RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)"

Transkript

1 RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske selskaber Kapitel 4. Revisionspligten i EU Kapitel 5. Alternativer til revisionspligt for B-virksomheder Alternativer til revisionspligten Størrelsesgrænse Mindre omfattende kontrol Selskabsformen Noget for noget ordning Opsummering Kapitel 6. Revisionspligtens betydning for årsrapportens kvalitet og troværdighed Årsrapportens kvalitet Årsrapportens troværdighed Efterspørgslen og brugen af årsrapporten Opsummering Kapitel 7. Revisionspligtens betydning for økonomisk kriminalitet Ledelsens og revisors ansvar Forebyggende effekter Revisors opdagelsesmulighed Regnskabsmanipulation Misbrug af aktiver Kreditkøb uden betalingshensigt Optagelse af lån på et urigtigt grundlag Sort arbejde Falske lønsedler Momskarrusel Hæleri Hvidvask Toldsvindel Review som alternativ til revision Sammenfatning Kapitel 8. Revisionspligtens betydning for skattekontrollen Selskabsligningen Ligning af personligt erhvervsdrivende Arbejdsgiverkontrol Kontrol af moms og afgifter Selskabernes anvendelse af revisor Skattemyndighedernes kontrolstrategi og noget for noget Opsummering Kapitel 9. Revisionspligtens betydning for ejere og investorer Opsummering Kapitel 10. Revisionspligtens betydning for kreditorer Banker Leverandører Opsummering Kapitel 11. Revisionspligtens betydning for selskaberne Spørgeskemaundersøgelse Fordele og ulemper ved revision Selskabernes stilling til en ændring af revisionspligten

3 11.4. Selskabernes revisionsbeslutning ved en afskaffelse eller lempelse af revisionspligten Offentligt pålagte administrative byrder og selskabernes omkostninger Opsummering Kapitel 12. Revisionspligtens betydning for revisorerhvervet Opsummering Kapitel 13. Konklusioner Bilag 1: Supplerende landestudier

4 Kapitel 1. Indledning En rapport fra januar 2004 gengiver resultaterne fra en måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven. Rapporten viser bl.a., at omkostningerne til lovpligtig revision for små selskaber, der har en egentlig driftsaktivitet, udgjorde 1,4 mia. kr. i Hvis hertil lægges de skønnede omkostninger til revision af selskaber uden selvstændig driftsaktivitet, udgør de samlede revisionsomkostninger for små selskaber 1,5 mia. kr. Små selskaber er primært anparts- og aktieselskaber, som to år i træk ikke overskrider to af følgende størrelser: a) en balancesum på 29 mio. kr. b) en nettoomsætning på 58 mio. kr. c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50. Disse selskaber omfattes af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, som i alt omfatter selskaber. Heraf har en egentlig driftsaktivitet, mens er holdingselskaber, tomme selskaber m.v. uden selvstændig driftsaktivitet.. Der har siden lov nr. 99 af 18. februar 2004 været overensstemmelse mellem størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven og EU s 4. selskabsdirektiv. I rapporten omtales anparts- og aktieselskaber i regnskabsklasse B som små selskaber, små virksomheder, B-virksomheder eller B-selskaber. I dag kan omkostningerne skønnes til 1,7 mia. kr. De øgede omkostninger skyldes to ting. For det første er der sket en forøgelse af det samlede antal selskaber med ca. 10 pct. For det andet blev årsregnskabslovens størrelsesgrænser for små selskaber forhøjet med lov nr. 99 af 18. februar 2004, hvorved selskaber skiftede fra regnskabsklasse C til B. Herudover forventes revisionshonorarerne at vokse med pct. som følge af nye og kommende revisionsstandarder. Og for de mindre selskaber kan der måske blive tale om betydeligt større stigninger. De nye revisionsstandarder skyldes internationale bestræbelser på at styrke den lovpligtige revision. Revision har til formål at sikre troværdig regnskabsinformation, og tiltagene skal ses i lyset af de seneste års internationale regnskabsskandaler. Initiativerne har til formål at styrke investorernes tillid til kapitalmarkeder og øge offentlighedens tillid til revisionsbranchen. Disse bestræbelser koncentrerer sig dog om revision af store koncerner, hvis økonomiske udvikling påkalder sig stor samfundsmæssig interesse. Men da der ikke skelnes mellem forskellige former for revision, skal disse revisionsstandarder anvendes på alle virksomheder, der er underlagt lovpligtig revision. EU s regnskabsdirektiv gør det imidlertid muligt at undtage små selskaber fra den lovpligtige revision - og dermed også undvige de kommende prisstigninger. Bortset fra Danmark, Malta og Sverige har alle de øvrige EU-lande i en eller anden udstrækning 1 Beløbet er beregnet på grundlag af Deloittes opgørelse over det gennemsnitlige revisionshonorar i B- virksomheder med selvstændig driftsaktivitet på kr. og Rambøll Managements opgørelse over omkostningerne til det interne tidsforbrug på kr. Beløbene er ganget op med antallet af modtagne regnskaber i

5 benyttet sig af denne undtagelsesmulighed. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skøn, at omkring 90 pct. af de små selskaber i EU er undtaget fra lovpligtig revision. Det er et mål for den danske regering at reducere virksomhedernes samlede administrative byrder med op til 25 pct. inden Regeringen har derfor besluttet at gennemføre en samlet analyse af de samfundsmæssige hensyn bag revisionspligten for små virksomheder i Danmark, hvilket sker med denne rapport. Først når denne analyse er foretaget, kan der politisk tages stilling til, hvordan man skal afveje virksomhedernes omkostninger over for de samfundsmæssige hensyn. Ét alternativ er at afskaffe revisionspligten for virksomheder med en omsætning, balance og antal ansatte under en vis grænse. Det er den model, der anvendes i de øvrige EU-lande, hvad enten grænsen går op til de maksimalt tilladte 58 mio. kr. i omsætning eller sættes lavere. Et andet alternativ kan være at erstatte kravet om revision med en mindre omfattende kontrol. I denne rapport nævnes som eksempel et review/gennemgang, der knytter an til en international anerkendt standard. Lovgivningsmæssigt kan man imidlertid godt fastsætte andre former for mindre omfattende kontroller, som igen kan være mere eller mindre omfattende end et review. Et tredje alternativ kan være kun at afskaffe eller lempe revisionspligten for anpartsselskaber, som har en selskabsform, der er særligt egnet for mindre virksomheder og for virksomheder med få ejere. Yderligere et alternativ kan være en ordning, der bygger på regeringens noget for noget-princip. Små selskaber vil eksempelvis kunne undtages fra kravet om lovpligtig revision, hvis de i en årrække har afleveret års- og skatteregnskaber, der ikke har givet anledning til forbehold eller anmærkninger. Eller man kan pålægge selskaber revisorkontrol, hvis der foreligger en konkret mistanke om rod i bogføring og regnskaber. Hensigten med denne rapport er at belyse fordele og ulemper ved de forskellige alternativer. Hvilke konsekvenser vil de få for regnskabernes kvalitet og troværdighed (kap. 6) økonomisk kriminalitet (kap. 7) skatteligningens effektivitet (kap. 8) ejere og investorer (kap. 9) kreditorer (kap. 10) virksomhederne (kap. 11) revisorerhvervet (kap. 12) Som et led i undersøgelsen er der foretaget en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske B-selskaber, ligesom der er foretaget kvalitative interview i 4 banker. Analysen trækker også på udenlandske erfaringer. Især er analysen inspireret af erfaringerne i England, hvor alle selskabers årsregnskaber skulle revideres indtil Men i 1994, 1997 og 2000 undtog man gradvis flere og flere små virksomheder fra revisionspligten, indtil man i 2004 undtog selskaber med en omsætning på under 5,6 mio., dvs. alle små selskaber. Rapporten har i udkast været drøftet med interessenter og eksperter. 5

6 Kapitel 2. Sammendrag Årsregnskabsloven indeholder en bestemmelse om, at alle selskaber årligt skal revideres. Det gælder også for de små selskaber i regnskabsklasse B, og det koster dem 1,7 mia. kr. årligt. Hertil kommer, at revisionshonorarerne for små selskaber forventes at vokse med pct. som følge af en række nye internationale revisionsstandarder. De nye revisionsstandarder udvider kravene til revision og dermed arbejdsomfanget ved revision meget betydeligt. Efter de store internationale erhvervsskandaler skal de nye standarder ses som svar på krav om øget kontrol med forretningsgangene i store koncerner. Men da standarderne ikke skelner mellem revision i store koncerner og revision i små selskaber, skal standarderne også anvendes ved revision i små selskaber. Det må anses for tvivlsomt, om en udvidet kontrol af interne forretningsgange kan gennemføres og give mening i små selskaber, der har så få eller ingen ansatte, at det ikke vil være muligt for dem at indføre fx en adskillelse af bogholder- og kassererfunktionen i deres regnskabsforvaltning. Danmark er ikke forpligtet af EU-regler til at pålægge små selskaber revisionspligt, idet EU s regnskabsdirektiv gør det muligt at undtage små selskaber. Alle EU-lande med undtagelse af Danmark, Malta og Sverige har da også i et eller andet omfang benyttet sig af denne undtagelse 2. Skønsmæssigt antages omkring 90 pct. af samtlige små selskaber i EU at være undtaget fra kravet om lovpligtig revision. I lyset af de europæiske erfaringer og de betragtelige omkostninger, der er forbundet med revisionspligten, har økonomi- og erhvervsministeren bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at foretage en analyse af fordele og ulemper ved forskellige alternativer til den nuværende revisionspligt. Rapporten beskæftiger sig især med fire alternativer, som i øvrigt kan kombineres på forskellig vis. Det ene alternativ er at indføre grænser for nettoomsætning, balance og antal ansatte. Hvis selskaberne ligger under to af disse tre grænser, kan de fritages for lovpligtig revision. Det er denne model, EU-landene anvender. Grænserne kan dog ikke fastsættes højere end tilladt i EU s regnskabsdirektiv, svarende til de grænser der i årsregnskabsloven definerer danske selskaber i regnskabsklasse B. Et andet alternativ går ud på at erstatte kravet om lovpligtig revision med en mindre omfattende kontrol fra revisor. En sådan mindre omfattende kontrol kan fx være et såkaldt review/gennemgang i overensstemmelse med den internationalt anerkendte revisionsstandard ISA 2400/RS 910, som er udsendt af International Federation of Accountants igennem International Auditing and Assurance Standards Board og udgivet på dansk af revisionsteknisk udvalg i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) på vegne af FSR og Foreningen Registrerede Revisorer. Ved et review udfører revisor færre handlinger end ved revision, og honoraret skønnes at være ca. 30 pct. billigere. Omfanget af et review vil ikke blive påvirket af de kommende internationale revisionsstandarder, der alene vedrører den lovpligtige 2 Den borgerlige alliance i Sverige har for nylig foreslået revisionspligten afskaffet for små selskaber, jf. Ta bort regelkrånglet, januar

7 revision. Lovgivningsmæssigt kan der dog fastsættes andre former for kontrol, der kan være mere eller mindre omfattende end et review. Et tredje alternativ kan være kun at afskaffe eller lempe revisionspligten for anpartsselskaber. Formålet med anpartsselskabsloven er at skabe en selskabsform, der er særligt egnet for mindre virksomheder og for virksomheder med en enkelt eller få ejere. Hensigten er derfor, at denne selskabsform ikke skal belastes af andre regler end dem, der er nødvendige for et forsvarligt grundlag for stiftelse og drift af en mindre virksomhed. Endelig omtaler rapporten muligheden for et alternativ, der ligger i forlængelse af regeringens politik om noget for noget. Filosofien bag dette alternativ er, at selskaber kan slippe for lovpligtig revision, hvis de viser vilje og evne til at have orden i deres års- og skatteregnskaber. Mens selskaber fortsat må lade deres regnskaber underkaste revisorkontrol, hvis de ikke udviser denne vilje og evne. Inden der redegøres for konsekvenser ved de forskellige alternativer, er det imidlertid afgørende at få et præcist billede af, hvordan de B-selskaber egentligt ser ud. De er små. For det første er 38 pct. af dem tomme selskaber eller holdingselskaber, som ikke har nogen selvstændig driftsaktivitet. Deres regnskaber vil sjældent være komplicerede. Hvad angår de øvrige 62 pct., som er selskaber med selvstændig erhvervsaktivitet, har hele 82 pct. en omsætning på under 12 mio. kr. pr. år, og 64 pct. ligger under 5 mio. i omsætning. 60 pct. af dem har mellem 0 og 4 ansatte, og kun 9 pct. af dem har 20 ansatte eller flere. 59 pct. af driftsselskaberne har kun én ejer, som typisk også leder selskabets daglige drift. Kun få af selskaberne vælger eller har kompetence til selv at udarbejde årsregnskabet. 83 pct. af driftsselskaberne får revisor til at opstille regnskabet, og typisk køber selskabet en pakke hos revisor, der integrerer ydelser som regnskabsmæssig assistance, regnskabsopstilling, revision og skattemæssig assistance. Det er vanskeligt at vurdere, hvad det vil betyde for kvaliteten af årsregnskaberne, hvis ydelsen revision bliver trukket helt ud af denne pakke eller evt. erstattet af et review eller lignende. Revisor finder formentlig ofte en del fejl undervejs, men han/hun finder dem ikke nødvendigvis kun, fordi der også foretages revision. Samtidig er det vanskeligt at vurdere, hvor væsentlige for regnskabsbrugerne de fejl er, som eventuelt kommer til ved bortfald af revision. Betydningen af antallet af fejl skal også ses i forhold til den begrænsede efterspørgsel efter små selskabers regnskaber. Spørgsmålet om væsentlige fejl i specielt ureviderede regnskaber synes ikke at blive anset som et betydeligt problem i de EUlande, hvor små selskaber er fritaget for revisionspligt. Det nævnes undertiden, at revisionspligten medvirker til at forebygge og afsløre økonomisk kriminalitet, også i små selskaber. Men tilsyneladende afslører revisor ikke økonomisk kriminalitet i noget videre omfang. Af det såkaldte Brydensholtudvalgs undersøgelse fremgår, at revisor kun står for 2 pct. af de anmeldte besvigelser i danske selskaber. Specielt hvad angår besvigelser, der begås af ledelsen, forekommer revisors muligheder ringe. Ledelsen kan tilsidesætte eventuelle interne kontroller i selskabet. Herudover er ledelsesbesvigelser kendetegnet ved, at 7

8 de holdes skjult for revisor de ofte foregår i selskaber med så kort levetid, at revisor ikke når at stifte bekendtskab med selskabet transaktioner i selskabet holdes uden for bogføringen og regnskabet de undertiden foregår som pengestrømme mellem selskaber og mellem forskellige lande, som revisor ingen muligheder har for at overvåge. Revisionspligten afskrækker næppe i særlig grad kriminelt indstillede personer, der ønsker at bedrive deres kriminalitet gennem nystiftede selskaber. De kan stifte et selskab på 10 minutter og undlade at blive momsregistreret. Et nystartet selskab kan stort set leve usynligt i op til to år, indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender det til tvangsopløsning, fordi det ikke har indsendt årsrapport. Sådanne manøvrer kan ikke forebygges af lovpligtig revision og kan ikke afsløres af revisor, da denne aldrig når at komme i kontakt med selskabet, inden det bliver tvangsopløst. På samme måde kan personligt ejede virksomheder undlade momsregistrering, og de er slet ikke underkastet lovpligtig revision. På den anden side ønsker langt de fleste selskaber at overholde reglerne. De få brodne kar afsløres bedre på anden vis end ved revision og bør ikke kunne begrunde et offentligt krav om revision for alle selskaber. Skatteregnskabet eller selvangivelsen er ikke omfattet af revisionspligten. Dog anvender selskaber i meget stort omfang som også personligt ejede virksomheder gør deres revisor til at udarbejde skatteberegninger, og det har selvfølgelig betydning for kvaliteten af selvangivelserne. Alligevel kan skattemyndighederne være bekymrede for, at kvaliteten af modtagne selvangivelser vil falde ved en afskaffelse af revisionspligten, både som følge af tilsigtede og utilsigtede fejl. Alt andet lige vil en afskaffelse af revisionspligten for B-virksomhederne kunne øge behovet for kontrol af den enkelte virksomhed, når den kontrolleres. Told- og Skattestyrelsens nye service- og kontrolstrategi betyder, at kontrollen fokuseres og målrettes mod problemvirksomheder. Hertil kommer, at ToldSkat som led i regeringens Fair play initiativ får hjemmel til at pålægge virksomheder at betale en revisor til at udarbejde et forsvarligt bogførings- og regnskabsmateriale. Man skal samtidig være opmærksom på, at de fleste små selskabers regnskaber er overskuelige med relativt få regnskabsposteringer. Så længe bogføringslovens bestemmelser og bestemmelserne i bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab (mindstekravsbekendtgørelsen) efterleves, kan skattemyndighederne følge deres kontrol- og transaktionsspor og dermed sikre en korrekt skatteopgørelse. Hvad angår deres indberetninger om indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, har omkring 90 pct. af virksomheder med ansatte valgt at lægge deres lønadministration ud til professionelle serviceleverandører, hvilket skulle bidrage til at højne kvaliteten. Den oprindelige begrundelse for revisionspligten er, at ejerne af selskaberne skal kunne have tillid til de regnskabsoplysninger, som den daglige ledelse fremlægger. Imidlertid er der typisk personsammenfald mellem aktionærer/anpartshavere og selskabets daglige ledelse. 64 pct. af selskaberne har kun én ejer, og i 63 pct. af selskaberne deltager alle ejerne i selskabets drift. I de ejerledede selskaber synes den oprindelige begrundelse for revisionspligten derfor ikke længere at være holdbar. I stedet kan man overveje en minoritetsbeskyttelse for at tilgodese de få 8

9 aktionærer/anpartshavere, der ikke deltager i selskabets daglige drift og derfor ikke har adgang til internt materiale i selskabet. 48 pct. af de små selskaber er finansieret af bl.a. banklån, og bankerne er derfor de vigtigste blandt de private kreditorer. Imidlertid skelner bankerne i deres kreditvurdering ikke mellem personligt ejede virksomheder og selskaber. I begge tilfælde er den væsentligste faktor bankens kendskab til kunden. I begge tilfælde lægger den vægt på, at regnskaber og budgetter er udarbejdet af en velrenommeret revisor. Og også hos selskaberne vil banken i de fleste tilfælde kræve personlig sikkerhedsstillelse hos ejerne. Den udbredte brug af personlig sikkerhedsstillelse gør den begrænsede hæftelse i små selskaber illusorisk. Nytten af revisionspåtegningen synes således begrænset i forhold til kreditvurderingen i banken. Når bankverdenen alligevel normalt udtrykker støtte til en bevarelse af revisionspligten for små selskaber, kan det hænge sammen med, at en revisionspåtegning alt andet lige kan give en ekstra sikkerhed, som selskabet og ikke banken i forvejen har betalt for. Banken kan som en vigtig partner altid kræve ekstra kontroller, herunder evt. revision, som betingelse for sin långivning. Eller den kan øge kreditomkostningerne. Imidlertid kræver banker normalt ikke reviderede regnskaber fra personligt ejede virksomheder og vil næppe generelt kræve det fra selskaber, hvis revisionspligten bortfalder. Revisors medvirken i opstilling af budgetter og regnskaber anses derimod for vigtig. Revisionspligten kan have en vis betydning for den tillid, virksomhederne har ved samhandel med hinanden. I de nordiske lande er der en lang tradition for revision af alle selskaber. Dog er ca. 65 pct. af de små selskaber i Finland undtaget fra lovpligtig revision og kan nøjes med en såkaldt lægmandsrevisor. I det omfang, denne tillid betyder noget for samhandelen, er det dog kun blandt selskaber, som udgør ca. 1/3 af det samlede antal virksomheder i Danmark. Blandt B-virksomhederne er det især de større selskaber, der mener, at revision øger deres leverandørers tillid til dem, mens de mindre selskaber blandt B-virksomhederne lægger mindre vægt herpå. Kun 15 pct. af selskaberne mener, at deres leverandører vil stille krav om et revideret regnskab, hvis revisionspligten gøres frivillig. Alligevel vil en stor andel af de danske B-selskaber især de større af dem fortsat vælge at lade deres regnskaber revidere, uanset om der er revisionspligt eller ej. Og det er selvfølgelig, fordi de tillægger revision værdi og ønsker, at omverdenen opfatter deres regnskaber som troværdige. Selskaberne og deres ledelse er også regnskabsbrugere. De giver udtryk for, at revision giver dem en værdifuld kontrol af regnskabstal og regnskabssystem, og at det giver dem sikkerhed for, at afregningen af skatter og afgifter er korrekt. Men samtidig synes selskaberne, at revision er dyr. Afvejningen mellem nytte og omkostninger er specielt interessant for selskaberne, fordi det er dem, der betaler de samlede omkostninger ved revisionspligten. For alle andre interessenter er revision et gratis gode, som det ikke er givet, de selv ville være villige til at betale for. 58 pct. af selskaberne ønsker revisionspligten afskaffet (30 pct.) eller lempet (29 pct.). 29 pct. ønsker den bevaret, mens 13 pct. ikke tager stilling. Men selv om der er et solidt flertal blandt selskaberne for en lempelse eller afskaffelse af revisionspligten, vil 40 pct. fortsætte med fuld revision. Det tyder på, at mange selskaber ser revision som 9

10 en forretningsmæssig fornuftig investering mere end som et offentligt krav, der bør stilles til alle. Man skal dog være opmærksom på, at selskaberne næppe har kendskab til de store prisstigninger, der ligger forude med implementeringen af de nye internationale revisionsstandarder. Samtidig tyder erfaringerne fra England på en tendens til, at flere og flere selskaber med tiden vil fravælge revision. Halvdelen af selskaberne angiver, at de hvis revisionspligten gøres frivillig - vil foretrække en mindre omfattende kontrol fra revisors side, end den der ligger i revision. Men det er uklart, hvad de mener med en mindre omfattende kontrol. Nogle vil foretrække et review. Men det kan lige så vel være, at mange af dem vil finde det tilstrækkeligt, at revisor gennem sin regnskabs- og skatteassistance skaber den troværdighed og den kvalitet i regnskab og skatteafregning, som de efterspørger. Men det betyder trods alt, at selskaberne ikke vil spare det fulde beløb, som de offentligt pålagte administrative byrder nedbringes med. I stedet overlades det til markedet og selskabsejerne at afgøre, om de foretrækker at anvende tid og penge på en revision, eller om de foretrækker at anvende ressourcerne på andre områder i deres selskab. Hvis revisionspligten for B-virksomheder helt afskaffes, vil det reducere de offentligt pålagte administrative byrder med 1,7 mia. kr. Men selskabernes omkostninger til revisionsydelser forventes på kort sigt at blive reduceret med mellem 371 og 941 mio. kr., afhængigt af, om de selskaber, som angiver et ønske om en mindre omfattende kontrol, vil vælge et review eller finder det som en tilstrækkelig kontrol, at revisor yder sin sædvanlige bistand til regnskaber og skatteopgørelser. Det vigtige er, at hvis revisionspligten afskaffes, kan B-virksomhederne selv bestemme, om de anser revision eller anden revisorkontrol som en fornuftig forretningsmæssig omkostning, eller om de foretrækker at anvende det sparede beløb og den sparede tid på andre områder En afskaffelse eller lempelse af revisionspligten synes umiddelbart at få relativt beskedne konsekvenser for revisorerhvervet. De kan dog blive større, hvis flere virksomheder over tid fravælger revision, ikke mindst i lyset af de kommende prisstigninger. Samtidig er det usikkert, hvor mange der vil betale for et review, og hvor mange der vil lade sig nøje med den kontrol af regnskabstal og skatteberegninger, som ligger i revisors regnskabs- og skattemæssige assistance, som det overvældende flertal af selskaberne antages at fortsætte med. Sammenfattende kan det opsummeres: Lovpligtig revision koster små selskaber 1,7 mia. kr. årligt. Omkostningen vil yderligere stige i størrelsesordenen mio. kr. som følge af de nye revisionsstandarder. Revisionspligten for B-virksomheder er uanset stigningens størrelse i særklasse den største administrative enkeltbyrde, lovgivningen pålægger danske virksomheder. Skønsmæssigt 90 pct. af de små selskaber i EU er undtaget fra lovpligtig revision B-virksomheder i Danmark er små med få eller ingen ansatte Der er typisk personsammenfald mellem ejer og daglig leder Selskaberne køber typisk en pakkeløsning hos revisor, hvor revision kun er en del af en integreret ydelse Selvom revision trækkes ud af denne pakke, er det begrænset, hvor mange ekstra og væsentlige fejl det vil give i årsregnskabet. 10

11 Lovpligtig revision forekommer ikke at være den mest effektive metode til at forebygge og afsløre økonomisk kriminalitet Skatteregnskab og selvangivelse er ikke omfattet af revisionspligten. Banker skelner i deres kreditvurdering sjældent mellem, om det er en personlig ejet virksomhed eller et selskab. Hos sidstnævnte kræver de ofte personlig sikkerhedsstillelse, der gør den begrænsede hæftelse illusorisk Selskaberne kan godt se nytten ved revision, men finder den også dyr 58 pct. af selskaberne ønsker revisionspligten afskaffet eller ændret Selvom revisionspligten afskaffes, angiver 40 pct. af selskaberne, at de vil fortsætte med fuld revision, og 49 pct. ønsker en mindre omfattende revisorkontrol. Fravalg af revision vil dog formentlig blive mere almindeligt over tid. Samtidig er det uklart, hvad selskaberne lægger i en mindre omfattende revisorkontrol. Sammenfattende synes lovpligtig revision for små selskaber ikke at være tilstrækkeligt begrundet til at pålægge dem omkostninger på 1,7 mia. kr. Ikke mindst må der stilles spørgsmålstegn ved, om de nye krav til revision, som følger af kommende revisionsstandarder, kan gennemføres og give mening i små selskaber med kun få ansatte. Man kan vælge at tage skridtet fuldt ud som i fx England, Tyskland og Holland og stort set også som i Cypern, Italien, Østrig, Luxembourg og Belgien - og gøre det helt frivilligt for alle B-virksomheder, om de ønsker at blive revideret. Det vil reducere de lovmæssigt pålagte administrative byrder med 1,7 mia. kr. i stedet for at vente på, at de bliver forøget med mio. kr. som følge af de kommende revisionsstandarder. Hvis selskabernes forudsigelser om deres revisionsbeslutning holder stik, vil de i første omgang reducere deres omkostninger til revision med mellem 371 og 941 mio. kr. En mere forsigtig tilgang kunne være en kontrolleret og trinvis afskaffelse af revisionspligten. For at indhente erfaringer om virkningen på fx skattekontrollen kunne man i første omgang undtage selskaber med en omsætning under 6 mio. kr. og/eller en balancesum under 3 mio. kr. Det første trin vil medføre en reduktion i de administrative byrder på 1 mia. kr. og i første omgang reducere selskabernes omkostninger med mellem 268 og 643 mio. kr. Hvis en efterfølgende evaluering ikke taler imod det, kan man gå videre med afviklingen af revisionspligten. Man kunne i den forbindelse overveje at kombinere afskaffelsen af revisionspligten med at gøre regnskabsreglerne mere simple for små selskaber. Det må antages at give færre fejl i årsrapporten. En tredje tilgang kunne være at undtage selskaber med en omsætning på under fx 12 mio. kr. og/eller en balancesum under 6 mio. kr. fra lovpligtig revision og erstatte den med et krav om review for selskaber over disse grænser. En sådan model vil reducere de offentligt pålagte administrative byrder med 1,4 mia. kr. og i første omgang reducere selskabernes omkostninger med mellem 362 og 800 mio. kr. Man kan i den forbindelse overveje at give ToldSkat hjemmel til at kræve, at en revisor gennemgår og kontrollerer bogføring, årsrapport og selvangivelse, hvis der foreligger en konkret mistanke om rod i bogføring og regnskaber. I overensstemmelse med tankegangen i noget for noget bør selskabet selv betale udgiften, hvis der er hold i mistanken. 11

12 Samtidig kunne det overvejes at indføre en minoritetsbeskyttelse for aktionærer/anpartshavere. 12

13 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske selskaber Ca selskaber i Danmark er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, som alle er pålagt lovpligtig revision. Heraf er ca selskaber uden selvstændig driftsaktivitet, f.eks. holdingselskaber, tomme selskaber, komplementaranpartsselskaber og selskaber med en meget begrænset udlejningsaktivitet. De øvrige ca selskaber, som herefter benævnes driftsselskaber, er hovedsageligt meget små. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse blandt aktieog anpartsselskaber i regnskabsklasse B, som Rambøll Management i foråret 2004 foretog for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Spørgeskemaet blev besvaret af 554 selskaber med en vis erhvervsaktivitet og af 101 holdingselskaber uden selvstændig erhvervsaktivitet. Af tabellerne nedenfor fremgår driftsselskabernes størrelse i forhold til selskabsform, nettoomsætning og antallet af ansatte. N=529 Blandt de driftsselskaber er der ca aktieselskaber og anpartsselskaber. Af figur 3.1. fremgår, at 61 pct. af aktieselskaberne har en omsætning på over 5 mio. kr., mens 75 pct. af anpartsselskaberne har en omsætning på under 5 mio. kr. Figur 3.2. viser, at 46 pct. af driftsselskaberne har en nettoomsætning på under 2 mio. kr., og 82 pct. har en nettoomsætning på under 12 mio. kr. 13

14 N=530 Ligeledes viser figur 3.3. over antal ansatte, at 60 pct. af driftsselskaberne har mellem 0 og 4 ansatte, og 80 pct. har under 10 ansatte. 14

15 NN N=551 Som det fremgår, er hovedparten af selskaberne i regnskabsklasse B markant mindre end den øvre grænse for B-virksomheder i årsregnskabsloven. Af tabel 3.1. og 3.2. fremgår, at 60 pct. af selskaberne i regnskabsklasse B er i familieeje, og 64 pct. har kun én aktionær eller anpartshaver. Tabel 3.1. Selskaber i familieeje Familieeje Driftsselskaber procent Holdingselskaber procent Alle B-selskaber 3 procent Ja Delvist Nej Total N=538 N=97 Tabel 3.2. Antal aktionærer/anpartshavere i selskaberne Antal aktionærer/anpartshavere Driftsselskaber Procent Holdingselskaber procent Alle B-selskaber procent eller flere For Alle B-selskaber er i denne og de følgende tabeller foretaget en vægtning med den relative andel af hhv. drifts- og holdingselskaber i regnskabsklasse B. 15

16 Total N=533 N=96 Tabel 3.3. og 3.4. viser, at 48 pct. af selskaberne har banklån, og i 41 pct. af selskaberne har ejeren personligt kautioneret for at opnå finansiering til selskabet. Det fremgår ligeledes af spørgeskemaundersøgelsen, at 67 pct. af de selskaber, der har lån i banken, kautionerer personligt for lånet. 4 Tabel 3.3. Eksterne finansieringskilder Finansieringskilde Driftsselskaber procent Lån fra ejer, direktør eller Holdingselskaber procent Alle B-selskaber procent bestyrelsesmedlemmer Lån fra ejerkredsens familie eller venner Banklån Andre eksterne finansieringskilder Ingen ekstern finansiering N=450 N=72 Tabel 3.4. Har ejer kautioneret personligt for at opnå finansiering til selskabet? Har ejer kautioneret? Driftsselskaber procent Holdingselskaber procent Alle B- selskaber procent ja nej Total N=501 N=85 Af tabel 3.5. fremgår, at 57 pct. af selskaberne ikke har ansat personer i økonomiforvaltningen, og kun i 10 pct. af selskaberne er der ansat 2 personer eller flere i selskabets økonomifunktion, som kan være forudsætningen for en effektiv funktionsadskillelse mellem bogholderi- og kassefunktionen. 4 Jf. tabel 10.1 i kapitel

17 Tabel 3.5. Antal ansatte i økonomifunktionen (ekskl. ejere) Ansatte i økonomifunktionen Driftsselskaber procent Holdingselskaber procent Alle B- selskaber procent eller flere N=519 Af tabel 3.6. fremgår endvidere, at i 77 pct. af selskaberne deltager ejere i den daglige drift, og 77 pct. af selskaberne har aktionærer/anpartshavere, der beskæftiger sig med økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i selskabet. Tabel 3.6. Aktionærer/anpartshaveres deltagelse i selskabernes drift og økonomi Antal aktionærer/anpartshavere der deltager i den daglige drift af selskabet (N=616) Antal aktionærer/anpartshavere, der beskæftiger sig med økonomi/regnskab i selskabet.(n=618) 3 eller ingen 1 2 flere 23 pct. 59 pct. 14 pct. 3 pct. 23 pct. 69 pct. 7 pct. 1 pct. Udover selve revisionen betaler 83 pct. af selskaberne også revisor for hjælp til opstilling af årsregnskabet og 66 pct. for skattemæssig assistance. 35 pct. hyrer også løbende revisor til rådgivningsopgaver og 18 pct. til hjælp med bogføringen. 17

18 N=544 Det er endvidere karakteristisk for især driftsselskaberne, som typisk er ældre end holdingselskaberne, at de har haft den samme revisor i flere år. 66 pct. svarer, at den nuværende revisor har revideret selskabets regnskab 4 eller flere gange. Tabel 3.7. Antal gange den nuværende revisor har revideret selskabets regnskab Antal gange Driftsselskaber Holdingselskaber Alle B-selskaber eller flere N=529 N=92 På baggrund af ovenstående gennemgang kan der herefter tegnes et billede af danske selskaber i regnskabsklasse B, der i opsummeret form ser således ud: 73 pct. af danske B-selskaber er anpartsselskaber. 75 pct. af anpartsselskaberne med en selvstændig erhvervsaktivitet har en omsætning på under 5 mio. kr. 82 pct. af alle driftsselskaber har en omsætning under 12 mio. kr. 60 pct. af driftsselskaberne har ingen eller højst 4 ansatte 18

19 64 pct. af selskaberne har kun én aktionær eller anpartshaver. 48 pct. af selskaberne har lån i banken, og af dem kautionerer 67 pct. personligt for lånet. Kun 10 pct. har mindst 2 personer ansat i økonomifunktionen, som er forudsætningen for en effektiv adskillelse af bogførings- og kassefunktionen. I 77 pct. af selskaberne er ledelsen i form af aktionærer/anpartshavere beskæftiget med de økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i selskabet. 83 pct. af selskaberne bruger også deres revisor til at opstille regnskaberne, en revisor de typisk har haft i ganske mange år. 19

20 Kapitel 4. Revisionspligten i EU Revisionspligt i EU er reguleret i 4. selskabsdirektiv, også kaldet regnskabsdirektivet. Heraf fremgår, at alle selskaber som udgangspunkt skal lade deres årsrapporter revidere. Medlemsstaterne har dog mulighed for at undtage selskaber fra revisionspligt, hvis de ikke overstiger to af følgende tre grænser to år i træk: Nettoomsætning: Balancesum Antal ansatte 50 Størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum kan i henhold til direktivet forhøjes med op til 10 pct. ved omregning til national valuta. I Danmark er alle selskaber uanset størrelse underlagt revisionspligt, og Danmark har således ikke udnyttet den undtagelsesmulighed for fritagelse for revisionspligt, som er indeholdt i 4. direktiv. I de øvrige EU-lande er der i vidt omfang gjort brug af muligheden for at fritage de små selskaber for revisionspligt. Omfanget heraf følger af denne figur 5 : Revisionspligt Størrelsesgrænser for omsætning og balance Omsætning Balance EUR Danmark * Sverige * Malta * Ungarn Letland Estland Finland Slovakiet Irland Tjekkiet Lithauen Grækenland Portugal Frankrig Slovenien Spanien Polen Belgien Luxembourg Østrig Italien Cypern Holland Tyskland England Direktivkrav 5 Oplysningerne er baseret på informationer modtaget fra de enkelte EU-lande i oktober 2004, bortset fra oplysninger om Frankrig, som er fra DTI: Raising the Thresholds Consultation Document, July 2003, s. A-1. Alle medlemslande er blevet bedt om at oplyse følgende: Størrelsesgrænser for undtagelse for revisionspligt for nettoomsætning, balance og antal ansatte Seneste eller forventede ændringer til de ovenfor anførte oplysninger Oplysninger om andre krav, der måtte være implementeret til erstatning for den tidligere revisionspligt. 20

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere