Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension Gennemsnitsalderen for en ny førtidspensionist er stigende Fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse Over halvdelen af de nye førtidspensionister er uden forudgående beskæftigelse Fald i andel der kommer fra sygedagpenge Sagsbehandlingstiden i kommunerne faldt i Andelen af tilkendelser er uændret Ansøgninger på det foreliggende grundlag får sjældnere afslag 12 2 Hvem får tilkendt førtidspension? Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst i alderen år Få afslag til ansøgere med kræftsygdomme Relativt færre af de tidligere beskæftigede indenfor handel og transport mv. får tilkendt førtidspension Af de nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse modtog 35 procent ingen overførelsesindkomst 20 Bilag 1 Indsamling og behandling af data 22 Titel Førtidspension 2016 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2017 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Ankestyrelsen udgiver hvert år en statistik, der belyser udviklingen i tilkendelser af førtidspension Førtidspensioner: Årsstatistik. For 2016 er stort set alle sager afgjort efter de nye regler om førtidspension, der trådte i kraft 1. januar De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension, men som udgangspunkt skal de deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb Ankestyrelsens statistik bygger på indberetninger fra kommunerne, og Ankestyrelsen vil gerne takke de medarbejdere, der er med til at sikre fyldestgørende og korrekte oplysninger. Kapitel 1 beskriver udviklingen i afgørelser om førtidspension i perioden Det uddybes blandt andet, hvordan afgørelserne har udviklet sig på henholdsvis tilkendelser og afslag, hvilket grundlag kommunerne har truffet afgørelsen på og udviklingen i hvilke diagnoser, der ligger til grund for tilkendelser af førtidspension. Endvidere beskrives hvordan afgørelserne fordeler sig efter sagens udfald, og hvad der er baggrund for ansøgningen om førtidspension. Kapitel 2 beskriver de ny førtidspensionister i kommunerne i 2016 efter lov om social pension (2003- ordningen og 2013-ordningen). Der er blandt andet fokus på, hvor i landet der tildeles flest førtidspensioner, tidligere beskæftigelse og indkomst. Størstedelen af de data, som er grundlaget for årsstatistikken, kan findes via Tal fra Ankestyrelsen, som findes på Ankestyrelsens hjemmeside Her er det også muligt at trække data på kommuneniveau. Talportalen giver mulighed for at udtrække data fra et udvalg af Ankestyrelsens statistikker. Årsstatistikken for 2016 udkommer elektronisk på Ankestyrelsens hjemmeside. Fremadrettet vil statistikken overgå til STAR.

4 2 1 Tendenser Dette kapitel har fokus på udviklingen i antallet af tilkendelser af førtidspension i de seneste 5 år, herunder grundlaget for tilkendelsen og diagnosen, som ligger til grund for tilkendelsen af førtidspension. Reglerne for tilkendelse af førtidspension blev ændret den 1. januar 2013 for nyoprettede sager (2013-ordningen), se nærmere nedenfor, mens sager, som var påbegyndt tidligere, blev afgjort efter de tidligere regler (2003-ordning). I 2016 var der enkelte afgørelser, som blev afgjort efter 2003-ordningen, hvorfor der forsat indgår oplysninger om begge ordninger for 2016 i kapitlet. Grundlaget for statistikken om afgørelser om førtidspension Ankestyrelsens årsstatistik er en afgørelsesstatistik, der omfatter antallet af afgørelser og ikke antallet af personer, der får tilkendt førtidspension. Hvis der i løbet af året er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen indgå i statistikken hver gang, der er truffet en afgørelse. Andelen, der indgår med flere afgørelser, skønnes dog at være mindre end én procent af det samlede antal årlige afgørelser. Grundlaget for statistikken er de indberetninger af afgørelser om førtidspension, som kommuner og Ankestyrelsen træffer efter lov om social pension (2003-ordning og 2013-ordning). 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension I de seneste 5 år er antallet af tilkendelser af førtidspension faldet. Dog har der siden reformen i 2013 været en lille stigning i antallet af tilkendelser. Fra 2012 til 2013 faldt antallet af tilkendelser fra til 5.767, faldet i tilkendelser i den periode skyldes reformen. Antallet af tilkendelser er siden 2013 steget med omkring 1000 tilkendelser om året, og i 2016 er der tilkendt Stigningen i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2016 på 41 procent skal formentlig ses i sammenhæng med, at antallet af tilkendelser i 2013 var ekstraordinært lavt på grund af indfasning af de nye regler. Der kan dog forsat være en vis forsinkelseseffekt i antallet af afgørelser. Det skyldes, at de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal deltage i ressourceforløb, før der eventuelt senere tages stilling til førtidspension.

5 3 Der er en tendens til, at kommunerne tilkender færre førtidspensioner efter indførelsen af de nye regler. Dette hænger sammen med reglernes udformning, om at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få førtidspension, og at alle over 40 år som udgangspunkt skal deltage i mindst et ressourceforløb inden tilkendelsen. I 2016 blev stort set alle tilkendelser givet efter de nye regler (2013-ordningen). Der blev således tilkendt 26 førtidspensioner efter 2003-ordningen og førtidspensioner efter 2013-ordningen, se figur 1.1. Figur 1.1 Antal tilkendelser af førtidspension, , antal Antal Gammel ordning Ny ordning Efter pensionsloven har kommunerne pligt til at foretage en helhedsvurdering af en ansøgning om førtidspension. Dette indebærer, at kommunen skal vurdere ansøgningen i forhold til alle relevante hjælpemuligheder efter den sociale lovgivning ikke kun i forhold til ansøgningen om førtidspension (pensionslovens 17, stk. 1).

6 4 Hovedparten (93 procent) af alle tilkendelser af førtidspension i 2016 skete efter denne bestemmelse, jf. figur 1.2. Herudover kan der tilkendes førtidspension efter pensionslovens 17, stk. 2, 3 og 5, som omfatter: - Afgørelser på det foreliggende grundlag - Seniorførtidspension - Tilkendelser uden ansøgers samtykke På det foreliggende dokumentationsgrundlag Førtidspensionsreformen fra 2003 gjorde det muligt for borgeren at stille krav om, at ansøgningen om førtidspension blev behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Denne mulighed er videreført med den nye førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2013 ( 17, stk. 2). I 2016 udgjorde ansøgninger på det foreliggende dokumentationsgrundlag 3 procent af det samlede antal tilkendelser, se figur 1.2. Seniorførtidspension Med tilbagetrækningsreformen fra 2012 har borgere med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og højest 5 år til folkepensionsalderen fra 1. januar 2014 fået mulighed for at ansøge om førtidspension efter en hurtigere og enklere tilkendelsesprocedure. Dette kaldes for ansøgning om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension. I 2015 udgjorde andelen af tilkendelser på baggrund af denne mulighed 4 procent, se figur 1.2. Uden ansøgerens samtykke Kommunerne har både efter 2003-ordningen og 2013-ordningen mulighed for at påbegynde en sag og træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, som ikke selv har rettet henvendelse herom. Det kan for eksempel være en psykisk syg borger. Andelen af tilkendelser af førtidspension uden ansøgerens samtykke har i de sidste fem år udgjorde mindre end én procent af det samlede antal tilkendelser, se figur 1.2.

7 5 Figur 1.2 Tilkendelser af førtidspension fordelt på grundlaget for sagen, , procent Procent Helhedsvurdering Uden ansøgning Foreliggende dokumentationsgrund Senior førtidspension

8 6 Kommunernes forskellige grundlag for behandling af en førtidspensionssag efter lov om social pension: 2013-ordningen Almindelig førtidspension 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 2 og 3. Det foreliggende grundlag Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam jf. dog stk. 4.. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Seniorførtidspension Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. jf. dog stk. 4. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Uden samtykke Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom ordning Helhedsvurdering 17, stk. 1, nr. 1, omhandler ansøgninger, hvor der er krav om helhedsvurdering i forhold til alle muligheder for hjælp i den sociale lovgivning. Det foreliggende grundlag 17, stk. 1, nr. 2-3, omhandler ansøgninger, hvor ansøger ønsker, at sagen behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Uden samtykke 17, stk. 5, omhandler sager, hvor kommunen har påbegyndt sagen uden ansøgers samtykke

9 7 1.2 Gennemsnitsalderen for en ny førtidspensionist er stigende Den gennemsnitlige alder for nye førtidspensionister er steget med næsten 3 år fra 45,8 år i 2012 til 48,2 år i Figur 1.3 viser, at der i 2016 var en større andel af nye førtidspensionister i aldersgrupper år og år, mens der kom færre nye førtidspensionister i aldersgrupperne år og år sammenlignet med Stigningen i den gennemsnitlige alder skal dog ses i forbindelse med de nye regler for tilkendelse af førtidspension, som indebærer, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan tildeles førtidspension. 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Figur 1.3 Aldersfordeling for nye førtidspensionister, 2012 og 2016, procent Procent år år år år år år

10 8 1.3 Fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse Andelen af tilkendelser af førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse faldt fra 49 procent i 2012 til at udgøre 43 procent i Andelen af tilkendelser af førtidspension som følge af bevægeapparatssygdomme er ligeledes faldet fra at udgøre 18 procent i 2012 til at udgøre 16 procent i 2016, se figur 1.4. Dog er andelen af tilkendelser af førtidspension som følge af en kræftsygdom eller hjerteog karsygdom steget en anelse. Andelen af tilkendelser af førtidspension som følge af kræftsygdomme er steget med et procentpoint fra at udgøre 7 procent i 2012 til at udgøre 8 procent i Andelen af tilkendelse som følge af hjerte- og karsygdomme er steget fra 6 procent i 2012 til 8 procent i 2016, se figur 1.4. Figur 1.4 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter hoveddiagnose, , procent Social indikation Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, vold mv. Sygdomme i åndedrætsorganer Hjerte- og karsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Øvrige diagnoser samt uoplyste Kræftsygdomme Bevægeapparatsygdomme Psykiske lidelser 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60, Procent

11 9 1.4 Over halvdelen af de nye førtidspensionister er uden forudgående beskæftigelse Over halvdelen af de nye førtidspensionister har ikke været i forudgående beskæftigelse inden for de seneste fem år forud for tilkendelsen af førtidspension. I 2016 udgjorde andelen uden forudgående beskæftigelse 63 procent, hvilket er en stigning i forhold til 2012, hvor andelen udgjorde 49 procent, se figur 1.5. De nye førtidspensionister, som har været i beskæftigelse forud for tilkendelsen, var oftest i beskæftigelse indenfor kategorierne offentlig administration, undervisning og sundhed eller handel og transport mv., se figur 1.5. Figur 1.5 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, , procent Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv Uoplyst Offentlig administration, undervisning og Har ikke været i beskæftigelse 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Procent

12 Fald i andel der kommer fra sygedagpenge En mindre andel af de nye førtidspensionister kommer fra kontanthjælp og sygedagpenge forud for tilkendelsen af førtidspension. I 2012 kom 34 procent fra sygedagpenge, mens andelen udgjorde 28 procent i 2016, se figur 1.6. Flere nye førtidspensionister kom med ingen eller anden indkomst i De udgjorde henholdsvis 9 og 5 procent i 2016, sammenlignet med 7 og 1 procent i 2012, se figur 1.6. Det er en markant stigning i andelen af førtidspensionister, der kommer fra et ressourceforløb. I 2015 kom 12 procent af de nye førtidspensionister fra et ressourceforløb, mens andelen i 2016 er 25 procent. Figur 1.6 Indkomst på tidspunktet for ansøgning om førtidspension, , procent Efterløn/overgangsydelse Revalidering Anden indkomst Fleksjob/skånejob Lønmodtager Ingen indkomst Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp/starthjælp 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45, Note: Tallene er ekskl. uoplyste

13 Sagsbehandlingstiden i kommunerne faldt i 2016 Efter lov om social pension skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagsbehandlingstiden er derfor defineret som perioden fra, at ansøgningen overgår til behandling efter pensionsloven, og indtil kommunerne træffer en afgørelse. Der er forud for, at sagen overgår til behandling efter pensionslovens regler både i forhold til 2003-ordningen og 2013-ordningen, en periode af varierende længde. Først når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnens ikke kan forbedres, vil sagen overgå til behandling efter pensionslovens regler. I 2016 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunerne 1,2 måneder og dermed kortere end den fastsatte maksimale sagsbehandlingstid på 3 måneder, som reglerne foreskriver. I forhold til 2013 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet med 1,4 måneder, se figur 1.7. Figur 1.7 Sagsbehandlingstid for afgørelser om førtidspension i kommunerne, , antal måneder Måneder 3,0 2,0 1,0 0,

14 Andelen af tilkendelser er uændret I 2016 blev der truffet afgørelser om førtidspension. I 86 procent af afgørelserne er der tilkendt førtidspension til ansøgere uden pension. I 11 procent fik ansøgere uden pension afslag på ansøgningen om førtidspension. Til sammenligning fik 16 procent afslag på ansøgningen om førtidspension i 2012, se tabel 1.1 Der er dermed ikke den store forskel i fordelingen af andelen af tilkendelser og afslag i 2012 og Tabel 1.1 Kommunale afgørelser fordelt efter pensionsstatus på ansøgningstidspunktet og afgørelsens udfald, 2012 og 2016, antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Ansøgere uden pension Tilkendelse Afslag Uoplyst afgørelse Ansøgere med førtidspension Opretholdelse Frakendelse Uoplyst afgørelse Uoplyst pensionsstatus Antal afgørelser i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 1.8 Ansøgninger på det foreliggende grundlag får sjældnere afslag I 2016 blev der givet afslag på 78 procent af de ansøgninger, som blev behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag, mens det i 2012 var 70 procent. Det er et fald på 10 procent. Sager, der blev behandlet som almindelige førtidspensionssager, hvor der er krav om helhedsvurdering, fik i lavere grad afslag i 2016 end i Der blev givet afslag i 6 procent af sagerne i 2012, og kun i 1 procent af sagerne i 2016, se tabel 1.2.

15 13 Fra 1. januar 2014 blev muligheden for at søge om seniorførtidspension indført. I 2016 fik 92 procent af ansøgerne, der opfyldte betingelserne for at ansøge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, tilkendt førtidspension, se tabel 1.2. Tabel 1.2 Baggrund for ansøgning og sagens udfald, 2012 og 2016, procent Helhedsvurdering/ Almindelig førtidspension Foreliggende dokumentationsgrundlag Uden ansøgers samtykke Senior-førtidspension Tilkendelse Afslag Afgørelse uoplyst I alt Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Afgørelser om genvurdering til ny vurdering og frakendelsessager I 2016 genoptog kommunerne 236 førtidspensionssager til ny vurdering for ansøgere med pension ( 20, stk. 1). I 99 procent af sagerne blev førtidspensionen opretholdt. Den samme andel gør sig gældende i 2012, hvor 99 procent af de 214 sager blev opretholdt, se tabel 1.3. Der var i 2012 og 2016 henholdsvis 13 og 11 sager om frakendelse ( 44). I 2012 blev alle 13 sager afgjort med frakendelse, og i 2016 blev førtidspensionen frakendt i 9 ud af de 11 sager (82 procent), se tabel 1.3. Tabel 1.3 Kommunale afgørelser efter baggrunden for påbegyndelse af sagen, ansøgere med pension, 2012 og 2016, procent Genvurdering til ny vurdering Frakendelsessag Opretholdelse procent Frakendelse procent I alt procent Antal sager i alt

16 14 Meget få sager vedrører andre sagstyper Hovedparten af kommunernes afgørelser omhandler almindelige førtidspensionssager, og kun et mindre tal vedrører andre sagstyper, som for eksempel genoptagelser. Andre sagstyper Remonstrationssager er sager, hvor kommunen genbehandler en sag, der er anket til Ankestyrelsen. Kun hvis kommunen ændrer afgørelsen, bliver sagen indberettet på ny. Genoptagelsessager er sager, som kommunen har taget op til ny vurdering på grund af ændringer af praksis, f.eks. ny fortolkning af en lovbestemmelse. Hjemviste sager er sager, som af Ankestyrelsen er blevet sendt tilbage til kommune med krav om, at sagen skal behandles igen. Samlet set udgjorde remonstrationssager, genoptagelsessager og hjemviste sager omkring en procent af de kommunale sager både i 2012 og 2016, se tabel 1.4. Tabel 1.4 Antal afgørelser fordelt på sagstyper, 2012 og 2016, antal Sager i alt Heraf remonstrationssager Heraf genoptagelsessager (ved praksisændring eller domstolsafgørelse) Heraf hjemviste sager 53 18

17 15 2 Hvem får tilkendt førtidspension? I dette kapitel beskrives de nye førtidspensionister i Der er blandt andet fokus på, hvor de bor, deres alder og hvilken diagnose, der ligger til grund for afgørelsen om førtidspension. 2.1 Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension Danmarkskortet i figur 2.1 viser, hvor hyppigt, der tilkendes førtidspension i landets kommuner. Der er fem kommuner med den laveste tilkendelseshyppighed, det vil sige færre end 10 tilkendelser af førtidspension pr indbyggere i aldersgruppen år. Det drejser sig om Faaborg-Midtfyn, København, Vejen, Thisted og Allerød. Der er 20 kommuner med mellem 10 og 20 tilkendelser pr indbyggere aldersgruppen år. De er koncentreret i Hovedstadsområdet, Sydsjælland og Østjylland. Der er 38 kommuner med tilkendelseshyppigheder i den høje ende på mellem 20 og 30 tilkendelser pr indbyggere aldersgruppen år, og de er primært koncentreret på Fyn og i Nordjylland. Der er 35 kommuner med den højeste tilkendelseshyppighed, det vil sige mellem 30 og 61 tilkendelser pr indbyggere aldersgruppen år. De er primært koncentreret i Midtjylland og Vestsjælland, men findes i hele landet, se figur 2.1.

18 16 Figur 2.1 Tilkendelser af førtidspension pr indbyggere i aldersgruppen år, 2016 Link til Danmarkskortet: Kilde: Kommunernes egne indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal pr. 1. januar 2016 i aldersgruppen år, Danmarks Statistik

19 Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst i alderen år Førtidspension kan tilkendes til personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, efter de nye regler, der trådte i kraft 1. januar Personer i alderen fra 18 til 39 år kan kun tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Personer under 18 år kan få tilkendt førtidspension med udbetaling fra det 18. år - for eksempel unge med en betydelig nedsat fysisk funktionsevne, hvor kommunen bør træffe afgørelsen, så personen er sikret en indkomst fra sit 18. år. Gennemsnitsalderen for en tilkendt førtidspensionist var i ,2 år. Det er kun en lille forskel fra de personer, der fik afslag på førtidspension i 2012, der havde en gennemsnitsalder på 48,3 år. Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst til ansøgere i alderen år. I denne aldersgruppe befinder 41 procent af de nye førtidspensionister sig. Fra 30 år og frem er der en tendens til, at en højere alder leder til førtidspension. Aldersgrupperne år og år har en større andel af afslag end tilkendegivelser, mens det modsatte gør sig gældende for aldersgrupperne år og år. Tabel 2.1 Tilkendelser og afslag fordelt på alder, 2016, Antal og procent Tilkendelse Afslag I alt år år år år år år I alt Gennemsnitlig alder Antal Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

20 Få afslag til ansøgere med kræftsygdomme Denne statistik viser antallet af diagnoser fordelt på ansøgere til førtidspension. Ansøgere om førtidspension har ofte mere end én sygdom, men i denne statistik ses alene på den diagnose, som er den mest centrale i sygdomsbilledet. Diagnosen har stor betydning for sandsynligheden for at få et afslag på førtidspension. Ansøgere med medfødte misdannelser, kræftsygdomme, lidelser i nervesystemet og sanseorganer, eller hjerte- og karsygdomme fik sjældent afslag i I de fire grupper fik mellem 1 og 8 procent af ansøgerne afslag. Til sammenligning fik ansøgere med sygdomme i bevægeapparatet afslag i 37 procent af afgørelserne, mens den lille gruppe med lidelser i form af social indikation fik afslag i 46 procent af tilfældene, se tabel 2.2. I alt fik 11 procent afslag på førtidspension i Tabel 2.2 Tilkendelser og afslag fordelt på diagnose. 2016, antal i alt og procent Tilkendelser Afslag I alt Antal Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Øvrige diagnoser samt uoplyste Nervesystemet og sanseorganer Kræftsygdomme Hjerte- og karsygdomme Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Medfødte misdannelser Social indikation I alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

21 Relativt færre af de tidligere beskæftigede inden for handel og transport mv. får tilkendt førtidspension I 2016 havde nye førtidspensionister været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år. Det vil sige, at omkring 37 procent af alle nye førtidspensionister havde været i beskæftigelse inden for de seneste 5 år. Fordelingen af tilkendte pensioner på tidligere branchetilknytning følger omtrent den samlede befolknings beskæftigelsesfordeling, se tabel 2.3. Der er dog få afvigelser. Handel og transport mv. udgjorde 17 procent af de nye førtidspensionisters tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, mens branchens andel af den samlede beskæftigelse var 24 procent. Der er altså færre, der får tilkendt førtidspension i Handel og transport, end branchens andel af beskæftigede umiddelbart beretter til. Det modsatte er tilfældet i Kultur, fritid og anden service. Branchen udgjorde 9 procent af de nye førtidspensionisters tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, mens branchens andel af den samlede beskæftigelse var fem procent. Tabel 2.3 Tilkendelser af førtidspension fordelt på de beskæftigedes tidligere branchetilknytning og andelen af beskæftigede fordelt på brancher, 2016, antal og procent Antal Procent Andel af beskæftigede: Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed I alt Uoplyst 733 Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

22 Af de nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse modtog 35 procent ingen overførelsesindkomst For de 63 procent af de nye førtidspensionister, der ikke var i forudgående beskæftigelse inden for 5 år før tilkendelsen af førtidspension, modtog 59 procent offentlige overførelsesindkomster, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge, forud for ansøgningen i procent modtog ingen overførselsindkomst, mens 3 procent var studerende, se tabel 2.4 Tabel 2.4 Nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse inden for 5 år før ansøgningstidspunktet, 2016, antal i alt og procent Antal Procent Andre offentlige overførsler Ingen overførersels indkomst Skoleelev, studerende Pensionist 4 0 Uoplyst 29 1 I alt ikke tidligere beskæftigede

23 Førtidspension Årsstatistik 2016 BILAG Titel Førtidspension 2016_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, juni 2017 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

24 22 Bilag 1 Indsamling og behandling af data 1.1 Indsamling Kommunerne udfylder et statistikskema for hver førtidspensionssag, de træffer afgørelse i. Skemaerne skal være indsendt til Ankestyrelsen senest d. 7. i måneden efter, at afgørelsen er truffet. Kommunerne indberetter afgørelser vedrørende førtidspension efter lov om social pension (2003-ordning og 2013-ordning). Nytilkendelser af førtidspension Afgørelserne omhandler ansøgninger fra personer, som ikke tidligere har modtaget pension og afgørelser angående ændringer. Hvis der er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen dermed indgå i statistikken hver gang, der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er således en afgørelsesstatistik, idet statistikken dækker antallet af afgørelser frem for antallet af personer. Der er dog årligt under 50 personer, der indgår i statistikken mere end én gang. Øvrige typer af sager Udfaldet af kontrolsager, hvor der foretages fornyet undersøgelse, er ligeledes indberettet uanset resultatet. Remonstrationssager 1 indgår også i statistikken, hvor indberetningen foretages af den instans, der har truffet afgørelse i sagen. 1.2 Skemaindhold Fælles for de udfyldte statistikskemaer for såvel den nye som den gamle førtidspensionsordning er, at de først og fremmest indeholder oplysninger om pågældende ansøgers personlige forhold såsom økonomiske og helbredsmæssige forhold. Dernæst indeholder de udfyldte skemaer oplysninger om sagsbehandlingen, herunder blandt andet måned og år for sagens påbegyndelse og afgørelse, sagens art og udfald samt måned og år for en eventuel genvurdering af sagen. Statistikskemaerne, som gælder for afgørelser efter den nye ordning, indeholder oplysninger om eventuelle påbegyndte ressourceforløb, som er en del af de nye regler fra Hvis en pensionsansøger klager over en instans afgørelse, og instansen på baggrund af klagen genvurderer afgørelsen, er der tale om en remonstrationssag. I denne statistik indgår remonstrationssager kun, hvis genvurderingen har ført til en ændret afgørelse. Instanserne indberetter ikke remonstrationssager, som ikke fører til en ændret afgørelse.

25 Behandling af skemaoplysninger Efter fremsendelse af statistikskemaerne er ovennævnte data løbende kontrolleret. Opdages fejl og/eller mangler, er indsenderen af statistikskemaet blevet kontaktet med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. Endvidere er der i forbindelse med årsstatistikkens udarbejdelse gennemført en række logiske tests og andre pålidelighedstests. Kunne fejlen eller manglen ikke korrigeres, er den pågældende oplysning registreret som uoplyst. Fra 2008 og frem er der foretaget en validering af antallet af kommunernes indberetninger. Valideringer er foretaget ved at kommunerne er blevet bedt om at bekræfte antallet af indberetninger til Ankestyrelsen, og der er blevet fulgt op med telefonisk henvendelse. I løbet af 2016 er der udgivet kvartalsvise opgørelser over antallet af afgørelser og nye ansøgninger i De kvartalsvise opgørelser er afsluttet ved udgangen af det efterfølgende kvartal. Kvartalsopgørelserne og årsopgørelsen er ikke helt sammenfaldende. Det skyldes blandt andet, at flere kommuner først har indsendt deres afgørelser efter fristens udløb, samt at en række ukomplette og fejlagtige indsendelser først har kunnet rettes efterfølgende. Materialet, som indgår i denne årsstatistik, er senest indgået d. 9. juni Senere indsendte indberetninger er således ikke medtaget i det materiale, der her foreligger.

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING he SAS Survey Solution of 21 16-04-2013 10:22 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Benyttes til indberetning af afgørelser truffet i 2012 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Kommunenotat. Skanderborg Kommune

Kommunenotat. Skanderborg Kommune Kommunenotat Skanderborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skanderborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Kommunenotat. Brønderslev

Kommunenotat. Brønderslev Kommunenotat Brønderslev 215 Befolkning og arbejdsmarked Brønderslev Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Norddjurs Kommune

Kommunenotat. Norddjurs Kommune Kommunenotat Norddjurs Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Norddjurs Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Thisted

Kommunenotat. Thisted Kommunenotat Thisted 215 Befolkning og arbejdsmarked Thisted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager December 2008 Titel Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Udgiver Ankestyrelsen, december 2008 ISBN

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Kommunenotat Vesthimmerland Kommune 2015

Kommunenotat Vesthimmerland Kommune 2015 Kommunenotat Vesthimmerland Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Vesthimmerlands Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Hjørring

Kommunenotat. Hjørring Kommunenotat Hjørring 215 Befolkning og arbejdsmarked Hjørring Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Kommunenotat Morsø 2015

Kommunenotat Morsø 2015 Kommunenotat Morsø 215 Befolkning og arbejdsmarked Morsø Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Kommunenotat. Viborg Kommune

Kommunenotat. Viborg Kommune Kommunenotat Viborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Viborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Jammerbugt

Kommunenotat. Jammerbugt Kommunenotat Jammerbugt 215 Befolkning og arbejdsmarked Jammerbugt Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

Kommunenotat. Struer Kommune

Kommunenotat. Struer Kommune Kommunenotat Struer Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Struer Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere