RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)"

Transkript

1 RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske selskaber Kapitel 4. Revisionspligten i EU Kapitel 5. Alternativer til revisionspligt for B-virksomheder Alternativer til revisionspligten Størrelsesgrænse Mindre omfattende kontrol Selskabsformen Noget for noget ordning Opsummering Kapitel 6. Revisionspligtens betydning for årsrapportens kvalitet og troværdighed Årsrapportens kvalitet Årsrapportens troværdighed Efterspørgslen og brugen af årsrapporten Opsummering Kapitel 7. Revisionspligtens betydning for økonomisk kriminalitet Ledelsens og revisors ansvar Forebyggende effekter Revisors opdagelsesmulighed Regnskabsmanipulation Misbrug af aktiver Kreditkøb uden betalingshensigt Optagelse af lån på et urigtigt grundlag Sort arbejde Falske lønsedler Momskarrusel Hæleri Hvidvask Toldsvindel Review som alternativ til revision Sammenfatning Kapitel 8. Revisionspligtens betydning for skattekontrollen Selskabsligningen Ligning af personligt erhvervsdrivende Arbejdsgiverkontrol Kontrol af moms og afgifter Selskabernes anvendelse af revisor Skattemyndighedernes kontrolstrategi og noget for noget Opsummering Kapitel 9. Revisionspligtens betydning for ejere og investorer Opsummering Kapitel 10. Revisionspligtens betydning for kreditorer Banker Leverandører Opsummering Kapitel 11. Revisionspligtens betydning for selskaberne Spørgeskemaundersøgelse Fordele og ulemper ved revision Selskabernes stilling til en ændring af revisionspligten

3 11.4. Selskabernes revisionsbeslutning ved en afskaffelse eller lempelse af revisionspligten Offentligt pålagte administrative byrder og selskabernes omkostninger Opsummering Kapitel 12. Revisionspligtens betydning for revisorerhvervet Opsummering Kapitel 13. Konklusioner Bilag 1: Supplerende landestudier

4 Kapitel 1. Indledning En rapport fra januar 2004 gengiver resultaterne fra en måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven. Rapporten viser bl.a., at omkostningerne til lovpligtig revision for små selskaber, der har en egentlig driftsaktivitet, udgjorde 1,4 mia. kr. i Hvis hertil lægges de skønnede omkostninger til revision af selskaber uden selvstændig driftsaktivitet, udgør de samlede revisionsomkostninger for små selskaber 1,5 mia. kr. Små selskaber er primært anparts- og aktieselskaber, som to år i træk ikke overskrider to af følgende størrelser: a) en balancesum på 29 mio. kr. b) en nettoomsætning på 58 mio. kr. c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50. Disse selskaber omfattes af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, som i alt omfatter selskaber. Heraf har en egentlig driftsaktivitet, mens er holdingselskaber, tomme selskaber m.v. uden selvstændig driftsaktivitet.. Der har siden lov nr. 99 af 18. februar 2004 været overensstemmelse mellem størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven og EU s 4. selskabsdirektiv. I rapporten omtales anparts- og aktieselskaber i regnskabsklasse B som små selskaber, små virksomheder, B-virksomheder eller B-selskaber. I dag kan omkostningerne skønnes til 1,7 mia. kr. De øgede omkostninger skyldes to ting. For det første er der sket en forøgelse af det samlede antal selskaber med ca. 10 pct. For det andet blev årsregnskabslovens størrelsesgrænser for små selskaber forhøjet med lov nr. 99 af 18. februar 2004, hvorved selskaber skiftede fra regnskabsklasse C til B. Herudover forventes revisionshonorarerne at vokse med pct. som følge af nye og kommende revisionsstandarder. Og for de mindre selskaber kan der måske blive tale om betydeligt større stigninger. De nye revisionsstandarder skyldes internationale bestræbelser på at styrke den lovpligtige revision. Revision har til formål at sikre troværdig regnskabsinformation, og tiltagene skal ses i lyset af de seneste års internationale regnskabsskandaler. Initiativerne har til formål at styrke investorernes tillid til kapitalmarkeder og øge offentlighedens tillid til revisionsbranchen. Disse bestræbelser koncentrerer sig dog om revision af store koncerner, hvis økonomiske udvikling påkalder sig stor samfundsmæssig interesse. Men da der ikke skelnes mellem forskellige former for revision, skal disse revisionsstandarder anvendes på alle virksomheder, der er underlagt lovpligtig revision. EU s regnskabsdirektiv gør det imidlertid muligt at undtage små selskaber fra den lovpligtige revision - og dermed også undvige de kommende prisstigninger. Bortset fra Danmark, Malta og Sverige har alle de øvrige EU-lande i en eller anden udstrækning 1 Beløbet er beregnet på grundlag af Deloittes opgørelse over det gennemsnitlige revisionshonorar i B- virksomheder med selvstændig driftsaktivitet på kr. og Rambøll Managements opgørelse over omkostningerne til det interne tidsforbrug på kr. Beløbene er ganget op med antallet af modtagne regnskaber i

5 benyttet sig af denne undtagelsesmulighed. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skøn, at omkring 90 pct. af de små selskaber i EU er undtaget fra lovpligtig revision. Det er et mål for den danske regering at reducere virksomhedernes samlede administrative byrder med op til 25 pct. inden Regeringen har derfor besluttet at gennemføre en samlet analyse af de samfundsmæssige hensyn bag revisionspligten for små virksomheder i Danmark, hvilket sker med denne rapport. Først når denne analyse er foretaget, kan der politisk tages stilling til, hvordan man skal afveje virksomhedernes omkostninger over for de samfundsmæssige hensyn. Ét alternativ er at afskaffe revisionspligten for virksomheder med en omsætning, balance og antal ansatte under en vis grænse. Det er den model, der anvendes i de øvrige EU-lande, hvad enten grænsen går op til de maksimalt tilladte 58 mio. kr. i omsætning eller sættes lavere. Et andet alternativ kan være at erstatte kravet om revision med en mindre omfattende kontrol. I denne rapport nævnes som eksempel et review/gennemgang, der knytter an til en international anerkendt standard. Lovgivningsmæssigt kan man imidlertid godt fastsætte andre former for mindre omfattende kontroller, som igen kan være mere eller mindre omfattende end et review. Et tredje alternativ kan være kun at afskaffe eller lempe revisionspligten for anpartsselskaber, som har en selskabsform, der er særligt egnet for mindre virksomheder og for virksomheder med få ejere. Yderligere et alternativ kan være en ordning, der bygger på regeringens noget for noget-princip. Små selskaber vil eksempelvis kunne undtages fra kravet om lovpligtig revision, hvis de i en årrække har afleveret års- og skatteregnskaber, der ikke har givet anledning til forbehold eller anmærkninger. Eller man kan pålægge selskaber revisorkontrol, hvis der foreligger en konkret mistanke om rod i bogføring og regnskaber. Hensigten med denne rapport er at belyse fordele og ulemper ved de forskellige alternativer. Hvilke konsekvenser vil de få for regnskabernes kvalitet og troværdighed (kap. 6) økonomisk kriminalitet (kap. 7) skatteligningens effektivitet (kap. 8) ejere og investorer (kap. 9) kreditorer (kap. 10) virksomhederne (kap. 11) revisorerhvervet (kap. 12) Som et led i undersøgelsen er der foretaget en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske B-selskaber, ligesom der er foretaget kvalitative interview i 4 banker. Analysen trækker også på udenlandske erfaringer. Især er analysen inspireret af erfaringerne i England, hvor alle selskabers årsregnskaber skulle revideres indtil Men i 1994, 1997 og 2000 undtog man gradvis flere og flere små virksomheder fra revisionspligten, indtil man i 2004 undtog selskaber med en omsætning på under 5,6 mio., dvs. alle små selskaber. Rapporten har i udkast været drøftet med interessenter og eksperter. 5

6 Kapitel 2. Sammendrag Årsregnskabsloven indeholder en bestemmelse om, at alle selskaber årligt skal revideres. Det gælder også for de små selskaber i regnskabsklasse B, og det koster dem 1,7 mia. kr. årligt. Hertil kommer, at revisionshonorarerne for små selskaber forventes at vokse med pct. som følge af en række nye internationale revisionsstandarder. De nye revisionsstandarder udvider kravene til revision og dermed arbejdsomfanget ved revision meget betydeligt. Efter de store internationale erhvervsskandaler skal de nye standarder ses som svar på krav om øget kontrol med forretningsgangene i store koncerner. Men da standarderne ikke skelner mellem revision i store koncerner og revision i små selskaber, skal standarderne også anvendes ved revision i små selskaber. Det må anses for tvivlsomt, om en udvidet kontrol af interne forretningsgange kan gennemføres og give mening i små selskaber, der har så få eller ingen ansatte, at det ikke vil være muligt for dem at indføre fx en adskillelse af bogholder- og kassererfunktionen i deres regnskabsforvaltning. Danmark er ikke forpligtet af EU-regler til at pålægge små selskaber revisionspligt, idet EU s regnskabsdirektiv gør det muligt at undtage små selskaber. Alle EU-lande med undtagelse af Danmark, Malta og Sverige har da også i et eller andet omfang benyttet sig af denne undtagelse 2. Skønsmæssigt antages omkring 90 pct. af samtlige små selskaber i EU at være undtaget fra kravet om lovpligtig revision. I lyset af de europæiske erfaringer og de betragtelige omkostninger, der er forbundet med revisionspligten, har økonomi- og erhvervsministeren bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at foretage en analyse af fordele og ulemper ved forskellige alternativer til den nuværende revisionspligt. Rapporten beskæftiger sig især med fire alternativer, som i øvrigt kan kombineres på forskellig vis. Det ene alternativ er at indføre grænser for nettoomsætning, balance og antal ansatte. Hvis selskaberne ligger under to af disse tre grænser, kan de fritages for lovpligtig revision. Det er denne model, EU-landene anvender. Grænserne kan dog ikke fastsættes højere end tilladt i EU s regnskabsdirektiv, svarende til de grænser der i årsregnskabsloven definerer danske selskaber i regnskabsklasse B. Et andet alternativ går ud på at erstatte kravet om lovpligtig revision med en mindre omfattende kontrol fra revisor. En sådan mindre omfattende kontrol kan fx være et såkaldt review/gennemgang i overensstemmelse med den internationalt anerkendte revisionsstandard ISA 2400/RS 910, som er udsendt af International Federation of Accountants igennem International Auditing and Assurance Standards Board og udgivet på dansk af revisionsteknisk udvalg i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) på vegne af FSR og Foreningen Registrerede Revisorer. Ved et review udfører revisor færre handlinger end ved revision, og honoraret skønnes at være ca. 30 pct. billigere. Omfanget af et review vil ikke blive påvirket af de kommende internationale revisionsstandarder, der alene vedrører den lovpligtige 2 Den borgerlige alliance i Sverige har for nylig foreslået revisionspligten afskaffet for små selskaber, jf. Ta bort regelkrånglet, januar

7 revision. Lovgivningsmæssigt kan der dog fastsættes andre former for kontrol, der kan være mere eller mindre omfattende end et review. Et tredje alternativ kan være kun at afskaffe eller lempe revisionspligten for anpartsselskaber. Formålet med anpartsselskabsloven er at skabe en selskabsform, der er særligt egnet for mindre virksomheder og for virksomheder med en enkelt eller få ejere. Hensigten er derfor, at denne selskabsform ikke skal belastes af andre regler end dem, der er nødvendige for et forsvarligt grundlag for stiftelse og drift af en mindre virksomhed. Endelig omtaler rapporten muligheden for et alternativ, der ligger i forlængelse af regeringens politik om noget for noget. Filosofien bag dette alternativ er, at selskaber kan slippe for lovpligtig revision, hvis de viser vilje og evne til at have orden i deres års- og skatteregnskaber. Mens selskaber fortsat må lade deres regnskaber underkaste revisorkontrol, hvis de ikke udviser denne vilje og evne. Inden der redegøres for konsekvenser ved de forskellige alternativer, er det imidlertid afgørende at få et præcist billede af, hvordan de B-selskaber egentligt ser ud. De er små. For det første er 38 pct. af dem tomme selskaber eller holdingselskaber, som ikke har nogen selvstændig driftsaktivitet. Deres regnskaber vil sjældent være komplicerede. Hvad angår de øvrige 62 pct., som er selskaber med selvstændig erhvervsaktivitet, har hele 82 pct. en omsætning på under 12 mio. kr. pr. år, og 64 pct. ligger under 5 mio. i omsætning. 60 pct. af dem har mellem 0 og 4 ansatte, og kun 9 pct. af dem har 20 ansatte eller flere. 59 pct. af driftsselskaberne har kun én ejer, som typisk også leder selskabets daglige drift. Kun få af selskaberne vælger eller har kompetence til selv at udarbejde årsregnskabet. 83 pct. af driftsselskaberne får revisor til at opstille regnskabet, og typisk køber selskabet en pakke hos revisor, der integrerer ydelser som regnskabsmæssig assistance, regnskabsopstilling, revision og skattemæssig assistance. Det er vanskeligt at vurdere, hvad det vil betyde for kvaliteten af årsregnskaberne, hvis ydelsen revision bliver trukket helt ud af denne pakke eller evt. erstattet af et review eller lignende. Revisor finder formentlig ofte en del fejl undervejs, men han/hun finder dem ikke nødvendigvis kun, fordi der også foretages revision. Samtidig er det vanskeligt at vurdere, hvor væsentlige for regnskabsbrugerne de fejl er, som eventuelt kommer til ved bortfald af revision. Betydningen af antallet af fejl skal også ses i forhold til den begrænsede efterspørgsel efter små selskabers regnskaber. Spørgsmålet om væsentlige fejl i specielt ureviderede regnskaber synes ikke at blive anset som et betydeligt problem i de EUlande, hvor små selskaber er fritaget for revisionspligt. Det nævnes undertiden, at revisionspligten medvirker til at forebygge og afsløre økonomisk kriminalitet, også i små selskaber. Men tilsyneladende afslører revisor ikke økonomisk kriminalitet i noget videre omfang. Af det såkaldte Brydensholtudvalgs undersøgelse fremgår, at revisor kun står for 2 pct. af de anmeldte besvigelser i danske selskaber. Specielt hvad angår besvigelser, der begås af ledelsen, forekommer revisors muligheder ringe. Ledelsen kan tilsidesætte eventuelle interne kontroller i selskabet. Herudover er ledelsesbesvigelser kendetegnet ved, at 7

8 de holdes skjult for revisor de ofte foregår i selskaber med så kort levetid, at revisor ikke når at stifte bekendtskab med selskabet transaktioner i selskabet holdes uden for bogføringen og regnskabet de undertiden foregår som pengestrømme mellem selskaber og mellem forskellige lande, som revisor ingen muligheder har for at overvåge. Revisionspligten afskrækker næppe i særlig grad kriminelt indstillede personer, der ønsker at bedrive deres kriminalitet gennem nystiftede selskaber. De kan stifte et selskab på 10 minutter og undlade at blive momsregistreret. Et nystartet selskab kan stort set leve usynligt i op til to år, indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender det til tvangsopløsning, fordi det ikke har indsendt årsrapport. Sådanne manøvrer kan ikke forebygges af lovpligtig revision og kan ikke afsløres af revisor, da denne aldrig når at komme i kontakt med selskabet, inden det bliver tvangsopløst. På samme måde kan personligt ejede virksomheder undlade momsregistrering, og de er slet ikke underkastet lovpligtig revision. På den anden side ønsker langt de fleste selskaber at overholde reglerne. De få brodne kar afsløres bedre på anden vis end ved revision og bør ikke kunne begrunde et offentligt krav om revision for alle selskaber. Skatteregnskabet eller selvangivelsen er ikke omfattet af revisionspligten. Dog anvender selskaber i meget stort omfang som også personligt ejede virksomheder gør deres revisor til at udarbejde skatteberegninger, og det har selvfølgelig betydning for kvaliteten af selvangivelserne. Alligevel kan skattemyndighederne være bekymrede for, at kvaliteten af modtagne selvangivelser vil falde ved en afskaffelse af revisionspligten, både som følge af tilsigtede og utilsigtede fejl. Alt andet lige vil en afskaffelse af revisionspligten for B-virksomhederne kunne øge behovet for kontrol af den enkelte virksomhed, når den kontrolleres. Told- og Skattestyrelsens nye service- og kontrolstrategi betyder, at kontrollen fokuseres og målrettes mod problemvirksomheder. Hertil kommer, at ToldSkat som led i regeringens Fair play initiativ får hjemmel til at pålægge virksomheder at betale en revisor til at udarbejde et forsvarligt bogførings- og regnskabsmateriale. Man skal samtidig være opmærksom på, at de fleste små selskabers regnskaber er overskuelige med relativt få regnskabsposteringer. Så længe bogføringslovens bestemmelser og bestemmelserne i bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab (mindstekravsbekendtgørelsen) efterleves, kan skattemyndighederne følge deres kontrol- og transaktionsspor og dermed sikre en korrekt skatteopgørelse. Hvad angår deres indberetninger om indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, har omkring 90 pct. af virksomheder med ansatte valgt at lægge deres lønadministration ud til professionelle serviceleverandører, hvilket skulle bidrage til at højne kvaliteten. Den oprindelige begrundelse for revisionspligten er, at ejerne af selskaberne skal kunne have tillid til de regnskabsoplysninger, som den daglige ledelse fremlægger. Imidlertid er der typisk personsammenfald mellem aktionærer/anpartshavere og selskabets daglige ledelse. 64 pct. af selskaberne har kun én ejer, og i 63 pct. af selskaberne deltager alle ejerne i selskabets drift. I de ejerledede selskaber synes den oprindelige begrundelse for revisionspligten derfor ikke længere at være holdbar. I stedet kan man overveje en minoritetsbeskyttelse for at tilgodese de få 8

9 aktionærer/anpartshavere, der ikke deltager i selskabets daglige drift og derfor ikke har adgang til internt materiale i selskabet. 48 pct. af de små selskaber er finansieret af bl.a. banklån, og bankerne er derfor de vigtigste blandt de private kreditorer. Imidlertid skelner bankerne i deres kreditvurdering ikke mellem personligt ejede virksomheder og selskaber. I begge tilfælde er den væsentligste faktor bankens kendskab til kunden. I begge tilfælde lægger den vægt på, at regnskaber og budgetter er udarbejdet af en velrenommeret revisor. Og også hos selskaberne vil banken i de fleste tilfælde kræve personlig sikkerhedsstillelse hos ejerne. Den udbredte brug af personlig sikkerhedsstillelse gør den begrænsede hæftelse i små selskaber illusorisk. Nytten af revisionspåtegningen synes således begrænset i forhold til kreditvurderingen i banken. Når bankverdenen alligevel normalt udtrykker støtte til en bevarelse af revisionspligten for små selskaber, kan det hænge sammen med, at en revisionspåtegning alt andet lige kan give en ekstra sikkerhed, som selskabet og ikke banken i forvejen har betalt for. Banken kan som en vigtig partner altid kræve ekstra kontroller, herunder evt. revision, som betingelse for sin långivning. Eller den kan øge kreditomkostningerne. Imidlertid kræver banker normalt ikke reviderede regnskaber fra personligt ejede virksomheder og vil næppe generelt kræve det fra selskaber, hvis revisionspligten bortfalder. Revisors medvirken i opstilling af budgetter og regnskaber anses derimod for vigtig. Revisionspligten kan have en vis betydning for den tillid, virksomhederne har ved samhandel med hinanden. I de nordiske lande er der en lang tradition for revision af alle selskaber. Dog er ca. 65 pct. af de små selskaber i Finland undtaget fra lovpligtig revision og kan nøjes med en såkaldt lægmandsrevisor. I det omfang, denne tillid betyder noget for samhandelen, er det dog kun blandt selskaber, som udgør ca. 1/3 af det samlede antal virksomheder i Danmark. Blandt B-virksomhederne er det især de større selskaber, der mener, at revision øger deres leverandørers tillid til dem, mens de mindre selskaber blandt B-virksomhederne lægger mindre vægt herpå. Kun 15 pct. af selskaberne mener, at deres leverandører vil stille krav om et revideret regnskab, hvis revisionspligten gøres frivillig. Alligevel vil en stor andel af de danske B-selskaber især de større af dem fortsat vælge at lade deres regnskaber revidere, uanset om der er revisionspligt eller ej. Og det er selvfølgelig, fordi de tillægger revision værdi og ønsker, at omverdenen opfatter deres regnskaber som troværdige. Selskaberne og deres ledelse er også regnskabsbrugere. De giver udtryk for, at revision giver dem en værdifuld kontrol af regnskabstal og regnskabssystem, og at det giver dem sikkerhed for, at afregningen af skatter og afgifter er korrekt. Men samtidig synes selskaberne, at revision er dyr. Afvejningen mellem nytte og omkostninger er specielt interessant for selskaberne, fordi det er dem, der betaler de samlede omkostninger ved revisionspligten. For alle andre interessenter er revision et gratis gode, som det ikke er givet, de selv ville være villige til at betale for. 58 pct. af selskaberne ønsker revisionspligten afskaffet (30 pct.) eller lempet (29 pct.). 29 pct. ønsker den bevaret, mens 13 pct. ikke tager stilling. Men selv om der er et solidt flertal blandt selskaberne for en lempelse eller afskaffelse af revisionspligten, vil 40 pct. fortsætte med fuld revision. Det tyder på, at mange selskaber ser revision som 9

10 en forretningsmæssig fornuftig investering mere end som et offentligt krav, der bør stilles til alle. Man skal dog være opmærksom på, at selskaberne næppe har kendskab til de store prisstigninger, der ligger forude med implementeringen af de nye internationale revisionsstandarder. Samtidig tyder erfaringerne fra England på en tendens til, at flere og flere selskaber med tiden vil fravælge revision. Halvdelen af selskaberne angiver, at de hvis revisionspligten gøres frivillig - vil foretrække en mindre omfattende kontrol fra revisors side, end den der ligger i revision. Men det er uklart, hvad de mener med en mindre omfattende kontrol. Nogle vil foretrække et review. Men det kan lige så vel være, at mange af dem vil finde det tilstrækkeligt, at revisor gennem sin regnskabs- og skatteassistance skaber den troværdighed og den kvalitet i regnskab og skatteafregning, som de efterspørger. Men det betyder trods alt, at selskaberne ikke vil spare det fulde beløb, som de offentligt pålagte administrative byrder nedbringes med. I stedet overlades det til markedet og selskabsejerne at afgøre, om de foretrækker at anvende tid og penge på en revision, eller om de foretrækker at anvende ressourcerne på andre områder i deres selskab. Hvis revisionspligten for B-virksomheder helt afskaffes, vil det reducere de offentligt pålagte administrative byrder med 1,7 mia. kr. Men selskabernes omkostninger til revisionsydelser forventes på kort sigt at blive reduceret med mellem 371 og 941 mio. kr., afhængigt af, om de selskaber, som angiver et ønske om en mindre omfattende kontrol, vil vælge et review eller finder det som en tilstrækkelig kontrol, at revisor yder sin sædvanlige bistand til regnskaber og skatteopgørelser. Det vigtige er, at hvis revisionspligten afskaffes, kan B-virksomhederne selv bestemme, om de anser revision eller anden revisorkontrol som en fornuftig forretningsmæssig omkostning, eller om de foretrækker at anvende det sparede beløb og den sparede tid på andre områder En afskaffelse eller lempelse af revisionspligten synes umiddelbart at få relativt beskedne konsekvenser for revisorerhvervet. De kan dog blive større, hvis flere virksomheder over tid fravælger revision, ikke mindst i lyset af de kommende prisstigninger. Samtidig er det usikkert, hvor mange der vil betale for et review, og hvor mange der vil lade sig nøje med den kontrol af regnskabstal og skatteberegninger, som ligger i revisors regnskabs- og skattemæssige assistance, som det overvældende flertal af selskaberne antages at fortsætte med. Sammenfattende kan det opsummeres: Lovpligtig revision koster små selskaber 1,7 mia. kr. årligt. Omkostningen vil yderligere stige i størrelsesordenen mio. kr. som følge af de nye revisionsstandarder. Revisionspligten for B-virksomheder er uanset stigningens størrelse i særklasse den største administrative enkeltbyrde, lovgivningen pålægger danske virksomheder. Skønsmæssigt 90 pct. af de små selskaber i EU er undtaget fra lovpligtig revision B-virksomheder i Danmark er små med få eller ingen ansatte Der er typisk personsammenfald mellem ejer og daglig leder Selskaberne køber typisk en pakkeløsning hos revisor, hvor revision kun er en del af en integreret ydelse Selvom revision trækkes ud af denne pakke, er det begrænset, hvor mange ekstra og væsentlige fejl det vil give i årsregnskabet. 10

11 Lovpligtig revision forekommer ikke at være den mest effektive metode til at forebygge og afsløre økonomisk kriminalitet Skatteregnskab og selvangivelse er ikke omfattet af revisionspligten. Banker skelner i deres kreditvurdering sjældent mellem, om det er en personlig ejet virksomhed eller et selskab. Hos sidstnævnte kræver de ofte personlig sikkerhedsstillelse, der gør den begrænsede hæftelse illusorisk Selskaberne kan godt se nytten ved revision, men finder den også dyr 58 pct. af selskaberne ønsker revisionspligten afskaffet eller ændret Selvom revisionspligten afskaffes, angiver 40 pct. af selskaberne, at de vil fortsætte med fuld revision, og 49 pct. ønsker en mindre omfattende revisorkontrol. Fravalg af revision vil dog formentlig blive mere almindeligt over tid. Samtidig er det uklart, hvad selskaberne lægger i en mindre omfattende revisorkontrol. Sammenfattende synes lovpligtig revision for små selskaber ikke at være tilstrækkeligt begrundet til at pålægge dem omkostninger på 1,7 mia. kr. Ikke mindst må der stilles spørgsmålstegn ved, om de nye krav til revision, som følger af kommende revisionsstandarder, kan gennemføres og give mening i små selskaber med kun få ansatte. Man kan vælge at tage skridtet fuldt ud som i fx England, Tyskland og Holland og stort set også som i Cypern, Italien, Østrig, Luxembourg og Belgien - og gøre det helt frivilligt for alle B-virksomheder, om de ønsker at blive revideret. Det vil reducere de lovmæssigt pålagte administrative byrder med 1,7 mia. kr. i stedet for at vente på, at de bliver forøget med mio. kr. som følge af de kommende revisionsstandarder. Hvis selskabernes forudsigelser om deres revisionsbeslutning holder stik, vil de i første omgang reducere deres omkostninger til revision med mellem 371 og 941 mio. kr. En mere forsigtig tilgang kunne være en kontrolleret og trinvis afskaffelse af revisionspligten. For at indhente erfaringer om virkningen på fx skattekontrollen kunne man i første omgang undtage selskaber med en omsætning under 6 mio. kr. og/eller en balancesum under 3 mio. kr. Det første trin vil medføre en reduktion i de administrative byrder på 1 mia. kr. og i første omgang reducere selskabernes omkostninger med mellem 268 og 643 mio. kr. Hvis en efterfølgende evaluering ikke taler imod det, kan man gå videre med afviklingen af revisionspligten. Man kunne i den forbindelse overveje at kombinere afskaffelsen af revisionspligten med at gøre regnskabsreglerne mere simple for små selskaber. Det må antages at give færre fejl i årsrapporten. En tredje tilgang kunne være at undtage selskaber med en omsætning på under fx 12 mio. kr. og/eller en balancesum under 6 mio. kr. fra lovpligtig revision og erstatte den med et krav om review for selskaber over disse grænser. En sådan model vil reducere de offentligt pålagte administrative byrder med 1,4 mia. kr. og i første omgang reducere selskabernes omkostninger med mellem 362 og 800 mio. kr. Man kan i den forbindelse overveje at give ToldSkat hjemmel til at kræve, at en revisor gennemgår og kontrollerer bogføring, årsrapport og selvangivelse, hvis der foreligger en konkret mistanke om rod i bogføring og regnskaber. I overensstemmelse med tankegangen i noget for noget bør selskabet selv betale udgiften, hvis der er hold i mistanken. 11

12 Samtidig kunne det overvejes at indføre en minoritetsbeskyttelse for aktionærer/anpartshavere. 12

13 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske selskaber Ca selskaber i Danmark er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, som alle er pålagt lovpligtig revision. Heraf er ca selskaber uden selvstændig driftsaktivitet, f.eks. holdingselskaber, tomme selskaber, komplementaranpartsselskaber og selskaber med en meget begrænset udlejningsaktivitet. De øvrige ca selskaber, som herefter benævnes driftsselskaber, er hovedsageligt meget små. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse blandt aktieog anpartsselskaber i regnskabsklasse B, som Rambøll Management i foråret 2004 foretog for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Spørgeskemaet blev besvaret af 554 selskaber med en vis erhvervsaktivitet og af 101 holdingselskaber uden selvstændig erhvervsaktivitet. Af tabellerne nedenfor fremgår driftsselskabernes størrelse i forhold til selskabsform, nettoomsætning og antallet af ansatte. N=529 Blandt de driftsselskaber er der ca aktieselskaber og anpartsselskaber. Af figur 3.1. fremgår, at 61 pct. af aktieselskaberne har en omsætning på over 5 mio. kr., mens 75 pct. af anpartsselskaberne har en omsætning på under 5 mio. kr. Figur 3.2. viser, at 46 pct. af driftsselskaberne har en nettoomsætning på under 2 mio. kr., og 82 pct. har en nettoomsætning på under 12 mio. kr. 13

14 N=530 Ligeledes viser figur 3.3. over antal ansatte, at 60 pct. af driftsselskaberne har mellem 0 og 4 ansatte, og 80 pct. har under 10 ansatte. 14

15 NN N=551 Som det fremgår, er hovedparten af selskaberne i regnskabsklasse B markant mindre end den øvre grænse for B-virksomheder i årsregnskabsloven. Af tabel 3.1. og 3.2. fremgår, at 60 pct. af selskaberne i regnskabsklasse B er i familieeje, og 64 pct. har kun én aktionær eller anpartshaver. Tabel 3.1. Selskaber i familieeje Familieeje Driftsselskaber procent Holdingselskaber procent Alle B-selskaber 3 procent Ja Delvist Nej Total N=538 N=97 Tabel 3.2. Antal aktionærer/anpartshavere i selskaberne Antal aktionærer/anpartshavere Driftsselskaber Procent Holdingselskaber procent Alle B-selskaber procent eller flere For Alle B-selskaber er i denne og de følgende tabeller foretaget en vægtning med den relative andel af hhv. drifts- og holdingselskaber i regnskabsklasse B. 15

16 Total N=533 N=96 Tabel 3.3. og 3.4. viser, at 48 pct. af selskaberne har banklån, og i 41 pct. af selskaberne har ejeren personligt kautioneret for at opnå finansiering til selskabet. Det fremgår ligeledes af spørgeskemaundersøgelsen, at 67 pct. af de selskaber, der har lån i banken, kautionerer personligt for lånet. 4 Tabel 3.3. Eksterne finansieringskilder Finansieringskilde Driftsselskaber procent Lån fra ejer, direktør eller Holdingselskaber procent Alle B-selskaber procent bestyrelsesmedlemmer Lån fra ejerkredsens familie eller venner Banklån Andre eksterne finansieringskilder Ingen ekstern finansiering N=450 N=72 Tabel 3.4. Har ejer kautioneret personligt for at opnå finansiering til selskabet? Har ejer kautioneret? Driftsselskaber procent Holdingselskaber procent Alle B- selskaber procent ja nej Total N=501 N=85 Af tabel 3.5. fremgår, at 57 pct. af selskaberne ikke har ansat personer i økonomiforvaltningen, og kun i 10 pct. af selskaberne er der ansat 2 personer eller flere i selskabets økonomifunktion, som kan være forudsætningen for en effektiv funktionsadskillelse mellem bogholderi- og kassefunktionen. 4 Jf. tabel 10.1 i kapitel

17 Tabel 3.5. Antal ansatte i økonomifunktionen (ekskl. ejere) Ansatte i økonomifunktionen Driftsselskaber procent Holdingselskaber procent Alle B- selskaber procent eller flere N=519 Af tabel 3.6. fremgår endvidere, at i 77 pct. af selskaberne deltager ejere i den daglige drift, og 77 pct. af selskaberne har aktionærer/anpartshavere, der beskæftiger sig med økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i selskabet. Tabel 3.6. Aktionærer/anpartshaveres deltagelse i selskabernes drift og økonomi Antal aktionærer/anpartshavere der deltager i den daglige drift af selskabet (N=616) Antal aktionærer/anpartshavere, der beskæftiger sig med økonomi/regnskab i selskabet.(n=618) 3 eller ingen 1 2 flere 23 pct. 59 pct. 14 pct. 3 pct. 23 pct. 69 pct. 7 pct. 1 pct. Udover selve revisionen betaler 83 pct. af selskaberne også revisor for hjælp til opstilling af årsregnskabet og 66 pct. for skattemæssig assistance. 35 pct. hyrer også løbende revisor til rådgivningsopgaver og 18 pct. til hjælp med bogføringen. 17

18 N=544 Det er endvidere karakteristisk for især driftsselskaberne, som typisk er ældre end holdingselskaberne, at de har haft den samme revisor i flere år. 66 pct. svarer, at den nuværende revisor har revideret selskabets regnskab 4 eller flere gange. Tabel 3.7. Antal gange den nuværende revisor har revideret selskabets regnskab Antal gange Driftsselskaber Holdingselskaber Alle B-selskaber eller flere N=529 N=92 På baggrund af ovenstående gennemgang kan der herefter tegnes et billede af danske selskaber i regnskabsklasse B, der i opsummeret form ser således ud: 73 pct. af danske B-selskaber er anpartsselskaber. 75 pct. af anpartsselskaberne med en selvstændig erhvervsaktivitet har en omsætning på under 5 mio. kr. 82 pct. af alle driftsselskaber har en omsætning under 12 mio. kr. 60 pct. af driftsselskaberne har ingen eller højst 4 ansatte 18

19 64 pct. af selskaberne har kun én aktionær eller anpartshaver. 48 pct. af selskaberne har lån i banken, og af dem kautionerer 67 pct. personligt for lånet. Kun 10 pct. har mindst 2 personer ansat i økonomifunktionen, som er forudsætningen for en effektiv adskillelse af bogførings- og kassefunktionen. I 77 pct. af selskaberne er ledelsen i form af aktionærer/anpartshavere beskæftiget med de økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i selskabet. 83 pct. af selskaberne bruger også deres revisor til at opstille regnskaberne, en revisor de typisk har haft i ganske mange år. 19

20 Kapitel 4. Revisionspligten i EU Revisionspligt i EU er reguleret i 4. selskabsdirektiv, også kaldet regnskabsdirektivet. Heraf fremgår, at alle selskaber som udgangspunkt skal lade deres årsrapporter revidere. Medlemsstaterne har dog mulighed for at undtage selskaber fra revisionspligt, hvis de ikke overstiger to af følgende tre grænser to år i træk: Nettoomsætning: Balancesum Antal ansatte 50 Størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum kan i henhold til direktivet forhøjes med op til 10 pct. ved omregning til national valuta. I Danmark er alle selskaber uanset størrelse underlagt revisionspligt, og Danmark har således ikke udnyttet den undtagelsesmulighed for fritagelse for revisionspligt, som er indeholdt i 4. direktiv. I de øvrige EU-lande er der i vidt omfang gjort brug af muligheden for at fritage de små selskaber for revisionspligt. Omfanget heraf følger af denne figur 5 : Revisionspligt Størrelsesgrænser for omsætning og balance Omsætning Balance EUR Danmark * Sverige * Malta * Ungarn Letland Estland Finland Slovakiet Irland Tjekkiet Lithauen Grækenland Portugal Frankrig Slovenien Spanien Polen Belgien Luxembourg Østrig Italien Cypern Holland Tyskland England Direktivkrav 5 Oplysningerne er baseret på informationer modtaget fra de enkelte EU-lande i oktober 2004, bortset fra oplysninger om Frankrig, som er fra DTI: Raising the Thresholds Consultation Document, July 2003, s. A-1. Alle medlemslande er blevet bedt om at oplyse følgende: Størrelsesgrænser for undtagelse for revisionspligt for nettoomsætning, balance og antal ansatte Seneste eller forventede ændringer til de ovenfor anførte oplysninger Oplysninger om andre krav, der måtte være implementeret til erstatning for den tidligere revisionspligt. 20

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere