Regnskabsoversigt. Årets resultat ,95 6) -200, ,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigt. Årets resultat 64.746,95 6) -200,00-131.800,00"

Transkript

1 Furesøkvarterets Grundejerforening - Regnskab 2013 (se note 1) Periode: Regnskabsåret 2013 (1. marts 2013 til 28. februar 2014) Udtræk fra ForeningsAdministrator.dk af Bo Chamberlain d :28 Regnskabsoversigt Resultatopgørelse Indtægter Kontonr. Kontonavn Beløb Noter Budget 2013/14 Afvigelse Budget 2014/15 Noter 1000 Kontingenter ,00 2) , , ,00 1) 1100 Renter 0,00 300,00-300,00 0,00 2) 1200 Tilskud og gaver 0,00 0,00 0,00 0, Diverse indtægter 4.050,00 2) 0, ,00 0,00 Indtægter i alt: , , , ,00 Udgifter Kontonr. Kontonavn Beløb Noter Budget 2014/ Hjemmeside 1.153,75 0, , ,00 3) 2110 Medlemssystem 3.368,75 0, , ,00 4) 2190 IT i alt 4.522,50 0, , , Snerydning ,26 3) ,00-868, ,00 5) 2210 Grusning af veje 0,00 3) 0,00 0, ,00 5) 2220 Grusdepoter , , , ,00 5) 2230 Reperation af gruskasser 0,00 0,00 0,00 0, Indkøb af nye gruskasser 0,00 0,00 0, ,00 5) 2250 Hensættelse nye gruskasser 0,00 0,00 0,00 6) 2290 Vinterforanstaltninger i alt , , , , Fejning af veje , , , ,00 7) 2310 Rensning af vejbrønde , , , ,00 7) 2390 Vejhold i alt , , , , Tryksager 3.192, , , ,00 8) 2410 Porto og omdeling 5.080,00 4) 5.000,00 80, ,00 9) 2420 SMS adviseringer 0,00 0,00 0,00 0,00 10) 2430 Opkrævning 0,00 0,00 0,00 0,00 11) 2500 Gebyrer 1.350,00 500,00 850, ,00 12) 2600 Bestyrelsesmøder 5.953, , , ,00 13) 2610 Godtgørelser 0,00 0,00 0,00 14) 2620 Generalforsamling 772, ,00-727, ,00 15) 2700 Arrangementer og gaver ,65 5) 6.000, , ,00 16) 2800 Diverse udgifter 0,00 0,00 0, ,00 17) Udgifter i alt: , , , ,00 Årets resultat ,95 6) -200, ,00

2 Balanceopgørelse 7) Aktiver Kontonr. Kontonavn Beløb Noter Budget 2014/15 Noter Kasse 0,00 18) Nykredit Bank 0,00 19) Danske Bank , Opkrævede kontingenter/beløb , Diverse gæld til foreningen 0, Aktiver i alt ,76 Aktiver i alt: ,76 Passiver Kontonr. Kontonavn Beløb Noter Budget 2014/15 Noter Egenkapital , Opkrævede kontingenter/beløb , Diverse kreditorer 0, Passiver i alt ,76 Passiver i alt: ,76 Årets balance 0,00 Regnskabet er revideret. Bankbeholdningen på er kontrolleret gennem foreviste kontoudtog. Virum d. Revisor Niels Friis Kasserer Bo Chamberlain

3 Noter til regnskabet 1) Nyt medlems- og regnskabssystem I regnskabsåret 2013/14 implementerede foreningen et nyt webbaseret medlems- og regnskabssystem og man overgik fra en manuel registrering og bogføring af kontingentindbetalinger til en automatisk proces. Løsningen, som hedder Foreningsadministrator.dk, er en billig, semiprofessionel og relativ enkel løsning udviklet til administration af medlemmer og økonomi i små sportsforeninger. Da løsningen ikke er målrettet grundejerforeninger og samtidig ikke helt velpoleret i kanterne, så har det vist sig ikke at være uden udfordringer, at overgå til den fagre nye IT verden med alt i cyberspace. Det begyndte med at alle grundejere blev fejlfaktureret i systemet for årets kontingent (heldigvis blev opkrævningerne ikke sendt ud til grundejerne). Da der i systemet ikke er en måde at massehåndtere en tilbageføring af en massefakturering, må hver eneste faktura enkeltvis annulleres og slettes manuelt i systemet. Det var ikke elegant. Kontingentopkrævningerne blev omdelt/udsendt i maj/juni, men den nye kasserer fik først adgang til foreningens bankkonti efter sommerferien. Derfor blev den første automatiske import og registrering af bevægelser (herunder kontingentindbetalinger) på foreningens konto omfangsrig og det har dog også senere vist sig at en del indbetalinger ikke blev registreret korrekt. Det skyldtes en fejl i systemet, som efterfølgende er blevet fundet og rettet i samarbejde med leverandøren. Heldigvis fik kun et fåtal af grundejere en uberettiget rykker, men det var alligevel for mange! Det har også for enkelte grundejere betydet, at selvom en betaling er registreret i systemet kan der ikke i systemet laves en én-til-én sammenhæng imellem betalinger og medlemmet der har betalt. Det er meget uheldigt og beklages på det kraftigste. Der er nu kommet styr på den automatiske proces, men det har været rodet og bøvlet, hvilket samtidig med at vi fik en ny kasserer også klart afspejler sig i årets lidt rodede bogføring. 2) Kontingentbetalinger og medlemmer For at korrigere for nogle forkert automatisk registrede kontinggentindbetalinger der havnede på grundejere der allerede havde betalt kontingent, men hvor det var meget svært at sporer hvor indbetalingerne kom fra, så er der lavet nogle posteringer af indbetalte beløb under donationer. Endelig har der været en heldigvis positiv difference, imellem den faktiske saldo på foreningens bankkonto og den bogførte saldo i systemet på kr. 450 (se note 7), svarende til ét kontingent. Derfor er den reelle kontingentindtægt kr (493 medlemmer) og ikke som det fremgår kontingentkontoen (1000) kr (483 medlemmer). Dertil kommer at 33 medlemmer sidste år lavede en dobbeltindbetaling og derfor ikke er blevet opkrævet i år og altså reelt dækker over en medlemsfremgang på 15 medlemmer. I alt er der 720 grundejere i foreningens område. Derfor er den potentielle kontingentindtægt hvis alle betalte kr Gratisterne koster os altså kr Eller med andre ord, hvis alle betalte, så ville vi kunne drive foreningen med samme økonomi og aktivitetsniveau for et kontingent på ca. kr. 330 i modsætning til de 450 vi opkræver i dag. 3) Snerydning og grusning I årets regnskab er der som i tidligere år ikke skelnet imellem udgifter til snerydninger og udgifter til grusning. Det er kontoplanen forberedt for og det vil vi begynde at gøre i 2014/ ) Porto og omdeling Af udgiften på kr til porto og omdeling vedr. kr kontingentopkrævning, men heraf er er godt halvdelen, nemlig kr rykkerskrivelser. Det resterede beløb dækker over omdeling af indkaldelse til generalforsamling og informationsbrev vedr. fejning og tømning af vejbrønde.

4 5) Donationer og gaver Foreningen har støttet to lokale arrangementer/aktiviteter med hver kr Det drejer sig om Skt. Hans festen og fåreholdet ved Kaningården. Det resterende beløb er gaver til diverse foredragsholdere og lignende ved foreningens arrangementer. 6) Årets resultat På trods af de lidt lavere end budgetterede indtægter har vi igen i år haft et pænt positivt resultat (kr ). Det skyldes primært den milde vinter med deraf følgende lavere udgifter til vinterforanstaltninger og vejhold end forventet. 7) Balanceopgørelse Balancen afspejler to regnskabsmæssige fejl: Da der blev korrigeret for den ene kontingentindbetaling der ikke kunne henføres til en bestemt grundejer, som nævnt under note 2, så blev det fejlagtigt kun gjort på aktiverne og ikke på passiverne. Derfor er egenkapitalen reelt 450 kr. højere end det er vist. Det skal der korrigeres for ved åbningen af regnskabet for 2014/15. Ved lukningen af foreningens konto i Nykredit blev de tilskrevne renter kr. 31,79 og gebyrer kr. 15,00 fejlagtigt ikke indtægts- henholdsvis udgiftsført. Derfor indgår disse ikke i årets resultat, men kun under aktiverne på Dansk Bank kontoen og ikke egenkapitalen. Det skal der korrigeres for ved åbningen af regnskabet for 2014/15.

5 Noter til budgettet 1) Baseret på 525 betalende medlemmer (samme som 13/14) 2) Vi får ikke renter på vores konto i Danske Bank 3) Hosting og udvikling 4) Nedjusteret da vi forventer mindre behov for support i det nye år 5) Jf. notat om vinterforanstaltninger (kan læses/hentes på grundejerforeningens hjemmeside: 6) Konto udgår 7) Opjusteret med 25% da grusning intensiveres jf. notat om vinterforanstaltninger 8) Foreningen overgår til at opkræve kontingent med bankernes Fælles indbetalingskort - det såkaldte kode +71 kort. Så undgås fejlregistreringer af kontingentindbetalinger. 9) Vi forventer samme niveau som i ) Ny mulighed for kommunikaton med medlemmer der endnu ikke er taget i brug 11) Nye opkrævningsformer der endnu ikke er taget i brug, f.eks. Betalingsservice og lign. 12) Vi forventer samme niveau som i ) Afholdelse af bestyrelsesmøder og et socialt arrangement for bestyrelsen med ledsagere 14) Konto udgår 15) Afholdelse af møde og efterfølgende social aktivitet for de fremmødte medlemmer 16) Støtte til Skt. Hans fest (5.000) fårehold (5.000) diverse (5.000) 17) Bestyrelsen ønsker at bruge en del af foreningens voksende formue på at forbedre området. Det kunne f.eks. være anlæg af en legeplads i Furesøparken eller Kaningården. Medlemmer der måtte ønske at tage ansvar for og drive et sådan et initiativ kan ansøge om midler til gennemførelse af diverse forundersøgelser, heruder eventuel konsulentbistand o.lign. Beslutning om et projektforslags realisering træffes af bestyrelsen på bagrund af en motiveret indstilling vedlagt et gennemarbejdet projektforslag indeholdende budget og andre beslutningsrelevante data. 18) Konto udgår. Vi har ikke længere en kasse. Beholdning er indsat i Danske Bank. 19) Konto udgår. Kontoen er lukket

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 001-11 12. februar 2011 Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS Regnskab med Microsoft Dynamics C5 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere