet. Samtidig blev der også mulighed for at forhøje, sænke, eller helt fravælge dækningen, alt efter ens individuelle behov. Er man for eksempel enlig uden børn, kan man nu spare udgiften til dødsfaldsdækning. En anden ændring var, at prisen på det at have sin pensionsordning i PFA blev sat væsentlig ned. Ved udgangen af 2014 kunne det konstateres, at PFA havde leveret det bedste afkast nogensinde og PFA er nu det eneste selskab i Danmark, der har leveret positive afkast i 13 år i træk. Primo 2015 er foreningen i fuld gang med at analysere konsekvenserne af sygedagpengereformen, der kan få store konsekvenser for dem, der bliver langtidssyge. Uden at gå for meget i detaljer er der risiko for, at den standardvalgte dækning ved erhvervsevnetab på 50 %, som LTD ere har, ikke længere er tilstrækkelig, da det offentlig med ændringerne i loven nu kan modregne eventuelle privattegnede forsikringsordninger i udbetalingerne. Det overvejes derfor p.t., om erhvervsevnetabsforsikringen skal hæves til 80 % standard, selvfølgelig med mulighed for individuel tilpasning. Foreningen holder løbende møder med PFA, hvor de forskellige ordninger, herunder helbredsforsikringen, drøftes og tilpasses. FTF FTF er fortsat foreningens hovedorganisation. Foreningen har i foreningsåret deltaget i en række aktiviteter i FTF, blandt andre: møder med andre private firmaers faglige organisationer i Sektion P, formandsmøder, netværk til hvervning og fastholdelse af medlemmer og en række møder med jurister og advokater om personsager, arbejdsskadesager, og overenskomstmæssige udfordringer. Det er i FTF at LTD har aftaler om advokatbistand, socialrådgivning, arbejdsskaderådgivning og rådgivning omkring fagpolitik i det hele taget. FTF og LO har offentligt informeret om deres tanker og planer hen imod en sammenlægning af de to hovedorganisationer. Begge afholder kongres i efteråret 2015 og det skal blive spændende at følge udviklingen. Endnu er der intet konkret om form og indhold, men specielt det forhold, at FTF i dag er en partipolitisk neutral hovedorganisation, vil veje tungt i Lederforeningens syn på en eventuel sammenlægning. FTF-A Din A-kasse FTF-A er stadig foreningens A-kasse. FTF-A er en tværfaglig A-kasse, hvilket betyder, at medlemmer, der forlader TDC, og eventuelt LTD, fortsat kan blive i FTF-A, på trods af skifte til anden faglig organisation. Det er godt, for FTF-A er stadig en af landets billigste og bedste A-kasser. FTF-A har gennem flere år tilbudt en ekstra forsikring, kaldet Lønsikring. Lønsikring giver mulighed for at få op til kr oven i dagpengene ved ledighed dog maksimalt 90 % af ens tidligere løn. Det betyder faktisk, at man med en løn op til kr kan sikre sig mod indtægtstab i forbindelse med eventuel ledighed. Du kan altid se aktuelle priser og dækninger på A-kassens hjemmeside Husk, at hele forsikringens pris er fradragsberettiget, og at det automatisk indberettes til Skat.

10 9 Gennem medlemskab i FTF-A har man mulighed for at få hjælp og rådgivning af en jobrådgiver. Dette tilbud gælder også selvom man ikke er ledig, så går man med tanker om at søge et nyt job, vil det være en god ide at starte her, hvis man er lidt rusten i forhold til det at lave et CV og skrive en ansøgning. Lederforeningen holder løbende møder med FTF-A omkring alt, hvad der vedrører medlemmernes interesser. Der er fastsat følgende FTF-A kontingenter og ydelser for 2015: Pris pr. måned for fuldtidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag kr. 912,- Medlemskab uden efterlønsbidrag kr. 430,- På efterløn kr. 424,- Husk at hele kontingentet kan trækkes fra i skat. (indberettes automatisk) Hvad kan du få i ydelser? For fuldtidsforsikrede pr. dag / pr. måned 100 % satsen (dagpenge, efterløn) kr. 827,- / ,- 91 % satsen (efterløn) kr. 753,- / ,- Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) Foreningen har stadig et samarbejde med Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i Fællesrepræsentationen. (FR) Formålet er primært erfaringsudveksling med foreninger på det private arbejdsmarked, uden for FTF, for dermed at kunne få inspiration og viden om eksempelvis overenskomstforhold, A-kasseforhold, juridisk bistand, pensionsordninger og lignende. Samarbejdet er uden forpligtelser og faste omkostninger for Lederforeningen og møderne foregår på skift hos de forskellige deltagende foreninger. Ændringer i LTD Der har i foreningsåret været ændringer i LTD i talsmandskollegiet og følgende har forladt foreningen: Peter Sørensen Anita Brandorff Fratrådt Fratrådt I foreningsåret er der også kommet nye talsmænd til: Jørgen Thomsen Kristian A. Andersen Casper Johnsen René Ahlehoff Hansen Operations, Drift Erhverv, NetDesign Consumer Channels, Order Management LTD siger tak for indsatsen til de fratrådte og ønsker held og lykke i tiden fremover. Samtidig bydes de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og foreningen. Den samlede oversigt findes på side 12 i beretningen. Information til medlemmerne Foreningen har i årets løb udsendt en række nyhedsbreve. Der blev hovedsagligt sendt korte nyhedsbreve med det formål at gøre dem let læselige og dermed læst af flere. Det

11 10 har samtidig været en klar prioritering ikke at sende perifere nyheder ud, men holde fokus på det, der er vigtig viden. LTD hjemmeside Hjemmesiden findes på adressen: Hverveaktiviteter I maj 2014 startede en stor koordineret indsats for at få nye medlemmer ind i foreningen. De enkelte talsmænd fik hver i sær til opgave at kontakte alle kolleger i deres respektive områder, som ikke var medlem i foreningen. Udstyret med gode argumenter skulle snakken tages. Hovedargumentet var og er, at uden medlemmer, ingen forening. Og uden forening, ingen overenskomst, og dermed ingen gode vilkår. Status blev, at ca. 200 ud af 350 potentielle medlemmer blev kontaktet og ca. 50 valgte at melde sig ind. Der er p.t. (februar 2015) aktiviteter i gang for at få kontaktet resten. Foreningens åbningstider Foreningens åbningstider i foreningsåret har været alle hverdage mellem kl. 9 og 16 både via telefon og . Åbningstiderne fastholdes i det nye foreningsår. Afslutning Jeg vil gerne takke talsmænd, bestyrelsen og ansatte for det store arbejde, der er ydet for løsning af opgaverne til gavn for medlemmerne. Foreningen vil også fremover lægge hovedvægt på en personlig og konkret rådgivning til medlemmerne en bedre oplevelse, end man kan få andre steder, bygget på foreningens store interne viden om forholdene i TDC. Endvidere en tak for den tillid og opbakning, som medlemmerne har givet LTD i foreningsåret, der er gået. Der har endnu engang været rigeligt brug for den. Venlig hilsen p.b.v. Gert Winkelmann Formand

12 11 LTD udvalg I foreningen er det besluttet, at udvalg nedsættes ad hoc med de til enhver tid relevante deltagere. Forhold om eksempelvis foreningens kommunikation, uddannelsespolitik, løn- og bonusforhold, øvrige overenskomstforhold, valg af talsmænd, hverveaktiviteter m.v. behandles mindst 4 gange årligt på møder, hvor samtlige foreningens talsmænd, bestyrelse og sekretariat deltager. Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Hoveduddannelsesudvalget (HUD) Lars Søholm, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAmU) Janne Kjær, suppleant Gert Winkelmann Kommunikationsudvalget Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Kantineudvalget Lars B. Hansen, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Ligebehandlingsudvalget Søren Thorsen Nørgaard, suppleant Helle Martini Samarbejdsudvalg i datterselskaber, enheder, divisioner Foreningens talsmænd deltager i samarbejdsudvalg i deres respektive enheder, alt efter, hvordan organisationen løbende ændres. Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg FTF Formandsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Repræsentantskabsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P-møder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P overenskomstudvalg Gert Winkelmann FTF-A Delegeretmøde Thomas Lech Pedersen, suppleant Lars Søholm PFA Pensionsråd Gert Winkelmann og Thomas Lech Pedersen

13 12 Lederforeningens sammensætning i foreningsåret Bestyrelse: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem/Channels, Butik Bestyrelsesmedlem/Operations, PM & Teknologi Gert Winkelmann Janne Kjær Lars Søholm Søren Thorsen Nørgaard Talsmænd: Consumer Casper Johnsen Channels, Sales (stoppet 31. oktober 2014) Anita Brandorff Channels, Butik Lars Hansen Channels, Butik, Øvrige Lars Søholm Channels, Support Ole Birger Bach Channels, Order Management René Ahlehoff Hansen Erhverv, Solution Sales Christian Piil Erhverv, NetDesign Kristian Ambrosius Andersen Erhverv, Hosting Claus Isaksen Erhverv, Public & Enterprise, øst Dennis Larting Erhverv, Public & Enterprise, vest Thyge Bjerring Erhverv, Medium/Large Business Erik Hansen Erhverv, Small Business, samt stabe Lars B. Hansen Finance, Tina Sølvstrøm HR & Stakeholder, Vilkår & HR Jura Helle Martini HR & Stakeholder, HR-center Lene Susanne Strøm HR & Stakeholder, Kommunikation Rasmus Heide Operations, PM & Teknologi, øst Anni Saust Operations, PM & Teknologi, vest Søren Thorsen Nørgaard Operations, Kundeløsninger Carlos G. Pedersen Operations, Kapacitet, OKN, OKT, OKZ Conni Breindal Rasmussen Operations, Kapacitet, OKE, OKF Kurt Preben Nielsen Operations, Procurement & FM Jack Falstaff Operations, IT, øst Jan Andersen Operations, IT, vest Ulla Berit Rix Arildskov Operations, Finans Janne Kjær Operations, Drift, ODT, ODN Lars Schmidt Lindholm Operations, Drift, ODS, ODJ Per Egon Chrøis Operations, Drift, ODI (stoppet 31. december 2014) Peter Sørensen Operations, Drift, ODI (fra 15. januar 2015) Jørgen Thomsen Operations, Drift, ODC Claus Tavlo Nielsen Wholesale Klaus Bauer Wholesale (suppleant) Brian Bærent Jacobsen Sekretariat Sekretariatsleder Kasserer (udpeget af bestyrelsen) Thomas Lech Pedersen Vagn Højlund Wittig

14 13 Foreningens struktur Øverste myndighed Generalforsamling Bestyrelsen Formand, næstformand 2 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen Sekretariat Sekretariatsleder og kasserer Talsmandskollegiet Er det forum hvor Bestyrelse og alle LTD s talsmænd mødes Talsmandskollegiet Sekretariat Enheder Operations Erhverv Channels Stabe Nordic & Wholesale Consumer Selskaber/Enheder/Talsmandsgrupper/Talsmænd Talsmænd i overenskomstdækkede selskaber og enheder varetager typisk opgaverne i forbindelse med SU, LSU, m.m.. Talsmænd i overenskomstdækkede områder er valgt af medlemmerne der. Talsmænd i talsmandsgrupperne vælger en formand for gruppen. Der afholdes møder efter behov i talsmandsgrupperne. Bestyrelsen mødes efter behov med talsmandsgrupperne lokalt.

15 14 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2014 Indtægter: (kr.) (kr.) Budget (kkr.) Kontingenter Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter: Generalforsamling Formand og bestyrelse Forhandlinger og møder Repræsentation Diverse omkostninger Foreningens ledelse Talsmænd Sekretariat Hovedorganisation Juridisk bistand Medlemsinformation Omkostninger i alt Resultat før skat Skat af årets resultat 0 Kursregulering værdipapirer Resultat

16 15 Balance pr. 31. december 2014 Aktiver: (kr.) (kr.) Bank og giro Debitorer Værdipapirer Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Gæld Passiver i alt Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo København, d. 26. februar 2015 Sign. Gert Winkelmann Gert Winkelmann Formand Sign. Vagn Wittig Vagn Wittig Kasserer Foranstående regnskab er gennemgået og revideret. Bilag og bogføring er stikprøvevis afstemt. Hørning, d. 24. februar 2015 Sign. Allan Feld Allan Feld Intern revisor Sign. Peter Sørensen Peter Sørensen Intern revisor

17 16 Driftsbudget for 1. januar 31. december 2015 Indtægter (kkr) (kkr) (kkr) Medlemskontingent m.v Finansielle indtægter 116 Indtægter i alt 2784 Udgifter Foreningens ledelse Generalforsamling 30 Formand og bestyrelse 950 Forhandlinger og møder 200 Repræsentation 15 Diverse omkostninger 5 Foreningens ledelse i alt Talsmænd 235 Sekretariat 975 Hovedorganisation 230 Juridisk bistand 90 Medlemsinformation 40 Omkostninger i alt Overskud/underskud 14 Kontingentforslag: Kr. 300,00 Godkendt af bestyrelsen den 29. januar 2015

18 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts Enhed Antal medlemmer Antal på Overenskomst Erhverv (E) (inkl. NetDesign og Hosting) Consumer (P) Operations (O) Kundeløsninger (OC) Drift (OD) IT (OI) Kapacitet (OK) PM & Teknologi Finans (OQ) Procurement & Facility management (OS) Channels (S) Order management (SM) Butik (SB) Sales (SA) Øvrige (SE, SF, SO, SS, ST) Hovedkontoret (Stabe, HR, Finans og Kommunikation) Wholesale & Nordic Orlov, udlånte, øvrige * (inkl. 23 passive) I alt Kassetjenestemænd 206 (20 %) Statstjenestemænd 44 (4 %) Ikke-tjenestemænd 790 (76%) Tjenestemænd, fleksjob 1 (0 %) Ikke-tjenestemænd, fleksjob 4 (0%) Kvinder 369 (35 %) Mænd 676 (65 %) *Foreningen har også medlemmer uden for overenskomst

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013

Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013 Marts 2013 Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 39 27 00 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2005 HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Stress og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2005 Tryghedsaftalen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere