Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum"

Transkript

1 Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR Ændringer vedrørende radioaktive stoffer (klasse 7) er ikke medtaget. For en udtømmende oversigt over ændringerne henvises til de officielle dokumenter på UNECE s hjemmeside: Draft amendments to annexes A and B of ADR Draft amendments to annexes A and B of ADR - Corrigendum Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum (hoveddokumentet) (rettelser til hoveddokumentet) (tillæg til hoveddokumentet) Ikrafttrædelse af ADR udgaven af ADR trådte i kraft den 1. januar Der er i punkt fastsat en generel overgangsperiode, hvorefter transport indtil den 30. juni 2017 som udgangspunkt kan gennemføres i henhold til ADR ADR 2017 implementeres i dansk lovgivning senest den 1. juli 2017 ved en ændring af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods. Overgangsbestemmelser Udover ovennævnte generelle overgangsperiode på et halvt år er der specifikke overgangsbestemmelser for visse af ændringerne. Enkelte af disse er nævnt under de relevante kapitler, men for en oversigt henvises til de i indledningen nævnte links samt ændringsmarkeringerne i kapitel 1.6 i den danske udgave af ADR Den danske udgave af ADR 2017 Den danske udgave af ADR 2017 er offentliggjort på politiets hjemmeside. Ændringer i selve ADR-teksten er markeret ved en lodret streg i venstre margen ud for de linjer, der er ændret. Ændringer i Tabel A er markeret ved en gråtoning af de tabelceller, der er ændret. Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse Øvrige forespørgsler vedrørende publikationen ADR 2017 skal rettes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Erhvervs- og Analysekontoret. 1

2 Kapitel 1.1 Omfang og anvendelsesområde Undtagelsesbestemmelsen i punkt (a) for gasser til drift af køretøjer eller køretøjers udstyr er ændret, så formuleringen modsvarer den tilsvarende undtagelsesbestemmelse i punkt (a) for flydende brændstoffer, herunder vedrørende mængdegrænser, idet den samlede mængde brændstof pr. transporterende enhed ikke må overstige MJ energiækvivalent. I punkt (a) og (a) er tilføjet anmærkninger, så brændstoffer til drift af udstyr i en container under transporten også er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, uanset at det ikke kan betegnes som køretøjets (fastmonterede) udstyr. Undtagelsesbestemmelserne i punkt (b), (b) og (c) for transport af køretøjer mv. som last er slettet og erstattet af særlig bestemmelse 312, 385, 666, 667 og 669 i kapitel 3.3 gældende for UN 3166 (køretøjer drevet af brandfarlig gas eller brandfarlig væske), hvor den officielle godsbetegnelse tillige er ændret. Kapitel 1.2 Definitioner og måleenheder Nye definitioner: Læsning (de handlinger, der udføres af læsser, som defineret i punkt i ADR) Aflæsning (de handlinger, der udføres af aflæsser, som defineret i punkt i ADR) Fleksibel bulkcontainer (der introduceres i punkt , og bestemmelser om fleksible bulkcontainere). Kapitel 1.8 Kontroller og andre støttetiltag der skal sikre, at sikkerhedsforskrifterne bliver efterlevet I afsnit om sikkerhedsrådgivere er emballering, påfyldning tilføjet i relevante underpunkter, så oplistningen af aktiviteter lyder: emballering, påfyldning, læsning eller aflæsning Derved bringes ADR på niveau med den danske (og mange andre landes) fortolkning. I punkt og det nye punkt er tilføjet bestemmelser om elektronisk eksamen for sikkerhedsrådgivere. Kapitel 1.9 Transportrestriktioner pålagt af de kompetente myndigheder Følgende UN-numre er nu undtaget fra tunnelrestriktioner i medfør af ændringen af beskrivelsen af tunnelkategori E i punkt samt tilføjelsen af (-) i stedet for (E) i kolonne (15) i tabel A: 2

3 UN 2814 (første forekomst i tabel A), UN 2900 (første forekomst i tabel A), UN 3077 og UN De pågældende UN-numre har dog allerede et stykke tid været undtaget i medfør af multilateral aftale M286, som Danmark havde tiltrådt. Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser Der er tilføjet et nyt punkt vedrørende klassificering af stoffer, der er angivet ved navn i kolonne (2) i tabel A, men hvor (nye) prøvningsdata viser, at stoffet opfylder klassifikationskriterierne for en anden klasse end angivet i kolonne (3a) eller (5) i tabel A. Kapitel 2.2 Specifikke bestemmelser for de enkelte klasser Der er tilføjet et nyt punkt vedrørende krav til klassifikationsdokumentation i forbindelse med henføring af en genstand eller et stof til klasse 1. Det følger af bestemmelsen, at den kompetente myndighed skal bekræfte klassifikationen skriftligt over for ansøgeren. Klassifikationsdokumentet skal være forsynet med en entydig reference, men kan foreligge i en hvilken som helst form. Der angives eksempler på de oplysninger, der kan angives i klassifikationsdokumentet. Punkt vedrørende viskøse væsker er blevet opdelt i 2 underpunkter, idet det er tilføjet i det nye punkt , at viskøse væsker, der tillige er miljøfarlige, ikke er omfattet af andre bestemmelser i ADR, når de opfylder alle øvrige kriterier i punkt , og når de transporteres i enkeltemballager eller kombinationsemballager med et nettoindhold pr. enkeltemballage eller indvendig emballage på højst 5 liter, såfremt emballagerne opfylder de generelle bestemmelser i punkt , og I afsnit er tilføjet kriterier og definitioner for polymeriserende stoffer, som skal henføres til klasse 4.1, og i tilknytning hertil er tilføjet 4 nye UN-numre (UN 3531 til 3534). Eksisterende UN-numre i andre klasser, hvor de pågældende stoffer har polymeriserende egenskaber, tildeles særlig bestemmelse 386 i kapitel 3.3. Anmærkningen til punkt vedrørende lithiumbatterier mv. er flyttet til særlig bestemmelse 240 i kapitel 3.3. Kapitel 3.2 Fortegnelse over farligt gods Den indledende beskrivelse af kolonne (17) i tabel A er præciseret for så vidt angår bulktransport. Ændrede officielle godsbetegnelser UN 1202 DIESELOLIE i overensstemmelse med EN 590: AC:2014 eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET med flammepunkt som specificeret i EN 590: AC:2014 (opdaterede henvisninger til standarder) 3

4 UN 3151 POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FLYDENDE eller HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYL- METHANER, FLYDENDE eller POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FLYDENDE (HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANER, FLYDENDE er tilføjet) UN 3152 POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FASTE eller HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYL- METHANER, FASTE eller POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FASTE (HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYLMETHANER, FASTE er tilføjet) UN 3166 KØRETØJ, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller KØRETØJ, DREVET AF BRANDFARLIG VÆSKE eller KØRETØJ, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS eller KØRETØJ, BRÆNDSELSCELLE-, DRE- VET AF BRANDFARLIG VÆSKE (omfatter nu alene køretøjer, men er samtidig udvidet til også at omfatte køretøjer, der tidligere var undtaget i medfør punkt (b), (b) og (c). For motorer (og maskiner), se de nye UN 3528 til 3530) UN 3269 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, flydende basisprodukt (flydende basisprodukt er tilføjet. For fast basisprodukt, se det nye UN 3527) Eksisterende UN-numre med nye fareegenskaber UN 0015 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding (nu også med giftige sekundære egenskaber) UN 0016 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding (nu også med giftige sekundære egenskaber) UN 0303 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding (nu også med giftige sekundære egenskaber) Nye UN-numre UN 0510 RAKETMOTORER UN 3527 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, fast basisprodukt (for flydende basisprodukt, se UN 3269) UN 3528 MOTOR, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG VÆSKE, eller MOTOR, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG VÆSKE eller MASKINE, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG VÆSKE, eller MASKINE, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG VÆSKE (se særlig bestemmelse 363, 666, 667 og 669 i kapitel 3.3. Omfatter motorer/maskiner drevet af brandfarlig væske, bortset fra køretøjsudstyr, der er henført til UN 3166 i medfør af særlig bestemmelse 666 i kapitel 3.3, og udstyr, der er undtaget i medfør af punkt (a), (d) og (e) og punkt ) 4

5 UN 3529 MOTOR, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller MOTOR, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS eller MASKINE, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller MASKINE, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS (se særlig bestemmelse 363, 666, 667 og 669 i kapitel 3.3. Omfatter motorer/maskiner drevet af brandfarlig gas, bortset fra køretøjsudstyr, der er henført til UN 3166 i medfør af særlig bestemmelse 666 i kapitel 3.3, og udstyr, der er undtaget i medfør af punkt (a), (d) og (e) og punkt ) UN 3530 MOTOR, FORBRÆNDINGS-, eller MASKINE, FORBRÆNDINGS- (se særlig bestemmelse 363, 666, 667 og 669 i kapitel 3.3. Omfatter motorer/maskiner drevet af brændstoffer, der er miljøfarlige, men som ikke opfylder klassifikationskriterierne for andre klasser, bortset fra køretøjsudstyr, der er henført til UN 3166 i medfør af særlig bestemmelse 666 i kapitel 3.3, og udstyr der er undtaget i medfør af punkt (a), (d) og (e) og punkt ) UN 3531 POLYMERISERENDE STOF, FAST, STABILISERET, N.O.S. UN 3532 POLYMERISERENDE STOF, FLYDENDE, STABILISERET, N.O.S. UN 3533 POLYMERISERENDE STOF, FAST, MED TEMPERATURKONTROL, N.O.S. UN 3534 POLYMERISERENDE STOF, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL, N.O.S. Derudover UN 2015 HYDROGENPEROXID, (er nu tildelt køretøjbetegnelsen FL i kolonne (14) i tabel A, idet den hidtidige køretøjsbetegnelse OX udgår) UN 3171 BATTERIDREVET KØRETØJ eller BATTERIDREVET UDSTYR (er nu omfattet af ADR, jf. særlig bestemmelse 240, 666, 667 og 669 i kapitel 3.3) Kapitel 3.3 Særlige bestemmelser gældende for bestemte stoffer og genstande I indledningen til afsnit er der tilføjet krav til udformningen af den mærkning af kolli, der måtte være påkrævet i medfør af særlige bestemmelser i kapitel 3.3. Visse særlige bestemmelser er blevet revideret, mens enkelte er blevet slettet. Der er tilføjet følgende nye særlige bestemmelser: 312, 378, 379, 380 (reserveret), 381 (reserveret), 382, 383, 384 (reserveret), 385, 386, 665, 666, 667, 668 og 669. I det følgende nævnes udvalgte, men for et fuldstændigt overblik henvises til de i indledningen nævnte links samt ændringsmarkeringerne i den danske udgave af ADR (lithiumbatterier mv.): Den særlige bestemmelse er blevet ændret, blandt andre litra (f), idet der nu henvises til det nye mærke for lithiumbatterier mv. (punkt ). Derudover er dokumentationskravet (tidligere litra (g)) blevet slettet. 5

6 Mærkning i henhold til særlig bestemmelse 188 (f) i ADR 2015 er fortsat tilladt indtil 31. december 2018 i medfør af overgangsbestemmelsen i punkt (batteridrevne køretøjer og udstyr, der transporteres som last): Den særlige bestemmelse var tidligere en henvisning til anmærkningen i punkt , men anmærkningsteksten er nu flyttet til særlig bestemmelse 240. Batteridrevne køretøjer eller udstyr henføres til UN 3166 eller UN 3171, se også særlig bestemmelse 312, 385, 666, 667 og (litiumbatterier mv.): Den særlige bestemmelse er blevet omskrevet, idet der nu henvises til den nye emballeringsforskrift P910 for transport til prøvning af små produktionsserier og førproduktionsprototyper. Desuden henvises til særlig bestemmelse 376 for beskadigede lithiumbatterier (P908) og særlig bestemmelse 377 for lithiumbatterier til bortskaffelse eller genbrug (P909). 312 (køretøjer, herunder hybridelektriske køretøjer, der transporteres som last): Denne nye særlige bestemmelse anviser, hvordan køretøjer skal klassificeres afhængig af, om de drives af en brændselscellemotor, forbrændingsmotor eller hybridelektrisk. 363 (motorer og maskiner drevet af brandfarlig gas): Denne særlige bestemmelse er gennemgribende omskrevet med henblik på at inkludere de nye UN UN 3530 samt de tilhørende nye særlige bestemmelser 666, 667 og (køretøjer, der transporteres som last): Den nye særlige bestemmelse, som supplerer særlig bestemmelse 312, anviser, at hybridelektriske køretøjer skal henføres til UN 3166, mens køretøjer, der alene er batteridrevne, skal henføres til UN (lithiumbatterier mv. til bortskaffelse eller genbrug mv.): Litra (b) er opdelt i to pinde med henblik på at skelne mellem løse lithiumbatterier og lithiumbatterier i udstyr fra private husholdninger. Det er desuden tilføjet, hvad der menes med udstyr fra private husholdninger. 666 (Køretøjer henført til UN 3166 eller UN 3171 samt batteridrevet udstyr henført til UN 3171): Den nye særlige bestemmelse undtager på visse betingelser fra de øvrige bestemmelser i ADR, når henføringen til UN 3166 eller UN 3171 er sket i overensstemmelse med særlig bestemmelse 240, 312 og (køretøjer, motorer eller maskiner henført til UN 3166, UN 3171, UN3528, UN 3529 eller UN 3530): Den nye særlige bestemmelse undtager fra kravene i punkt (a) for små produktionsserier og førproduktionsprototyper af litiumbatterier monteret i køretøjet, motoren eller maskinen. Derudover undtager den særlige bestemmelse på visse betingelser fra kravene i punkt for lithiumbatterier monteret i beskadigede og defekte køretøjer, motorer eller maskiner. 668 (udstyr til vejmarkering (vejstriber)): Den nye særlige bestemmelse, som er tildelt UN 3257, undtager på visse betingelser fra kravene i ADR, blandt andet må temperaturen på kedlens yderside ikke overstige 70 C og kedlens kapacitet ikke overstige liter. 6

7 669 (udstyr på påhængskøretøjer, der transporteres som last): Den nye særlige bestemmelse anviser, at påhængskøretøjer forsynet med udstyr, der er beregnet til anvendelse under transport, skal henføres til UN 3166 eller UN 3171, når påhængskøretøjet transporteres som last, og dermed kan være undtaget fra bestemmelserne i ADR analogt til situationen, hvor selve den transporterende enhed med udstyr er undtaget i medfør af særlig bestemmelse 666. Kapitel 3.4 Farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ) Punkt vedrørende mærkning af ekstra ydre emballager (OVERPACK) er præciseret. Punkt vedrørende mærkning af transporterende enheder er præciseret, og der er tilføjet krav om, at mærkningen skal fjernes eller tildækkes, hvis der ikke transporteres LQ-gods. Kapitel 3.5 Farligt gods emballeret i undtagne mængder (EQ) Afsnit (b) er ændret, så absorberende materiale (ved væsker) kan anbringes i mellememballagen eller den ydre emballage. Desuden er der tilføjet krav om, at emballagen skal kunne tilbageholde indholdet i tilfælde af brud eller utætheder, uanset hvilken retning kolliet vender. Punkt vedrørende mærkning af ekstra ydre emballager (OVERPACK) er præciseret. Kapitel 4.1 Anvendelse af emballager, herunder IBC s og storemballager Kravene i punkt til tæthedsprøvning af emballager til væsker er omformuleret med henblik på accept af, at tæthedsprøvning af hver enkelt emballage i henhold til punkt ikke er nødvendig, hvis der i stedet udføres en passende tæthedsprøvning som led i et kvalitetssikringsprogram med henblik på at påvise evnen til, at de enkelte emballager lever op til prøvningsniveauet i typegodkendelsen. I punkt præciseres, at IBC s skal være af typen 11 A, hvis de anvendes som bjærgningsemballager. Der er tilføjet en ny emballeringsforskrift P005 for de nye UN 3528 til UN 3530 (motorer og maskiner). Der er tilføjet en ny emballeringsforskrift P412 for det nye UN 3527 (polyesterharpiks). Der er tilføjet en ny emballeringsforskrift P910 for små serier og førproduktionsprototyper af UN 3090, 3091, 3480 og 3481 (lithiumbatterier). Der er tilføjet en ny emballeringsforskrift LP200 for emballering af UN 1950 (aerosoler) i storemballager. LP200 erstatter den tidligere tildelte LP02 for UN 1950 med en overgangsbestemmelse i punkt

8 Kapitel 4.3 Anvendelse af tanke mv. Der er tilføjet et nyt punkt vedrørende muligheden for transport af tanke mv. efter udløbet af terminen for periodisk eftersyn. Der er tilføjet et nyt punkt vedrørende bestemmelse af den faktiske holdetid for tankcontainere indeholdende kølede fordråbede gasser. Se også ændringerne i punkt , , og samt overgangsbestemmelsen i punkt Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser Punkt vedrørende mærkning af ekstra ydre emballager (OVERPACK) er præciseret, idet det blandt andet tydeliggøres, hvilken mærkning der ikke skal påføres den ekstra ydre emballage. Kapitel 5.2 Mærkning Der er tilføjet et nyt underafsnit vedrørende mærket for lithiumbatterier omfattet af særlig bestemmelse 188. Det tidligere underafsnit om retningspile er blevet omdøbt til underafsnit : Det nye mærke for lithiumbatterier erstatter det tidligere mærkningskrav i litra (f) i særlig bestemmelse 188, dog må den tidligere mærkning fortsat anvendes indtil 31. december 2018 i medfør af overgangsbestemmelse i punkt

9 Der er desuden tilføjet en ny fareseddel nr. 9A i punkt for UN 3090, 3091, 3480 og 3481 (lithiumbatterier mv.): Kolli (og OVERPACKs) indeholdende lithiumbatterier mv. henført til disse UN-numre må dog fortsat være mærket med fareseddel 9 indtil 31. december 2018 i medfør af overgangsbestemmelsen i punkt Overgangsbestemmelsen i punkt for anvendelse af faresedler i overensstemmelse med ADR 2013 er forlænget til den 30. juni Kapitel 5.3 Mærkning af containere, MEGC s, MEMU s, tankcontainere, UN-tanke og køretøjer Der er tilføjet et nyt punkt om, at den nye fareseddel nr. 9A ikke skal anvendes til mærkning af containere, køretøjer mv. I stedet skal fareseddel nr. 9 anvendes til dette formål som hidtil (også når der transporters lithiumbatterier). Det tidligere punkt til er i den forbindelse omdøbt til punkt til Kapitel 5.4 Dokumentation Det er tilføjet i punkt (c), at 9 og ikke 9A skal anføres i transportdokumentet ved transport af UN 3090, 3091, 3480 og 3481 (lithiumbatterier mv.) Der er tilføjet et nyt punkt vedrørende krav om henvisning i transportdokumentet, hvis klassificering er sket i henhold til den nye klassificeringsbestemmelse i punkt Der er tilføjet et nyt punkt vedrørende krav om henvisning til særlig bestemmelse 363 i transportdokumentet ved transport af de nye UN 3528 til 3530 (motorer og maskiner). De skriftlige anvisninger (sikkerhedskortet) i afsnit er ændret på flere punkter: - Den nye fareseddel nr. 9A er tilføjet i tabellen på side 3. 9

10 - Det er præciseret, at anmærkning 2 på side 3 om tilpasning af yderligere anvisninger refererer til kolonne (3) i tabellen. - I overskriften på side 4 efter tabellen er køretøjet ændret til den transporterende enhed. - Der er ingen overgangsbestemmelse, hvilket betyder, at den nye version af sikkerhedskortet skal anvendes senest fra 1. juli Der er fortsat ikke versionsstyring, men den nye version kan kendes på, at der nu er 2 faresedler for klasse 9. Den nye danske version er offentliggjort på UNECE s hjemmeside: Kapitel 5.5 Særlige bestemmelser I punkt er det tilføjet, at bestemmelserne i afsnit 5.5.3, bortset fra punkt , også gælder, når UN 1845 (tøris) transporteres som en forsendelse. Punkt er ændret og præciseret i forhold til, hvornår der ikke er krav om godt ventilerede køretøjer eller containere, men til gengæld krav om mærkning i henhold til underafsnit Desuden er tilføjet en anmærkning med en beskrivelse af, hvad der menes med godt ventilerede. I punkt er det tilføjet, at der skal træffes de nødvendige forholdsregler inden nogen går ind i køretøjer eller containere, der er mærket i henhold til underafsnit Nødvendigheden af udluftning skal vurderes og indgå i uddannelsen af de involverede personer. Kapitel 6.1 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager Analogt til ændringerne i punkt vedrørende tæthedsprøvning af emballager til væsker, ændres punkt tilsvarende med henblik på accept af, at tæthedsprøvning af hver enkelt emballage i henhold til punkt ikke er nødvendig, hvis der i stedet udføres en passende tæthedsprøvning som led i et kvalitetssikringsprogram, med henblik på at påvise evnen til at de enkelte emballager lever op til prøvningsniveauet i typegodkendelsen. I punkt præciseres, at betingelserne for anvendelse af forskellige indvendige emballager i punkt ikke begrænser anvendelsen af indvendige emballager i forbindelse med V-mærkede emballager i henhold til punkt

11 Kapitel 6.2 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af trykbeholdere, aerosolbeholdere og små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas Der er bl.a. sket ændringer vedrørende mærkning mv. af UN-trykbeholdere, ligesom henvisninger til diverse standarder er blevet opdateret. Kapitel 6.5 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af IBC s Der er tilføjet en anmærkning i punkt om, at datomærkningen af den indvendige beholder i en komposit-ibc kan være forskellig fra datomærkningen vedrørende komposit-ibc ens fremstilling, reparation eller refabrikation. Analogt til ændringerne i punkt vedrørende tæthedsprøvning af emballager til væsker, ændres punkt tilsvarende med henblik på accept af, at tæthedsprøvning af hver enkelt emballage i henhold til punkt ikke er nødvendig, hvis der i stedet udføres en passende tæthedsprøvning som led i et kvalitetssikringsprogram, med henblik på at påvise evnen til at de enkelte emballager lever op til prøvningsniveauet i typegodkendelsen. Kapitel 6.8 Bestemmelser for konstruktion, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af samt udstyr til faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og multielement gascontainere (MEGC s) Punkt vedrørende svejsekontrol af tanke er omskrevet og præciseret. Der er i punkt (og ) fastsat overgangsbestemmelser, så tanke fremstillet før den 1. juli 2017, hvor svejsekontrol er udført i henhold til ADR 2015, fortsat må anvendes. I punkt er tilføjet, hvilke prøvningstryk der gælder for hvert enkelt tankrum, når der er tale om trykløse tanke i henhold til punkt (a). Tilsvarende er kravene til prøvningstrykket ved tæthedsprøvning blevet præciseret i punkt Der er derudover sket diverse opdateringer af henvisninger til standarder. Kapitel 6.11 Bestemmelser for konstruktion, fremstilling, eftersyn og prøvning af bulkcontainere Der er tilføjet et nyt afsnit om fleksible bulkcontainere (BK3), herunder krav til fremstilling, eftersyn, prøvning og mærkning. 11

12 Kapitel 7.2 Bestemmelser for transport i kolli I afsnit 7.2.4, særlig bestemmelse V2 (1), er tilføjet, at mængdegrænserne i punkt for EX/IIkøretøjer skal lægges til grund, hvis en transporterende enhed består af både et EX/II-køretøj og et EX/IIIkøretøj. Kapitel 7.3 Bestemmelser for transport i bulk Der et tilføjet en nyt underafsnit om anvendelse af fleksible bulkcontainere, bl.a. skal de undersøges visuelt før fyldning, ligesom de højst må anvendes til transport af farligt gods i 2 år fra fabrikationsdatoen. Kapitel 7.5 Bestemmelser for af- og pålæsning og håndtering Det er tilføjet en anmærkning til punkt , så sammenlæsning af kolli med stoffer i klasse 1, som er mærket med fareseddel nr. 1, 1.4, 1.5 eller 1.6, men som tillige er mærket med eventuelle andre faresedler, er tilladt som angivet i tabel (uafhængigt af de eventuelle andre faresedler). Kun hvis de nævnte stoffer skal sammenlæsses med stoffer i andre klasser, skal tabellen i punkt anvendes. Der er tilføjet et nyt underafsnit om pålæsning af fleksible bulkcontainere. Kapitel 8.2 Bestemmelser for uddannelse af køretøjers mandskab Der er ændret og tilføjet i underafsnit vedrørende chaufføreksamen, særligt i relation til formalisering af muligheden for og krav til elektronisk eksamen. Kapitel 9.1 Omfang, definitioner og bestemmelser for godkendelse af køretøjer Køretøjsbetegnelsen OX (UN 2015 hydrogenperoxid) er udgået. Teksten fra den tidligere definition af OXkøretøj er lagt ind under definitionen af FL-køretøj i underafsnit Dette medfører blandt andet en ændring af rubrik 7 i ADR-attesten ( ). Der er i punkt fastsat overgangsbestemmelser for eksisterende OX-køretøjer. I punkt er tilføjet en fodnote med henvisning til retningslinjer for, hvordan ADR-attesten skal udfyldes ( 12

13 Kapitel 9.2 Bestemmelser for konstruktion af køretøjer Tabellen i punkt er revideret, og der er i forhold til ADR 2015 fastsat skærpede krav, særligt for EX/II-køretøjer. Afsnit og er omskrevet og ændret blandt andet på baggrund af drøftelser om elektrisk udstyr samt med henblik på muligheden for anvendelse af gasser til fremdrift af ADR-køretøjer. Gasser må dog fortsat ikke anvendes til fremdrift af EX/II- og EX/III-køretøjer, hvilket nu er yderligere præciseret i underafsnit

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1.2.8.2 Generelt overgang til opdaterede regler Nyt kapitel, således at gods der lever op til IATA 2016, og er accepteret af flyselskabet i 2016 Kan transporteres til sin slut destination også efter 1.

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 1.1.1 Opbygning 1.1.2 Omfang KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Bilag A

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Transportkategori Stoffer eller genstande emballagegruppe eller klassifikationskode/gruppe eller UN-nummer Maksimal samlet mængde per transporterende enhed (1) (2)

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Opbevaring og transport af Trykflasker

Opbevaring og transport af Trykflasker Opbevaring og transport af Trykflasker TU har, på foranledning af spørgsmål om opbevaring og transport af dykkerflasker, udarbejdet et dokument for at redegøre for de gældende regler på området. Følgende

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. juni 2017 2017-1911 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 200-827-9 232-455-8

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 200-827-9 232-455-8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 19112007 Revision: 19112007 / HBN Erstatter den: 12092006 Anvendelse: Fødevaregodkendt

Læs mere