Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms."

Transkript

1 Virksomhedsstart

2 Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab (ApS):... 7 Iværksætterselskaber (IVS)... 7 Fordele og ulemper ved at drive virksomhed i selskabsform...7 Fordele...7 Ulemper...7 Virksomhed fra privatadressen...8 Virksomhedsordningen...8 Kapitalafkastordningen...9 Opstart af virksomhed...10 Momsregistrering...10 Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom:...10 Fritagelse for momsregistrering...10 Lønsumsafgift...11 Fritagelser for lønsumsafgift:...11 Hvordan gøres lønsumsafgiftsgrundlaget op?...11 Hvad er lønsummen?...11 Arbejdsgiver/indeholdelsespligtig for A-skat...12 Udgifter til opstart af virksomhed Skat: Udgifter til forsøg, forskning og markedsundersøgelser: Moms: Skematisk oversigt over momsfradragsreglerne for biler mv Fakturakrav Punkt-, miljø- og energiafgifter Vigtige tidsfrister Relevante hjemmesider

3 Forord Denne folder henvender sig til iværksættere, som ønsker at starte virksomhed. Folderen omhandler en række af de spørgsmål iværksætteren stilles overfor, når den pågældende starter ny virksomhed. Spørgsmål, som kan få økonomisk betydning for virksomhedens fremtid. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Selvom folderen omhandler mange områder indenfor skat og moms, er den på ingen måde udtømmende og det kan derfor anbefales, at der søges professionel hjælp i den konkrete situation. November

4 Forretningsplan En iværksætter bør udarbejde en forretningsplan for virksomheden. En forretningsplan beskriver den virksomhed, der skal etableres, og er samtidig en plan over hvordan virksomheden skal drives og udvikles. Forretningsplanen samler oplysninger omkring den påtænkte virksomhed og gør det nemmere at overbevise samarbejdspartnere, banker m.v. om idéen. Forretningsplanen indeholder normalt: Baggrundsoplysninger Resumé Idégrundlag Personlige ressourcer og mål Produktet/ydelsen Markedsbeskrivelse Salg- og markedsføring Organisering af virksomheden Udvikling af virksomheden Budgetter Finansiering Idégrundlaget indgår i forretningsplanen og indeholder en redegørelse for, hvorfor iværksætteren ønsker at starte egen virksomhed samt hvilke langsigtede og kortsigtede mål iværksætteren har såvel med virksomheden som personligt. Forretningsplanen beskriver ligeledes produktet eller serviceydelsen og hvilket behov produktet eller serviceydelsen forsøger at dække hos kunderne. Oplysninger om den kalkulerede salgspris, om salgsprisen er konkurrencedygtig og i overensstemmelse med, hvad kunden vil betale, bør foreligge. Et produkt kan have et sådant særpræg med hensyn til pris, kvalitet, leveringstid, service m.v., at produktet foretrækkes af kunderne, hvilket eventuelt kan berettige at virksomheden tager en højere salgspris end konkurrenterne. Medfører virksomhedens drift, at der skal ansættes personale bør det anføres i forretningsplanen, herunder hvor mange der i givet fald er tale om og hvilke opgaver personalet skal udføre. Budgetter er den økonomiske del af forretningsplanen og skal give et overblik over, om forretningsplanen økonomisk kan realiseres, således at iværksætteren tjener tilstrækkeligt til, at virksomheden kan overleve, at iværksætteren har penge til eget forbrug m.v. En iværksætter bør udarbejde fire budgetter: Privatbudget Etableringsbudget Driftsbudget Likviditetsbudget Etableringsbudgettet skal indeholde de investeringer, som virksomheden skal foretage for at opstarte virksomheden. Finansieringen af sådanne investeringer kan foretages på mange måder, både ved private og offentlige kilder. Et overblik over fremtidige cash flows må i den forbindelse foreligge samt oplysninger om, hvilket forhold der er det rette mellem lån, egen finansiering og eksterne investorer. Ofte har en ny opstartet virksomhed behov for lånekapital. Yderligere oplysninger kan findes på hvor der tilbydes målrettet vejledning til iværksættere. Derudover vil revisor kunne yde den nødvendige rådgivning. Afsnittet kan udvides med oplysninger om en markedsføringsplan, herunder hvordan produktet eller serviceydelsen skal kanaliseres ud til kunden, f.eks. via et direkte salg eller via en formidler. Markedsføringsplanen kan modvirke at de relativt få midler, der er til rådighed til markedsføring, bruges forgæves. Desuden bør forretningsplanen indeholde oplysninger om, hvilke leverandører virksomheden har til hensigt at anvende. 4

5 Den daglige bogføring og regnskab En erhvervsdrivende skal opfylde en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v. Ifølge bogføringsloven har den selvstændige erhvervsdrivende pligt til at bogføre virksomhedens indtægter og udgifter samt udarbejde et egentligt regnskab. Den daglige bogføring giver endvidere et overblik over virksomhedens økonomiske situation, da den klarlægger virksomhedens indtjeningsevne og rentabilitet. Iværksætteren bør derfor opbygge et godt og fornuftigt bogføringssystem, så alle virksomhedens transaktioner kan registreres. En kontoplan for virksomheden oprettes og opdeler virksomhedens økonomiske aktiviteter på forskellige konti. Eksempler på kontonavne er; varesalg, varekøb, kontorartikler, bildrift, kasse, bank/giro mv. Der skal derudover oprettes særlige konti for moms og A-skat mv. Et kasseregnskab/kassekladde skal dagligt udfærdiges, hvor alle ind- og udbetalinger registreres. Ind- eller udbetalinger kan anføres som et samlet beløb, hvis dette kan specificeres ved hjælp af f.eks. en kassestrimmel eller lignende. Kassebeholdningen skal hver dag tælles op og afstemmes, og eventuelle kassedifferencer skal bogføres. Iværksætteren kan selv føre det daglige kasseregnskab/ kassekladde, her kan det imidlertid anbefales, at iværksætteren køber/leaser et bogføringsprogram. Mange bogføringsprogrammer kan også bruges til debitor- og kreditorstyring, lagerstyring, prislister, kundekartoteker mv. Iværksætterens revisor vil ligeledes kunne yde rådgivning om bogføringssystemer mv. Alle indtægter og udgifter skal dokumenteres overfor SKAT, for derved at bevise hvorvidt bogføringen og regnskabet er udarbejdet korrekt. Iværksætteren skal derfor gemme bilag på alle indtægter og udgifter. Regnskabet med bilag skal opbevares i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Det vil sige, at regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2013 skal opbevares til og med 31. december Dette gør sig også gældende, selv om virksomheden ophører. Opbevaringen af regnskab og bilag skal ske på en sådan måde, at materialet er sikret mod brand og tyveri mv. Der skal endvidere foretages sikkerhedskopi af den elektroniske bogføring, som bør opbevares et andet sted end bogføringen. 5

6 Virksomhedsform Iværksætteren skal træffe en beslutning om, hvorvidt virksomheden skal drives som selskab eller være personligt ejet. I beslutningen indgår en række overvejelser om f.eks. risiko, kapitalkrav, regnskabskrav, skat mv. Pjecen giver en kort redegørelse for nogle af de mest sædvanlige virksomhedsformer og hvilke fordele og ulemper de forskellige virksomhedsformer giver. Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed Et personligt ejet virksomhed er den mest simple virksomhedsform og iværksætteren kan, såfremt det ønskes, senere ændre den personligt ejede virksomhed til et selskab. Regnskabet skal i en personligt ejet virksomhed ikke offentliggøres og der er ingen kapitalkrav. Ejeren hæfter imidlertid for hele virksomhedens gæld og det offentlige kan i visse tilfælde inddrive gælden hos ægtefællen. Der er således en risiko ved at starte en personligt ejet virksomhed, men det er imidlertid iværksætteren selv, der afgør, hvor stor en gæld der stiftes. En personligt ejet virksomhed skal udover den løbende bogføring udarbejde et skattemæssigt årsregnskab og en kapitalforklaring. Kapitalforklaringen er en oversigt over årets samlede indtægter og udgifter, og viser udviklingen i formuen. Iværksætteren skal som udgangspunkt, ikke indsende regnskabet eller det skattemæssige årsregnskab til SKAT, hvis nettoomsætningen ikke overstiger 25 mio. kr. Alt hvad iværksætteren tjener er skattepligtig personlig indkomst og driftsomkostninger kan som udgangspunkt fragå ved opgørelsen af den personlige indkomst. Dette gælder imidlertid ikke renter, der som udgangspunkt kun kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Iværksætteren kan derfor vælge at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, som på mange måder sidestiller den personligt ejede virksomhed med en virksomhed drevet i selskabsform. Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen beskrives senere. Selskab Iværksætteren kan drive virksomheden i selskabsform, enten som et aktieselskab, et anpartsselskab eller et iværksætterselskab. Aktieselskab (A/S) At oprette et aktieselskab (A/S) kræver en kapital på minimum kr , hvoraf minimum 25 pct. skal indbetales. Kapitalen kan indskydes i selskabet som penge eller aktiver af økonomisk værdi f.eks. ejendomme, maskiner, biler, varelager og lignende. Hvis hele eller dele af kapitalen indskydes som aktiver af økonomisk værdi, skal 100 pct. af den tegnede kapital indbetales. Iværksætteren hæfter kun med den indskudte kapital. Banken kræver imidlertid ofte en større sikkerhedsstillelse for lån, og iværksætteren kan derfor være nødsaget til at give en personlig sikkerhedsstillelse i form af kaution. Dette medfører, at iværksætteren eventuelt bærer samme risiko i et selskab, som ved en personligt ejet virksomhed. Vi gør desuden opmærksom på, at den begrænsede hæftelse først indtræder ved registrering. Et aktieselskab skal have en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, og der skal vælges en direktør, som skal varetage den daglige ledelse. Aktieselskabet er underlagt en række forskrifter, som f.eks. aflæggelse af årsrapport, oprettelse af stiftelsesdokument med blandt andet vedtægter, tegningskurs mv. og aktiekapitalen skal desuden tegnes. Årsrapporten skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Revision kan i visse tilfælde fravælges på den stiftende generalforsamling. I stedet kan der foretages en udvidede gennemgang, et review eller en opstilling af årsregnskabet. Valget omkring revision beror typisk på en drøftelse med kreditgiveren samt en hensyntagen til selskabets aktivitetsområde. Derudover skal selvangivelsen udarbejdes og indgives til skattevæsenet. Aktionærer, som ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen skal oplyses i regnskabet og udbytter kan først betales til disse, efter godkendelse af årsrapporten på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal hvert år afholdes inden 5 måneder efter endt regnskabsår. 6

7 Anpartsselskab (ApS) At oprette et anpartsselskab (ApS) kræver en kapital på mindst kr , som skal indbetales. Kapitalen kan indskydes i selskabet som penge eller aktiver af økonomisk værdi f.eks. ejendomme, maskiner, biler, varelager og lignende. Et anpartsselskab kan fravælge at have en bestyrelse, men skal have en direktør eller direktion, som varetager den daglige ledelse. Anpartsselskabet er underlagt en række forskrifter, som f.eks. aflæggelse af årsrapport, oprettelse af stiftelsesdokument med blandt andet vedtægter, tegningskurs mv. og anpartskapitalen skal desuden tegnes. Årsrapporten skal som udgangspunkt revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Mindre selskaber kan imidlertid fravælge revisionen. Der kan i stedet foretages en udvidede gennemgang, et review eller en opstilling af årsregnskabet. Valget omkring revision beror typisk på en drøftelse med kreditgiveren og en hensyntagen til selskabets aktivitetsområde. Selvangivelsen skal ligeledes udarbejdes og indgives til skattevæsenet. Udbytter kan først udbetales, når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal hvert år afholdes inden 5 måneder efter endt regnskabsår. Iværksætterselskaber (IVS) Et iværksætterselskab kan stiftes for én krone. Selskabet kan imidlertid først udbetale udbytter, når egenkapitalen udgør kr. Når egenkapitalen udgør kr. kan selskabet omregistreres til et almindeligt anpartsselskab. Iværksætterselskab vil, bortset fra de særlige kapitalregler, være omfattet af de regler, som gælder for anpartsselskaber. Fordele og ulemper ved at drive virksomhed i selskabsform Regelsættene vedrørende moms og skat er som udgangspunkt ens, uanset om iværksætteren driver virksomhed i selskabsform eller som en personlig virksomhed. Et selskab betaler selskabsskat på 24,5 pct. (2014), mens en personligt drevet virksomhed beskattes efter reglerne om personlig indkomst med 50-56,5 pct. (skatteprocent inkl. arbejdsmarkedsbidrag). Oprettes et selskab, skal den løn, iværksætteren modtager fra selskabet, imidlertid beskattes som almindelig indkomst, og der skal ligeledes betales udbytteskat af de udbytter der udbetales af selskabet. Udbytteskatten udgør 27/42 pct. afhængig af den samlede aktieindkomst. Selskabsskatten opkræves som 2 årlige acontorater og betales henholdsvis den 20. marts og den 20. november. Nedenfor angives nogle fordele og ulemper, der er ved at drive virksomhed i selskabsform. Fordele ved selskabsform Ingen personlig hæftelse Mulighed for ekstern egenkapitalfinansiering Lettere generationsskifte, herunder oprettelse af holdingselskab Nemmere indtræden og udtræden af medejere Mulighed for udskydelse af beskatning ved virksomhedsophør Skattemæssigt fradrag for beregnede feriepenge for indehaver Evt. bedre overblik over privatøkonomien Ulemper ved selskabsform Krav til egenkapital, herunder særlige bestemmelser ved kapitaltab Formalitetskrav Offentlig indsigt Såfremt selskabets driftsresultat ikke kan dække lønnen til indehaveren, betyder det en større skattebetaling end ved anvendelse af virksomhedsordningen Ingen mulighed for lån i virksomheden Skattemæssigt ugunstigt at finansiere aktiekøb Strammere krav til generationsskifte med succession 7

8 Virksomhed fra privatadressen Det kan være vanskeligt at få fradrag for udgifter til opførelse, reparation, vedligeholdelse og drift af et kontor, der indgår som en del af privatboligen. Lokalet skal fremstå som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt og skal være uanvendeligt til opholdsrum for den pågældende og hans familie. Det gælder uanset om hjemmearbejdet, ekstraarbejdet eller bijobbet udføres fra et specielt værelse i hjemmet. Der kan foretages fradrag for køb af Pc er, skrivebord og øvrigt kontorhold, hvis det kan sandsynliggøres, at udstyret mv. anvendes erhvervsmæssigt. Momsmæssigt er der fradrag for den del af udgifterne, der skønsmæssigt vedrører virksomheden. Selvom værelset er møbleret med kontormøbler, udstyret med omfattende bogreoler mv. anses det ikke for uanvendeligt til opholdsrum. Kun hvor lokalet har skiftet karakter og således gennem møblering, udstyr og adgang mv. er blevet et værksted, et laboratorium eller en tegnestue/et værelse som benyttes til arbejdet om dagen, så det træder i stedet for et arbejdsværelse, som den pågældende ellers måtte have på ansættelsesstedet, anses det som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Virksomhedsordningen Efter reglerne i virksomhedsskatteloven kan den skattepligtige, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, vælge at anvende enten reglerne om virksomhedsordningen eller reglerne om kapitalafkastordningen. Virksomhedsordningen ligestiller på mange måder en personligt drevet virksomhed med et selskab. Fordele ved anvendelse af virksomhedsordningen: Virksomhedens renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst som andre driftsomkostninger Lavere beskatning af en beregnet forrentning af egenkapitalen i virksomheden (kapitalafkast). Således at afkastet ved investering i egen virksomhed ligestilles med afkastet ved passiv investering Der kan spares op i virksomheden mod betaling af en foreløbig skat på 24,5 pct. (2014), hvilket giver virksomheden en bedre likviditet. Erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne beskatningen over årene ved at lade overskuddet eller en del heraf blive stående i virksomheden mod betaling af en foreløbig skat på 24,5 pct. (2014). Betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen: Ved indsendelse af selvangivelsen skal det tilkendegives, at iværksætteren ønsker at anvende ordningen Virksomhedens økonomi og iværksætterens private økonomi skal adskilles regnskabsmæssigt Overførsler mellem den privates og virksomhedens økonomi skal bogføres særskilt for hver post Ordningen omfatter alle de virksomheder, som den skattepligtige driver Overføres et overskud der er opsparet i virksomhedsordningen fra virksomheden til privatøkonomien, medregnes beløbet inkl. den foreløbige virksomhedsskat ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst. Den betalte foreløbige virksomhedsskat, der hører til det hævede beløb, fratrækkes herefter i den skattepligtiges slutskat for det pågældende indkomstår. Hele opsparingen i virksomhedsordningen er således personlig indkomst, når den hæves. Pjecen gennemgår kun hovedtrækkende i virksomhedsordningen og ordningen kan være kompliceret. Det kan derfor anbefales at iværksætteren søger professionel rådgivning f.eks. hvad angår privatbenyttelse af virksomhedens bil mv. 8

9 Kapitalafkastordningen Iværksætteren kan i stedet for at anvende virksomhedsordningen vælge at beregne et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver. Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har brug for hele virksomhedsordningen, kan herved opnå enkelte af virksomhedsordningens fordele på en mere tilgængelig måde. Økonomien skal f.eks. ikke i kapitalafkastordningen regnskabsmæssigt adskilles i en privat økonomi og en virksomhedsøkonomi. Afhængig af de økonomiske forhold kan selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender kapitalafkastordningen, eventuelt opnå fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter. Kapitalafkastet beregnes ud fra kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastsatsen. Som udgangspunkt opgøres kapitalafkastgrundlaget som værdien af aktiver der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt ved indkomstårets begyndelse. Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og offentliggøres af SKAT. Pjecen gennemgår kun hovedtrækkende i kapitalafkastordningen og ordningen kan være kompliceret. Det kan derfor anbefales at iværksætteren søge professionel rådgivning f.eks. hvad angår aktiver, der også anvendes privat. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastordningen indebærer således reelt, at der helt eller delvis gives fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens renteudgifter. 9

10 Opstart af virksomhed Når virksomheden opstartes er det vigtigt, at virksomheden bliver registreret hos SKAT, idet virksomheden på det offentliges vegne opkræver en række skatter og afgifter mv., som skal afregnes til SKAT. Registreringsforholdene kan være følgende: Momsregistrering Indeholdelsespligt for A-skat og AM-bidrag, samt ATP Punkt- og miljøafgifter Lønsumsafgift De fleste virksomheder, dog ikke alle, skal registreres for moms. I afsnittet vedrørende fritagelse for momsregistrering er der nævnt en række eksempler på områder, der er fritaget for momsregistrering. Hvis virksomheden er fritaget for momsregistrering, vil den ofte være lønsumsafgiftspligtig. Se afsnittet vedrørende lønsumsafgift. Hvis virksomheden har ansatte skal der f.eks. ske registrering for indeholdelse af A-skat, ATP og AM-bidrag. Der henvises til ATP-husets hjemmeside vedrørende satserne for ATP (www.atp.dk). Derudover kan virksomheden blive registreringspligtig af punkt- og miljøafgifter. En virksomhed, som ikke skal registreres for moms, A- skat mv. kan vælge at lade sig registrere som et PMV (Personligt ejet mindre virksomhed) og herved få et CVR-nr. Momsregistrering Hvis der er en formodning om, at virksomhedens omsætning af varer og/eller ydelser overstiger kr indenfor en 12-måneders periode, skal virksomheden momsregistreres, uanset der er tale om eksempelvis salg af brugte varer, eller om varerne købes med henblik på salg i udlandet. Momsregistreringen kan foretages elektronisk via www. webreg.dk. Nedenfor er beskrevet i hvilke situationer, virksomheden skal momsregistreres: ved fremstilling, bearbejdning, udlejning, opbevaring og transport af varer når virksomheden bygger, reparerer, vedligeholder, projekterer eller anlægger fast ejendom, herunder jordarealer når virksomheden sælger serviceydelser indenfor en lang række områder, f.eks. rådgivning og vurdering, reklame, edb og IT, forlystelser, personlig pleje, servering og udlejning af varer og personer. ved salg af varer via internettet Der gøres opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at der kan være mange andre ydelser end de ovenfor nævnte, som kræver en momsregistrering. Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Erhvervsmæssig udlejning og bortforpagtning af fast ejendom kan omfattes af en frivillig momsregistrering. Fordelen ved en frivillig momsregistrering er, at udlejer får fradragsret for købsmomsen på alle omkostninger i forbindelse med udlejningen, herunder reparation, vedligeholdelse og ombygning af lejemålet. Til gengæld skal udlejer opkræve og betale moms af huslejen. Momsen på huslejen vil dog ofte være neutral i forhold til lejer, da lejer har fradragsret for huslejen, hvis lejemålet anvendes til momspligtige formål. Fritagelse for momsregistrering Momsloven fritager en del aktiviteter for moms. Nedenfor nævnes en række eksempler på områder, der er fritaget for momsregistrering. Der gøres dog samtidig hermed opmærksom på, at det kun er de mest almindelige momsfrie ydelser, der er nævnt. Herudover skal det nævnes, at mange af de aktiviteter, der er fritaget for momsregistrering ofte medfører lønsumsafgiftspligt. Sundhed, f.eks. hospitalsbehandling og lægebehandling Social forsorg Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelser Foreninger Sport og fysisk træning Kulturelle aktiviteter, f.eks. museer, zoologiske haver, biblioteker mv. Forfatter- og komponistvirksomhed Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom Lotterier og lign. Frimærker Personbefordring (hvis transportmidlet er bus, dog kun rutekørsel) Velgørende arrangementer Bedemandsvirksomhed, visse leverancer er dog momspligtige Genbrugsbutikker Drives disse aktiviteter i sin rene form er virksomheden fritaget for at opkræve moms ved salg, men har til gengæld ikke fradragsret for købsmoms. Mange af aktiviteterne er dog oftest kombineret med en momspligtig aktivitet, hvilket medfører at der for omkostninger, der vedrører både den momspligtige og den ikke momspligtige aktivitet, er delvis fradragsret i forhold til den momspligtige aktivitets andel af den samlede omsætning. Der henvises til afsnittet vedrørende fradragsret. 10

11 Lønsumsafgift Som nævnt ovenfor er der en del aktiviteter, som er fritaget for moms. Mange af disse aktiviteter er i stedet lønsumsafgiftspligtige. Lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal ligeledes registreres ved Erhvervsstyrelsen. Virksomheden er dog kun registreringspligtig for lønsumsafgift, hvis afgiftsgrundlaget overstiger kr årligt. Nedenfor nævnes en række eksempler på områder, som er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Der gøres dog opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Sundhedspleje undervisning sport kulturelle aktiviteter lotterier og spil personbefordring bedemandsvirksomhed visse ydelser i foreningsregi Fritagelser for lønsumsafgift: Social forsorg og bistand amatørsport udlejning og bortforpagtning af fast ejendom forfatter- og komponistvirksomhed persontransport direkte til eller fra udlandet Man kan groft sagt anbringe virksomhedstyperne/brancherne i 4 kasser, som har hver deres måde, hvorpå afgiftsgrundlaget opgøres. Vi har i denne pjece valgt udelukkende at beskrive den mest anvendte metode kort. Hvis virksomheden både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, fordeles lønsummen forholdsmæssigt i forhold til tidsforbruget på hver del evt. ud fra et skøn i forhold til omsætningens sammensætning. Hvordan gøres lønsumsafgiftsgrundlaget op? For nedennævnte aktiviteter beregnes afgiftsgrundlaget som lønsummen + over/underskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst. Lønsumsafgiften udgør 4,12%: læger og tandlæger fysioterapeuter og kiropraktorer samt andre, der udfører sundhedspleje, herunder private klinikker og sanatorier kulturelle virksomheder, f.eks. private museer private skoler og kurser virksomheder, der udfører persontransport her i landet, f.eks. taxavognmænd og vognmænd med rutebil. Hvad er lønsummen? Enhver form for løn som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. tillæg, uanset om disse indgår i lønnen eller udbetales særskilt års-, måneds-, 14-dages-, uge-, dag-, eller timeløn, akkordfortjeneste, akkordafsavnstillæg, gratiale, honorar, bonus, tantieme og produktionstillæg, taksregulering, anciennitets-, alders- og pensionstillæg, feriegodtgørelse, ferietillæg og søgnehelligdagsbetaling, overarbejde, forskudt arbejdstid og skifteholdstillæg Lønnen opgøres som en bruttoløn. Det er organisationsformen og aktiviteten, der er afgørende for, hvilken metode, der skal bruges. 11

12 Arbejdsgiver/ indeholdelsespligtig for A-skat Iværksætteren skal registreres som arbejdsgiver/ indeholdelsespligtig hos Erhvervsstyrelsen, hvis virksomheden har ansatte. Baggrunden herfor er, at virksomheder med ansatte hver måned for hver ansat skal indberette A-skat, AM-bidrag, ATP etc. til eindkomst (lønindberetning) for således at kunne indeholde skat af den løn der udbetales til den enkelte medarbejder. På baggrund af de oplysninger, som er indberettet til eindkomst, danner SKAT en betalingslinje (OCR-linje) med det beløb, som virksomheden skal afregne til SKAT. Manglende indberetning eller indeholdelse af skat er forbundet med store rente- og gebyrudgifter og det kan derfor anbefales at anvende et lønbureau, f.eks. multi-data, til at forestå virksomhedens lønindberetninger. 12

13 Udgifter til opstart af virksomhed I forbindelse med opstarten af virksomheden skal der påregnes en del udgifter. Det gælder f.eks. udgifter til advokat, revisor, markedsundersøgelser, udstyr, husleje, telefoner, løn og reklame mv. De momsmæssige og skattemæssige fradragsmulighederne for udgifter i forbindelse med opstarten er beskrevet nedenfor. Skat Iværksættere vil kunne få fradrag for udgifter til udstyr, husleje, telefoner, løn og reklame mv. Husleje, telefon, løn og reklame skal have karakter af driftsudgifter, som det har været nødvendigt at afholde inden virksomheden starter. De udgifter iværksætteren har afholdt inden for de seneste 6 måneder før virksomhedens start kan normalt fradrages. Hovedreglen for det skattemæssige fradrag er, at den skal være afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. Udgifter der kan henføres til aktiver i afskrivningslovens forstand foretages ikke straks, men afskrives over flere år. Sådanne aktivet formodes at have mere end ét leveår. Nedenfor er anført nogle eksempler på afskrivninger: Eksempel Årlig % Maskiner mv., biler og skibe 25 % Bygninger og installationer 4 % Goodwill 1/7 pr. år Afskrivningsgrundlaget for investering i driftsmidler er i perioden 30/ til 31/ forhøjet til 115 pct. af anskaffelsessummen. Udgifter til forsøg og forskning: Udgifter i udviklingsfasen, herunder eventuelle udgifter til forsøg og forskning/udvikling, som er udført hos andre samt udgifter til f.eks. køb at en patentret kan fradrages. Disse udgifter kan skattemæssigt fradrages, selv om de er afholdt mere end 6 måneder før virksomhedens opstart. Moms Som udgangspunkt har momspligtige virksomheder fuld momsfradragsret for udgifter, der bruges til den momspligtige aktivitet. Momsen skal fremgå af leverandørens faktura. Hvis udgiften anvendes til både momspligtige og til momsfrie formål eller til formål, som ikke vedrører virksomheden, er der tale om en delvis fradragsret. Fradragsretten indtræder på det tidspunkt, hvor sælgers moms forfalder til betaling. Det vil sige, at varen ikke behøver at være betalt, før der momsmæssigt kan foretages fradrag for den. Virksomheden kan som udgangspunkt ikke foretage fradrag for følgende udgifter: kost til virksomhedens indehaver og personale anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale naturalieaflønning af virksomhedens ansatte anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lign. for virksomhedens personale hotelophold anskaffelse og drift af personkøretøjer (hvidpladebiler) Vedrørende hotel- og restaurationsydelser er der hhv. 75 pct. og 25 pct. fradrag, såfremt udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter. Iværksætteren kan vælge at fradrage udgiften fuldt ud i opstartåret. Udgifter til forsøg og forskning, kan i visse tilfælde fradrages inden virksomhedens opstart. Iværksætteren kan også vælge at afskrive udgifterne over en 5 års periode, som løber fra og med det indkomstår, hvor virksomheden startes. Det anbefales at iværksætteren søger professionel rådgivning for at få klarlagt de mest fordelagtige muligheder. 13

14 Skematisk oversigt over momsfradragsreglerne for biler mv. Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg Personbiler og motorcykler Intet fradrag Fradrag hvis lejeperioden > 6 måneder af beregnet grundlag Intet fradrag Dog fradrag for passageafgift på Øresundsbroen Ingen moms Varebiler < 3 tons udelukkende momspligtig anvendelse Fuldt fradrag Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr Der skal beregnes fuld moms ved salg Varebiler < 3 tons anvendt til momspligtige og momsfrie formål Intet fradrag 1/3 fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr Der skal ikke beregnes moms af salget Varebiler < 3 tons anvendt til private og momspligtige formål Intet fradrag 1/3 fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr Fuldt fradrag, hvis momspligtig omsætning > kr Der skal ikke beregnes moms af salget Varebiler > 3 tons udelukkende momspligtig anvendelse Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes fuld moms ved salg Varebiler > 3 tons anvendt til momspligtige og momsfrie formål Delvis fradragsret i forhold til den momspligtige omsætning Delvis fradragsret i forhold til den momspligtige omsætning Delvis fradragsret i forhold til den momspligtige omsætning Der skal beregnes fuld moms ved salg og et beregnet fradrag Varebiler > 3 tons anvendt til private og momspligtige formål Delvis fradragsret for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Delvis fradragsret for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Delvis fradragsret for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Der skal beregnes fuld moms ved salg og et beregnet fradrag 14

15 Du skal endvidere være opmærksom på, at såfremt en varebil benyttes privat, skal der indbetales et tillæg til vægtafgiften. Tillæggets størrelse er afhængig af bilens vægt, hvorvidt bilen anvendes privat samt tidspunktet for første indregistrering, jf. efterfølgende skema: Privatbenyttelsesafgift (Satser 2014) Bilens totalvægt Bilen registreret første gang efter 2. juni april 2007 Bilen registreret første gang den 25. april 2007 eller senere til og med to tons 990,- kr ,- kr. mellem to og tre tons 5.510,- kr ,- kr. mellem tre og fire tons 5.510,- kr ,- kr. Afgiften, som virksomheden skal betale for brugen af gulpladebilen, afhænger således af bilens anvendelse. Det vil sige, at der er tre forskellige kategorier for betaling af privatbenyttelsesafgift. Udelukkende privat anvendelse Hele afgiften i ovennævnte skema betales. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse Halvdelen af afgiften betales. Udelukkende erhvervsmæssige anvendelse Der betales ingen afgift. Skat Personligt ejede virksomheder, som ikke anvender virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, kan skattemæssigt vælge at tage fradrag for indkøbet af bilen ved at afskrive på den erhvervsmæssige del af købsprisen. Der kan endvidere tages et forholdsmæssigt fradrag i forhold til den erhvervsmæssige anvendelse for driftsudgifterne. Iværksætteren kan vælge at lade bilen forblive i det private regi. Virksomheden afregner herefter kørselsgodtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel, som iværksætteren har foretaget i den private bil for virksomheden. Virksomheden har fradrag for den udbetalte kørselsgodtgørelse. Et sådan fradrag kræver, at virksomheden kan dokumentere den erhvervsmæssige kørsel via en kørebog. Kørebogen skal føres hver dag og vise datoen, km-tælleren ved dagens begyndelse og slutning, kørslens fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. Derudover skal det endvidere for den erhvervsmæssige kørsel anføres i hvilken anledning og hvortil der er kørt. Fakturakrav Fakturakravene er harmoniserede indenfor EU og en almindelig faktura skal indeholde følgende oplysninger: udstedelsesdato (fakturadato) fortløbende nr. sælgers navn, adresse og momsregistreringsnummer købers navn og adresse mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (sjældent anvendt) afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms gældende afgiftssats (25 pct.) det momsbeløb, der skal betales Ved momsfrit salg til andre EU-lande, skal fakturaen endvidere indeholde følgende oplysninger: Varesalg: angivelse af, at varen fremsendes momsfrit. Angivelsen heraf kan ske ved henvisning til den relevante direktivbestemmelse/momsloven eller ved anden tydelig påtegning, fx momsfritaget, zero-rated eller free of VAT købers momsregistreringsnummer Salg af ydelser: angivelse af, at ydelsen er omfattet af omvendt betalingspligt. Angivelsen heraf kan ske ved henvisning til den relevante direktivbestemmelse/momsloven eller ved anden tydelig påtegning, fx omvendt betalingspligt eller reverse-charge. købers momsregistreringsnummer 15

16 Punkt-, miljø- og energiafgifter På nogle varer opkræver told- og skattemyndighederne særlige afgifter, de såkaldte punkt-, miljø- og energiafgifter. Virksomheden kan i nogen udstrækning via momsangivelsen få godtgjort nogle af energiafgifterne, f.eks. elafgift (se skema). Godtgørelse af elafgift Fra den 1. januar 2014 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklet. El anvendt til proces Alle de forskellige afgifter er blevet slået sammen til én afgift. Denne afgift godtgøres med undtagelse af den del, som EU stiller krav om, at alle virksomheder skal betale. Dette er 0,4 øre/kwh. En række varer, såsom f.eks. chokolade- og sukkervarer, cigaretter og røgtobak, emballager, kaffe og the, konsum is og mineralvand, er pålagt punktafgifter. Fremstiller eller sælger virksomheden punktafgiftspligtige varer en gros, eller indfører dem fra udlandet til brug i virksomhedens produktion, skal der ske registrering for afgiften, som virksomheden på statens vegne opkræver og derefter skal afregne. Da reglerne på punkt-, miljø-, og energiafgifterne er meget komplicerede og kan have stor økonomisk betydning for Deres virksomhed, anbefales det at søge professionel rådgivning. År/øre kwh Elafgift 83,3 84,7 EU s minimumsafgift 0,4 0,4 Godtgørelse 82,9 84,3 Virksomhederne kan således få godtgjort 82,9 øre pr. kwh i 2014 af den el, der anvendes til procesformål. El anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling Siden 1. januar 2012 kan virksomheder få delvis godtgørelse for elafgift af el, der er anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. År/øre kwh Elafgift 83,3 84,7 Godtgørelse 42,1 42,8 Det er et krav, at der sker måling af elforbruget. 16

17 Vigtige tidsfrister Moms Ca. 60 dage efter kvartalets udløb. Import Punktafgift Lønsumsafgift A-skat/bidrag Indberetning cpr-nr. på ansatte skal indberettes B-skatterater Selskabsskat Selvangivelse, person Selvangivelse, selskab Told skal angives og betales 16 dage efter udløbet af den måned, hvor varerne er indført, hvis der er stillet sikkerhed for tolden. Er der ikke stillet sikkerhed for tolden, skal den betales senest 5 dage efter varerne er fortoldet 15 dage efter månedens udløb 15 dage efter kvartalets udløb. For enkelte virksomheder tillige en årlig regulering A-skat mv. skal som udgangspunkt angives og betales senest den 10. i hver måned Samtidig med, at A-skat og bidrag skal indbetales, dvs. normalt den 10. hver måned Skal indbetales den 20. i hver måned, bortset fra juni og december Opkræves af SKAT i 2 årlige acontorater, som skal betales 20. marts og 20. november. 1. juli i året efter indkomståret. 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret Når iværksætteren bliver registreret, fastlægges afregningsperioden for moms, A-skat mv. af SKAT. Alle angivelser kan foretages via SKAT s TastSelv-ordning på internettet ved tilmelding på Relevante hjemmesider Redmark, Startguiden, SKAT, ATP-Huset, 17

18 Noter 18

19 19

20 Følg Redmark på redmark.dk Aalborg Hasseris Bymidte 6 DK-9000 Aalborg Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf Aarhus Sommervej 31C DK-8210 Aarhus V Tlf København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Tlf

Virksomhedsstart. redmark.dk

Virksomhedsstart. redmark.dk Virksomhedsstart redmark.dk Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere