"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen."

Transkript

1 "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og konstaterede, at beboermødet er lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Louise Hansen, BO-VEST er valgt som referent 3. Godkendelse af forretningsordenen Forretningsorden er godkendt. 4. Valg af stemmeudvalg Tove, Anita og Vinie udgør stemmeudvalget. 5. Godkendelse af dagsordenen Godkendt 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 9. september 2013 Godkendt med nedenstående kommentar. Under punkt 8 vil en beboer gerne have tilføjet, at hun spurgte til hvorvidt BO-VEST har tjekket om lejerne i 4 Syd har betalt for meget ejendomsskat. Vinie Hansen orienterer, at BL har indgivet en fælles anke til SKAT. Michael Willumsen orienterer yderligere, at der har været et skattestop for boligafdelinger, hvilket betyder, at der generelt betales lavere ejendomsskat end for ejere. 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 Flemming Wallin fremlægger regnskabet for året Regnskabet er omdelt til beboerne. Der er et underskud kr. Udgifter: Offentlige og fasteudgifter: Der spørges til stigningen for forsikringer. Michael Willumsen orienterer om, at selvrisiko som noget nyt bogføres under forsikringer. Tidligere var de bogført på 115. Forsikringspræmien er fortsat den samme. Variable udgifter: Alm. vedligeholdes er næsten halveret - konto 115 Særlige udgifter beboerhus. Herunder solceller. Solcellerne har dækket al strømforbruget i beboerhuset. Andre henlæggelser: mio. er en indkomst vi har haft fra Landsbyggefonden og som indtil videre er henlagt til renoveringen. Der er tale om en reguleringskonto, der kan bruges til uforudsete udgifter i forbindelse med renovering. På de ekstraordinære udgifter: Dækker blandt andet ydelser på realkreditlån for byggeskader. Grunden til at udgifterne er højere end budgetteret skyldes blandt andet en rentekorrektion. Vi har i 2012 fået udbetalt for mange renter for vores henlæggelser hos BO-VEST. Indtægter: Færre renteindtægter end forventet. Indtægt fra Landsbyggefonden (Er henlagt - se under Andre henlæggelser) Der spørges til hvorfor vi har fået ejendomsindtægter tilbage: Vi har ikke altid fået det endelig beløb for ejendomsskat, når vi lukker regnskabet. Der er derfor tale om en korrektion i forhold til regnskabet sidste år. Der spørges til beløbene på den lukkede byggesag. Der er tale om en korrektion. Antenneregnskabet

2 Det har kostet kr. at drifte antenneanlægget. Der er samlet set et overskud på kr., der overføres til næste år, De kr. er drift og support i forhold til anlægget. Der spørges til hvorvidt signallevering kan splittes ud på hver enkel beboer. Flemming Wallin lover at undersøge det. Næste år opdeles udgifterne til signalanlæg yderligere, så det bliver tydeligt hvad pengene bruges til. Regnskabet er godkendt enstemmigt Antenneregnskabet er godkendt. 8. Indkomne forslag A. Udbyder af internet, 1V og telefoni sendes i udbud v] Tove Meyling mji. Motivation for forslaget: Prisen stiger og stiger, og der er en del klager over d rligt signal. Vi vil gerne kende resultatet er af udbuddet i 4 Række. Der er kommet ny lovgivning, der giver frit valg tv, men det gælder ikke for os der bor til lejer. Her er vi låst fast på en udbyder, og vi vil gerne gøre noget for at for mere konkurrence på området, Michael Willumsen orienterer om resultatet af udbuddet i 4 Række. I udbuddet blev følgende spurgt: Yousee, Comx og Antenneforeningen Brøndby. Stofa kan ikke levere tv på fibernet og udelukkede derfor sig selv fra udbuddet. Antenneforeningen Brøndby og Yousee var nogenlunde ens i forhold til tv. Men på internet er der en rigtig stor forskel hos de forskellige udbydere. Antenneforeningen Brøndby er billigst. Prisforskellen er ca. 200 kr. (for den storpakke og internet). Det bemærkes i debatten: At alle de virksomheder her er ejet af TDC, og det betyder, at der ikke er konkurrence. Vi skal have mere frit valg end det som vi får, Man kan ikke sammenligne grundpakkerne. For det er forskelligt hvilke kanaler, der er i de forskellige pakker. At alternativet er, at vi selv hiver alle kanaler ned selv - uden om en udbyder. At erfaringer fra andre boligafdelinger i Albertslund er, at de ikke har sparet på, selv at hente kanalerne ned. At det bør sandsynliggøres, at der er en økonomisk gevinst ved at skifte udbyder. Hvis det besluttes, at der skal laves et udbud skal det være anderledes end det der er lavet i 4 Række. I så fald bør de nedsættes en gruppe, der arbejder på at definere betingelserne for udbuddet. Udbuddet kan så inden for et forud bestemt rammebeløb definere et udbud. Det bemærkes, at det oqså koster penge hver gang man skifter udbyder. Antennebidrag skal betales lige meget hvilken udbyder der vælges - anlægget er afdelingens ejendom. Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal have fokus på alle de teknologiske muligheder og særligt om der skal etableres lyslederkabler i hele afdelingen. Derudover skal det sandsynliggøres, at der er økonomiske gevinster ved at skifte udbyder. Resultatet fremlægges på beboermødet i september. Endvidere afholdes et temamøde, hvor Antenneforeningen Brøndby og evt. andre inviteres til at fortælle om de nye muligheder for tilvalg. Gruppen består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja, Flemming Wallin, John Rasmussen og Michael Willumsen deltager p vegne af driften. B. Etablering af en selvstændig fotogruppe v! Tonny Bodal mji. Motivation: p grund af højt aktivitetsniveau i fotogruppen ansøges om selvstændigt budget på kr. Særligt redigeringsprogrammer er dyre, men nødvendige for at vi kan levere et godt resultat. Bestyrelsens svar: Vi er midt i et budqetår, De midler, der er til beboeraktiviteter er placeret i beboerhusgruppen. Der kan dog godt disponeres at disse midler. Beboerhusgruppen: kr. er for mange penge i forhold til hvor mange beboere, der får glæde af pengene. Beboerhusgruppen forslår, at fotogruppe (og Sydspætterne) vælger en repræsentant til beboerhusgruppen, og derved er med til at fordele midlerne i beboerhusgruppen. Der er i alt kr. til beboeraktiviteter. 2

3 Bemærkninger: Der mangler umiddelbart er kommissorium for gruppen samt et underbudget. Og tilskuddet bør i virkelighed vurderes under budgetmødet. Vi har tidligere besluttet, at kompetencen til at uddele midler til beboeraktiviteter ligger under beboerhuset. Men bør vælge hvilken metode, der skal anvendes. Forslaget er faldet. Fotogruppen henvises til at ansøge om pengene hos beboerhusgruppen, da de har kompetencen til at uddele midler til beboeraktiviteter. C. Kommissorium for Sydspætterne v/ Anette Voergaard-Olesen mji. Motivation: Sydspætterne vil gerne kunne langtidsplanlægge. Derfor ansøger de om kr. til at blive en selvstændig gruppe. Mundtlig fremlægges et underbudget. Bemærkninger fra dirigent: Forslaget indeholder ikke officielt et ønske om penge eller om at blive en selvstændig gruppe. Ligesom fotogruppe er opfordres Sydspætterne til at søge beboerhusgruppen om midler. Ved næste budgetmøde kan der fremsættes forslag om at ændre beboerhusets kompetencer i forhold til uddeling af midler. Bemærkninger fra beboerhusgruppe: De forskellige grupper kan godt fremlægge ønsker om langsigtede budgetønsker. Men de skal sendes til beboerhusgruppen, der ved sidste opfordring ikke modtog ansøgninger, der ikke fik støtte. D. Hastighedsbegrænsning v/ Afdelingsbestyrelsen Motivation: Vi vil gerne begrænse hastigheden i området til 15 krn/t, særligt ved stikvejene. Det vil ikke være politiet der sikrer at det overholdes, men vi vil gerne sætte chikaner eller bump op - samt skilte. Bemærkninger til hastighedsbegrænsning på 15 km/t (markeret med et skilt): Man får ikke bøder, hvis man kører 50 km/t, hvis man sætter skilte op med 15 km/t. Derfor bør man i stedet ansøge kommunen om, at hele Albertslund syd bliver 30 eller 40 krn/t zone. Michael Willumsen bemærker, at de bedste vejbump er tilpasset til, at man kører 15 km/t. Det vil typisk hvad man sætte op sådan et sted som her. I Forslaget om hastighedsbegrænsning på 15 km/t markeret med skilte er faldet med 32 mod og 26 for. Bemærkning til chikaner eller vejbump: Der præsenteres i debatten både kommentar for og imod chikaner og bump. Der stilles på baggrund af debatten forslag om, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med etablering af chikaner/vejburnp. 31 har stemt for chikaner og 16 har stemt for vejbump. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslag med økonomi og placering af chikaner på beboermødet i september. Resten af forslaget trækkes. Der fremsættes et samlet forslag på beboermødet i september. E. Sekretærbistand til afdelingsbestyrelsen v/ Afdelingsbestyrelsen Motivation: Det er en stor lettelse for bestyrelsen at have fået en sekretær til at tage referat af afdelingsbestyrelsesmøder samt beboermøder. Forslaget er vedtaget. F. Miljøgruppens kommissorium 4 Syd, marts 2014-april 2015 v/ Miljøgruppen Motivation: Det er samme kommissorium som tidligere. Det er taget til efterretning. G. Miljøhandleplan for 4 Syd, v/ Miljøgruppen Motivation: Det er samme handleplan som tidligere år. Det er taget til efterretning, men en bemærkning om, at der sættes pris på miljøgruppens store arbejdsindsats. 3

4 H. Genbrugsgruppe Motivation: Det er samme kommissorium som tidligere. Det er taget til efterretning. 9. Fremlæggelse af beretninger fra afdelingsbestyrelsen samt grupper og udvalg Afdelingsbestyrelsen : Flemming og resten af afdelingsbestyrelsen stiller sig til rådiqhed for spørqsmål til den skriftlige beretning. Der spørges ind til langtidsplanerne. Der har gennem den sidste tid har været arbejdet med at få udspecificeret hvilke konkrete initiativer, der er afsat midler til i langtidsplanlægningen. Anita qennemqår konto nr Det bemærkes, at beboerhusgruppen har brugt kro der er således en overskudende mængde penge, der kunne have været søgt om til yderligere beboeraktiviteter. I Afdelingsbestyrelsens beretning er godkendt. Miljøgruppen : Miljøgruppen orienterer om deres aktiviteter det seneste år, Bemærkninger: Hvordan får vi renset kanalen? Det er HOFORs område, og vi har kontaktet dem og bedt dem igangsætte noget. Derudover har kommunen igangsat en proces omkring at forbedre området omkring kanalen blandt andet ved at rengøre vandet. Miljøgruppens beretning er godkendt. Genbrugsgruppen: Genbrugsgruppen orienterer om deres aktiviteter det seneste å r. Blandt andet kan man fra nu af leje borde og stole hos genbrugsgruppen. I Genbrugsgruppens beretning er godkendt. Mundtlige beretninger, der ikke sættes til afstemning: Jørgen afholder beretning fra Betonhjerte og beboerhus: Betonhjertet afholder beretning hver den første. Vi udkommer altid til tiden. Beboerhuset er meget populært. Antallet af besøgene svarer til at hver hustand er der 28 gange over et år. Derudover er vi begyndt at tage på flere ture. Der kan lånes en bus billigt, derfor kan vi lave billige udflugter. Cafe Ørnen har igen lavet et overskud. Det er faktisk større end man kan se at regnskabet. Vi har blandt andet givet gratis mad til alle fremmødte ved et arrangement i efteråret, Vi planlægger oqså en koncert med Lasse og Matilde i løbet af året. Beretning fra følgegruppe på renoveringen Masterplan Syd. Orienterer om prøvehuse, der snart åbner, 10. Valg til afdelingsbestyrelsen Der skal vælges 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen, og nedenstående er på valg: Vibeke Hansen og Maja Reutzer I Maja Reutzer og Vibeke Hansen er genvalgt. Der skal vælges 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen, og nedenstående er pi:! valg: Henrik Domino Isaksen - genopstiller ikke. Dorte Larsen og Tommy Larsen opstilles og vælges som suppleanter. 11. Valg til Brugergruppen Tove Jensen er valgt som medlem og Lena Kujahn er suppleant. 4

5 _12. Valg til Beboerhusudvalget Medlemmer: Tove Meyling, Jørgen Hansen, Willy Andersen, Tonny Lilja, Buller, Dorthe Larsen Suppleant: Maja Reutzer 13. Valg til Miljøgruppen Lena Kujahn, Annette Voergaard-Olesen, Benny Pedersen, Anne-Lise Hansen, Tommy Larsen 14. Valg til Genbrugsgruppen Anita Wittusen, Tonny Lilja, Buller, Maja Reutzer 15. Valg til Informationsudvalget Jørgen Hansen og Flemming Wallin 16. Generalforsamling i VA Vinie Hansen orienterer om generalforsamling i VA d. 20. maj i Musikteateret. Vi starter oplæg fra Gert Nielsen om dengang Albertslund blev til. Indkaldelse kan ses i næste nr. af Albertslundposten. 17. Eventuelt Ros til vores beboerhusmedarbejder. Hun sikrer, at der er pænt her i huset. 1;0/3 -Ir; Dato:,~lIataetc Dirigent Vinie Hansen Dato: 27-3 ~li' ~, kwøl ~ngv.wallin 5

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere