CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer"

Transkript

1 Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om CTR 4. Organisationen 5. Organisatorisk indplacering Forventningerne 6. Ansvarsområde 7. Opgaver og udfordringer 8. Baggrund og bagage Ansættelsen 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Stillingen Stillingen som regnskabschef er ledig til besættelse snarest muligt. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen aflønnes på overenskomstvilkår. Lønniveau ca. kr årligt, hvortil kommer pension. Den endelige lønindplacering samt aftale om ansættelsesvilkår i øvrigt vil ske efter forhandling. Tiltrædelse snarest muligt. 3. Om CTR CTR er varmetransmissionsselskab for fem interessentkommuner i hovedstaden Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTR forsyner omkring boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme baseret på overskudsvarme. Transmissionssystemet gør det muligt at optimere varmeproduktionen i området og bidrager derfor til at kommunerne kan tilbyde deres borgere både billig, bekvem, driftssikker og miljøvenlig varme. Varme fra CTR er baseret på overskudsvarme fra kraftværker og affaldsforbrænding i forsyningsområdet. CTR står for køb af varme fra produktionsenhederne, transport gennem transmissionsnettet, salg af varme til de fem interessentkommuner og VEKS, der varetager en tilsvarende opgave for Vestegnskommunerne. CTR producerer desuden selv varme i spids- og reservelastanlæg, når der er behov for det og har desuden ansvar for vedligeholdelse af det samlede anlæg. Varmeforsyningen sikres gennem et 54 km langt ledningsnet med tre boosterpumpestationer, 14 spidslastanlæg og 26 varmevekslerstationer. CTR styrer, regulerer og overvåger varmeleverancerne døgnet rundt fra det centrale kontrolrum på Frederiksberg via signaler fra mere end punkter fordelt på hele systemet. side 2

3 CTR s hovedtal for perioden Økonomi (mio kr.) Varmesalg inkl. salg af CO 2-kvoter 1.445, , , , ,4 Varmekøb inkl. El til pumper 1.294, , , , ,5 Resultat af primær drift 151,1 202,4 139,2 176,5 139,9 Dækningsgrad (%) 10,5 13,5 9,5 11,6 8,2 Driftsudgifter i øvrigt 85,4 86,8 92,3 88,2 97,9 Anlægsudgifter 91,5 56,2 26,1 31,6 24,2 Renteudgifter (netto) 9,9 9,1 2,9 0,0-3,6 Resultat før afskrivninger, henlæggelser og forrentning 57,8 108,6 46,5 88,3 41,9 Afskrivninger, henlæggelser. afkast, geotermi og forrentning -49,9-75,0-80,7-87,7-92,8 Årets resultat 8,0 33,6-34,2 0,6-54,4 Gennemsnitlig puljepris (kr/gj) 80,00 80,00 84,00 87,00 92,0 Akkumuleret resultat 33,6 67,2 33,0 33,6-20,8 Balance 647,5 589,0 522,3 486,2 450,2 Langfristet gæld 173,6 231,2 174,7 154,2 133,6 CTR beskæftiger 30 medarbejdere med planlægning, overvågning, vedligeholdelse, administration og it. Alle aktiviteter foregår fra lokalerne på Stæhr Johansens Vej på Frederiksberg. Yderligere informationer om CTR findes på 4. Organisationen CTR s øverste myndighed er bestyrelsen, som er på 8 medlemmer. Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Tårnby Kommune udpeger hver 1 medlem til bestyrelsen og Københavns Kommune udpeger 4 medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin kreds en formand og en næstformand. Den daglige drift af selskabet forestås af en direktion bestående af en administrerende direktør og en vicedirektør. 1 Opgjort efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Jfr. CTR Årsberetning 2009, som findes på side 3

4 Organisationsplanen er vist i bilag Organisatorisk indplacering Regnskabschefen refererer til den administrerende direktør for CTR. Regnskabschefen har direkte ledelse af økonomiafdelingens to medarbejdere. Regnskabschefen indgår i gruppen af funktionskoordinatorer, hvor koordinatorer fra IT, Planlægning, Økonomi, Drift & Vedligehold samt Varmelast.dk løbende drøfter opgavevaretagelse, arbejdsplanlægning og udvikling med direktionen. Forventningerne 6. Regnskabschefens ansvarsområde Regnskabschefen varetager under ansvar over for den administrerende direktør den daglige ledelse af økonomiafdelingen og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som er fastsat for virksomheden på baggrund af vedtægterne for interessentskabet CTR. Regnskabschefen har ansvar for økonomistyring, opstilling af totalbudgetter, udarbejdelse af delbudgetter, regnskabsaflæggelse samt regnskabsmæssig rapportering til eksterne myndigheder. Overordnet har regnskabschefen således over for den administrerende direktør ansvar for økonomiafdelingens ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, bestyrelse, samarbejdspartnere mv.) og indre samspil (kvalitet og effektivitets-/produktivitetsfremmende processer) kittet sammen af en god kultur med bæredygtige værdier. Regnskabschefens ansvar omfatter derfor blandt andet: Være rådgiver og sparringspartner for direktionen og gruppen af funktionskoordinatorer Sikre effektive og strukturerede økonomistyringsprocesser, regnskabsprocesser og arbejdsgange i hele virksomheden, herunder sikre, at disse processer og arbejdsgange løbende udvikles Bidrage til økonomiske analyser i forbindelse med udviklings- og omstillingstiltag mv. i CTR Bidrage til den daglige drift og udviklingen i CTR gennem samarbejde på tværs mellem afdelingerne Holde overblik og struktur ift. interne og eksterne rapporteringer, og kommunikere på en klar og tydelig måde, så organisationen ved, hvad der forventes og hvornår side 4

5 Bidrage til at videreudvikle den grundlæggende økonomiforståelse i alle afdelinger i virksomheden Fastholde og udbygge gode samarbejdsrelationer på økonomiområdet til eksterne samarbejdspartnere som bank, forsikring, revisor, leverandører, rådgivere mv. Varetage den daglige ledelse af økonomiafdelingen, med fokus på medarbejderudvikling og servicering af resten af virksomheden Sikre, at der i afdelingen arbejdes efter synlige mål og prioriteringer, og at medarbejderne får den nødvendige sparring ift. deres daglige arbejdsopgaver Sikre, at CTR s økonomistyring og bogholderi følger gældende lovgivning og regler på området, og at virksomheden er på forkant med nye lovkrav og ændrede rammevilkår Det forventes, at regnskabschefen forholder sig aktivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområderne. 7. Opgaver og udfordringer Når man omsætter det generelle, overordnede ansvar til de konkrete opgaver og udfordringer, som regnskabschefen forventes at tage fat i, handler det først og fremmest om følgende: En hovedopgave er udarbejdelse af CTR s årsregnskab og beretning 2 efter varmeforsyningsloven samt i overensstemmelse med det kommunale regnskabssystem og principperne herfor. Desuden indgår CTR som medlem af organisationen Dansk Fjernvarme og medvirker her i en landsdækkende benchmarking med andre selskaber. Dette samarbejde er baseret på en fælles standardkontoplan, hvor CTR s indberetninger tilvejebringes i et samarbejde mellem Planlægningsafdelingen og Økonomiafdelingen CTR har fået nyt økonomisystem (Dynamics AX), og der ligger fortsat en udfordring i at vedligeholde og effektivisere brugen af økonomisystemet, herunder udbrede kendskabet og forståelse for systemets anvendelsesmuligheder til hele organisationen og få de tilhørende arbejdsgange og rutiner til at fungere optimalt. Desuden ligger der en interessant udfordring i at videreudvikle økonomisystemet i samarbejde med andre interne afdelinger i CTR og systemleverandøren 2 Årsregnskab og beretning for 2010 vil være afsluttet, når den nye regnskabschef tiltræder side 5

6 I forhold til økonomistyringen er Økonomiafdelingen og Planlægningsafdelingen pt. i gang med at udarbejde bedre redskaber til likviditetsstyring og fremtidige måneds- og kvartalsrapporteringer til direktionen. Dette arbejde vil være afsluttet når den nye regnskabschef tiltræder, men der vil fortsat ligge en opgave med videreudvikling og opfølgning på rapporteringssystemet Det tværgående samarbejde mellem afdelingerne vil være et fokusområde. I dag udarbejder Planlægningsafdelingen budgetter for køb og salg af el og varme, Vedligeholdelsesafdelingen har ansvaret for anlægsaktiver og igangværende arbejder og Økonomiafdelingen udarbejder budgetter for administration, indkøb, renter mv. Det er derfor særdeles vigtigt at sikre et velfungerende samarbejde og sparring samt vidensdeling på tværs mellem afdelingerne om periodisering af køb og salg, efterreguleringer, hensættelser, betaling af anlægsudgifter mv. af hensyn til kvalitetssikringen af budgetopfølgning, rapportering og likviditetsstyring. Der forventes en åbenhed hos den nye regnskabschef over for eventuelle ændringer i arbejdsdelingen mellem afdelingerne Samarbejdet mellem Økonomiafdelingen og IT-afdelingen skal også være i fokus i relation til IT-sikkerhed, hvor der er behov for en nærmere beskrivelse af forretningsgangene Kasse- og regnskabsregulativet skal opdateres. Arbejdet hermed er i gang, men der vil fortsat være en opgave med at vedligeholde, effektivisere og beskrive forretnings- og arbejdsgange Hertil kommer en række konkrete praktiske daglige arbejdsopgaver, som regnskabschefen skal være indstillet på at medvirke i. Det drejer sig bl.a. om: o Bogføring o Betalinger o Kontakt til revision og bank o Momsafregning o Afstemning af konti o Lønudbetaling via KMD og kvalitetssikring af lønindberetning af kørselsudgifter, sygedagpenge, personalegoder mv. til SKAT o Anlægsregnskaber o Administration af garantier f.eks. vedrørende igangværende anlægsarbejder o Ugentlige likviditetsopgørelser Desuden skal regnskabschefen også have hands-on i Økonomiafdelingens budgetarbejde, jfr. ovenfor side 6

7 8. Regnskabschefens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en regnskabschef, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En længerevarende økonomiuddannelse på HD eller cand.merc. niveau eller tilsvarende Erfaring med budget- og regnskabsarbejde gerne i offentlige forsyningsvirksomheder. Kan fremvise resultater fra nuværende/tidligere funktion, som der står respekt om Kendskab til offentlig forvaltning og aflæggelse af årsregnskab efter varmeforsyningsloven og de kommunale regnskabsprincipper vil være en fordel Erfaring med IT og økonomisystemer som f.eks. Dynamics AX, Navision, Concorde el.lign. Interesse for sammenhængen mellem økonomi, energi og miljø Et godt branchekendskab (varmeforsyning/energi/miljø) er ønskeligt Personlighed og ledelsesmæssige kompetencer En uhøjtidelig og humørfyldt person med blik for de skæve vinkler. Får respekt i kraft af sine stærke samarbejdsevner og lyst til at dele viden med andre En rolig, velafbalanceret og tillidsvækkende person med hold i. Hviler i sig selv og virker ikke stressende på sine omgivelser. Kan tage trykket af kedlen i pressede situationer Tager ansvar og går ind i drøftelser om økonomiske og regnskabsmæssige forhold med sund fornuft og en løsningsorienteret, konstruktiv tilgang Er analytisk og velstruktureret i sin arbejdsform. Har blik for at organisere arbejdet, men kan også selv producere Er fleksibel og åben for tværgående samarbejde. Ser sin arbejdsplads som en del af hele virksomheden. Har en naturlig nysgerrighed og interesse for andre dele af virksomheden Har et godt overblik. Kan både gå ned i detaljer og hæve sig op i helikopterperspektiv og analysere på sammenhænge side 7

8 Kommunikerer med folk i øjenhøjde. Forstår at skabe en god omgangstone internt i afdelingen og i samspillet med andre afdelinger Kender værdien af trivsel og det gode arbejdsmiljø. Tager gerne del i virksomhedens sociale arrangementer Er robust og har en høj arbejdskapacitet Forstår at håndtere konflikter på en konstruktiv og løsningsorienteret måde Ansættelsen 9. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingen og for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Chefkonsulent Jørgen Norup, Lundgaard Konsulenterne, telefon eller Adm. direktør Inga Thorup Madsen på telefon eller De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med adm. direktør Inga Thorup Madsen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af kommende nærmeste overordnede og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) 3 Jørgen Norup er i udlandet den maj. Kan træffes på tlf. - bedst mellem kl. 17 og 18. side 8

9 Et skriftligt resumé af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: 11. Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning mailes til hurtigst muligt. Sidste frist er den 30. maj 2011 kl (Ansøgere med en fortrolig mail-adresse bedes anføre denne i ansøgningen). Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med i 1. interviewrunde 6/ Kl interviewrunde med op til 6 ansøgere afvikles den: 8/ Kl Afholdelse af dialogtest 15/ interviewrunde med op til 3 ansøgere afvikles den: 22/ Kl Formel beslutning Hurtigst muligt herefter Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup, Konsulent i ansættelsessagen side 9

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere