Marts Beretning for perioden april marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015"

Transkript

1 Marts 2015 Beretning for perioden april marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C Telefon

2 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 26. marts 2015 kl i K.044 hos TDC, Teglholmsgade 1, 2450 Kbh. C. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 1) Bestyrelsens beretning 2) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 3) Indkomne forslag 4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår 5) Valg af LTD s formand/næstformand 6) Valg af bestyrelsesmedlem 7) Valg af 2 interne revisorer 8) Valg af 2 revisorsuppleanter 9) Eventuelt I henhold til vedtægternes 5.1. skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt, senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 12. marts Med hensyn til dagsordenens punkter, kan følgende punkter uddybes: Ad. 3. Ad. 5. Der er ikke indkommet forslag. Formand Gert Winkelmann er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Gert Winkelmann til genvalg som formand for en 2-årig periode. Næstformand Janne Kjær er ikke på valg. Janne Kjær fortsætter derfor som næstformand i det kommende foreningsår. Ad. 6. Bestyrelsesmedlem Søren Thorsen Nørgaard er på valg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Søren Thorsen Nørgaard til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlem Lars Søholm er ikke på valg i år. Lars Søholm fortsætter derfor som bestyrelsesmedlem i det kommende foreningsår. Ad. 7. Ad. 8. Allan Feld og Peter Sørensen er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Allan Feld og Peter Sørensen til genvalg. Erik Hansen og Jack Falstaff er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og talsmandskollegiet indstiller Erik Hansen og Jack Falstaff til genvalg. Bestyrelsen

3 2 Beretning for perioden april 2014 til marts 2015 Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning 2014 til 2015 Indledning side 3 TDC side 4 TDC Pensionskasse side 7 PFA side 7 FTF side 8 FTF-A - Din A-kasse side 8 Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) side 9 Ændringer i LTD side 9 Information til medlemmerne side 9 Afslutning side 10 LTD udvalg side 11 Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg side 11 Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg side 11 Lederforeningens sammensætning i foreningsåret side 12 Foreningens struktur side 13 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 side 14 Balance pr. 31. december 2014 side 15 Driftsbudget for perioden 1. januar december 2015 side 16 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts 2015 side 17

4 3 Bestyrelsens beretning Indledning Foreningsåret blev indledt med både overenskomstforhandlinger og forhandling om fratrædelsesvilkår for de mange kolleger, som i lighed med tidligere år forventedes at skulle forlade selskabet som følge af reduktioner i bemandingen. Stor var frustrationen blandt foreningerne, da det stod klart, at TDC ville stoppe de særlige vilkår for fratrædelse, som gennem mange år har været med til at afbøde konsekvenserne for kolleger, der har måttet forlade deres job i utide. Men selskabet var hverken til at hugge eller stikke i kun outplacement og uddannelse ville man betale. Godt, men ikke godt nok. Arbejdet med forhandling af overenskomsten kom også til at præge starten på foreningsåret, og med selskabets udgangspunkt om, at der skulle aftales forringelser, var det op ad bakke. Alt i alt blev det som ventet en smal overenskomst og med et indhold, der ikke var helt let at forklare medlemmerne. Det store analysearbejde omkring outsourcing og offshoring af opgaver og stillinger afstedkom gennem hele året meget arbejde og mødedeltagelse for mange af foreningens talsmænd. Der er blevet ydet en stor indsats for at dokumentere og overbevise ledelsen om, at opgaverne løses bedst internt i TDC. Det lykkedes i nogle tilfælde, mens ledelsen i andre valgte at sende arbejdet ud af selskabet. Det har ført til mange frustrationer blandt medlemmer og talsmænd, der oplever konsekvenserne i hverdagen. Organisationsændringer har der også i det forgangne år været talrige af. Desværre har det ofte været sådan, at det ellers gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har været sat alvorligt på prøve. I rigtig mange tilfælde gennemføres organisationsændringer hen over hovedet på medarbejderne. I samarbejdsudvalgene, hvor ledelsens tanker og ideer egentlig skulle behandles reelt, inden gennemførelse, spises medarbejdersiden tit af med kort orientering dagen før implementering. På den vis er det ikke muligt at søge medindflydelse, og ledelsen går glip af ellers gode ideer og input fra medarbejderne. I foreningens arbejde møder bestyrelse og talsmænd ofte kun de kedelige sager. Syge medarbejdere, sager om afskedigelse, nedskæringer og frustrationer. Derfor er det altid et fokusområde også at huske de positive forhold. Forfremmelser, intern mobilitet, syge medarbejdere, der vender tilbage i job og afskedigede medarbejdere, der finder ny beskæftigelse uden for selskabet. Men i en dagligdag, hvor besparelser og afskedigelser fylder rigtig, rigtig meget, kan det være svært at bevare optimismen. Ingen ønsker mere end medarbejderne, at det skal gå TDC Group godt. Så meget desto mere frustrerende er det, når man gang på gang sidder med følelsen af, at ledelsen svigter kunder, innovation og medarbejdere med det ene formål igen at sikre aktionærerne det bedst mulige udbytte. Det er en alt for kortsigtet tankegang og man ender med at spare sig ihjel. Hvis ikke der bliver givet mulighed for investering i innovation, bedre betjening af kunderne og ordentlig behandling af medarbejderne, ender det i en ond cirkel, der ikke lader sig bryde. Hvis man vil have et premiumbrand, skal man også tilbyde de bedste produkter og den bedste service. Og det opnår man kun at kunne, hvis man også har de bedste og mest tilfredse medarbejdere. Som altid har året budt på mange møder med medlemmer, ledere, chefer, direktører, samarbejdspartnere og advokater alt sammen med det formål, at rådgive og bistå medlemmerne på bedst mulige vis. Foreningens talsmænd har derudover igen deltaget som bisiddere ved de mange samtaler i forbindelse med overtallighed. I årets løb er afholdt 9 bestyrelsesmøder, 2 todages seminarer, 3 sekretariatsmøder, 3 talsmandsmøder, og 1 todages talsmandsseminar. Emnet på talsmandsseminaret var Netværk med deltagelse af Markedschef Per Frederiksen, AS3.

5 4 TDC Samarbejdet med den centrale personaleafdeling Tidligere har foreningen og TDC s centrale personaleafdeling holdt faste møder ca. hver anden måned. Det blev i løbet af året aftalt at afholde disse møder ad hoc i stedet. Årsagen var, at mange af de sager, som egentlig skulle drøftes på sådanne møder, ikke rigtigt kunne vente og at man derfor alligevel var nødt til at mødes med kort varsel, når det var nødvendigt. Derfor aftales møderne løbende efter behov. På møderne har der været deltagelse af foreningens bestyrelse og sekretariat, samt fra TDC A/S, Peer Schaumburg-Müller og Charlotte Sarkel. Deltagelse i udvalgsarbejde Foreningen har som altid gennem året haft repræsentanter i en række udvalg i TDC. Formanden for Lederforeningen, Gert Winkelmann, har deltaget i en række møder i HSU, HovedSamarbejdsUdvalget, som er koncernens overordnede samarbejdsudvalg, hvor Koncernchefen, HR-direktøren og vicedirektøren fra HR-vilkår deltager fra selskabets side, mens en række repræsentanter fra de 3 foreninger deltager fra medarbejdersiden. I kantineudvalget er der arbejdet med kantinernes koncept, indretning, kvalitet og priser. Her følges tilfredshed, ønsker, klager m.v. Lars B. Hansen, TDC Erhverv har deltaget i udvalget for foreningen. Næstformanden for Lederforeningen, Janne Kjær, har løbende deltaget i HAmU, Hoved- ArbejdsmiljøUdvalget, hvor arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel og lignende behandles i et samarbejde mellem selskabets Arbejdsmiljøchef og repræsentanter fra de respektive foreninger. Bestyrelsesmedlem i foreningen, Sørens Thorsen Nørgaard, har deltaget i LBU, LigeBehandlingsUdvalget, hvor der arbejdes med ligestilling og forskelsbehandling i relation til ansættelsen, herunder løn og ledelse. Bestyrelsesmedlem i foreningen, Lars Søholm, har deltaget i HUD, HovedUddannelses- Udvalget, hvor der kontinuerligt arbejdes med forhold omkring kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og lederudvikling. Overenskomstforhandlingerne 2014 Den eksisterende overenskomst havde udløb 28. februar Bestyrelsen og selskabet indledte på den baggrund forhandlinger om en ny overenskomst den 30. januar Overenskomstfornyelsen faldt ikke på plads inden generalforsamlingen i Selskabet havde i god tid inden lagt op til væsentlige forringelser, idet man noget klodset valgte at sammenkæde fremtidige vilkår for overtallige med resultatet af overenskomstforhandlingerne. Man meldte direkte ud, at hvis ikke overenskomsten blev billig, ville man ikke give særlige vilkår til de medarbejdere, der i fremtiden måtte forlade selskabet. Foreningen kunne på ingen måde se en sammenhæng mellem disse forhold overtallighedsvilkårene var vel aftalt for at tilskynde til frivillig fratrædelse og for at afbøde virkningerne af en afskedigelse for øvrige overtallige? Selskabet endte med ikke at tilbyde særlige fratrædelsesvilkår, selvom overenskomsten ellers blev ret smal. Der var hverken plads til lønstigninger ud over niveauet for det øvrige arbejdsmarked, eller andre forbedringer ønsket af foreningen. Tværtimod imødekom foreningen nogle af selskabets ønsker, der på sigt vil give en besparelse. Der blev blandt andet lavet en omlægning af den særlige feriegodtgørelse, en ændring af pensionsordningen og en omlægning af gruppelivsforsikringen.

6 5 Ved overenskomstforhandlingerne blev det også aftalt at se på muligheden for i fremtiden at overenskomstdække alle ansatte i TDC Group, et ønske foreningen har haft gennem mange år. I dag er eksempelvis TDC Telco ApS og Dansk Kabel TV ikke omfattet af LTD-overenskomsten. Om selskabet reelt vil indgå i drøftelser om dette uden helt at udhule overenskomsten må tiden vise. Personalereduktioner TDC er presset på både omsætning og indtjening. For at fastholde indtjeningen så man sig derfor nødsaget til at fortsætte med personalereduktionerne i Det betyder efter foreningens mening, at omsætningen fremadrettet vil blive yderligere presset, da der ikke kan præsteres den rette kundefokus og ej heller leveres innovation og nye produkter, som skal sikre indtjeningen i fremtiden. Alt i alt en rigtig ond cirkel. Man er nødt til at erkende, hvad det er for et marked man befinder sig i, og gøre op med de meget høje krav til overskudsgraden. Som allerede nævnt kunne selskabet på trods af en billig overenskomst ikke overtales til at tilbyde særlige fratrædelsesvilkår til medarbejdere, der blev overtallige efter 1. marts Lederforeningen var og er imidlertid af den opfattelse, at såfremt selskabet ikke laver en aftale om fratrædelsesvilkår, vil en tidligere aftale træde i stedet. I skrivende stund er der ved at blive lagt sidste hånd på en stævning med påstand om den tidligere aftales gyldighed. Året endte med, at selskabet reducerede bemandingen med 45 LTD ere. Af dem havde 18 selv ansøgt om en frivillig fratrædelse. Fordelingen var 36 medlemmer og 9 ikkemedlemmer. I enkelte tilfælde lykkedes det at omplacere overtallige medarbejdere. Selskabet havde ved årets indgang en forventning om at 67 LTD ere skulle overtalliggøres, så selvfølgelig var det positivt, at man trods alt ikke kunne undvære så mange. Men for den enkelte overtallige har dette ingen betydning og uden særlige fratrædelsesvilkår har overtalligheden ramt mange endnu hårdere end før. Karriererådgivning og kompetencegivende uddannelse blev også i 2014 tilbudt alle overtallige medarbejdere og mange tager heldigvis imod denne hjælp. Der er meget stor tilfredshed med tilbuddene og det er fortsat de tre virksomheder AS3, Hartmanns og Ballisager, der står for karriererådgivning til de overtallige medarbejdere. Afskedigelser, der ikke skyldes overtallighed Foreningen har oplevet en stigning i antallet af afskedigelser af medlemmer, hvor begrundelsen ikke er overtallighed. Det kan være performance, kemi, sygdom eller andet, der ligger til grund for sådanne afskedigelser Disse sager er ofte meget følelsesladede og medlemmet og selskabet ser ofte helt forskelligt på, hvad der er foregået. Sagerne er også omfattende med mange møder, drøftelser og forsøg på afklaring af, hvad der egentlig er sket. I visse situationer afskediges dog medarbejdere, hvor grunden ikke umiddelbart gives eller ikke er saglig. En sådan sag valgte foreningen at følge helt til dørs i I de fleste tilfælde lykkes det at lave forlig, men denne gang var afskedigelsen efter foreningens opfattelse helt urimelig, ubegrundet og uovervejet. Derfor måtte den til sidst afgøres ved et såkaldt afskedigelsesnævn, (en form for voldgift) hvor en tidligere højesteretsdommer til foreningens tilfredshed erklærede afskedigelsen for usaglig. Sagen viste, at selskabet har en forpligtelse til at fortælle medarbejdere, hvis man ikke er tilfreds med indsatsen, eller hvis man forventer en ændret indsats eller adfærd fremadrettet. Man skal også forsøge at udvikle og uddanne medarbejderne, hvis stillingen ændrer sig på en måde, så det er en anden profil, man har brug for fremadrettet. Man kan altså ikke bare afskedige en medarbejder, fordi man måtte mene at have brug for en anden type i fremtiden. Det var vigtigt at få slået fast og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse og nok så vigtigt fik opmandens tilkendegivelse om, at afskedigelsen var usaglig.

7 6 Løndannelsen I 2014 var det igen tid til individuelle lønsamtaler, i modsætning til i 2013, hvor den normale proces var suspenderet som følge af en meget begrænset pulje til lønreguleringer. Aftalen blev i 2014, at LTD ernes samlede lønregulering mindst skulle udgøre 1,4 % af lønsummen. Den samlede regulering endte på ca. 1,6 % og overordnet set, skete således en reallønsforbedring for overenskomstområdet som helhed. Imidlertid var der ca. 40 % af medarbejderne, der ikke fik en lønregulering. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men flere steder var forklaringerne lidt vel søgte, og mange steder var lønsamtaleskemaet udfyldt allerede ved samtalernes start. Ikke det bedste udgangspunkt for en konstruktiv lønsamtale. Helt overordnet set blev den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet meget beskeden, og det kunne også primo 2015 konstateres, at inflationen var meget lav i Outsourcing/Offshoring Future Operation Model (FOM) Som allerede nævnt i beretningen 2014, analyserede selskabet, om outsourcing og/eller offshoring af op til stillinger ville kunne give besparelser i mange-millionerkroners- klassen. Med erfaringerne fra CSC, TCS, FiberAnlæg og ATEA i mente, kunne man undres over, at selskabet mener det er vejen frem. Analysearbejdet er netop afsluttet, men en aftale mellem TDC og Dansk Metal om Field Force, altså hovedparten af teknikere og serviceledere i Operations, omkring 1500 stillinger, er p.t. til afstemning blandt medlemmerne i Dansk Metal. Hvis der stemmes for aftalen, sikres Field Force mod outsourcing de næste 4 år. Det øvrige analysearbejde blev afsluttet med udgangen af 2014, og heldigvis viste det sig, at flere arbejdsopgaver ikke kunne løses bedre og billigere ude i byen, hvorfor man beholdt dem inde i selskabet. Det var blandt andet logistikcentret og Network i Operations. Desværre var der også områder, hvor selskabet mente man kunne opnå en besparelse ved at placere opgaverne eksternt. Den største outsourcing i selskabets historie fandt således sted, da omkring 800 medarbejdere i Channels blev outsourcet til den amerikanske virksomhed Sitel. I første omgang med uændrede vilkår, men på sigt uden overenskomst og desværre også uden job. Sitel meldte nemlig med det samme ud, at man inden udgangen af 2015 forventer, at alle stillinger er flyttet til enten London eller Sønderborg. De første rapporter om, hvordan det er gået, afventes stadig, men foreningen har svært ved at tro på, at medarbejdere i et eksternt selskab, og for manges vedkommende på oplevelse i London med meget ringe løn- og ansættelsesvilkår, vil være i stand til at give en fantastisk kundeoplevelse. Alt andet lige må stolthed og DNA være større hos ansatte, der er en del af TDC-familien. Også andre arbejdsopgaver blev outsourcet, og en række stillinger blev også offshored til Indien og Filippinerne. Kollegerne, som måtte se deres jobs blive flyttet til andre lande, blev i mange tilfælde pålagt at skulle oplære de mennesker, der skulle overtage deres arbejde. Det er muligt, at man er forpligtet til at udføre denne opgave, men menneskeligt er det ekstremt hårdt. Det er samlet set foreningens klare opfattelse, at den besparelse, som selskabet tror de opnår ved outsourcing og offshoring, faktisk ikke opnås. I praksis vil det være så omkostningstungt med øgede fejlmængder, besværlig fejlretning, kommunikationsvanskeligheder og generelt tungere processer, at besparelsen forsvinder. Samtidig skjules mange omkostninger ved sådanne manøvrer, da medarbejdere i Danmark kommer til at løse flere opgaver, men omkostningen til løsningen af disse, vil ikke kunne ses i costanalysen i den oprindelige plan. Insourcing I flere tilfælde er det faktisk gået op for selskabet, at opgaver løses bedst internt i TDC. Derfor var det også glædeligt, at der i årets løb også blev hjemtaget opgaver, som

8 7 tidligere var outsourcet. Det drejede sig blandt andet om en række IT-opgaver, som blev taget hjem fra TATA/TCS. Samtidig blev det besluttet at satse på området IT-sikkerhed, hvorfor en række opgaver blev indlemmet i TDC Group. Bonus og provision Der er stadig medarbejdere med bonusaftaler, selvom mange valgte at konvertere deres bonusaftaler til fast løn tilbage i Årets resultat i 2014 blev offentliggjort i begyndelsen af februar 2015, og trods modvind lykkedes det samlet set at opnå en udbetaling på 94 %. Provision har som altid givet anledning til mange henvendelser fra medlemmer til foreningen. Aftalerne fungerer nogle steder udmærket og giver medarbejderne et incitament til at yde en ekstra indsats og holde fokus på de af ledelsen fastlagte områder. Andre steder er aftalerne til stadig frustration: Uigennemskuelige og til tider direkte demotiverende. Det er forhold, som foreningen kontinuerligt arbejder hårdt på at ændre, så provisionen får den positive indvirkning på salg og indsats, som den bør have. I både Erhverv og Consumer, tidl. YouSee, har der været arbejdet med ændringer i aftalerne. Dette arbejde er endnu i gang, og foreningen har begæret forhandling af vilkårene i Erhverv, der har karakter af en kollektiv lønnedgang. Medlemstilbud Tjenestemændenes Forsikring Rigtig mange medlemmer har tegnet deres forsikringer gennem Tjenestemændenes Forsikring. Med en lukket kundekreds bruger Tjenestemændenes Forsikring ikke kræfter på at erobre nye markeder. Administrationsomkostningerne er næsten det halve af andre forsikringsselskabers og det betyder attraktive priser og høj kvalitet for alle kunder. Er du medlem af Lederforeningen, og kunde i Tjenestemændenes Forsikring, kan dine voksne børn også tegne en eller flere forsikringer fordelagtige vilkår og gode priser. Der er skadesdækning uden såvel selvrisiko som prisstigning på langt de fleste af forsikringerne. Som forsikringstager i Tjenestemændenes Forsikring og medlem i Lederforeningen har man adgang til at leje et luksussommerhus i Blåvand og en spændende lejlighed i Prag til meget fordelagtige priser. Forbrugsforeningen Som medlem i LTD kan man blive medlem i Forbrugsforeningen og nyde godt af bonus på en lang række produkter. TDC Pensionskasse Foreningen har som altid haft et godt samarbejde med TDC Pensionskasse. Specielt i forhold til overtallighed og ønsker om frivillig fratrædelse, har det været til stor gavn for medlemmerne, at foreningen altid har kunnet få oplysninger og beregninger med meget kort varsel. Såvel medarbejdere, som forening, får altid hurtigt og kompetent svar på spørgsmål. PFA Pensionsaftalen mellem LTD og PFA blev revideret i løbet af 2014 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Flere ændringer blev gennemført, og pensionsaftalen blev

9 8 mere tidssvarende med bedre dækninger. Blandt andet blev den tidligere Gruppelivsordning i stedet til en dødsfaldsdækning i selve pensionsordningen og dermed fastholder man sin dækning efterhånden som man bliver ældre, hvor dækningen tidligere blev nedtrappet. Samtidig blev der også mulighed for at forhøje, sænke, eller helt fravælge dækningen, alt efter ens individuelle behov. Er man for eksempel enlig uden børn, kan man nu spare udgiften til dødsfaldsdækning. En anden ændring var, at prisen på det at have sin pensionsordning i PFA blev sat væsentlig ned. Ved udgangen af 2014 kunne det konstateres, at PFA havde leveret det bedste afkast nogensinde og PFA er nu det eneste selskab i Danmark, der har leveret positive afkast i 13 år i træk. Primo 2015 er foreningen i fuld gang med at analysere konsekvenserne af sygedagpengereformen, der kan få store konsekvenser for dem, der bliver langtidssyge. Uden at gå for meget i detaljer er der risiko for, at den standardvalgte dækning ved erhvervsevnetab på 50 %, som LTD ere har, ikke længere er tilstrækkelig, da det offentlig med ændringerne i loven nu kan modregne eventuelle privattegnede forsikringsordninger i udbetalingerne. Det overvejes derfor p.t., om erhvervsevnetabsforsikringen skal hæves til 80 % standard, selvfølgelig med mulighed for individuel tilpasning. Foreningen holder løbende møder med PFA, hvor de forskellige ordninger, herunder helbredsforsikringen, drøftes og tilpasses. FTF FTF er fortsat foreningens hovedorganisation. Foreningen har i foreningsåret deltaget i en række aktiviteter i FTF, blandt andre: møder med andre private firmaers faglige organisationer i Sektion P, formandsmøder, netværk til hvervning og fastholdelse af medlemmer og en række møder med jurister og advokater om personsager, arbejdsskadesager, og overenskomstmæssige udfordringer. Det er i FTF at LTD har aftaler om advokatbistand, socialrådgivning, arbejdsskaderådgivning og rådgivning omkring fagpolitik i det hele taget. FTF og LO har offentligt informeret om deres tanker og planer hen imod en sammenlægning af de to hovedorganisationer. Begge afholder kongres i efteråret 2015 og det skal blive spændende at følge udviklingen. Endnu er der intet konkret om form og indhold, men specielt det forhold, at FTF i dag er en partipolitisk neutral hovedorganisation, vil veje tungt i Lederforeningens syn på en eventuel sammenlægning. FTF-A Din A-kasse FTF-A er stadig foreningens A-kasse. FTF-A er en tværfaglig A-kasse, hvilket betyder, at medlemmer, der forlader TDC, og eventuelt LTD, fortsat kan blive i FTF-A, på trods af skifte til anden faglig organisation. Det er godt, for FTF-A er stadig en af landets billigste og bedste A-kasser. FTF-A har gennem flere år tilbudt en ekstra forsikring, kaldet Lønsikring. Lønsikring giver mulighed for at få op til kr oven i dagpengene ved ledighed dog maksimalt 90 % af ens tidligere løn. Det betyder faktisk, at man med en løn op til kr kan sikre sig mod indtægtstab i forbindelse med eventuel ledighed. Du kan altid se aktuelle priser og dækninger på A-kassens hjemmeside Husk, at hele forsikringens pris er fradragsberettiget, og at det automatisk indberettes til Skat.

10 9 Gennem medlemskab i FTF-A har man mulighed for at få hjælp og rådgivning af en jobrådgiver. Dette tilbud gælder også selvom man ikke er ledig, så går man med tanker om at søge et nyt job, vil det være en god ide at starte her, hvis man er lidt rusten i forhold til det at lave et CV og skrive en ansøgning. Lederforeningen holder løbende møder med FTF-A omkring alt, hvad der vedrører medlemmernes interesser. Der er fastsat følgende FTF-A kontingenter og ydelser for 2015: Pris pr. måned for fuldtidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag kr. 912,- Medlemskab uden efterlønsbidrag kr. 430,- På efterløn kr. 424,- Husk at hele kontingentet kan trækkes fra i skat. (indberettes automatisk) Hvad kan du få i ydelser? For fuldtidsforsikrede pr. dag / pr. måned 100 % satsen (dagpenge, efterløn) kr. 827,- / ,- 91 % satsen (efterløn) kr. 753,- / ,- Samarbejdet i Fællesrepræsentationen (FR) Foreningen har stadig et samarbejde med Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i Fællesrepræsentationen. (FR) Formålet er primært erfaringsudveksling med foreninger på det private arbejdsmarked, uden for FTF, for dermed at kunne få inspiration og viden om eksempelvis overenskomstforhold, A-kasseforhold, juridisk bistand, pensionsordninger og lignende. Samarbejdet er uden forpligtelser og faste omkostninger for Lederforeningen og møderne foregår på skift hos de forskellige deltagende foreninger. Ændringer i LTD Der har i foreningsåret været ændringer i LTD i talsmandskollegiet og følgende har forladt foreningen: Peter Sørensen Anita Brandorff Fratrådt Fratrådt I foreningsåret er der også kommet nye talsmænd til: Jørgen Thomsen Kristian A. Andersen Casper Johnsen René Ahlehoff Hansen Operations, Drift Erhverv, NetDesign Consumer Channels, Order Management LTD siger tak for indsatsen til de fratrådte og ønsker held og lykke i tiden fremover. Samtidig bydes de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og foreningen. Den samlede oversigt findes på side 12 i beretningen. Information til medlemmerne Foreningen har i årets løb udsendt en række nyhedsbreve. Der blev hovedsagligt sendt korte nyhedsbreve med det formål at gøre dem let læselige og dermed læst af flere. Det

11 10 har samtidig været en klar prioritering ikke at sende perifere nyheder ud, men holde fokus på det, der er vigtig viden. LTD hjemmeside Hjemmesiden findes på adressen: Hverveaktiviteter I maj 2014 startede en stor koordineret indsats for at få nye medlemmer ind i foreningen. De enkelte talsmænd fik hver i sær til opgave at kontakte alle kolleger i deres respektive områder, som ikke var medlem i foreningen. Udstyret med gode argumenter skulle snakken tages. Hovedargumentet var og er, at uden medlemmer, ingen forening. Og uden forening, ingen overenskomst, og dermed ingen gode vilkår. Status blev, at ca. 200 ud af 350 potentielle medlemmer blev kontaktet og ca. 50 valgte at melde sig ind. Der er p.t. (februar 2015) aktiviteter i gang for at få kontaktet resten. Foreningens åbningstider Foreningens åbningstider i foreningsåret har været alle hverdage mellem kl. 9 og 16 både via telefon og . Åbningstiderne fastholdes i det nye foreningsår. Afslutning Jeg vil gerne takke talsmænd, bestyrelsen og ansatte for det store arbejde, der er ydet for løsning af opgaverne til gavn for medlemmerne. Foreningen vil også fremover lægge hovedvægt på en personlig og konkret rådgivning til medlemmerne en bedre oplevelse, end man kan få andre steder, bygget på foreningens store interne viden om forholdene i TDC. Endvidere en tak for den tillid og opbakning, som medlemmerne har givet LTD i foreningsåret, der er gået. Der har endnu engang været rigeligt brug for den. Venlig hilsen p.b.v. Gert Winkelmann Formand

12 11 LTD udvalg I foreningen er det besluttet, at udvalg nedsættes ad hoc med de til enhver tid relevante deltagere. Forhold om eksempelvis foreningens kommunikation, uddannelsespolitik, løn- og bonusforhold, øvrige overenskomstforhold, valg af talsmænd, hverveaktiviteter m.v. behandles mindst 4 gange årligt på møder, hvor samtlige foreningens talsmænd, bestyrelse og sekretariat deltager. Oversigt over foreningens repræsentanter i TDC udvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Hoveduddannelsesudvalget (HUD) Lars Søholm, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAmU) Janne Kjær, suppleant Gert Winkelmann Kommunikationsudvalget Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær Kantineudvalget Lars B. Hansen, suppleant Søren Thorsen Nørgaard Ligebehandlingsudvalget Søren Thorsen Nørgaard, suppleant Helle Martini Samarbejdsudvalg i datterselskaber, enheder, divisioner Foreningens talsmænd deltager i samarbejdsudvalg i deres respektive enheder, alt efter, hvordan organisationen løbende ændres. Oversigt over foreningens repræsentanter i eksterne udvalg FTF Formandsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Repræsentantskabsmøder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P-møder Gert Winkelmann, suppleant Janne Kjær FTF Sektion P overenskomstudvalg Gert Winkelmann FTF-A Delegeretmøde Thomas Lech Pedersen, suppleant Lars Søholm PFA Pensionsråd Gert Winkelmann og Thomas Lech Pedersen

13 12 Lederforeningens sammensætning i foreningsåret Bestyrelse: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem/Channels, Butik Bestyrelsesmedlem/Operations, PM & Teknologi Gert Winkelmann Janne Kjær Lars Søholm Søren Thorsen Nørgaard Talsmænd: Consumer Casper Johnsen Channels, Sales (stoppet 31. oktober 2014) Anita Brandorff Channels, Butik Lars Hansen Channels, Butik, Øvrige Lars Søholm Channels, Support Ole Birger Bach Channels, Order Management René Ahlehoff Hansen Erhverv, Solution Sales Christian Piil Erhverv, NetDesign Kristian Ambrosius Andersen Erhverv, Hosting Claus Isaksen Erhverv, Public & Enterprise, øst Dennis Larting Erhverv, Public & Enterprise, vest Thyge Bjerring Erhverv, Medium/Large Business Erik Hansen Erhverv, Small Business, samt stabe Lars B. Hansen Finance, Tina Sølvstrøm HR & Stakeholder, Vilkår & HR Jura Helle Martini HR & Stakeholder, HR-center Lene Susanne Strøm HR & Stakeholder, Kommunikation Rasmus Heide Operations, PM & Teknologi, øst Anni Saust Operations, PM & Teknologi, vest Søren Thorsen Nørgaard Operations, Kundeløsninger Carlos G. Pedersen Operations, Kapacitet, OKN, OKT, OKZ Conni Breindal Rasmussen Operations, Kapacitet, OKE, OKF Kurt Preben Nielsen Operations, Procurement & FM Jack Falstaff Operations, IT, øst Jan Andersen Operations, IT, vest Ulla Berit Rix Arildskov Operations, Finans Janne Kjær Operations, Drift, ODT, ODN Lars Schmidt Lindholm Operations, Drift, ODS, ODJ Per Egon Chrøis Operations, Drift, ODI (stoppet 31. december 2014) Peter Sørensen Operations, Drift, ODI (fra 15. januar 2015) Jørgen Thomsen Operations, Drift, ODC Claus Tavlo Nielsen Wholesale Klaus Bauer Wholesale (suppleant) Brian Bærent Jacobsen Sekretariat Sekretariatsleder Kasserer (udpeget af bestyrelsen) Thomas Lech Pedersen Vagn Højlund Wittig

14 13 Foreningens struktur Øverste myndighed Generalforsamling Bestyrelsen Formand, næstformand 2 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen Sekretariat Sekretariatsleder og kasserer Talsmandskollegiet Er det forum hvor Bestyrelse og alle LTD s talsmænd mødes Talsmandskollegiet Sekretariat Enheder Operations Erhverv Channels Stabe Nordic & Wholesale Consumer Selskaber/Enheder/Talsmandsgrupper/Talsmænd Talsmænd i overenskomstdækkede selskaber og enheder varetager typisk opgaverne i forbindelse med SU, LSU, m.m.. Talsmænd i overenskomstdækkede områder er valgt af medlemmerne der. Talsmænd i talsmandsgrupperne vælger en formand for gruppen. Der afholdes møder efter behov i talsmandsgrupperne. Bestyrelsen mødes efter behov med talsmandsgrupperne lokalt.

15 14 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2014 Indtægter: (kr.) (kr.) Budget (kkr.) Kontingenter Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter: Generalforsamling Formand og bestyrelse Forhandlinger og møder Repræsentation Diverse omkostninger Foreningens ledelse Talsmænd Sekretariat Hovedorganisation Juridisk bistand Medlemsinformation Omkostninger i alt Resultat før skat Skat af årets resultat 0 Kursregulering værdipapirer Resultat

16 15 Balance pr. 31. december 2014 Aktiver: (kr.) (kr.) Bank og giro Debitorer Værdipapirer Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Gæld Passiver i alt Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo København, d. 26. februar 2015 Sign. Gert Winkelmann Gert Winkelmann Formand Sign. Vagn Wittig Vagn Wittig Kasserer Foranstående regnskab er gennemgået og revideret. Bilag og bogføring er stikprøvevis afstemt. Hørning, d. 24. februar 2015 Sign. Allan Feld Allan Feld Intern revisor Sign. Peter Sørensen Peter Sørensen Intern revisor

17 16 Driftsbudget for 1. januar 31. december 2015 Indtægter (kkr) (kkr) (kkr) Medlemskontingent m.v Finansielle indtægter 116 Indtægter i alt 2784 Udgifter Foreningens ledelse Generalforsamling 30 Formand og bestyrelse 950 Forhandlinger og møder 200 Repræsentation 15 Diverse omkostninger 5 Foreningens ledelse i alt Talsmænd 235 Sekretariat 975 Hovedorganisation 230 Juridisk bistand 90 Medlemsinformation 40 Omkostninger i alt Overskud/underskud 14 Kontingentforslag: Kr. 300,00 Godkendt af bestyrelsen den 29. januar 2015

18 Medlems- og overenskomstoversigt pr. 1. marts Enhed Antal medlemmer Antal på Overenskomst Erhverv (E) (inkl. NetDesign og Hosting) Consumer (P) Operations (O) Kundeløsninger (OC) Drift (OD) IT (OI) Kapacitet (OK) PM & Teknologi Finans (OQ) Procurement & Facility management (OS) Channels (S) Order management (SM) Butik (SB) Sales (SA) Øvrige (SE, SF, SO, SS, ST) Hovedkontoret (Stabe, HR, Finans og Kommunikation) Wholesale & Nordic Orlov, udlånte, øvrige * (inkl. 23 passive) I alt Kassetjenestemænd 206 (20 %) Statstjenestemænd 44 (4 %) Ikke-tjenestemænd 790 (76%) Tjenestemænd, fleksjob 1 (0 %) Ikke-tjenestemænd, fleksjob 4 (0%) Kvinder 369 (35 %) Mænd 676 (65 %) *Foreningen har også medlemmer uden for overenskomst

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013

Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013 Marts 2013 Beretning for perioden marts 2012 - marts 2013 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 39 27 00 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTD Der indkaldes hermed til Lederforeningens ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 17. marts 2016 kl. 16.00 i Auditoriet hos TDC, Sletvej

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2008 HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: En ny æra er på vej! Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Overtallighed i 2008 Løndannelsen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

Beretning for perioden marts 2011 - marts 2012

Beretning for perioden marts 2011 - marts 2012 Marts 2012 Beretning for perioden marts 2011 - marts 2012 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

Beretning for perioden april marts 2017

Beretning for perioden april marts 2017 Marts 2017 Beretning for perioden april 2016 - marts 2017 Teglholmsgade 1, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2005 HER OG NU s anden udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Løndannelsen 2005 Bonus og provision Merarbejde Kontingentopgørelse til Told og Skat Gå hjem møder om

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer VEDTÆGTER FOR [Nyt Navn] Præambel: Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer [Nyt navn] er et fællesskab af ledere og et netværk af kirker. Den har sin baggrund i de

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

LTD - HER OG NU E-MAIL

LTD - HER OG NU E-MAIL LTD - HER OG NU E-MAIL 12. november 2003. HER OG NU s første officielle e-mail udgave i 2003 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: HER OG NU på vej som @-mail Overenskomst 2004 Hvervekampagne

Læs mere